SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINTA"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINTA Jóváhagyta:... 1 / 115

2 Kelt: Szeged 2012 január aláírás Tartalomjegyzék 2 / 115

3 I.Bevezetés II. A társaság alapadatai III. A társaság belső viszonyai IV. A társaság szervezete 1. Taggyűlés 2. Az ügyvezető 3. A felügyelő bizottság 3 / 115

4 4. A könyvvizsgáló V. A munkavállalói jogok és kötelezettségek VI. A vezetői munkakörök 1. A vezetői munkakört ellátók közös feladatai 2. A vezetői munkakört ellátók felelősek VII. Az egyes vezetők feladatai 1. Közgazdasági vezető 2. Termelési vezető 3. Kereskedelmi vezető 4 / 115

5 VIII. A szervezeti egységek és feladataik 1. Az ügyvezetőhöz tartozó közvetlen feladatok A) Titkárság B) Humánpolitika C) Munka- és tűzvédelem 2. Közgazdasági szervezeti egység feladatai A) Közgazdasági feladatok B) Pénzügyi feladatok C) Számviteli feladatok D) Munkaügyi feladatok 5 / 115

6 3. Termelési szervezeti egység A) Gyártmányfejlesztési feladatok B) Gyártásfejlesztési feladatok C) Beruházási feladatok D) Üzemfenntartási feladatok E) Termeléselőkészítési feladatok F) Termelésirányítási feladatok G) Termelő üzem feladatköre 4. Kereskedelmi szervezeti egység A) Marketing feladatok B) Beszerzési feladatok C) Értékesítési feladatok 6 / 115

7 D) Raktározási feladatok E) Szállítási feladatok IX. A társaság szabályzatai X. Képviselet, cégjegyzés, bélyegzőhasználat 1. A társaság képviselete 2. A cégjegyzés módja 3. A bélyegző használata 7 / 115

8 XI. Munkaköri leírások XII. Munkakörök átadása XIII. Helyettesítés XIV. A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök XV. A munkáltatói jogok XVI. Az üzleti titok megőrzése 8 / 115

9 I.Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a gazdasági társaságokról szóló évi IV törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi V. törvény alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. A szervezeti és működési szabályzat a társaság munkaszervezete szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával foglalkozik, így tartalmazza a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; a társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit. Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. 9 / 115

10 II. A társaság alapadatai A társaság elnevezése: Minta 2012 Kft A társaság rövidített elnevezése: Minta 2012 Kft A társaság idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i): A társaság székhelye (irányítószám, helység, utca, házszám): Szeged, Kárász utca A társaság telephelye(i) (irányítószám, helység, utca, házszám): Szeged Kárász utca 10 / 115

11 Postacíme: Szeged Kárász utca Távirati címe: Telefonszáma: Telefax száma: A társaság fióktelepe(i) (irányítószám, helység, utca, házszám): A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte: 11 / 115

12 A társaság tevékenységi köre(i): (TEAOR) A társaság tevékenysége megkezdésének (a működés megkezdésének) időpontja: A társaság határozott időtartamú működése esetén a működés befejező időpontja: A társaság vagyona (törzstőkéje, alaptőkéje) alapításkor:... Ft, azaz... forint. Ebből: pénzbeli betét... Ft, azaz... forint; nem pénzbeli betét (apport)... Ft, azaz... forint. 12 / 115

13 A társaság tagjai alapításkor:... név (cégnév),... lakhely (cím) A tagok törzsbetétei alapításkor: A tag neve: pénzbeli betétjének összege:... Ft, azaz... forint; nem pénzbeli betétjének (apport) összege:... Ft, azaz... forint; törzsbetétje összesen:... Ft, azaz... forint; a törzsbetét a törzstőke... %-a; a tagot megillető szavazat mértéke:... szavazat. 13 / 115

14 Cégbíróság: Cégjegyzék száma: A társaság KSH számjele: A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: A társaság számlavezetője: A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 14 / 115

15 A társaság TB száma: III. A társaság belső viszonyai Minden tagot megillet az ügyvezetésben való részvétel joga; a taggyűléseken a szavazati, tanácskozási jog. Megilleti továbbá a tagot a társaság könyveibe és egyéb irataiba való betekintés és ezekkel kapcsolatban a felvilágosítás kérésének joga. Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgálásának lehetőségére vonatkozik, amit a tagok a felügyelő bizottság útján és/vagy könyvvizsgáló igénybevételével gyakorolhatnak. A tagok a nyereségből, illetőleg a vagyon növekményéből közösen részesednek és a veszteséget, illetőleg a vagyoncsökkenést közösen viselik. A tagok csak a mérleg szerinti nyereségnek a taggyűlés által feloszthatónak ítélt részére tarthatnak igényt. 15 / 115

16 A nyereséget a törzsbetétek arányában kell felosztani a tagok között. A felek a társasági szerződésben ettől eltérő módon is rendelkezhetnek. A tag a nyereségből való részesedésből és a veszteség viseléséből érvényesen nem zárható ki. A társaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából a tagok részére fizetést teljesíteni a mellékszolgáltatásért járó díjazást és a törzstőke leszállítását kivéve nem szabad. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezés ellenére teljesítettek, a társaságnak vissza kell fizetni. A visszafizetésért a tag mellett egyetemlegesen felelősek azok az ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálók is, akik a kifizetés teljesítése körül nem az e tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal jártak el. A tag vagyoni hozzájárulását (törzsbetétét) a társaság fennállása alatt a társaságtól nem követelheti vissza. Ha a társaság megszűnik, a tag követelheti, hogy a megszűnéskor meglévő tiszta vagyonnak a törzsbetét arányában rá eső részét adják ki részére. A tag a társaságnak végzett mellékszolgáltatásért díjat számolhat fel, és ez abban az esetben is megilleti, ha az a törzstőkéből kerül kifizetésre. A tag és a társaság megállapodás vagy szerződés alapján lesznek szerződő partnerek. 16 / 115

17 A taggyűlést ha a Gt. vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik az ügyvezetők hívják össze. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van, és ez ellen nem tiltakoznak. A tagok szavazójogukat a taggyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatják. A tag által adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlésen a tag képviseletét nem láthatja el az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja. Bármely tag indítványozhatja a taggyűlésen, hogy a társaság utolsó évi mérlegét vagy az utolsó két év üzletvezetését, ill. az ebben előfordult valamely eseményt szakértő vizsgáljon meg. Abban az esetben, ha az ilyen irányú indítványt a taggyűlés elvetette, vagy a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, úgy a tag a cégbíróságtól akkor kérheti kérelmének teljesítését, ha a törzstőke legalább egytizedétét képviselő tagok ilyen irányú kérelméhez csatlakoznak. A cégbírósághoz a kérelmet a taggyűlés napjától számított 30 napon belül kell előterjeszteni. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztéssel jár. 17 / 115

18 A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét tizenöt napi határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezetők írásban tájékoztatják. Az ügyvezetők a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetnek (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetniük a határozatok könyvébe. A határozat csak ezt követően a meghozatalában részt vett egy tag hitelesítésével válik érvényessé. A határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet, és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha az ügyvezető a kérelemnek nem tesz eleget, az érdekelt tag a cégbírósághoz fordulhat. A társaság bármely tagja kérheti a jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. Jogsértő a határozat, ha az törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba, a társasági szerződésbe ütközik. Nem illeti meg ez a jog azt a tagot, aki - a tévedés, a megtévesztés és a fenyegetés esetét kivéve - a határozathoz szavazatával hozzájárult. A jogsértő határozat felülvizsgálatát a cégbíróságtól a határozat meghozatalától számított 30 napon belül lehet kérni, és a keresetet a társaság ellen kell megindítani. A keresetindításnak 18 / 115

19 halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi. A jogsértő határozat felülvizsgálása során hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik nem álltak perben. A törzstőke legalább egytizedét képviselő tagok - az ok és a cél megjelölésével - írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Abban az esetben, ha az ügyvezető ennek a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs, akihez ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok maguk is összehívhatják a taggyűlést. A taggyűlés határoz arról, hogy az így összehívott taggyűlés megtartásával felmerült költség a társaságot terheli-e. A társaságnak kártérítés követelési joga van az alapításért felelős tagokkal, az ügyvezetővel vagy felügyelő bizottsági tagokkal és a könyvvizsgálóval, valamint azokkal a tagokkal szemben, - legyenek bár többségben - akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti. 19 / 115

20 Abban az esetben, ha a taggyűlés az ilyen irányú kártérítési igényt elvetette, vagy ha a taggyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a törzstőke legalább 1/10-ét képviselő tagok a követelést a taggyűlés napjától számított 30 napon belül a társaság részére a bíróságnál keresettel maguk érvényesíthetik. A 30 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A társaság tagjainak, ha úgy ítélik meg, hogy a társaság működése nem felel meg érdekeiknek, joguk van kezdeményezni a társaság megszüntetését. A társaság megszüntetésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Ha a taggyűlés valamely tag kizárásáról dönt, az érintett tag e kérdésben nem szavazhat. A tag a kizárást kimondó határozattal szemben a határozat közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a perindításnak a kizárásra nincs halasztó hatálya). A társaság tagjai kötelesek a pénzbetéteket befizetni és a nem pénzbeli betéteket rendelkezésre bocsátani. A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is vállalhatnak kötelezettséget. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a tag a társaság részére szolgáltatott 20 / 115

21 személyes közreműködést milyen jogviszony alapján (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony) teljesíti, vagy mellékszolgáltatásként végzi, továbbá ezek ellenértékéről is rendelkezni kell. A választott tisztségviselőként végzett személyes közreműködést mellékszolgáltatásként figyelembe venni nem lehet. A társaság tagjainak a társasági jogviszonnyal kapcsolatos egymás közötti, valamint a társaság és tagjai közötti jogvitáknak eldöntésére a felek kiköthetik választott bíróság hatáskörét. A tagok felelőssége korlátozott, a tagok maguk a társaság tartozásaiért, kötelezettségeiért nem felelnek. A tag felelőssége csak a társaságba bevitt vagyona erejéig, ill. a vállalt pótbefizetések és mellékszolgáltatások, továbbá a társasági szerződésben vállalt egyéb kötelezettségek erejéig terjed, azon túl a tag magánvagyona a veszteség rendezésébe kényszerrel nem vonható be. A tagok nem a társaság hitelezőinek felelnek, hanem magának a társaságnak, mint jogi személynek. 21 / 115

22 Akik a cégbejegyzés megtörténte előtt a társaság nevében eljártak, saját személyükben korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közös név alatt vállalt kötelezettségekért. A felelősség megszűnik, ha a taggyűlés a szerződést utólag jóváhagyja. Azok a tagok, akik a társaság létesítése során csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek minden ebből eredő kárért. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. A társaság vagy tagjai ellen a társaságot terhelő kötelezettségek alapján érvényesíthető követelések a társaság vagy a tagsági viszony megszűnésétől számított öt év alatt évülnek el, ha jogszabály valamely követelésre rövidebb elévülési időt nem állapít meg. A társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a társaság tagja a neki jutó rész erejéig tartozik helytállni. 22 / 115

23 A helytállási kötelezettség kapcsán felmerülő tartozást a tagok egymás között a felosztott társasági vagyonból részesedés arányában viselik. IV. A társaság szervezete 1. Taggyűlés A taggyűlés a szabályszerűen összehívott a határozatképes számban megjelent tagok testülete. A társaság taggyűlése a társaság legfőbb döntést hozó szerve, amelyet megillet a legfőbb felügyelet és utasítás joga. A taggyűlés keretében gyakorolják a társaság tagjai tulajdonosi jogaikat. A taggyűlés jogkörére, hatáskörére, összehívására, stb. vonatkozó szabályokat a társasági szerződés tartalmazza. 2. Az ügyvezető 23 / 115

24 A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok (képviselőik) közül vagy kívülálló természetes személyekből határozott időre választott egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető a társasági törvény és más jogszabályok, a társasági szerződés, a taggyűlés határozatai, a társaság szervezeti és működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget. Az ügyvezető a társaság vezető tisztségviselője. Legfőbb feladatai: Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzék, illetve a 24 / 115

25 tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtja. Az ügyvezető gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a taggyűlés elé terjeszti. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető gondoskodik a taggyűlés összehívásáról (a törvényben vagy a társasági szerződésben meghatározott esetekben, de legalább évente egyszer). Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak. Az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz. A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a taggyűlés által meghatározott feladatokat végrehajtja. A taggyűlési határozatok végrehajtását megszervezi. 25 / 115

26 A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti. A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi. A társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezetek működési rendjét meghatározza. A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről gondoskodik. A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli. A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja. Az ügyvezető feladata a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása. Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése. A taggyűlés, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető, több ügyvezető 26 / 115

27 esetében az erre kijelölt ügyvezető gyakorolja. A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást megindítja. A szervezeti és működési rend szabályozásában dönt (kivéve ha ez nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe). A munkaköri leírásokat jóváhagyja. Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére. Utalványozási jog megadása, visszavonása. Olyan hitelfelvétel ügyében dönt, amelyek nem tartoznak a taggyűlés hatáskörébe. A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja. A társaság reklám és propaganda munkájában dönt. A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében dönt. A társaság eredményes és gazdaságos működésének biztosítása. 27 / 115

28 Az ügyvezető feladatait a jogszabályok és a taggyűlés szándéka szerint legjobb tudása alapján végzi. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Az ügyvezető kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, a kárt köteles megtéríteni. Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában a taggyűlésnek bejelentette. Az ügyvezető a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 28 / 115

29 Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a cégbírósághoz bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, ill. a bejelentés elmulasztásából származnak. Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban; nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak; a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat. Amennyiben az ügyvezető ezen tilalmakat megszegi, a társaság kártérítést követelhet; 29 / 115

30 a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze. A társaság kártérítési igénye attól az időponttól számított három hónap alatt évül el, amikor arról az ügyvezetők (egy ügyvezető esetében a társaság tagjai) tudomást szereztek. Az igényt a keletkezésétől számított egy év elteltével nem lehet érvényesíteni. Ha a társaságnál több ügyvezető működik, akkor az ügyvezetés feladatait meg kell osztani. A munkamegosztásban dolgozó ügyvezetők munkájuk során együttműködnek, folyamatosan tájékoztatják egymást saját munkájukról. (Az ügyvezetők munkamegosztásának konkrét tartalmát a társaság szervezeti és működési szabályzatában kell elrendezni). 3. A felügyelő bizottság 30 / 115

31 A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen jelen lehetnek és felszólalhatnak. A felügyelő bizottság köteles összehívni a taggyűlést, ha azt az ügyvezetők elmulasztják, vagy a társaság érdeke egyébként kívánja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak. 31 / 115

32 A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg; újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles összehívni a gazdasági társaság legfőbb szervét, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három alá csökkent. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a felügyelő bizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlés által megállapított díjazásban részesülhetnek. 32 / 115

33 Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság: a megbízatás időtartamának lejártával; visszahívással; lemondással; elhalálozással; a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik továbbá, ha a dolgozók által választott tag munkaviszonya megszűnik. A taggyűlés által választott felügyelő bizottsági tag visszahívásához legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges; e rendelkezéstől a társasági szerződés érvényesen nem térhet el. Ha a létrehozott felügyelő bizottságban a dolgozók képviselőinek véleménye a bizottságétól eltér, a taggyűlésen ezt a kisebbségi véleményt is ismertetni kell. 4. A könyvvizsgáló 33 / 115

34 A társasági szerződés úgy rendelkezhet, hogy az ügyvezetés ellenőrzését felügyelő bizottság helyett vagy mellett könyvvizsgáló végezze. Jogszabály kötelezővé teheti könyvvizsgáló választását. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, tagja, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), valamint a társaság dolgozója, e minőségük megszűnésétől számított három évig. A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthatja. Ebben az esetben az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat a szervezetnek a könyvvizsgálói tevékenységet végző dolgozójára kell alkalmazni. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a gazdasági társaság legfőbb szervének és a felügyelő bizottságnak az ülésein; a részvénytársaság közgyűlésén köteles részt venni. 34 / 115

35 A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és a vagyonkimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, ennek hiányában a gazdasági társaságot tájékoztatni és a társaság legfőbb szervének összehívását kérni. Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, arra a könyvvizsgáló jogosult. Ha a társaság legfőbb szerve a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. V. A munkavállalói jogok és kötelezettségek A társaság dolgozójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazott jogait gyakorolhassa; 35 / 115

36 megismerje a társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait; szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon; a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a társaság belső szabályai alapján jár; számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei. A társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését; a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni; a taggyűlés az ügyvezetők határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; munkaterületén a törvényességet betartani; munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni; 36 / 115

37 a társasági vagyon és eszközök megóvását előmozdítani; a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni; munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni; munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni; a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni; nem szabad a dolgozóknak más szerveknél tartott értekezleteken állást foglalniuk, ha arra felhatalmazást nem kaptak; más szerveknél megtartott értekezletről a megbízott dolgozó a kiküldő felettes részére minden esetben tartozik jelentést tenni; a társaság ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni, az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt képesítést letenni; a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni; 37 / 115

38 a társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a társaság érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók. A jogtalan használattal a társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni. VI. A vezetői munkakörök A társaságnál - az ügyvezetőn kívül - vezetői munkakört látnak el: a közgazdasági vezető, a termelési vezető, a kereskedelmi vezető. 1. A vezetői munkakört ellátók közös feladatai 38 / 115

39 az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység ) képviselete, a társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése, a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, a szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív információrendszer kialakítása, a feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása, a szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás, a szervezeti egység munkaköreinek meghatározása, létszámnormák kialakítása, a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása, a szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása, a szervezeti egység működése, hiányosságainak feltárása, munkamódszerének javítása, fejlődőképességének biztosítása, 39 / 115

40 a társaság humánpolitikája szervezeti egységre vonatkozó feladatainak végrehajtása, a beosztottak munkájának minősítése, értékelése, képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése. 2. A vezetői munkakört ellátók felelősek a szervezeti egység feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, betartatásáért, a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidőinek betartásáért, betartatásáért, a munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért, a szakterületére vonatkozó törvények, rendeletek, belső szabályzatok megismertetéséért, ezek betartásáért és végrehajtásáért, a szervezeti egység munkájának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért, 40 / 115

41 a szervezeti egységek közötti együttműködés biztosításáért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért, a szolgálati titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések betartásáért, a társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködésért, a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért, a munkaerőutánpótlás biztosításáért, az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért, a jó munkahelyi légkörért. VII. Az egyes vezetők feladatai 41 / 115

42 1. Közgazdasági vezető A gazdasági vezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi munkáját. A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és folyamatos javítása. A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése. A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése. Értékelés készítése, a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek gazdaságosságáról. A társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése. A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem 42 / 115

43 betartásának felügyelete. Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés részére. A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése. Részvétel a fejlesztési célok kidolgozásában. A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése. A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése. A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adóbefizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása. Költséggazdálkodás irányítása, költségelszámolási rendszer kidolgozása. Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel. Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről. A társaság mérlegének, vagyon- és eredménykimutatásának elkészítése. 43 / 115

44 A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás. A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás. A Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a társaságra történő adaptálásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról való gondoskodás. Javaslatkészítés a társaság érdekeltségi rendszerére. Gondoskodás a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséről. Utókalkuláció, költségelemzés irányítása. A munkáltató képviseletében az üzemi tanács elnökével és a szakszervezet képviselőjével szakmai egyeztetések végzése. A minőségbiztosítási rendszer gazdasági szervezeti egységre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. 2. Termelési vezető 44 / 115

45 A termelési vezető irányítja a társaság gyártmány- és gyártásfejlesztési, beruházási, termelési és üzemfenntartási munkáját. A társaság műszaki fejlesztési, beruházási, termelési és üzemfenntartási terve elkészítésének irányítása, a terv végrehajtásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése és értékelése. Gyártmány- és gyártásfejlesztési javaslatok kiértékelése, elfogadása vagy elutasítása. A műszaki fejlesztési, beruházási, termelési, üzemfenntartási folyamatok kialakítása, szabályozása és a működés felügyelete. A társaság technikai-technológiai színvonalának elemzése, értékelése, fejlesztési javaslatok kidolgozása. Gyártmány- és gyártásfejlesztési feladatok költség-kereteinek kidolgozása és a betartás ellenőrzése. Beruházási javaslatok, programok kidolgozása, a beruházás előkészítésének, megvalósításának irányítása, ellenőrzése, értékelése. A beruházások előkészítési és megvalósítási feladatainak tervezése, a végrehajtás irányítása. 45 / 115

46 Beruházási vállalkozók megbízása, szerződéskötés, munkájuk figyelemmel kísérése, a teljesítés elfogadása, vagy gondoskodás a hibás teljesítés kijavításáról. Beruházások üzembe helyezése, utólagos műszaki-gazdasági értékelés elvégzése. A társaság műszaki fejlesztési feladatainak meghatározása, a végrehajtás irányítása. A termeléshez szükséges infrastruktúra feltételeinek biztosítása. A műszaki-technikai eszközök megfelelő műszaki állapotáért és üzemképességéért való felelősség. A társaság működéséhez szükséges energiaellátás biztosítása, üzembiztonságáról való gondoskodás. A minőségbiztosítási rendszer műszaki és termelési szervezeti egységre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. Azoknak a munkáknak a meghatározása, amelyekre külső vállalkozót vesz igénybe, és döntés a vállalkozó személyéről. Szerződéskötés külső vállalkozókkal, munkájuk figyelemmel kísérése, a teljesítés elfogadása, a hibás teljesítés kijavításáról gondoskodás. Gondoskodás a gyártmány- és gyártásfejlesztés, a beruházási, termelési, üzemfenntartási feladatok elvégzésének információ és bizonylati dokumentációs rendszere kialakításáról, a működés felügyeletéről. 46 / 115

47 A termelési feladatok irányítása és összehangolása. Termelési programok készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése. A termeléshez szükséges anyagi, pénzügyi, munkaerő és információs feltételek biztosítása és összehangolása. A gyártási utasítások, dokumentációk kiadásáról való gondoskodás. A termelést akadályozó problémák megoldásáról való gondoskodás. A termékek minőségéért és a technológiai fegyelem betartásáért való felelősség. A termelést akadályozó problémák elemzése, értékelése, intézkedés azok megszüntetésére, ill. átütemezések programmódosítások végezése. A kapacitásbővítő és technológiai kooperációs szerződések előkészítéséről, megkötéséről való gondoskodás. Az adott technikai-technológiai feltételek mellet a maximális termelékenységről való gondoskodás. Javaslatkészítés a gyártási technológia hiányosságainak kijavítására. 47 / 115

48 A termelés tervszerűségéről, szervezettségéről, gazdaságosságáról, hatékonyságáról és a termékek minőségéről értékelés készítése. A termelési tevékenységről értékelő elemzések, beszámolók készítése. Veszteségek, költségnövelő tényezők, továbbá a műszaki-gazdasági mutatók alakulásának vizsgálata és intézkedések kialakítása a termelés gazdaságos és takarékos megvalósítására. A jóváhagyott éves termelési terv programjának folyamatos ellenőrzése, programtól való eltérések meghatározása, a program végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele. A termelésirányítás módszereinek és technikájának fejlesztése, hatékonyabb termelésszervezési és irányítási eljárások bevezetésének kezdeményezése. 3. Kereskedelmi vezető A társasági stratégia alapján a marketing stratégia kidolgozása. A társaság marketing munkájának irányítása. A társaság kereskedelmi munkájának irányítása. 48 / 115

49 Az anyagok és áruk beszerzésével, raktározásával, készletezésével, értékesítésével, minőségellenőrzésével, szállítással és vevőszolgálattal kapcsolatos feladatainak meghatározása, irányítása és a végrehajtás ellenőrzése. A társaság kereskedelem-fejlesztési politikájának kidolgozása, karbantartása. A társaság kereskedelmi terveinek elkészítéséről való gondoskodás. A jóváhagyott tervek teljesítésének irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. Közreműködés a társaság árpolitikájának kidolgozásában. A marketing és kereskedelmi folyamat információs rendszerének kialakítása és a működés felügyelete. Évente átfogó értékelés készítése az irányítása alatt levő egyes területek és a szervezeti egység munkájának tervszerűségéről, szervezettségéről és hatékonyságáról. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás az üzleti partnerekkel. A társaság arculatának alakítása, gondozása. Szállítási és értékesítési szerződések előkészítése, a hatáskörébe tartozó szerződések megkötése. 49 / 115

50 A kereskedelmi tevékenység ellenőrzési rendszerének kidolgozása. Részvétel a társaság egészséges és biztonságos munkakörülményeinek kialakításában, feltételek biztosítása, a meghatározott feladatok végrehajtása, a szabályozás betartásának ellenőrzése. A minőségbiztosítási rendszer kereskedelmi szervezeti egységre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. VIII. A szervezeti egységek és feladataik 1. Az ügyvezetőhöz tartozó közvetlen feladatok A) Titkárság A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése. 50 / 115

51 Kimenő ügyiratok iktatása. A postázási feladatok, a kézbesítő munkájának szervezése. Az ügyvezető határidős feladatainak nyilvántartása. Az ügyvezető ügyfélforgalmának lebonyolítása. Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattározása. Iratok sokszorosítása. Irattár kialakítása, kezelése. Szabályzatok, utasítások nyilvántartása. Bélyegzők beszerzése, nyilvántartása, selejtezése. Iratselejtezések végrehajtása. Vezetői határidős feladatok nyilvántartása. Taggyűlések és vezetői értekezletek adminisztrációs feladatainak elvégzése. 51 / 115

52 Rendezvények megszervezése, lebonyolítása. Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése. A telex és telefonközpont működtetése, a karbantartás intézése. A telephely biztonsági rendjének kialakítása és ellenőrzése. A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások végrehajtása. Káresetek megelőzése, feltárása. Irodabútor-szükségletek összeállítása, irodabútorok beszerzése, szétosztása, nyilvántartása. Takarítási feladatok intézése, az üzemeltetés (fűtés, világítás, telefon, WC stb.) biztosítása. Gondoskodás az üzemeltetési problémák megszüntetéséről. Munkásellátási teendők végzése (munkaruha, öltöző stb.). 52 / 115

53 B) Humánpolitika Humánpolitikai javaslatok kidolgozása. Az elfogadott humánpolitika végrehajtási feladatainak koordinálása, intézkedési tervek kidolgozása, a végrehajtás ellenőrzése. A személyügyi munka tervezése. A személyügyi feladatok döntéselőkészítése (felvétel, kinevezés, felmentés, elbocsátás, áthelyezés, jutalmazás). Személyügyi munkával kapcsolatos döntések végrehajtása. Munkaszerződések, megbízási szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézése. A Kollektív Szerződés, munkaügyi szabályzat tervezetének elkészítése, az elfogadott dokumentum karbantartása. Munkaköri leírások készítésének koordinálása. A dolgozók munkaértékelési rendszerének kialakítása. 53 / 115

54 Erkölcsi bizonyítványok megkérése. Személyügyi nyilvántartások vezetése. Munkavállalói igazolások, működési bizonyítvány kiadása. Képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése. A továbbtanuló dolgozókkal tanulmányi szerződések megkötése, betartásának ellenőrzése. Kapcsolattartás oktatási intézményekkel. Szakember utánpótlás biztosítása. A társaság oktatási, továbbképzési rendjének kialakítása, oktatási tervek készítése. Tanulmányi ösztöndíj-ügyek intézése. Tanulmányutakkal kapcsolatos szervező és adminisztratív munka elvégzése. A dolgozók kitüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 54 / 115

55 A szociális ellátással kapcsolatos ügyek intézése. C) Munka- és tűzvédelem Munkavédelmi tevékenységek tervezése, szervezése. A munkavédelmi szabályzat elkészítése és karbantartása. Munkavédelmi jogszabályok, előírások betartásának biztosítása. Részvétel a társaságnál tartott munkavédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről való gondoskodás Fejlesztések és beruházások során a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése. A biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodás. A munkavédelemhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, gondoskodás szabályszerű használatukról, karbantartásukról, ill. pótlásukról. 55 / 115

56 Munkavédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. Részvétel a társaságnál történt balesetek elhárításában, az okok és felelősség feltárását célzó vizsgálatokban. Munkabaleseti jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítése. A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések juttatási rendjének kidolgozása. Részvétel az üzembehelyezési, használatbavételi eljárásokban. A társaság tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységének tervezése, szervezése. A társaság tűzvédelmi szabályzatának, tűzriadó tervének elkészítése és karbantartása. A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások betartásának biztosítása. A társaság tűzvédelmének fejlesztése, feltárt hiányosságok megszüntetése. A társaság helyiségei, létesítményei tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése karbantartása. Részvétel a társaságnál tartott tűzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről való gondoskodás. 56 / 115

57 A társaságnál végzett tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetése, az előírások betartásának ellenőrzése. Fejlesztések és beruházások során a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. A társaság tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, biztosítása, gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, felülvizsgálatukról, karbantartásukról és szükség szerinti pótlásukról. A tűzvédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. Részvétel a társaságnál történt tűzesetek megszüntetésében, az okok és a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban. Tűzvédelemmel kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítése. 2. Közgazdasági szervezeti egység feladatai A) Közgazdasági feladatok 57 / 115

58 Javaslatkészítés a társaság tervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés értékelése és folyamatos javítása. A középtávú és éves gazdasági tervek, valamint a negyedéves operatív tervek elkészítése, a teljesítésének értékelése, elemzése. Részvétel a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításban. A tervfejezetek kidolgozásának koordinálása, azok összhangjának biztosítása, és döntésre előkészítése. Controlling rendszer kialakítása, működtetése, karbantartása. Vezetői információrendszer kialakítása, karbantartása. Árképzési rendszer kialakítása. A létszám, a bér, a termelés alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatkészítés a beavatkozási döntésekre. A Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a belső tájékoztatás ellátása. Részvétel a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható gazdasági hatásának elemzésében. 58 / 115

59 Gazdasági terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése. Költségelemzés (termékek, termékcsoportok, termelés, kereskedelem). Beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelése. A társaság egészének, valamint az egyes üzletágak gazdasági értékelése. B) Pénzügyi feladatok A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása. Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése. 59 / 115

60 Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. A társaság pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások stb.). A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása. Pénzszállítások intézése. Költségvetési kötelezettségek teljesítése. Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi fizetőeszközök biztosítása. Külkereskedelmi szerződések teljesítésével járó nemzetközi fizetések lebonyolítása. Valutapénztár működtetése. Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. 60 / 115

61 Fizetési viták rendezése. Gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról. Vámmal és szállítmányozással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. A társaság vagyon- és valuta biztosítási ügyeinek intézése. C) Számviteli feladatok Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. Könyvelési munkák elvégzése. 61 / 115

62 Analitikák készítése. Zárlati munkák elvégzése. Főkönyvi kivonatok készítése. Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Éves mérleg elkészítése. Éves beszámoló elkészítése. Vagyon és eredménykimutatás elkészítése. Adóbevallások elkészítése. Adóbefizetések, adóelőlegek, adóvisszaigénylések meghatározása. Folyószámla egyeztetések APEH-hel, VPOP-val. Aktiválások lebonyolítása. Önköltségszámítási szabályzat elkészítése, karbantartása. 62 / 115

63 Leltárszabályzat elkészítése, leltározás előkészítése, irányítása, leltár kiértékelése. Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés). A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése. Utókalkuláció. Mérlegelemzés, költségelemzés. D) Munkaügyi feladatok Munkaügyi és bérterv elkészítése, a teljesítés értékelése. Bér, munkaügyi és társadalombiztosítási statisztikák, jelentések, értékelések készítése. 63 / 115

64 A dolgozók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartása, a felhasználás ellenőrzése. A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. Prémiumok, jutalmak elszámolása. Bérfejlesztési változatok kidolgozása. Munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése. A Munka Törvénykönyve és egyéb munkaügyi jogszabályok társaságra történő adaptálása. A társaság dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása. Munkabérek számfejtésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Társadalombiztosítási ügyek intézése. Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti kimutatások készítése, kiadása. Intézkedés a munkajogi és bérügyi panaszok kivizsgálásáról. Részvétel a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában. 64 / 115

65 A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése. SZJA nyilvántartások készítése. Munkavállalói tartozások nyilvántartása. Társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, TB kártyák kiadása, kezelése. Kilépő dolgozók elszámoltatása. Nyugdíjazások ügyintézése. 3. Termelési szervezeti egység A) Gyártmányfejlesztési feladatok 65 / 115

66 A cég kutatási, kísérleti, gyártmányfejlesztési célkitűzéseinek és konstrukciós feladatainak kidolgozása. Javaslattétel, ill. véleményezés újítások, licenc és know-how megvásárlására, bevezetésére, ill. alkalmazására. Külső fejlesztésű gyártmányok konstrukciós dokumentációknak adaptálhatósági felülvizsgálata. Hazai és külföldi gyártók termékeinek figyelemmel kísérése, a termékek szolgáltatásainak elemzése. Új gyártmányok terveztetése, hagyományos gyártmányok továbbfejlesztése, a fejlesztések dokumentálása. Kísérleti gyártmánydokumentációk alapján kísérleti mintadarabok elkészítése. A kísérleti darabokon szerzett tapasztalatok kiértékelése, a dokumentációk átdolgozása, módosítása, mintadarabok legyártása, zsűriztetése. A kísérleti gyártás jegyzőkönyvezése, műszaki feltételek kidolgoztatása, csomagolás megtervezése, a termék nullszériára bocsátása. Nullszéria ill. szériagyártás során felmerülő gyártmánymódosítási javaslatok értékelése, bevezetés esetén azok dokumentálása. Műszaki átvételi feltételek kidolgoztatása. 66 / 115

67 Szabványosítási, tipizálási. iparjogvédelmi, szabadalmi ügyek intézése. Külső fejlesztések követelményrendszerének kidolgozása, ajánlatok beszereztetése, versenyeztetése, értékelése. Szakmai konzultációk, információk szolgáltatása, a határidők és a fejlesztés ütemének figyelemmel kísérése. A minőségbiztosítási rendszer gyártmányfejlesztési területre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. A termék minősítésének kezdeményezése, feltételek előkészítése, dokumentumok beszerzése. Gyártmánykatalógus tervezetének összeállítása, reklámkiadványok gyártmányszerkesztési vonatkozásainak előkészíttetése, a karbantartás biztosítása. A rajzdokumentációk elkészítéséről, ellenőrzéséről, naprakészen tartásáról, a rajztárba juttatásáról való gondoskodás. A dokumentációk konstrukciós felülvizsgálásáról, fejlesztésekről, módosítások végrehajtásáról, a rajzfelhasználók értesítéséről való gondoskodás. A rajztári tárolású dokumentációk átvételéről, bevételezéséről, nyilvántartásba vételéről való gondoskodás. 67 / 115

68 A sérült rajzok felülvizsgálatának, esetleges érvénytelenítésének és irattárba helyezésének biztosítása. A rajztárolás és nyilvántartás korszerűsítése elveinek meghatározása, gondoskodás az adatvédelemről. Gondoskodás a fejlesztések dokumentálásáról, valamint a felmerült költségek elszámolásának, elszámoltatásának lebonyolításáról. Késztermékekre, alkatrészekre, gyártóeszközökre, kooperációs és bérmunkavégzésre, egyéb műszaki, gazdasági döntéselőkészítésekhez műszaki előkalkulációk készítése, készíttetése. Konstrukcióra, technológiára, gyártóeszközre vonatkozó újítások véleményezése. A műszaki belső tájékoztatási, valamint a vállalati kiadású gyártmányismertetőkkel, prospektusokkal kapcsolatos feladatok meghatározása, irányítása és a végrehajtás ellenőrzése. B) Gyártásfejlesztési feladatok Gyártástervezési és technológiai feladatok végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 68 / 115

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása (D&O) Generali-Providencia Zrt.

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása (D&O) Generali-Providencia Zrt. Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása (D&O) 2 A vezető tisztségviselők felelősségének változása az új Ptk.-ban A 2014.03.15.-el hatályba lépő Polgári Törvénykönyv (Új Ptk.) szerint: - Harmadik személyekkel

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai Székhelye, siófoki telephelye: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság. Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt.

Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság. Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt. Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt. Irányadó jogszabályok - az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Non-profit szervezetek az új Ptk.-ban. Debrecen, 2013. november 18.

Non-profit szervezetek az új Ptk.-ban. Debrecen, 2013. november 18. Non-profit szervezetek az új Ptk.-ban Debrecen, 2013. november 18. Alapvetés Civiljog általános kódexe: kimaradtak a közjogi jogi személyek (köztestület, közalapítvány, költségvetési szervek, önkormányzatok)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Hódmezővásárhely M.J.V. (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ A L A P S Z A B Á L Y A

KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ A L A P S Z A B Á L Y A KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y A (egységes szerkezetben) 2016. július 22. KONZUM ÁRUHÁZ VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya

A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya Széles Ivett hungarikum titkársági koordinátor Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Előzmények 2012. évi XXX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 07. napján tartandó soron következő testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 07. napján tartandó soron következő testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.november 07. napján tartandó soron következő testületi ülésére Tárgy: - Balatonkenese Város Önkormánynál folyamatban lévő pályázatok,

Részletesebben

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer. Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! I. rész: Azonosító adatok

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer. Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! I. rész: Azonosító adatok Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/ 222, 234, mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: ado@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről 1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendje A Felügyelő Bizottság Ügyrendje az Alapító Okirattal összhangban határozza meg a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3/66b. Kiegészítő melléklet 2015. évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet, egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján 1) KKV-nak

Részletesebben

Előterjesztés a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról

Előterjesztés a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról Előterjesztés a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 1. előterjesztés száma: 125/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 2014. június 23. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Tárgy: napirend elfogadása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL.

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL. Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. április 25. napján tartott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a 2012. április 25.

Részletesebben

Pénzmosás és fellépés a terrorizmus ellen (változó szabályok) Dr. Király Júlia MNB Budapest, 2007. november 12.

Pénzmosás és fellépés a terrorizmus ellen (változó szabályok) Dr. Király Júlia MNB Budapest, 2007. november 12. Pénzmosás és fellépés a terrorizmus ellen (változó szabályok) Dr. Király Júlia MNB Budapest, 2007. november 12. MNB szerepe pénzügyi rendszer stabilitása a pénzforgalom szabályozása, zökkenőmentes lebonyolítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZERÉNEK ÁTTEKINTHETŐ, KÖZÉRTHETŐ LEÍRÁSA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZERÉNEK ÁTTEKINTHETŐ, KÖZÉRTHETŐ LEÍRÁSA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZERÉNEK ÁTTEKINTHETŐ, KÖZÉRTHETŐ LEÍRÁSA Készült: Az állami operatív program keretében meghirdetett Szervezetfejlesztés a konvergencia

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely,2013.02.15. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

A Lotus Lovasiskola nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

A Lotus Lovasiskola nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján PÁTY KÖZSÉG önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Szeles Angelika Monitoring szakreferens Adatszolgáltatási és monitoring főosztály Budapest,

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés

Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés Feladatok I. Kapcsoltság vizsgálat II. Cégcsoport méret feltérképezés III. Transzferár

Részletesebben

SZABÁLYZAT a megyei közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről. Általános rendelkezések

SZABÁLYZAT a megyei közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről. Általános rendelkezések SZABÁLYZAT a megyei közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről I. Általános rendelkezések 15. sz. melléklet 1. A helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor.

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai 41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a,, kitüntetési díj tárgyában készült

Részletesebben

J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a

J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Ó z d, 2013. július 25. ELŐZMÉNYEK:

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján BALATONHENYE önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-192/2015. Tárgy: A Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések

Részletesebben

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. A függelék hatálya A jelen függelékben foglaltak azon Felhasználókra terjednek

Részletesebben

2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV...../2015. Kgy.sz. határozat 1.számú melléklete Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések címei: - 2015. évi belső ellenőri munkaterv (2. számú melléklet) - Kockázatelemzés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Az előterjesztés száma: 110/2016. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK HITELKÉRELEMHEZ

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK HITELKÉRELEMHEZ KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL JELÖLJE! I. AZONOSÍTÓ ADATOK Hiteligénylő neve: Székhely

Részletesebben

1. A pályázó és - amennyiben van - képviselője neve, a képviselő vagy - amennyiben nincs képviselő - a pályázó címe, telefonszáma, e-mail címe:

1. A pályázó és - amennyiben van - képviselője neve, a képviselő vagy - amennyiben nincs képviselő - a pályázó címe, telefonszáma, e-mail címe: pályázati felhívás 1. számú melléklete ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI ŰRLAP Általános feltételek: 1. A pályázó és - amennyiben van - képviselője neve, a képviselő vagy - amennyiben nincs

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás A 258/2014. (XI.20.) határozat melléklete mely létrejött egyrészről másrészről Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve a Társasági jog szabályozása

Az új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve a Társasági jog szabályozása Az új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve a Társasági jog szabályozása Csehi Zoltán M.A., LL.M., dr. jur., PhD tanszékvezető egyetemi tanár 2014.2.17. Csehi Zoltán 2014.2.19. 1 áttekintés 1. Bevezetés

Részletesebben

AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN

AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN AKTUALITÁSOK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MUNKAJOGBAN LÉTESÍTÉSE Határozott idejű munkaviszony Meghosszabbítható-e a határozott időre kötött szerződés? Határozott időre kötött munkaszerződés esetén kiköthető-e

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

ZSOLNAY PORCELÁNMANUFAKTÚRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND 2010....

ZSOLNAY PORCELÁNMANUFAKTÚRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND 2010.... ZSOLNAY PORCELÁNMANUFAKTÚRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND 2010.... IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND Az Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága feladatköre,

Részletesebben

LfJo. számú előterjesztés

LfJo. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LfJo. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez 2016.

PÁLYÁZATI ADATLAP. a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez 2016. PÁLYÁZATI ADATLAP a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN 1. A pályázó adatai: A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2010. január 26-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2010. január 26-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2010. január 26-i ülésére Tárgy: Közmunka program finanszírozás ütemezés Előterjesztést készítette: Dr. Horváth-Fodor Judit,

Részletesebben

10/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

10/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 47/2006.(XI.16.), 46/2010.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. 2012. év. MAGYAR ÉLŐZENE Művészeti Nonprofit Kft.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. 2012. év. MAGYAR ÉLŐZENE Művészeti Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2012. év MAGYAR ÉLŐZENE Művészeti Nonprofit Kft. SZÉKHELY: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. ADÓSZÁM: 22209685-242 ALAKULÁS IDŐPONTJA: 2005.09.01. CÉGJEGYZÉK SZÁMA.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Adóhatóság: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője Iktatószám: Átvétel dátuma:... Átvevő:... Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. 165/10/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 71/2015(XI.24.) kt. határozat. Tárgykód: El6

Részletesebben

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE Orosz Endre főosztályvezető Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzési referens képzés PTE A közbeszerzési törvény előzményei A központosított közbeszerzés

Részletesebben

Fontosabb változások: 1. Bejelentés. Személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül Körzetközponti jegyzőnél - országos illetékesség Magyarorszag.

Fontosabb változások: 1. Bejelentés. Személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül Körzetközponti jegyzőnél - országos illetékesség Magyarorszag. KMRÁH. Hatósági Főosztály, Rostás Ilona Anna Összefoglaló a vállalkozói tevékenységről Vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében - összhangban a Ket. novellával és a Szolgáltatási tevékenységekről

Részletesebben

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 3. sz. melléklet A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY 2007. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 193/2003. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELET 31. ALAPJÁN 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - Nettó BÉRKALKULÁTOR 2016 - Adó Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 147 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. június 5. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETE

A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETE Alapszabály 2.sz. melléklete Hatályos: 2014. november 26. A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK (KÁRRENDEZÉS) ÜGYRENDJE Alapszabály VIII. 8.1. pont 2 M Ü B S E Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérkompenzációjának

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. 1. számú módosítása

M E G Á L L A P O D Á S. 1. számú módosítása A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL szóló M E G Á L L A P O D Á S 1. számú módosítása Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő- testülete, Alcsútdoboz Települési Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-5/2015.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-5/2015. 32/2015.(II.10.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2015. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Felhatalmazza a t a tervben szereplő eljárások megindítására.

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 23/SZ/2013. SZ. SZABÁLYZATA 2013 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím:

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

J E L E N T É S a 2009. évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a 2009. évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Csöbör Katalin képviselő tagságának lemondásával megüresedett az alpolgármesteri poszt. A választási eljárásról szóló törvény előírásai alapján a megüresedett képviselői helyet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai

Részletesebben

A PANNON -UNIÓ NYELVI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS, ÜGYFÉLKEZELÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PANNON -UNIÓ NYELVI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS, ÜGYFÉLKEZELÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Pannon-Unió Nyelvi Szolgáltató Betéti Társaság A PANNON -UNIÓ NYELVI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG INFORMÁCIÓS, ÜGYFÉLKEZELÉSI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya és kapcsolódó

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2015. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 14/2015. számú határozata 14/2015. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 3.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. törvényes képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 3.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. törvényes képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester VIII-234/3362/2012. sz. határozat 1. sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Amellyel a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: társaság) I. fejezet 3. pontban

Részletesebben

A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések Dr. Eisenbacher Gábor ügyvéd Dr. Németh Katalin ügyvéd

A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések Dr. Eisenbacher Gábor ügyvéd Dr. Németh Katalin ügyvéd www.retiantallpartners.hu A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések Dr. Eisenbacher Gábor ügyvéd Dr. Németh Katalin ügyvéd Vállalatok mint vádlottak? 2001. évi CIV. törvény a jogi

Részletesebben

A Bankközi Klíring Rendszer

A Bankközi Klíring Rendszer Bankközi Klíring Rendszer kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatásai irányadó díjai A szabályzat 6 számozott oldalt tartalmaz Hatályos: 2014. január 1-től A Bankközi Klíring Rendszer KIEGÉSZÍTŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

J E L E N T É S 2009. évben a Szabadtéri játékokról

J E L E N T É S 2009. évben a Szabadtéri játékokról Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1449/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-2087/2014 Budaörsi Kézilabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyiratszám: be/sfp-2087/2014 Budaörs Ügyintéző: Pusztai Márton Patkó utca 9. V/47. E-mail: pusztaim@keziszovetseg.hu

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. február 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. február 01. napjától A társaság neve: Penny Market Kft. Székhelye: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. sz. főút 21. km. Pf.: 12. Telefonszáma: 29/339-300 Internet elérhetősége: www.penny.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T Alapítás éve: 1992. Alapító határozat: 434/1992. (XII. 1.) sz. önko. hat. Módosító határozatok: 278/1995. (XII. 20.) sz. önko. hat. 185/1997. (XII. 9.) sz. önko. hat. 177/1998. (VI. 30.) sz. önko. hat.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 0743-06/3/17 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Internet szolgáltatás előfizetői szerződés

Internet szolgáltatás előfizetői szerződés Internet szolgáltatás előfizetői szerződés Előfizető adatai: Ügyfélkód: 49952347 Szerződéskód: CNNET20140 Előfizető neve: Előfizető címe: Hozzáférési pont címe: Számlázási cím: Szem. ig. szám / adószám:

Részletesebben

Az 1-4. és a 12. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. melléklete elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat.

Az 1-4. és a 12. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. melléklete elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, őstermelői igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia. Alapító Okirata. Kelt: Budapesten, 2013. január 28.

A Baptista Teológiai Akadémia. Alapító Okirata. Kelt: Budapesten, 2013. január 28. A Baptista Teológiai Akadémia Alapító Okirata Kelt: Budapesten, 2013. január 28. A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsa a Baptista Teológiai Akadémia, mint egyházi alapítású főiskola alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére Szám: 02/79-6/2007 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2005. 04. 25-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései. Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató

A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései. Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató A hulladékgazdálkodás átalakulásának jogi kérdései Dr. D. Tóth Éva Jogi Igazgató Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja:, Ht. 32/A. (4), 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Adatszolgáltatásra

Részletesebben