Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése dr. univ. Lendvay Marianna 2006

2 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése Készítette: dr. univ. Lendvay Marianna Tudományos témavezetı: Prof. Dr. Turcsányi Károly CSc nyá. okl. mk. ezredes Budapest, 2006

3 3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Bevezetés A minıség és megbízhatóság megvalósítása A minıség és megbízhatóság értelmezésének és megvalósításának fejlıdése A katonai minıségbiztosítás sajátosságai Összegzés Megbízhatóság-elemzési eljárások vizsgálata, összehasonlítása, értékelése Rendszerek megbízhatóság-elemzésének általános menete Megbízhatóság-elemzési eljárások vizsgálata, értékelése Hibamód és hatás elemzés (FMEA) Hibafa elemzés (FTA) Megbízhatósági diagram (RBD) Markov-elemzés (MA) Megbízhatóság elırejelzés (RP) Veszélyhelyzet és üzemeltethetıség vizsgálat (HAZOP) Az elemzési eljárások összehasonlítása, - különös tekintettel a katonai elektronikai rendszerekre való alkalmazás lehetıségére Összegzés Konkrét katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése Egy katonai épület tőzvédelmi rendszerének hibafa elemzése A fıesemények meghatározása, a hibafák szerkesztése, elemzése A rendszer mőködıképességét meghatározó tényezık megállapítása Egy katonai repülıgép tőzvédelmi rendszerének megbízhatósági diagramja A rendszer felépítése és mőködése A megbízhatósági diagram megszerkesztése, a modell kiértékelése Összegzés A kutatómunka összefoglalása, az elért tudományos eredmények Hivatkozott irodalomjegyzék Tudományos és publikációs tevékenység jegyzéke sz. Melléklet: Alapfogalmak sz. Melléklet: Hibamód, -hatás és kritikusság elemzés (FMECA) egy konkrét elektronikai termék gyártási folyamatára

4 4 Bevezetés A technika fejlıdése napjainkban egyre bonyolultabb rendszerek létrehozását igényli. E bonyolult rendszerekben keletkezett hibák óriási anyagi kárt okozhatnak, sok ember életét veszélyeztethetik. Különösen az elektronikai rendszerek területén vált a mőszaki megbízhatóság kérdése igen jelentıssé. A megbízhatóság problémáinak elemzésével, megoldásával foglalkozó megbízhatóság-elmélet feladata Gnyegyenko 1 szerint: a megbízhatóság mennyiségi jellemzıinek megállapítása és tanulmányozása, a megbízhatósági vizsgálatok és a kiértékelést szolgáló módszerek kidolgozása, a megbízhatósági jellemzık és a gazdaságossági mutatók közötti kapcsolat feltárása, megfelelı eljárások kidolgozása az optimális megbízhatóság eléréséhez. A megbízhatóságra vonatkozó követelmények teljesítése a katonai elektronikai rendszerek esetében is kiemelt fontosságú. Hazánk NATO tagsága meghatározza a honvédelem stratégiai modernizációjának irányát és alapvetı tartalmát. A haditechnikai modernizáció fı erıkifejtése a NATO erıkkel való együttmőködést is biztosító korszerő eszközök beszerzésére, valamint az alapvetı rendszerben lévı eszközök felújítására, fejlesztésére összpontosul [1]. A NATO integrált rendszer-szemlélető minıségelvének az a célja, hogy olyan termékek kerüljenek beszerzésre, amelyek kielégítik az élettartam-elvbıl kiinduló minıségi és megbízhatósági követelményeket. E minıségpolitika szerint nagy hangsúlyt kell helyezni a tervezési, ellenırzési, minıségbiztosítási és minıségjavítási folyamatokra az élettartam minden szakaszában [2]. A haditechnikai eszközök minıségbiztosítása tárgyában eddig végzett hazai kutatások már foglalkoztak a magyar katonai minıségbiztosítás és irányítás feladataival és követelményeivel [3-7], a haditechnikai eszközök megbízhatóság-központú karbantartásával és üzemeltetési megbízhatóságával [8-10], valamint az üzemben-tartás minıségének javítására alkalmazható statisztikai módszerekkel [11]. Kutatási munkám tárgya a katonai elektronikai rendszerekkel szemben támasztott minıségi és megbízhatósági követelmények teljesítését támogató megbízhatóság-elemzési eljárások vizsgálata és konkrét rendszerekre történı alkalmazása. Az értekezés támaszkodik több mint 20 éves szakmai oktatási és kutatási tapasztalataimra, felhasználja és összegzi a minıség- 1 Gnyegyenko, B. V.-Beljajev J.K.- Szolovjev A.D.: A megbízhatóság-elmélet matematikai módszerei, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.

5 5 biztosítás és a megbízhatósági vizsgálatok területén elért eredményeimet, amelyeket a közel 60 tudományos publikáció igazol. Kutatási célkitőzéseim: 1. Célom olyan megbízhatóság-elemzési eljárások tanulmányozása és összehasonlítása, amelyeket sikeresen alkalmaznak elektronikai rendszerek megbízhatósági vizsgálatainál. Az elemzési eljárások elınyeinek és hátrányainak értékelésébıl a katonai elektronikai rendszerek vizsgálatára alkalmazható eljárások megvalósításához kívánok hasznosítható következtetéseket levonni. 2. Kidolgozom konkrét katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzését. Kutatási módszereim: - A minıség és megbízhatóság hazai és nemzetközi szakirodalmának, konferencia elıadásainak tanulmányozása, értékelése, következtetések levonása. - Szakmai konzultáció lefolytatása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Mőszaki Fıiskola, a Gábor Dénes Fıiskola, a HM Technológiai Hivatal, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı Rt. szakembereivel a minıség- és megbízhatóság-irányítás kérdéseirıl. - A minıség- és megbízhatóság-irányítási rendszerek nemzetközi szabványsorozatainak elemzése, értékelése, a következtetések levonása. - A katonai minıségbiztosítás tevékenységének vizsgálata, sajátosságainak elemzése. - A szakirodalomban elıforduló, leggyakrabban alkalmazott megbízhatóság-elemzési eljárások vizsgálata, összefüggéseik feltárása, tartalmuk elemzése és a levonható következtetések hasznosíthatóságának vizsgálata. - Kutatási eredmények folyamatos publikálása. Az értekezés felépítése: A Bevezetésben megfogalmazom a tudományos problémát, ismertetem a kutatási célokat, az alkalmazott kutatási módszereket.

6 6 Az 1. fejezetben ismertetem - a szakirodalom mélyreható áttanulmányozása alapján - a minıség értelmezésének és megvalósításának fejlıdését, a minıségirányítási rendszerek nemzetközi szabványsorozatának legfontosabb jellemzıit. Értelmezem a megbízhatóság fogalmát, mennyiségi mutatóit, kiemelem a katonai minıségbiztosítás sajátosságait. A 2. fejezetben a megbízhatóság-elemzési eljárások vizsgálata, összehasonlítása, értékelése alapján kidolgozom azt a szempontrendszert, amely egy adott katonai elektronikai rendszer vizsgálatára alkalmas megfelelı elemzési módszer kiválasztását segíti. A 3. fejezetben elkészítem konkrét katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzését, megállapítom a rendszerek mőködıképességét befolyásoló tényezıket a rendszerek kvalitatív elemzése alapján. A 4. fejezetben összegzem a célkitőzéseimmel összhangban elvégzett tudományos munkát és meghatározom az új tudományos eredményeket (téziseket). A Hivatkozott irodalomjegyzék fejezet a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus adathordozóit tartalmazza, ezt követi a szerzı Tudományos és publikációs jegyzéke, valamint az 1.sz. és 2.sz. Melléklet. * Értekezésem kidolgozása során maximálisan figyelembe vettem és a dolgozatba beépítettem az értekezés-tervezetem mőhelyvitáján elhangzott szakmai véleményeket, az elı-opponensi bírálatokat, valamint a ZMNE KMDI igazgatójának Prof. Dr. Halász Lászlónak az észrevételeit. Ezúton is köszönetemet fejezem ki témavezetımnek, a Haditechnika Tudományszak vezetıjének Prof. Dr. Turcsányi Károlynak, a ZMNE Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Villamos és Természettudományi Alapozó Tanszék vezetıjének Prof. Dr. Zsigmond Gyulának, a Repülımőszaki Intézet igazgatójának Prof. Dr. Óvári Gyulának, munkahelyi vezetımnek a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar fıigazgatójának Dr. Turmezei Péternek, és mindazoknak, akik támogatták és hasznos javaslataikkal érdemben segítették értekezésem elkészítését.

7 7 1. A minıség és megbízhatóság megvalósítása A fejezetben röviden ismertetem a minıség értelmezésének és megvalósításának fejlıdését, a minıségirányítási rendszerek nemzetközi szabványsorozatának jellemzıit, a megbízhatóság értelmezését, mennyiségi mutatóit, és kiemelem a katonai minıségbiztosítás sajátosságait. Az alkalmazott fogalmak pontos, szabványok szerinti meghatározását az 1. sz. Mellékletben található Alapfogalmak fejezet tartalmazza A minıség és megbízhatóság értelmezésének és megvalósításának fejlıdése A minıség értelmezése és megvalósítása: A minıség iránti igény nagyon régi kelető, fogalmát többféleképpen is meghatározták az elmúlt évtizedekben. A minıség fogalma és kapcsolatrendszere a fejlett gazdasággal és ezen belül a fejlett piaci viszonyokkal rendelkezı országokban alakult ki. [12]. Azokban a fejlett országokban tehát, ahol feltételezhetı a gazdasági verseny szabadsága, és a minıségfogalom mindig következménye a piaci viszonyoknak [13]. De nemcsak a piaci versenynek, hanem pl. a potenciális katonai ellenfelek közötti versengésnek, a mőszakilag élenjáró vállalatok közötti kapcsolatoknak is tulajdonítható kiemelkedı minıségő termékek elıállítása [14]. Filozófiai értelemben a minıség valamely termék valamennyi lényeges, más terméktıl megkülönböztetı sajátosságainak összessége [15-20]. A minıség döntı problémává, túlélési kritériummá az ipari forradalom óta vált, amikor a termelési és szolgáltatási kapacitások megsokszorozódása következtében jelentıs túlkínálat mutatkozott a kibocsátások területén, és csak a legjobb minıségő árukat lehetett tartós haszonnal eladni [21]. A céhes ipar felbomlása, a nagyipar kialakulása a termelékenységet jelentısen megnövelte, de a minıségre való hatása nem volt mindig egyértelmően kedvezı. Az árutermelés egyik velejárója az elidegenedés: a termelı elidegenedése a munka tárgyától, a termelési folyamattól odavezetett, hogy a minıségi munkára kényszeríteni kellett. A tömegtermelés gyakran együtt járt a minıség tudatos rontásával is. Ugyanakkor a piaci verseny az 1960-as és 1970-es években még a nagy monopol cégeket is kiváló minıségő termékek gyártására, hatásos és kiterjedt szerviz-hálózat kiépítésére ösztönözte. A gazdasági verseny növekedésével együtt járt a minıségcélok

8 8 változása, ezért a minıség fogalmára a minıségügy nemzetközi szaktekintélyei is más-más meghatározást alkalmaztak [22], attól függıen, hogy ık mire helyezték a hangsúlyt: o o o o az elıírásoknak (követelményeknek) való megfelelés, - Crosby a használatra való alkalmasság, - Juran a vevı igényeinek kielégítése (vevıi megelégedettség), - Ishikawa a vevı rejtett igényeinek kielégítése, - Shiba. A minıség szabvány szerinti definíciója [23] nem sorolja fel, hogy a minıség fogalma vonatkoztatható termékre, rendszerre és folyamatra egyaránt, és arról sem beszél, hogy kiknek a követelményeit kell teljesíteni. Kiemeli viszont azt, hogy saját (elválaszthatatlan) jellemzıkrıl van szó, szemben azokkal, amelyek esetleg kívülrıl hozzárendelt jellemzık. Alapvetıen fontos tehát az érdekeltek (tulajdonosok, részvényesek, alkalmazottak, beszállítók, vevık, társadalom) és a szervezet igényeinek és/vagy érdekeinek kiegyensúlyozott kielégítése [24]. Fontos az igények kielégítésére való képesség nem csak két különbözı szervezet között, hanem egy szervezeten belül is. A különféle minıség meghatározásoknak megfelelıen más és más tevékenységek váltak fontossá a minıségcélok elérése érdekében. Az elıírásoknak (követelményeknek) való megfelelést ellenırizni kell. A minıségellenırzés az a tevékenység, amellyel meghatározzák, hogy a termék vagy szolgáltatás jellemzıi megfelelnek-e vagy sem az elıírt követelményeknek [25]. Az ellenırzési tevékenység eszközei egyrészt a méréstechnikai eszközök (metrológiai eljárások), másrészt a matematikai statisztikai alapokra épülı méréses és minısítéses mintavételi tervek [26, 27]. A használatra való alkalmasság igénye megköveteli az ellenırzési tevékenység kibıvítését azzal, hogy a gyártásközi hibákat helyesbítik a gyártási folyamatba, illetve az azt megelızı tevékenységekhez (tervezés, fejlesztés stb.) való visszacsatolással, és így a hiba-okok megszüntetésével. Ez a tevékenység a minıségszabályozás, amely a termék-elıállító folyamatok gazdaságos megszervezését teszi lehetıvé. A minıségszabályozáshoz a szabályozó kártyák vezetésére és a folyamatképességi indexek számítására is kiterjedı statisztikai folyamatszabályozás (az ún. SPC) módszerét, valamint a különféle típusú megbízhatósági vizsgálatokat használják. A vevık igényeinek kielégítése a minıségbiztosítás tevékenységének létrehozását követeli meg, amely magában foglalja a minıségszabályozás tevékenységeit, ezen kívül pedig olyan

9 9 tevékenységeket is tartalmaz, amelyek célja a hibák létrejöttének megakadályozása [28]. E megelızı tevékenység azt a bizalmat kelti a vevıkben és a vállalat vezetıiben, hogy a terméket megfelelıen szervezett tevékenységek sorozatának rendszerében állítják elı. A minıségbiztosítás a matematikai statisztikai eszközök alkalmazását igényli az átvételi ellenırzésben, a statisztikai folyamatszabályozásban, valamint a probléma-megoldásban. A vevık kimondott igényein kívül a rejtett (látens) igények kielégítése hozta létre a minıségirányítás tevékenységét. Ez, vállalatvezetési feladatként, a vállalat minıségügyi célkitőzéseinek és minıségpolitikájának megvalósítását célozza a minıségirányítási rendszeren belül, olyan tevékenységek felhasználásával, mint a minıségtervezés, a minıségbiztosítás (ezen belül a minıségszabályozás) és a minıségfejlesztés. A minıségirányítási rendszerre vonatkozóan az ISO 9000: 2000-es szabvány nyolc alapelvet fogalmaz meg [29]. A teljes körő minıségirányítás (TQM) egy komplex vezetési, irányítási filozófia, melynek célja az, hogy olyan folyamatokat hozzon létre, amelyek a szervezet egészére kiterjedıen állandóan hatnak a minıségre, a minıség javítására [30-32]. Ezt a vállalat úgy hajtja végre, hogy összes tagját bevonja a szervezet minıségközpontú cselekvési programjába, és folyamatirányítást végez, azaz folyamatszervezési, -elemzési és -javítási módszereket használ a folyamatos fejlesztés érdekében [33]. Napjainkban a minıség szempontjából történı igény-kielégítés gyakran a minıségirányítási rendszerek létrehozására vezet, ugyanis a minıség megvalósításának egyik lehetséges eszköze a minıségirányítási rendszerek kifejlesztése, bevezetése és mőködtetése. [34] A minıségirányítási rendszerek eredetileg a hadiiparban alakultak ki, ahol a biztonság központi probléma, ahol a katonai erı fenntartása, alkalmazhatóságának megırzése és sajátos alkalmazása minden körülmények között különösen veszélyes üzemnek tekinthetı [35]. E területeken a hagyományos minıségellenırzési módszerek nem nyújtottak kellı biztonságot, ezért olyan rendszert kellett kiépíteni, amely nem elégszik meg a végellenırzéssel, hanem méréses gyártásközi ellenırzés bevezetésével minden eltérést idejében észrevesz és kiküszöböl. Ennek érdekében dolgozták ki között a MIL STD 105 mintavételi szabványt, amelynek lényegét ma is világszerte alkalmazzák [35] Az így bevezetett statisztikai minıségszabályozást a gyártás minden mőveletére kiterjesztették, és gondoskodtak az eredmények dokumentálásáról, hogy a rendszert ellenırizhetıbbé tegyék [36-39]. A létrehozott minıségbiztosítási rendszerrel a hibák többségét kellı idıben ki lehetett szőrni [40, 41]. Ezt a gondolatot terjesztette ki a civil szférára az 1987-ben megjelent ISO

10 es nemzetközi szabványsorozat és az 1994-ben kiadott módosítása is [42-44], majd az új, átfogóbb minıségszemléletet képviselı 2000-ben megjelent szabványsorozat már a teljes körő minıségirányítás (TQM) gondolatiságát is célul tőzi ki [45-47]. Az egységes minıségirányítási rendszerekre vonatkozó ISO 9000-es nemzetközi szabványsorozat az alábbi elemekbıl áll [48]: ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszerek. Alapok és szótár: az irányítási rendszerek nyolc alapelvét és a fogalom-meghatározásokat tartalmazza. ISO 9001: Minıségirányítási rendszerek. Követelmények: a rendszert meghatározó alap követelményeket tartalmazza ISO 9004: Minıségirányítási rendszerek. Útmutató a mőködés fejlesztéséhez. Az új szabványok rugalmasan alkalmazkodnak a minıségirányítási rendszert bevezetı szervezet adottságaihoz, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a vevıi megelégedettség, a többi érdekelt fél megelégedettsége és a folyamatos fejlesztés szükségessége Az irányítási rendszereken belül a kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erıforrásokat folyamatként kezelik. Ennek az ISO 9000-es szabványban található részletesebb leírása felhívja a figyelmet arra, hogy az egyik folyamat kimenete gyakran egyben a következı folyamat közvetlen bemenete. A folyamatszemlélető megközelítést mutatja az 1.1. ábra [49] Ez az ábra azt is bemutatja, hogy a rendszerben a folyamatos fejlesztés is érvényesül. Az egymással összefüggı folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. A szabvány elıírja, hogy a szervezet győjtsön és elemezzen olyan adatokat, amelyek alkalmasak a minıségirányítási rendszer megfelelısségének és eredményességének meghatározására és fejlesztési intézkedések kitőzésére. Ez felöleli a mérési és figyelemmel kísérési tevékenységekbıl és más forrásokból származó adatokat.

11 11 A minıségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése Vevık (érdekelt felek) Információ A vezetıség felelıssége Vevık (érdekelt felek) Erıforrás gazdálkodás Mérés, elemzés, fejlesztés Elégedettség Követelmények Bemenet Termék/szolgáltat ás elıállítás Termék/ szolgáltatás Kimenet 1.1. ábra A folyamatszemlélető megközelítés modellje [49] Az ISO 9001-es szabvány a minıségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket írja le, míg az ISO 9004-es szabvány arra ad tanácsokat, hogy miképpen lehet a már mőködı rendszert továbbfejleszteni. A szabvány bevezetıje rámutat a költségek és a kockázatok megfelelı kezelésének szükségességére, továbbá a szövegezésben mindenütt az eredményesség és hatékonyság kettıs szempontját említi ott, ahol az ISO 9001-es csak eredményességet követel meg. Az ISO 9004-es további jellemzıje, hogy a vevıközpontúság hangsúlyozása helyett mindenütt az összes érdekelt fél igényének kielégítését tartja a követendı célnak, tehát nagy fontosságot tulajdonít a munkatársak, a tulajdonosok, a beszállítók és a társadalom igényei figyelembevételének. Az ISO 9004-es a követelményszabvány minden egyes szakaszában foglaltakkal kapcsolatban felsorolja azokat a szempontokat, amelyeket célszerő megfontolni. Így például a vevık és a többi érdekelt fél igényeinek és elvárásainak számbavételéhez célszerőnek tartja megfontolni a termék megfelelısségén kívül annak megbízhatóságát, használhatóságát (rendelkezésre állását), szállítási feltételeit, vevıszolgálati ellátottságát, árát és a termék teljes életciklusa alatt felmerülı költségeket.

12 12 A megbízhatóság értelmezése: A megbízhatóság elméleti igényő vizsgálata a 40-es évek elején jelentkezik elıször a repüléstechnikában. A repülıgépek elektronikai alkatrészei nem biztosítottak kellı vezetési és forgalmi biztonságot. Kényszerően felmerült a hiba-okok módszeres vizsgálatának és elhárításának igénye. A megbízhatóság elméletnek tehát minıségbiztosítási gyökerei vannak. [50]. A megbízhatósági vizsgálatok fejlıdésének jelentıs lendületet adott az atomerımővek terjedésével egy idıben jelentkezı fokozott biztonság iránti igény, és az 1970-es évektıl megjelenik a vizsgálatok nagyipari alkalmazásának követelménye is, melyet a megbízhatóság-elmélet tudományos módszerei segítenek megvalósítani.[51, 52]. A megbízhatóság-elmélet az a tudományág, amely eszközökben, berendezésekben, rendszerekben fellépı meghibásodásokkal foglalkozik, kidolgozza a berendezések megfelelıségének számítási módszereit ismert minıségi mutatók alapján. Az utóbbi években ez a terület is az életciklus-megközelítést alkalmazza [53], azaz a vizsgálatok kiterjednek egy termék esetében annak tervezési, gyártási, tárolási, szállítási és felhasználási idıszakára, speciális esetben a felhasználás utáni idıciklust is elemzik. A vizsgálatok fıbb területei ezen ciklusokban bekövetkezı meghibásodások keletkezési okainak meghatározása, a meghibásodások elırejelzésének módjai, a megbízhatóság növelésének lehetıségei, továbbá a megbízhatóság ellenırzésének módszerei. A XX. század elsı felében megbízhatóságon a hibamentes mőködés valószínőségét értették. Az 1960-as évek közepén tekintélyes szovjet kutatók a megbízhatóságot a minıség idıbeli alakulásaként értelmezték. Az 1970-es években, pl. az MSZ KGST szabvány a megbízhatóságot a hibamentesség, a javíthatóság, a tartósság és a tárolhatóság együtteseként határozta meg. A jelenleg érvényben lévı MSZ IEC 50(191):1992 szabvány [54] definíciója 2 szerint a megbízhatóság győjtıfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezık, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak (1.2. ábra) 2 Az ISO 9000-es szabvány is ezt a fogalmat használja.

13 13 Használhatóság Megbízhatóság Hibamentesség Karbantarthatóság Karbantartásellátás 1.2 ábra A megbízhatóság általános értelmezése A megbízhatóság számszerő értékeléséhez megbízhatósági mutatókat használnak. Ezek közül a hibamentességi mutatók képezik a klasszikus megbízhatóság-elmélet alapját, és gyakorlati szempontból is nagyon jelentısek. Számos elektronikai eszközre, a belılük felépített elektronikai rendszerre, a tapasztalatok szerint, a hibamentesség a legfontosabb megbízhatósági jellemzı. Tehát a megbízhatósági vizsgálatok célja a rendszerekben, berendezésekben fellépı meghibásodások keletkezésének meghatározása, ezek elırejelzésének megállapítása, a megbízhatósági jellemzık rendszeres ellenırzése, - e jellemzık közlése és szavatolása céljából [55-58]. A hibamentesség mutatói /az MSZ IEC 50(191):1992 szerint/: 1. A hibamentesség valószínősége / R(t 1, t 2 ) függvény /, annak valószínősége, hogy a termék elıírt funkcióját adott feltételek között, adott (t 1, t 2 ) idıszakaszban ellátja. Másként R(t) annak a valószínősége, hogy a meghibásodás idıpontja: T 1 a t idı után következik be R(t) = P {T 1 >t} (1.1) Az R(t) függvényeket csak a pozitív idıtartományra értelmezzük: R(t) 0, ha t<0, (1.2) A t = 0 idıpontban viszont tökéletesen hibamentesnek tekintjük a terméket: R(0) = 1. (1.3)

14 14 2. A meghibásodás valószínősége / F(t 1, t 2 ) függvény /, annak valószínősége, hogy az elıírt funkcióját adott feltételek között ellátó termék adott (t 1, t 2 ) idıszakaszban meghibásodik. Az R(t) komplemens valószínősége F(t) (meghibásodási függvény) : F(t) =1- R(t) és így F(0) = 0, valamint F( ) = 1 (1.4) Az F(t) eloszlásfüggvény deriválható, létezik az f(t) sőrőségfüggvény: f(t) = df(t)/dt = - dr(t)/dt (1.5) 3. Pillanatnyi meghibásodási ráta / λ(t) függvény /, annak a hányadosnak a határértéke t 0 esetén, amelynek számlálójában az a feltételes valószínőség van, hogy a termék meghibásodásának idıpontja a (t, t+ t) idıszakaszba esik, feltéve, hogy a termék az idıszakasz kezdı pontjában mőködıképes állapotban volt, nevezıjében pedig az idıszakasznak t hossza van, ha ez a határérték létezik: [ t < T ( t + t) T > t] Pr 1 1 λ ( t) = lim (1.6) t 0 t A meghibásodási ráta függvénye szemléletesen mutatja az adott termék mőködését az idı függvényében. Az alakjáról kád-görbének nevezett függvény három szakaszra bontható (1.3. ábra): λ(t) I. III. II. t T k T ö 1.3. ábra A meghibásodási ráta - idı függvény

15 15 I. szakasz: korai meghibásodások szakasza II. szakasz: stacioner meghibásodások szakasza III. szakasz: öregedés, kifáradás okozta meghibásodások szakasza Az elsı szakasz a termék rejtett hibáiból, gyenge pontjaiból adódik, - ennek a szakasznak a lerövidítése, esetleg kiküszöbölése a gyártó cégek feladata. Például elektronikai alkatrészek esetében beégetéssel elızik meg azt, hogy a korai hiba a felhasználónál következzen be: t < T K. A második szakaszt jó közelítéssel állandó meghibásodási ráta jellemzi Ez a hasznos mőködés vagy stabil üzem szakasza: T K < t < T Ö. A harmadik szakaszban a meghibásodási ráta gyorsan növekszik a termék elhasználódása, öregedése következtében: t > T Ö. Ezeknek a görbéknek a meghatározása megbízhatósági vizsgálatokkal történik. Ha e görbék ismertek, akkor lehetıvé válik, hogy ezekre alkalmazzuk a már kidolgozott matematikai valószínőség-eloszlásokat annak érdekében, hogy becsüljük, és elıre jelezzük adott termékek meghibásodási rátáit mintabeli adatokból. 4. Átlagos mőködési idı a meghibásodásig / MTTF /, a meghibásodásig tartó mőködési idı várható értéke: T F = M {T 1 } 5. Meghibásodások közötti átlagos mőködési idı / MTBF /, két, egymást követı meghibásodás közötti mőködési idı várható értéke. A karbantarthatóság mutatói: 1. Karbantarthatósági függvény / M(t 1, t 2 ) függvény /, annak valószínősége, hogy a terméken, adott használati körülmények között, adott karbantartási tevékenységet elıre meghatározott idıszakaszon belül elvégeznek, ha a karbantartást az elıírt feltételek között, elıre meghatározott eljárások és erıforrások felhasználásával hajtják végre. 2. Pillanatnyi javítási ráta / µ(t) függvény, annak a hányadosnak a határértéke t 0 esetén, ha ez a határérték létezik, amelynek számlálójában annak feltételes

16 16 valószínősége van, hogy a javítási tevékenység a (t, t+ t] idıszakaszban befejezıdik, feltéve, hogy a javítási tevékenység nem fejezıdött be az idıszakasz kezdıpontjáig, nevezıjében pedig az idıszakasz hossza szerepel. 3. Átlagos javítási idı / MRT /, a javítási idı várható értéke. A megbízhatósági mutatók alapösszefüggései: A fenti megbízhatósági jellemzık között matematikai összefüggések vannak. A meghibásodási ráta definíciójából következik a megbízhatóság elmélet egyik legalapvetıbb általános összefüggése: t R( t) = exp λ ( x) dx (1.7) 0 A meghibásodásig tartó mőködési idı (MTTF) : 0 T F = R( t) dt (1.8) Igen fontos gyakorlati eset, ha λ(t) = λ, állandó értékő, akkor (1.7) - bıl: R(t) = e -λt (1.9) Az (1.8) összefüggésbıl az exponenciális függvényt integrálva kapjuk: T F = 1/λ (1.10) A (1.9) és (1.10) összefüggések természetesen csak idıben állandó meghibásodási ráta esetén érvényesek. A megbízhatósági mutatók meghatározásának, mérésének módszerei alapvetıen különböznek a gyártmányok minısítı, minıségellenırzı méréseitıl, mivel a nyert adat nem közvetlenül az adott forgalmazott termékre lesz jellemzı, arra csak becslést ad. Egy újonnan alkalmazásba vett eszköz várható mőködési ideje korábban üzembe állított azonos típusú,

17 17 kellı számú eszköz, kellı idıtartamú üzemeltetési adataiból származó átlagos mőködési idıvel becsülhetı, akkor, ha a kérdéses újabb eszköz is azonos környezeti és üzemi körülmények között fog mőködni. A megbízhatósággal foglalkozó szabványokat kidolgozó Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 56. Mőszaki Bizottsága (IEC/TC 56) azonban már új megbízhatóság-fogalom közzétételén dolgozik. E szerint a megbízhatóság a terméknek az a képessége, hogy ellátja (szolgáltatja) a megkövetelt funkciókat akkor, amikor azokat igénylik [59]. A szolgáltatás minıségét a szolgáltatás-ellátási képesség, a szolgáltatás mőködtethetısége, a szolgáltató képesség, a szolgáltatás teljessége és más egyéb tényezık határozzák meg. [60]. A szolgáltatással kapcsolatos képesség jellegő fogalmak szoros kapcsolatban vannak a termékekre (készülékekre, berendezésekre) vonatkozó képességfogalmakkal (használhatóság, hibamentesség, karbantarthatóság és karbantartás-ellátás). Közöttük kapcsolatot a hatékonyság teremt, azaz a terméknek az a képessége, hogy adott mennyiségi mérıszámmal jellemzett szolgáltatás-igényt kielégít. A hatékonyságot jellemzi a használhatósági tényezı és a használhatóság, ez utóbbit a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás képessége (1.4. ábra). Tehát a megbízhatóság-fogalom a termék olyan idıtıl függı jellemzıinek a leírására szolgál, amelyet nem mennyiségi értelemben használnak. A fogalmat alkotó egyes jellemzıket azonban lehet számszerősíteni a megfelelı mutatók segítségével. A megbízhatóság kifejezhetı a bizalom mértékeként vagy annak valószínőségeként, hogy a sikeres mőködés kritériumai teljesülnek. A megbízhatóságot alkotó jellemzık (használhatóság - hibamentesség, a hibatőrı-képesség, helyreállíthatóság, adatbiztonság, integritás, karbantarthatóság, tartósság, karbantartás-ellátás) kiterjednek a mőködési idıre, a felhasználás, a tárolás és a karbantartás feltételeire. Követelmények határozhatók meg a biztonságra, a hatékonyságra és a gazdaságosságra az életciklus során. A termékkel kapcsolatos elvárások felhasználóként és érdekelt felenként változnak. A megbízhatóságot mőszaki és irányítási tevékenységek alkalmazásával érik el, hogy meghatározzák, megszőntessék, vagy csökkentsék a termék sikeres mőködésével kapcsolatos kockázatokat.

18 18 Szolgáltatás minısége Szolgáltatásellátási képesség Szolgáltatás mőködtethetısége Szolgáltató képesség /Elérhetıség, folyamatosság/ Szolgáltatás teljessége Hatékonyság Használhatósági tényezı Használhatóság Hibamentesség Karbantarthatóság Karbantartás-ellátás Átlagos mőködési idı, meghibásodási ráta Átlagos javítási idı Átlagos munkaidı 1.4. ábra A megbízhatósági képességek és jellemzık 1.2. A katonai minıségbiztosítás sajátosságai A hadfelszerelési anyagokkal, és ezen belül a haditechnikai eszközökkel szemben támasztott szigorú követelmények miatt katonai területen a polgáritól eltérı minıségbiztosítási tevékenységet kell alkalmazni, melynek okai az alábbiak [61]: A hadsereg számára alapvetı követelmény a termékek megbízhatósága, mivel az általa használt eszközök, berendezések adott esetben bekövetkezı meghibásodása katasztrófához is vezethet. Nagyon fontos az elektronikus eszközökbıl felépülı rendszerek, a hozzájuk csatlakozó villamos rendszerek hibamentessége a biztonsági követelmények teljesítése szempontjából.

19 19 A hadseregben rendszeresített berendezések túlnyomó többsége összetett és fejlett technológiát képviselı, veszélyt hordozó termékekre vonatkozik. Ez a körülmény kényszerít az integritás teljes körő hatásainak ismeretére és teszi tervezésüket, fejlesztésüket és gyártásukat bonyolulttá. A hadsereg által használt készülékek, berendezések különlegesen extrém körülmények között kerülnek alkalmazásra, úgymint szélsıséges klíma- és terepviszonyok, sérülésveszély, eltérı képzettségő és intelligenciájú kezelı állomány, stb.. Bármilyen minıségi hiba sokkal hamarabb bekövetkezik az igénybevétel ilyen jellegő intenzitása, az elkerülhetetlen terhelés mellett. A minıségbiztosítási tevékenységgel jelentıs költségek takaríthatók meg. Az eszközök életciklusához illeszkedı, megfelelıen tervezett és rendszeres tevékenységek, intézkedések biztosítékot nyújthatnak a hibamentességi és karbantarthatósági követelmények kielégítésére. A NATO vezetése 1967-ben deklarálta a tagállamok védelmi képességének és az ellátó rendszerek minıségének kapcsolatára, egységes szabályozására vonatkozó koncepciót. Megalkotta a Szövetség közös, szabványosított minıségbiztosítási modelljét, elıírta a NATOban rendszeresített eszközök minıségének és megbízhatóságának követelményeit a fejlesztéstıl a kivonásig terjedı idıszakra (STANAG 4107 Szabványosítási Egyezmény Az Állami Minıségbiztosítás kölcsönös elfogadására és az AQAP-k alkalmazására ) [62]. A NATO minıségbiztosításának alapelve szerint a védelmi képesség a védelmi rendszerek és eszközök minıségétıl és megbízhatóságától függ, így mind a felhasználóknak, mind a fejlesztıknek és gyártóknak közös érdeke a megfelelı minıség és megbízhatóság biztosítása [63-66]. Alapkövetelmény az is, hogy a minıség- és megbízhatóság biztosítása már a tervezés, a fejlesztés idıszakában vegye kezdetét, folytatódjon a gyártási fázisban, majd terjedjen ki a készgyártmányok megbízhatóság szempontjából történı ellenırzésére és a berendezések üzemeltetési megbízhatóságának a megvalósítására. A polgári és katonai szereplık közötti együttmőködést a NATO a tagállamok által ratifikált Szabványosítási Egyezmények (STANAG-ok), a Szövetségi Minıségbiztosítási Dokumentumok (AQAP-k) és a Szövetségi Megbízhatósági és Karbantarthatósági Dokumentumok (ARMP-k) útján mőködteti.

20 20 A NATO AQAP 100-as dokumentumok az ISO 9000-es szabványsorozat elıírásain alapultak és katonai kiegészítı követelményeket írtak elı. A kiegészítések elsısorban a hadfelszerelési eszközök beszerzésénél a katonai minıségbiztosítás hatáskörére, ellenırzési, vizsgálati és felügyeleti rendjére vonatkoztak. Az ISO 9000: 2000-es nemzetközi szabványsorozat érvénybelépésével átdolgozásra kerültek a NATO AQAP minıségbiztosítási dokumentumok is, és 2003-ban megjelent az AQAP 2000-es sorozat [67-72]. Az AQAP 2000 a minıség életciklust átfogó, integrált, rendszerszemlélető megközelítésének politikáját tartalmazza, amely a következı négy területre vonatkozik [73]: 1. Az idı terület, amely fıleg az életciklusokkal foglalkozik (AQAP ) 2. A funkció terület, amely fıleg az életciklusok folyamataival foglalkozik (AQAP ) 3. Az erıforrás terület, amely fıleg az életciklusokban résztvevıkkel foglalkozik (AQAP ) 4. A szervezet terület, amely fıleg az irányítási (vezetési) rendszerrel foglalkozik (AQAP ). A maximális hatékonyság elérése érdekében, az életciklusban résztvevı szervezeteknek egy hatékony és gazdaságos minıségirányítási rendszert kell létrehozniuk, amit dokumentálni, rendszeresen értékelni és tökéletesíteni kell. A NATO minıségpolitikája megkívánja, hogy az AQAP dokumentumok és a nemzetközi szabványok integrált követelményrendszert alkossanak a katonai alkalmazás során [74]. Az AQAP elıírásait elsısorban a hon- és rendvédelmi szervezetek ellátásában részt vevı alábbi szervezeteknél kell alkalmazni [75]: a fejlesztést irányító és beszerzést végzı katonai szervezeteknél, ahol meghatározzák a szállítókkal és a termékekkel szemben támasztott követelményeket, majd ellenırzik és igazolják (tanúsítják) a megfelelıséget, azoknál a szállítóknál, amelyek felelısek a szerzıdésben vállalt követelmények teljesítésért. Ennek érdekében tehát a szervezetek a nemzetközi minıségirányítási szabványoknak és a katonai normatíváknak megfelelı minıségirányítási rendszert építenek ki, mőködtetnek, tanúsíttatnak. A szabványalapú irányítási rendszerek különálló vállalati alrendszerként való

TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I.

TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I. TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I. Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Megbízhatóság-elméleti alapok A megbízhatóságelmélet az a komplex tudományág, amely a meghibásodási

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE

Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE Dr. BALOGH ALBERT: MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZAKKIFEJEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HELYZETE 1 Megbízhatósági terminológia: IEC 50(191):2007 változat (tervezet) Kockázatkezelő irányítási terminológia:

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI EXAMINATION METHODS FOR EVALUATING RELIABILITY IN COMPLEX MILITARY RECONNAISSANCE SYSTEMS.

MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI EXAMINATION METHODS FOR EVALUATING RELIABILITY IN COMPLEX MILITARY RECONNAISSANCE SYSTEMS. BÁRKÁNYI PÁL KOMPLEX KATONAI FELDERÍTŐ RENDSZEREK MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI EXAMINATION METHODS FOR EVALUATING RELIABILITY IN COMPLEX MILITARY RECONNAISSANCE SYSTEMS A cikk a komplex

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék Johanyák Zsolt Csaba 003 Tartalomjegyzék. Bevezetés.... A megbízhatóság fogalmai..... A termék idıtıl függı képességei...... Használhatóság /Üzemkészség/

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Élettartam Kutató Laboratórium

Élettartam Kutató Laboratórium Élettartam Kutató Laboratórium A K+F aktivitás célja kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása károsodási magatartás és a gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A kockázatelemzés menete

A kockázatelemzés menete A kockázatelemzés menete 1. Üzem (folyamat) jellemzői Veszélyforrások 2. Baleseti sorok meghatározása 3a. Következmények felmérése 3b. Gyakoriság becslése 4. Kockázat meghatározás Balesetek Gyakoriság

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT HIBAMÓD ÉS -HATÁS ELEMZÉS

SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT HIBAMÓD ÉS -HATÁS ELEMZÉS Johanyák Zs. Cs.: Számítógéppel segített hibamód és -hatás elemzés, micro CAD 94 - International Computer Science Conference, Miskolc, 1994. március 3., 60-67. old. http://johanyak.hu SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

LEAN FÓRUM. Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában. Dr. Németh Balázs Január 23.

LEAN FÓRUM. Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában. Dr. Németh Balázs Január 23. LEAN FÓRUM Eredmények Gyakorlatok Feltételek összefüggései a Lean Menedzsment alkalmazásában Dr. Németh Balázs 2007. Január 23. Témák Az egyes témák áttekintésének menete: Best Practice Lean menedzsment

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

az értékelemzés alapjai

az értékelemzés alapjai MODUL I. Mőhelyszeminárium az értékelemzés alapjai Tanterv és tematika Összeállította: prof. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D., CVS 1 Budapest, 2010. január 1 CVS: Certified Value Specialist = Minısített

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében CE-jelölés belépı Európa piacára konferencia 2010. november 17., szerda Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15.

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15. A G & G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA Budapest, 2008. április 15. A G&G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Teljes termék és szolgáltatási körének összefoglalása A cég neve: G

Részletesebben

Minıségbiztosítás és minıség menedzsment. Szoftvertechnológia elıadás

Minıségbiztosítás és minıség menedzsment. Szoftvertechnológia elıadás Minıségbiztosítás és minıség menedzsment Szoftvertechnológia elıadás 1 Tartalom A minıség fogalma Szoftverminıség Minıségmenedzsment Minıségbiztosítás Szabványok és módszerek 2 A minıség fogalma Filozófiai

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

ESD-Oktatás V01 2009

ESD-Oktatás V01 2009 ESD-Oktatás V01 2009 ESD Oktatás A képzés és tanácsadás során nyújtott szolgáltatásunk az elektrosztatikus töltéselvezetés területén szerzett több éves tapasztalatunkon alapszik. Képzésünk igen elismert

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék ciós s tesztek ciós s tesztek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 11. 27. IntegraciosTeszt / 1 ós tesztek IntegraciosTeszt / 2 ciós s tesztek (folyt.) Feltételezzük,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ermelési folyamatok II. A gyártástervezés modelljei Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ AKKREDITOROK SZÁMÁRA A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 2009.10.20. Környezetmérnöki Tanszék dr. Torma András /andras.torma@audi.hu/ Tartalom 1. Mátrix-módszerek 2. Indikátor módszer alapjai 3. Teljesítményindikátorok jellemzıi,

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány

BESZÁMOLÓ. Ec-Pec Alapítvány Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztı program után járó támogatást igénybe vevı intézmények számára biztosított szaktanácsadás, szakértıi szolgáltatás, valamint

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája

A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Doktori Iskolájának minıségpolitikája A Doktori Iskola szerves része a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolának, így annak szabályozó dokumentumai értelemszerően érvényesek

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben