PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. idegen nyelvű rangos kiadónál: 3 Ablonczy Balázs: Pál Teleki ( ) The Life of a Controversial Hungarian Politician. Wayne (NJ), 2006, Hungarian Studies and Publications Inc. (distributed by the Columbia University Press). p. 338 Bottoni, Stefano: Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la questione nazionale ( ). Carocci, Roma, 2007, p. 238 Frojimovics, Kinga: I Have been a Stranger in a Strange Land. The Hungarian State and Jewish Refugees in Hungary, Yad Vashem, Jerusalem, p. 256 idegen nyelvű:- Javított/bővített kiadás: 1 Boglár Lajos Papp Richárd : A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Egyéb egységes tartalmú könyv: 1 magyar nyelvű: 1 Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása. Országjelentés Open Society Institut, Budapest, p. idegen nyelvű rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- javított/bővített kiadás:- Tanulmánykötet szerkesztése: 13 magyar nyelvű: 12 Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. 1

2 Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Mandel Kinga Papp Z. Attila: Cammogás. A romániai magyar felső-középfokú oktatás minősége. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. Papp Richárd (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, p. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Bárdi Nándor: A nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere. Az ún magyar külkapcsolatai stratégia előmunkálatai. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. Feischmidt Margit: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Egyetemi tankönyv és szöveggyűjtemény s&id_tananyag=53 Papp Z. Attila Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, p. Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovákmagyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.):beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, p. Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 Šutaj, Štefan Szarka, László (eds.): Regionálna a národná identita v mad arskej a slovenskej histórii storočia. Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és a szlovák történelemben. Universum, Prešov, p.188 idegen nyelvű:- Szövegkiadás, szöveggondozás, forráskiadás (tanulmány nélkül): 1 magyar nyelvű: 1 Ablonczy Balázs: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8. sz.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, p. (Szerkesztés, jegyzetek, utószó) idegen nyelvű, rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- Sorozatszerkesztés: 7 magyar nyelvű sorozat: 6 (Komoróczy Géza) Barabás Györgyi: Magyar zsidó levéltári repertórium, II: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, [Hungaria Judaica, 20]. MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, p. 2

3 (Komoróczy Géza) Frojimovics Kinga: Magyar zsidó levéltári repertórium, III: Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig (Hazai levéltárak és irattárak) [Hungaria Judaica, 21]. MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, p. (Bárdi Nándor ) K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Bárdi Nándor) Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Bárdi Nándor) Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Szarka László) Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában [Tér és terep VI. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve]. Gondolat Kiadó, Budapest, p. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 Šutaj, Štefan Szarka László: Historia Slovaco Hungarica Hungaro Slavica 1 idegen nyelvű:- TANULMÁNY, CIKK: Szakfolyóiratban (nyomtatott vagy internetes verzió): 40 magyar nyelven rangos folyóiratban: 31 Ablonczy Balázs: Őrzők. A többes identitás stratégiái. Századvég, 2007/1. (43. sz.) p. Ablonczy Balázs: Trianon-problémák. Kommentár, 2007/ p. Bakó Boglárka: megbántam, és az Úristen azt tudja, és megbocsátja nekem S. története egy dél-erdélyi falu új vallási mozgalmáról. AETAS, 2007/ p. Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája Kisebbségkutatás, 16. évf. 2007/ p. Bárdi Nándor: Magyar magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról ( ) Regio 2007/ p. Bottoni, Stefano: A Securitate. Rubicon, 2007/ p. Dobos Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon között. REGIO, 2007/ p. Eiler Ferenc: Magyar résztvevők és kapcsolati hálók az Európai Nemzetiségi Kongresszuson ( ). Kisebbségkutatás, 2007/ p. Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/ p. Fedinec Csilla: Hatalmi játszmák Ukrajnában. Másfél évtized mérlege. Kommentár, 2007/ p. Fedinec Csilla: Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. REGIO, 2007/ p. Fedinec Csilla: Ukrán-anzix 1. Egyenlítő, szeptember, p. Fedinec Csilla: Ukrán-anzix 2. Egyenlítő, október, p. Fedinec Csilla: Integrális nacionalizmus: Ukrajna. Egyenlítő, november, p. Kovács András: Az előítélet. Educatio XVI. évf Tavasz, p. Papp Z. Attila: Kárpát Panel Egy kutatás gyorshatása. REGIO, 2007/ p. 3

4 Papp Z. Attila: Quo Vadis Sapientia? MAGYAR KISEBBSÉG, 2006/ p. Papp Richárd: Az 1956-os forradalom és szabadságharc a délvidéki magyarok nemzeti identitásában. Létünk, 2007/ p. Papp Richárd: Az idő szakrális ritmusa a zsidó kultúrában. Kultúra és Közösség, 2007/ p. Szarka László: A csehszlovák magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában között. Kisebbségkutatás, 2007/ p. Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól. Megközelítések, beszédmódok a Kárpát-medencei magyar szórványokról. Pro Minoritate, Tavasz, p. Szarka László: Nádi élet, eltűnt gondolatok, Szlovákiai magyar önértelmezések az elő bécsi döntés idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/ p. Szarka László: Modernizáció és magyarosítás. A lex Apponyi oktatás- és nemzetiségpolitikai olvasatai. Korunk (3. folyam, 18. évfolyam) 2007/ p. Szarka László: A magyarok jogfosztásának szlovákiai különszabályozása között. História, 2007/ ,19.p. Szarka László: A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. Tóth Ágnes: A magyarországi németek kitelepítése. Felelősségrevonás és/vagy büntetés? Kommentár, 2007/ Visszaszököttek. (Interjú. Közreadja: Tóth Ágnes.) Kommentár, 2007/ p. Tóth Norbert: Az autonóm pártrendszerek. Politikatudományi Szemle, 2007/ Tóth Norbert: Óriások szövetsége. Az Afrikai Unió és az Európai Unió kapcsolatrendszere, különös tekintettel a biztonságpolitikai kérdésekre. Afrika Tanulmányok 2007/ p. Vizi Balázs: Balkáni krétakör (Koszovó jövőjéről). KOMMENTÁR, 2007/ p. Vizi Balázs: A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. magyar nyelven egyéb szaklapban: 5 Mandel Kinga: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát-medencében. Szarka László: A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolásának politikai forgatókönyvei a második világháború. Barátság 2007/5. melléklete, II-VII. Szarka László: Az etnikai revízió elve és gyakorlata az első bécsi döntés előkészítésében. In: Simon Attila (szerk.): Acta Historica Danubiensia 1. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Történelem Tanszék évkönyve. Ročenka Katerdy histórie Pedagogickej Fakulty Univerzity Jána Selyeho v Komárne. Selye János Egyetem, Komárom, p. Tóth Ágnes: Hatalmi játszmák metszéspontjában. Az áttelepített szlovákiai magyarok, a kitelepített németek szemével. Barátság, 2007/5. XXI-XXV. Tóth Ágnes: A múlt birtokbavétele, önmagunk megismerése. In: Barátság, 2007/6. XXIV-XXX. (német és magyar nyelven) idegen nyelven rangos nemzetközi lapban: 2 Dobos, Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. Ethnopolitics, 2007/ 3. sz p. Tóth, Norbert: Historical duty or pragmatic interest? Notes on EU and AU security issues. African Security Review 2007/3 Vol p. 4

5 idegen nyelvű egyéb szaklapban: 2 Ablonczy, Balázs: Klopačka volá Spomienky na Banskú Štiavnicu medzi dvoma svetovými vojnami. OS (Pozsony), p. (megjelent: január) Vizi, Balázs: Introduction to the International Protection of Minority Language Rights in Europe. Minority Research 2007, p. Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban: 1 magyar nyelven rangos kiadónál: 1 Szarka László: Kapcsolatépítés, kutatástámogatás, intézményfejlesztés. Az Akadémia határon túli tudományos ösztöndíjainak hasznáról. In: Az együttműködés esélyei. A Domus Hungarica ösztöndíjprogram első 10 éve MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság kiadványa, Debrecen, p. magyar nyelven egyéb kiadónál:- idegen nyelven rangos kiadónál:- idegen nyelven egyéb kiadónál:- Kritika, recenzió: 11 magyar nyelven rangos szaklapban: 3 Bottoni; Stefano: Gagyi József: A krízis éve Pro-Print, Csíkszereda, KORALL, december, p. Eiler Ferenc: Mariana Hausleitner Harald Roth (Hrsg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. IKGS Verlag, München, p. In: Kisebbségkutatás, sz p. Tóth Ágnes: Krisch András: A soproni németek kitelepítése In: Soproni Szemle, 2007/ p. magyar nyelven egyéb szaklapban: 3 Komoróczy Géza: Kárpit, héber betűkkel. Hajnal Gabriella művei a Zsidó Múzeumban. Élet és Irodalom, 51, no. 11 (2007. március 16.) p. 29. Komoróczy Géza: A nemzet, könyvtárból nézve. Élet és Irodalom, 51, no. 50 (2007. december 14.) p. 27. Komoróczy Géza: Beágyazva a magyar történelembe. Schweitzer József könyve. Új Élet, 62, no. 23 (2007. december 15.) p. 6. idegen nyelven rangos szaklapban: 5 Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p. 94. (Fabio Bettanin, La formazione dell impero esterno sovietico ( ), Roma, Carocci, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p (Pasquale Fornaro, Ungheria, Milano, Unicopli, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p (Alberto Melloni szerk: Il filo sottile. L Ostpolitik vaticana di Agostino Casaroli, Bologna, il Mulino, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2007, p. 312 (Andrea Panaccione, Il Una svolta nella storia del secolo, Milano, Unicopli, 2006). 5

6 Prónai Csaba: Recenzió Carlotta Saletti Salza Bambini del campo nomadi. Romá bosniaci a Torino (2003) c. kötetéről. Romani Studies 17 (2): idegen nyelven, egyéb szaklapban:- Tanulmánykötetben, ill. konferenciakötetben: 58 magyar nyelven, rangos kiadónál: 46 Ablonczy Balázs: Lándzsahegy, néprokonság, small talk Turanizmus és keleti gondolat a két világháború közötti magyar külpolitikai gondolkodásban. In: Pritz Pál (szerk.): Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, p. Ablonczy Balázs: Utószó. In: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8. sz.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, p. Bárdi Nándor Szarka László: Kisebbségpolitika, magyarságpolitika,, nemzetpolitika az uniós Közép-Európában. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Szarka László (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Bindorffer Györgyi: Etnikai, nemzeti és kétnemzeti identitás Előszó. Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: A kettős identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen Véménd/Csolnok. In Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi Sólyom Barbara: A pomázi szerbek identitása. In: Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: Németek a statisztikák tükrében és a közösségképben. In: Kupa László (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. B&D Stúdió, Pécs, p. Bindorffer Györgyi: Egyház, vallás, etnikai identitás. Katolicizmus és protestantizmus a magyarországi svábok körében. In: A.Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Románia. In: Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban os Intézet-Gondolat Kiadó, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Marosvásárhely ötvenhatja. In: Pál Antal Sándor Novák Zoltán (szerk.): Marosvásárhely történetéből. Új- és legújabbkori tanulmányok 2. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, p. Feischmidt Margit: Menedék és depó. Szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluról. In: Váradi Monika Mária (szerk.): Aprófalusi közelképek. Új Mandátum, Budapest, megjelenés előtt Feischmidt Margit: Az antropológiai terepmunka módszerei. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, 2007, p. Feischmidt Margit: Megalapozott elmélet. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, p. Feischmidt Margit: A sűrű leírás. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, p. Ilyés Zoltán: Kozsókos mefisztók és hazaszerető papok A csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely, Budapest, p. 6

7 Ilyés Zoltán (2007): A kultúrtáj mint társadalomtöréneti palimpszeszt és fejlesztési erőforrás. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest p. Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán: Előszó. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Kovács András: A holokauszt emlékezete és a magyar társadalom: A holokauszt-múzeum fogadtatása a magyar közvéleményben. In: Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról. IV. Prescon Kiadó, Budapest, p. Kovács András: Zsidó csoportok és identitásstratégiák a mai Magyarországon. In: Stefan Šutaj Szarka László (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és szlovák történelemben. Universum, Presov, p. Kovács András: A zsidók és az új Európa. In: Gadó János Novák Attila Szántó T. Gábor (szerk.): Új antiszemitizmus. MAZSIKE, Budapest, p. Kovács András: Hannah Arendt jelentősége. In: Lánczi András Horváth Miklós (szerk.): Korrajz XX. századi Intézet, Budapest, p. Kováts András: Nagyvárosi bevándorolt közösségek politikai integrációja. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország 2007 Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés szociológiai elemzése In: Urbs Magyar várostörténeti évkönyv. Fővárosi Levéltár, Budapest, 2007, p. Csanádi Gábor Csizmady Adrienne Kőszeghy Lea Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. In: Enyedi György (szerk.): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatása., MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Kőszeghy Lea: A cigány és nem cigány lakosság lakhatási egyenlőtlenségeinek tényezői. In: Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Papp Richárd: A délvidéki magyarok nemzettudatának aktuális állapota kulturális antropológiai szemmel. In: Papp Richárd (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, Hajnal Virág Papp Richárd: Én pravoszláv katolikus vagyok. Vallás és identitás egy szerémségi magyar szórványközösség kultúrájában. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Papp Richárd: A szakralitás tétje zsidó és keresztény példák tükrében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Hajnal Virág Papp Richárd: Vallás és etnicitás a Vajdaságban három esettanulmány tapasztalatainak tükrében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Papp Z. Attila: A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási és kutatási térség lehetősége. In: Görömbei András Manherz Károly (szerk.) Az együttműködés esélyei. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Debrecen, p. Papp Z. Attila: Magyarország. In: Papp Z. Attila Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, p. Papp Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepcióik I. (a kérdőívek tapasztalatai alapján). In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, Papp Z. Attila: Minőség a fogyasztók szemszögéből. A diákok minőségkoncepciói és az ifjúsági kultúra néhány eleme. In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. 7

8 Papp Z. Attila: A kutatás főbb tanulságai, avagy miért is cammogunk? In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovákok kettős identitásáról. In: Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Szarka László: A kisebbségek helye a magyar nemzetfogalomban a XXI. század elején. In: Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. Szarka László: A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában. In: Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, Molnár Imre-Szarka László: A lakosságcsere története és emlékezete. In: Molnár Imre-Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Szarka László: A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián. In: Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, pp Szarka László: Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség In: Tóth Károly Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Samorín, p. Tóth Ágnes Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Tóth Ágnes: Eljárásuk isteni és emberi törvényeket sért. A Református Egyetemes Konvent elnökségének két memoranduma. In: Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Tóth Ágnes: Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében 1956 után. In: Gyáni Gábor- Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban os Intézet, Budapest, p. Tóth Norbert: Az 1944 és 1948 között született egyes kisebbségi vonatkozású csehszlovák jogszabályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében. In: Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Budapest, p. Vizi Balázs: A nyelvi kisebbségi jogok a nemzetközi jog fényében. In: Bodó Barna (szerk.): Nyelvi jogok és nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár, p. Vizi Balázs: Regionális, kisebbségi politikai mozgalmak és az európai integráció. In: Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. magyar nyelven, egyéb kiadónál: 1 Komoróczy Géza: Hahn István tudományos pályakezdése. In: Jáki László (szerk.): Hahn István [Tudós tanárok tanár tudósok]. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, p. idegen nyelven, rangos kiadónál: 11 8

9 Bindorffer, Györgyi: Die Leute von Véménd/Wemend. Alltag und Politik im Leben der Ungarndeutschen. In: Haas, H Hiebl, E.: Politik vor Ort Sinngebung in ländlichen und Kleinstädtischen Lebenswelten. StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen, p. Bindorffer, Györgyi: Sprache und Identität. Zweisprachigkeit und ihre Konsequenzen bei den Ungarndeutschen: Fallbeispiel Bogdan und Tscholnok. In: M. Erb E. Knipf Komlósi (Hrsg.): Tradition und Innovation. Beiträge zu neueren ungarndeutschen Forschungen. Eötvös- Loránd-Universität, Germanistisches Institut, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Damnatio memoriae? La rivoluzione del 1956 nel discorso pubblico ungherese. RIVISTA DI STUDI UNGHERESI, 6/ p. Eiler, Ferenc: Die Grenzen eines wirksamen Minderheitenschutzes im Rahmen des Völkerbundes. In: Ralph Melville Jiri Pesek Claus Scharf (Hrsg.): Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis ( ). Philipp von Zabern, Mainz, p. Feischmidt, Margit: Ethnizität Perspektiven und Konzepte der ethnologischen Forschung. In: Brigitta Schmidt Lauber (Hrsg.): Ethnizität und Migration. Dietrich Reimer Verlag, Berlin, p. Feischmidt, Margit: Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj. In: Rudolf Jaworski Peter Stachel (Hrsg.): Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, p. Kováts, András: Hungary. In: Triandafylliodu, Anna Gropas, Ruby (eds.): European Immigration A sourcebook. Ashgate, Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: Hungary. In: Equal Access to Quality Education for Roma, Vol. 1. Monitoring Reports on Bulgaria, Hungary, Romania, and Serbia. OSI/EU Monitoring and Advocacy Program. Budapest, Szarka, László: Plány a realita národných autonómií v Uhorsku In: Fasora, Lukáš Hanuš, Jiří Malíř, Jiří (red.): Moravské vyrovnány z roku 1905: možnosti a limity národního smíru ve střední Evropě. Der Mäahrische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa. Matice moravská, Výskumné středisko pro dějiny středníí Evropy: prameny, země, kultúra, Brno, p. Tóth, Ágnes: Rechtliche Regelung zur Lage des Ungarndeutschtums 1938 bis In: Deutschsprachige Minderheiten Ein europäischer Vergleich. Herausgegeben von Manfred Kittel, Horst Möller, Jiří Pešek, Oldřich Thůma. München, p. Tóth, Ágnes: Die Annahme der Kollektivschuldthese und die Bestrafung der deutschen Minderheit in Ungarn In: Ralph Melville Jiři Pesek Claus Scharf (Hrsg.): Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis ( ). Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. Beiheft Nr. 69. Mainz, p. idegen nyelven egyéb kiadónál:- Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban vagy tanulmánykötetben: 10 magyar nyelven rangos kiadónál: 8 Ablonczy Balázs: Egy úriember átutazik. Előszó John Lukacs: Magyar írások c. könyvéhez. Európa Kiadó, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: Elbeszélt történelem. Körkérdés. Replika, szeptember, 58: Mandel Kinga Papp Z. Attila (2006) A nemzeti identitás megőrzésének, megújításának intézményrendszere. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) Magyar Kisebbség. 2006/ p. Kováts András: Szükségünk van-e bevándorlókra? In: A világ 2008-ban. The Economist Népszabadság, Prónai Csaba: A kulturális antropológia módszertana. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. 9

10 Prónai Csaba: A cigány kultúrák antropológiája. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Prónai Csaba: Oláh cigányok Harangoson. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Szarka László: Bevezető a nemzetpolitikai előtanulmányokhoz. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai. In: MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) 7 10.p. magyar nyelven egyéb kiadónál: 1 Ilyés Zoltán: A gyimesi kultúrtáji örökség megőrzésének és továbbfejlesztésének lehetőségei. In: (internetes közlés a Pogányhavas kistérség honlapján) idegen nyelven rangos kiadónál: 1 Prónai Csaba: Bernard Formoso s Tsigane studies. Anthropolis 3 (2): idegen nyelven egyéb kiadónál:- Lexikoncikk idegen nyelven: 1 Bottoni, Stefano: Repubblica dei Consigli : Enciclopedia del comunismo (Silvio Pons-Robert Service), vol. 2. Einaudi, Torino,2007. SAJÁTOS PUBLIKÁCIÓK Kritikai kiadás (ívenként):- Szakfordítás (ívenként): 3 Ablonczy Balázs: Henri de Montety: 2005: mérföldkő a francia történetírásban? Századok, 2007/ p. (1,1 ív) Ablonczy Balázs: André Burguière: Annales-paradigmák és Jacques Revel: Egy történetfelfogás története: az Annales születése. In: Benda Gyula Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata. L Harmattan Atelier, Budapest, p. (2 ív) Fedinec Csilla: Viktoria Szereda: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben. REGIO, 2007/ p. Adatbázis (előre meghatározott mértékegység szerint, pl. rekord, MB): 11 magyar nyelven: 8 Bárdi Nándor: Erdélyi Magyar Adatbank (www.adatbank.transindex.ro) Bárdi Nándor: Jancsó Béla irodalomtörténész kézirathagyatéka (http://www.adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=699) Bárdi Nándor: Dr. Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka (http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=755) 10

11 Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei 2006-ban Dobos Balázs: A magyarországi kisebbségi törvény és későbbi módosításainak kronológiája Eiler Ferenc: Kisebbségi Önkormányzatiság portál feltöltése rekord Eiler Ferenc: KOMP Kulturális, Oktatási, Multietnikus Portál kialakítása (http://www.komp.mtaki.hu) Papp Z. Attila: Szakiskolai lemorzsolódás kutatás adatbázisa (300 rekord) idegen nyelven: 3 Eiler Ferenc: KOMP Kulturális, Oktatási, Multietnikus Portál kialakítása (http://www.komp.mtaki.hu) (szlovák) Papp Z. Attila: amerikai népszámlálási adatbázis 5% (mintegy 14 millió rekord) Papp Z. Attila: román népszámlálási adatbázis 10% (1992-es népszámlálás: rekord, 2002-es népszámlálás: rekord) EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTÉKŰ KÖZLEMÉNYEK: 13 Tudományos ismeretterjesztő írás: 5 Ablonczy Balázs: Értelmiségiek, ideológusok, fellegjárók. Portrék a Horthy-korszak szellemi elitjéből. Rubicon, 2007/ p. Ablonczy Balázs: A kitűnők. A korszak kulturális kitüntetettjei. Rubicon, 2007/ p. Ablonczy Balázs: Teleki társasága. Rubicon, 2007/ p. Komoróczy Géza: Igazak pantheonja. In: Lebovits Imre: Zsidótörvények zsidómentők Ex Libris Kiadó, Budapest, p. Komoróczy Géza: [ Közel a 70-hez ], Napút: Irodalom, művészet, környezet, 8, no. 10: Hatvankilenc jeles hetvenes (2006. december), p. Bibliográfiai adat magyar nyelvű: 6 Ablonczy Balázs: Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. Osiris Kiadó, Budapest, Ablonczy Balázs: Ágoston Vilmos: A kisajátított tér. EÖKIK, Budapest, (Dobos Balázs) Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a választásokról. Parlament Módszertani Iroda, Budapest, p. Tóth Ágnes (szerk.): Pártállam és nemzetiségek Kecskemét, 2003: Valuch Tibor: A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után. In: Stefan Sutaj- Szarka László (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és a szlovák történelemben. Universum, Presov, p. Vizi Balázs: Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Gondolat Kiadó, Budapest, Vizi Balázs: Pap András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától az etnikai képviseletig. MTA Kisebbségkutató Intézet Gondolat Kiadó, Budapest,2007. Bibliográfiai adat idegen nyelvű: 1 Feischmidt Margit: Cultural diversity in Central European Urban Spaces. Bibliography on ethnic relations Megemlékezés: 1 Komoróczy Géza: Reiner Erika. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról, 6, no. 4. (2007) p. 11

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA Bakó B Szoták Sz, Bakó B (ed.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Gondolat

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: , Fax: Honlap:

ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: , Fax: Honlap: 1 ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. Tel.: 224 6790, Fax: 224 6793 E-mail: szarka@mtaki.hu, Honlap: www.mtaki.hu I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben A

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713 1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest:

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

LEVELEZİ I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem

LEVELEZİ I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem Febr.12. Márc.6. Márc.6. Márc. 13. Április 2. Április 3. Április 3. Április 23. Április 24. Április 24. Május 7. Május 8. Május 8. társadalomfilozófiába

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes

Szakmai önéletrajz. Klein Ágnes Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetőség Klein Ágnes Főiskolai docens Végzettségek Német nyelv és irodalom szak Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs 1996, német nemzetiségi tanító Eötvös József Tanítóképző

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG II. évfolyam 2. szám HÍRLEVÉL 2012. február 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Kisbakonyi János 9 767 Győri PLE 80 Sass László 95 6 Écs LK 7 Kovács Bálint István 98 00 Soproni PLE 7 Horváth László 960 08 Győri PLE 6 5 Gelencsér Dávid 978 Soproni PLE 6 6 G.

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 4. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

A magyar határok európanizációs összefüggései

A magyar határok európanizációs összefüggései A magyar határok európanizációs összefüggései James W. Scott University of Eastern Finland Határkutató-csoport vezető (külső munkatárs), MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont James.Scott@uef.fi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,700 37,200 37,550 112,450 2 Győr Tánc- és Képzőműv. Ált. Isk. Szakközépisk. és Koll. 35,500 36,300 37,650 109,450 3 Szombathely Ny-mo. Egyetem Bólyai

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben