Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló"

Átírás

1 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford and Oxford English are registered trade marks of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Database right Oxford University Press (maker) First published 2003 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the address above New Intermediate Liz and John Soars Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Oxford University Press A New Headway Intermediate angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló az Oxford University Press engedélyével készült. Csak magyarországi forgalmazásra. Külföldre nem exportálható. Kiadja a LibroTrade Kft. ISBN A kiadvány elkészítésében közremûködött: Szentirmay Lyane Keleti Ilona Vadász György Szerkesztette és lektorálta: Elekes Katalin Elôkészítés és nyomás: Aba Zsolt AGRO-PRINT NYOMDA KFT. Gyál 1

2 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page IGEIDÔK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 Amikor a do, be és have segédigék, különbözô igei alakokban szerepelnek. BEVEZETÉS A SEGÉDIGÉK HASZNÁLATÁBA Az igéknek három csoportja van. 1. A do, be és have segédigék Ezeket igeidôk, kérdô és tagadó alakok képzésére használjuk. 2. A módbeli segédigék A must, can, should, might, will és would ilyen módbeli segédigék. Jelentésüknek megfelelôen 'segítik', módosítják az utánuk álló ige jelentéstartalmát, nem úgy, mint a do, be és have. Például a must kötelezettséget, a can képességet fejez ki. (ld. Unit 4, 5, 8 és 9.) 3. A fôigék Ide tartozik az összes többi ige, például play, run, help, think, want, go, stb. A do, be és have lehetnek önálló jelentéssel bíró fôigék is. do I do my washing on Saturdays. Vasárnaponként mosok. She does a lot of business in Kelet-Európában nagy üzleti tevé- Eastern Europe. kenységet folytat. What do you do? Mi az ön foglalkozása? (Az elsô do segédige, a második fôige.) be We are in class at the moment. Most az osztályban vagyunk. They were at home yesterday. Otthon voltak tegnap. I want to be a teacher. Tanár akarok lenni. have He has a lot of problems. Sok problémája van. They have three children. Három gyerekük van. Figyelem! (have és have got) A have igének két alakja van: ha a have fôige, kérdô és tagadó mondatokban, rövid válaszokban a do/does/did segédigével szerepel; a have got a- lakban a have segédige. 2 New Headway Intermediate 8 *Munkafüzet 8.old. Bôvebb információ a have/have got-ról do Az igék egyszerû jelen és múlt idejû alakjában nincs segédige, ezért a do/does/did segítségével kérdezünk és tagadunk (kivéve, ha az ige be/have got). Where do you work? She doesn't like her job. What did you buy? We didn't buy anything. Hol dolgozik ön? Nem szereti az állását. Mit vettél/vettetek? Nem vettünk semmit. be 1. A folyamatos igeidôt/fônévi igenevet kifejezô alak a be + ige + -ing. A folyamatos igeidôben az ige éppen folyamatban levô ill. átmenetileg érvényes cselekvést fejez ki. He's washing his hair. They were going to work. I've been learning English for two years. I'd like to be lying on the beach right now. Most éppen hajat mos. (jelen) Éppen dolgozni mentek.(múlt) Két éve tanulok angolul. (Present Perfect) Most a parton szeretnék feküdni. (fônévi igenév) 2. A szenvedô szerkezetet a be + ige 3. alakjával képezzük. Paper is made from wood. My car was stolen yesterday. The house has been redecorated. This homework needs to be done tonight. Ld. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe a 2.3 pont végén. A papír fából készül. (jelen) A kocsimat tegnap ellopták. (múlt) A házat már kifestették. (Present Perfect) A házi feladatot ma meg kell csinálni. (fônévi igenév) have A 'perfect'/ befejezett igealakokat/fônévi igenevet a have + ige 3. alakjával képezzük. He has worked in seven Hét különbözô országban dolgozott different countries. már. (jelen) New Headway Intermediate 3

3 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 4 UNIT 1 She was crying because she had had some bad news. I'd like to have met Napoleon. Azért sírt, mert rossz híreket kapott. (múlt) Szeretném, ha találkoztam volna Napóleonnal. (fônévi igenév) 1.3 KÉRDÉSEK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 1. Kérdést úgy képzünk, hogy a segédigét az alany elé tesszük. Ha nincs segédige, a do/does/did segédigét használjuk. A 'perfect' jelentése 'korábban, elôzôleg', tehát a Present Perfect azt jelenti, hogy 'mostanáig'. (ld. Unit 7. és 10.) A Past Perfect jelentése ' a múlt egy adott idôpontja elôtt'. (ld. Unit 3.) 1.2 TAGADÁS ÉS SEGÉDIGÉK A segédigéhez tett -n't végzôdéssel képezzük a tagadó alakot. Ha nincs segédige, a don't/doesn't/didn't segédigéket használjuk. Állítás He's working (Dolgozik.) I was thinking. (Gondolkoztam.) We've seen the play. (Láttuk a darabot.) She works in a bank. (Bankban dolgozik.) They like skiing. (Szeretnek síelni.) He went on holiday. (Szabadságra ment.) Tagadás He isn't working. (Nem dolgozik.) I wasn't thinking. (Nem gondolkoztam.) We haven't seen the play. (Nem láttuk a darabot.) She doesn't work in a bank. (Nem bankban dolgozik.) They don't like skiing. (Nem szeretnek síelni.) He didn't go on holiday. (Nem ment szabadságra.) Használhatjuk a be és have segédigék összevont alakját, utána kiírjuk a not tagadószót. He's not playing today. We're not going to Italy after all. I've not read that book yet. = He isn't playing today. = We aren't going to Italy = I haven't read that book yet. Kérdés She's wearing jeans. You aren't working. You were born in Paris Peter's been to China. We have been studying. I know you. He wants ice-cream. They didn't go out. What is she wearing? (Mi van rajta most?) Why aren't you working? (Miért nem dolgozol most?) Where were you born? (Hol születtél?) Has Peter been to China? (Péter volt Kínában?) Have you been studying? (Tanultatok?) Do I know you? (Ismerlek?) What does he want? (Mit akar ô?) Why didn't they go out? (Miért nem mentek ki/el sehova?) 2. Ha alanyra kérdezünk, nem szerepel a do/does/did. Vesd össze: Who wants ice-cream? What flavour ice-cream do you want? (Ki kér.?) (Milyen ízû fagyit..?) What happened to your eye? What did you do to your eye? (Mi történt?) (Mit csináltál...?) Who broke the window? How did you break the window? (Ki törte be..?) (Hogy törted be.?) 1.4 RÖVID VÁLASZOK ÉS SEGÉDIGÉK DE: I'm not working. NEM: I amn't working. Rövid válaszokat nagyon gyakran használunk a beszélt nyelvben. A Yes vagy No válasz önmagában udvariatlannak hangozhat. Az eldöntendô kérdésekre rövid választ adunk, amelyben a segédigét ismételjük meg. Az egyszerû jelen ill. múlt idôben a do/does/did szerepel. 4 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 5

4 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 6 UNIT 1 Are you coming with us? Velünk jössz? Have you had breakfast? Reggeliztél? Kate likes walking. Kati szeret sétálni. Don't forget to write. Ne felejts el írni! Rövid válasz/reagálás Yes, I am. No, I haven't. No, she doesn't. She hates it. No, I won't. 2.1 EGYSZERÛ JELEN IDÔ (PRESENT SIMPLE) Alakjai Áttítás és tagadás I We You They work. don t work. Kérdés I do we you Where they live? He She It works. doesn t work. does he she it Eldöntendô kérdés Do you live in Bristol? Bristolban éltek? Does he have a car? Van kocsija? Használata Az egyszerû jelen idôvel fejezünk ki: Rövid válasz Yes, we do. No, he doesn't. 1. ismételten elôforduló/történô cselekvést/szokást: I go to work by car. Kocsival járok munkába. She drinks ten cups of coffee a day. Naponta tíz csésze kávét iszik. I wash my hair twice a week. Hetente kétszer mosok hajat. 2. általános igazságot, tényt: Ronaldo comes from Brazil. Some birds fly south in winter. My daughter has brown eyes. Ronaldo brazil. Néhány madár télen délre költözik. A lányomnak barna a szeme. 6 New Headway Intermediate 3. hosszú ideig érvényes cselekvést/állapotot: He works in a bank. Bankban dolgozik. I live in a flat near the centre of town. A város központjához közeli lakásban lakom. I prefer coffee to tea. Jobban szeretem a kávét, mint a teát. New Headway Intermediate 7

5 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 8 UNIT 2 Az ige + -s végzôdés helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -s végzôdést. wants eats helps drives 2. Az -ss, -sh, -ch, -x és -o végû igékhez -es végzôdést írunk. kisses washes watches fixes goes 3. A mássalhangzó + -y-ra végzôdô igéknél az -y változik, a végzôdés -ies lesz. carries flies worries tries Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés csak -s. buys says plays enjoys Gyakoriságot kifejezô határozók 1. Gyakran használunk gyakoriságot kifejezô határozót egyszerû jelen idôben. O% % % never rarely not often sometimes often usually always soha ritkán nem gyakran néha gyakran általában mindig 2. A fôige elôtt, de a be létige után állnak. I usually start school at Általában 9-kor kezdek az iskolában. I don't often go to bed late. Nem fekszem le gyakran késôn. She never eats meat. Soha nem eszik húst. I rarely see Peter these days. Ritkán látom mostanában Pétert. Vesd össze: They're usually in a hurry in the morning. I'm not often late for school. He's never late. We're rarely at home at the weekend. 8 New Headway Intermediate Általában sietnek reggel. Nem késem el gyakran az iskolából. Soha sem késik el. Ritkán vagyunk otthon a hétvégén. 3. A sometimes és usually határozók a mondat elején és végén is állhatnak. Sometimes we play cards. = We play cards sometimes. Néha kártyázunk. Usually I go shopping with friends. = I go shopping with friends usually. Általában a barátaimmal megyek vásárolni. UNIT 12 A never, always, rarely és seldom nem változtatják így a helyüket. NEM: Never I go to the movies. Always I have tea in the morning. 4. Az every day stb. a mondat végén áll. He phones me every night. Minden este felhív telefonon. 2.2 FOLYAMATOS JELEN IDÔ (PRESENT CONTINUOUS) Állítás és tagadás I m / m not He She It We You They s / isn't re / aren't Eldöntendô kérdés Are you going by train? eating. Kérdés am I he is she What it doing? we you they Használata A folyamatos jelen igeidôvel fejezünk ki: 1. egy éppen most történô cselekvést. Don't turn the TV off. Ne kapcsold ki a TV-t! I'm watching it. Nézem. You can't speak to Lisa. Nem beszélhetsz Lisával. She's having a bath. Fürdik. 2. egy jelenleg igaz, érvényes cselekvést vagy helyzetet, amely nem feltétlenül a beszéd pillanatában történik. Don't take that book. Ne vidd el azt a könyvet! Jane's reading it. Jane olvassa. I'm doing a French evening class Idén esti franciatanfolyamra járok. this year. are Rövid válasz Yes, I am. No, I'm not. New Headway Intermediate 9

6 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 10 UNIT 2 3. egy átmeneti, csak egy ideig tartó cselekvést. Péter diák, de pincérként dolgozik a szünidôben. Barátoknál lakom, amíg saját lak- helyet nem találok. Peter is a student, but he's working as a waiter during the holidays. I'm living with friends until I find a place of my own. 4. egy közeli idôpontra tervezett cselekvést. I'm having lunch with Glenda tomorrow. We're meeting at 1.00 outside the restaurant. Holnap Glendával ebédelek. 1 órakor fogunk találkozni az étterem elôtt. Az ige + -ing helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -ing végzôdést. going wearing visiting eating 2. Az egy -e betûre végzôdô igéknél az -e kiesik. smoking coming hoping writing gondolkozással és véleménnyel kapcsolatos igék believe think understand suppose expect agree doubt know remember forget mean imagine realize deserve prefer I believe you. Do you understand? I know his face, but I forget his name. UNIT 2 Hiszek neked. Érted? Ismerem az arcát, de mindig elfelejtem a nevét. érzelmeket és érzéseket kifejezô igék like love hate care hope wish want admit I like black coffee. Do you want to go out? I don't care. Szeretem a feketekávét. El akarsz menni valahova? Nem bánom. birtoklást és létet kifejezô igék belong own have possess contain cost seem appear need depend on weigh come from resemble Az -ee végû igéknél nem esik ki az -e. agreeing seeing Figyelem! lie lying 3. Az egy szótagú, mássalhangzóra végzôdô, csak egy magánhangzót tartalmazó igék mássalhangzója megkettôzôdik. stopping getting running planning jogging This book belongs to Jane. How much does it cost? He has a lot of money. érzékelést kifejezô igék look hear taste smell feel The food smells good. Ez a könyv Jane-é. Mennyibe kerül? Sok pénze van. Az ételnek finom az illata. Ha az ige -y-ra vagy -w-re végzôdik, nincs kettôzôdés. playing showing 2.3 A STATIKUS IGÉK 1. Az igék egy bizonyos csoportját általában csak egyszerû jelen idôben használjuk. Olyan állapotot vagy körülményt fejeznek ki, amely tény és nem cselekvés. Ez az általános jelen egyik jellegzetessége. Ezek csoportosíthatók: 10 New Headway Intermediate Gyakran a can segédigével állnak, ha az alany személy. Can you smell something burning? Érzed, hogy ég valami? I can hear someone crying. Hallom, hogy valaki énekel. 2. A fenti igék közül néhány szerepelhet folyamatos jelen idôben, de ilyenkor más a jelentésük, ez esetben cselekvést jelölnek, nem állapotot. Vesd össze: I think you're right. (vélemény) Azt hiszem, igazad van. We're thinking of going to the cinema. Azon gondolkozunk,hogy moziba (agyi tevékenység) megyünk. New Headway Intermediate 11

7 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 12 UNIT 2 He has a lot of money. (birtoklás) She's having a bad day.(cselekvés) I see what you mean. (értés) Are you seeing Nigel tomorrow? (cselekvés) The soup tastes awful. (állapot) I'm tasting the soup to see if it needs salt. (cselekvés) 12 New Headway Intermediate Sok pénze van. Rossz napja van, minden rosszul sikerül. Értem, mit akarsz mondani. Találkozol Nigellel holnap? Szörnyû a leves íze. Megkóstolom a levest, hogy kell-e bele só. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe A szenvedô szerkezettel foglalkozik a Unit 2, 3 és 7. Alakjai to be + ige 3. alakja A szenvedô szerkezetben a to be létige alakja változik, amikor a különbözô igeidôket képezzük. Vesd össze: A party is being held by the Patels Patelék bulit rendeznek a jövô héten. next week. (folyamatos jelen) My neighbour is invited to their A szomszédomat minden évben megparty every year. (egyszerû jelen) hívják a bulijukra. He was invited last year, I wasn't. Tavaly ôt meghívták, engem nem. (present perfect) I'd love to be invited to their party. Szeretném, ha meghívnának a buli- (fônévi igenév) jukra. Használata 1. A szenvedô szerkezetû mondatokban a cselekvés tárgyát hangsúlyozzuk a cselekvô személy helyett. A Psychot, minden idôk egyik klasszi- kus thrillerjét, Alfred Hitchcock rendezte. (cselekvô szerkezet) Alfred Hitchcock directed Psycho in (szenvedô szerkezet) Psycho, one of the classic thrillers of all time, was directed by Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock rendezte a Psychot 1960-ban. UNIT 2 A szenvedô szerkezet nem csak a cselekvô szerkezetû mondat egy átalakított változata. Az határozza meg, hogy cselekvô vagy szenvedô szerkezetet használunk, hogy mi fontosabb számunkra, mit akarunk hangsúlyozni. Az elsô mondatban Alfred Hitchcock személyét emeltük ki, a másodikban Psyco, a film az alany, mert ez fontosabb most számunkra. 2. A szenvedô szerkezetû mondatban a cselekvô személy (by + személy) nem szerepel, ha: nem ismert My apartment was robbed last night. nem fontos This bridge was built in nyilvánvaló, egyértelmû I was fined 100 for speeding. Lakásomat kirabolták tegnap éjjel. Ez a híd 1886-ban épült. Gyorshajtásért 100 fontra büntettek. 3. A szenvedô szerkezet a hivatalos, személytelen stílus egyik jellemzôje. Gyakran elôfordul közleményekben és értesítésekben. Kérjük vendégeinket, hogy mellôz- zék a dohányzást. Észrevették, hogy kézikönyveket vittek el a könyvtárból Customers are requested to refrain from smoking. It has been noticed that reference books have been removed from the library. 4. A hétköznapi nyelvben gyakran használjuk a you, we, they névmásokat általános alanyként. Ezzel elkerülhetjük a szenvedô szerkezetet. Sok üzletben vehetünk bélyeget, nem csak a postán. Egy új áruházat építenek a város- központban. Ebben a boltban beszélünk angolul. You can buy stamps in lots of shops, not just the post offices. They're building a new department store in the city centre. We speak English in this shop. Figyelem! Az ige 3. alakját (past participle) gyakran használjuk melléknévként. I'm very interested in modern art. Nagyon érdekel a modern mûvészet. We were extremely worried about you. Szörnyen aggódtunk érted. I'm exhausted! I've been working hard all day. Ki vagyok merülve! Egész nap dolgoztam. New Headway Intermediate 13

8 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 14 UNIT EGYSZERÛ ÉS FOLYAMATOS JELEN IDEJÛ SZENVEDÔ SZERKEZET (Present Simple and Present Continuous passive) Alakjai egyszerû jelen idejû szenvedô szerkezet folyamatos jelen idejû szenvedô szerkezet It They is is being are are being mended. am/is/are + ige 3. alakja am/is/are being + ige 3. alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezetével. BEVEZETÉS A MÚLT IGEIDÔKBE A múlt különbözô idôpontjait és idôszakait hangsúlyozva különbözô igeidôket használunk. Lásd az ábrát és a mondatokat! 8:30 9:00 9:30 10:00 c. b. a. My car is serviced every six months. (szokás) Computers are used in all areas of life and work. (általános igazság) Sorry about the mess. The house is being redecorated at the moment. (most történik) A kocsimat hat hónaponként szervizelik. A számítógépet az élet és a munka minden területén használják. Bocsánat a rendetlenségért! A házat éppen most festik. When Andrea arrived at work at 9.00 a.m.... a. Her secretary opened the post. A titkárnôje felbontotta a postát. b. Her secretary was opening the post. A titkárnôje a postát bontotta (akkor). c. Her secretary had opened the post. A titkárnô már felbontotta a postát. 3.1 EGYSZERÛ MÚLT (Past Simple) Alakjai A múlt idejû alak minden szám és személyben ugyanaz. Állítás I He/She/It finished yesterday. We left at 3 o'clock. You arrived three weeks ago. They 14 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 15

9 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 16 UNIT 3 Tagadás I She didn't finish yesterday. They leave at 3 o'clock. (stb.) Kérdés you When did have finish the report? they get married? (stb.) Kérdés Did you enjoy the meal? Használata Egyszerû múlt idôvel fejezünk ki: 1. múltban befejezett cselekvést We met in I went to Manchester last week. John left two minutes ago. 16 New Headway Intermediate 2000-ben találkoztunk. Manchesterbe mentem a múlt héten. John két perccel ezelôtt ment el. 2. egy történetben egymást követô eseményeket, cselekvéseket Mary bement a szobába és megállt. Nagyon figyelt. Zajt hallott a függöny mögül. Elrántotta a függönyt és meg- látott Mary walked into the room and stopped. She listened carefully. She heard a noise coming from behind the curtain. She threw the curtain open, and then she saw. Rövid válasz Yes, we did. No, we didn't. 3. egy múltbeli helyzetet vagy szokást When I was a child, we lived in a small house by the sea. Every day I walked for miles on the beach with my dog. UNIT 3 Amikor gyerek voltam, a tenger mellett laktunk egy kis házban. Minden nap mérföldeket sétáltam a parton a kutyámmal. Ezt a használatot gyakran a used to szerkezettel fejezzük ki. We used to live in a small house I used to walk for miles Az ige + -ed helyesírása 1. A legtöbb ige szótári alakjához írjuk az -ed végzôdést. worked wanted helped washed 2. Az -e végû igéknél a végzôdés csak -d. liked used hated cared Valamikor/Régen egy kis házban éltünk Gyakran mérföldeket gyalogoltam 3. Az egy szótagú, magánhangzó + egy mássalhangzóra végzôdô igéknél a szóvégi másalhangzó megkettôzôdik az -ed elôtt. stopped planned robbed 4. Nincs kettôzôdés, ha az ige -y vagy -w-re végzôdik. played showed 5. A legtöbb két szótagú igénél a szóvégi mássalhangzó megkettôzôdik, ha a hangsúly a második szótagra esik. pre'ferred ad'mitted Ha a hangsúly az elsô szótagra esik, nincs kettôzôdés. 'entered 'visited 6. Ha az ige mássalhangzó + -y-ra végzôdik, az -y változik, a végzôdés -ied. carried hurried buried Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés -ed. enjoyed Sok rendhagyó ige van. New Headway Intermediate 17

10 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 18 UNIT 3 Rendhagyó igék (Irregular verbs) a Tankönyv 157. oldalán Egyszerû múlt idô és idôhatározók Nézzük meg az egyszerû múlt idôvel gyakran elôforduló idôhatározós kifejezéseket! I met her 3.2 FOLYAMATOS MÚLTIDÔ (Past Continuous) Alakjai Állítás és tagadás I He She It We You They was wasn't were weren't last night. two days ago. yesterday morning. in in summer. when I was young. Kérdés Were you looking for me? Were theywaiting outside? Használata Gyakran használjuk a folyamatos múlt idôt az egyszerû múlttal együtt. A folyamatos múlttal a hosszabb ideig tartó, háttérben játszódó eseményt, cselekvést jelöljük, miközben az egyszerû múlttal a rövidebb, befejezett cselekvést. 18 New Headway Intermediate working. Kérdés I was she he What it doing? we were you they Rövid válasz Yes, I was./ No, I wasn t Yes, they were./ No, they weren t. The children were playing in the garden when their grandparents arrived. A folyamatos múlt idôt használjuk: 1. a múlt egy adott idôpontja elôtt, közben és talán után folyó cselekvés kifejezésére. At 7 o'clock this morning I was having my breakfast. I walked past your house last night. There was an awful lot of noise. What were you doing? UNIT 3 Ma reggel 7-kor éppen reggeliztem. Tegnap elmentem a házatok elôtt. Szörnyû nagy zaj volt. Mit csináltatok? 2. egy adott idôpontban valaki/valami leírására. Jan looked beautiful. She was wearing Jan csodálatosan nézett ki. Zöld paa green cotton dress. Her eyes were mutruhát viselt. Szeme ragyogott a shining in the light of the candles that közelben égô gyertya fényében. were burning nearby. 3. egy megszakított esemény, tevékenység leírására. When the phone rang, I was having Zuhanyoztam, amikor megszólalt a a shower. telefon. While we were playing tennis, it Miközben teniszeztünk, eleredt az started to rain. esô. 4. egy nem befejezett cselekvés kifejezésére, hogy ellentétbe állítsuk az egyszerû múlttal, amely befejezettséget jelöl. I was reading a book during the flight. Egy könyvet olvastam repülés közben. (Nem fejeztem be.) I watched a film during the flight. Megnéztem egy filmet repülés közben. (az egész filmet) Figyelem! Az egyszerû múlt idô általában ismétlôdô, szokásos eseményeket, cselekvéseket fejez ki. A folyamatos múlt idôt is használhatjuk, ha a szokás, az ismétlôdô esemény egy másiknak a hátterét jelöli. I went out with Jack for ten years. Tíz évig jártam Jackkel. I first met Harry while I was going Akkor találkoztam elôször Harryout with Jack. vel, amikor Jackkel jártam. 8 Munkafüzet 20.old. Bôvebb információ a while, during, for szavakról New Headway Intermediate 19

11 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 20 UNIT EGYSZERÛ VAGY FOLYAMATOS MÚLT IDÔ? (Past Simple or Past Continuous?) 1. Néha mind az egyszerû, mind a folyamatos múlt idôt használhatjuk. Az egyszerû múlt idô a múltban történt eseményt egyszerû tényként jelöli. A folyamatos múlt idô az akkor folyamatban levô eseményt, cselekvést fejezi ki. Vesd össze: A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I stayed at home and watched Nem, otthon voltam és futballt néztem. football. A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I was watching football at home. Nem, akkor éppen futballt néztem otthon. 2. A kérdés az egyszerû ill. folyamatos múlt idôben más idôtartamra vonatkozik: a folyamatos múlt idô egy idôpont elôtt folyamatban levô cselekvésre, eseményre kérdez, az egyszerû múlt idô pedig az idôpont utáni eseményre. Amikor kitört a háború, Péter or- vosi egyetemen tanult. Úgy döntött, hogy biztonságosabb, ha haza megy a szüleihez és elhalasztja tanulmá- nyait. When the war broke out, Peter was studying medicine at medical school. He decided that it was safer to go home to his parents and postpone his studies. UNIT ELÔIDEJÛ/BEFEJEZETT MÚLT IDÔ (Past Perfect) A 'perfect' szó jelentése 'korábban, elôzôleg', így a Past Perfect igeidô egy olyan eseményt, cselekvést jelöl, amely egy másik esemény elôtt befejezôdött. Alakjai Alakja minden számban és személyben ugyanaz. Állítás és tagadás I You 'd (had) seen him before. We hadn't finished work at 6 o'clock. (stb.) Kérdés you she Where had they been before? (stb.) What was Peter doing when the war broke out? He was studying. Mit csinált Péter, amikor a háború kitört? Tanult. Kérdés Had he already left? Rövid válasz Yes, he had. No, he hadn't. What did Peter do when the war broke out? He went home to his parents. Mit csinált Péter, miután kitört a háború? Hazament a szüleihez. Használata 1. Az elôidejû múlt egyértelmûvé teszi, hogy egy múltban történt cselekvés megelôzött egy másikat. When I got home, I found that someone had broken into my apartment and had stolen my DVD player, so I called the police. Amikor hazaértem, rájöttem, hogy valaki betört a lakásomba és elvitte a DVD lejátszómat, így kihívtam a rendôrséget. 20 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 21

12 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 22 UNIT 3 Past X X X Now My DVD player was stolen. Ellopták a DVD lejátszómat. Valaki betört a lakásomba és ellop- ta a DVD lejátszómat. Elsô esemény : Someone broke into my apartment and stole my DVD player. Második esemény: I got home and called the police. I didn't want to go to the theatre with my friends because I'd seen the play before. I arrived home. Hazaértem. I called the police. Kihívtam a rendôrséget. Hazaértem és kihívtam a rendôrséget. Nem akartam elmenni a színházba a barátaimmal, mert már láttam a darabot. UNIT MÚLT IDÔK A SZENVEDÔ SZERKEZETÛ MONDATOKBAN Alakjai Egyszerû múlt idô: was/were + ige 3.alakja Folyamatos múlt idô: was/were being + ige 3.alakja Elôidejû múlt idô: had been + ige 3.alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezettel. A híd 1876-ban épült. A bombát éppen hatástalanították, amikor felrobbant. A levél nem érkezett meg, mert a ré- gi címemre küldték. The bridge was built in1876. The bomb was being defused when it exploded. The letter didn't arrive because it had been sent to my old address. Past X X Now I saw the play. Megnéztem a darabot. My friends saw the play. A barátaim megnézték a darabot. Elsô esemény: I saw the play. Második esemény: My friends went to the theatre to see the play. Megnéztem a darabot. A barátaim elmentek a színházba, hogy megnézzék a darabot. 2. Figyeljük meg a következô mondatok közötti különbséget! When I got to the party, Peter went home. When I got to the party, Peter had gone home. 22 New Headway Intermediate Amikor megérkeztem a buliba, Péter hazament. Amikor megérkeztem a buliba, Péter már hazament. New Headway Intermediate 23

13 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 24 BEVEZETÉS A MÓDBELI SEGÉDIGÉKBE A módbeli segédigék: can, could, may, might, must, will, would, should, ought to. Azért nevezzük módbeli segédigéknek, mert 'segítik', 'módosítják' a fôigét. (ld. Unit 1, 5, 8 és 9.) I can swim. Tudok úszni. Do you think I should go? Gondolod, hogy mennem kellene? Alakjai 1. Nincs -s végzôdés az egyes szám harmadik személyben. She can ski. Tud síelni. He must be tired. Biztosan fáradt. It might rain. Lehet, hogy esni fog. 2. A kérdésben és tagadásban nincs do/does/don't/doesn't. What should I do? Mit kéne tennem? Can I help you? Segíthetek? You mustn't steal! Nem szabad lopni! He can't dance. Nem tud táncolni. I won't be a minute. Egy perc múlva itt vagyok. 3. Utánuk fônévi igenév áll to nélkül. Kivétel az ought to. You must go. Menned kell. I'll help you. Majd segítek neked. You ought to see a doctor. El kellene menned orvoshoz. 4. Nincs fônévi igenevük és -ing alakjuk. Ehelyett más kifejezést használunk. I'd love to be able to ski. Szeretnék tudni síelni. I hate having to get up on cold, Utálom, amikor hideg, téli reggele winter mornings. ken fel kell kelnem. 5. Általában nincs múlt idejû alakjuk. Helyette 'perfect infinitive' (befejezett fônévi igenév) alakot, vagy más kifejezést használunk: You should have told me that you Meg kellett volna mondanod, hogy can't swim. You might have drowned. nem tudsz úszni. Megfulladhattál volna. I had to work hard in school. Az iskolában szorgalmasan kellett tanulnom. 24 New Headway Intermediate UNIT 4 Figyelem! A could segédigét múlt idôben csak akkor használhatjuk, ha képességet jelent. I could swim when I was six. Tudtam úszni hat éves koromban. Ha egy bizonyos alkalommal sikerült/tudtunk valamit megtenni, a was able to/managed to igéket használjuk. The prisoner was able to /managed A fogoly úgy tudott megszökni, hogy to escape by climbing on to the roof felmászott a börtön tetejére. of the prison. NEM: could escape Használata 1. A módbeli segédigék az eseményekrôl alkotott elképzelésünket, véleményünket, hozzáállásunkat fejezik ki. Vesd össze: 'Who's that knocking on the door? ' 'It's John.' 'It could/may/might be John. 'It must be John. 'It should be John. It can't be John. It'll be John. Ki kopog (az ajtón)? John. Lehet, hogy John. Biztosan John. Johnnak kellene lennie. Nem létezik, hogy John. John lesz. 2. Mindegyik segédigének legalább két jelentése van. Mindegyikük lehetôséget vagy valószínûséget fejez ki. (ld. Unit old.) I must post this letter! Fel kell adnom ezt a levelet. (kötelezettség) You must be tired! Bizonyára fáradt vagy. (következtetés, valószínûség) Could you help me? Segítenél? (kérés) We could go to Spain for our vacation. Elmehetünk Spanyolországba nyaralni. (lehetôség) You may go home now. Most hazamehetsz. (engedély) 'Where's Anna 'I'm not sure. 'Hol van Anna?' 'Nem tudom biztosan. She may be at work.' Lehet, hogy a munkahelyén van. (lehetôség) New Headway Intermediate 25

14 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 26 UNIT 4 KÖTELEZETTSÉGET ÉS ENGEDÉLYT KIFEJEZÔ SEGÉDIGÉK 4.1 KELL (have /got/ to) Alakjai Állítás és tagadás I/You have to We/They don't have to He/She Kérdés Do Does I you we they he/she has to doesn't have to have to work hard? Használata 1. A have to erôs kötelezettséget fejez ki. Törvény, szabály, hatóság vagy valaki által elrendelt kötelezettséget jelöl. Gyakran nem személyhez kötött. A gyerekeknek 16 éves korukig isko- lába kell járniuk. (törvény) Children have to go to school until they are sixteen. (a mama parancsa) Mum says you have to clean your room before you go out. 26 New Headway Intermediate A mama azt mondja, hogy ki kell ta- karítani a szobánkat, mielôtt elmegyünk. 2. A brit angol nyelvben gyakori a have got to szerkezet, de ez közvetlenebb, mint a have to. I've got to go now. See you! Don't go to bed late. We've got to get up early tomorrow. 'Go and tidy your room.' 'Have I got to?' 'Yes, you have.' work hard. Most már mennem kell. Viszlát! Ne feküdj le késôn! Holnap korán kell kelnünk. 'Menj és tedd rendbe a szobád!'' Muszáj?' 'Igen.' UNIT 4 3. A have to általános, ismétlôdô kötelezettséget jelent. I always have to tell my parents Mindig meg kell mondanom a szüwhere I'm going. leimnek, hogy hova megyek. A have got to egy alkalomra szóló kötelezettséget jelent. I've got to get up early tomorrow to Holnap korán kell kelnem, hogy elcatch a train. érjem a vonatot. Can, be allowed to Alakjai Állítás és tagadás I/You can/can't We/They are allowed to aren't allowed to He/She Kérdés Can Am can/can't is allowed to isn't allowed to I/you/we (stb.) I park here. Are you allowed to Is he park here? Használata A can segédige A can és be allowed to engedélyt fejeznek ki. A can közvetlenebb, beszélt nyelvi alak. You can borrow my bike, but you Kölcsönveheted a biciklimet, de nem can't have the car. I need it. kaphatod meg a kocsit. Szükségem van rá. They can't come in here with those Nem jöhetnek ide be azokkal a sá muddy shoes! ros cipôkkel. You're allowed to get married when Megházasodhatsz, ha 16 éves vagy. you're 16. Are we allowed to use a dictionary Használhatunk szótárt ehhez a for this test? teszthez? He isn't allowed to park here. Nem szabad itt parkolnia. New Headway Intermediate 27

15 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 28 UNIT SHOULD, OUGHT TO, MUST Alakjai A should, ought to és must segédigék I/You/We/They should/shouldn't He/She/It ought to/ought not to work hard. must Használata 1. A should és ought to enyhe kötelezettséget, javaslatot vagy tanácsot fejez ki. A beszélô szerint helyesnek vagy a legjobbnak tartott cselekvést jelöli. Gyakran használjuk az I think/i don't think kifejezésekkel. You're always asking me for money. Mindig pénzt kérsz tôlem! I think you should spend less. Azt hiszem, hogy kevesebbet kellene költened. You shouldn't sit so close to the Nem kellene olyan közel ülnöd a tetelevision! It's bad for your eyes. levízióhoz. Árt a szemednek. You ought to be more careful with Óvatosabban kellene bánnod a pényour money. zeddel. 2. Lehetséges a Should I/she/we? kérdés. Gyakoribb a Do you think.? szerkezettel. Should I try to eat less? Meg kellene próbálnom kevesebbet enni? Do you think I should see a doctor? Gondolod, hogy orvoshoz kellene mennem? 3. A must és have to erôs kötelezettséget fejez ki. A must a beszélô véleményét is kifejezô kötelezettséget jelöl. Személyes vélmény. I must have my hair cut. Le kell vágatnom a hajam. (saját vélemény) You must go and visit your El kell menned meglátogatni a nagygrandmother. mamát. (szülôi vélemény) 4. A must elôfordul hivatalos, írott nyelvben is. All visitors must show proper A látogatóknak megfelelô igazolidentification. ványt kell bemutatniuk. (hivatalban kiírás) 28 New Headway Intermediate UNIT 4 Books must be returned on or before A könyveket a kölcsönzési határidô the due date. napján vagy elôtt vissza kell hozni. (utasítás egy könyvtárban) HAVE TO, MUST, DON'T HAVE TO, MUSTN'T 1. A have to és must néha felcserélhetôk. I must be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. I have to be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. A have to gyakrabban fordul elô, mint a must. Ha nem tudjuk, hogy melyiket válasszuk, biztonságosabb a have to. 2. Kérdésben elôfordul a Must I?, de gyakoribb a have to. Do I have to do what you say, Azt kell tennem, amit mondasz or can I do what I want? vagy azt tehetem, amit én akarok? 3. A have to minden alakban, igeidôben elôfordul, a must segédigének egy alakja van. I had to work until midnight last night. Tegnap dolgoznom kellett éjfélig. (múlt) You'll have to study hard when you Ha fôiskolára mész, szorgalmasan go to college. (jövô) kell majd tanulnod. She's a millionaire. She's never had Milliomos. Soha nem kellett semto do any work. (Present Perfect) mit dolgoznia. I hate having to get up on cold, Utálom, ha hideg, téli reggelen fel winter mornings. (-ing alak) kell kelnem. If you were a nurse, you would have Ha ápolónô lennél, egyenruhát kelto wear a uniform. (fônévi igenév) lene hordanod. 4. A don't have to jelentése: nem kell, a mustn't jelentése: tilos A don't have to azt jelenti, hogy nincs kötelezettség, megtehetünk valamit, de nem szükséges. Some people iron their socks, but you Néhányan kivasalják a zoknijukat, don't have to. I think it's a waste of de neked nem kell. Szerintem ez time. idôpocsékolás. When you go into a shop, you don't Amikor bemegyünk egy boltba, have to buy something. You can just nem muszáj vennünk valamit. Nélook. zelôdhetünk. New Headway Intermediate 29

16 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 30 UNIT 4 A mustn't tiltást jelent, nem szabad, tilos valamit tennünk. You mustn't steal other people's Nem szabad más holmiját ellopni. things. It's wrong. Ez helytelen. You mustn't drive if you've been Nem szabad/tilos vezetnünk, ha itdrinking. You could kill someone. tnk. Még megölhetünk valakit. 4.3 KÉRÉSEK A CAN, COULD, WILL, WOULD SEGÉDIGÉKKEL 1. Kéréseinket sokféle módon fejezhetjük ki. Can Could you help me, please? Will pass the salt, plase? Would Would you mind helping me, please? Can Could I speak to you, please? ask you a question? Do you mind if I open the window? Would you mind if I opened the window? A can, could, will, would segédigék. 2. A could egy kicsit hivatalosabb, mint a can. A Could I? és a Could you? kezdetû kérések nagyon hasznosak, mert rengeteg helyzetben használhatók. 3. A kérésekre adható válaszokból néhány példa: A Excuse me! Could you help me? Elnézést kérek. Segítene? B Sure. /Of course. Hogyne/Persze/Természetesen. Well, I'm afraid I'm a little busy Sajnos, most nem érek rá. right now. A Would you mind if I opened the Nem zavarja, ha kinyitom az ablawindow? kot? B No, not at all./ No, that's fine. Nem, csak tessék! Well, I'm a little cold, actually. Nos, ha lehet, ne, mert egy kicsit fázom. 30 New Headway Intermediate UNIT SEGÍTSÉG FELAJÁNLÁSA, HIRTELEN ÍGÉRET: will, shall/should 1. A will és shall/should segédigék, valamilyen ajánlatot fejeznek ki. 2. A will összevont alakja a beszéd pillanatában kigondolt szándékot, döntést vagy ajánlatot fejez ki. Come over after work. I'll cook dinner for you. 'It's Jane's birthday today.' 'Is it? I'll buy her some flowers.' Give him your suitcase. He'll carry it for you. Don't worry about catching the bus. Dave'll give you a lift. Give it back or we'll call the police! Ugorj át munka után! Fôzök neked vacsorát. 'Ma van Jane születésnapja.' 'Tényleg? Akkor veszek neki virágot.' Add oda neki a bôröndödet! Majd viszi helyetted. Ne aggódj amiatt, hogy eléred-e a buszt! Dave majd elvisz kocsival. Adja vissza vagy kihívjuk a rendôrséget! Sok nyelvben ezt a szándékot gyakran jelen idôvel fejezik ki, de angolul ez helytelen. I'll give you my number. Megadom a számomat! NEM: I give you my number. I'll carry your suitcase. Viszem a bôröndödet! NEM: I carry your suitcase. A will egyéb használatával a Unit 5 foglalkozik. 3. A Shall/Should I/we.? kérdések ajánlatot, javaslatot, tanács kérését fejezhetik ki. 'Shall I carry your bag for you?' 'That's very kind. Thank you.' 'Shall we go out for a meal tonight?' 'Mmm. I'd love to.' 'What shall we do? We haven't got any money.' 'We could ask Dad.' 'Vigyem a bôröndjét?' 'Igazán nagyon kedves öntôl. Köszönöm szépen.' 'Elmenjünk este valahova enni?' 'Mmm. Igen!' 'Mit tegyünk? Egy fillérünk sincs.' 'Kérhetnénk a papától.' A should segédigével tehetünk egy baráti javaslatot vagy tanácsot kérhetünk. What should we have for dinner? What should we do tonight? Mit együnk vacsorára? Mit csináljunk ma este? New Headway Intermediate 31

17 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 32 UNIT 5 BEVEZETÉS A JÖVÔ IDÔ KIFEJEZÉSÉBE Kérdés What time will you arrive? are you going to are you meeting the manager? Az angol nyelvben nincs egy konkrét jôvô idô, mint sok más európai nyelvben. A jövôt többféle módon fejezhetjük ki. Három ezek közül a will, going to és a folyamatos jelenidô. I'll see you later. (will) We're going to see a movie tonight. Do you want to come? (going to) I'm seeing the doctor tomorrow evening. (folyamatos jelen) Majd találkozunk. Viszontlátásra. Ma este megnézünk egy filmet. Akarsz jönni? Holnap este elmegyek az orvoshoz. A különbség nem az, hogy közeli jövô-e vagy mennyire biztos. A megfelelô alak kiválasztásánál az a döntô, hogy a beszélô szempontjából terv, elhatározás, szándék, felajánlás, következtetés vagy már megszervezett dologról van-e szó. 8 Bôvebben a Használata címszó alatt. 5.1 WILL / GOING TO ÉS A FOLYAMATOS JELEN IDÔ Alakjai Állítás és tagadás I 'll He They won't help you. I'm/I'm not She's/She isn't going to watch TV tonight. We're/We aren't I'm/I'm not He's/He isn't You're/You aren't 32 New Headway Intermediate catching the 10 o'clock train. Figyelem! Ne használjuk a going to come és going to go összetételeket. Helyette: We're coming tomorrow. Holnap jövünk. When are you going home? Mikor mész haza? Használata Tervek, döntések és szándékok (will, going to) will A will módbeli segédige, a beszéd pillanatában keletkezett elhatározást, szándékot vagy ajánlatot jelöl. Az összevont 'll alakot használjuk. (ld. Unit ). Nem használhatjuk a jelen idôt! I'll have the steak, please. NEM: I have the steak. I'll see you tomorrow. Bye! NEM: I see you tomorrow. Give me a call sometime. We'll go out for coffee. 'Jeff, there's someone at the door!' 'OK, I'll get it.' Én marhasültet kérek! Viszontlátásra holnap! Hívj majd föl! Elmegyünk kávézni. 'Jeff, valaki van az ajtónál.' 'OK. Megnézem.' going to A going to a beszéd pillanata elôtt eldöntött tervet, döntést, szándékot fejez ki. When I grow up, I'm going to be a He felnövök, orvos leszek. doctor. Jane and Peter are going to get Jane and Peter majd összeházasodmarried after they graduate. nak az egyetem elvégzése után. We're going to paint this room blue. Kékre festük majd ezt a szobát. New Headway Intermediate 33

18 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 34 UNIT 5 TÉNYEK ÉS ELKÉPZELÉSEK, JÓSLÁSOK (will, going to) will A will segédige legtöbbször a jövôben bekövetkezô eseményt vagy a jövôre vonatkozó elképzelésünket, jóslatunkat fejezi ki. Ez az egyszerû jövô idô. We'll be away for two weeks. Those flowers won't grow under the tree. It's too dark. Our love will last forever. You'll be sick if you eat all those sweets! Két hétig leszünk távol. Azok a virágok nem nyílnak majd a fa alatt. Ott túl sötét van. Szerelmünk majd örökké tart. Beteg leszel, ha megeszed az összes édességet! A will segédigével a jóslatunk a véleményünket fejezi ki, nem tényeken alapszik. Azt hiszem, hogy Laura nem szere- pel majd jól a vizsgán. Egyáltalán nem dolgozik. Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy az infláció három százalékra esik vissza jövôre. I don't think Laura will do very well in her exam. She doesn't do any work. I am convinced that inflation will fall to three per cent next year. Going to A going to is a jövôre vonatkozó elképzelésünket fejezi ki, különösen, ha konkrét tényen alapszik. A bizonyíték alapján gondoljuk, hogy bekövetkezik. She's going to have a baby. Gyereke lesz. (Látjuk, hogy terhes.) Our team is going to win the match. A csapatunk meg fogja nyerni a meccset. (Az eredmény 4:0, csak öt perc van hátra.) It isn't going to rain today. Ma nem fog esni az esô. (Nézd a gyönyörû, kék eget!) Figyelem! Néha nincs különbség a will és going to között. UNIT 5 Megtervezett programok (folyamatos jelen idô) A már elôre megszervezett, betervezett programokat a folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Általában a közeli jövôre vonatkozik. We're going out with Jeremy tonight. I'm having my hair cut tomorrow. What are we having for lunch? Ma este elmegyünk valahova Jeremyvel. Holnap levágatom a hajamat. Mi lesz ebédre? Gondoljuk meg, hogy milyen programokat írunk emlékeztetôül a naptárunkba a következô néhány napra ill. hétre! Ezeket az eseményeket folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Valamilyen cselekvésre gondolunk. I'm meeting Peter tonight. The Taylors are coming for dinner. I'm seeing the doctor in the morning. Ma este Péterrel találkozom. Taylorék átjönnek vacsorára. Reggel elmegyek az orvoshoz. Ne felejtsük el, hogy az egyszerû jelen idôt nem használhatjuk! We're going to a party on Saturday night. Szombaton este buliba megyünk. NEM: We go to a party on Saturday night. We're catching the 10 o'clock train. A 10 órás vonattal megyünk. NEM: We catch the 10 o'clock train. What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este? NEM: What do you do this evening? Néha nincs különbség egy már betervezett program (folyamatos jelen) és egy szándék (going to) között. We're going to get We're getting married in the spring. This government will ruin the country with its stupid is going to ruin economic policies. 34 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 35

19 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 36 Figyelem! 1. A válaszban nem szerepel a like szó. UNIT 6 BEVEZETÉS A LIKE SZÓ JELENTÉSEIBE A like szó lehet ige vagy elöljárószó. A like ige után állhat fônévi igenév vagy egy ige -ing -es alakja, néha jelentésbeli különbséggel. What's London like? It's quite big, and it's very interesting. NEM: It's like quite big What's Amanda like? She's tall, attractive and very funny. NEM: She's like tall Milyen London? Elég nagy és nagyon érdekes. Milyen Amanda? Magas, vonzó és jópofa. I like going out at the weekend. (általában élvezem) I like to sit in a hot bath and read. (szokás) A like ige alanya személy: I like modern art. I don't like the way he looks at me. Do you like fish? Would you like a drink? A like elöljárószó és tárgy áll utána: She's wearing a hat like mine. He's nothing like his father. That sounds like the postman. You're behaving like children. This new girlfriend of his -what's she like? Szeretek elmenni valahova a hétvégén. Szeretek meleg fürdôt venni s közben olvasni. Szeretem a modern mûvészetet. Nem tetszik, ahogy rám néz. Szereted a halat? Kérsz egy italt? Olyan kalapot visel, mint az enyém. Egyáltalán nem olyan, mint az apja. Úgy hallom, hogy ez a postás. Úgy viselkedtek, mint a gyerekek. Ez az új barátnôje - milyen? 2. Összehasonlításban a válaszban szerepelhet a like, a jelentése: (ugyan-) olyan, mint valaki/valami. What's London like? It's like New York, but without the tall buildings. What's Amanda's daughter like? She's just like Amanda. Milyen London? Olyan, mint New York, de a magas épületek nélkül. Milyen Amanda lánya? Ugyanolyan, amilyen Amanda. 6.2 HOW? (Milyen?) 1. A How? kérdéssel érdeklôdünk valaki vagy valami jelenlegi állapotáról. How's work these days? It's better than last year. How was the traffic this morning? It was worse than usual. Milyen most a munkád? Jobb, mint tavaly. Milyen volt reggel a forgalom? Rosszabb, mint általában. 6.1 WHAT LIKE? (Milyen?) Ha megkérdezzük, hogy valaki vagy valami milyen, a What is/are/was/ were like? szerkezetet használjuk. Kérhetünk leírást, vagy azt, hogy milyen benyomást kelt, vagy összehasonlíthatunk. What's the health service like in your country? What are the new students like? 36 New Headway Intermediate Milyen az egészségügyi ellátás az országotokban? Milyenek az új diákok? Ha az idôjárásról érdeklôdünk, mind a két kérdést használhatjuk. How's the weather What's the weather like where you are? 2. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk valaki egészségérôl vagy hogylétérôl. Vesd össze: How's Peter? He's fine. Hogy van Péter? Jól. What's Peter like? Milyen Péter? He's a nice guy. He's quite tall, Kedves fickó. Elég magas, has dark hair sötét a haja New Headway Intermediate 37

20 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 38 UNIT 6 3. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk, hogy valami milyen érzést kelt valakiben. How's your meal? Hogy ízlik az étel? How's your new job? Hogy tetszik az új állásod? 6.3 HOW? VAGY WHAT LIKE? (Milyen..?) Néha mindkettôt használhatjuk, de jelentésük nem ugyanaz. A What like? kérdéssel egy objektív leírást, jellemzést kérünk, a How? az érzéseink iránt érdeklôdik. Vesd össze: How's the party? Milyen a buli? (Hogy érzed magad?) It's great. Nagyszerû. What's the party like? Milyen a buli? It's very noisy, but there's lots Nagyon nagy a zaj, de rengeteg étel to eat and drink. és ital van. 6.5 IGE + -ING VAGY FÔNÉVI IGENÉV 8 Igealakokat ld. Tankönyv 158. old. 6.6 VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative clauses) 1. Ezekben a mondatokban az említett személyrôl vagy dologról egy mellékmondattal bôvebb információt adunk. The boy has gone to the beach. The boy who lives next door has gone to the beach. (Melyik fiú?) A könyv nagyon jó. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The book is very good. The book that I bought yesterday is very good. (Melyik könyv?) Ez egy fénykép a hotelrôl. Ez egy fénykép a hotelrôl, ahol lak- tunk. This is a photo of the hotel. This is a photo of the hotel where we stayed. (Melyik hotelrôl?) 38 New Headway Intermediate A fiú elment a partra. A szomszédban lakó fiú elment a partra. UNIT 6 2. Személyekre a who vagy that, dolgokra a that vagy which vonatkozó névmást használhatjuk. The book is about a girl who marries a millionaire. What was the name of the horse that won the race? A könyv egy lányról szól, aki egy milliomoshoz megy férjhez. Hogy hívták azt a lovat, amelyik megnyerte a futamot? 3. A vonatkozó névmást kihagyhatjuk, ha a mellékmondatnak nem az alanya. (akit, amit, akirôl, amitôl, stb.) Az, akivel beszélned kell, szabadsá- gon van. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The person you need to talk to is on holiday. The book I bought yesterday is very good. Nem hagyhatjuk ki a vonatkozó névmást, ha a mellékmondat alanya (aki, ami, amelyik). I like people who are kind and considerate. I want a computer that is easy to use. Szeretem azokat az embereket, akik kedvesek és figyelmesek. Egy olyan számítógépet szeretnék, ami könnyen kezelhetô. 4. A which vonatkozhat az elôtte álló egész mondatra, ilyenkor vesszôt használunk elôtte. Elsô alkalommal letettem a gépjár- mûvezetôi vizsgát, ami mindenkit meglepett. Jane nem tud eljönni a bulira, ami nagy kár. I passed my driving test on my first attempt, which surprised everyone. Jane can't come to the party, which is a shame. 5. A whose vonatkozó névmás jelentése: akinek a valakije / valamije. Ez az az asszony, akinek a kutyája elszaladt. ô az a férfi, akinek a felesége meg- nyerte a fônyereményt a lottón. That's the woman whose dog ran away. That's the man whose wife won the lottery. New Headway Intermediate 39

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t Present Simple Egyszerű jelen Project1 unit 4 és Project2 unit 1 és Project 3 unit 0 Get To The Top 1/3a,b és 2/1a és 3/1a -állító mondatok -tagadó mondatok -kérdések -rövid válaszok nyelvtani magyarázat,

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?)

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) Ezek nem határozzák meg, hogy a cselekvés a múltban, jelenben vagy a jövőben történik-e, csak azt, hogy milyen gyakorisággal. Mellettük mindig egyszerű

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 4.) MÉG TÖBBET A GET IGÉRŐL A megpróbáltatásaidnak még nincs vége. Viszont most lehetőséged nyílik, hogy végre a get szóval is barátságot köss, és tiszta

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol

Minimum követelmények. 9. évfolyam 1. nyelv angol Minimum követelmények 9. évfolyam 1. nyelv angol Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5 Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: Traveller Companion

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Angol nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI GOING TO SZERKEZET Használata: Ezt a szerkezetet két esetben használhatjuk: SZÁNDÉKBAN ÁLLÓ, TERVEZETT (de még nem biztos) közeli jövőbeli esemény (= szándékában

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?)

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) Kérdezés az időpontra: WHEN? = Mikor? Ezek rendes helye a mondat végén van, de ha akarjuk, kiemelhetjük mondat elejére. jelenre utalók NOW (most) TODAY (ma) THIS

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

IDŐHATÁROZÓK ELÖLJÁRÓSZÓVAL

IDŐHATÁROZÓK ELÖLJÁRÓSZÓVAL IDŐHATÁROZÓK ELÖLJÁRÓSZÓVAL A már tanult időhározókon kívül a mikor? kérdésre rengeteg más időpontot is meghározhunk, ha elöljárószót teszünk adott főnevek elé: HÓNAPOK, ÉVSZAKOK, ÉVEK, ÉVTIZEDEK, ÉVSZÁZADOK

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Angol versenye 2011/2012-es tanév Első forduló 8. osztályosok részére

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Angol versenye 2011/2012-es tanév Első forduló 8. osztályosok részére 1. "Have you ever been to France?" "Yes, I there last August." a) had been b) went c) have been d) were 2. It's a small town in the south England. a) - b) from c) to d) of 3. Couldn't you go a little faster?

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó

D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK. A vizsgázó 1. Nyelvtani szerkezetek D/ NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint A2: általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, rendszeresen

Részletesebben

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam

Helyi tanterv. 6 osztályos speciális matematika tagozat. angol 2. idegen nyelv. 7-12. évfolyam Helyi tanterv 6 osztályos speciális matematika tagozat angol 2. idegen nyelv 7-12. évfolyam IDEGEN NYELV Célok és feladatok A tanulók az általános iskolában nem az angol nyelvet tanulták, így a gimnáziumban

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő 1: Értékelő 2: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben