BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: Az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft évi beszámolójának, évi üzleti tervének elfogadása, továbbá a Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés BékéscsabaMegyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 27-éntartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! I. A számvitelről szóló évi C. törvény (atovábbiakban: Számviteli tv.) előírásai szerint az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a évi egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatásátés annak kiegészítő mellékleteit. A megbízott könyvvizsgáló, Krizsán Katalin elvégezte a Kft. könyvvizsgálatát, majd elkészítette Független Könyvvizsgálói Jelentését, amelyben megfogalmazta, hogy a társaság pénzügyi kimutatásai a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak. A Kft. alapító okirata, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Kft. 1egfóbb szervénekhatáskörébetartozik. II. Az előteijesztés mellékletét képezi a Kft évre vonatkozó üzleti terve, amely azon alapszik, hogy a kialakult szorosabb együttműködést ezek után is megtarqa a Kft. és a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Árpád Fürdő.

2 2 A könyvvizsgáló és az ügyvezető megbízatása május 31. napjáig szól, ezért június l. napjától új tísztvíselők megválasztása vált szükségessé. m. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) közgy. határozatával június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdaságí társaság könyvvízsgálói feladatainak ellátásával Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgálót (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23.) biztameg. A Gt. 41. (l) bekezdésében foglaltak szerint a társaság könyvvizsgálóját a gazdasági társaság legfóbb szerve (egyszemélyes társaságnál az alapító) választja, és egyben meghatározza a könyvvízsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeínek tartalmát. A megbízási szerződés lényeges elemeínek tartalmí meghatározását a melléklet szerínt javasolom elfogadásra. A Gt. 42. (l) bekezdése alapján a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztaní. A könyvvízsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövídebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számvíteli törvény szerintí beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvízsgálatára megválasztották. A Gt. 42. (2) bekezdése értelmében amennyiben külön törvény nem zárja ki, a könyvvízsgáló újraválasztható. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról ís, hogy Békéscsaba Megyeí Jogú Város Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) határozatának 5. pontjával az Árpád Fürdő Vízgyógyászatí Kft. könyvvízsgálójának a feladatai ellátásáért június l. napjától havi bruttó ,- Ft dijazást állapított meg. A könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozóan az ügyvezető javaslata az előterjesztés mellékletét képezi. és a felügyelőbizottság A könyvvizsgáló munkadíjának emelését jelen gazdasági helyzetre tekintettel nem javaslom. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) közgy. határozatával június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Zsadon Endrét bízta meg, bruttó ,- Ftlhó díjazással. A felügyelőbizottság javaslata az új ügyvezetőre vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képezi. Az ügyvezető díjazásának emelését jelen gazdasági helyzetre tekintettel nem javaslom. Mindezek alapján döntésre előkészítettem a Kft. egyszerűsített éves beszámolójára, évre vonatkozó üzleti tervének elfogadására, az új ügyvezető és az új könyvvizsgáló megválasztására és díjazására vonatkozójavaslatot. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozatí javaslat alapján hozza meg.

3 3 A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját ,- Ft, azaz kilencmillió-hatszáztizenhatezer forint mérlegföösszeggel, ,- Ft, azaz ötmillió-hétszázharmincötezer forint saját tőkével és ,- Ft, azaz egymillióötszázhatvankilencezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba kell helyezni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. ügyvezetőjének június 1. napjától május 31. napjáig teijedő határozott időre, megbízási szerződés keretében Zsadon Endrét (szül: Békéscsaba, , anyja neve: Szluka Erzsébet), 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 22.2/4. szám alatti lakost választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó. Ft/hó, azaz forint/hó összegű díjazást állapít meg. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. könyvvizsgálati feladatait megbízási szerződés keretében június 1. napjától május 31. napjáig teijedő határozott időre Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. szám, anyja neve: Békészki Ilona, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: ) lássa el. A könyvvizsgálat díja bruttó Ft/év, azaz. forint/év. A megbízási szerződés lényeges tartalmi elemeit a Közgyűlés a határozat mellékiete szerint elfogadja. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a jelen közgyűlési határozat alapján elkészített alapító okirat módosítást, valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: VantaraGyula polgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, május 18. Ellenjegyzés: Jogi: ~.. Pénzügyi:...~~...

4 ,"; Statisztikai számje1: J Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Árpád Fürdő Vízgyágyászati Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. Tel.: 66/ Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről ÁRPÁD FÜRDŐ (2.) VI.gyógyászati Klt f.lékésc8aba, Árpád sor 3. Adós:1tm: ;:?7'12~451.?... Bankl:."s:-" :" ' ~ '\..-"",,...." -,,~ '"'14'" =0,,----, Keltezés: Békéscsaba, 20ll. május 2. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 , Statisztikai számjel Cégjegyzék száma II "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 20l O december 31 adatok E Ft-ban Sor-szám ' A tétel megnevezése Előző év Előző éveek) Tárgyév módosításai a b' c d e l A. Befektetett eszközök r. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ill. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK,5 B. Forgóeszközök r. KESZLETEK II. KÖVETELESEK ill. ERTEKPAPIRüK 9 IV. PENZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli e1határolások I II 1 E_sz~k_ö_'z_ök_ö_ss_z_es_e_n -,- 7_84_11 9_6_1_6 1 Keltezés: Békéscsaba, május 2. ÁRPÁD FÜRDÓ (2.) VIl\Migyász~ti Klt ékésc"aba, Arpád sor 3. AdÓS2Sn1: "; -:':7~'l Bankszsz: : ','.. ~J ,.~ a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 12 "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sor-szám A,tétel megnevezése Előző év Előző éveek) Tárgyév módosításai a b c d e 12 D. Saját tőke JEGYZETT TOKE II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 15 Ill. TOKETARTALEK 16 N. EREDMENYTARTALEK V. LEKÖTÖTT TARTALEK 18 VI. ERTEKELESI TARTÁLEK 19 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK 23 II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 24 Ill. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárólások I 26 I Források összesen Keltezés: Békéscsaba, 20ll. május 2. ÁRPÁD FÜRDÓ (2.) Vízg,BiliIászati Kft, 5600 Bóké,c"'ba, Árpéd sor 3. J'dn~- ~~í ~')7,1')-451 rt 04 8dn~.s~~ ~... ~.-' ;;'f.: _8_41-,-1 I 9616[ ~ a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 21 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 20l O december 31 adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e l I. Értékesítés nettó árbevétele n. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 lll. Egyéb bevételek 19 4 IV. Anyagjellegűráfordítások V. Személyí jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI <PZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 9 vm. Pénzügyi műveletekbevételei IX. Pénzügyi műveletekráfordításai. 8 II B. PENZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) 12 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY 939 l 835 (±A±B) 13 X. Rendkívüli bevételek 14 XI.. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKIVÜLI EREDMENY (X-XI) 16 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) XII. AdófIzetési kötelezettség F. ADOZOTT EREDMENY (±E-XII) G. MERLEG SZERINTI EREDMENY Keltezés: Békéscsaba, 20ll: május 2. ÁRPÁD FÜRDŐ (2.) Vlzgy6gY~z13Ii Klt ~é~~~c~_bba, Árpád sor 3. Ados::2.rn. ::t:-1? Banh::::-:.. '. ~~:f'-20ű16146 a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 , Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Békéscsaba, Árpád sor 3., T"", KIEGESZITO MELLEKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

9 2 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Székhelye: Cégforma: Tevékenységi kör: Az alapítás időpontja: A cég jegyzett tőkéje: Képviselő: Könyvvizsgáló: A cég statisztikiti számjele: A cég adószáma: A cég pénzforgalmi jelzőszáma: Tulajdonos: Tulajdoniés szavazati arány: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Békéscsaba, Árpád sor 3. Korlátolt felelősségű társaság 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás november Ft Zsadon Endre Krizsán Katalin i QOOOO Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér % 2. A számviteli politika rövid ismertetése a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint forgó eszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságimk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével, növeltük a visszaírás összegével. A befektetett pénzügyi eszközök, a követelések, a pénzeszközök, a kötelezettségek, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékelése könyvszerinti értéken történik.

10 3 A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összegben, a többi tőke elem szintén könyvszerinti értéken szerepel. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság Számviteli politikája alapján a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. A Ft egyedí beszerzési érték alatti, (un. kis értékű) tárgyí eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű inunateriális javak, tárgyi eszközök értéke után számol el a társaság terven felüli értékcsökkenést évbenterven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása Ebben az üzleti évben alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költség elszámolására nem került sor. d.) Céltartalék képzés A társaság évben céltartalékot nem képzett. e.) Társaságunk az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének "A" változatát, valamint az eredménykimutatás összköltség eljárással készülő "A" változatát készítette el. 3. A társaság évi gazdálkodásának bemutatása A beszámolási időszakban a társaság működését és eredményességét befolyásoló változások történtek július l-től a társaság saját pénztárat nem működtet, a bevételek beszedését megbízási szerződés alapján á Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. látja el. A fenti időponttól kezdődően megváltoztak a társaság székhelyére vonatkozó bérleti szerződés feltételei is. A változások mlatt csökkent a foglalkoztatottak létszáma. Mindezek hatására a társaság adózás előtti eredménye megduplázódott. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A beszámolási időszakban 62 e Ft összegű tárgyí eszköz (monitor, nyomtató, szék) beszerzés történt. A készletek között a gyógyászati tevékenységhez vásárolt iszap és kezelő anyagok szerepelnek. A követelések tartálma: havi OEP támogatás havi kezelések ömésze - adó túlfizetések - magánnyugdíjpénztári tagdíj túlfizetés e Ft 702 e Ft 22 eft 5 e Ft

11 4 A vevő követelések a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek. Az adó- és tagdíj túlfizetések visszaigénylése folyamatban van. A pénzeszközökből 14 e Ft a házipénztárban, e Ft az elszámolási betétszárnlán, 2. OOO e Ft pedig lekötött betét formájában áll rendelkezésre. A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyidőszakban elvégzett, de az Egészségbiztosítási Pénztár felé csak 2011-ben leszámlázható kezelések összegét tartalmazza 535 e Ft értékben, valamint 82 e Ft összegű bérleti díjat, melynek megfizetése január hónapban esedékes. A társaság saját tőkéje az eredményes gazdálkodás miatt az előző évi e Ft-ról e Ft-ra nőtt. A rövidlejáratú kötelezettségek értéke a bázishoz képest csökkent, tartalma a következő: - adó- és járulékfizetési kötelezettség 953 e Ft - szállítókkal szembeni kötelezettség 717 e Ft - munkabérelszámolás 262 e Ft - önkéntes nyugdíjpénztár, szakszerv. tagdíj 6 e Ft A passzív időbeli elhatárolások között olyan tételek szerepelnek, amelyek a beszámolási időszakot terhelik, viszont csak2011. évbenmerülnekfel. Ezek a tételek a következők: - bérleti díj különbözet e Ft - könyvelési szolgáltatás díja 180 e Ft - könyvvizsgálói díj 80 e Ft - telefonköltség 3 e Ft Ill. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A társaság nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Forrás összetétel év év változás (%) OEP térítés ,5 Betegek térítése ,8 Egyéb ,1 Összesen ,6 A fenti adatok azt mutatják, hogy az OEP térítés az elmúlt évi szint körül alakult, míg a betegek térítési díjának csökkenése a II. félévtől megvá1tozott elszámolási rend miatt alakult ki, melyet a működési költségek csökkenése ellensúlyoz..

12 ,. Az anyagjellegűráfordítások összegének részletezése: 5 - orvosi felügyelet, vállalkozó masszőr, gyógytornász díja - bérleti- és vízfelület használati díj - takarítási díj - kezeléshez felhasznált anyagok - könyvelési szolgáltatás díja - könyvvizsgálati díj - biztosítási díj - bankköltség - javítás, karbantartás - telefon - hírlap, folyóirat - szoftver követési díjak - egyéb anyagjellegűköltségek e Ft e Ft 660 e Ft 592 e Ft 547 e Ft 280 e Ft 158e Ft 139 e Ft 96 e Ft 88 e Ft 63 e Ft 55 e Ft 171eFt A személyi jellegű ráfordítások tartalma: Bérköltség: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok: főállásúak bére megbízási díj FEB tagok tiszteletdíja alkalmi munkavállalói bér összesen: cafetériajuttatás + SZJA végkielégítés betegszabadság munkábajárás eseti segély cégtelefon összesen: TB járulék szakképzési hozzájárulás százalékos ERO összesen: 4.842eFt e Ft 770 eft geft eft 1.0n e Ft 189 e Ft 48eFt 16eFt. loeft geft eft eft 104eFt 34eFt eft A beszámolási időszakbanösszesen 110 e Ft értékcsökkenési leírás került elszámolásra, amelyből a terv szerinti összeg 48 e Ft, az egyösszegűpedig 62 e Ft. Az egyéb ráfordításként 984 e Ft le nem vonható ÁFA és. 584 e Ft helyi adó került elszámolásra. A pénzügyi műveletekbevételei 95 e Ft értékűkapott bankkamatot tartalmaznak. A 20l O. évi társasági adó meghatározása: adózás előtti eredmény adóalap növelő tétel adóalap csökkentő tétel adóalap: e Ft no e Ft no e Ft e Ft

13 6 I. félévi társasági adó (19%) II. félévi társasági adó cl 0%) éves társasági adó összege: 173 e Ft 93 e Ft 266 e Ft A évi társasági adó fizetési kötelezettség az adózás előtti eredményből kiindulva került meghatározásra, mivel ez az érték magasabb a jövedelem-minimumnál IV. Egyéb tájékoztató kiegészítt\sek 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását jelző mutatószámokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok alapján az alábbi következtetések vonhatók le. A társaság eszközeinek jelentős része forgóeszközben (készlet, követelés, pénz) testesül meg. A saját tőkének a jegyzett tőkéhez és a befektetett eszközökhöz viszonyított aránya nőtt. A társaság likviditási helyzete az elmúlt évhez képest nagymértékben javult, a jövedelmezőségi mutatók szintén kedvezőenalakultak.. 2. Foglalkoztatottak száma, javadalmazása megnevezés év 20l0.év változás (%) átlagos állományi létszám ,0 bérköltség ,2 személyi jellegű ráfordítások ,0 A felügyelőbizottság tagjai június l-től tiszteletdíjban részesülnek. A beszámolási időszakban részükre 770 e Ft díjat számoltunk el 3. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Zsadon Endre 5600 Békéscsaba, Haán Lajos tér 22. W4. 4. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének 279/ ) határozata alapján a társaság könyvvizsgálójának adatai:.

14 .. 7 Név: Krizsán Katalin Lakcím: 5600 Békéscsaba, Meclnyánszky u. 23. Nyilvántartási száma: Megbízás időtartama: Ol A könyvvizsgálat dija: bruttó 100 e Ft/év 5. A könyvviteli szolgáltatást végző bemutatása Társaságunk számviteli szolgáltatását július l-től a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) végzi. A megbízott társaságnál alkalmazásban álló - a beszámolót elkészítő - regisztrált mérlegképes könyvelő adatai: Név: Lakcím: Regisztrálási szám: Vágásiné Zimonyi Ilona 5600 Békéscsaba, Rábai u Békéscsaba, 20ll. május 2. ÁRPÁD FüRDÖ (2.) Vízgyógyász~ti Kft Békésc8aba, Arpád sor 3. Adószám: Banksz>".: 1~6 Zsadon Endre ügyvezető

15 8 1.sz. melléklet Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Sorszám 11egnevezés Számítás év % év % 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Összes eszköz 1,8 0,9 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 88,2 92,6 3. Tőkeellátottság Sajáttőke Összes forrás 53,1 59,6 4. Eladósodottság Kötelezettségek Saját tőke 76,1 33,8 5. A saját tőke növekedésének Saját tőke aránya Jegyzett tőke 520,8 716,9. 6. Saját tőke és abefektetett Saját tőke eszközök aránya Befektetett eszközök 3.018, ;2 7. Pénzeszközök és rövidlejáratú Likvid pénzeszközök kötelezettségek aránya Rövidlejáratú kötelezettségek 132,6 278,2 8. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök+követelések Rövidlej. kötelezettségek 211,4 448,6 9. Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek 218,0 459,7 10. Követelések és rövidlejáratú Követelések kötelezettségek aránya. Rövidlej. kötelezettségek 78,8 170,4 11. Követeléseken kívüli forgó- Forgóeszk.-követelések eszközök és rövidlejáratú Rövidlej. kötelezettségek 139,2 289,3 kötelezettségek aránya 12. Alaptőke jövedeimezősége Adózott nyereség Jegyzett tőke 97,3 196,1 13. Árbevétel arányos Üzemi eredmény üzleti eredmény Nettó árbevétel 1,1 6,0 14. Árbevétel arányos adózás Adózás előtti eredmény előtti eredmény Nettó árbevétel 2,9 6,3

16 Független Könyvvizsgálói Jelentés Az Árpádmrdö Vízgyógyászati Krt. tulajdonosainak Elvégeztük az Árpádfilrdö Vízgyógyászat; Krt. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.) mellékelt 2010 évi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsitett éves beszámoló a december 31-i forduiónapra elkészített mérlegböl - melybe" az eszközök és forrásoi, egyezö végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft nyercség~, az ezen idöpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból és ajelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletböl áll. A vezetés fe/e/ős: ;ége az éves beszámo/áért Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a cégvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akar csalasból, akár hibából eredő, lényeges hibás illlítasoktól mentes egyszerüsitett éves beszámoló elkészitése és valós bemutatása szempontjából releváns belsö ellenörzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott köríilmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzetl könyvvizsgálat alapján, valamint a kiegészitö melléklet, és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyitékot szerezzek arról, hogy az egyszerüsített éves beszámoló ncm tartalmaz lényeges hibás állitásokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerüsített éves beszámolóban szereplő összegekröl és közzetételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerüsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekböl eredő, lényeges hibás állításai kockázatállak felméréseit. a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. Az egyszerüsitett éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsö ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. - A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a cégvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A kiegészitö mellékiettei kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendö és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

17 Záradék/Vélemény A könyvvizsgálat során az Árpádfürdő Vízgyógyászati Kft. egyszeríisített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti I{önyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerüsitctt éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltat{ és a MagyarországoD elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az ÁrpádfUrdő Vízgyógyászati Kft. egyszerüsített éves beszámolója a ZOIO.december 31-én fennálló "agyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbizható és valós képet ad. A kiegészítő éves beszámoló adataival összhangban Van. melléklet az egyszerűsített Békéscsaba, 20 II, május 02, Kamarai tagkönyvvizsgáló aláil1ísa Krizsáll Katalin kamarai tagkönyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: K1UZS:\~ fu~tl\ ". ",~,-. r' \.,; ó,::r;y u. 2J.,'~72?<' ~ -

18 Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelőbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata Tisztelt Közgyűlés! Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelőbizottsága május l2-ei üiésén megtárgyalta az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet). A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével, ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. A Felügyelőbizottság egyetért a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével. Békéscsaba, május 12. A FEB nevében: ~\ArÜé' ;timár Ella., FEB elnök

19 JEGYZŐKÖNYV Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében május 12-én az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelő Bizottságának ü1ésén Jelen vannak: Ajelenléti ív szerinti tagok Tímár Ella a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendet. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Napirendi pontok: l. Egyszerűsítettéves beszámoló, valamint a Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2. Személyi ügyek Tárgy: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvizsgálói jelentés Tímár Ella a bizottság elnöke: Az értékesítés csökkenésének mi az oka? Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Vízgyógyászati Kft. újfajta gazdálkodás szerint működik, amely többletbevételt eredményezett. A VAK Zrt. a évhez képest 20 ID-ben 2,8 millió forinttal nagyobb bevétellel számolt a vízgyógyászati kft-ből. Az eszközölt módosítás minden érintett fél számára pozitívumként jelentkezett. Az ÁFA köteles bevételek nagy részét a VAK Zrt. szedi be, a fiirdőjegyek önrészét a zrt. számára kell befizetni. A kft. bérleti- és takarítási díj fizetési kötelezettsége l millió Ft-ra csökkent, továbbá ÁFA fizetési kötelezettsége nem jelentkezik. Csökkent a kft. bevétele, ugyanakkor kisebb lett a kiadási költsége. Zsadon Endre ügyvezető igazgató: A pénzügyi műveletek tekintetében jelentkező "kiugró" szám abból adódik, hogy korábban a Vízművek Zrt. nagyobb törzstőkével rendelkezett. Az Árpád Fürdő önkormányzati tulajdonba kerülésekor a törzstőke összege csökkent. Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója: Ennek ellenére is, minden költséget figyelembe véve lényegesen jobb eredmény mutatkozik. Krizsán Katalin könyvvizsgáló: Az előterjesztés kiegészítő mellékiete tartalmazza az árbevétel növekedését, csökkenését, arányának megváltozását, amely számok megegyeznek a kimutatott főkönyvi kivonat adataival. Az éves beszámolót a évi Számviteli törvény, valamint a nemzetközi standardok alapján megvizsgálta, a beszámoló teljesen összhangban van a kimutatott leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal. Megállapítható, hogy a főkönyvi kivonat, a beszámoló adatai, valamint a leltár a valóságot tükrözik.

20 2 Tímár Ella a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az éves beszámoló elfogadását. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a évi egyszerűsített beszámolót, valamint a Könyvvizsgálóijelentést elfogadta. Tárgy: Személyi ügyek Tímár Ella a bizottság elnöke: A könyvvizsgáló személyére tett javaslatot. Javasolta, hogy a bizottság június 1. napjától Krizsán Katalin könyvvizsgálót bízza meg a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével, havi bruttó ,- Ft javadalmazással. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta Zsadon Endre megbízatását, havi bruttó ,- Ft javadalmazással. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Megköszönte a részvételt. Kmf. Tímár Ella a Felügyelő Bizottság elnöke ((\-oc...~... Dr. Fábián Ágnes a Felügyelő Bizottság tagja: Uhljár Erik a Felügyelő Bizottság tagja:...~. (.. t\. ~. ~~V"M~OC:U ~ewc(.~ e.cxjt ~ ~(.J-cl.. ~!IoJo'1 id ll. ~ci.~ '\.!. ~ ~ l \ SJ,..(..l\'(.~c...vL ÁRPÁD FÜRDŐ (2,) Vízgyógyászati Kft, 5600 Békéscsaba,)'l.Ft>érd-s<l"-S., ankszsz.; 10..',?

21 JEGYZŐKÖNYV Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében május 12-én az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén Jelen vannak: AjelenIéti ív szerinti tagok Napirendi pontok: l. Egyszerűsítettéves beszámoló, valamint a Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2. Személyi ügyek 1. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal az éves beszámolót, valamint a Könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 2. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal Krizsán Katalin könyvvizsgáló könyvvizsgálói megbízatását, havi bruttó ,- Ft javadalmazással együtt elfogadta. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal Zsadon Endre megbízatását, havi bruttó , Ft javadalmazással együtt elfogadta. Kmf.. Tímár Ella a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Fábián Ágnes a Felügyelő Bizottság tagja: Uhljár Erik a Felügyelő Bizottság tagja:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28.

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28. J a v a s l a t az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.12.31 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: 01-10-047706 Statisztikai számjele: 24282112244211401 eft-ban tételsz. tétel megnevezése

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben