Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló"

Átírás

1 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford and Oxford English are registered trade marks of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Database right Oxford University Press (maker) First published 2003 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the address above New Intermediate Liz and John Soars Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Oxford University Press A New Headway Intermediate angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló az Oxford University Press engedélyével készült. Csak magyarországi forgalmazásra. Külföldre nem exportálható. Kiadja a LibroTrade Kft. ISBN A kiadvány elkészítésében közremûködött: Szentirmay Lyane Keleti Ilona Vadász György Szerkesztette és lektorálta: Elekes Katalin Elôkészítés és nyomás: Aba Zsolt AGRO-PRINT NYOMDA KFT. Gyál 1

2 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page IGEIDÔK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 Amikor a do, be és have segédigék, különbözô igei alakokban szerepelnek. BEVEZETÉS A SEGÉDIGÉK HASZNÁLATÁBA Az igéknek három csoportja van. 1. A do, be és have segédigék Ezeket igeidôk, kérdô és tagadó alakok képzésére használjuk. 2. A módbeli segédigék A must, can, should, might, will és would ilyen módbeli segédigék. Jelentésüknek megfelelôen 'segítik', módosítják az utánuk álló ige jelentéstartalmát, nem úgy, mint a do, be és have. Például a must kötelezettséget, a can képességet fejez ki. (ld. Unit 4, 5, 8 és 9.) 3. A fôigék Ide tartozik az összes többi ige, például play, run, help, think, want, go, stb. A do, be és have lehetnek önálló jelentéssel bíró fôigék is. do I do my washing on Saturdays. Vasárnaponként mosok. She does a lot of business in Kelet-Európában nagy üzleti tevé- Eastern Europe. kenységet folytat. What do you do? Mi az ön foglalkozása? (Az elsô do segédige, a második fôige.) be We are in class at the moment. Most az osztályban vagyunk. They were at home yesterday. Otthon voltak tegnap. I want to be a teacher. Tanár akarok lenni. have He has a lot of problems. Sok problémája van. They have three children. Három gyerekük van. Figyelem! (have és have got) A have igének két alakja van: ha a have fôige, kérdô és tagadó mondatokban, rövid válaszokban a do/does/did segédigével szerepel; a have got a- lakban a have segédige. 2 New Headway Intermediate 8 *Munkafüzet 8.old. Bôvebb információ a have/have got-ról do Az igék egyszerû jelen és múlt idejû alakjában nincs segédige, ezért a do/does/did segítségével kérdezünk és tagadunk (kivéve, ha az ige be/have got). Where do you work? She doesn't like her job. What did you buy? We didn't buy anything. Hol dolgozik ön? Nem szereti az állását. Mit vettél/vettetek? Nem vettünk semmit. be 1. A folyamatos igeidôt/fônévi igenevet kifejezô alak a be + ige + -ing. A folyamatos igeidôben az ige éppen folyamatban levô ill. átmenetileg érvényes cselekvést fejez ki. He's washing his hair. They were going to work. I've been learning English for two years. I'd like to be lying on the beach right now. Most éppen hajat mos. (jelen) Éppen dolgozni mentek.(múlt) Két éve tanulok angolul. (Present Perfect) Most a parton szeretnék feküdni. (fônévi igenév) 2. A szenvedô szerkezetet a be + ige 3. alakjával képezzük. Paper is made from wood. My car was stolen yesterday. The house has been redecorated. This homework needs to be done tonight. Ld. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe a 2.3 pont végén. A papír fából készül. (jelen) A kocsimat tegnap ellopták. (múlt) A házat már kifestették. (Present Perfect) A házi feladatot ma meg kell csinálni. (fônévi igenév) have A 'perfect'/ befejezett igealakokat/fônévi igenevet a have + ige 3. alakjával képezzük. He has worked in seven Hét különbözô országban dolgozott different countries. már. (jelen) New Headway Intermediate 3

3 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 4 UNIT 1 She was crying because she had had some bad news. I'd like to have met Napoleon. Azért sírt, mert rossz híreket kapott. (múlt) Szeretném, ha találkoztam volna Napóleonnal. (fônévi igenév) 1.3 KÉRDÉSEK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 1. Kérdést úgy képzünk, hogy a segédigét az alany elé tesszük. Ha nincs segédige, a do/does/did segédigét használjuk. A 'perfect' jelentése 'korábban, elôzôleg', tehát a Present Perfect azt jelenti, hogy 'mostanáig'. (ld. Unit 7. és 10.) A Past Perfect jelentése ' a múlt egy adott idôpontja elôtt'. (ld. Unit 3.) 1.2 TAGADÁS ÉS SEGÉDIGÉK A segédigéhez tett -n't végzôdéssel képezzük a tagadó alakot. Ha nincs segédige, a don't/doesn't/didn't segédigéket használjuk. Állítás He's working (Dolgozik.) I was thinking. (Gondolkoztam.) We've seen the play. (Láttuk a darabot.) She works in a bank. (Bankban dolgozik.) They like skiing. (Szeretnek síelni.) He went on holiday. (Szabadságra ment.) Tagadás He isn't working. (Nem dolgozik.) I wasn't thinking. (Nem gondolkoztam.) We haven't seen the play. (Nem láttuk a darabot.) She doesn't work in a bank. (Nem bankban dolgozik.) They don't like skiing. (Nem szeretnek síelni.) He didn't go on holiday. (Nem ment szabadságra.) Használhatjuk a be és have segédigék összevont alakját, utána kiírjuk a not tagadószót. He's not playing today. We're not going to Italy after all. I've not read that book yet. = He isn't playing today. = We aren't going to Italy = I haven't read that book yet. Kérdés She's wearing jeans. You aren't working. You were born in Paris Peter's been to China. We have been studying. I know you. He wants ice-cream. They didn't go out. What is she wearing? (Mi van rajta most?) Why aren't you working? (Miért nem dolgozol most?) Where were you born? (Hol születtél?) Has Peter been to China? (Péter volt Kínában?) Have you been studying? (Tanultatok?) Do I know you? (Ismerlek?) What does he want? (Mit akar ô?) Why didn't they go out? (Miért nem mentek ki/el sehova?) 2. Ha alanyra kérdezünk, nem szerepel a do/does/did. Vesd össze: Who wants ice-cream? What flavour ice-cream do you want? (Ki kér.?) (Milyen ízû fagyit..?) What happened to your eye? What did you do to your eye? (Mi történt?) (Mit csináltál...?) Who broke the window? How did you break the window? (Ki törte be..?) (Hogy törted be.?) 1.4 RÖVID VÁLASZOK ÉS SEGÉDIGÉK DE: I'm not working. NEM: I amn't working. Rövid válaszokat nagyon gyakran használunk a beszélt nyelvben. A Yes vagy No válasz önmagában udvariatlannak hangozhat. Az eldöntendô kérdésekre rövid választ adunk, amelyben a segédigét ismételjük meg. Az egyszerû jelen ill. múlt idôben a do/does/did szerepel. 4 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 5

4 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 6 UNIT 1 Are you coming with us? Velünk jössz? Have you had breakfast? Reggeliztél? Kate likes walking. Kati szeret sétálni. Don't forget to write. Ne felejts el írni! Rövid válasz/reagálás Yes, I am. No, I haven't. No, she doesn't. She hates it. No, I won't. 2.1 EGYSZERÛ JELEN IDÔ (PRESENT SIMPLE) Alakjai Áttítás és tagadás I We You They work. don t work. Kérdés I do we you Where they live? He She It works. doesn t work. does he she it Eldöntendô kérdés Do you live in Bristol? Bristolban éltek? Does he have a car? Van kocsija? Használata Az egyszerû jelen idôvel fejezünk ki: Rövid válasz Yes, we do. No, he doesn't. 1. ismételten elôforduló/történô cselekvést/szokást: I go to work by car. Kocsival járok munkába. She drinks ten cups of coffee a day. Naponta tíz csésze kávét iszik. I wash my hair twice a week. Hetente kétszer mosok hajat. 2. általános igazságot, tényt: Ronaldo comes from Brazil. Some birds fly south in winter. My daughter has brown eyes. Ronaldo brazil. Néhány madár télen délre költözik. A lányomnak barna a szeme. 6 New Headway Intermediate 3. hosszú ideig érvényes cselekvést/állapotot: He works in a bank. Bankban dolgozik. I live in a flat near the centre of town. A város központjához közeli lakásban lakom. I prefer coffee to tea. Jobban szeretem a kávét, mint a teát. New Headway Intermediate 7

5 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 8 UNIT 2 Az ige + -s végzôdés helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -s végzôdést. wants eats helps drives 2. Az -ss, -sh, -ch, -x és -o végû igékhez -es végzôdést írunk. kisses washes watches fixes goes 3. A mássalhangzó + -y-ra végzôdô igéknél az -y változik, a végzôdés -ies lesz. carries flies worries tries Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés csak -s. buys says plays enjoys Gyakoriságot kifejezô határozók 1. Gyakran használunk gyakoriságot kifejezô határozót egyszerû jelen idôben. O% % % never rarely not often sometimes often usually always soha ritkán nem gyakran néha gyakran általában mindig 2. A fôige elôtt, de a be létige után állnak. I usually start school at Általában 9-kor kezdek az iskolában. I don't often go to bed late. Nem fekszem le gyakran késôn. She never eats meat. Soha nem eszik húst. I rarely see Peter these days. Ritkán látom mostanában Pétert. Vesd össze: They're usually in a hurry in the morning. I'm not often late for school. He's never late. We're rarely at home at the weekend. 8 New Headway Intermediate Általában sietnek reggel. Nem késem el gyakran az iskolából. Soha sem késik el. Ritkán vagyunk otthon a hétvégén. 3. A sometimes és usually határozók a mondat elején és végén is állhatnak. Sometimes we play cards. = We play cards sometimes. Néha kártyázunk. Usually I go shopping with friends. = I go shopping with friends usually. Általában a barátaimmal megyek vásárolni. UNIT 12 A never, always, rarely és seldom nem változtatják így a helyüket. NEM: Never I go to the movies. Always I have tea in the morning. 4. Az every day stb. a mondat végén áll. He phones me every night. Minden este felhív telefonon. 2.2 FOLYAMATOS JELEN IDÔ (PRESENT CONTINUOUS) Állítás és tagadás I m / m not He She It We You They s / isn't re / aren't Eldöntendô kérdés Are you going by train? eating. Kérdés am I he is she What it doing? we you they Használata A folyamatos jelen igeidôvel fejezünk ki: 1. egy éppen most történô cselekvést. Don't turn the TV off. Ne kapcsold ki a TV-t! I'm watching it. Nézem. You can't speak to Lisa. Nem beszélhetsz Lisával. She's having a bath. Fürdik. 2. egy jelenleg igaz, érvényes cselekvést vagy helyzetet, amely nem feltétlenül a beszéd pillanatában történik. Don't take that book. Ne vidd el azt a könyvet! Jane's reading it. Jane olvassa. I'm doing a French evening class Idén esti franciatanfolyamra járok. this year. are Rövid válasz Yes, I am. No, I'm not. New Headway Intermediate 9

6 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 10 UNIT 2 3. egy átmeneti, csak egy ideig tartó cselekvést. Péter diák, de pincérként dolgozik a szünidôben. Barátoknál lakom, amíg saját lak- helyet nem találok. Peter is a student, but he's working as a waiter during the holidays. I'm living with friends until I find a place of my own. 4. egy közeli idôpontra tervezett cselekvést. I'm having lunch with Glenda tomorrow. We're meeting at 1.00 outside the restaurant. Holnap Glendával ebédelek. 1 órakor fogunk találkozni az étterem elôtt. Az ige + -ing helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -ing végzôdést. going wearing visiting eating 2. Az egy -e betûre végzôdô igéknél az -e kiesik. smoking coming hoping writing gondolkozással és véleménnyel kapcsolatos igék believe think understand suppose expect agree doubt know remember forget mean imagine realize deserve prefer I believe you. Do you understand? I know his face, but I forget his name. UNIT 2 Hiszek neked. Érted? Ismerem az arcát, de mindig elfelejtem a nevét. érzelmeket és érzéseket kifejezô igék like love hate care hope wish want admit I like black coffee. Do you want to go out? I don't care. Szeretem a feketekávét. El akarsz menni valahova? Nem bánom. birtoklást és létet kifejezô igék belong own have possess contain cost seem appear need depend on weigh come from resemble Az -ee végû igéknél nem esik ki az -e. agreeing seeing Figyelem! lie lying 3. Az egy szótagú, mássalhangzóra végzôdô, csak egy magánhangzót tartalmazó igék mássalhangzója megkettôzôdik. stopping getting running planning jogging This book belongs to Jane. How much does it cost? He has a lot of money. érzékelést kifejezô igék look hear taste smell feel The food smells good. Ez a könyv Jane-é. Mennyibe kerül? Sok pénze van. Az ételnek finom az illata. Ha az ige -y-ra vagy -w-re végzôdik, nincs kettôzôdés. playing showing 2.3 A STATIKUS IGÉK 1. Az igék egy bizonyos csoportját általában csak egyszerû jelen idôben használjuk. Olyan állapotot vagy körülményt fejeznek ki, amely tény és nem cselekvés. Ez az általános jelen egyik jellegzetessége. Ezek csoportosíthatók: 10 New Headway Intermediate Gyakran a can segédigével állnak, ha az alany személy. Can you smell something burning? Érzed, hogy ég valami? I can hear someone crying. Hallom, hogy valaki énekel. 2. A fenti igék közül néhány szerepelhet folyamatos jelen idôben, de ilyenkor más a jelentésük, ez esetben cselekvést jelölnek, nem állapotot. Vesd össze: I think you're right. (vélemény) Azt hiszem, igazad van. We're thinking of going to the cinema. Azon gondolkozunk,hogy moziba (agyi tevékenység) megyünk. New Headway Intermediate 11

7 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 12 UNIT 2 He has a lot of money. (birtoklás) She's having a bad day.(cselekvés) I see what you mean. (értés) Are you seeing Nigel tomorrow? (cselekvés) The soup tastes awful. (állapot) I'm tasting the soup to see if it needs salt. (cselekvés) 12 New Headway Intermediate Sok pénze van. Rossz napja van, minden rosszul sikerül. Értem, mit akarsz mondani. Találkozol Nigellel holnap? Szörnyû a leves íze. Megkóstolom a levest, hogy kell-e bele só. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe A szenvedô szerkezettel foglalkozik a Unit 2, 3 és 7. Alakjai to be + ige 3. alakja A szenvedô szerkezetben a to be létige alakja változik, amikor a különbözô igeidôket képezzük. Vesd össze: A party is being held by the Patels Patelék bulit rendeznek a jövô héten. next week. (folyamatos jelen) My neighbour is invited to their A szomszédomat minden évben megparty every year. (egyszerû jelen) hívják a bulijukra. He was invited last year, I wasn't. Tavaly ôt meghívták, engem nem. (present perfect) I'd love to be invited to their party. Szeretném, ha meghívnának a buli- (fônévi igenév) jukra. Használata 1. A szenvedô szerkezetû mondatokban a cselekvés tárgyát hangsúlyozzuk a cselekvô személy helyett. A Psychot, minden idôk egyik klasszi- kus thrillerjét, Alfred Hitchcock rendezte. (cselekvô szerkezet) Alfred Hitchcock directed Psycho in (szenvedô szerkezet) Psycho, one of the classic thrillers of all time, was directed by Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock rendezte a Psychot 1960-ban. UNIT 2 A szenvedô szerkezet nem csak a cselekvô szerkezetû mondat egy átalakított változata. Az határozza meg, hogy cselekvô vagy szenvedô szerkezetet használunk, hogy mi fontosabb számunkra, mit akarunk hangsúlyozni. Az elsô mondatban Alfred Hitchcock személyét emeltük ki, a másodikban Psyco, a film az alany, mert ez fontosabb most számunkra. 2. A szenvedô szerkezetû mondatban a cselekvô személy (by + személy) nem szerepel, ha: nem ismert My apartment was robbed last night. nem fontos This bridge was built in nyilvánvaló, egyértelmû I was fined 100 for speeding. Lakásomat kirabolták tegnap éjjel. Ez a híd 1886-ban épült. Gyorshajtásért 100 fontra büntettek. 3. A szenvedô szerkezet a hivatalos, személytelen stílus egyik jellemzôje. Gyakran elôfordul közleményekben és értesítésekben. Kérjük vendégeinket, hogy mellôz- zék a dohányzást. Észrevették, hogy kézikönyveket vittek el a könyvtárból Customers are requested to refrain from smoking. It has been noticed that reference books have been removed from the library. 4. A hétköznapi nyelvben gyakran használjuk a you, we, they névmásokat általános alanyként. Ezzel elkerülhetjük a szenvedô szerkezetet. Sok üzletben vehetünk bélyeget, nem csak a postán. Egy új áruházat építenek a város- központban. Ebben a boltban beszélünk angolul. You can buy stamps in lots of shops, not just the post offices. They're building a new department store in the city centre. We speak English in this shop. Figyelem! Az ige 3. alakját (past participle) gyakran használjuk melléknévként. I'm very interested in modern art. Nagyon érdekel a modern mûvészet. We were extremely worried about you. Szörnyen aggódtunk érted. I'm exhausted! I've been working hard all day. Ki vagyok merülve! Egész nap dolgoztam. New Headway Intermediate 13

8 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 14 UNIT EGYSZERÛ ÉS FOLYAMATOS JELEN IDEJÛ SZENVEDÔ SZERKEZET (Present Simple and Present Continuous passive) Alakjai egyszerû jelen idejû szenvedô szerkezet folyamatos jelen idejû szenvedô szerkezet It They is is being are are being mended. am/is/are + ige 3. alakja am/is/are being + ige 3. alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezetével. BEVEZETÉS A MÚLT IGEIDÔKBE A múlt különbözô idôpontjait és idôszakait hangsúlyozva különbözô igeidôket használunk. Lásd az ábrát és a mondatokat! 8:30 9:00 9:30 10:00 c. b. a. My car is serviced every six months. (szokás) Computers are used in all areas of life and work. (általános igazság) Sorry about the mess. The house is being redecorated at the moment. (most történik) A kocsimat hat hónaponként szervizelik. A számítógépet az élet és a munka minden területén használják. Bocsánat a rendetlenségért! A házat éppen most festik. When Andrea arrived at work at 9.00 a.m.... a. Her secretary opened the post. A titkárnôje felbontotta a postát. b. Her secretary was opening the post. A titkárnôje a postát bontotta (akkor). c. Her secretary had opened the post. A titkárnô már felbontotta a postát. 3.1 EGYSZERÛ MÚLT (Past Simple) Alakjai A múlt idejû alak minden szám és személyben ugyanaz. Állítás I He/She/It finished yesterday. We left at 3 o'clock. You arrived three weeks ago. They 14 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 15

9 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 16 UNIT 3 Tagadás I She didn't finish yesterday. They leave at 3 o'clock. (stb.) Kérdés you When did have finish the report? they get married? (stb.) Kérdés Did you enjoy the meal? Használata Egyszerû múlt idôvel fejezünk ki: 1. múltban befejezett cselekvést We met in I went to Manchester last week. John left two minutes ago. 16 New Headway Intermediate 2000-ben találkoztunk. Manchesterbe mentem a múlt héten. John két perccel ezelôtt ment el. 2. egy történetben egymást követô eseményeket, cselekvéseket Mary bement a szobába és megállt. Nagyon figyelt. Zajt hallott a függöny mögül. Elrántotta a függönyt és meg- látott Mary walked into the room and stopped. She listened carefully. She heard a noise coming from behind the curtain. She threw the curtain open, and then she saw. Rövid válasz Yes, we did. No, we didn't. 3. egy múltbeli helyzetet vagy szokást When I was a child, we lived in a small house by the sea. Every day I walked for miles on the beach with my dog. UNIT 3 Amikor gyerek voltam, a tenger mellett laktunk egy kis házban. Minden nap mérföldeket sétáltam a parton a kutyámmal. Ezt a használatot gyakran a used to szerkezettel fejezzük ki. We used to live in a small house I used to walk for miles Az ige + -ed helyesírása 1. A legtöbb ige szótári alakjához írjuk az -ed végzôdést. worked wanted helped washed 2. Az -e végû igéknél a végzôdés csak -d. liked used hated cared Valamikor/Régen egy kis házban éltünk Gyakran mérföldeket gyalogoltam 3. Az egy szótagú, magánhangzó + egy mássalhangzóra végzôdô igéknél a szóvégi másalhangzó megkettôzôdik az -ed elôtt. stopped planned robbed 4. Nincs kettôzôdés, ha az ige -y vagy -w-re végzôdik. played showed 5. A legtöbb két szótagú igénél a szóvégi mássalhangzó megkettôzôdik, ha a hangsúly a második szótagra esik. pre'ferred ad'mitted Ha a hangsúly az elsô szótagra esik, nincs kettôzôdés. 'entered 'visited 6. Ha az ige mássalhangzó + -y-ra végzôdik, az -y változik, a végzôdés -ied. carried hurried buried Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés -ed. enjoyed Sok rendhagyó ige van. New Headway Intermediate 17

10 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 18 UNIT 3 Rendhagyó igék (Irregular verbs) a Tankönyv 157. oldalán Egyszerû múlt idô és idôhatározók Nézzük meg az egyszerû múlt idôvel gyakran elôforduló idôhatározós kifejezéseket! I met her 3.2 FOLYAMATOS MÚLTIDÔ (Past Continuous) Alakjai Állítás és tagadás I He She It We You They was wasn't were weren't last night. two days ago. yesterday morning. in in summer. when I was young. Kérdés Were you looking for me? Were theywaiting outside? Használata Gyakran használjuk a folyamatos múlt idôt az egyszerû múlttal együtt. A folyamatos múlttal a hosszabb ideig tartó, háttérben játszódó eseményt, cselekvést jelöljük, miközben az egyszerû múlttal a rövidebb, befejezett cselekvést. 18 New Headway Intermediate working. Kérdés I was she he What it doing? we were you they Rövid válasz Yes, I was./ No, I wasn t Yes, they were./ No, they weren t. The children were playing in the garden when their grandparents arrived. A folyamatos múlt idôt használjuk: 1. a múlt egy adott idôpontja elôtt, közben és talán után folyó cselekvés kifejezésére. At 7 o'clock this morning I was having my breakfast. I walked past your house last night. There was an awful lot of noise. What were you doing? UNIT 3 Ma reggel 7-kor éppen reggeliztem. Tegnap elmentem a házatok elôtt. Szörnyû nagy zaj volt. Mit csináltatok? 2. egy adott idôpontban valaki/valami leírására. Jan looked beautiful. She was wearing Jan csodálatosan nézett ki. Zöld paa green cotton dress. Her eyes were mutruhát viselt. Szeme ragyogott a shining in the light of the candles that közelben égô gyertya fényében. were burning nearby. 3. egy megszakított esemény, tevékenység leírására. When the phone rang, I was having Zuhanyoztam, amikor megszólalt a a shower. telefon. While we were playing tennis, it Miközben teniszeztünk, eleredt az started to rain. esô. 4. egy nem befejezett cselekvés kifejezésére, hogy ellentétbe állítsuk az egyszerû múlttal, amely befejezettséget jelöl. I was reading a book during the flight. Egy könyvet olvastam repülés közben. (Nem fejeztem be.) I watched a film during the flight. Megnéztem egy filmet repülés közben. (az egész filmet) Figyelem! Az egyszerû múlt idô általában ismétlôdô, szokásos eseményeket, cselekvéseket fejez ki. A folyamatos múlt idôt is használhatjuk, ha a szokás, az ismétlôdô esemény egy másiknak a hátterét jelöli. I went out with Jack for ten years. Tíz évig jártam Jackkel. I first met Harry while I was going Akkor találkoztam elôször Harryout with Jack. vel, amikor Jackkel jártam. 8 Munkafüzet 20.old. Bôvebb információ a while, during, for szavakról New Headway Intermediate 19

11 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 20 UNIT EGYSZERÛ VAGY FOLYAMATOS MÚLT IDÔ? (Past Simple or Past Continuous?) 1. Néha mind az egyszerû, mind a folyamatos múlt idôt használhatjuk. Az egyszerû múlt idô a múltban történt eseményt egyszerû tényként jelöli. A folyamatos múlt idô az akkor folyamatban levô eseményt, cselekvést fejezi ki. Vesd össze: A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I stayed at home and watched Nem, otthon voltam és futballt néztem. football. A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I was watching football at home. Nem, akkor éppen futballt néztem otthon. 2. A kérdés az egyszerû ill. folyamatos múlt idôben más idôtartamra vonatkozik: a folyamatos múlt idô egy idôpont elôtt folyamatban levô cselekvésre, eseményre kérdez, az egyszerû múlt idô pedig az idôpont utáni eseményre. Amikor kitört a háború, Péter or- vosi egyetemen tanult. Úgy döntött, hogy biztonságosabb, ha haza megy a szüleihez és elhalasztja tanulmá- nyait. When the war broke out, Peter was studying medicine at medical school. He decided that it was safer to go home to his parents and postpone his studies. UNIT ELÔIDEJÛ/BEFEJEZETT MÚLT IDÔ (Past Perfect) A 'perfect' szó jelentése 'korábban, elôzôleg', így a Past Perfect igeidô egy olyan eseményt, cselekvést jelöl, amely egy másik esemény elôtt befejezôdött. Alakjai Alakja minden számban és személyben ugyanaz. Állítás és tagadás I You 'd (had) seen him before. We hadn't finished work at 6 o'clock. (stb.) Kérdés you she Where had they been before? (stb.) What was Peter doing when the war broke out? He was studying. Mit csinált Péter, amikor a háború kitört? Tanult. Kérdés Had he already left? Rövid válasz Yes, he had. No, he hadn't. What did Peter do when the war broke out? He went home to his parents. Mit csinált Péter, miután kitört a háború? Hazament a szüleihez. Használata 1. Az elôidejû múlt egyértelmûvé teszi, hogy egy múltban történt cselekvés megelôzött egy másikat. When I got home, I found that someone had broken into my apartment and had stolen my DVD player, so I called the police. Amikor hazaértem, rájöttem, hogy valaki betört a lakásomba és elvitte a DVD lejátszómat, így kihívtam a rendôrséget. 20 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 21

12 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 22 UNIT 3 Past X X X Now My DVD player was stolen. Ellopták a DVD lejátszómat. Valaki betört a lakásomba és ellop- ta a DVD lejátszómat. Elsô esemény : Someone broke into my apartment and stole my DVD player. Második esemény: I got home and called the police. I didn't want to go to the theatre with my friends because I'd seen the play before. I arrived home. Hazaértem. I called the police. Kihívtam a rendôrséget. Hazaértem és kihívtam a rendôrséget. Nem akartam elmenni a színházba a barátaimmal, mert már láttam a darabot. UNIT MÚLT IDÔK A SZENVEDÔ SZERKEZETÛ MONDATOKBAN Alakjai Egyszerû múlt idô: was/were + ige 3.alakja Folyamatos múlt idô: was/were being + ige 3.alakja Elôidejû múlt idô: had been + ige 3.alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezettel. A híd 1876-ban épült. A bombát éppen hatástalanították, amikor felrobbant. A levél nem érkezett meg, mert a ré- gi címemre küldték. The bridge was built in1876. The bomb was being defused when it exploded. The letter didn't arrive because it had been sent to my old address. Past X X Now I saw the play. Megnéztem a darabot. My friends saw the play. A barátaim megnézték a darabot. Elsô esemény: I saw the play. Második esemény: My friends went to the theatre to see the play. Megnéztem a darabot. A barátaim elmentek a színházba, hogy megnézzék a darabot. 2. Figyeljük meg a következô mondatok közötti különbséget! When I got to the party, Peter went home. When I got to the party, Peter had gone home. 22 New Headway Intermediate Amikor megérkeztem a buliba, Péter hazament. Amikor megérkeztem a buliba, Péter már hazament. New Headway Intermediate 23

13 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 24 BEVEZETÉS A MÓDBELI SEGÉDIGÉKBE A módbeli segédigék: can, could, may, might, must, will, would, should, ought to. Azért nevezzük módbeli segédigéknek, mert 'segítik', 'módosítják' a fôigét. (ld. Unit 1, 5, 8 és 9.) I can swim. Tudok úszni. Do you think I should go? Gondolod, hogy mennem kellene? Alakjai 1. Nincs -s végzôdés az egyes szám harmadik személyben. She can ski. Tud síelni. He must be tired. Biztosan fáradt. It might rain. Lehet, hogy esni fog. 2. A kérdésben és tagadásban nincs do/does/don't/doesn't. What should I do? Mit kéne tennem? Can I help you? Segíthetek? You mustn't steal! Nem szabad lopni! He can't dance. Nem tud táncolni. I won't be a minute. Egy perc múlva itt vagyok. 3. Utánuk fônévi igenév áll to nélkül. Kivétel az ought to. You must go. Menned kell. I'll help you. Majd segítek neked. You ought to see a doctor. El kellene menned orvoshoz. 4. Nincs fônévi igenevük és -ing alakjuk. Ehelyett más kifejezést használunk. I'd love to be able to ski. Szeretnék tudni síelni. I hate having to get up on cold, Utálom, amikor hideg, téli reggele winter mornings. ken fel kell kelnem. 5. Általában nincs múlt idejû alakjuk. Helyette 'perfect infinitive' (befejezett fônévi igenév) alakot, vagy más kifejezést használunk: You should have told me that you Meg kellett volna mondanod, hogy can't swim. You might have drowned. nem tudsz úszni. Megfulladhattál volna. I had to work hard in school. Az iskolában szorgalmasan kellett tanulnom. 24 New Headway Intermediate UNIT 4 Figyelem! A could segédigét múlt idôben csak akkor használhatjuk, ha képességet jelent. I could swim when I was six. Tudtam úszni hat éves koromban. Ha egy bizonyos alkalommal sikerült/tudtunk valamit megtenni, a was able to/managed to igéket használjuk. The prisoner was able to /managed A fogoly úgy tudott megszökni, hogy to escape by climbing on to the roof felmászott a börtön tetejére. of the prison. NEM: could escape Használata 1. A módbeli segédigék az eseményekrôl alkotott elképzelésünket, véleményünket, hozzáállásunkat fejezik ki. Vesd össze: 'Who's that knocking on the door? ' 'It's John.' 'It could/may/might be John. 'It must be John. 'It should be John. It can't be John. It'll be John. Ki kopog (az ajtón)? John. Lehet, hogy John. Biztosan John. Johnnak kellene lennie. Nem létezik, hogy John. John lesz. 2. Mindegyik segédigének legalább két jelentése van. Mindegyikük lehetôséget vagy valószínûséget fejez ki. (ld. Unit old.) I must post this letter! Fel kell adnom ezt a levelet. (kötelezettség) You must be tired! Bizonyára fáradt vagy. (következtetés, valószínûség) Could you help me? Segítenél? (kérés) We could go to Spain for our vacation. Elmehetünk Spanyolországba nyaralni. (lehetôség) You may go home now. Most hazamehetsz. (engedély) 'Where's Anna 'I'm not sure. 'Hol van Anna?' 'Nem tudom biztosan. She may be at work.' Lehet, hogy a munkahelyén van. (lehetôség) New Headway Intermediate 25

14 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 26 UNIT 4 KÖTELEZETTSÉGET ÉS ENGEDÉLYT KIFEJEZÔ SEGÉDIGÉK 4.1 KELL (have /got/ to) Alakjai Állítás és tagadás I/You have to We/They don't have to He/She Kérdés Do Does I you we they he/she has to doesn't have to have to work hard? Használata 1. A have to erôs kötelezettséget fejez ki. Törvény, szabály, hatóság vagy valaki által elrendelt kötelezettséget jelöl. Gyakran nem személyhez kötött. A gyerekeknek 16 éves korukig isko- lába kell járniuk. (törvény) Children have to go to school until they are sixteen. (a mama parancsa) Mum says you have to clean your room before you go out. 26 New Headway Intermediate A mama azt mondja, hogy ki kell ta- karítani a szobánkat, mielôtt elmegyünk. 2. A brit angol nyelvben gyakori a have got to szerkezet, de ez közvetlenebb, mint a have to. I've got to go now. See you! Don't go to bed late. We've got to get up early tomorrow. 'Go and tidy your room.' 'Have I got to?' 'Yes, you have.' work hard. Most már mennem kell. Viszlát! Ne feküdj le késôn! Holnap korán kell kelnünk. 'Menj és tedd rendbe a szobád!'' Muszáj?' 'Igen.' UNIT 4 3. A have to általános, ismétlôdô kötelezettséget jelent. I always have to tell my parents Mindig meg kell mondanom a szüwhere I'm going. leimnek, hogy hova megyek. A have got to egy alkalomra szóló kötelezettséget jelent. I've got to get up early tomorrow to Holnap korán kell kelnem, hogy elcatch a train. érjem a vonatot. Can, be allowed to Alakjai Állítás és tagadás I/You can/can't We/They are allowed to aren't allowed to He/She Kérdés Can Am can/can't is allowed to isn't allowed to I/you/we (stb.) I park here. Are you allowed to Is he park here? Használata A can segédige A can és be allowed to engedélyt fejeznek ki. A can közvetlenebb, beszélt nyelvi alak. You can borrow my bike, but you Kölcsönveheted a biciklimet, de nem can't have the car. I need it. kaphatod meg a kocsit. Szükségem van rá. They can't come in here with those Nem jöhetnek ide be azokkal a sá muddy shoes! ros cipôkkel. You're allowed to get married when Megházasodhatsz, ha 16 éves vagy. you're 16. Are we allowed to use a dictionary Használhatunk szótárt ehhez a for this test? teszthez? He isn't allowed to park here. Nem szabad itt parkolnia. New Headway Intermediate 27

15 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 28 UNIT SHOULD, OUGHT TO, MUST Alakjai A should, ought to és must segédigék I/You/We/They should/shouldn't He/She/It ought to/ought not to work hard. must Használata 1. A should és ought to enyhe kötelezettséget, javaslatot vagy tanácsot fejez ki. A beszélô szerint helyesnek vagy a legjobbnak tartott cselekvést jelöli. Gyakran használjuk az I think/i don't think kifejezésekkel. You're always asking me for money. Mindig pénzt kérsz tôlem! I think you should spend less. Azt hiszem, hogy kevesebbet kellene költened. You shouldn't sit so close to the Nem kellene olyan közel ülnöd a tetelevision! It's bad for your eyes. levízióhoz. Árt a szemednek. You ought to be more careful with Óvatosabban kellene bánnod a pényour money. zeddel. 2. Lehetséges a Should I/she/we? kérdés. Gyakoribb a Do you think.? szerkezettel. Should I try to eat less? Meg kellene próbálnom kevesebbet enni? Do you think I should see a doctor? Gondolod, hogy orvoshoz kellene mennem? 3. A must és have to erôs kötelezettséget fejez ki. A must a beszélô véleményét is kifejezô kötelezettséget jelöl. Személyes vélmény. I must have my hair cut. Le kell vágatnom a hajam. (saját vélemény) You must go and visit your El kell menned meglátogatni a nagygrandmother. mamát. (szülôi vélemény) 4. A must elôfordul hivatalos, írott nyelvben is. All visitors must show proper A látogatóknak megfelelô igazolidentification. ványt kell bemutatniuk. (hivatalban kiírás) 28 New Headway Intermediate UNIT 4 Books must be returned on or before A könyveket a kölcsönzési határidô the due date. napján vagy elôtt vissza kell hozni. (utasítás egy könyvtárban) HAVE TO, MUST, DON'T HAVE TO, MUSTN'T 1. A have to és must néha felcserélhetôk. I must be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. I have to be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. A have to gyakrabban fordul elô, mint a must. Ha nem tudjuk, hogy melyiket válasszuk, biztonságosabb a have to. 2. Kérdésben elôfordul a Must I?, de gyakoribb a have to. Do I have to do what you say, Azt kell tennem, amit mondasz or can I do what I want? vagy azt tehetem, amit én akarok? 3. A have to minden alakban, igeidôben elôfordul, a must segédigének egy alakja van. I had to work until midnight last night. Tegnap dolgoznom kellett éjfélig. (múlt) You'll have to study hard when you Ha fôiskolára mész, szorgalmasan go to college. (jövô) kell majd tanulnod. She's a millionaire. She's never had Milliomos. Soha nem kellett semto do any work. (Present Perfect) mit dolgoznia. I hate having to get up on cold, Utálom, ha hideg, téli reggelen fel winter mornings. (-ing alak) kell kelnem. If you were a nurse, you would have Ha ápolónô lennél, egyenruhát kelto wear a uniform. (fônévi igenév) lene hordanod. 4. A don't have to jelentése: nem kell, a mustn't jelentése: tilos A don't have to azt jelenti, hogy nincs kötelezettség, megtehetünk valamit, de nem szükséges. Some people iron their socks, but you Néhányan kivasalják a zoknijukat, don't have to. I think it's a waste of de neked nem kell. Szerintem ez time. idôpocsékolás. When you go into a shop, you don't Amikor bemegyünk egy boltba, have to buy something. You can just nem muszáj vennünk valamit. Nélook. zelôdhetünk. New Headway Intermediate 29

16 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 30 UNIT 4 A mustn't tiltást jelent, nem szabad, tilos valamit tennünk. You mustn't steal other people's Nem szabad más holmiját ellopni. things. It's wrong. Ez helytelen. You mustn't drive if you've been Nem szabad/tilos vezetnünk, ha itdrinking. You could kill someone. tnk. Még megölhetünk valakit. 4.3 KÉRÉSEK A CAN, COULD, WILL, WOULD SEGÉDIGÉKKEL 1. Kéréseinket sokféle módon fejezhetjük ki. Can Could you help me, please? Will pass the salt, plase? Would Would you mind helping me, please? Can Could I speak to you, please? ask you a question? Do you mind if I open the window? Would you mind if I opened the window? A can, could, will, would segédigék. 2. A could egy kicsit hivatalosabb, mint a can. A Could I? és a Could you? kezdetû kérések nagyon hasznosak, mert rengeteg helyzetben használhatók. 3. A kérésekre adható válaszokból néhány példa: A Excuse me! Could you help me? Elnézést kérek. Segítene? B Sure. /Of course. Hogyne/Persze/Természetesen. Well, I'm afraid I'm a little busy Sajnos, most nem érek rá. right now. A Would you mind if I opened the Nem zavarja, ha kinyitom az ablawindow? kot? B No, not at all./ No, that's fine. Nem, csak tessék! Well, I'm a little cold, actually. Nos, ha lehet, ne, mert egy kicsit fázom. 30 New Headway Intermediate UNIT SEGÍTSÉG FELAJÁNLÁSA, HIRTELEN ÍGÉRET: will, shall/should 1. A will és shall/should segédigék, valamilyen ajánlatot fejeznek ki. 2. A will összevont alakja a beszéd pillanatában kigondolt szándékot, döntést vagy ajánlatot fejez ki. Come over after work. I'll cook dinner for you. 'It's Jane's birthday today.' 'Is it? I'll buy her some flowers.' Give him your suitcase. He'll carry it for you. Don't worry about catching the bus. Dave'll give you a lift. Give it back or we'll call the police! Ugorj át munka után! Fôzök neked vacsorát. 'Ma van Jane születésnapja.' 'Tényleg? Akkor veszek neki virágot.' Add oda neki a bôröndödet! Majd viszi helyetted. Ne aggódj amiatt, hogy eléred-e a buszt! Dave majd elvisz kocsival. Adja vissza vagy kihívjuk a rendôrséget! Sok nyelvben ezt a szándékot gyakran jelen idôvel fejezik ki, de angolul ez helytelen. I'll give you my number. Megadom a számomat! NEM: I give you my number. I'll carry your suitcase. Viszem a bôröndödet! NEM: I carry your suitcase. A will egyéb használatával a Unit 5 foglalkozik. 3. A Shall/Should I/we.? kérdések ajánlatot, javaslatot, tanács kérését fejezhetik ki. 'Shall I carry your bag for you?' 'That's very kind. Thank you.' 'Shall we go out for a meal tonight?' 'Mmm. I'd love to.' 'What shall we do? We haven't got any money.' 'We could ask Dad.' 'Vigyem a bôröndjét?' 'Igazán nagyon kedves öntôl. Köszönöm szépen.' 'Elmenjünk este valahova enni?' 'Mmm. Igen!' 'Mit tegyünk? Egy fillérünk sincs.' 'Kérhetnénk a papától.' A should segédigével tehetünk egy baráti javaslatot vagy tanácsot kérhetünk. What should we have for dinner? What should we do tonight? Mit együnk vacsorára? Mit csináljunk ma este? New Headway Intermediate 31

17 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 32 UNIT 5 BEVEZETÉS A JÖVÔ IDÔ KIFEJEZÉSÉBE Kérdés What time will you arrive? are you going to are you meeting the manager? Az angol nyelvben nincs egy konkrét jôvô idô, mint sok más európai nyelvben. A jövôt többféle módon fejezhetjük ki. Három ezek közül a will, going to és a folyamatos jelenidô. I'll see you later. (will) We're going to see a movie tonight. Do you want to come? (going to) I'm seeing the doctor tomorrow evening. (folyamatos jelen) Majd találkozunk. Viszontlátásra. Ma este megnézünk egy filmet. Akarsz jönni? Holnap este elmegyek az orvoshoz. A különbség nem az, hogy közeli jövô-e vagy mennyire biztos. A megfelelô alak kiválasztásánál az a döntô, hogy a beszélô szempontjából terv, elhatározás, szándék, felajánlás, következtetés vagy már megszervezett dologról van-e szó. 8 Bôvebben a Használata címszó alatt. 5.1 WILL / GOING TO ÉS A FOLYAMATOS JELEN IDÔ Alakjai Állítás és tagadás I 'll He They won't help you. I'm/I'm not She's/She isn't going to watch TV tonight. We're/We aren't I'm/I'm not He's/He isn't You're/You aren't 32 New Headway Intermediate catching the 10 o'clock train. Figyelem! Ne használjuk a going to come és going to go összetételeket. Helyette: We're coming tomorrow. Holnap jövünk. When are you going home? Mikor mész haza? Használata Tervek, döntések és szándékok (will, going to) will A will módbeli segédige, a beszéd pillanatában keletkezett elhatározást, szándékot vagy ajánlatot jelöl. Az összevont 'll alakot használjuk. (ld. Unit ). Nem használhatjuk a jelen idôt! I'll have the steak, please. NEM: I have the steak. I'll see you tomorrow. Bye! NEM: I see you tomorrow. Give me a call sometime. We'll go out for coffee. 'Jeff, there's someone at the door!' 'OK, I'll get it.' Én marhasültet kérek! Viszontlátásra holnap! Hívj majd föl! Elmegyünk kávézni. 'Jeff, valaki van az ajtónál.' 'OK. Megnézem.' going to A going to a beszéd pillanata elôtt eldöntött tervet, döntést, szándékot fejez ki. When I grow up, I'm going to be a He felnövök, orvos leszek. doctor. Jane and Peter are going to get Jane and Peter majd összeházasodmarried after they graduate. nak az egyetem elvégzése után. We're going to paint this room blue. Kékre festük majd ezt a szobát. New Headway Intermediate 33

18 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 34 UNIT 5 TÉNYEK ÉS ELKÉPZELÉSEK, JÓSLÁSOK (will, going to) will A will segédige legtöbbször a jövôben bekövetkezô eseményt vagy a jövôre vonatkozó elképzelésünket, jóslatunkat fejezi ki. Ez az egyszerû jövô idô. We'll be away for two weeks. Those flowers won't grow under the tree. It's too dark. Our love will last forever. You'll be sick if you eat all those sweets! Két hétig leszünk távol. Azok a virágok nem nyílnak majd a fa alatt. Ott túl sötét van. Szerelmünk majd örökké tart. Beteg leszel, ha megeszed az összes édességet! A will segédigével a jóslatunk a véleményünket fejezi ki, nem tényeken alapszik. Azt hiszem, hogy Laura nem szere- pel majd jól a vizsgán. Egyáltalán nem dolgozik. Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy az infláció három százalékra esik vissza jövôre. I don't think Laura will do very well in her exam. She doesn't do any work. I am convinced that inflation will fall to three per cent next year. Going to A going to is a jövôre vonatkozó elképzelésünket fejezi ki, különösen, ha konkrét tényen alapszik. A bizonyíték alapján gondoljuk, hogy bekövetkezik. She's going to have a baby. Gyereke lesz. (Látjuk, hogy terhes.) Our team is going to win the match. A csapatunk meg fogja nyerni a meccset. (Az eredmény 4:0, csak öt perc van hátra.) It isn't going to rain today. Ma nem fog esni az esô. (Nézd a gyönyörû, kék eget!) Figyelem! Néha nincs különbség a will és going to között. UNIT 5 Megtervezett programok (folyamatos jelen idô) A már elôre megszervezett, betervezett programokat a folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Általában a közeli jövôre vonatkozik. We're going out with Jeremy tonight. I'm having my hair cut tomorrow. What are we having for lunch? Ma este elmegyünk valahova Jeremyvel. Holnap levágatom a hajamat. Mi lesz ebédre? Gondoljuk meg, hogy milyen programokat írunk emlékeztetôül a naptárunkba a következô néhány napra ill. hétre! Ezeket az eseményeket folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Valamilyen cselekvésre gondolunk. I'm meeting Peter tonight. The Taylors are coming for dinner. I'm seeing the doctor in the morning. Ma este Péterrel találkozom. Taylorék átjönnek vacsorára. Reggel elmegyek az orvoshoz. Ne felejtsük el, hogy az egyszerû jelen idôt nem használhatjuk! We're going to a party on Saturday night. Szombaton este buliba megyünk. NEM: We go to a party on Saturday night. We're catching the 10 o'clock train. A 10 órás vonattal megyünk. NEM: We catch the 10 o'clock train. What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este? NEM: What do you do this evening? Néha nincs különbség egy már betervezett program (folyamatos jelen) és egy szándék (going to) között. We're going to get We're getting married in the spring. This government will ruin the country with its stupid is going to ruin economic policies. 34 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 35

19 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 36 Figyelem! 1. A válaszban nem szerepel a like szó. UNIT 6 BEVEZETÉS A LIKE SZÓ JELENTÉSEIBE A like szó lehet ige vagy elöljárószó. A like ige után állhat fônévi igenév vagy egy ige -ing -es alakja, néha jelentésbeli különbséggel. What's London like? It's quite big, and it's very interesting. NEM: It's like quite big What's Amanda like? She's tall, attractive and very funny. NEM: She's like tall Milyen London? Elég nagy és nagyon érdekes. Milyen Amanda? Magas, vonzó és jópofa. I like going out at the weekend. (általában élvezem) I like to sit in a hot bath and read. (szokás) A like ige alanya személy: I like modern art. I don't like the way he looks at me. Do you like fish? Would you like a drink? A like elöljárószó és tárgy áll utána: She's wearing a hat like mine. He's nothing like his father. That sounds like the postman. You're behaving like children. This new girlfriend of his -what's she like? Szeretek elmenni valahova a hétvégén. Szeretek meleg fürdôt venni s közben olvasni. Szeretem a modern mûvészetet. Nem tetszik, ahogy rám néz. Szereted a halat? Kérsz egy italt? Olyan kalapot visel, mint az enyém. Egyáltalán nem olyan, mint az apja. Úgy hallom, hogy ez a postás. Úgy viselkedtek, mint a gyerekek. Ez az új barátnôje - milyen? 2. Összehasonlításban a válaszban szerepelhet a like, a jelentése: (ugyan-) olyan, mint valaki/valami. What's London like? It's like New York, but without the tall buildings. What's Amanda's daughter like? She's just like Amanda. Milyen London? Olyan, mint New York, de a magas épületek nélkül. Milyen Amanda lánya? Ugyanolyan, amilyen Amanda. 6.2 HOW? (Milyen?) 1. A How? kérdéssel érdeklôdünk valaki vagy valami jelenlegi állapotáról. How's work these days? It's better than last year. How was the traffic this morning? It was worse than usual. Milyen most a munkád? Jobb, mint tavaly. Milyen volt reggel a forgalom? Rosszabb, mint általában. 6.1 WHAT LIKE? (Milyen?) Ha megkérdezzük, hogy valaki vagy valami milyen, a What is/are/was/ were like? szerkezetet használjuk. Kérhetünk leírást, vagy azt, hogy milyen benyomást kelt, vagy összehasonlíthatunk. What's the health service like in your country? What are the new students like? 36 New Headway Intermediate Milyen az egészségügyi ellátás az országotokban? Milyenek az új diákok? Ha az idôjárásról érdeklôdünk, mind a két kérdést használhatjuk. How's the weather What's the weather like where you are? 2. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk valaki egészségérôl vagy hogylétérôl. Vesd össze: How's Peter? He's fine. Hogy van Péter? Jól. What's Peter like? Milyen Péter? He's a nice guy. He's quite tall, Kedves fickó. Elég magas, has dark hair sötét a haja New Headway Intermediate 37

20 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 38 UNIT 6 3. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk, hogy valami milyen érzést kelt valakiben. How's your meal? Hogy ízlik az étel? How's your new job? Hogy tetszik az új állásod? 6.3 HOW? VAGY WHAT LIKE? (Milyen..?) Néha mindkettôt használhatjuk, de jelentésük nem ugyanaz. A What like? kérdéssel egy objektív leírást, jellemzést kérünk, a How? az érzéseink iránt érdeklôdik. Vesd össze: How's the party? Milyen a buli? (Hogy érzed magad?) It's great. Nagyszerû. What's the party like? Milyen a buli? It's very noisy, but there's lots Nagyon nagy a zaj, de rengeteg étel to eat and drink. és ital van. 6.5 IGE + -ING VAGY FÔNÉVI IGENÉV 8 Igealakokat ld. Tankönyv 158. old. 6.6 VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative clauses) 1. Ezekben a mondatokban az említett személyrôl vagy dologról egy mellékmondattal bôvebb információt adunk. The boy has gone to the beach. The boy who lives next door has gone to the beach. (Melyik fiú?) A könyv nagyon jó. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The book is very good. The book that I bought yesterday is very good. (Melyik könyv?) Ez egy fénykép a hotelrôl. Ez egy fénykép a hotelrôl, ahol lak- tunk. This is a photo of the hotel. This is a photo of the hotel where we stayed. (Melyik hotelrôl?) 38 New Headway Intermediate A fiú elment a partra. A szomszédban lakó fiú elment a partra. UNIT 6 2. Személyekre a who vagy that, dolgokra a that vagy which vonatkozó névmást használhatjuk. The book is about a girl who marries a millionaire. What was the name of the horse that won the race? A könyv egy lányról szól, aki egy milliomoshoz megy férjhez. Hogy hívták azt a lovat, amelyik megnyerte a futamot? 3. A vonatkozó névmást kihagyhatjuk, ha a mellékmondatnak nem az alanya. (akit, amit, akirôl, amitôl, stb.) Az, akivel beszélned kell, szabadsá- gon van. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The person you need to talk to is on holiday. The book I bought yesterday is very good. Nem hagyhatjuk ki a vonatkozó névmást, ha a mellékmondat alanya (aki, ami, amelyik). I like people who are kind and considerate. I want a computer that is easy to use. Szeretem azokat az embereket, akik kedvesek és figyelmesek. Egy olyan számítógépet szeretnék, ami könnyen kezelhetô. 4. A which vonatkozhat az elôtte álló egész mondatra, ilyenkor vesszôt használunk elôtte. Elsô alkalommal letettem a gépjár- mûvezetôi vizsgát, ami mindenkit meglepett. Jane nem tud eljönni a bulira, ami nagy kár. I passed my driving test on my first attempt, which surprised everyone. Jane can't come to the party, which is a shame. 5. A whose vonatkozó névmás jelentése: akinek a valakije / valamije. Ez az az asszony, akinek a kutyája elszaladt. ô az a férfi, akinek a felesége meg- nyerte a fônyereményt a lottón. That's the woman whose dog ran away. That's the man whose wife won the lottery. New Headway Intermediate 39

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17.

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17. Kedves versenyző! Sok sikert és jó munkát kívánunk neked a következő feladatokhoz! Légy szíves minden megoldásodat vezesd át a válaszlapra, mert csak azt tudjuk értékelni! az iskola angol nyelvi tanárai

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

the THIRD edition Nyelvtani összefoglaló Oxford University Press

the THIRD edition Nyelvtani összefoglaló Oxford University Press the THIRD edition Pre-Intermediate Nyelvtani összefoglaló Oxford University Press 1 Getting to know you Tenses Questions Using a bilingual dictionary Social expressions 1 1.1 TENSES (igeidôk) Az alábbi

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous)

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) ALAKJA A folyamatos múlt segédigéje: E/1 és E/3: WAS; E/2, T/1, T/2, T/3: WERE Ezt használjuk kijelentő, állító mondatokban és kérdezéskor, valamint tagadáskor is! Ehhez

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu www.5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu Minden jog fenntartva. A feladatgyûjtemény fénymásolható. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! info@5percangol.hu A feladatokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK

perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Szalai Nóra 5 perc ANGOL KEZDÕKNEK ÉS ÚJRAKEZDÕKNEK Budapest, 2007 Szalai Nóra nori.szalai@5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. info@5percangol.hu Írta és szerkesztette: Szalai

Részletesebben

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt?

BEVEZETŐ. Mit értünk mondat alatt? Mit értünk mondat alatt? BEVEZETŐ - egy értelmes gondolat szóbeli, illetve írásbeli megnyilvánulása - mindig van alanya és állítmánya, és sokszor van tárgya is alany: akiről, vagy amiről beszélünk, állítunk

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK SOME Az előzőekben megtanultuk, hogy a SOME határozatlan számnevet (= néhány, egy kis) hogyan kell használnunk. De másképpen, más jelentésben is használhatjuk: = valamiféle

Részletesebben

A magyarral EGYEZİEN használni KELL

A magyarral EGYEZİEN használni KELL NÉVELİK (Articles) THE (határozott névelı; jelentése: a / az ) A magyarral EGYEZİEN használni KELL A) Ha egy dolog jelen van és látható, tehát nyilvánvaló, mirıl beszélünk pl. Can you see the bird sitting

Részletesebben

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan,

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan, I. Az angol mondat Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adok mondatszerkesztési szabályokra vonatkozóan, majd megnézzük, hogy hogyan is kell tökéletes paragrafusokat, azaz bekezdéseket írni. Így már

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses)

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) AZ EGÉSZ MONDAT TARTALMÁRA VISSZAUTALÓ MELLÉKMONDAT (Sentential Relative Clause) Mikor használjuk? A kijelölő jelzői és bővítő értelmű jelzői mellékmondatok

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Copyright 1993 Bartók Zoltán Kiadó: ADAMO BOOKS KFT. http://adamobooks.com Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője Copyright ADAMO BOOKS

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra

Helyi tanterv. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. angol első idegen nyelv. heti 5 óra Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium angol első idegen nyelv heti 5 óra 1 Középiskola 9-12. évfolyam Célok és feladatok

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 3. Szóbeli nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok 3 című angol

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget] 1 Pedagógiai program. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Szabadon választható tantárgy: angol nyelv

[Ide írhatja a szöveget] 1 Pedagógiai program. Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Szabadon választható tantárgy: angol nyelv [Ide írhatja a szöveget] 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: angol nyelv 11-12. évfolyam [Ide írhatja a szöveget] 2 Helyi tanterv Angol nyelv 11. évfolyam

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference)

ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference) ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference) Az általános utalás azt jelenti, hogy amit mondunk, minden említett dologra (vagy legalább is általában véve mindegyikre, egy csoport minden egyedére) általában

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

SZENVEDŐ SZERKEZET (Passive Voice)

SZENVEDŐ SZERKEZET (Passive Voice) SZENVEDŐ SZERKEZET (Passive Voice) HASZNÁLATA A szenvedő szerkezetű mondatban nem a mondat alanya végzi a cselekvést, hanem rajta végzik el (azaz elszenvedi a cselekvést ő szenvedő alany) tkp. így fordítható

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

Hogy ne pánikolj az angolod miatt! ;)

Hogy ne pánikolj az angolod miatt! ;) Hogy ne pánikolj az angolod miatt! ;) Valentin nap alkalmából 50 olyan kifejezést állítottam össze és dolgoztam ki Ne ked a szerelem, csajozás / pasizás témakörében, amivel tutira ki tudod fejezni az érzelmeidet,

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig.

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig. ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Alapfok 2. Írásbeli Origó típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Alapfok

Részletesebben

AZ INFINITIVE HASZNÁLATA

AZ INFINITIVE HASZNÁLATA AZ INFINITIVE HASZNÁLATA Az infinitive-et (az ige szótári alakját) sok esetben használjuk. Sokszor megelőzi a TO elöljárószó, máskor viszont önmagában szerepel. A TO+INFINITIVE használata Melléknevek után

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2005 TEST A 1. RÉSZ. Hol találkozhatsz ezekkel a táblákkal? A helyesnek tartott betűjelet írd a válaszlapra! 1.

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2005 TEST A 1. RÉSZ. Hol találkozhatsz ezekkel a táblákkal? A helyesnek tartott betűjelet írd a válaszlapra! 1. ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2005 TEST A Kedves Diákok! A szintfelmérő megírására 60 perc áll rendelkezésetekre. A feladatokat FIGYELMESEN olvassátok el! A válaszokat egyértelműen, TOLLAL jelöljétek a válaszlapon!

Részletesebben

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés.

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi a tudást, az általam

Részletesebben

CHAPTER 1: INTRODUCTION: THE HUNGARIAN LANGUAGE 1. FEJEZET: BEVEZETŐ: A MAGYAR NYELV

CHAPTER 1: INTRODUCTION: THE HUNGARIAN LANGUAGE 1. FEJEZET: BEVEZETŐ: A MAGYAR NYELV 1. FEJEZET: BEVEZETŐ: A MAGYAR NYELV CHAPTER 1: INTRODUCTION: THE HUNGARIAN LANGUAGE Kiejtés Pronounciation 1 Ábécé ABC / the Alphabet 1 Néhány nemzetközi szó A few international words 1 Hangrend Vowel

Részletesebben

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET LÉNYEGES JELENTÉSBELI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL ATTEMPT to do sg. / doing sg. (megkísérel ni) pl. He attempted to run away. He attempted running away. BEGIN to

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam

MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM. 9 12. évfolyam MÁSODIK IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy év során középfokú nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz

Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 1. oldal Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz 1-2. lecke Téma: Én és a család Nyelvtan: A névelõk, személyes névmások, a to be, a fõnevek többes száma, a to

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben