Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló"

Átírás

1 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford and Oxford English are registered trade marks of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Database right Oxford University Press (maker) First published 2003 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the address above New Intermediate Liz and John Soars Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Oxford University Press A New Headway Intermediate angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló az Oxford University Press engedélyével készült. Csak magyarországi forgalmazásra. Külföldre nem exportálható. Kiadja a LibroTrade Kft. ISBN A kiadvány elkészítésében közremûködött: Szentirmay Lyane Keleti Ilona Vadász György Szerkesztette és lektorálta: Elekes Katalin Elôkészítés és nyomás: Aba Zsolt AGRO-PRINT NYOMDA KFT. Gyál 1

2 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page IGEIDÔK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 Amikor a do, be és have segédigék, különbözô igei alakokban szerepelnek. BEVEZETÉS A SEGÉDIGÉK HASZNÁLATÁBA Az igéknek három csoportja van. 1. A do, be és have segédigék Ezeket igeidôk, kérdô és tagadó alakok képzésére használjuk. 2. A módbeli segédigék A must, can, should, might, will és would ilyen módbeli segédigék. Jelentésüknek megfelelôen 'segítik', módosítják az utánuk álló ige jelentéstartalmát, nem úgy, mint a do, be és have. Például a must kötelezettséget, a can képességet fejez ki. (ld. Unit 4, 5, 8 és 9.) 3. A fôigék Ide tartozik az összes többi ige, például play, run, help, think, want, go, stb. A do, be és have lehetnek önálló jelentéssel bíró fôigék is. do I do my washing on Saturdays. Vasárnaponként mosok. She does a lot of business in Kelet-Európában nagy üzleti tevé- Eastern Europe. kenységet folytat. What do you do? Mi az ön foglalkozása? (Az elsô do segédige, a második fôige.) be We are in class at the moment. Most az osztályban vagyunk. They were at home yesterday. Otthon voltak tegnap. I want to be a teacher. Tanár akarok lenni. have He has a lot of problems. Sok problémája van. They have three children. Három gyerekük van. Figyelem! (have és have got) A have igének két alakja van: ha a have fôige, kérdô és tagadó mondatokban, rövid válaszokban a do/does/did segédigével szerepel; a have got a- lakban a have segédige. 2 New Headway Intermediate 8 *Munkafüzet 8.old. Bôvebb információ a have/have got-ról do Az igék egyszerû jelen és múlt idejû alakjában nincs segédige, ezért a do/does/did segítségével kérdezünk és tagadunk (kivéve, ha az ige be/have got). Where do you work? She doesn't like her job. What did you buy? We didn't buy anything. Hol dolgozik ön? Nem szereti az állását. Mit vettél/vettetek? Nem vettünk semmit. be 1. A folyamatos igeidôt/fônévi igenevet kifejezô alak a be + ige + -ing. A folyamatos igeidôben az ige éppen folyamatban levô ill. átmenetileg érvényes cselekvést fejez ki. He's washing his hair. They were going to work. I've been learning English for two years. I'd like to be lying on the beach right now. Most éppen hajat mos. (jelen) Éppen dolgozni mentek.(múlt) Két éve tanulok angolul. (Present Perfect) Most a parton szeretnék feküdni. (fônévi igenév) 2. A szenvedô szerkezetet a be + ige 3. alakjával képezzük. Paper is made from wood. My car was stolen yesterday. The house has been redecorated. This homework needs to be done tonight. Ld. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe a 2.3 pont végén. A papír fából készül. (jelen) A kocsimat tegnap ellopták. (múlt) A házat már kifestették. (Present Perfect) A házi feladatot ma meg kell csinálni. (fônévi igenév) have A 'perfect'/ befejezett igealakokat/fônévi igenevet a have + ige 3. alakjával képezzük. He has worked in seven Hét különbözô országban dolgozott different countries. már. (jelen) New Headway Intermediate 3

3 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 4 UNIT 1 She was crying because she had had some bad news. I'd like to have met Napoleon. Azért sírt, mert rossz híreket kapott. (múlt) Szeretném, ha találkoztam volna Napóleonnal. (fônévi igenév) 1.3 KÉRDÉSEK ÉS SEGÉDIGÉK UNIT 1 1. Kérdést úgy képzünk, hogy a segédigét az alany elé tesszük. Ha nincs segédige, a do/does/did segédigét használjuk. A 'perfect' jelentése 'korábban, elôzôleg', tehát a Present Perfect azt jelenti, hogy 'mostanáig'. (ld. Unit 7. és 10.) A Past Perfect jelentése ' a múlt egy adott idôpontja elôtt'. (ld. Unit 3.) 1.2 TAGADÁS ÉS SEGÉDIGÉK A segédigéhez tett -n't végzôdéssel képezzük a tagadó alakot. Ha nincs segédige, a don't/doesn't/didn't segédigéket használjuk. Állítás He's working (Dolgozik.) I was thinking. (Gondolkoztam.) We've seen the play. (Láttuk a darabot.) She works in a bank. (Bankban dolgozik.) They like skiing. (Szeretnek síelni.) He went on holiday. (Szabadságra ment.) Tagadás He isn't working. (Nem dolgozik.) I wasn't thinking. (Nem gondolkoztam.) We haven't seen the play. (Nem láttuk a darabot.) She doesn't work in a bank. (Nem bankban dolgozik.) They don't like skiing. (Nem szeretnek síelni.) He didn't go on holiday. (Nem ment szabadságra.) Használhatjuk a be és have segédigék összevont alakját, utána kiírjuk a not tagadószót. He's not playing today. We're not going to Italy after all. I've not read that book yet. = He isn't playing today. = We aren't going to Italy = I haven't read that book yet. Kérdés She's wearing jeans. You aren't working. You were born in Paris Peter's been to China. We have been studying. I know you. He wants ice-cream. They didn't go out. What is she wearing? (Mi van rajta most?) Why aren't you working? (Miért nem dolgozol most?) Where were you born? (Hol születtél?) Has Peter been to China? (Péter volt Kínában?) Have you been studying? (Tanultatok?) Do I know you? (Ismerlek?) What does he want? (Mit akar ô?) Why didn't they go out? (Miért nem mentek ki/el sehova?) 2. Ha alanyra kérdezünk, nem szerepel a do/does/did. Vesd össze: Who wants ice-cream? What flavour ice-cream do you want? (Ki kér.?) (Milyen ízû fagyit..?) What happened to your eye? What did you do to your eye? (Mi történt?) (Mit csináltál...?) Who broke the window? How did you break the window? (Ki törte be..?) (Hogy törted be.?) 1.4 RÖVID VÁLASZOK ÉS SEGÉDIGÉK DE: I'm not working. NEM: I amn't working. Rövid válaszokat nagyon gyakran használunk a beszélt nyelvben. A Yes vagy No válasz önmagában udvariatlannak hangozhat. Az eldöntendô kérdésekre rövid választ adunk, amelyben a segédigét ismételjük meg. Az egyszerû jelen ill. múlt idôben a do/does/did szerepel. 4 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 5

4 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 6 UNIT 1 Are you coming with us? Velünk jössz? Have you had breakfast? Reggeliztél? Kate likes walking. Kati szeret sétálni. Don't forget to write. Ne felejts el írni! Rövid válasz/reagálás Yes, I am. No, I haven't. No, she doesn't. She hates it. No, I won't. 2.1 EGYSZERÛ JELEN IDÔ (PRESENT SIMPLE) Alakjai Áttítás és tagadás I We You They work. don t work. Kérdés I do we you Where they live? He She It works. doesn t work. does he she it Eldöntendô kérdés Do you live in Bristol? Bristolban éltek? Does he have a car? Van kocsija? Használata Az egyszerû jelen idôvel fejezünk ki: Rövid válasz Yes, we do. No, he doesn't. 1. ismételten elôforduló/történô cselekvést/szokást: I go to work by car. Kocsival járok munkába. She drinks ten cups of coffee a day. Naponta tíz csésze kávét iszik. I wash my hair twice a week. Hetente kétszer mosok hajat. 2. általános igazságot, tényt: Ronaldo comes from Brazil. Some birds fly south in winter. My daughter has brown eyes. Ronaldo brazil. Néhány madár télen délre költözik. A lányomnak barna a szeme. 6 New Headway Intermediate 3. hosszú ideig érvényes cselekvést/állapotot: He works in a bank. Bankban dolgozik. I live in a flat near the centre of town. A város központjához közeli lakásban lakom. I prefer coffee to tea. Jobban szeretem a kávét, mint a teát. New Headway Intermediate 7

5 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 8 UNIT 2 Az ige + -s végzôdés helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -s végzôdést. wants eats helps drives 2. Az -ss, -sh, -ch, -x és -o végû igékhez -es végzôdést írunk. kisses washes watches fixes goes 3. A mássalhangzó + -y-ra végzôdô igéknél az -y változik, a végzôdés -ies lesz. carries flies worries tries Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés csak -s. buys says plays enjoys Gyakoriságot kifejezô határozók 1. Gyakran használunk gyakoriságot kifejezô határozót egyszerû jelen idôben. O% % % never rarely not often sometimes often usually always soha ritkán nem gyakran néha gyakran általában mindig 2. A fôige elôtt, de a be létige után állnak. I usually start school at Általában 9-kor kezdek az iskolában. I don't often go to bed late. Nem fekszem le gyakran késôn. She never eats meat. Soha nem eszik húst. I rarely see Peter these days. Ritkán látom mostanában Pétert. Vesd össze: They're usually in a hurry in the morning. I'm not often late for school. He's never late. We're rarely at home at the weekend. 8 New Headway Intermediate Általában sietnek reggel. Nem késem el gyakran az iskolából. Soha sem késik el. Ritkán vagyunk otthon a hétvégén. 3. A sometimes és usually határozók a mondat elején és végén is állhatnak. Sometimes we play cards. = We play cards sometimes. Néha kártyázunk. Usually I go shopping with friends. = I go shopping with friends usually. Általában a barátaimmal megyek vásárolni. UNIT 12 A never, always, rarely és seldom nem változtatják így a helyüket. NEM: Never I go to the movies. Always I have tea in the morning. 4. Az every day stb. a mondat végén áll. He phones me every night. Minden este felhív telefonon. 2.2 FOLYAMATOS JELEN IDÔ (PRESENT CONTINUOUS) Állítás és tagadás I m / m not He She It We You They s / isn't re / aren't Eldöntendô kérdés Are you going by train? eating. Kérdés am I he is she What it doing? we you they Használata A folyamatos jelen igeidôvel fejezünk ki: 1. egy éppen most történô cselekvést. Don't turn the TV off. Ne kapcsold ki a TV-t! I'm watching it. Nézem. You can't speak to Lisa. Nem beszélhetsz Lisával. She's having a bath. Fürdik. 2. egy jelenleg igaz, érvényes cselekvést vagy helyzetet, amely nem feltétlenül a beszéd pillanatában történik. Don't take that book. Ne vidd el azt a könyvet! Jane's reading it. Jane olvassa. I'm doing a French evening class Idén esti franciatanfolyamra járok. this year. are Rövid válasz Yes, I am. No, I'm not. New Headway Intermediate 9

6 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 10 UNIT 2 3. egy átmeneti, csak egy ideig tartó cselekvést. Péter diák, de pincérként dolgozik a szünidôben. Barátoknál lakom, amíg saját lak- helyet nem találok. Peter is a student, but he's working as a waiter during the holidays. I'm living with friends until I find a place of my own. 4. egy közeli idôpontra tervezett cselekvést. I'm having lunch with Glenda tomorrow. We're meeting at 1.00 outside the restaurant. Holnap Glendával ebédelek. 1 órakor fogunk találkozni az étterem elôtt. Az ige + -ing helyesírása 1. A legtöbb igénél a szótári alakhoz írjuk az -ing végzôdést. going wearing visiting eating 2. Az egy -e betûre végzôdô igéknél az -e kiesik. smoking coming hoping writing gondolkozással és véleménnyel kapcsolatos igék believe think understand suppose expect agree doubt know remember forget mean imagine realize deserve prefer I believe you. Do you understand? I know his face, but I forget his name. UNIT 2 Hiszek neked. Érted? Ismerem az arcát, de mindig elfelejtem a nevét. érzelmeket és érzéseket kifejezô igék like love hate care hope wish want admit I like black coffee. Do you want to go out? I don't care. Szeretem a feketekávét. El akarsz menni valahova? Nem bánom. birtoklást és létet kifejezô igék belong own have possess contain cost seem appear need depend on weigh come from resemble Az -ee végû igéknél nem esik ki az -e. agreeing seeing Figyelem! lie lying 3. Az egy szótagú, mássalhangzóra végzôdô, csak egy magánhangzót tartalmazó igék mássalhangzója megkettôzôdik. stopping getting running planning jogging This book belongs to Jane. How much does it cost? He has a lot of money. érzékelést kifejezô igék look hear taste smell feel The food smells good. Ez a könyv Jane-é. Mennyibe kerül? Sok pénze van. Az ételnek finom az illata. Ha az ige -y-ra vagy -w-re végzôdik, nincs kettôzôdés. playing showing 2.3 A STATIKUS IGÉK 1. Az igék egy bizonyos csoportját általában csak egyszerû jelen idôben használjuk. Olyan állapotot vagy körülményt fejeznek ki, amely tény és nem cselekvés. Ez az általános jelen egyik jellegzetessége. Ezek csoportosíthatók: 10 New Headway Intermediate Gyakran a can segédigével állnak, ha az alany személy. Can you smell something burning? Érzed, hogy ég valami? I can hear someone crying. Hallom, hogy valaki énekel. 2. A fenti igék közül néhány szerepelhet folyamatos jelen idôben, de ilyenkor más a jelentésük, ez esetben cselekvést jelölnek, nem állapotot. Vesd össze: I think you're right. (vélemény) Azt hiszem, igazad van. We're thinking of going to the cinema. Azon gondolkozunk,hogy moziba (agyi tevékenység) megyünk. New Headway Intermediate 11

7 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 12 UNIT 2 He has a lot of money. (birtoklás) She's having a bad day.(cselekvés) I see what you mean. (értés) Are you seeing Nigel tomorrow? (cselekvés) The soup tastes awful. (állapot) I'm tasting the soup to see if it needs salt. (cselekvés) 12 New Headway Intermediate Sok pénze van. Rossz napja van, minden rosszul sikerül. Értem, mit akarsz mondani. Találkozol Nigellel holnap? Szörnyû a leves íze. Megkóstolom a levest, hogy kell-e bele só. Bevezetés a szenvedô szerkezetbe A szenvedô szerkezettel foglalkozik a Unit 2, 3 és 7. Alakjai to be + ige 3. alakja A szenvedô szerkezetben a to be létige alakja változik, amikor a különbözô igeidôket képezzük. Vesd össze: A party is being held by the Patels Patelék bulit rendeznek a jövô héten. next week. (folyamatos jelen) My neighbour is invited to their A szomszédomat minden évben megparty every year. (egyszerû jelen) hívják a bulijukra. He was invited last year, I wasn't. Tavaly ôt meghívták, engem nem. (present perfect) I'd love to be invited to their party. Szeretném, ha meghívnának a buli- (fônévi igenév) jukra. Használata 1. A szenvedô szerkezetû mondatokban a cselekvés tárgyát hangsúlyozzuk a cselekvô személy helyett. A Psychot, minden idôk egyik klasszi- kus thrillerjét, Alfred Hitchcock rendezte. (cselekvô szerkezet) Alfred Hitchcock directed Psycho in (szenvedô szerkezet) Psycho, one of the classic thrillers of all time, was directed by Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock rendezte a Psychot 1960-ban. UNIT 2 A szenvedô szerkezet nem csak a cselekvô szerkezetû mondat egy átalakított változata. Az határozza meg, hogy cselekvô vagy szenvedô szerkezetet használunk, hogy mi fontosabb számunkra, mit akarunk hangsúlyozni. Az elsô mondatban Alfred Hitchcock személyét emeltük ki, a másodikban Psyco, a film az alany, mert ez fontosabb most számunkra. 2. A szenvedô szerkezetû mondatban a cselekvô személy (by + személy) nem szerepel, ha: nem ismert My apartment was robbed last night. nem fontos This bridge was built in nyilvánvaló, egyértelmû I was fined 100 for speeding. Lakásomat kirabolták tegnap éjjel. Ez a híd 1886-ban épült. Gyorshajtásért 100 fontra büntettek. 3. A szenvedô szerkezet a hivatalos, személytelen stílus egyik jellemzôje. Gyakran elôfordul közleményekben és értesítésekben. Kérjük vendégeinket, hogy mellôz- zék a dohányzást. Észrevették, hogy kézikönyveket vittek el a könyvtárból Customers are requested to refrain from smoking. It has been noticed that reference books have been removed from the library. 4. A hétköznapi nyelvben gyakran használjuk a you, we, they névmásokat általános alanyként. Ezzel elkerülhetjük a szenvedô szerkezetet. Sok üzletben vehetünk bélyeget, nem csak a postán. Egy új áruházat építenek a város- központban. Ebben a boltban beszélünk angolul. You can buy stamps in lots of shops, not just the post offices. They're building a new department store in the city centre. We speak English in this shop. Figyelem! Az ige 3. alakját (past participle) gyakran használjuk melléknévként. I'm very interested in modern art. Nagyon érdekel a modern mûvészet. We were extremely worried about you. Szörnyen aggódtunk érted. I'm exhausted! I've been working hard all day. Ki vagyok merülve! Egész nap dolgoztam. New Headway Intermediate 13

8 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 14 UNIT EGYSZERÛ ÉS FOLYAMATOS JELEN IDEJÛ SZENVEDÔ SZERKEZET (Present Simple and Present Continuous passive) Alakjai egyszerû jelen idejû szenvedô szerkezet folyamatos jelen idejû szenvedô szerkezet It They is is being are are being mended. am/is/are + ige 3. alakja am/is/are being + ige 3. alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezetével. BEVEZETÉS A MÚLT IGEIDÔKBE A múlt különbözô idôpontjait és idôszakait hangsúlyozva különbözô igeidôket használunk. Lásd az ábrát és a mondatokat! 8:30 9:00 9:30 10:00 c. b. a. My car is serviced every six months. (szokás) Computers are used in all areas of life and work. (általános igazság) Sorry about the mess. The house is being redecorated at the moment. (most történik) A kocsimat hat hónaponként szervizelik. A számítógépet az élet és a munka minden területén használják. Bocsánat a rendetlenségért! A házat éppen most festik. When Andrea arrived at work at 9.00 a.m.... a. Her secretary opened the post. A titkárnôje felbontotta a postát. b. Her secretary was opening the post. A titkárnôje a postát bontotta (akkor). c. Her secretary had opened the post. A titkárnô már felbontotta a postát. 3.1 EGYSZERÛ MÚLT (Past Simple) Alakjai A múlt idejû alak minden szám és személyben ugyanaz. Állítás I He/She/It finished yesterday. We left at 3 o'clock. You arrived three weeks ago. They 14 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 15

9 Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page 16 UNIT 3 Tagadás I She didn't finish yesterday. They leave at 3 o'clock. (stb.) Kérdés you When did have finish the report? they get married? (stb.) Kérdés Did you enjoy the meal? Használata Egyszerû múlt idôvel fejezünk ki: 1. múltban befejezett cselekvést We met in I went to Manchester last week. John left two minutes ago. 16 New Headway Intermediate 2000-ben találkoztunk. Manchesterbe mentem a múlt héten. John két perccel ezelôtt ment el. 2. egy történetben egymást követô eseményeket, cselekvéseket Mary bement a szobába és megállt. Nagyon figyelt. Zajt hallott a függöny mögül. Elrántotta a függönyt és meg- látott Mary walked into the room and stopped. She listened carefully. She heard a noise coming from behind the curtain. She threw the curtain open, and then she saw. Rövid válasz Yes, we did. No, we didn't. 3. egy múltbeli helyzetet vagy szokást When I was a child, we lived in a small house by the sea. Every day I walked for miles on the beach with my dog. UNIT 3 Amikor gyerek voltam, a tenger mellett laktunk egy kis házban. Minden nap mérföldeket sétáltam a parton a kutyámmal. Ezt a használatot gyakran a used to szerkezettel fejezzük ki. We used to live in a small house I used to walk for miles Az ige + -ed helyesírása 1. A legtöbb ige szótári alakjához írjuk az -ed végzôdést. worked wanted helped washed 2. Az -e végû igéknél a végzôdés csak -d. liked used hated cared Valamikor/Régen egy kis házban éltünk Gyakran mérföldeket gyalogoltam 3. Az egy szótagú, magánhangzó + egy mássalhangzóra végzôdô igéknél a szóvégi másalhangzó megkettôzôdik az -ed elôtt. stopped planned robbed 4. Nincs kettôzôdés, ha az ige -y vagy -w-re végzôdik. played showed 5. A legtöbb két szótagú igénél a szóvégi mássalhangzó megkettôzôdik, ha a hangsúly a második szótagra esik. pre'ferred ad'mitted Ha a hangsúly az elsô szótagra esik, nincs kettôzôdés. 'entered 'visited 6. Ha az ige mássalhangzó + -y-ra végzôdik, az -y változik, a végzôdés -ied. carried hurried buried Ha az -y elôtt magánhangzó áll, a végzôdés -ed. enjoyed Sok rendhagyó ige van. New Headway Intermediate 17

10 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 18 UNIT 3 Rendhagyó igék (Irregular verbs) a Tankönyv 157. oldalán Egyszerû múlt idô és idôhatározók Nézzük meg az egyszerû múlt idôvel gyakran elôforduló idôhatározós kifejezéseket! I met her 3.2 FOLYAMATOS MÚLTIDÔ (Past Continuous) Alakjai Állítás és tagadás I He She It We You They was wasn't were weren't last night. two days ago. yesterday morning. in in summer. when I was young. Kérdés Were you looking for me? Were theywaiting outside? Használata Gyakran használjuk a folyamatos múlt idôt az egyszerû múlttal együtt. A folyamatos múlttal a hosszabb ideig tartó, háttérben játszódó eseményt, cselekvést jelöljük, miközben az egyszerû múlttal a rövidebb, befejezett cselekvést. 18 New Headway Intermediate working. Kérdés I was she he What it doing? we were you they Rövid válasz Yes, I was./ No, I wasn t Yes, they were./ No, they weren t. The children were playing in the garden when their grandparents arrived. A folyamatos múlt idôt használjuk: 1. a múlt egy adott idôpontja elôtt, közben és talán után folyó cselekvés kifejezésére. At 7 o'clock this morning I was having my breakfast. I walked past your house last night. There was an awful lot of noise. What were you doing? UNIT 3 Ma reggel 7-kor éppen reggeliztem. Tegnap elmentem a házatok elôtt. Szörnyû nagy zaj volt. Mit csináltatok? 2. egy adott idôpontban valaki/valami leírására. Jan looked beautiful. She was wearing Jan csodálatosan nézett ki. Zöld paa green cotton dress. Her eyes were mutruhát viselt. Szeme ragyogott a shining in the light of the candles that közelben égô gyertya fényében. were burning nearby. 3. egy megszakított esemény, tevékenység leírására. When the phone rang, I was having Zuhanyoztam, amikor megszólalt a a shower. telefon. While we were playing tennis, it Miközben teniszeztünk, eleredt az started to rain. esô. 4. egy nem befejezett cselekvés kifejezésére, hogy ellentétbe állítsuk az egyszerû múlttal, amely befejezettséget jelöl. I was reading a book during the flight. Egy könyvet olvastam repülés közben. (Nem fejeztem be.) I watched a film during the flight. Megnéztem egy filmet repülés közben. (az egész filmet) Figyelem! Az egyszerû múlt idô általában ismétlôdô, szokásos eseményeket, cselekvéseket fejez ki. A folyamatos múlt idôt is használhatjuk, ha a szokás, az ismétlôdô esemény egy másiknak a hátterét jelöli. I went out with Jack for ten years. Tíz évig jártam Jackkel. I first met Harry while I was going Akkor találkoztam elôször Harryout with Jack. vel, amikor Jackkel jártam. 8 Munkafüzet 20.old. Bôvebb információ a while, during, for szavakról New Headway Intermediate 19

11 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 20 UNIT EGYSZERÛ VAGY FOLYAMATOS MÚLT IDÔ? (Past Simple or Past Continuous?) 1. Néha mind az egyszerû, mind a folyamatos múlt idôt használhatjuk. Az egyszerû múlt idô a múltban történt eseményt egyszerû tényként jelöli. A folyamatos múlt idô az akkor folyamatban levô eseményt, cselekvést fejezi ki. Vesd össze: A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I stayed at home and watched Nem, otthon voltam és futballt néztem. football. A I didn't see you at the party last night. Nem láttalak a bulin tegnap este. B No, I was watching football at home. Nem, akkor éppen futballt néztem otthon. 2. A kérdés az egyszerû ill. folyamatos múlt idôben más idôtartamra vonatkozik: a folyamatos múlt idô egy idôpont elôtt folyamatban levô cselekvésre, eseményre kérdez, az egyszerû múlt idô pedig az idôpont utáni eseményre. Amikor kitört a háború, Péter or- vosi egyetemen tanult. Úgy döntött, hogy biztonságosabb, ha haza megy a szüleihez és elhalasztja tanulmá- nyait. When the war broke out, Peter was studying medicine at medical school. He decided that it was safer to go home to his parents and postpone his studies. UNIT ELÔIDEJÛ/BEFEJEZETT MÚLT IDÔ (Past Perfect) A 'perfect' szó jelentése 'korábban, elôzôleg', így a Past Perfect igeidô egy olyan eseményt, cselekvést jelöl, amely egy másik esemény elôtt befejezôdött. Alakjai Alakja minden számban és személyben ugyanaz. Állítás és tagadás I You 'd (had) seen him before. We hadn't finished work at 6 o'clock. (stb.) Kérdés you she Where had they been before? (stb.) What was Peter doing when the war broke out? He was studying. Mit csinált Péter, amikor a háború kitört? Tanult. Kérdés Had he already left? Rövid válasz Yes, he had. No, he hadn't. What did Peter do when the war broke out? He went home to his parents. Mit csinált Péter, miután kitört a háború? Hazament a szüleihez. Használata 1. Az elôidejû múlt egyértelmûvé teszi, hogy egy múltban történt cselekvés megelôzött egy másikat. When I got home, I found that someone had broken into my apartment and had stolen my DVD player, so I called the police. Amikor hazaértem, rájöttem, hogy valaki betört a lakásomba és elvitte a DVD lejátszómat, így kihívtam a rendôrséget. 20 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 21

12 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 22 UNIT 3 Past X X X Now My DVD player was stolen. Ellopták a DVD lejátszómat. Valaki betört a lakásomba és ellop- ta a DVD lejátszómat. Elsô esemény : Someone broke into my apartment and stole my DVD player. Második esemény: I got home and called the police. I didn't want to go to the theatre with my friends because I'd seen the play before. I arrived home. Hazaértem. I called the police. Kihívtam a rendôrséget. Hazaértem és kihívtam a rendôrséget. Nem akartam elmenni a színházba a barátaimmal, mert már láttam a darabot. UNIT MÚLT IDÔK A SZENVEDÔ SZERKEZETÛ MONDATOKBAN Alakjai Egyszerû múlt idô: was/were + ige 3.alakja Folyamatos múlt idô: was/were being + ige 3.alakja Elôidejû múlt idô: had been + ige 3.alakja Használata A szenvedô szerkezetben a használata megegyezik a cselekvô szerkezettel. A híd 1876-ban épült. A bombát éppen hatástalanították, amikor felrobbant. A levél nem érkezett meg, mert a ré- gi címemre küldték. The bridge was built in1876. The bomb was being defused when it exploded. The letter didn't arrive because it had been sent to my old address. Past X X Now I saw the play. Megnéztem a darabot. My friends saw the play. A barátaim megnézték a darabot. Elsô esemény: I saw the play. Második esemény: My friends went to the theatre to see the play. Megnéztem a darabot. A barátaim elmentek a színházba, hogy megnézzék a darabot. 2. Figyeljük meg a következô mondatok közötti különbséget! When I got to the party, Peter went home. When I got to the party, Peter had gone home. 22 New Headway Intermediate Amikor megérkeztem a buliba, Péter hazament. Amikor megérkeztem a buliba, Péter már hazament. New Headway Intermediate 23

13 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 24 BEVEZETÉS A MÓDBELI SEGÉDIGÉKBE A módbeli segédigék: can, could, may, might, must, will, would, should, ought to. Azért nevezzük módbeli segédigéknek, mert 'segítik', 'módosítják' a fôigét. (ld. Unit 1, 5, 8 és 9.) I can swim. Tudok úszni. Do you think I should go? Gondolod, hogy mennem kellene? Alakjai 1. Nincs -s végzôdés az egyes szám harmadik személyben. She can ski. Tud síelni. He must be tired. Biztosan fáradt. It might rain. Lehet, hogy esni fog. 2. A kérdésben és tagadásban nincs do/does/don't/doesn't. What should I do? Mit kéne tennem? Can I help you? Segíthetek? You mustn't steal! Nem szabad lopni! He can't dance. Nem tud táncolni. I won't be a minute. Egy perc múlva itt vagyok. 3. Utánuk fônévi igenév áll to nélkül. Kivétel az ought to. You must go. Menned kell. I'll help you. Majd segítek neked. You ought to see a doctor. El kellene menned orvoshoz. 4. Nincs fônévi igenevük és -ing alakjuk. Ehelyett más kifejezést használunk. I'd love to be able to ski. Szeretnék tudni síelni. I hate having to get up on cold, Utálom, amikor hideg, téli reggele winter mornings. ken fel kell kelnem. 5. Általában nincs múlt idejû alakjuk. Helyette 'perfect infinitive' (befejezett fônévi igenév) alakot, vagy más kifejezést használunk: You should have told me that you Meg kellett volna mondanod, hogy can't swim. You might have drowned. nem tudsz úszni. Megfulladhattál volna. I had to work hard in school. Az iskolában szorgalmasan kellett tanulnom. 24 New Headway Intermediate UNIT 4 Figyelem! A could segédigét múlt idôben csak akkor használhatjuk, ha képességet jelent. I could swim when I was six. Tudtam úszni hat éves koromban. Ha egy bizonyos alkalommal sikerült/tudtunk valamit megtenni, a was able to/managed to igéket használjuk. The prisoner was able to /managed A fogoly úgy tudott megszökni, hogy to escape by climbing on to the roof felmászott a börtön tetejére. of the prison. NEM: could escape Használata 1. A módbeli segédigék az eseményekrôl alkotott elképzelésünket, véleményünket, hozzáállásunkat fejezik ki. Vesd össze: 'Who's that knocking on the door? ' 'It's John.' 'It could/may/might be John. 'It must be John. 'It should be John. It can't be John. It'll be John. Ki kopog (az ajtón)? John. Lehet, hogy John. Biztosan John. Johnnak kellene lennie. Nem létezik, hogy John. John lesz. 2. Mindegyik segédigének legalább két jelentése van. Mindegyikük lehetôséget vagy valószínûséget fejez ki. (ld. Unit old.) I must post this letter! Fel kell adnom ezt a levelet. (kötelezettség) You must be tired! Bizonyára fáradt vagy. (következtetés, valószínûség) Could you help me? Segítenél? (kérés) We could go to Spain for our vacation. Elmehetünk Spanyolországba nyaralni. (lehetôség) You may go home now. Most hazamehetsz. (engedély) 'Where's Anna 'I'm not sure. 'Hol van Anna?' 'Nem tudom biztosan. She may be at work.' Lehet, hogy a munkahelyén van. (lehetôség) New Headway Intermediate 25

14 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 26 UNIT 4 KÖTELEZETTSÉGET ÉS ENGEDÉLYT KIFEJEZÔ SEGÉDIGÉK 4.1 KELL (have /got/ to) Alakjai Állítás és tagadás I/You have to We/They don't have to He/She Kérdés Do Does I you we they he/she has to doesn't have to have to work hard? Használata 1. A have to erôs kötelezettséget fejez ki. Törvény, szabály, hatóság vagy valaki által elrendelt kötelezettséget jelöl. Gyakran nem személyhez kötött. A gyerekeknek 16 éves korukig isko- lába kell járniuk. (törvény) Children have to go to school until they are sixteen. (a mama parancsa) Mum says you have to clean your room before you go out. 26 New Headway Intermediate A mama azt mondja, hogy ki kell ta- karítani a szobánkat, mielôtt elmegyünk. 2. A brit angol nyelvben gyakori a have got to szerkezet, de ez közvetlenebb, mint a have to. I've got to go now. See you! Don't go to bed late. We've got to get up early tomorrow. 'Go and tidy your room.' 'Have I got to?' 'Yes, you have.' work hard. Most már mennem kell. Viszlát! Ne feküdj le késôn! Holnap korán kell kelnünk. 'Menj és tedd rendbe a szobád!'' Muszáj?' 'Igen.' UNIT 4 3. A have to általános, ismétlôdô kötelezettséget jelent. I always have to tell my parents Mindig meg kell mondanom a szüwhere I'm going. leimnek, hogy hova megyek. A have got to egy alkalomra szóló kötelezettséget jelent. I've got to get up early tomorrow to Holnap korán kell kelnem, hogy elcatch a train. érjem a vonatot. Can, be allowed to Alakjai Állítás és tagadás I/You can/can't We/They are allowed to aren't allowed to He/She Kérdés Can Am can/can't is allowed to isn't allowed to I/you/we (stb.) I park here. Are you allowed to Is he park here? Használata A can segédige A can és be allowed to engedélyt fejeznek ki. A can közvetlenebb, beszélt nyelvi alak. You can borrow my bike, but you Kölcsönveheted a biciklimet, de nem can't have the car. I need it. kaphatod meg a kocsit. Szükségem van rá. They can't come in here with those Nem jöhetnek ide be azokkal a sá muddy shoes! ros cipôkkel. You're allowed to get married when Megházasodhatsz, ha 16 éves vagy. you're 16. Are we allowed to use a dictionary Használhatunk szótárt ehhez a for this test? teszthez? He isn't allowed to park here. Nem szabad itt parkolnia. New Headway Intermediate 27

15 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 28 UNIT SHOULD, OUGHT TO, MUST Alakjai A should, ought to és must segédigék I/You/We/They should/shouldn't He/She/It ought to/ought not to work hard. must Használata 1. A should és ought to enyhe kötelezettséget, javaslatot vagy tanácsot fejez ki. A beszélô szerint helyesnek vagy a legjobbnak tartott cselekvést jelöli. Gyakran használjuk az I think/i don't think kifejezésekkel. You're always asking me for money. Mindig pénzt kérsz tôlem! I think you should spend less. Azt hiszem, hogy kevesebbet kellene költened. You shouldn't sit so close to the Nem kellene olyan közel ülnöd a tetelevision! It's bad for your eyes. levízióhoz. Árt a szemednek. You ought to be more careful with Óvatosabban kellene bánnod a pényour money. zeddel. 2. Lehetséges a Should I/she/we? kérdés. Gyakoribb a Do you think.? szerkezettel. Should I try to eat less? Meg kellene próbálnom kevesebbet enni? Do you think I should see a doctor? Gondolod, hogy orvoshoz kellene mennem? 3. A must és have to erôs kötelezettséget fejez ki. A must a beszélô véleményét is kifejezô kötelezettséget jelöl. Személyes vélmény. I must have my hair cut. Le kell vágatnom a hajam. (saját vélemény) You must go and visit your El kell menned meglátogatni a nagygrandmother. mamát. (szülôi vélemény) 4. A must elôfordul hivatalos, írott nyelvben is. All visitors must show proper A látogatóknak megfelelô igazolidentification. ványt kell bemutatniuk. (hivatalban kiírás) 28 New Headway Intermediate UNIT 4 Books must be returned on or before A könyveket a kölcsönzési határidô the due date. napján vagy elôtt vissza kell hozni. (utasítás egy könyvtárban) HAVE TO, MUST, DON'T HAVE TO, MUSTN'T 1. A have to és must néha felcserélhetôk. I must be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. I have to be home by midnight. Éjfélre otthon kell lennem. A have to gyakrabban fordul elô, mint a must. Ha nem tudjuk, hogy melyiket válasszuk, biztonságosabb a have to. 2. Kérdésben elôfordul a Must I?, de gyakoribb a have to. Do I have to do what you say, Azt kell tennem, amit mondasz or can I do what I want? vagy azt tehetem, amit én akarok? 3. A have to minden alakban, igeidôben elôfordul, a must segédigének egy alakja van. I had to work until midnight last night. Tegnap dolgoznom kellett éjfélig. (múlt) You'll have to study hard when you Ha fôiskolára mész, szorgalmasan go to college. (jövô) kell majd tanulnod. She's a millionaire. She's never had Milliomos. Soha nem kellett semto do any work. (Present Perfect) mit dolgoznia. I hate having to get up on cold, Utálom, ha hideg, téli reggelen fel winter mornings. (-ing alak) kell kelnem. If you were a nurse, you would have Ha ápolónô lennél, egyenruhát kelto wear a uniform. (fônévi igenév) lene hordanod. 4. A don't have to jelentése: nem kell, a mustn't jelentése: tilos A don't have to azt jelenti, hogy nincs kötelezettség, megtehetünk valamit, de nem szükséges. Some people iron their socks, but you Néhányan kivasalják a zoknijukat, don't have to. I think it's a waste of de neked nem kell. Szerintem ez time. idôpocsékolás. When you go into a shop, you don't Amikor bemegyünk egy boltba, have to buy something. You can just nem muszáj vennünk valamit. Nélook. zelôdhetünk. New Headway Intermediate 29

16 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 30 UNIT 4 A mustn't tiltást jelent, nem szabad, tilos valamit tennünk. You mustn't steal other people's Nem szabad más holmiját ellopni. things. It's wrong. Ez helytelen. You mustn't drive if you've been Nem szabad/tilos vezetnünk, ha itdrinking. You could kill someone. tnk. Még megölhetünk valakit. 4.3 KÉRÉSEK A CAN, COULD, WILL, WOULD SEGÉDIGÉKKEL 1. Kéréseinket sokféle módon fejezhetjük ki. Can Could you help me, please? Will pass the salt, plase? Would Would you mind helping me, please? Can Could I speak to you, please? ask you a question? Do you mind if I open the window? Would you mind if I opened the window? A can, could, will, would segédigék. 2. A could egy kicsit hivatalosabb, mint a can. A Could I? és a Could you? kezdetû kérések nagyon hasznosak, mert rengeteg helyzetben használhatók. 3. A kérésekre adható válaszokból néhány példa: A Excuse me! Could you help me? Elnézést kérek. Segítene? B Sure. /Of course. Hogyne/Persze/Természetesen. Well, I'm afraid I'm a little busy Sajnos, most nem érek rá. right now. A Would you mind if I opened the Nem zavarja, ha kinyitom az ablawindow? kot? B No, not at all./ No, that's fine. Nem, csak tessék! Well, I'm a little cold, actually. Nos, ha lehet, ne, mert egy kicsit fázom. 30 New Headway Intermediate UNIT SEGÍTSÉG FELAJÁNLÁSA, HIRTELEN ÍGÉRET: will, shall/should 1. A will és shall/should segédigék, valamilyen ajánlatot fejeznek ki. 2. A will összevont alakja a beszéd pillanatában kigondolt szándékot, döntést vagy ajánlatot fejez ki. Come over after work. I'll cook dinner for you. 'It's Jane's birthday today.' 'Is it? I'll buy her some flowers.' Give him your suitcase. He'll carry it for you. Don't worry about catching the bus. Dave'll give you a lift. Give it back or we'll call the police! Ugorj át munka után! Fôzök neked vacsorát. 'Ma van Jane születésnapja.' 'Tényleg? Akkor veszek neki virágot.' Add oda neki a bôröndödet! Majd viszi helyetted. Ne aggódj amiatt, hogy eléred-e a buszt! Dave majd elvisz kocsival. Adja vissza vagy kihívjuk a rendôrséget! Sok nyelvben ezt a szándékot gyakran jelen idôvel fejezik ki, de angolul ez helytelen. I'll give you my number. Megadom a számomat! NEM: I give you my number. I'll carry your suitcase. Viszem a bôröndödet! NEM: I carry your suitcase. A will egyéb használatával a Unit 5 foglalkozik. 3. A Shall/Should I/we.? kérdések ajánlatot, javaslatot, tanács kérését fejezhetik ki. 'Shall I carry your bag for you?' 'That's very kind. Thank you.' 'Shall we go out for a meal tonight?' 'Mmm. I'd love to.' 'What shall we do? We haven't got any money.' 'We could ask Dad.' 'Vigyem a bôröndjét?' 'Igazán nagyon kedves öntôl. Köszönöm szépen.' 'Elmenjünk este valahova enni?' 'Mmm. Igen!' 'Mit tegyünk? Egy fillérünk sincs.' 'Kérhetnénk a papától.' A should segédigével tehetünk egy baráti javaslatot vagy tanácsot kérhetünk. What should we have for dinner? What should we do tonight? Mit együnk vacsorára? Mit csináljunk ma este? New Headway Intermediate 31

17 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 32 UNIT 5 BEVEZETÉS A JÖVÔ IDÔ KIFEJEZÉSÉBE Kérdés What time will you arrive? are you going to are you meeting the manager? Az angol nyelvben nincs egy konkrét jôvô idô, mint sok más európai nyelvben. A jövôt többféle módon fejezhetjük ki. Három ezek közül a will, going to és a folyamatos jelenidô. I'll see you later. (will) We're going to see a movie tonight. Do you want to come? (going to) I'm seeing the doctor tomorrow evening. (folyamatos jelen) Majd találkozunk. Viszontlátásra. Ma este megnézünk egy filmet. Akarsz jönni? Holnap este elmegyek az orvoshoz. A különbség nem az, hogy közeli jövô-e vagy mennyire biztos. A megfelelô alak kiválasztásánál az a döntô, hogy a beszélô szempontjából terv, elhatározás, szándék, felajánlás, következtetés vagy már megszervezett dologról van-e szó. 8 Bôvebben a Használata címszó alatt. 5.1 WILL / GOING TO ÉS A FOLYAMATOS JELEN IDÔ Alakjai Állítás és tagadás I 'll He They won't help you. I'm/I'm not She's/She isn't going to watch TV tonight. We're/We aren't I'm/I'm not He's/He isn't You're/You aren't 32 New Headway Intermediate catching the 10 o'clock train. Figyelem! Ne használjuk a going to come és going to go összetételeket. Helyette: We're coming tomorrow. Holnap jövünk. When are you going home? Mikor mész haza? Használata Tervek, döntések és szándékok (will, going to) will A will módbeli segédige, a beszéd pillanatában keletkezett elhatározást, szándékot vagy ajánlatot jelöl. Az összevont 'll alakot használjuk. (ld. Unit ). Nem használhatjuk a jelen idôt! I'll have the steak, please. NEM: I have the steak. I'll see you tomorrow. Bye! NEM: I see you tomorrow. Give me a call sometime. We'll go out for coffee. 'Jeff, there's someone at the door!' 'OK, I'll get it.' Én marhasültet kérek! Viszontlátásra holnap! Hívj majd föl! Elmegyünk kávézni. 'Jeff, valaki van az ajtónál.' 'OK. Megnézem.' going to A going to a beszéd pillanata elôtt eldöntött tervet, döntést, szándékot fejez ki. When I grow up, I'm going to be a He felnövök, orvos leszek. doctor. Jane and Peter are going to get Jane and Peter majd összeházasodmarried after they graduate. nak az egyetem elvégzése után. We're going to paint this room blue. Kékre festük majd ezt a szobát. New Headway Intermediate 33

18 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 34 UNIT 5 TÉNYEK ÉS ELKÉPZELÉSEK, JÓSLÁSOK (will, going to) will A will segédige legtöbbször a jövôben bekövetkezô eseményt vagy a jövôre vonatkozó elképzelésünket, jóslatunkat fejezi ki. Ez az egyszerû jövô idô. We'll be away for two weeks. Those flowers won't grow under the tree. It's too dark. Our love will last forever. You'll be sick if you eat all those sweets! Két hétig leszünk távol. Azok a virágok nem nyílnak majd a fa alatt. Ott túl sötét van. Szerelmünk majd örökké tart. Beteg leszel, ha megeszed az összes édességet! A will segédigével a jóslatunk a véleményünket fejezi ki, nem tényeken alapszik. Azt hiszem, hogy Laura nem szere- pel majd jól a vizsgán. Egyáltalán nem dolgozik. Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy az infláció három százalékra esik vissza jövôre. I don't think Laura will do very well in her exam. She doesn't do any work. I am convinced that inflation will fall to three per cent next year. Going to A going to is a jövôre vonatkozó elképzelésünket fejezi ki, különösen, ha konkrét tényen alapszik. A bizonyíték alapján gondoljuk, hogy bekövetkezik. She's going to have a baby. Gyereke lesz. (Látjuk, hogy terhes.) Our team is going to win the match. A csapatunk meg fogja nyerni a meccset. (Az eredmény 4:0, csak öt perc van hátra.) It isn't going to rain today. Ma nem fog esni az esô. (Nézd a gyönyörû, kék eget!) Figyelem! Néha nincs különbség a will és going to között. UNIT 5 Megtervezett programok (folyamatos jelen idô) A már elôre megszervezett, betervezett programokat a folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Általában a közeli jövôre vonatkozik. We're going out with Jeremy tonight. I'm having my hair cut tomorrow. What are we having for lunch? Ma este elmegyünk valahova Jeremyvel. Holnap levágatom a hajamat. Mi lesz ebédre? Gondoljuk meg, hogy milyen programokat írunk emlékeztetôül a naptárunkba a következô néhány napra ill. hétre! Ezeket az eseményeket folyamatos jelen idôvel fejezzük ki. Valamilyen cselekvésre gondolunk. I'm meeting Peter tonight. The Taylors are coming for dinner. I'm seeing the doctor in the morning. Ma este Péterrel találkozom. Taylorék átjönnek vacsorára. Reggel elmegyek az orvoshoz. Ne felejtsük el, hogy az egyszerû jelen idôt nem használhatjuk! We're going to a party on Saturday night. Szombaton este buliba megyünk. NEM: We go to a party on Saturday night. We're catching the 10 o'clock train. A 10 órás vonattal megyünk. NEM: We catch the 10 o'clock train. What are you doing this evening? Mit csinálsz ma este? NEM: What do you do this evening? Néha nincs különbség egy már betervezett program (folyamatos jelen) és egy szándék (going to) között. We're going to get We're getting married in the spring. This government will ruin the country with its stupid is going to ruin economic policies. 34 New Headway Intermediate New Headway Intermediate 35

19 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 36 Figyelem! 1. A válaszban nem szerepel a like szó. UNIT 6 BEVEZETÉS A LIKE SZÓ JELENTÉSEIBE A like szó lehet ige vagy elöljárószó. A like ige után állhat fônévi igenév vagy egy ige -ing -es alakja, néha jelentésbeli különbséggel. What's London like? It's quite big, and it's very interesting. NEM: It's like quite big What's Amanda like? She's tall, attractive and very funny. NEM: She's like tall Milyen London? Elég nagy és nagyon érdekes. Milyen Amanda? Magas, vonzó és jópofa. I like going out at the weekend. (általában élvezem) I like to sit in a hot bath and read. (szokás) A like ige alanya személy: I like modern art. I don't like the way he looks at me. Do you like fish? Would you like a drink? A like elöljárószó és tárgy áll utána: She's wearing a hat like mine. He's nothing like his father. That sounds like the postman. You're behaving like children. This new girlfriend of his -what's she like? Szeretek elmenni valahova a hétvégén. Szeretek meleg fürdôt venni s közben olvasni. Szeretem a modern mûvészetet. Nem tetszik, ahogy rám néz. Szereted a halat? Kérsz egy italt? Olyan kalapot visel, mint az enyém. Egyáltalán nem olyan, mint az apja. Úgy hallom, hogy ez a postás. Úgy viselkedtek, mint a gyerekek. Ez az új barátnôje - milyen? 2. Összehasonlításban a válaszban szerepelhet a like, a jelentése: (ugyan-) olyan, mint valaki/valami. What's London like? It's like New York, but without the tall buildings. What's Amanda's daughter like? She's just like Amanda. Milyen London? Olyan, mint New York, de a magas épületek nélkül. Milyen Amanda lánya? Ugyanolyan, amilyen Amanda. 6.2 HOW? (Milyen?) 1. A How? kérdéssel érdeklôdünk valaki vagy valami jelenlegi állapotáról. How's work these days? It's better than last year. How was the traffic this morning? It was worse than usual. Milyen most a munkád? Jobb, mint tavaly. Milyen volt reggel a forgalom? Rosszabb, mint általában. 6.1 WHAT LIKE? (Milyen?) Ha megkérdezzük, hogy valaki vagy valami milyen, a What is/are/was/ were like? szerkezetet használjuk. Kérhetünk leírást, vagy azt, hogy milyen benyomást kelt, vagy összehasonlíthatunk. What's the health service like in your country? What are the new students like? 36 New Headway Intermediate Milyen az egészségügyi ellátás az országotokban? Milyenek az új diákok? Ha az idôjárásról érdeklôdünk, mind a két kérdést használhatjuk. How's the weather What's the weather like where you are? 2. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk valaki egészségérôl vagy hogylétérôl. Vesd össze: How's Peter? He's fine. Hogy van Péter? Jól. What's Peter like? Milyen Péter? He's a nice guy. He's quite tall, Kedves fickó. Elég magas, has dark hair sötét a haja New Headway Intermediate 37

20 Intermediate Bel v 7/3/03 11:15 AM Page 38 UNIT 6 3. A How? kérdéssel érdeklôdhetünk, hogy valami milyen érzést kelt valakiben. How's your meal? Hogy ízlik az étel? How's your new job? Hogy tetszik az új állásod? 6.3 HOW? VAGY WHAT LIKE? (Milyen..?) Néha mindkettôt használhatjuk, de jelentésük nem ugyanaz. A What like? kérdéssel egy objektív leírást, jellemzést kérünk, a How? az érzéseink iránt érdeklôdik. Vesd össze: How's the party? Milyen a buli? (Hogy érzed magad?) It's great. Nagyszerû. What's the party like? Milyen a buli? It's very noisy, but there's lots Nagyon nagy a zaj, de rengeteg étel to eat and drink. és ital van. 6.5 IGE + -ING VAGY FÔNÉVI IGENÉV 8 Igealakokat ld. Tankönyv 158. old. 6.6 VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative clauses) 1. Ezekben a mondatokban az említett személyrôl vagy dologról egy mellékmondattal bôvebb információt adunk. The boy has gone to the beach. The boy who lives next door has gone to the beach. (Melyik fiú?) A könyv nagyon jó. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The book is very good. The book that I bought yesterday is very good. (Melyik könyv?) Ez egy fénykép a hotelrôl. Ez egy fénykép a hotelrôl, ahol lak- tunk. This is a photo of the hotel. This is a photo of the hotel where we stayed. (Melyik hotelrôl?) 38 New Headway Intermediate A fiú elment a partra. A szomszédban lakó fiú elment a partra. UNIT 6 2. Személyekre a who vagy that, dolgokra a that vagy which vonatkozó névmást használhatjuk. The book is about a girl who marries a millionaire. What was the name of the horse that won the race? A könyv egy lányról szól, aki egy milliomoshoz megy férjhez. Hogy hívták azt a lovat, amelyik megnyerte a futamot? 3. A vonatkozó névmást kihagyhatjuk, ha a mellékmondatnak nem az alanya. (akit, amit, akirôl, amitôl, stb.) Az, akivel beszélned kell, szabadsá- gon van. A könyv, amit tegnap vettem, na- gyon jó. The person you need to talk to is on holiday. The book I bought yesterday is very good. Nem hagyhatjuk ki a vonatkozó névmást, ha a mellékmondat alanya (aki, ami, amelyik). I like people who are kind and considerate. I want a computer that is easy to use. Szeretem azokat az embereket, akik kedvesek és figyelmesek. Egy olyan számítógépet szeretnék, ami könnyen kezelhetô. 4. A which vonatkozhat az elôtte álló egész mondatra, ilyenkor vesszôt használunk elôtte. Elsô alkalommal letettem a gépjár- mûvezetôi vizsgát, ami mindenkit meglepett. Jane nem tud eljönni a bulira, ami nagy kár. I passed my driving test on my first attempt, which surprised everyone. Jane can't come to the party, which is a shame. 5. A whose vonatkozó névmás jelentése: akinek a valakije / valamije. Ez az az asszony, akinek a kutyája elszaladt. ô az a férfi, akinek a felesége meg- nyerte a fônyereményt a lottón. That's the woman whose dog ran away. That's the man whose wife won the lottery. New Headway Intermediate 39

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E FOREIGN SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE Units 13-24 D E P A R T M E N T O F S T A T E HUNGARIAN BASIC COURSE Unlls 13-24 Thia work woa compi led and pub. lished with the suppqrt of the Offiu of

Részletesebben

Egy egészséges nyaralás

Egy egészséges nyaralás Európai Kutatási Térség E U R Ó P A I BIZOTTSÁG Egy egészséges nyaralás FUTÓVERSENY Egy egészséges nyaralás Az eredeti változatot írta: Lisa LOCCHI, Isabelle DE FROIDMONT-GOERTZ, Nathalie VERCRUYSSE Szerkesztette:

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

The Lost Archive DLC

The Lost Archive DLC The Lost Archive DLC William: Akkor eggyet értünk, érd el a célod és gyere ki onnan! So we're in agreement. Reach your goal, then get out of there. 01 Pap: Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

Nincs, és ne is legyen (2012)

Nincs, és ne is legyen (2012) 2015 Edina Szvoren Hungary Nincs, és ne is legyen (2012) There Is None, Nor Let There Be Zoltán Kocsis Publishing House Palatinus Biography Edina Szvoren was born in 1974 in Budapest. An alumni of Béla

Részletesebben

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences.

GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II. Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Angol nyelv II. (közép) szint GRAMMAR AND VOCABULARY TEST LEVEL II Choose the correct option a, b, c or d to complete the sentences. 30 points 1. The flat of three

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását

A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján történő megoldását Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz A telc nyelvvizsga levélírás feladata irányított fogalmazás, amely a feladatban megadott helyzet rögzített szempontok alapján

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

The Wind Song. Dark Desert

The Wind Song. Dark Desert 1 1 The Wind Song A szélből érkező dallamok, a szél hangja és a szél ereje. Megnyitja az utat egy olyan zene felé, ami a szélben érzi magát legjobban. Szöveg: Hangutánzó 2 Dark Desert Egy rossz álom, kilátástalanság,

Részletesebben

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes.

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes. Dear Reader: Ez egy DM-levél, a jó levél pedig minden ízében érződjön levélnek. On a beautiful late spring afternoon, twenty-five years ago, two young men graduated from the same college. They were very

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t Sok ige minden számban és személyben -t jelet kap, amelyet a személyrag követ. Many verbs form their past tense with a -t in every person, which is followed by

Részletesebben

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e? Have You Heard of the Four Spiritual Laws? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 11. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános útmutató

Részletesebben

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message

A futball mindenkié! Football is for everyone. KÖSZÖNTŐ Welcome message KÖSZÖNTŐ Welcome message Benkő László a magyarországi cigányválogatott alapítója, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke, az MLSZ tiszteletbeli elnöke Founder, Hungarian Roma national team, Former president

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével

A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A parlamenti karácsonynak szép hagyománya van Interjú Kövér László úrral, az Országgyűlés elnökével A nice tradition of Christmas in the Parliament Interview with László Kövér, Speaker of the Parliament

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben