BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: Az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft évi beszámolójának, évi üzleti tervének elfogadása, továbbá a Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés BékéscsabaMegyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése május 27-éntartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! I. A számvitelről szóló évi C. törvény (atovábbiakban: Számviteli tv.) előírásai szerint az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a évi egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatásátés annak kiegészítő mellékleteit. A megbízott könyvvizsgáló, Krizsán Katalin elvégezte a Kft. könyvvizsgálatát, majd elkészítette Független Könyvvizsgálói Jelentését, amelyben megfogalmazta, hogy a társaság pénzügyi kimutatásai a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adnak. A Kft. alapító okirata, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. (2) bekezdésének a) pontja alapján a Számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Kft. 1egfóbb szervénekhatáskörébetartozik. II. Az előteijesztés mellékletét képezi a Kft évre vonatkozó üzleti terve, amely azon alapszik, hogy a kialakult szorosabb együttműködést ezek után is megtarqa a Kft. és a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Árpád Fürdő.

2 2 A könyvvizsgáló és az ügyvezető megbízatása május 31. napjáig szól, ezért június l. napjától új tísztvíselők megválasztása vált szükségessé. m. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) közgy. határozatával június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdaságí társaság könyvvízsgálói feladatainak ellátásával Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgálót (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23.) biztameg. A Gt. 41. (l) bekezdésében foglaltak szerint a társaság könyvvizsgálóját a gazdasági társaság legfóbb szerve (egyszemélyes társaságnál az alapító) választja, és egyben meghatározza a könyvvízsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeínek tartalmát. A megbízási szerződés lényeges elemeínek tartalmí meghatározását a melléklet szerínt javasolom elfogadásra. A Gt. 42. (l) bekezdése alapján a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztaní. A könyvvízsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövídebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számvíteli törvény szerintí beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvízsgálatára megválasztották. A Gt. 42. (2) bekezdése értelmében amennyiben külön törvény nem zárja ki, a könyvvízsgáló újraválasztható. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról ís, hogy Békéscsaba Megyeí Jogú Város Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) határozatának 5. pontjával az Árpád Fürdő Vízgyógyászatí Kft. könyvvízsgálójának a feladatai ellátásáért június l. napjától havi bruttó ,- Ft dijazást állapított meg. A könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozóan az ügyvezető javaslata az előterjesztés mellékletét képezi. és a felügyelőbizottság A könyvvizsgáló munkadíjának emelését jelen gazdasági helyzetre tekintettel nem javaslom. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 279/2010. (V. 27.) közgy. határozatával június l. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Zsadon Endrét bízta meg, bruttó ,- Ftlhó díjazással. A felügyelőbizottság javaslata az új ügyvezetőre vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képezi. Az ügyvezető díjazásának emelését jelen gazdasági helyzetre tekintettel nem javaslom. Mindezek alapján döntésre előkészítettem a Kft. egyszerűsített éves beszámolójára, évre vonatkozó üzleti tervének elfogadására, az új ügyvezető és az új könyvvizsgáló megválasztására és díjazására vonatkozójavaslatot. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozatí javaslat alapján hozza meg.

3 3 A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját ,- Ft, azaz kilencmillió-hatszáztizenhatezer forint mérlegföösszeggel, ,- Ft, azaz ötmillió-hétszázharmincötezer forint saját tőkével és ,- Ft, azaz egymillióötszázhatvankilencezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba kell helyezni. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független Könyvvizsgálói Jelentést elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. ügyvezetőjének június 1. napjától május 31. napjáig teijedő határozott időre, megbízási szerződés keretében Zsadon Endrét (szül: Békéscsaba, , anyja neve: Szluka Erzsébet), 5600 Békéscsaba, Haán L. tér 22.2/4. szám alatti lakost választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó. Ft/hó, azaz forint/hó összegű díjazást állapít meg. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Árpád Fürdő Vizgyógyászati Kft. könyvvizsgálati feladatait megbízási szerződés keretében június 1. napjától május 31. napjáig teijedő határozott időre Krizsán Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. szám, anyja neve: Békészki Ilona, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: ) lássa el. A könyvvizsgálat díja bruttó Ft/év, azaz. forint/év. A megbízási szerződés lényeges tartalmi elemeit a Közgyűlés a határozat mellékiete szerint elfogadja. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a jelen közgyűlési határozat alapján elkészített alapító okirat módosítást, valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős: VantaraGyula polgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, május 18. Ellenjegyzés: Jogi: ~.. Pénzügyi:...~~...

4 ,"; Statisztikai számje1: J Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Árpád Fürdő Vízgyágyászati Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. Tel.: 66/ Egyszerűsített éves beszámoló üzleti évről ÁRPÁD FÜRDŐ (2.) VI.gyógyászati Klt f.lékésc8aba, Árpád sor 3. Adós:1tm: ;:?7'12~451.?... Bankl:."s:-" :" ' ~ '\..-"",,...." -,,~ '"'14'" =0,,----, Keltezés: Békéscsaba, 20ll. május 2. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 , Statisztikai számjel Cégjegyzék száma II "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 20l O december 31 adatok E Ft-ban Sor-szám ' A tétel megnevezése Előző év Előző éveek) Tárgyév módosításai a b' c d e l A. Befektetett eszközök r. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ill. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK,5 B. Forgóeszközök r. KESZLETEK II. KÖVETELESEK ill. ERTEKPAPIRüK 9 IV. PENZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli e1határolások I II 1 E_sz~k_ö_'z_ök_ö_ss_z_es_e_n -,- 7_84_11 9_6_1_6 1 Keltezés: Békéscsaba, május 2. ÁRPÁD FÜRDÓ (2.) VIl\Migyász~ti Klt ékésc"aba, Arpád sor 3. AdÓS2Sn1: "; -:':7~'l Bankszsz: : ','.. ~J ,.~ a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 12 "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sor-szám A,tétel megnevezése Előző év Előző éveek) Tárgyév módosításai a b c d e 12 D. Saját tőke JEGYZETT TOKE II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 15 Ill. TOKETARTALEK 16 N. EREDMENYTARTALEK V. LEKÖTÖTT TARTALEK 18 VI. ERTEKELESI TARTÁLEK 19 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK 23 II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 24 Ill. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárólások I 26 I Források összesen Keltezés: Békéscsaba, 20ll. május 2. ÁRPÁD FÜRDÓ (2.) Vízg,BiliIászati Kft, 5600 Bóké,c"'ba, Árpéd sor 3. J'dn~- ~~í ~')7,1')-451 rt 04 8dn~.s~~ ~... ~.-' ;;'f.: _8_41-,-1 I 9616[ ~ a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 21 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 20l O december 31 adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e l I. Értékesítés nettó árbevétele n. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 lll. Egyéb bevételek 19 4 IV. Anyagjellegűráfordítások V. Személyí jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI <PZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 9 vm. Pénzügyi műveletekbevételei IX. Pénzügyi műveletekráfordításai. 8 II B. PENZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) 12 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY 939 l 835 (±A±B) 13 X. Rendkívüli bevételek 14 XI.. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKIVÜLI EREDMENY (X-XI) 16 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) XII. AdófIzetési kötelezettség F. ADOZOTT EREDMENY (±E-XII) G. MERLEG SZERINTI EREDMENY Keltezés: Békéscsaba, 20ll: május 2. ÁRPÁD FÜRDŐ (2.) Vlzgy6gY~z13Ii Klt ~é~~~c~_bba, Árpád sor 3. Ados::2.rn. ::t:-1? Banh::::-:.. '. ~~:f'-20ű16146 a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 , Arpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Békéscsaba, Árpád sor 3., T"", KIEGESZITO MELLEKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

9 2 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Székhelye: Cégforma: Tevékenységi kör: Az alapítás időpontja: A cég jegyzett tőkéje: Képviselő: Könyvvizsgáló: A cég statisztikiti számjele: A cég adószáma: A cég pénzforgalmi jelzőszáma: Tulajdonos: Tulajdoniés szavazati arány: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft Békéscsaba, Árpád sor 3. Korlátolt felelősségű társaság 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás november Ft Zsadon Endre Krizsán Katalin i QOOOO Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér % 2. A számviteli politika rövid ismertetése a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint forgó eszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságimk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével, növeltük a visszaírás összegével. A befektetett pénzügyi eszközök, a követelések, a pénzeszközök, a kötelezettségek, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékelése könyvszerinti értéken történik.

10 3 A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összegben, a többi tőke elem szintén könyvszerinti értéken szerepel. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság Számviteli politikája alapján a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. A Ft egyedí beszerzési érték alatti, (un. kis értékű) tárgyí eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű inunateriális javak, tárgyi eszközök értéke után számol el a társaság terven felüli értékcsökkenést évbenterven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása Ebben az üzleti évben alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költség elszámolására nem került sor. d.) Céltartalék képzés A társaság évben céltartalékot nem képzett. e.) Társaságunk az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének "A" változatát, valamint az eredménykimutatás összköltség eljárással készülő "A" változatát készítette el. 3. A társaság évi gazdálkodásának bemutatása A beszámolási időszakban a társaság működését és eredményességét befolyásoló változások történtek július l-től a társaság saját pénztárat nem működtet, a bevételek beszedését megbízási szerződés alapján á Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. látja el. A fenti időponttól kezdődően megváltoztak a társaság székhelyére vonatkozó bérleti szerződés feltételei is. A változások mlatt csökkent a foglalkoztatottak létszáma. Mindezek hatására a társaság adózás előtti eredménye megduplázódott. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A beszámolási időszakban 62 e Ft összegű tárgyí eszköz (monitor, nyomtató, szék) beszerzés történt. A készletek között a gyógyászati tevékenységhez vásárolt iszap és kezelő anyagok szerepelnek. A követelések tartálma: havi OEP támogatás havi kezelések ömésze - adó túlfizetések - magánnyugdíjpénztári tagdíj túlfizetés e Ft 702 e Ft 22 eft 5 e Ft

11 4 A vevő követelések a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek. Az adó- és tagdíj túlfizetések visszaigénylése folyamatban van. A pénzeszközökből 14 e Ft a házipénztárban, e Ft az elszámolási betétszárnlán, 2. OOO e Ft pedig lekötött betét formájában áll rendelkezésre. A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyidőszakban elvégzett, de az Egészségbiztosítási Pénztár felé csak 2011-ben leszámlázható kezelések összegét tartalmazza 535 e Ft értékben, valamint 82 e Ft összegű bérleti díjat, melynek megfizetése január hónapban esedékes. A társaság saját tőkéje az eredményes gazdálkodás miatt az előző évi e Ft-ról e Ft-ra nőtt. A rövidlejáratú kötelezettségek értéke a bázishoz képest csökkent, tartalma a következő: - adó- és járulékfizetési kötelezettség 953 e Ft - szállítókkal szembeni kötelezettség 717 e Ft - munkabérelszámolás 262 e Ft - önkéntes nyugdíjpénztár, szakszerv. tagdíj 6 e Ft A passzív időbeli elhatárolások között olyan tételek szerepelnek, amelyek a beszámolási időszakot terhelik, viszont csak2011. évbenmerülnekfel. Ezek a tételek a következők: - bérleti díj különbözet e Ft - könyvelési szolgáltatás díja 180 e Ft - könyvvizsgálói díj 80 e Ft - telefonköltség 3 e Ft Ill. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A társaság nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Forrás összetétel év év változás (%) OEP térítés ,5 Betegek térítése ,8 Egyéb ,1 Összesen ,6 A fenti adatok azt mutatják, hogy az OEP térítés az elmúlt évi szint körül alakult, míg a betegek térítési díjának csökkenése a II. félévtől megvá1tozott elszámolási rend miatt alakult ki, melyet a működési költségek csökkenése ellensúlyoz..

12 ,. Az anyagjellegűráfordítások összegének részletezése: 5 - orvosi felügyelet, vállalkozó masszőr, gyógytornász díja - bérleti- és vízfelület használati díj - takarítási díj - kezeléshez felhasznált anyagok - könyvelési szolgáltatás díja - könyvvizsgálati díj - biztosítási díj - bankköltség - javítás, karbantartás - telefon - hírlap, folyóirat - szoftver követési díjak - egyéb anyagjellegűköltségek e Ft e Ft 660 e Ft 592 e Ft 547 e Ft 280 e Ft 158e Ft 139 e Ft 96 e Ft 88 e Ft 63 e Ft 55 e Ft 171eFt A személyi jellegű ráfordítások tartalma: Bérköltség: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok: főállásúak bére megbízási díj FEB tagok tiszteletdíja alkalmi munkavállalói bér összesen: cafetériajuttatás + SZJA végkielégítés betegszabadság munkábajárás eseti segély cégtelefon összesen: TB járulék szakképzési hozzájárulás százalékos ERO összesen: 4.842eFt e Ft 770 eft geft eft 1.0n e Ft 189 e Ft 48eFt 16eFt. loeft geft eft eft 104eFt 34eFt eft A beszámolási időszakbanösszesen 110 e Ft értékcsökkenési leírás került elszámolásra, amelyből a terv szerinti összeg 48 e Ft, az egyösszegűpedig 62 e Ft. Az egyéb ráfordításként 984 e Ft le nem vonható ÁFA és. 584 e Ft helyi adó került elszámolásra. A pénzügyi műveletekbevételei 95 e Ft értékűkapott bankkamatot tartalmaznak. A 20l O. évi társasági adó meghatározása: adózás előtti eredmény adóalap növelő tétel adóalap csökkentő tétel adóalap: e Ft no e Ft no e Ft e Ft

13 6 I. félévi társasági adó (19%) II. félévi társasági adó cl 0%) éves társasági adó összege: 173 e Ft 93 e Ft 266 e Ft A évi társasági adó fizetési kötelezettség az adózás előtti eredményből kiindulva került meghatározásra, mivel ez az érték magasabb a jövedelem-minimumnál IV. Egyéb tájékoztató kiegészítt\sek 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását jelző mutatószámokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok alapján az alábbi következtetések vonhatók le. A társaság eszközeinek jelentős része forgóeszközben (készlet, követelés, pénz) testesül meg. A saját tőkének a jegyzett tőkéhez és a befektetett eszközökhöz viszonyított aránya nőtt. A társaság likviditási helyzete az elmúlt évhez képest nagymértékben javult, a jövedelmezőségi mutatók szintén kedvezőenalakultak.. 2. Foglalkoztatottak száma, javadalmazása megnevezés év 20l0.év változás (%) átlagos állományi létszám ,0 bérköltség ,2 személyi jellegű ráfordítások ,0 A felügyelőbizottság tagjai június l-től tiszteletdíjban részesülnek. A beszámolási időszakban részükre 770 e Ft díjat számoltunk el 3. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Zsadon Endre 5600 Békéscsaba, Haán Lajos tér 22. W4. 4. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének 279/ ) határozata alapján a társaság könyvvizsgálójának adatai:.

14 .. 7 Név: Krizsán Katalin Lakcím: 5600 Békéscsaba, Meclnyánszky u. 23. Nyilvántartási száma: Megbízás időtartama: Ol A könyvvizsgálat dija: bruttó 100 e Ft/év 5. A könyvviteli szolgáltatást végző bemutatása Társaságunk számviteli szolgáltatását július l-től a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) végzi. A megbízott társaságnál alkalmazásban álló - a beszámolót elkészítő - regisztrált mérlegképes könyvelő adatai: Név: Lakcím: Regisztrálási szám: Vágásiné Zimonyi Ilona 5600 Békéscsaba, Rábai u Békéscsaba, 20ll. május 2. ÁRPÁD FüRDÖ (2.) Vízgyógyász~ti Kft Békésc8aba, Arpád sor 3. Adószám: Banksz>".: 1~6 Zsadon Endre ügyvezető

15 8 1.sz. melléklet Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Sorszám 11egnevezés Számítás év % év % 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Összes eszköz 1,8 0,9 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 88,2 92,6 3. Tőkeellátottság Sajáttőke Összes forrás 53,1 59,6 4. Eladósodottság Kötelezettségek Saját tőke 76,1 33,8 5. A saját tőke növekedésének Saját tőke aránya Jegyzett tőke 520,8 716,9. 6. Saját tőke és abefektetett Saját tőke eszközök aránya Befektetett eszközök 3.018, ;2 7. Pénzeszközök és rövidlejáratú Likvid pénzeszközök kötelezettségek aránya Rövidlejáratú kötelezettségek 132,6 278,2 8. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök+követelések Rövidlej. kötelezettségek 211,4 448,6 9. Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek 218,0 459,7 10. Követelések és rövidlejáratú Követelések kötelezettségek aránya. Rövidlej. kötelezettségek 78,8 170,4 11. Követeléseken kívüli forgó- Forgóeszk.-követelések eszközök és rövidlejáratú Rövidlej. kötelezettségek 139,2 289,3 kötelezettségek aránya 12. Alaptőke jövedeimezősége Adózott nyereség Jegyzett tőke 97,3 196,1 13. Árbevétel arányos Üzemi eredmény üzleti eredmény Nettó árbevétel 1,1 6,0 14. Árbevétel arányos adózás Adózás előtti eredmény előtti eredmény Nettó árbevétel 2,9 6,3

16 Független Könyvvizsgálói Jelentés Az Árpádmrdö Vízgyógyászati Krt. tulajdonosainak Elvégeztük az Árpádfilrdö Vízgyógyászat; Krt. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.) mellékelt 2010 évi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsitett éves beszámoló a december 31-i forduiónapra elkészített mérlegböl - melybe" az eszközök és forrásoi, egyezö végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft nyercség~, az ezen idöpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból és ajelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletböl áll. A vezetés fe/e/ős: ;ége az éves beszámo/áért Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a cégvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akar csalasból, akár hibából eredő, lényeges hibás illlítasoktól mentes egyszerüsitett éves beszámoló elkészitése és valós bemutatása szempontjából releváns belsö ellenörzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott köríilmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzetl könyvvizsgálat alapján, valamint a kiegészitö melléklet, és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyitékot szerezzek arról, hogy az egyszerüsített éves beszámoló ncm tartalmaz lényeges hibás állitásokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerüsített éves beszámolóban szereplő összegekröl és közzetételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerüsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekböl eredő, lényeges hibás állításai kockázatállak felméréseit. a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. Az egyszerüsitett éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsö ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. - A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a cégvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A kiegészitö mellékiettei kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendö és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

17 Záradék/Vélemény A könyvvizsgálat során az Árpádfürdő Vízgyógyászati Kft. egyszeríisített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti I{önyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerüsitctt éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltat{ és a MagyarországoD elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az ÁrpádfUrdő Vízgyógyászati Kft. egyszerüsített éves beszámolója a ZOIO.december 31-én fennálló "agyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbizható és valós képet ad. A kiegészítő éves beszámoló adataival összhangban Van. melléklet az egyszerűsített Békéscsaba, 20 II, május 02, Kamarai tagkönyvvizsgáló aláil1ísa Krizsáll Katalin kamarai tagkönyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: K1UZS:\~ fu~tl\ ". ",~,-. r' \.,; ó,::r;y u. 2J.,'~72?<' ~ -

18 Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelőbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata Tisztelt Közgyűlés! Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelőbizottsága május l2-ei üiésén megtárgyalta az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet). A Felügyelőbizottság javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével, ezer Ft adózás előtti eredménnyel és ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. A Felügyelőbizottság egyetért a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével. Békéscsaba, május 12. A FEB nevében: ~\ArÜé' ;timár Ella., FEB elnök

19 JEGYZŐKÖNYV Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében május 12-én az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelő Bizottságának ü1ésén Jelen vannak: Ajelenléti ív szerinti tagok Tímár Ella a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendet. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: Napirendi pontok: l. Egyszerűsítettéves beszámoló, valamint a Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2. Személyi ügyek Tárgy: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvizsgálói jelentés Tímár Ella a bizottság elnöke: Az értékesítés csökkenésének mi az oka? Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Vízgyógyászati Kft. újfajta gazdálkodás szerint működik, amely többletbevételt eredményezett. A VAK Zrt. a évhez képest 20 ID-ben 2,8 millió forinttal nagyobb bevétellel számolt a vízgyógyászati kft-ből. Az eszközölt módosítás minden érintett fél számára pozitívumként jelentkezett. Az ÁFA köteles bevételek nagy részét a VAK Zrt. szedi be, a fiirdőjegyek önrészét a zrt. számára kell befizetni. A kft. bérleti- és takarítási díj fizetési kötelezettsége l millió Ft-ra csökkent, továbbá ÁFA fizetési kötelezettsége nem jelentkezik. Csökkent a kft. bevétele, ugyanakkor kisebb lett a kiadási költsége. Zsadon Endre ügyvezető igazgató: A pénzügyi műveletek tekintetében jelentkező "kiugró" szám abból adódik, hogy korábban a Vízművek Zrt. nagyobb törzstőkével rendelkezett. Az Árpád Fürdő önkormányzati tulajdonba kerülésekor a törzstőke összege csökkent. Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója: Ennek ellenére is, minden költséget figyelembe véve lényegesen jobb eredmény mutatkozik. Krizsán Katalin könyvvizsgáló: Az előterjesztés kiegészítő mellékiete tartalmazza az árbevétel növekedését, csökkenését, arányának megváltozását, amely számok megegyeznek a kimutatott főkönyvi kivonat adataival. Az éves beszámolót a évi Számviteli törvény, valamint a nemzetközi standardok alapján megvizsgálta, a beszámoló teljesen összhangban van a kimutatott leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal. Megállapítható, hogy a főkönyvi kivonat, a beszámoló adatai, valamint a leltár a valóságot tükrözik.

20 2 Tímár Ella a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az éves beszámoló elfogadását. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a évi egyszerűsített beszámolót, valamint a Könyvvizsgálóijelentést elfogadta. Tárgy: Személyi ügyek Tímár Ella a bizottság elnöke: A könyvvizsgáló személyére tett javaslatot. Javasolta, hogy a bizottság június 1. napjától Krizsán Katalin könyvvizsgálót bízza meg a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével, havi bruttó ,- Ft javadalmazással. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta Zsadon Endre megbízatását, havi bruttó ,- Ft javadalmazással. Megállapította, hogy a FEB 3 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Megköszönte a részvételt. Kmf. Tímár Ella a Felügyelő Bizottság elnöke ((\-oc...~... Dr. Fábián Ágnes a Felügyelő Bizottság tagja: Uhljár Erik a Felügyelő Bizottság tagja:...~. (.. t\. ~. ~~V"M~OC:U ~ewc(.~ e.cxjt ~ ~(.J-cl.. ~!IoJo'1 id ll. ~ci.~ '\.!. ~ ~ l \ SJ,..(..l\'(.~c...vL ÁRPÁD FÜRDŐ (2,) Vízgyógyászati Kft, 5600 Békéscsaba,)'l.Ft>érd-s<l"-S., ankszsz.; 10..',?

21 JEGYZŐKÖNYV Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében május 12-én az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén Jelen vannak: AjelenIéti ív szerinti tagok Napirendi pontok: l. Egyszerűsítettéves beszámoló, valamint a Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 2. Személyi ügyek 1. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal az éves beszámolót, valamint a Könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 2. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal Krizsán Katalin könyvvizsgáló könyvvizsgálói megbízatását, havi bruttó ,- Ft javadalmazással együtt elfogadta. A FEB 3 igen, egyhangú szavazattal Zsadon Endre megbízatását, havi bruttó , Ft javadalmazással együtt elfogadta. Kmf.. Tímár Ella a Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Fábián Ágnes a Felügyelő Bizottság tagja: Uhljár Erik a Felügyelő Bizottság tagja:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. április hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. április hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. április hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés A 2009. év anyagai Közhasznúsági jelentés a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről 1.Költségvetési támogatás felhasználása:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Fürdőért Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 12. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Baglas Néptánc Egyesület 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. június 10. Takács Gábor képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Részletesebben

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , Fax: 24/

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , Fax: 24/ Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., varosgazdalkodas@pr.hu 24/655-982, Fax: 24/655-982 ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület 1 18216547-9412-529-01 14415 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014. 01. 01. Az üzleti év mérlegforduló napja: 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben