2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről"

Átírás

1 Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl József polgármester, Borbély László, Gál József, Kissné Unatényi Katalin, Koncz László, Szorcsik Attila, Dr. Vártok Zoltán képviselők, valamint a meghívottak, dr. Varga Tibor körjegyző és Nagy Katalin a Művelődési Ház igazgatója Gönczöl József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 testületi tagból 7 tag jelen van. Ezután Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az előző ülésen hozott döntések, határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. Gönczöl József polgármester javasolja hitelesítőnek Szorcsik Attila és Gál József képviselőket. Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. Miután más javaslat nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal hitelesítőnek Szorcsik Attila és Gál József képviselőket választja. Gönczöl József polgármester ismerteti a napirendet a meghívó szerint, javasolja, hogy időközben elkészült egy újabb pályázat tervezete, ezért első napirendi pont ennek a pályázatnak a megtárgyalása legyen. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadja. 1. Pályázat megtárgyalása 2. Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtér igazgatói és vezetői megbízás visszavonására. Gönczöl József polgármester megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. Miután nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag elfogadta. 1

2 1. Pályázat megtárgyalása Gönczöl József polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyoroszi községben című projektet, melynek keretében a volt tűzoltószertár épületének helyén idősek napközi ellátását biztosító otthon épülne. Kérdés, vélemény nincs, Gönczöl József polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta: 11/2012. (03.01.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyoroszi községben című projekt megvalósításával. A projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyoroszi községben A projekt megvalósítási helyszínei: 2645 Nagyoroszi, Béke út 18. hrsz: 555; 556/1; 556/2 A pályázat kódszáma: ÉMOP-4.2.1/A A projekt összes költsége a pályázattal megegyezően: Ft A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége, pályázattal megegyezően: Ft A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: Ft, azaz Négymillió-hetvenkétezer-hatszáznyolcvan forintot Nagyoroszi Község Önkormányzata saját forrásból biztosítja A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a szükséges önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 2. Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói és vezetői megbízás visszavonására Gönczöl József polgármester megkérdezi Nagy Katalint, mivel vezetői felmentésről van szó, kér-e zárt ülést, Nagy Katalin nyílt ülés megtartását kéri. Ezt követően Gönczöl József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés megtartására azért kellett sort keríteni, mivel más módot már nem talált Nagy Katalin beszámoltatására. Ezt követően ismerteti a mellékelten csatolt a február 10-én kelt írásbeli figyelmeztetést, valamint a február 20-án és február 22-én kelt jegyzőkönyveket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 3-án kapott új munkaköri leírást az igazgatónő, amelyben heti elszámolást kértünk, erre azonban február 10. napjáig nem került sor, többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó együttműködni február hónapban áttekintette a Művelődési Ház elszámolásait, és évben több olyan hónapot talált, amikor semmilyen befizetés nem volt. Valóban nem támogatta Nagy Katalin kinevezését, mert jobbnak tartotta a másik pályázatot július elején a Művelődési Házban megszállt hagyományőrzőknek a mai napig nem ment ki számla, valamint december 21-én a C. F. Maier Kft. részére sem történt számlakibocsátás és fizetés. Nagy Katalin a kérdésre nem válaszolt. Ezután átadja a szót Dr. Varga Tibor körjegyzőnek. 2

3 Dr. Varga Tibor körjegyző előadja, hogy ő támogatta Nagy Katalin kinevezését, de a jegyzőkönyvek tanúsága szerint súlyos pénzügyi szabálytalanságok fordultak elő, valamint a Művelődési Ház ingyenes használatba adása is súlyos kötelezettségszegés, mivel ingyenességet csak a képviselő-testület állapíthat meg az önkormányzat vagyonrendelete szerint. Ezt követően Nagy Katalin előadja a következőket: a pályázat körüli huzavona is bizonyítja, hogy a bizalom nem volt meg a polgármester úr részéről, augusztus 1. és január 3. között nem volt munkaköri leírásom, ezen időpontok között mit kér rajtam számon? (Gönczöl József polgármester közbeveti, hogy a Ház SZMSZ-ében az intézményvezető feladatai szabályozva vannak.) decemberében írtam alá az önkormányzat pénzkezelési szabályzatát, mely havonkénti elszámolást ír elő, nem értem, hogy a munkaköri leírásban miért szerepel hetenkénti elszámolás. (Gönczöl József polgármester közbeveti, hogy a pontos pénzügyi elszámolás biztosíték arra, hogy a vásárok, mint bevételi források pontosan kerüljenek elszámolásra.) A munkaköri leírásban nem érti, hogy a nyitva tartás miért van másként szabályozva, mint a Szervezeti és Működési Szabályzatban. (Dr. Varga Tibor körjegyző közbeveti, hogy nincs másként szabályozva.) Maximálisan vállalom a munkámat, ezeket az észrevételeket visszautasítom. Továbbá előadja, hogy nem érti a szilveszteri bál körüli hercehurcát, mivel ilyen máskor is előfordult. A körjegyző közbevetésére, hogy ki és mikor szervezett hasonló rendezvényeket Nagy Katalin nem válaszolt. Gönczöl József polgármester felhívja a figyelmet, hogy a tényekre és problémákra, melyeket a három felolvasott dokumentum tartalmaz választ nem kapott januárjában például a program-tervezetbe 15 vásár volt tervezve, de csak hét lett elszámolva, februárban 7 volt tervezve és négy lett elszámolva. Nagy Katalin a kérdésekre nem tud válaszolni. Gönczöl József ismételten felveti a hagyományőrzők szállásköltségének, és a C. F. Maier Kft december 21-i rendezvényének kérdését, valamint az úgynevezett Gitta turik kérdését. Borbély László képviselő előadja, hogy a Gitta turik azért voltak ingyenesek, mivel a Gyermekjóléti Szolgálattal megállapodott, hogy tárolja az élelmiszereket, és ennek ellentételeként a Gitta turi ingyen tarthat vásárt a Művelődési Házban. Ez szerinte nyereséget jelent a falunak és erről a polgármester úr is tudott. Gönczöl József polgármester a Gitta turi ügy miatt elnézést kér. Koncz László képviselő a jelenleg folyó angol nyelvtanfolyamra kérdez rá, valamint a C. F. Maier Kft. rendezvényére. Nagy Katalin válaszában előadja, hogy a Művelődési Házban nincs angol nyelvtanfolyam, néha egy-egy ember igénybe vesz egy helyiséget e célból. A C. F. Maierrel kapcsolatosan pedig ismerteti a C. F. Maierrel kötött szerződést, mely szerint a C. F. Maier Kft ,- Ft összegben szállítást biztosít a néptánc-csoport részére. Dr. Varga Tibor körjegyző megjegyzi, hogy a szerződést most sem mutatja be, ilyen szerződést egyébként nem köthetett volna, mivel a Művelődési Háznak néptánc-csoportja nincsen, az önkormányzat nevében pedig ilyen szerződést nem köthet. Ezt követően megkérdezi, hogy december 21-én az önkormányzat pénztárába befizetett ,-Ft-ot, január 16-án ,- Ft-ot, viszont a január 16-án befizettet ,- 3

4 Ft a készpénzfizetési számlák tanúsága szerint már december 21-én is rendelkezésére állt, mi tartotta vissza az összeg befizetésétől? Nagy Katalin a kérdésre nem válaszolt. Koncz László képviselő megkérdezi milyen akadálya volt az elszámolások halogatásának, illetve a szilveszteri elszámolás elkészítésének? Nagy Katalin nem válaszolt a kérdésre. Kissné Unatényi Katalin képviselő hiányolja, hogy nem kapta meg az ismertetett jegyzőkönyveket és munkaköri leírást, bár ő ezt kedden elolvashatta a polgármesternél, szerinte az ülés előkészítetlen, és kifogásolja, hogy az igazgatónő csak január 3-án kapott munkaköri leírást, honnan kell neki tudnia, hogy az adatok nem valóságosak? Véleménye szerint a terembérleti díjakat a képviselő-testületnek kellene megállapítani. Megkérdezi a polgármestert, hogy a évi programokat mikor vette el és ha korábban fegyelmi vétség merült fel, miért nem hívta fel erre a képviselő-testület figyelmét, mert ezzel ő is súlyos mulasztást követett el. Még a retorziókat is vállalom. Ez a módszer Haynaut idézi bennem, ahogy így le akarják fejezni az igazgatónőt. Nagy Katalin pártjára állok. Gönczöl József polgármester válaszában előadja, hogy ő és a körjegyző is a pontos pénzügyi elszámolások pártján állnak, hagyta nyugodtan dolgozni az igazgatónőt, nem zavarta a Művelődési Házban folyó tevékenységet, ahogy a többi intézményben sem. A 2011-es programokat februárjában kérte el, mivel januárjában kétségek merültek fel a Ház szabályszerű működésével kapcsolatosan, továbbá megemlíti, hogy az igazgatónő nem volt hajlandó átadni a naptárát, amelyben állítólag vezeti a ténylegesen megvalósult vásárok számát. Nagy Katalin nem tudja, vagy nem akarja érteni, hogy a Művelődési Ház önkormányzati tulajdon, az önkormányzat üzemelteti és rá is vonatkoznak az önkormányzat pénzügyi és egyéb szabályai, mivel a Ház 22 milliós költségvetése nem enged meg mást. Dr. Varga Tibor körjegyző sajnálattal állapítja meg, hogy az ügy tényleges tisztázását akadályozza egyes képviselők értelmetlen hangulatkeltése, valamint az, hogy a jegyzőkönyvekben foglaltakra most sem történt semmilyen válasz, ezért jogszabályban foglalt kötelezettsége alapján sajnos kénytelen lesz feljelentést tenni ismeretlen tettes ellen. Gál József képviselő felháborodásának, nemtetszésének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy két képviselő Kissné Unatényi Katalin és Borbély László leszavazta Őt és Szorcsik Attila képviselőket, mint felkért hitelesítőket. 18 éve képviselő, de ilyen, hogy képviselőtársa nem fogadja el hitelesítőként eleve feltételezi, hogy nem a valóságnak megfelelő jegyzőkönyvet írja alá, ezt felháborodva kikéri magának. Továbbá előadja, hogy álláspontja szerint egyetlen önkormányzati dolgozó sem engedheti meg magának, hogy ne álljon szóba a polgármesterrel és a jegyzővel, az elszámolásra való felszólításra az intézményvezető Nagy Katalin nem hajlandó reagálni és így semmibe veszi 4

5 5

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Hajdu

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 29. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben