Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31)"

Átírás

1 Hirdetések REFORMÁCIÓ ÜNNEPE október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé és ezzel kezdetét vette Reformáció. Október 31-én, pénteken délelőtt 9-kor a Kistemplomban, illetve fél 11-kor és este 6-kor a faluban a Nagytemplomban Istentiszteletek lesznek ******** EVANGÉLIZÁCIÓ November 24-től, hétfőtől kezdődően evangelizációs alkalmakat tartunk, délután fél 5 órai kezdettel a Kistemplomban és este 6 órai kezdettel a Nagytemplomban **** Az evangelizációs Istentiszteleteken, valamint a november 23-i és 30-i vasárnap délelőtti Istentiszteleteken Igét hirdet: Szénási László, tahitótfalui református lelkipásztor November 30-án, vasárnap délelőtt, mindkét templomban Úrvacsorás Istentisztelettel záródik az evangelizációs hét. Délután 4 órakor Úrvacsorás Istentisztelet az Idősek Otthonában ********* December 7-én, vasárnap délután fél 3-tól hitmélyítő délutánt tartunk. Igével szolgál: dr. Makrai Tibor a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet főgondnoka *** Az alkalmakat áron is megvegyétek Egyedül Istené a Dicsőség! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek Ura. (Malakiás 3,10.12) Kiáltó Szó A Nagyvarsányi Református Egyházközség kiadványa Felelős Kiadó: Szegedi Gyula Szerkesztő: Mércse Dávid 4812 Nagyvarsány Kossuth út 18. Tel.: 45/ Kiáltó Szó A NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA III. szám Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31) Reformáció Ünnepe

2 LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ Kedves Nagyvarsányi Református Testvérek! Mennyei Édes Atyánk kegyelme napjainkhoz napokat, esztendeinkhez esztendőket told. Újra itt egy szép és áldott ősznek az időszaka. Egy nagyon érdekes, szép és hosszú nyár után egy önmagában is hálára indító szép ősz, sok gyümölccsel, Mennyből alászálló áldásokkal megrakva. Hatalmas feladatot jelent a bőséges gyümölcs és termés betakarítása. Olyan jó arra gondolni, hogy nincs talán az országnak olyan része, ahol ne ízlelnék az ide hozzánk gazdagon juttatott gyümölcsök jó ízét! Valóban igaz a Jakab apostol levelében olvasható Ige: Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a Világosságok Atyjától száll alá, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. /Jakab 1:16-17/ Október nekünk, reformátusoknak Egyházunk születésének az ünnepét is jelenti! Jó, ha erről soha nem feledkezünk meg! A Kiáltó Szó" újra megjelenő, kézbe vehető, olvasható cikkeivel ebben szeretnénk segítségül lenni minden kedves református testvérünknek és olvasónknak. Jó, ha tisztában vagyunk gyökereinkkel, ápoljuk, erősítjük azokat! Gyümölcsfáinknál is látjuk, hogy a gyökerek viszik, hordozzák a törzset, ágakat, lombot, rügyet és a termést is. Ezek ápolása talajműveléssel, tápanyag eljuttatásával a gyümölcsfáink segítésének fontos része. Református Egyházunk gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. A reformáció nagy, lelki, bibliai ébredésének kezdetét dátum szerint október 31- re vezetjük vissza, tartjuk számon, és a Szentháromság Isten iránti hálával ünnepeljük. Tudjuk azt is, hogy ez az a híres nap, amelyiken Luther Márton Wittenberg áldott evangéliumhirdetője a wittenbergi vártemplom hatalmas kapujára odaszegezte 95 pontból álló hittétel sorozatát. Ebben a hittételeket tartalmazó írásban kiszögezett pontokban hitében kérdezte meg és lelkében rázta fel bűnös álmából az akkori egyházat. A Reformáció minden személye és eseménye fontos azonban nekünk. Különösen hálásak vagyunk Kálvin Jánosért, áldott hitéért, hitünket ma is megelevenítő Igemagyarázataiért. Még közelebbről áldjuk a mi Istenünket magyar reformátorainkért, Károli Gáspárért, akinek kegyelmes Istenünk azt a nagy ajándékot adta, hogy hívő munkatársaival együtt a teljes Szentírást lefordíthatta magyar nyelvünkre Áldjuk Istent Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaiért, a Károli Bibliafordítás további gondozójáért. Magasztaljuk Istent Szegedi Kis Istvánért és Sztárai Mihályért, akik az egész országunkat evangélizációs és tanítói igehirdetéseikkel ébresztették, vagy Méliusz Juhász Péterért, aki Debrecen városának reformátora volt Senki ne gondolja ennyi név hallatán, hogy mindent elsoroltunk volna a Reformáció nagy ébredése történeteiből. Szívesen adunk kézbe olyan írásokat, amelyekből a teljesebb igazságot meg lehet ismerni. De még a Reformációnak egy, Nagyvarsányt, és különösen a Nagyvarsányi Református Gyülekezetet érintő elevenítő eseményéről szólnunk kell: Ez pedig a Heidelbergi Káté! Ki ne tudna róla? Évtizedek óta nemzedékek tanulták Gyülekezetünkben. Ma is ezt tanuljuk a konfirmáló ifjakkal, és ha ad Isten felnőtteket, akkor velük is. A Heidelbergi Káté Németországban született. III. Frigyes pfalczi választófejedelem hitének elevensége és buzgósága van a Heidelbergi Káté születése mögött. Heidelberg városában, amely Pfalcz fejedelemség városa volt, olyan prédikátorokat hívott ez az istenfélő, bölcs, buzgó hitű fejedelem, akik teljes hittel és bizonyossággal az Igét és belőle mindenekfelett a Jézus Krisztus evangéliumát hirdették! Hitben gazdag és buzgó gyülekezeti élet lett a gyümölcse mindennek, és az is, hogy iskolákat alapítottak a Gyülekezet kebelében, egészen a legmagasabb szintű iskoláig, az egyetemig. A hangsúlyt az oktatásban minden iskolában - az egyetemen is -, a Biblia teljes megismerésére tették. III. Frigyes választófejedelem kezdeményezésére olyan hitvallás írásához fogtak hozzá az ott tanító hívő, élő hitű tudós professzorok, amely teljességgel magába foglalja a Biblia, a keresztyén hit minden lényeges kérdését, a legegyszerűbb, érthető formában, kérdés és felelet formájában. Így 121 kérdés és felelet foglalja össze a Biblia teljes üzenetét, és a Krisztusban való hit teljességét. Két hívő tudós professzor lelkipásztornak a neve különösen kiemelkedett a Heidelbegi Káté írásakor, Oleviánusz Gáspár és Urzinusz Zakariás neve. Egész Európában a protestáns egyházakban mindenhol lefordították, és mind e mai napig tanítják, és alap hitvallásként fogadják el a Heidelbergi Kátét. Mi is itt Nagyvarsányban nagy örömmel, készséggel és buzgósággal tanítjuk a konfirmandusoknak, és velük együtt, és rajtuk keresztül az egész Gyülekezetnek

3 A kedves olvasó Testvéreknek is feltétlenül figyelmébe ajánljuk a konfirmációt Gyülekezetünkben, és ezzel együtt a Heidelbergi Kátét. Hadd álljon itt e mostani írásunk befejezéseképpen a Heidelbergi Káté első kérdése és felelete. Ezzel ajánljuk minden kedves Testvérünk figyelmébe a Biblia olvasását, és a belőle olvasottak átgondolását, a gyülekezeti életet, és a Gyülekezet életének központi eseményét, az Isten hirdetett Igéjének a hallgatását. Szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor *********************************************************** A Heidelbergi Káté 1. kérdése és felelete Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Válasz: Az, hogy testestől - lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, - aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, - és úgy megőriz, hogy Mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, - sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít, - és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. A Nagyvarsány Református Általános Iskoláról A következő cikkekben a településünk általános iskolájának pedagógusai írnak az intézmény életéről Iskolánkról Iskolánk több éven át tartó útkeresés után szeptember 1-től a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagintézményeként egyházi fenntartású iskolaként működik. Nem volt könnyű a gyors, de felelősségteljes döntés meghozatala. Gondolkodásra nem sok időnk volt, hogy élünk-e az adódó lehetőséggel és átlépünk a megnyílt kapun, vagy maradunk a bizonytalanság talaján. Visszatekintve hisszük, hogy Isten által megnyitott kapun léptünk be. Úgy gondolom, az ezt megelőző években is komoly és felelősségteljes nevelő-oktató munka folyt intézményünkben, figyelve a gyermekek képességeire, adottságaira, sajátos igényeire. Kellően bizonyítja ezt az is, hogy éveken, sőt évtizedeken át tanulóink számos megyei és országos tanulmányi verseny résztvevői voltak. Felelősséggel felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázását is. Számtalan hasznos szabadidős program színesítette iskolai életünket. Egyházi oktatási intézményként azonban pedagógiai programunk és egész iskolai életünk még gazdagabbá, sokszínűbbé vált. Oktató-nevelő tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg. Ez nem csak azt jelenti, hogy hittanórákon és Istentiszteleti alkalmakon beszélünk a Bibliai igazságokról, hanem életünk minden pontján igyekszünk hitelesen meg is élni azt. Így elkerülhető, hogy a hit és a tudás elváljon egymástól. Ezt a következő formában igyekszünk megvalósítani: - A tanítási hetek alsós és felsős csoportbontásban áhítattal kezdődnek - Hetente 2 hittan és 1 egyházzenei óra épül be az órarendbe. - Megemlékezünk iskolai keretben, vagy gyülekezeti közösségben az egyházi ünnepekről. - Komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket a Református Pedagógiai Intézet ajánlásaira tekintettel. - A tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a Bibliai ismeretek átadása is helyet kap. - Minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére igyekszünk állítani. Nevelési programunk egyik vezérigéje (Péld. 3,13-14): Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, És az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, És nagyobb jövedelme, mint az aranynak. Vincze Ferencné, Tagintézményvezető

4 "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!" - mondja Jézus. (Márk 10:14) Iskolánk 2012 szeptemberétől működik református iskolaként. Ne feledjük, ezzel az intézményi átszervezéssel a pedagógusokon, szülőkön és a diákokon keresztül az Egyház olyan társadalmi csoportokkal került kapcsolatba, amelyekkel korábban nem feltétlenül volt. A Magyarországi Református Egyház a közoktatási intézményeiben a közös nevelési célkitűzéseit úgy tudja elérni, ha hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít: református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a Református Egyház értékeinek megbecsülésére neveli. Nagy kihívást jelentett számunkra az iskola Gyülekezetbe történő integrációja. A magam részéről e kapcsolat építése érdekében vállaltam a szolgálataimat. Mi értelme lenne egy egyházi iskolának, ha nem az, hogy a Gyülekezet részeként az egyház missziójának az intézményes résztvevője legyen? Fontos vonása az Egyházhoz való tartozásunknak a szabályozottság. A hitoktatás, a hétfő reggeli áhítatok, az alkalmazotti bibliaórák és az iskolai élethez kötött imádságok, istentiszteleti alkalmak a legjobb hagyományok csíráit hordozzák magukban. A más felekezethez tartozó diákjainkat az iskolai rendezvényeken túl nem kötelezzük a református istentiszteleti alkalmak látogatására, az egyházi programokon való részvételre, a gyülekezeti szolgálatra. Ezeket az alkalmakat csak felkínáljuk gyermekeink számára. Az iskola és gyülekezet hatékony együttműködésének célja, hogy eleven, gondolkodó, cselekvő hit felé mozdítsa a fiatalokat. Reményeink szerint ez a hit kelti majd fel a vágyat, hogy gyülekezethez kapcsolódjanak. Egy jó iskolában rendek vannak, amelyek nem kényszerré, hanem önként vállalt, örömmel teljesített szabályokká lesznek. Iskolai közösségeink több alkalommal szolgáltak az Idősek Otthonában, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. A műsorban versek, egyházi-ifjúsági énekek egyaránt voltak, ezzel is híd épült a fiatalok és idősek között, és bízunk abban, hogy a szolgálatokkal Istenre is mutathattak a tanulóink, akitől tehetségüket kapták. Az idősek nagyon meghatódtak, látszott rajtuk, mennyire fontos számukra, hogy a fiatalok is odafigyeljenek rájuk. Ugyanakkor gyermekek számára is nagy élményt jelentett a szeretetteljes fogadtatás. A szolgálatokból részesedhettek a gyülekezet tagjai is, amikor az iskola egy-egy osztálya, kisebb csoportok istentiszteleti alkalmakon szolgáltak: Advent, Karácsony, Húsvét, Anyák napja, Reformáció ünnepe. Legyen jó az Iskola, legyen jó a Gyülekezet és a kettő közös együttműködése tegye még gyümölcsözőbbé református hitvallásunkat: Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség! Végh Valéria tanárnő A reformáció alapelvei: 1. Sōla Scriptūra (Egyedü l a Szentíra s); Az egyedül a Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedü li ihletett e s hiteles szava, a keresztye n taníta s egyetlen forra sa. Ez az isteni szo mindenki sza ma ra hozza fe rheto, azaz mindenki sza ma ra e rtheto. 2. Sōlā Fide (Egyedü l hit a ltal); A megigazüla st (ami a protesta ns szo haszna latban Isten a ltal igaznak nyilva níta st jelent) kiza ro lag hit a ltal nyerhetjü k el, ba rmilyen jo cselekedet szü kse gesse ge e s hozza ada sa ne lkü l. A korai protesta ns teolo gia szerint a jo cselekedetek bizonyíte kai e s nem elo felte telei a hitnek. 3. Sōlā Grātiā (Egyedü l kegyelembo l); Ez azt jelenti, hogy a megva lta s egy olyan aja nde k Istento l Je züs szeretete a ltal, amie rt nem tettü nk semmit. Ingyen van = Gratis. 4. Sōlus Christus (Egyedü l Krisztüs); Az egyedül Krisztus elv azt jelenti, hogy egyedü l Krisztüs a ko zvetíto Isten e s az ember ko zo tt e s így senki ma son keresztü l nem lehetse ges a megva lta s. 5. Sōlī Deō Glōria (Egyedü l Istene a Dicso se g). Minden dicso se g egyedü l Istennek ja r, mivel a megva lta s kiza ro lag az Ő akarata e s tette a ltal ment ve gbe: nemcsak Je züs mindenre ele gse ges bü nho de se a mi bü neinke rt a kereszten az Ő münka ja, hanem az is, ha mi hiszü nk Je züsnak ebben a tette ben, e s ezt a hitet is az ember szíve ben a Szentle lek hozza le tre. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efézus 2,8-9) - 7 -

5 Gyermekhét 2014 Néhány nappal azután, hogy az általános iskola bezárta kapuit, az idén is sor került Gyülekezetünkben a gyermekhétre. Az elmúlt esztendőben igen szép számban és lelkesen vettek részt a gyerekek a hét alkalmain. Isten iránti hálával számolhatunk be arról, hogy most sem volt ez másképp. Kicsik és nagyok, nagyvarsányiak és más településen lakók jöttek nap, mint nap az alkalmakra. Sikerült tartalmassá és sokszor éppen ezért "röviddé" tenni a délelőttöket. A hét témája Sámuel próféta élete és szolgálata volt, melyet idén is a Titus Hitéleti Alapítvány gondosan elkészített tematikája szerint dolgoztunk fel a gyermekekkel. 1. nap: Sámuel születése /I. Sámuel 1:1-2:10/ Sámuel apja, Elkána a Lévi törzséhez tartozó Cuf leszármazottja. Két felesége, Anna és Peninná. Elkána kegyes ember volt. Isten iránti kötelezettségének családjával együtt évről-évre eleget tett. Elkána és családja örömébe azonban sok üröm is vegyült. Anna, a kedvelt feleség gyermektelen volt. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották, ezért a gyermektelenség a legnagyobb csapásnak számított. A silói zarándoklaton Anna bánatával a Szentélybe, az Úr színe elé ment, ahol gyógyulást remélhetett. Kéréséhez fogadalmat tett: ha Isten meghallgatja, születendő fiát az Úrnak szenteli egész életére. Hite nem szégyenült meg. A kért fiú megszületett. Anna Sámuelnek nevezte el: Isten meghallgat. Anna sem feledkezett el fogadalmáról: Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. /I. Sámuel 1:27-28a/. A fogadalom teljesítése után Anna hálaadó imádsággal magasztalta Istent. Kitartóan és hálával telt szívvel imádkozz! Isten meghallgatja a hozzá fordulókat. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. (Jeremiás 29:12) nap: Sámuel elhívása /I. Sámuel 2:11-3:21/ Sámuel kisgyermekként Éli főpap felügyelete alatt az Úr szolgája lett. Éli fiai, Hofni és Fineás elvetemült emberek voltak, nem törődtek sem az Úrral, sem az Úr törvényével. Engedetlenségükkel elveszítették Isten áldását. Büntetésüket Isten előre kijelentette Élinek. Ezzel ellentétben Sámuel az Úr iránti hűségében növekedett. Isten megszólította őt és elhívta szolgálatára. Isten téged is megszólít. Légy kész a meghallására! Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (I. Sámuel 3:9) 3. nap: Sámuel, a bíra /I. Sámuel 4:1-18; 7:2-17/ Sámuel könyvében itt találkozunk először a filiszteusokkal. Már az izraeliekkel való első összecsapás után heves küzdelem alakult ki, ami a filiszteusok győzelmével végződött, sőt az Isten Ládáját is zsákmányul ejtették. Az Élinek meghirdetett jel bekövetkezett: két fia egy napon halt meg. Éli minden csapást kibírt, még fiai halálát is, de a Szent Láda elveszítésének a hírére holtan esett össze. Húsz év telt el, mikor a nép újra vágyakozni kezdett az élő Isten után. Sámuel ekkor lépett színre. Ő volt az, aki a felébresztett vágyakozást helyes irányba terelte. Három lépésre hívta fel a nép figyelmét, amely a megtérés útja a számukra: Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótót, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok: akkor megszabadít titeket a Filiszteusok kezéből. I. Sámuel 7:3. A nép számára nem maradt más, csak az imádság, de most már hittek annak erejében. Isten azt akarja, hogy csak Benne bízz! Minden élethelyzetre van hatalma, megoldása. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert Ő a mi kősziklánk mindörökre! (Ézsaiás 26:4) - 9 -

6 4. nap: Sámuel Sault királlyá keni /I. Sámuel 8:1-10:27/ A nép a királyság bevezetését kérte. Sámuel ezt ellenezte, a nép kérését Isten elleni lázadásnak tekintette. Az Úr azonban megparancsolta a prófétának a kívánság teljesítését. Saul, apja szamarait keresve találkozott Sámuel prófétával, aki Isten parancsára fölkente Izrael királyává. Majd összehívta a népet Micpába, ahol sorsvetéssel jelölte ki Sault királynak. A nép Isten ajándékaként örömmel fogadta. Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az ÚR színe előtt. Ezzel jelezte, hogy továbbra is Isten maga őrködik a jogszabályok megtartása felett. Isten a te Urad akar lenni! Engedd, hogy irányítsa életedet! Én, az Úr vagyok a te Istened. (II. Mózes 20:2) 5. nap: Az amálekiták elleni harc /I. Sámuel 15/ Amálek népe Ézsau leszármazottaként Izráellel rokon és vele állandó ellenségeskedésben élő nép volt. Az Egyiptomból kivonuló Izráelt hátba támadták, és az Úr megígérte, hogy megtorolja majd tettüket. Ennek most érkezett el az ideje. Isten Sámuel prófétán keresztül rendelkezéseket adott Saulnak, aki azonban nem teljesítette azokat maradéktalanul saját dicsőségének, tekintélyének növelése érdekében. Saul tette azt eredményezte, hogy az Úr elvetette, mint királyt, megbánta, hogy királlyá tette. A nép ugyan még 15 éven át királynak tekintette Sault, de az Úr ekkor már megfosztotta őt trónjától. Sámuel bánkódott Saul miatt, míg Isten elküldte őt a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választott királyt Dávid személyében. Törekedj arra, hogy Isten akarata szerint élj! Isten akarata szerint éljétek életetek idejét! (I. Péter 4:2) Sok imádság volt Sámuel élete mögött. Ezért tudta elvállalni a nem könnyű küldetést, és maradhatott meg Isten útján akkor is, amikor közelről látta Hofni és Fineás hiteltelen életét. Akkor is, amikor a néppel, vagy éppen az általuk oly nagyon akart királlyal, Saullal kellett szembemennie. Elengedhetetlen napjainkban is az, hogy hiteles életet élhessünk a ránk bízott gyermekek előtt. Ma is nagyon fontos, hogy eljusson hozzájuk Isten megszólító üzenete. Erre különös ajándék lehet az, hogy legalább öt nap egymás után hallhatják Isten Igéjét. hatalmas Isten végezheti a munkáját. Ő maga szólhat hozzájuk, és a A délelőtti alkalmakat missziós történettel zártuk. A gyerekek megismerkedhettek Fehérkével. A történet a gyermeki szívekhez közel álló keretek között, de mély evangéliumi tartalommal telítve mutatta be ennek a báránykának, s az őt körülvevő nyájnak az életét. A nyáj a Jó Pásztorhoz tartozott, aki név szerint ismerte őket. Ismerte természetüket, gondjaikat, örömeiket. Naponként meghallgatta őket, begyógyította sebeiket. A gyámoltalanokat bátorította, a hősködőket helyre igazította. Fehérke érdeklődése születése után azonnal felébredt az őt körülvevő világ iránt. Megismerte mamáját, hallotta a Pásztor megnyugtató hangját: Ne félj, mert én veled vagyok! Látta, hogy a biztonságot, nyugalmat adó, szeretetteljes Pásztor hogyan gondoskodik az Ő nyájáról. Megismerte a nyáj tagjait. Barátságok, ellenségeskedések, harag, gyűlölet, sérelmek, meggondolatlanságok, veszélyes kalandok során egyre inkább úgy érezte, hogy a Jó Pásztorhoz és az Ő nyájához akar tartozni. Át kellett élnie, hogy a biztonságot adó Pásztor nyájából a gonosz pásztor nyájába keveredett, aki rátette a maga pecsétjét, saját tulajdonának tekintette. Fehérke ekkor döbbent rá, hogy mit veszített el. A Jó Pásztor azonban élete árán is kimentette Fehérkét, aki visszakerült a nyájba. Jézus, a Jó Pásztor érted is az életét adta. A te életed fölött is Úrrá tud lenni, hogy a nehézségek, harcok között is boldog és elégedett lehess. Akarod-e ezt? A gyerekhét gyülekezeti családi délutánnal zárult, ahol Isten Igéjére való közös figyelés és a beszámolók mellett a felnőttek együtt énekelhettek a gyerekekkel, tanulhatták a történethez kapcsolódó aranymondást. A templomi alkalom után a gyerekek örömmel játszottak a vidámpark játékain, és fogyasztották a Gyülekezet tagjai által készített süteményeket. Köszönjük mindenkinek a segítségét, imádságát! Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15) A Szolgálók

7 Ifjúságunkkal Középhután Isten kegyelméből idén is eljuthattunk mi fiatalok Középhutára augusztus 4-én, hétfő reggel indultunk a 28 fős kis csapattal. Az út hosszadalmas volt, és mindenki nagyon várta már, hogy odaérjünk. Amikor megérkeztünk kipakoltunk, mindenki elfoglalta a helyét, aztán egy rövid áhítat után megebédeltünk. Délután pihentünk egy kicsit, majd elmentünk a Flórika forráshoz. Mire visszaértünk, már a vacsora is készen volt. Vacsora után Tiszteletes asszony tartotta az áhítatot: a Ruth könyve 1,1-9-ig verseiből hallgathattuk meg az Igét. A kedd reggelt tornával kezdtük, amit Mércse Dávid vezetett. Reggeli előtt mindenki a saját szobájában tartott egy rövid áhítatot, amit nálunk Dévai Edina és Kiss Ágnes vezetett. Énekeltünk, imádkoztunk és meghallgattuk a napi Igét. Reggeli után folytattuk a Ruth könyvével, az 1,1-22-ig verséig tartó résszel. Ezután szabad foglalkozás volt. Legtöbben játszottak vagy beszélgettek. Ebéd után a naposok segítettek mosogatni és elpakolni. A délutánt a játszótéren töltöttük. A fiúk fociztak, a lányok pedig beszélgettek, hintáztak, vagy épp a fiúknak szurkoltak. Miután mindenki jól elfáradt, visszamentünk a házhoz és vacsoráztunk. Vacsora után Szűcs Gyula tartotta az áhítatot, Márk 2,13-17-ig verséig hallottuk Isten Igéjét. Szerda délelőtt Tiszteletes úr tartotta az áhítatot Ruth 2,1-23-ig verséig terjedő igeszakaszból. A délelőtti órákban elindultunk Kőkapura, amely elég hosszú túra volt. Mindenki jól érezte magát, az idő is nagyon szép volt. Délután az ebédet Tiszteletes úr hozta nekünk. Ezután egy bizonyságtételt hallgathattunk meg, majd elindultunk hazafelé. Amikor visszaértünk, már készen várt Újvári Robi a vacsorával. Az esti áhítatot Mércse Dávid tartotta a Lukács 5,1-11-ig versei alapján. Csütörtök délelőtt folytattuk a Ruth könyvével, a 3,1-18 verseket. Áhítat után Birgány Szandi és még egy pár felnőtt készülődtek a délutáni vetélkedőre. Ebéd után mindenki pihent, hogy a vetélkedőn frissek legyünk. Nagyon élvezte mindenki a feladatokat. Este Mércse Dávid a János evangéliumának 9,1-41-ig verséről tartotta az áhítatot Péntek reggel befejeztük a Ruth könyvét. Számomra nagyon tanulságos volt ez a fejezet. Este Dévai Edina tartotta az áhítatot: Márk 2,1-5 és ig versig hallhattuk az igeszakaszt. Este már mindenki el kezdett pakolni, hogy másnap a házat tudjuk takarítani. Szombat reggel Tiszteletes úr szolgált a 100. Zsoltárból, majd mindenki elmondta, hogy hogyan érezte magát ezen a héten, és a kapott Igéről is beszélgettünk. Ezután mindenki pakolt, takarított, segítettünk egymásnak. Készítettünk pár csoportképet, majd elindultunk hazafelé. Amikor hazaértünk mindenkit várt a családja. Tiszteletes úrral még imádkoztunk együtt, majd mindenki hazament. Másnap a templomban beszámoltunk a Gyülekezetnek a héten átéltekről. Énekeltünk, hallgathattunk két beszámolót, egyet a hallott Igékről, másikat a programokról, és a végén egy személyes bizonyságtételt hallgattunk meg. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, hogy ismét elmehettünk Középhutára, és eltölthettünk ott egy csodálatos hetet! Szanyi Bianka

8 Anyakönyvi rovat Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események történtek: Házasságukra Isten áldását kérték: Faragó Csaba és Kazsuk Anikó (Szeptember 27.) testvéreink Imádkozzunk értük és közös életútjukért! Eltemettük: Herczeg Barnabás, 91 évet élt özv. Sebestyén Albertné Kun Gizella, 88 évet élt Zeke Zsuzsánna, 88 évet élt (Idősek Otthona lakója) özv. Gál Miklósné Szesztai Mária, 85 évet élt (Idősek Otthona) Marczi Ernő Csaba, 54 évet élt özv. Szűcs Istvánné Szűcs Ilona, 89 évet élt Herczeg István, 49 évet élt testvéreinket. Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért! Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. (Róma 12,15) GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI Vasárnap: 8.30 Gyermekistentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.) 8.30 Gyermekistentisztelet a Gyül. házban (Kossuth út 18.) 8.30 Istentisztelet az Idősek Otthonában (Kossuth út ) 9.10 Istentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.) Istentisztelet a Templomban Istentisztelet a Templomban Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi délelőtti alkalmak hangfelvételei, gyülekezetünk hírei, hírlevelei. Kérem, látogassa meg, címe változatlan: Azok számára, akik nem rendelkeznek internet eléréssel, a honlap tartalma (kérésre) CD-n is elérhető. Hasonlóan az elhangzott igehirdetések audio, vagy mp3 formátumban kérhetőek a Lelkészi Hivatalban. (B. Tibor) Hétfő Szerda Szombat Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán) Bibliaóra a Gyülekezeti házban Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban Minden reggel 8.30 Áhítat az Idősek Otthonában Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt! Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007.

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. 1 Fiktív név. Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2014 186 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben