PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. idegen nyelvű rangos kiadónál: 3 Ablonczy Balázs: Pál Teleki ( ) The Life of a Controversial Hungarian Politician. Wayne (NJ), 2006, Hungarian Studies and Publications Inc. (distributed by the Columbia University Press). p. 338 Bottoni, Stefano: Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la questione nazionale ( ). Carocci, Roma, 2007, p. 238 Frojimovics, Kinga: I Have been a Stranger in a Strange Land. The Hungarian State and Jewish Refugees in Hungary, Yad Vashem, Jerusalem, p. 256 idegen nyelvű:- Javított/bővített kiadás: 1 Boglár Lajos Papp Richárd : A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Egyéb egységes tartalmú könyv: 1 magyar nyelvű: 1 Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása. Országjelentés Open Society Institut, Budapest, p. idegen nyelvű rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- javított/bővített kiadás:- Tanulmánykötet szerkesztése: 13 magyar nyelvű: 12 Bindorffer Györgyi: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. 1

2 Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Mandel Kinga Papp Z. Attila: Cammogás. A romániai magyar felső-középfokú oktatás minősége. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. Papp Richárd (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, p. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Bárdi Nándor: A nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere. Az ún magyar külkapcsolatai stratégia előmunkálatai. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. Feischmidt Margit: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Egyetemi tankönyv és szöveggyűjtemény s&id_tananyag=53 Papp Z. Attila Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, p. Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovákmagyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.):beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, p. Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 Šutaj, Štefan Szarka, László (eds.): Regionálna a národná identita v mad arskej a slovenskej histórii storočia. Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és a szlovák történelemben. Universum, Prešov, p.188 idegen nyelvű:- Szövegkiadás, szöveggondozás, forráskiadás (tanulmány nélkül): 1 magyar nyelvű: 1 Ablonczy Balázs: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8. sz.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, p. (Szerkesztés, jegyzetek, utószó) idegen nyelvű, rangos kiadónál: - idegen nyelvű:- Sorozatszerkesztés: 7 magyar nyelvű sorozat: 6 (Komoróczy Géza) Barabás Györgyi: Magyar zsidó levéltári repertórium, II: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, [Hungaria Judaica, 20]. MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, p. 2

3 (Komoróczy Géza) Frojimovics Kinga: Magyar zsidó levéltári repertórium, III: Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig (Hazai levéltárak és irattárak) [Hungaria Judaica, 21]. MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest, p. (Bárdi Nándor ) K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Bárdi Nándor) Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Bárdi Nándor) Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Szarka László) Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában [Tér és terep VI. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve]. Gondolat Kiadó, Budapest, p. idegen nyelvű, rangos kiadónál: 1 Šutaj, Štefan Szarka László: Historia Slovaco Hungarica Hungaro Slavica 1 idegen nyelvű:- TANULMÁNY, CIKK: Szakfolyóiratban (nyomtatott vagy internetes verzió): 40 magyar nyelven rangos folyóiratban: 31 Ablonczy Balázs: Őrzők. A többes identitás stratégiái. Századvég, 2007/1. (43. sz.) p. Ablonczy Balázs: Trianon-problémák. Kommentár, 2007/ p. Bakó Boglárka: megbántam, és az Úristen azt tudja, és megbocsátja nekem S. története egy dél-erdélyi falu új vallási mozgalmáról. AETAS, 2007/ p. Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája Kisebbségkutatás, 16. évf. 2007/ p. Bárdi Nándor: Magyar magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról ( ) Regio 2007/ p. Bottoni, Stefano: A Securitate. Rubicon, 2007/ p. Dobos Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon között. REGIO, 2007/ p. Eiler Ferenc: Magyar résztvevők és kapcsolati hálók az Európai Nemzetiségi Kongresszuson ( ). Kisebbségkutatás, 2007/ p. Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/ p. Fedinec Csilla: Hatalmi játszmák Ukrajnában. Másfél évtized mérlege. Kommentár, 2007/ p. Fedinec Csilla: Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. REGIO, 2007/ p. Fedinec Csilla: Ukrán-anzix 1. Egyenlítő, szeptember, p. Fedinec Csilla: Ukrán-anzix 2. Egyenlítő, október, p. Fedinec Csilla: Integrális nacionalizmus: Ukrajna. Egyenlítő, november, p. Kovács András: Az előítélet. Educatio XVI. évf Tavasz, p. Papp Z. Attila: Kárpát Panel Egy kutatás gyorshatása. REGIO, 2007/ p. 3

4 Papp Z. Attila: Quo Vadis Sapientia? MAGYAR KISEBBSÉG, 2006/ p. Papp Richárd: Az 1956-os forradalom és szabadságharc a délvidéki magyarok nemzeti identitásában. Létünk, 2007/ p. Papp Richárd: Az idő szakrális ritmusa a zsidó kultúrában. Kultúra és Közösség, 2007/ p. Szarka László: A csehszlovák magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában között. Kisebbségkutatás, 2007/ p. Szarka László: A szórványhelyzet identitásszerkezeti sajátosságairól. Megközelítések, beszédmódok a Kárpát-medencei magyar szórványokról. Pro Minoritate, Tavasz, p. Szarka László: Nádi élet, eltűnt gondolatok, Szlovákiai magyar önértelmezések az elő bécsi döntés idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/ p. Szarka László: Modernizáció és magyarosítás. A lex Apponyi oktatás- és nemzetiségpolitikai olvasatai. Korunk (3. folyam, 18. évfolyam) 2007/ p. Szarka László: A magyarok jogfosztásának szlovákiai különszabályozása között. História, 2007/ ,19.p. Szarka László: A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. Tóth Ágnes: A magyarországi németek kitelepítése. Felelősségrevonás és/vagy büntetés? Kommentár, 2007/ Visszaszököttek. (Interjú. Közreadja: Tóth Ágnes.) Kommentár, 2007/ p. Tóth Norbert: Az autonóm pártrendszerek. Politikatudományi Szemle, 2007/ Tóth Norbert: Óriások szövetsége. Az Afrikai Unió és az Európai Unió kapcsolatrendszere, különös tekintettel a biztonságpolitikai kérdésekre. Afrika Tanulmányok 2007/ p. Vizi Balázs: Balkáni krétakör (Koszovó jövőjéről). KOMMENTÁR, 2007/ p. Vizi Balázs: A nemzetpolitika feltételrendszere az uniós tagság körülményei között. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) p. magyar nyelven egyéb szaklapban: 5 Mandel Kinga: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát-medencében. Szarka László: A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolásának politikai forgatókönyvei a második világháború. Barátság 2007/5. melléklete, II-VII. Szarka László: Az etnikai revízió elve és gyakorlata az első bécsi döntés előkészítésében. In: Simon Attila (szerk.): Acta Historica Danubiensia 1. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Történelem Tanszék évkönyve. Ročenka Katerdy histórie Pedagogickej Fakulty Univerzity Jána Selyeho v Komárne. Selye János Egyetem, Komárom, p. Tóth Ágnes: Hatalmi játszmák metszéspontjában. Az áttelepített szlovákiai magyarok, a kitelepített németek szemével. Barátság, 2007/5. XXI-XXV. Tóth Ágnes: A múlt birtokbavétele, önmagunk megismerése. In: Barátság, 2007/6. XXIV-XXX. (német és magyar nyelven) idegen nyelven rangos nemzetközi lapban: 2 Dobos, Balázs: The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. Ethnopolitics, 2007/ 3. sz p. Tóth, Norbert: Historical duty or pragmatic interest? Notes on EU and AU security issues. African Security Review 2007/3 Vol p. 4

5 idegen nyelvű egyéb szaklapban: 2 Ablonczy, Balázs: Klopačka volá Spomienky na Banskú Štiavnicu medzi dvoma svetovými vojnami. OS (Pozsony), p. (megjelent: január) Vizi, Balázs: Introduction to the International Protection of Minority Language Rights in Europe. Minority Research 2007, p. Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban: 1 magyar nyelven rangos kiadónál: 1 Szarka László: Kapcsolatépítés, kutatástámogatás, intézményfejlesztés. Az Akadémia határon túli tudományos ösztöndíjainak hasznáról. In: Az együttműködés esélyei. A Domus Hungarica ösztöndíjprogram első 10 éve MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság kiadványa, Debrecen, p. magyar nyelven egyéb kiadónál:- idegen nyelven rangos kiadónál:- idegen nyelven egyéb kiadónál:- Kritika, recenzió: 11 magyar nyelven rangos szaklapban: 3 Bottoni; Stefano: Gagyi József: A krízis éve Pro-Print, Csíkszereda, KORALL, december, p. Eiler Ferenc: Mariana Hausleitner Harald Roth (Hrsg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. IKGS Verlag, München, p. In: Kisebbségkutatás, sz p. Tóth Ágnes: Krisch András: A soproni németek kitelepítése In: Soproni Szemle, 2007/ p. magyar nyelven egyéb szaklapban: 3 Komoróczy Géza: Kárpit, héber betűkkel. Hajnal Gabriella művei a Zsidó Múzeumban. Élet és Irodalom, 51, no. 11 (2007. március 16.) p. 29. Komoróczy Géza: A nemzet, könyvtárból nézve. Élet és Irodalom, 51, no. 50 (2007. december 14.) p. 27. Komoróczy Géza: Beágyazva a magyar történelembe. Schweitzer József könyve. Új Élet, 62, no. 23 (2007. december 15.) p. 6. idegen nyelven rangos szaklapban: 5 Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p. 94. (Fabio Bettanin, La formazione dell impero esterno sovietico ( ), Roma, Carocci, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p (Pasquale Fornaro, Ungheria, Milano, Unicopli, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, p (Alberto Melloni szerk: Il filo sottile. L Ostpolitik vaticana di Agostino Casaroli, Bologna, il Mulino, 2006). Bottoni; Stefano: Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2007, p. 312 (Andrea Panaccione, Il Una svolta nella storia del secolo, Milano, Unicopli, 2006). 5

6 Prónai Csaba: Recenzió Carlotta Saletti Salza Bambini del campo nomadi. Romá bosniaci a Torino (2003) c. kötetéről. Romani Studies 17 (2): idegen nyelven, egyéb szaklapban:- Tanulmánykötetben, ill. konferenciakötetben: 58 magyar nyelven, rangos kiadónál: 46 Ablonczy Balázs: Lándzsahegy, néprokonság, small talk Turanizmus és keleti gondolat a két világháború közötti magyar külpolitikai gondolkodásban. In: Pritz Pál (szerk.): Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, p. Ablonczy Balázs: Utószó. In: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. [Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8. sz.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, p. Bárdi Nándor Szarka László: Kisebbségpolitika, magyarságpolitika,, nemzetpolitika az uniós Közép-Európában. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Szarka László (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Bindorffer Györgyi: Etnikai, nemzeti és kétnemzeti identitás Előszó. Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: A kettős identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen Véménd/Csolnok. In Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi Sólyom Barbara: A pomázi szerbek identitása. In: Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. Gondolat Kiadó MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: Németek a statisztikák tükrében és a közösségképben. In: Kupa László (szerk.): Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. B&D Stúdió, Pécs, p. Bindorffer Györgyi: Egyház, vallás, etnikai identitás. Katolicizmus és protestantizmus a magyarországi svábok körében. In: A.Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Románia. In: Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban os Intézet-Gondolat Kiadó, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Marosvásárhely ötvenhatja. In: Pál Antal Sándor Novák Zoltán (szerk.): Marosvásárhely történetéből. Új- és legújabbkori tanulmányok 2. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, p. Feischmidt Margit: Menedék és depó. Szociográfiai esszé egy baranyai aprófaluról. In: Váradi Monika Mária (szerk.): Aprófalusi közelképek. Új Mandátum, Budapest, megjelenés előtt Feischmidt Margit: Az antropológiai terepmunka módszerei. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, 2007, p. Feischmidt Margit: Megalapozott elmélet. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, p. Feischmidt Margit: A sűrű leírás. In: Kovács Éva (szerk.): A közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, p. Ilyés Zoltán: Kozsókos mefisztók és hazaszerető papok A csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely, Budapest, p. 6

7 Ilyés Zoltán (2007): A kultúrtáj mint társadalomtöréneti palimpszeszt és fejlesztési erőforrás. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest p. Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán: Előszó. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Kovács András: A holokauszt emlékezete és a magyar társadalom: A holokauszt-múzeum fogadtatása a magyar közvéleményben. In: Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról. IV. Prescon Kiadó, Budapest, p. Kovács András: Zsidó csoportok és identitásstratégiák a mai Magyarországon. In: Stefan Šutaj Szarka László (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és szlovák történelemben. Universum, Presov, p. Kovács András: A zsidók és az új Európa. In: Gadó János Novák Attila Szántó T. Gábor (szerk.): Új antiszemitizmus. MAZSIKE, Budapest, p. Kovács András: Hannah Arendt jelentősége. In: Lánczi András Horváth Miklós (szerk.): Korrajz XX. századi Intézet, Budapest, p. Kováts András: Nagyvárosi bevándorolt közösségek politikai integrációja. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország 2007 Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés szociológiai elemzése In: Urbs Magyar várostörténeti évkönyv. Fővárosi Levéltár, Budapest, 2007, p. Csanádi Gábor Csizmady Adrienne Kőszeghy Lea Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten. In: Enyedi György (szerk.): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatása., MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Kőszeghy Lea: A cigány és nem cigány lakosság lakhatási egyenlőtlenségeinek tényezői. In: Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Papp Richárd: A délvidéki magyarok nemzettudatának aktuális állapota kulturális antropológiai szemmel. In: Papp Richárd (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, Hajnal Virág Papp Richárd: Én pravoszláv katolikus vagyok. Vallás és identitás egy szerémségi magyar szórványközösség kultúrájában. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás [Kisebbségkutatás Könyvek]. Lucidus Kiadó, Budapest, p. Papp Richárd: A szakralitás tétje zsidó és keresztény példák tükrében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Hajnal Virág Papp Richárd: Vallás és etnicitás a Vajdaságban három esettanulmány tapasztalatainak tükrében. In: A. Gergely András Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Papp Z. Attila: A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási és kutatási térség lehetősége. In: Görömbei András Manherz Károly (szerk.) Az együttműködés esélyei. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Debrecen, p. Papp Z. Attila: Magyarország. In: Papp Z. Attila Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpát-medencei magyarok helyzete és perspektívái. MTA ENKI, Budapest, p. Papp Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepcióik I. (a kérdőívek tapasztalatai alapján). In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, Papp Z. Attila: Minőség a fogyasztók szemszögéből. A diákok minőségkoncepciói és az ifjúsági kultúra néhány eleme. In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. 7

8 Papp Z. Attila: A kutatás főbb tanulságai, avagy miért is cammogunk? In: Mandel Kinga Papp Z. Attila (szerk.): Cammogás. Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban. Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, p. Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovákok kettős identitásáról. In: Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Szarka László: A kisebbségek helye a magyar nemzetfogalomban a XXI. század elején. In: Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. Szarka László: A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában. In: Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, Molnár Imre-Szarka László: A lakosságcsere története és emlékezete. In: Molnár Imre-Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Szarka László: A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián. In: Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, pp Szarka László: Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség In: Tóth Károly Végh László (szerk.): Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére. Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Samorín, p. Tóth Ágnes Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Kovách Imre Nagy Éva Tibori Tímea Tóth Ágnes (szerk.): Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. MTA, Budapest, Tóth Ágnes: Eljárásuk isteni és emberi törvényeket sért. A Református Egyetemes Konvent elnökségének két memoranduma. In: Molnár Imre Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, Budapest Komárom, p. Tóth Ágnes: Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében 1956 után. In: Gyáni Gábor- Rainer M. János (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban os Intézet, Budapest, p. Tóth Norbert: Az 1944 és 1948 között született egyes kisebbségi vonatkozású csehszlovák jogszabályok a nemzetközi jog és az EU-jog tükrében. In: Popély Árpád Štefan Šutaj Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés Attraktor Kiadó, Budapest, p. Vizi Balázs: A nyelvi kisebbségi jogok a nemzetközi jog fényében. In: Bodó Barna (szerk.): Nyelvi jogok és nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár, p. Vizi Balázs: Regionális, kisebbségi politikai mozgalmak és az európai integráció. In: Kántor Zoltán Majtényi Balázs Szarka László Vizi Balázs (szerk.): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Közép- és Kelet-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, p. magyar nyelven, egyéb kiadónál: 1 Komoróczy Géza: Hahn István tudományos pályakezdése. In: Jáki László (szerk.): Hahn István [Tudós tanárok tanár tudósok]. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, p. idegen nyelven, rangos kiadónál: 11 8

9 Bindorffer, Györgyi: Die Leute von Véménd/Wemend. Alltag und Politik im Leben der Ungarndeutschen. In: Haas, H Hiebl, E.: Politik vor Ort Sinngebung in ländlichen und Kleinstädtischen Lebenswelten. StudienVerlag, Innsbruck-Wien-Bozen, p. Bindorffer, Györgyi: Sprache und Identität. Zweisprachigkeit und ihre Konsequenzen bei den Ungarndeutschen: Fallbeispiel Bogdan und Tscholnok. In: M. Erb E. Knipf Komlósi (Hrsg.): Tradition und Innovation. Beiträge zu neueren ungarndeutschen Forschungen. Eötvös- Loránd-Universität, Germanistisches Institut, Budapest, p. Bottoni, Stefano: Damnatio memoriae? La rivoluzione del 1956 nel discorso pubblico ungherese. RIVISTA DI STUDI UNGHERESI, 6/ p. Eiler, Ferenc: Die Grenzen eines wirksamen Minderheitenschutzes im Rahmen des Völkerbundes. In: Ralph Melville Jiri Pesek Claus Scharf (Hrsg.): Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis ( ). Philipp von Zabern, Mainz, p. Feischmidt, Margit: Ethnizität Perspektiven und Konzepte der ethnologischen Forschung. In: Brigitta Schmidt Lauber (Hrsg.): Ethnizität und Migration. Dietrich Reimer Verlag, Berlin, p. Feischmidt, Margit: Symbole und Räume rivalisierender Nationalismen. Ein Beispiel der multiethnischen Stadt Cluj. In: Rudolf Jaworski Peter Stachel (Hrsg.): Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich. Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, p. Kováts, András: Hungary. In: Triandafylliodu, Anna Gropas, Ruby (eds.): European Immigration A sourcebook. Ashgate, Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: Hungary. In: Equal Access to Quality Education for Roma, Vol. 1. Monitoring Reports on Bulgaria, Hungary, Romania, and Serbia. OSI/EU Monitoring and Advocacy Program. Budapest, Szarka, László: Plány a realita národných autonómií v Uhorsku In: Fasora, Lukáš Hanuš, Jiří Malíř, Jiří (red.): Moravské vyrovnány z roku 1905: možnosti a limity národního smíru ve střední Evropě. Der Mäahrische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa. Matice moravská, Výskumné středisko pro dějiny středníí Evropy: prameny, země, kultúra, Brno, p. Tóth, Ágnes: Rechtliche Regelung zur Lage des Ungarndeutschtums 1938 bis In: Deutschsprachige Minderheiten Ein europäischer Vergleich. Herausgegeben von Manfred Kittel, Horst Möller, Jiří Pešek, Oldřich Thůma. München, p. Tóth, Ágnes: Die Annahme der Kollektivschuldthese und die Bestrafung der deutschen Minderheit in Ungarn In: Ralph Melville Jiři Pesek Claus Scharf (Hrsg.): Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis ( ). Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. Beiheft Nr. 69. Mainz, p. idegen nyelven egyéb kiadónál:- Rövidebb tanulmány (-6250n) folyóiratban vagy tanulmánykötetben: 10 magyar nyelven rangos kiadónál: 8 Ablonczy Balázs: Egy úriember átutazik. Előszó John Lukacs: Magyar írások c. könyvéhez. Európa Kiadó, Budapest, p. Bindorffer Györgyi: Elbeszélt történelem. Körkérdés. Replika, szeptember, 58: Mandel Kinga Papp Z. Attila (2006) A nemzeti identitás megőrzésének, megújításának intézményrendszere. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai. MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) Magyar Kisebbség. 2006/ p. Kováts András: Szükségünk van-e bevándorlókra? In: A világ 2008-ban. The Economist Népszabadság, Prónai Csaba: A kulturális antropológia módszertana. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. 9

10 Prónai Csaba: A cigány kultúrák antropológiája. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Prónai Csaba: Oláh cigányok Harangoson. In: Boglár Lajos Papp Richárd: A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. Második kiadás. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, p. Szarka László: Bevezető a nemzetpolitikai előtanulmányokhoz. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai. In: MAGYAR KISEBBSÉG, XI. évfolyam 2006/3 4. ( sz.) 7 10.p. magyar nyelven egyéb kiadónál: 1 Ilyés Zoltán: A gyimesi kultúrtáji örökség megőrzésének és továbbfejlesztésének lehetőségei. In: (internetes közlés a Pogányhavas kistérség honlapján) idegen nyelven rangos kiadónál: 1 Prónai Csaba: Bernard Formoso s Tsigane studies. Anthropolis 3 (2): idegen nyelven egyéb kiadónál:- Lexikoncikk idegen nyelven: 1 Bottoni, Stefano: Repubblica dei Consigli : Enciclopedia del comunismo (Silvio Pons-Robert Service), vol. 2. Einaudi, Torino,2007. SAJÁTOS PUBLIKÁCIÓK Kritikai kiadás (ívenként):- Szakfordítás (ívenként): 3 Ablonczy Balázs: Henri de Montety: 2005: mérföldkő a francia történetírásban? Századok, 2007/ p. (1,1 ív) Ablonczy Balázs: André Burguière: Annales-paradigmák és Jacques Revel: Egy történetfelfogás története: az Annales születése. In: Benda Gyula Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata. L Harmattan Atelier, Budapest, p. (2 ív) Fedinec Csilla: Viktoria Szereda: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben. REGIO, 2007/ p. Adatbázis (előre meghatározott mértékegység szerint, pl. rekord, MB): 11 magyar nyelven: 8 Bárdi Nándor: Erdélyi Magyar Adatbank (www.adatbank.transindex.ro) Bárdi Nándor: Jancsó Béla irodalomtörténész kézirathagyatéka (http://www.adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=699) Bárdi Nándor: Dr. Kós Károly néprajzkutató kézirathagyatéka (http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=755) 10

11 Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei 2006-ban Dobos Balázs: A magyarországi kisebbségi törvény és későbbi módosításainak kronológiája Eiler Ferenc: Kisebbségi Önkormányzatiság portál feltöltése rekord Eiler Ferenc: KOMP Kulturális, Oktatási, Multietnikus Portál kialakítása (http://www.komp.mtaki.hu) Papp Z. Attila: Szakiskolai lemorzsolódás kutatás adatbázisa (300 rekord) idegen nyelven: 3 Eiler Ferenc: KOMP Kulturális, Oktatási, Multietnikus Portál kialakítása (http://www.komp.mtaki.hu) (szlovák) Papp Z. Attila: amerikai népszámlálási adatbázis 5% (mintegy 14 millió rekord) Papp Z. Attila: román népszámlálási adatbázis 10% (1992-es népszámlálás: rekord, 2002-es népszámlálás: rekord) EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTÉKŰ KÖZLEMÉNYEK: 13 Tudományos ismeretterjesztő írás: 5 Ablonczy Balázs: Értelmiségiek, ideológusok, fellegjárók. Portrék a Horthy-korszak szellemi elitjéből. Rubicon, 2007/ p. Ablonczy Balázs: A kitűnők. A korszak kulturális kitüntetettjei. Rubicon, 2007/ p. Ablonczy Balázs: Teleki társasága. Rubicon, 2007/ p. Komoróczy Géza: Igazak pantheonja. In: Lebovits Imre: Zsidótörvények zsidómentők Ex Libris Kiadó, Budapest, p. Komoróczy Géza: [ Közel a 70-hez ], Napút: Irodalom, művészet, környezet, 8, no. 10: Hatvankilenc jeles hetvenes (2006. december), p. Bibliográfiai adat magyar nyelvű: 6 Ablonczy Balázs: Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. Osiris Kiadó, Budapest, Ablonczy Balázs: Ágoston Vilmos: A kisajátított tér. EÖKIK, Budapest, (Dobos Balázs) Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a választásokról. Parlament Módszertani Iroda, Budapest, p. Tóth Ágnes (szerk.): Pártállam és nemzetiségek Kecskemét, 2003: Valuch Tibor: A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után. In: Stefan Sutaj- Szarka László (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és a szlovák történelemben. Universum, Presov, p. Vizi Balázs: Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Gondolat Kiadó, Budapest, Vizi Balázs: Pap András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától az etnikai képviseletig. MTA Kisebbségkutató Intézet Gondolat Kiadó, Budapest,2007. Bibliográfiai adat idegen nyelvű: 1 Feischmidt Margit: Cultural diversity in Central European Urban Spaces. Bibliography on ethnic relations Megemlékezés: 1 Komoróczy Géza: Reiner Erika. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról, 6, no. 4. (2007) p. 11

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2008 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben