Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31)"

Átírás

1 Hirdetések REFORMÁCIÓ ÜNNEPE október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé és ezzel kezdetét vette Reformáció. Október 31-én, pénteken délelőtt 9-kor a Kistemplomban, illetve fél 11-kor és este 6-kor a faluban a Nagytemplomban Istentiszteletek lesznek ******** EVANGÉLIZÁCIÓ November 24-től, hétfőtől kezdődően evangelizációs alkalmakat tartunk, délután fél 5 órai kezdettel a Kistemplomban és este 6 órai kezdettel a Nagytemplomban **** Az evangelizációs Istentiszteleteken, valamint a november 23-i és 30-i vasárnap délelőtti Istentiszteleteken Igét hirdet: Szénási László, tahitótfalui református lelkipásztor November 30-án, vasárnap délelőtt, mindkét templomban Úrvacsorás Istentisztelettel záródik az evangelizációs hét. Délután 4 órakor Úrvacsorás Istentisztelet az Idősek Otthonában ********* December 7-én, vasárnap délután fél 3-tól hitmélyítő délutánt tartunk. Igével szolgál: dr. Makrai Tibor a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet főgondnoka *** Az alkalmakat áron is megvegyétek Egyedül Istené a Dicsőség! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek Ura. (Malakiás 3,10.12) Kiáltó Szó A Nagyvarsányi Református Egyházközség kiadványa Felelős Kiadó: Szegedi Gyula Szerkesztő: Mércse Dávid 4812 Nagyvarsány Kossuth út 18. Tel.: 45/ Kiáltó Szó A NAGYVARSÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA III. szám Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31) Reformáció Ünnepe

2 LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ Kedves Nagyvarsányi Református Testvérek! Mennyei Édes Atyánk kegyelme napjainkhoz napokat, esztendeinkhez esztendőket told. Újra itt egy szép és áldott ősznek az időszaka. Egy nagyon érdekes, szép és hosszú nyár után egy önmagában is hálára indító szép ősz, sok gyümölccsel, Mennyből alászálló áldásokkal megrakva. Hatalmas feladatot jelent a bőséges gyümölcs és termés betakarítása. Olyan jó arra gondolni, hogy nincs talán az országnak olyan része, ahol ne ízlelnék az ide hozzánk gazdagon juttatott gyümölcsök jó ízét! Valóban igaz a Jakab apostol levelében olvasható Ige: Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a Világosságok Atyjától száll alá, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. /Jakab 1:16-17/ Október nekünk, reformátusoknak Egyházunk születésének az ünnepét is jelenti! Jó, ha erről soha nem feledkezünk meg! A Kiáltó Szó" újra megjelenő, kézbe vehető, olvasható cikkeivel ebben szeretnénk segítségül lenni minden kedves református testvérünknek és olvasónknak. Jó, ha tisztában vagyunk gyökereinkkel, ápoljuk, erősítjük azokat! Gyümölcsfáinknál is látjuk, hogy a gyökerek viszik, hordozzák a törzset, ágakat, lombot, rügyet és a termést is. Ezek ápolása talajműveléssel, tápanyag eljuttatásával a gyümölcsfáink segítésének fontos része. Református Egyházunk gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. A reformáció nagy, lelki, bibliai ébredésének kezdetét dátum szerint október 31- re vezetjük vissza, tartjuk számon, és a Szentháromság Isten iránti hálával ünnepeljük. Tudjuk azt is, hogy ez az a híres nap, amelyiken Luther Márton Wittenberg áldott evangéliumhirdetője a wittenbergi vártemplom hatalmas kapujára odaszegezte 95 pontból álló hittétel sorozatát. Ebben a hittételeket tartalmazó írásban kiszögezett pontokban hitében kérdezte meg és lelkében rázta fel bűnös álmából az akkori egyházat. A Reformáció minden személye és eseménye fontos azonban nekünk. Különösen hálásak vagyunk Kálvin Jánosért, áldott hitéért, hitünket ma is megelevenítő Igemagyarázataiért. Még közelebbről áldjuk a mi Istenünket magyar reformátorainkért, Károli Gáspárért, akinek kegyelmes Istenünk azt a nagy ajándékot adta, hogy hívő munkatársaival együtt a teljes Szentírást lefordíthatta magyar nyelvünkre Áldjuk Istent Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaiért, a Károli Bibliafordítás további gondozójáért. Magasztaljuk Istent Szegedi Kis Istvánért és Sztárai Mihályért, akik az egész országunkat evangélizációs és tanítói igehirdetéseikkel ébresztették, vagy Méliusz Juhász Péterért, aki Debrecen városának reformátora volt Senki ne gondolja ennyi név hallatán, hogy mindent elsoroltunk volna a Reformáció nagy ébredése történeteiből. Szívesen adunk kézbe olyan írásokat, amelyekből a teljesebb igazságot meg lehet ismerni. De még a Reformációnak egy, Nagyvarsányt, és különösen a Nagyvarsányi Református Gyülekezetet érintő elevenítő eseményéről szólnunk kell: Ez pedig a Heidelbergi Káté! Ki ne tudna róla? Évtizedek óta nemzedékek tanulták Gyülekezetünkben. Ma is ezt tanuljuk a konfirmáló ifjakkal, és ha ad Isten felnőtteket, akkor velük is. A Heidelbergi Káté Németországban született. III. Frigyes pfalczi választófejedelem hitének elevensége és buzgósága van a Heidelbergi Káté születése mögött. Heidelberg városában, amely Pfalcz fejedelemség városa volt, olyan prédikátorokat hívott ez az istenfélő, bölcs, buzgó hitű fejedelem, akik teljes hittel és bizonyossággal az Igét és belőle mindenekfelett a Jézus Krisztus evangéliumát hirdették! Hitben gazdag és buzgó gyülekezeti élet lett a gyümölcse mindennek, és az is, hogy iskolákat alapítottak a Gyülekezet kebelében, egészen a legmagasabb szintű iskoláig, az egyetemig. A hangsúlyt az oktatásban minden iskolában - az egyetemen is -, a Biblia teljes megismerésére tették. III. Frigyes választófejedelem kezdeményezésére olyan hitvallás írásához fogtak hozzá az ott tanító hívő, élő hitű tudós professzorok, amely teljességgel magába foglalja a Biblia, a keresztyén hit minden lényeges kérdését, a legegyszerűbb, érthető formában, kérdés és felelet formájában. Így 121 kérdés és felelet foglalja össze a Biblia teljes üzenetét, és a Krisztusban való hit teljességét. Két hívő tudós professzor lelkipásztornak a neve különösen kiemelkedett a Heidelbegi Káté írásakor, Oleviánusz Gáspár és Urzinusz Zakariás neve. Egész Európában a protestáns egyházakban mindenhol lefordították, és mind e mai napig tanítják, és alap hitvallásként fogadják el a Heidelbergi Kátét. Mi is itt Nagyvarsányban nagy örömmel, készséggel és buzgósággal tanítjuk a konfirmandusoknak, és velük együtt, és rajtuk keresztül az egész Gyülekezetnek

3 A kedves olvasó Testvéreknek is feltétlenül figyelmébe ajánljuk a konfirmációt Gyülekezetünkben, és ezzel együtt a Heidelbergi Kátét. Hadd álljon itt e mostani írásunk befejezéseképpen a Heidelbergi Káté első kérdése és felelete. Ezzel ajánljuk minden kedves Testvérünk figyelmébe a Biblia olvasását, és a belőle olvasottak átgondolását, a gyülekezeti életet, és a Gyülekezet életének központi eseményét, az Isten hirdetett Igéjének a hallgatását. Szeretettel: Szegedi Gyula lelkipásztor *********************************************************** A Heidelbergi Káté 1. kérdése és felelete Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Válasz: Az, hogy testestől - lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, - aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, - és úgy megőriz, hogy Mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, - sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít, - és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. A Nagyvarsány Református Általános Iskoláról A következő cikkekben a településünk általános iskolájának pedagógusai írnak az intézmény életéről Iskolánkról Iskolánk több éven át tartó útkeresés után szeptember 1-től a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagintézményeként egyházi fenntartású iskolaként működik. Nem volt könnyű a gyors, de felelősségteljes döntés meghozatala. Gondolkodásra nem sok időnk volt, hogy élünk-e az adódó lehetőséggel és átlépünk a megnyílt kapun, vagy maradunk a bizonytalanság talaján. Visszatekintve hisszük, hogy Isten által megnyitott kapun léptünk be. Úgy gondolom, az ezt megelőző években is komoly és felelősségteljes nevelő-oktató munka folyt intézményünkben, figyelve a gyermekek képességeire, adottságaira, sajátos igényeire. Kellően bizonyítja ezt az is, hogy éveken, sőt évtizedeken át tanulóink számos megyei és országos tanulmányi verseny résztvevői voltak. Felelősséggel felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázását is. Számtalan hasznos szabadidős program színesítette iskolai életünket. Egyházi oktatási intézményként azonban pedagógiai programunk és egész iskolai életünk még gazdagabbá, sokszínűbbé vált. Oktató-nevelő tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg. Ez nem csak azt jelenti, hogy hittanórákon és Istentiszteleti alkalmakon beszélünk a Bibliai igazságokról, hanem életünk minden pontján igyekszünk hitelesen meg is élni azt. Így elkerülhető, hogy a hit és a tudás elváljon egymástól. Ezt a következő formában igyekszünk megvalósítani: - A tanítási hetek alsós és felsős csoportbontásban áhítattal kezdődnek - Hetente 2 hittan és 1 egyházzenei óra épül be az órarendbe. - Megemlékezünk iskolai keretben, vagy gyülekezeti közösségben az egyházi ünnepekről. - Komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket a Református Pedagógiai Intézet ajánlásaira tekintettel. - A tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a Bibliai ismeretek átadása is helyet kap. - Minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére igyekszünk állítani. Nevelési programunk egyik vezérigéje (Péld. 3,13-14): Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, És az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, És nagyobb jövedelme, mint az aranynak. Vincze Ferencné, Tagintézményvezető

4 "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!" - mondja Jézus. (Márk 10:14) Iskolánk 2012 szeptemberétől működik református iskolaként. Ne feledjük, ezzel az intézményi átszervezéssel a pedagógusokon, szülőkön és a diákokon keresztül az Egyház olyan társadalmi csoportokkal került kapcsolatba, amelyekkel korábban nem feltétlenül volt. A Magyarországi Református Egyház a közoktatási intézményeiben a közös nevelési célkitűzéseit úgy tudja elérni, ha hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít: református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a Református Egyház értékeinek megbecsülésére neveli. Nagy kihívást jelentett számunkra az iskola Gyülekezetbe történő integrációja. A magam részéről e kapcsolat építése érdekében vállaltam a szolgálataimat. Mi értelme lenne egy egyházi iskolának, ha nem az, hogy a Gyülekezet részeként az egyház missziójának az intézményes résztvevője legyen? Fontos vonása az Egyházhoz való tartozásunknak a szabályozottság. A hitoktatás, a hétfő reggeli áhítatok, az alkalmazotti bibliaórák és az iskolai élethez kötött imádságok, istentiszteleti alkalmak a legjobb hagyományok csíráit hordozzák magukban. A más felekezethez tartozó diákjainkat az iskolai rendezvényeken túl nem kötelezzük a református istentiszteleti alkalmak látogatására, az egyházi programokon való részvételre, a gyülekezeti szolgálatra. Ezeket az alkalmakat csak felkínáljuk gyermekeink számára. Az iskola és gyülekezet hatékony együttműködésének célja, hogy eleven, gondolkodó, cselekvő hit felé mozdítsa a fiatalokat. Reményeink szerint ez a hit kelti majd fel a vágyat, hogy gyülekezethez kapcsolódjanak. Egy jó iskolában rendek vannak, amelyek nem kényszerré, hanem önként vállalt, örömmel teljesített szabályokká lesznek. Iskolai közösségeink több alkalommal szolgáltak az Idősek Otthonában, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. A műsorban versek, egyházi-ifjúsági énekek egyaránt voltak, ezzel is híd épült a fiatalok és idősek között, és bízunk abban, hogy a szolgálatokkal Istenre is mutathattak a tanulóink, akitől tehetségüket kapták. Az idősek nagyon meghatódtak, látszott rajtuk, mennyire fontos számukra, hogy a fiatalok is odafigyeljenek rájuk. Ugyanakkor gyermekek számára is nagy élményt jelentett a szeretetteljes fogadtatás. A szolgálatokból részesedhettek a gyülekezet tagjai is, amikor az iskola egy-egy osztálya, kisebb csoportok istentiszteleti alkalmakon szolgáltak: Advent, Karácsony, Húsvét, Anyák napja, Reformáció ünnepe. Legyen jó az Iskola, legyen jó a Gyülekezet és a kettő közös együttműködése tegye még gyümölcsözőbbé református hitvallásunkat: Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség! Végh Valéria tanárnő A reformáció alapelvei: 1. Sōla Scriptūra (Egyedü l a Szentíra s); Az egyedül a Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedü li ihletett e s hiteles szava, a keresztye n taníta s egyetlen forra sa. Ez az isteni szo mindenki sza ma ra hozza fe rheto, azaz mindenki sza ma ra e rtheto. 2. Sōlā Fide (Egyedü l hit a ltal); A megigazüla st (ami a protesta ns szo haszna latban Isten a ltal igaznak nyilva níta st jelent) kiza ro lag hit a ltal nyerhetjü k el, ba rmilyen jo cselekedet szü kse gesse ge e s hozza ada sa ne lkü l. A korai protesta ns teolo gia szerint a jo cselekedetek bizonyíte kai e s nem elo felte telei a hitnek. 3. Sōlā Grātiā (Egyedü l kegyelembo l); Ez azt jelenti, hogy a megva lta s egy olyan aja nde k Istento l Je züs szeretete a ltal, amie rt nem tettü nk semmit. Ingyen van = Gratis. 4. Sōlus Christus (Egyedü l Krisztüs); Az egyedül Krisztus elv azt jelenti, hogy egyedü l Krisztüs a ko zvetíto Isten e s az ember ko zo tt e s így senki ma son keresztü l nem lehetse ges a megva lta s. 5. Sōlī Deō Glōria (Egyedü l Istene a Dicso se g). Minden dicso se g egyedü l Istennek ja r, mivel a megva lta s kiza ro lag az Ő akarata e s tette a ltal ment ve gbe: nemcsak Je züs mindenre ele gse ges bü nho de se a mi bü neinke rt a kereszten az Ő münka ja, hanem az is, ha mi hiszü nk Je züsnak ebben a tette ben, e s ezt a hitet is az ember szíve ben a Szentle lek hozza le tre. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efézus 2,8-9) - 7 -

5 Gyermekhét 2014 Néhány nappal azután, hogy az általános iskola bezárta kapuit, az idén is sor került Gyülekezetünkben a gyermekhétre. Az elmúlt esztendőben igen szép számban és lelkesen vettek részt a gyerekek a hét alkalmain. Isten iránti hálával számolhatunk be arról, hogy most sem volt ez másképp. Kicsik és nagyok, nagyvarsányiak és más településen lakók jöttek nap, mint nap az alkalmakra. Sikerült tartalmassá és sokszor éppen ezért "röviddé" tenni a délelőttöket. A hét témája Sámuel próféta élete és szolgálata volt, melyet idén is a Titus Hitéleti Alapítvány gondosan elkészített tematikája szerint dolgoztunk fel a gyermekekkel. 1. nap: Sámuel születése /I. Sámuel 1:1-2:10/ Sámuel apja, Elkána a Lévi törzséhez tartozó Cuf leszármazottja. Két felesége, Anna és Peninná. Elkána kegyes ember volt. Isten iránti kötelezettségének családjával együtt évről-évre eleget tett. Elkána és családja örömébe azonban sok üröm is vegyült. Anna, a kedvelt feleség gyermektelen volt. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották, ezért a gyermektelenség a legnagyobb csapásnak számított. A silói zarándoklaton Anna bánatával a Szentélybe, az Úr színe elé ment, ahol gyógyulást remélhetett. Kéréséhez fogadalmat tett: ha Isten meghallgatja, születendő fiát az Úrnak szenteli egész életére. Hite nem szégyenült meg. A kért fiú megszületett. Anna Sámuelnek nevezte el: Isten meghallgat. Anna sem feledkezett el fogadalmáról: Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. /I. Sámuel 1:27-28a/. A fogadalom teljesítése után Anna hálaadó imádsággal magasztalta Istent. Kitartóan és hálával telt szívvel imádkozz! Isten meghallgatja a hozzá fordulókat. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. (Jeremiás 29:12) nap: Sámuel elhívása /I. Sámuel 2:11-3:21/ Sámuel kisgyermekként Éli főpap felügyelete alatt az Úr szolgája lett. Éli fiai, Hofni és Fineás elvetemült emberek voltak, nem törődtek sem az Úrral, sem az Úr törvényével. Engedetlenségükkel elveszítették Isten áldását. Büntetésüket Isten előre kijelentette Élinek. Ezzel ellentétben Sámuel az Úr iránti hűségében növekedett. Isten megszólította őt és elhívta szolgálatára. Isten téged is megszólít. Légy kész a meghallására! Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (I. Sámuel 3:9) 3. nap: Sámuel, a bíra /I. Sámuel 4:1-18; 7:2-17/ Sámuel könyvében itt találkozunk először a filiszteusokkal. Már az izraeliekkel való első összecsapás után heves küzdelem alakult ki, ami a filiszteusok győzelmével végződött, sőt az Isten Ládáját is zsákmányul ejtették. Az Élinek meghirdetett jel bekövetkezett: két fia egy napon halt meg. Éli minden csapást kibírt, még fiai halálát is, de a Szent Láda elveszítésének a hírére holtan esett össze. Húsz év telt el, mikor a nép újra vágyakozni kezdett az élő Isten után. Sámuel ekkor lépett színre. Ő volt az, aki a felébresztett vágyakozást helyes irányba terelte. Három lépésre hívta fel a nép figyelmét, amely a megtérés útja a számukra: Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótót, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok: akkor megszabadít titeket a Filiszteusok kezéből. I. Sámuel 7:3. A nép számára nem maradt más, csak az imádság, de most már hittek annak erejében. Isten azt akarja, hogy csak Benne bízz! Minden élethelyzetre van hatalma, megoldása. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert Ő a mi kősziklánk mindörökre! (Ézsaiás 26:4) - 9 -

6 4. nap: Sámuel Sault királlyá keni /I. Sámuel 8:1-10:27/ A nép a királyság bevezetését kérte. Sámuel ezt ellenezte, a nép kérését Isten elleni lázadásnak tekintette. Az Úr azonban megparancsolta a prófétának a kívánság teljesítését. Saul, apja szamarait keresve találkozott Sámuel prófétával, aki Isten parancsára fölkente Izrael királyává. Majd összehívta a népet Micpába, ahol sorsvetéssel jelölte ki Sault királynak. A nép Isten ajándékaként örömmel fogadta. Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az ÚR színe előtt. Ezzel jelezte, hogy továbbra is Isten maga őrködik a jogszabályok megtartása felett. Isten a te Urad akar lenni! Engedd, hogy irányítsa életedet! Én, az Úr vagyok a te Istened. (II. Mózes 20:2) 5. nap: Az amálekiták elleni harc /I. Sámuel 15/ Amálek népe Ézsau leszármazottaként Izráellel rokon és vele állandó ellenségeskedésben élő nép volt. Az Egyiptomból kivonuló Izráelt hátba támadták, és az Úr megígérte, hogy megtorolja majd tettüket. Ennek most érkezett el az ideje. Isten Sámuel prófétán keresztül rendelkezéseket adott Saulnak, aki azonban nem teljesítette azokat maradéktalanul saját dicsőségének, tekintélyének növelése érdekében. Saul tette azt eredményezte, hogy az Úr elvetette, mint királyt, megbánta, hogy királlyá tette. A nép ugyan még 15 éven át királynak tekintette Sault, de az Úr ekkor már megfosztotta őt trónjától. Sámuel bánkódott Saul miatt, míg Isten elküldte őt a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választott királyt Dávid személyében. Törekedj arra, hogy Isten akarata szerint élj! Isten akarata szerint éljétek életetek idejét! (I. Péter 4:2) Sok imádság volt Sámuel élete mögött. Ezért tudta elvállalni a nem könnyű küldetést, és maradhatott meg Isten útján akkor is, amikor közelről látta Hofni és Fineás hiteltelen életét. Akkor is, amikor a néppel, vagy éppen az általuk oly nagyon akart királlyal, Saullal kellett szembemennie. Elengedhetetlen napjainkban is az, hogy hiteles életet élhessünk a ránk bízott gyermekek előtt. Ma is nagyon fontos, hogy eljusson hozzájuk Isten megszólító üzenete. Erre különös ajándék lehet az, hogy legalább öt nap egymás után hallhatják Isten Igéjét. hatalmas Isten végezheti a munkáját. Ő maga szólhat hozzájuk, és a A délelőtti alkalmakat missziós történettel zártuk. A gyerekek megismerkedhettek Fehérkével. A történet a gyermeki szívekhez közel álló keretek között, de mély evangéliumi tartalommal telítve mutatta be ennek a báránykának, s az őt körülvevő nyájnak az életét. A nyáj a Jó Pásztorhoz tartozott, aki név szerint ismerte őket. Ismerte természetüket, gondjaikat, örömeiket. Naponként meghallgatta őket, begyógyította sebeiket. A gyámoltalanokat bátorította, a hősködőket helyre igazította. Fehérke érdeklődése születése után azonnal felébredt az őt körülvevő világ iránt. Megismerte mamáját, hallotta a Pásztor megnyugtató hangját: Ne félj, mert én veled vagyok! Látta, hogy a biztonságot, nyugalmat adó, szeretetteljes Pásztor hogyan gondoskodik az Ő nyájáról. Megismerte a nyáj tagjait. Barátságok, ellenségeskedések, harag, gyűlölet, sérelmek, meggondolatlanságok, veszélyes kalandok során egyre inkább úgy érezte, hogy a Jó Pásztorhoz és az Ő nyájához akar tartozni. Át kellett élnie, hogy a biztonságot adó Pásztor nyájából a gonosz pásztor nyájába keveredett, aki rátette a maga pecsétjét, saját tulajdonának tekintette. Fehérke ekkor döbbent rá, hogy mit veszített el. A Jó Pásztor azonban élete árán is kimentette Fehérkét, aki visszakerült a nyájba. Jézus, a Jó Pásztor érted is az életét adta. A te életed fölött is Úrrá tud lenni, hogy a nehézségek, harcok között is boldog és elégedett lehess. Akarod-e ezt? A gyerekhét gyülekezeti családi délutánnal zárult, ahol Isten Igéjére való közös figyelés és a beszámolók mellett a felnőttek együtt énekelhettek a gyerekekkel, tanulhatták a történethez kapcsolódó aranymondást. A templomi alkalom után a gyerekek örömmel játszottak a vidámpark játékain, és fogyasztották a Gyülekezet tagjai által készített süteményeket. Köszönjük mindenkinek a segítségét, imádságát! Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15) A Szolgálók

7 Ifjúságunkkal Középhután Isten kegyelméből idén is eljuthattunk mi fiatalok Középhutára augusztus 4-én, hétfő reggel indultunk a 28 fős kis csapattal. Az út hosszadalmas volt, és mindenki nagyon várta már, hogy odaérjünk. Amikor megérkeztünk kipakoltunk, mindenki elfoglalta a helyét, aztán egy rövid áhítat után megebédeltünk. Délután pihentünk egy kicsit, majd elmentünk a Flórika forráshoz. Mire visszaértünk, már a vacsora is készen volt. Vacsora után Tiszteletes asszony tartotta az áhítatot: a Ruth könyve 1,1-9-ig verseiből hallgathattuk meg az Igét. A kedd reggelt tornával kezdtük, amit Mércse Dávid vezetett. Reggeli előtt mindenki a saját szobájában tartott egy rövid áhítatot, amit nálunk Dévai Edina és Kiss Ágnes vezetett. Énekeltünk, imádkoztunk és meghallgattuk a napi Igét. Reggeli után folytattuk a Ruth könyvével, az 1,1-22-ig verséig tartó résszel. Ezután szabad foglalkozás volt. Legtöbben játszottak vagy beszélgettek. Ebéd után a naposok segítettek mosogatni és elpakolni. A délutánt a játszótéren töltöttük. A fiúk fociztak, a lányok pedig beszélgettek, hintáztak, vagy épp a fiúknak szurkoltak. Miután mindenki jól elfáradt, visszamentünk a házhoz és vacsoráztunk. Vacsora után Szűcs Gyula tartotta az áhítatot, Márk 2,13-17-ig verséig hallottuk Isten Igéjét. Szerda délelőtt Tiszteletes úr tartotta az áhítatot Ruth 2,1-23-ig verséig terjedő igeszakaszból. A délelőtti órákban elindultunk Kőkapura, amely elég hosszú túra volt. Mindenki jól érezte magát, az idő is nagyon szép volt. Délután az ebédet Tiszteletes úr hozta nekünk. Ezután egy bizonyságtételt hallgathattunk meg, majd elindultunk hazafelé. Amikor visszaértünk, már készen várt Újvári Robi a vacsorával. Az esti áhítatot Mércse Dávid tartotta a Lukács 5,1-11-ig versei alapján. Csütörtök délelőtt folytattuk a Ruth könyvével, a 3,1-18 verseket. Áhítat után Birgány Szandi és még egy pár felnőtt készülődtek a délutáni vetélkedőre. Ebéd után mindenki pihent, hogy a vetélkedőn frissek legyünk. Nagyon élvezte mindenki a feladatokat. Este Mércse Dávid a János evangéliumának 9,1-41-ig verséről tartotta az áhítatot Péntek reggel befejeztük a Ruth könyvét. Számomra nagyon tanulságos volt ez a fejezet. Este Dévai Edina tartotta az áhítatot: Márk 2,1-5 és ig versig hallhattuk az igeszakaszt. Este már mindenki el kezdett pakolni, hogy másnap a házat tudjuk takarítani. Szombat reggel Tiszteletes úr szolgált a 100. Zsoltárból, majd mindenki elmondta, hogy hogyan érezte magát ezen a héten, és a kapott Igéről is beszélgettünk. Ezután mindenki pakolt, takarított, segítettünk egymásnak. Készítettünk pár csoportképet, majd elindultunk hazafelé. Amikor hazaértünk mindenkit várt a családja. Tiszteletes úrral még imádkoztunk együtt, majd mindenki hazament. Másnap a templomban beszámoltunk a Gyülekezetnek a héten átéltekről. Énekeltünk, hallgathattunk két beszámolót, egyet a hallott Igékről, másikat a programokról, és a végén egy személyes bizonyságtételt hallgattunk meg. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, hogy ismét elmehettünk Középhutára, és eltölthettünk ott egy csodálatos hetet! Szanyi Bianka

8 Anyakönyvi rovat Az előző lapzárta óta a mostani lapzártáig az alábbi anyakönyvezett események történtek: Házasságukra Isten áldását kérték: Faragó Csaba és Kazsuk Anikó (Szeptember 27.) testvéreink Imádkozzunk értük és közös életútjukért! Eltemettük: Herczeg Barnabás, 91 évet élt özv. Sebestyén Albertné Kun Gizella, 88 évet élt Zeke Zsuzsánna, 88 évet élt (Idősek Otthona lakója) özv. Gál Miklósné Szesztai Mária, 85 évet élt (Idősek Otthona) Marczi Ernő Csaba, 54 évet élt özv. Szűcs Istvánné Szűcs Ilona, 89 évet élt Herczeg István, 49 évet élt testvéreinket. Imádkozzunk a gyászolókért, Istentől kapott vigasztalásért! Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. (Róma 12,15) GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI Vasárnap: 8.30 Gyermekistentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.) 8.30 Gyermekistentisztelet a Gyül. házban (Kossuth út 18.) 8.30 Istentisztelet az Idősek Otthonában (Kossuth út ) 9.10 Istentisztelet a Kistemplomban (Akácos út 55.) Istentisztelet a Templomban Istentisztelet a Templomban Honlapunkon továbbra is elérhetőek a vasárnapi délelőtti alkalmak hangfelvételei, gyülekezetünk hírei, hírlevelei. Kérem, látogassa meg, címe változatlan: Azok számára, akik nem rendelkeznek internet eléréssel, a honlap tartalma (kérésre) CD-n is elérhető. Hasonlóan az elhangzott igehirdetések audio, vagy mp3 formátumban kérhetőek a Lelkészi Hivatalban. (B. Tibor) Hétfő Szerda Szombat Bibliaóra a Kistemplomban (Szabadságtanyán) Bibliaóra a Gyülekezeti házban Ifjúsági alkalom a Gyülekezeti házban Minden reggel 8.30 Áhítat az Idősek Otthonában Szeretettel várunk az alkalmakra minden érdeklődőt! Az alkalmakkal kapcsolatos további és bővebb információkat az Istentiszteleteken elhangzó hirdetésekben hallhatnak!

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség 22 sz szeptember.qxd 9/13/03 1:06 PM Page 1 Újfolyam 22. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából

Részletesebben

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék,

Lekció: Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, Hírlevél Kelenföldi Református Egyházközség lapja, 2013. I. 2013. Húsvét Váltsághalál - Feltámadás - Örökélet www.kelenref.hu Bizonyságtétel g Evangéliumot Minden Otthonba g Adakozás g A reformáció g énekei

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Verestemplo m www.verestemplom.hu 2009. tél, V I I. é v f. 4. s z. A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Fotó: Kőszeginé Pótor Erika e l ő s z ó Minden este imádkozok, szeretem Istent,

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség ÁLLANDÓ HETI és HAVI GYÜLEKEZETI ALKALMAI: Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor. Istentisztelet gyermekeknek: minden vasárnap 10.00 órakor. Ifjúsági

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 2007. október III. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A reformáció ünnepe: Október 31. Egy felmérést láttam nemrégen. Az utca emberét megkérdezték: mit ünnepelünk pünkösdkor?

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben