Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához"

Átírás

1 Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához szeptember

2 Tartalom Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés Tervezett fejlesztési prioritások Az egyes tervezett fejlesztési területek: Ágazati szerkezet (kiemelve az innovatív ágazatokat) K+F potenciál K+F+I helyzetelemzés SWOT elemzés Innovációs kezdeményezések Ipari parkok Klaszterek K+F+I együttműködések A megyére ható más kutatások Lehetséges megyei jövőkép Lehetséges jövőkép Javasolt cél

3 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához Jelen háttéranyag Heves megye intelligens szakosodási stratégiához (S3) kapcsolódó prioritásainak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az intelligens szakosodási stratégiák az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-szerte nemzeti és területi szinten annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon, valamint fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások között. Az intelligens specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi jellemzői és értékei, a folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, felsorakoztatva a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. Megvizsgáltuk Heves megye adottságait. Ennek során megállapítottuk, hogy a megye térszerkezete és fejlettségi szintje kétarcúságot mutat. A Pest megyéhez közel eső, valamint az M3-as autópálya melletti Gyöngyös-Hatvan térségeinek központi települései, valamint a megyeszékhely és közvetlen környezete fejlett, a megye többi része az országos átlagnál lényegesen fejletlenebb. Ugyan a megyében a városi népesség aránya (69,6 %), átlagosnak tekinthető az országban, az urbanizáció foka nem jelenti a fejlett, városiasodott környezet megjelenését, több kisváros hiányos funkciójú, külsejében falusias megjelenésű. A legszegényebb térségek a megye déli és északi területeire összpontosulnak. A megye északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéke, valamint a déli területek egyaránt perifériának minősülnek. Az északi határmentiség nem eredményez térségi dominanciát, sokkal inkább perifériára szorulást jelent. Munkaerőpiacát kettősség jellemzi: a megye fejlett középső - az M3-as autópályához és a megyeszékhelyhez közeli - területeken élők képzettsége megfelelő, amíg a fejletlen északi és déli peremterületeken lakó népességé nem kielégítő. A lakosság gazdasági aktivitása alulmarad az országos átlagtól, a munkanélküliség, pedig folyamatosan az országos átlagot jóval meghaladó mértékű. Magas az általános iskola 8 osztályt be nem fejezők száma és a legfeljebb 8 osztályt elvégzők aránya is 45%. A megye lakossága az utóbbi 30 évben folyamatosan csökken. Heves megye az ország gyengén fejlett megyéje, az itt előállított egy főre jutó GDP mintegy 1,8 millió forintot tett ki 2011-ben, amellyel az országos átlag alatt helyezkedik el, ugyanakkor a régión belül Nógrád és Borsod-Abaúj_Zemplént megelőzve a legfejlettebb megyének számít 3

4 az egy főre jutó bruttó össztermék terén. A térség leszakadása (az országos átlagoz képest) 1980-tól kezdve megszakításokkal folyamatos. A rendszerváltást követően a 2000-es évek közepére indult kissé fejlődésnek, de a gazdasági válság hatására a javuló tendencia megtört. A mélypontot 2007-ben érte el. Többféle módszerrel elemezve a megye gazdaságának jelenlegi és lehetséges domináns ágazatait megállapítható, hogy az alábbi tevékenységek megyei koncentrációja jelentős, illetve többek között a következő ágazatok válhatnak egy szakosodási stratégia alapjává: az energiatermelés, a gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar. Heves megye az ország egyik legfejletlenebb kutatás-fejlesztési régiója ben Észak- Magyarország csupán a GDP-je 0,63%-át fordította kutatás-fejlesztésre, így a GDP arányos kutatás-fejlesztési ráfordítás messze az országos átlaga alatt van. A Norria által összeállított abszolút innovációs index alapján Heves megye a stagnáló megyék közé tartozik. A régióban a Miskolci Egyetem mellett a megye két felsőoktatási intézménye (az egri Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola) is fontos szerepet tölt be a K+F+I tevékenységben, az elmúlt években nőtt ezen a téren az aktivitásuk, illetve forrás abszorpciós képességük, a megye kiemelkedő tudásbázisai. A hasznosítási oldalon azonban komoly problémával szembesülünk: kis számban vannak jelen a gazdasági húzóágazatokban tevékenykedő nagyvállalatok. Hiányoznak a gyártó, fejlesztő multinacionális cégek, melyek alvállalkozói láncokon, beszállítóikon, beszállítói hálózataikon keresztül dinamizáló hatást gyakorolhatnának egy szélesebb vállalkozói körre. A megyei ipar fejletlensége erőteljes gátló tényező az innovációra nézve. A SWOT analízis elkészítése után láthatóak a megye adottságai, erősségei, melyekre építeni lehet, valamint gyengeségei, amelyeken javítani kell. Ezek alapján került meghatározásra a megye egy lehetséges jövőképe: Heves megye természeti erőforrásainak magasabb szintű, hatékonyabb, és fenntartható hasznosításával, a tradicionális és az intelligens szakosodás kapcsán kiemelt iparágainak és ágazatainak versenyképes fejlesztésével a környezetét meghaladó mértékű ütemben növekedhessen, a tudásteremtő K+F intézményeivel jobban bekapcsolódhasson az európai munkamegosztásba, húzóágazatait tekintve ismert és elismert innovációs központtá váljon. 4

5 Heves megye közötti időszakra vonatkozó, kidolgozandó intelligens szakosodási stratégiájának átfogó célja: A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység célrendszereinek kijelölésével és fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával, a tudásteremtés, tudás- és technológia transzfer, valamint tudáshasznosítás célirányos működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos kapcsolatok által elérhető szinergiák kihasználásával, növekedjen a régió-, és a régióban működő vállalkozások gazdasági versenyképessége, biztosítva a gazdasági növekedés fenntarthatóságát. A megyei stratégiai dokumentumok alapján a megyében az alábbi ágazatok megjelenése, koncentrációja erős, melyek alapul szolgálhatnak az intelligens szakosodás irányaihoz is: 1. A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával. 2. Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés. 3. Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés. 4. Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése. 5. Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése. A korábbi stratégiai dokumentumok áttekintése alapján a megyében a fejlődés bázisául szolgáló kiemelt technológiai ágazatok a következőek lehetnek: - az energiatermelés, - a gép-, feldolgozóipar és - élelmiszeripar. Az információs kommunikációs technológiák nem jelennek meg külön kulcságazatként, mivel azokra inkább, mint egy platform technológiára tekintünk, amely minden kiemelt ágazathoz kapcsolódik. Fejlesztése ugyanakkor kulcsfontosságú és a fejlődés alapfeltételei adottak a megyében. Az intelligens szakosodási stratégia kidolgozásának elősegítésére készült háttérdokumentum során figyelembe vettük a kapcsolódó EU-s, nemzeti, regionális és megyei stratégiai dokumentumokat. A megye lehetséges kitörési pontjai konzisztensek a Horizont 2020 és EU2020 irányaival, a Befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia célkitűzéseivel. 5

6 Alapvetés JELEN DOKUMENTUM AZ S3 FOLYAMAT HÁTTÉRANYAGA, AMELYET KIZÁRÓLAG A NEMZETI SZAKOSODÁSI STRATÉGIA MEGALAPOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETKÉNT KELL ÉRTELMEZNI. A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM HATÁROZNAK MEG SPECIALIZÁCIÓS IRÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG A FOLYAMATBAN EDDIG KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSAI. AZ ALÁBBI FEJEZETEK A MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA (2013) VONATKOZÓ FEJEZETEINEK EGYES, RELEVÁNS RÉSZEIT TARTALMAZZÁK. 6

7 2. Tervezett fejlesztési prioritások A Regionális Innovációs Stratégia a prioritásain keresztül fejti ki hatását, melynek meghatározó gondolati csoportosítása a tudásáramláshoz kapcsolódik. Kiemelten kezeli a nemzetközileg versenyképes tudásbázisok kialakítását, azaz a tudásteremtést, a tudás megfelelő szintű és minőségi átadását, azaz a tudástranszfert, valamint a megszerzett tudás gazdaságban és társadalomban történő hatékony felhasználását. Ugyanakkor ennek a tudásáramlási folyamatnak érdemes olyan medret szabni, ami a fenti kihívásokkal összhangban a vállalkozások K+F+I potenciáljának, és képességének növekedését, a hálózatosodás feltételeinek technológia-, és tudásintenzív fejlesztésének elősegítését is szolgálhatja. Ez a folyamat sokkal magasabb színvonalon és hatékonysággal mehet végbe, ha egy megfelelően kialakított innovációs infrastruktúra, szolgáltatási-, és finanszírozási rendszer támogatja és a környezete is befogadja., ezért a környezeti feltételrendszereket is fejleszteni szükséges Az egyes tervezett fejlesztési területek: 1. A vállalkozások K+F potenciáljának, innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, tudás- és technológia-intenzív, valamint foglalkoztatást növelő fejlesztésének elősegítése A fejlesztési terület célja: Ösztönözze a gazdaságban hasznosuló alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, a felsőoktatási intézmények, a kutató intézetek, és a hídképző intézmények közötti együttműködéseken alapulnak. Ehhez teremtődjenek meg a modern és korszerű technológiák telepítésének műszaki és környezeti feltételei, a hálózatosodás lehetőségei, továbbá az innovációs folyamatok eredményeként létrejövő termékek, technológiák, módszerek, és eljárások piacra vitelének feltételrendszerei. 2. Innovációs infrastruktúra, szolgáltatások és finanszírozási rendszer fejlesztése A fejlesztési terület célja: Annak a feltételrendszernek a kialakítása, amely a szükséges infrastruktúrák, a szolgáltatási és kiemelten a finanszírozási háttérrendszerek biztosításával elősegítheti azt, hogy a régió vállalkozásai az innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységük során hozzáférhessenek a megfelelő eszközökhöz, szakmai ismeretekhez, tudáshoz, anyagi- 7

8 és szellemi, valamint pénzügyi erőforrásokhoz. A kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kialakított infrastruktúra az elérhető legkorszerűbb színvonalat jelentse, kihasználva az IT adta lehetőségek keretein belül a hálózatba kapcsolódás és elérhetőség lehetőségét, biztosítva ezzel az európai és más területek legkorszerűbb infrastrukturális eszközrendszereinek az elérését. 3. Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése, globális kapcsolódás A fejlesztési terület célja: Elősegíteni és fejleszteni a vállalkozások tágabb környezeti tényezőit annak érdekében, hogy az innováció, az innovatív tevékenység a szűkebb és tágabb környezet részéről is elfogadásra, befogadásra kerüljön, megteremtve azt a környezeti hajtóerőt és feltételrendszert, amely a vállalkozások körében az innovatív vállalkozások minél nagyobb számban történő kialakulását, létrejöttét, hatékony és sikeres működését tudja elősegíteni. Meg kell teremteni az Európai Unió K+F és innovációs folyamatai számára közvetlenül fenntartott pályázati rendszerekből a régió számára minél több forrás intézményes lehívásának (pályázati alapon történő hozzáférésének) kereteit. Alakuljon ki egy társadalmi háló annak érdekében, hogy nőjön a kutatás-fejlesztés és innováció támogatottsága, ismertsége és elismertsége, illetve meg kell teremteni az ehhez szükséges információtechnológiai és marketing eszközrendszert. A társadalmi innováció keretében a társadalmi tényezőkben rejlő energiák felszabadítása a gazdaság mobilizálása érdekében, valamint az életkörülmények javítása és a foglalkoztatási lehetőségek kiaknázása a versenyszféra és a közszféra által lefedetlen területeken. Heves Megye Területfejlesztési Programjában meghatározott fejlesztési célok, és az azok elérése érdekében kidolgozott prioritásokat és intézkedéseket az alábbiakban mutatjuk be: 1. Prioritás A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával Az 1. prioritáson belüli intézkedések: Üzleti környezet javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és stabil enegriagazdálkodás megteremtése az energiaimport függőség csökkentése érdekében Élelmiszeripar kapacitás- és minőségfejlesztése 2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés A 2. prioritáson belüli intézkedések: 8

9 Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése Húzó turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése 3. Prioritás: Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés A 3. prioritáson belüli intézkedések: A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, versenyképes agrárszerkezet létrehozása A helyi termékek versenyképességének növelése termékpálya modellek kialakításával 4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése A 4. prioritáson belüli intézkedések: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése Egészséges társadalom kialakítása A társadalmi befogadás erősítése a foglalkoztathatóvá válás elősegítésével A sport, a mozgás, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappillére Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra szerepének növelése a térségi identitás erősítésében 5. Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése Az 5. prioritáson belüli intézkedések: Az elérhetőség feltételeinek javítása Stratégiai erőforrások megóvása, természet- és környezetvédelem Fenntartható település- és térszerkezet Infokommunikációs fejlesztések 2.2. Ágazati szerkezet (kiemelve az innovatív ágazatokat) A gazdasági fejlődésben meghatározó a főváros közelsége, a kelet-nyugati irányban húzódó M3 autópálya által biztosított jó elérhetőség. Erre és a feldolgozóipari gyártási tapasztalatokra építve települtek meg nagyrészt zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú vállalkozások, stabilizálva a gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyen. Húzóágazatai az energiatermelés, a gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar. A természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló adottságainak (Mátra, Mátraderecskei 9

10 Mofetta, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál és gyógyvíz készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. Északi, jellemzően aprófalvas Bélapátfalvai és Pétervásárai kistérségeinek népességmegtartó ereje gyenge. A bruttó hozzáadott érték (kibocsátás folyó termelő-felhasználás) Észak-Magyarországon 2010-ben 2069 milliárd forint volt, amelyből 1211 milliárd (58,5%) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 605 milliárd (29,3%) Heves megyében, 253 milliárd (12,2%) Nógrád megyében keletkezett. A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerint Heves megyében: Ágazat e Ft % Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ,53% Ipar ,99% Ebből: feldolgozóipar ,33% Építőipar ,04% Kereskedelem; szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ,66% Információ, kommunikáció ,94% Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,80% Ingatlanügyletek ,10% Szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; oktatás; humán-egészségügyi és szociális ellátás ,45% 13,90% Művészet és szabad idő; egyéb szolgáltatások ,25% ,00% Magyarországon 2010-ben közel 700 ezer vállalkozás működött, ennek 8,51%-a, összesen vállalkozás Észak-Magyarországon található. Régiónkban a legtöbb vállalat Borsod- 10

11 Abaúj-Zemplén megyében működik ( szervezet). A megszűnt vállalatok száma 2010-ben minden megyében meghaladta az újonnan alapított vállalkozások számát. A régió társas vállalkozásainak több mint 93%-a mikrovállalkozás, tehát kevesebb, mint 10 főt foglalkoztatott. A társas vállalkozások 5,5%-a, összesen 2176 szervezet kisvállalatnak minősül. Régiónkban 2010-ben 355 középvállalat és 63 nagyvállalat működött. Tulajdonosi szerkezet szerint a régióban a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma 2007 óta folyamatosan növekszik, 2010-ben 764 volt, amely a regisztrált vállalkozások 1,03%-a. A legtöbb esetben (63,48%) a külföldi érdekeltségű vállalkozások kizárólag külföldi tulajdonban voltak, a szervezetek 21,86%-a többségében külföldi, míg 14,66%-a többségi belföldi tulajdonú. A régió innovációs folyamatai szempontjából a vállalatok és vállalkozások két meghatározó csoportját különböztethetjük meg. Az egyik az integrációra képes, a régió gazdasági eredményeit lényegesen befolyásoló, döntően nagyvállalati kör. A másik a KKV szektoron belül az innovatív vállalkozások köre. Országosan az 500 legnagyobb nyereséget elért vállalat közül a évi adatok szerint 6 található Heves megyében (, a régióban pedig összesen 18). A régió 18 vállalatából 4 található az energetikai, 6 a járműipari, 1 nagykereskedelmi, 2 elektronikai, 3 vegyi-, gumi és műanyagipar, és 2 fémfeldolgozás ágazatában. Az 500 legnagyobb árbevételt elérő cég esetében 31 található régiónkban (Borsod-Abaúj-Zemplén (23), Heves (5), Nógrád (3)). Ágazati megoszlásukat tekintve 8 járműipari, 6 energetikai, 5 vegyi-, gumi és műanyagipari, 3-3 elektronikai és nagykereskedelmi, 2 gépgyártás, valamint 1-1 szolgáltatási, kiskereskedelmi, élelmiszer-, dohány és mezőgazdasági és fémfeldolgozási ágazatokban található. A régiónak az utóbbi néhány évben elért innovációs eredményeit meghatározóan az innovációra fordított, innovációs célra a térségbe vonzott támogatások mutatják. Az innováció támogatása az utóbbi években döntően két forrásból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv, majd 2011-től Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának 1. prioritás forrásából történt. Ezek mellett még egyéb jogcímeken, illetve más forrásokból is van lehetőség az innováció ösztönzésére, de a régió szempontjából ezek bírnak nagyobb jelentőséggel. A régióba és között K+F+I céllal vállalkozások számára valamivel több, mint 40 milliárd forint érkezett, és több mint 500 projekt részesült támogatásban. 11

12 2.3. K+F potenciál A versenyképesség szempontjából meghatározó az innovációs potenciál, az új tudás létrehozásához szükséges képesség, mellyel a terület földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően rendelkezik. A vállalkozások innovációs tevékenységét, illetve kutatásfejlesztési aktivitását jelentősen befolyásolja a térségben lévő innovációs környezet. Az Észak-magyarországi régió K+F+I teljesítőképességet befolyásoló keresleti- és kínálati oldal kérdőíves formában történő felmérésére 2010-ben került sor. Magyarországon a K+F+I területén jól kirajzolódó területi különbségek figyelhetők meg. A K+F tevékenységre erőteljes területi koncentráció jellemző, Budapest dominanciája mutatkozik meg. A kutatóhelyek közel fele Közép-Magyarországon működik, ahol a számíto létszám alapján a kutatók több mint 60%-a dolgozik, és az összes hazai K+F ráfordítás majdnem kétharmada is ide köthető. Az innováció szempontjából meghatározó a K+F ráfordítások szerepe. A nagyobb kutatásfejlesztési ráfordítások hozzájárulnak az innovációs aktivitás növeléséhez. A GDP arányos K+F ráfordítások tekintetében európai viszonylatban Magyarország teljesítménye gyenge. Míg Európa északi államai (Finnország, Svédország, Dánia) a GDP több, mint 3%-át fordítják kutatás fejlesztésre, addig hazánkban az ilyen irányú kiadások mindössze a GDP közel 1%-át teszik ki. A magyar régiók tekintetében a legjobban teljesítő Közép-Magyarország a GDP 1,5%- át, míg Észak-Magyarország csupán 0,63%-át fordította erre a célra 2009-ben. A régión belül a K+F kiadások több mint fele Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez, közel 40%-a pedig Heves megyéhez kötődik. A megyében a 2005 és 2009 közötti időszakban a K+F-re fordított kiadások emelkedtek, ám a közel 5000 millió Ft-ot elérő 2009-es év után a válságnak is köszönhetően 2010-re alig kétharmadára esett vissza az ilyen irányú ráfordítások értéke, mely alapján a gyengébben teljesítő térségek között van. A K+F ráfordítások jelentős részét a költségek teszik ki, a beruházási célú kiadások még a legkedvezőbb évben, 2008-ban is alig érik el a 20%-ot. Heves megye gazdaságában a kutatás-fejlesztés-innováció csekély mértékben van jelen. A megye gazdasági teljesítménye az Észak-Magyarországi régión belül a legjobb, viszont országos viszonylatban a kevésbé fejlett térségek közé sorolható. 12

13 3. K+F+I helyzetelemzés Jelen fejezet feldolgozásánál az alábbi forrásokat használtuk fel: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) Heves Megye Önkormányzatának megbízásából készített Heves Megye Területfejlesztési Programja ( ) Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és évi népszámlálási adatok és elemzések 3.1 SWOT elemzés Erősségek Gyengeségek 1. Az ország két legmagasabb 1. Elégtelen infrastruktúra a Bükki hegysége a Bükk és a Mátra (a Nemzeti Park és a Tisza-tó, megye 800 méter feletti részek 90%-a) északi, déli fele megközelítésére; lényegében itt található (Magashegyi klíma); 2. A Mátra és Bükk, illetve Aggteleki 2. Illegális fakitermelések számának Karszt közötti terület növekedése, különösen a természet-közeli állapota; hegyvidékeken; 3. Európai viszonylatban is 3. Tisza-tó eliszaposodása; kiemelkedő geotermikus adottságok: geotermikus grádiens kedvező, egyik legkutatottabb terület (Eger-demjéni kőolajmező); 4. Mátraaljai és Egri Borvidéket 4. Mol Nyrt. elhúzódó mező-fenntartó teljesen, Bükkaljai-t részben bányászati tevékenysége (Eger-demjéni magába foglalja a megye; kőolajmező); 5. Tisza-tó, Tisza folyó léte; 5. Tényleges hatékony összeköttetés hiánya Miskolccal, Szlovákiával; 6. Egy nemzeti park (BNP) léte, két 6. Közigazgatás, bíróságok, rendőrség, nemzeti park (Aggtelek, önkormányzatok szakmai felkészültség Hortobágy) közvetlen közelsége; szerint átlagos összetételű személyi 7. Főváros, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza közelsége; 8. Ukrán, orosz, lengyel, román tranzit útvonal áthaladása; állománya; 7. Fenti szervek, hatóságok gyakran nem támogató hozzáállása belföldi vállalkozásokhoz és innovációhoz; 8. Önkormányzatok többségének tényleges szakmai koncepciótlansága, sodródása; 9. Szlovákia közelsége; 9. Borvidékek általában való leépülése, mozaikszerű fejlődése; 10. Hitéleti központ; 10. Műemlékek többségének hanyatlása; 13

14 11. Történelmi hírnév; 11. Hitéleti aktivitás csökkenése; 12. Jó kapcsolat Lengyelországgal és 12. Szakrális múlt feltárásának, Törökországgal; propagálásának hiánya; 13. Szakrális múlt; 13. Önkormányzatok közötti alacsony szintű együttműködés; 14. Két főiskolából adódó jelentős 14. Vállalkozások egymás közötti minimális felsőoktatási potenciál együttműködése Lehetőségek 1. Két újabb nemzeti park (Mátra, Tisza); 2. Tisza-tó bővítése; 3. Hanyi-Tiszasülyi Vésztározó turisztikai célú tóvá alakítása; 4. Nemzeti parkok összekötése Egerrel és egymással: kerékpárút, közút; 5. Nemzeti parki turizmus és ökoturizmus fenntartható fejlesztése; 6. Természet-közeli állapotú területeken biogazdálkodási övezetek létrehozása; 7. Geotermikus alapú turizmus fejlesztése; 8. Észak-dél közlekedési folyosó kiépítése; 9. Turizmusban és felsőoktatásban szláv rész-orientáció, együttműködés; 10. Borvidékek turisztikai összekapcsolása; 11. Hitéleti turizmus fejlesztése; 12. A két főiskola együttműködése; 13. Szakrális turizmus fejlesztése; 14. Múzeumi és egyéb együttműködés Lengyelországgal és Törökországgal; 15. Táji identitás növelése 16. A lakosság egészségi állapota javul Veszélyek 1. Szakmailag legerősebb személyek nem csillapodó elvándorlása, ennek következtében minden területen leépülési spirálba kerülés; 2. Új vállalkozások máshol való alapítása; 3. Gazdaságilag hatékonyabb belföldi vállalkozások elvándorlása, 4. Történelmi hírnév elsorvadása; 5. Borvidékek marginalizálódása; 6. Tisza-tó hanyatlása; 7. Községek esetén erősebb, városok esetén gyengébb népességcsökkenés, növekvő elvándorlás, népesség kontraszelekciója; 8. Meglévő infrastruktúra és intézményhálózat fenntarthatatlansága, leépülése 14

15 3.2 Innovációs kezdeményezések Ipari parkok Az ipari parkok Észak-magyarországon döntően barnamezős, illetve zöldmezős beruházással jöttek létre, jelentős pénzügyi támogatást élvezve mind centralizált, és decentralizált valamint uniós pályázati forrásokból. Az ipari parkok egy része hazánkban még nem nyújt széles körű innovációs szolgáltatásokat a betelepült vállalkozások számára. Ennek egyik oka, hogy jelenleg a vállalkozások fizetőképes innovációs igénye rendkívül alacsony, ezért üzleti alapon gazdaságosan igen nehezen működtethetők az innovációs szolgáltatások. Egyes ipari parkokban működnek műszaki fejlesztéssel foglalkozó mikro- és kisvállalkozások, amelyek főtevékenységük mellett innovációs szolgáltatásokat is nyújtanak a parkba betelepült vállalkozásoknak. A K+F+I tevékenységet végző ipari parkokban a beruházások értékénél komoly aránytalanságokat tapasztalunk: az összes régióból (beleértve Közép-Magyarországot is) két régió a Közép-Dunántúl és Nyugat Dunántúl beruházásai a teljes magyarországi beruházások 2/3-át (1571 millió Ft-ból 1031 millió Ft-ot) teszik ki Klaszterek Az Észak-magyarországi régióban viszonylag magas a kialakult klaszterek száma, és döntő mértékük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Bár ezek közül kevés az innovatívnak tekinthető klaszter, összetételük, és a klasztert alkotó vállalatok ágazati besorolása mutatja azokat a meghatározó elemeket, amelyek a domináns iparágak, specializáció, stb. tekintetében figyelembe vehetők. A klasztert alkotó vállalatok ágazati besorolásának elemzése mutatja, hogy a legnagyobb számban azok a vállalkozások vannak a hálózatokban is jelen, amelyek a régió gazdasági súlypontjait, preferált területeit képviselik. Az akkreditált innovációs klaszterek címet azon klaszterek nyerhetik el, melyek kiemelkedő innovációs- és exportlehetőségekkel rendelkeznek. Jelenleg 21 ilyen klaszter van hazánkban, ezek régiós eloszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a Dél-Alföldön (7 db, ebből Csongrád megyében 5 db) több ilyen klasztert találunk, mint a teljes Dunántúlon (Közép- Dunántúlon 4 db, Dél-Dunántúlon 2 db, míg Nyugat-Dunántúlon egy ilyen sincs). A klaszterek átlagos méretét tekintve is le van maradva a Dunántúl (átlagosan 31,8 tag/klaszter) a keleti régiókhoz (39 tag/klaszter) és Közép-Magyarországhoz (41,5 tag/klaszter) képest is. Észak- 15

16 magyarországon egy akkreditált klaszter van jelenleg, az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter. (Az előző értékelési ciklusban még ide tartozott az ENIN Környezetipari Klaszter is.) Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter ezt a stratégiailag kiemelten fontos iparágat az utánpótlás képzés területén is felkarolta: a tagvállalataik és a régió felsőoktatási intézményeinek aktív közreműködésével az elmúlt években az utánpótlásképzésben is aktív szerepet vállalt magára. Életre hívva a Navigátor mentorprogramot több olyan rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvénnyel segíti a munkavállalók és a munkáltatók közötti távolság redukálását, mint az évente két alkalommal jelentkező IT+ előadássorozat, a minden évben ősszel jelentkező szakemberek széles körét vonzó ITrend konferencia. A klaszter a hallgatóknak szervezett különféle versenyeken rendszeresen a házigazda szerepét vállalja magára. A naprakész tudás megszerzését ipari eszközök laborokba telepítésével segíti, ezzel is növelve a felsőoktatási intézményekből kikerülő fiatal szakember eladható, versenyképes szaktudását, így azok ismereteik révén méltón képviselhetik a régiót. A tagvállatoknál végzett munkaerő-igényfelmérést követően olyan oktatási csomagokat, továbbképzési programokat határoztak meg, amelyek a régióban végzett szakembereknek a régióban történő elhelyezkedését segíti elő. Természetesen kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység több klaszter keretében is folyik, azonban ezek a klaszterek belső összetételüket, a tagvállalatok tevékenységét, besorolását, export teljesítményét tekintve nem tudtak az akkreditációs feltételeknek megfelelni, viszont számukra is nyitva áll minden lehetőség K+F+I együttműködések Észak-Magyarország legfontosabb adottsága és egyik legnagyobb kapcsolati lehetősége egyben, a határ-menti pozíció. Maga a folyamat önmagába tér vissza, a versenyképesség, a felzárkózás feltételrendszerének megteremtésén keresztül a gazdaság valamennyi területén (innováció a humán szférában, életminőség, gazdaságfejlesztés) átívelve hozzájárul a régió nemzetközi ismertségének növeléséhez és az együttműködésekben résztvevő új és lehetséges partnerek megnyeréséhez. A NES-t (Nemzetközi Együttműködési Stratégia) megalapozó helyzetfeltáró kutatás legfőbb eredményei: 16

17 A kapcsolatok jellegét tekintve a felmérés az alábbi összefüggésekre világított rá: a kérdőívet kitöltő szervezetek 82%-a rendelkezett működő nemzetközi kapcsolatokkal, amelyeknek 57%-a állandó együttműködés, főként testvérvárosi jellegű. 39%-ra jellemző program/projektjellegű együttműködés. Nemzetközi kiállításokon, vásárokon, bemutatókon 32% vesz részt. Egyéb típusú nemzetközi kapcsolattal (pl. befektetés-ösztönzés) a szervezetek 29%-a, hálózati együttműködéssel pedig 13%-a rendelkezett. A stratégiai partnerségeket és a régióban működő cégek gazdasági aktivitását vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a külföldi érdekeltségű cégek legnagyobb része; 37%-a Szlovákiához kötődik. A rangsor második helyén Németország áll, 15%-kal, őt Románia követi 14%-kal. Ugyancsak jelentős gazdasági kapcsolatrendszer fűzi a régiót Franciaországhoz és Ukrajnához. A felmért gazdasági érdekeltségek száma alapján szintén jelentős a Lengyelországhoz, Csehországhoz és Ausztriához kötődő cégek száma is. Észak-Magyarország 8 területi együttműködési programban vesz részt (ERDF támogatás: 386 millió euró): 2 bilaterális határon átnyúló együttműködési program más tagországokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia) és két transznacionális együttműködési program: Közép-Európa Program és Dél-Kelet Európa Transznacionális Együttműködési Program. Továbbá a négy Interregionális Együttműködési Programban: INTERACT, URBACT, ESPON, INTERREG IVC. Továbbá, az ország részt vesz két IPA Határon Átnyúló Programban tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal. Az Európai Vidékfejlesztési Alap által támogatott projektek kivitelezésében Észak- Magyarország aktívan részt vesz, amelyből automatikusan következik, hogy a határ menti területek kiterjedt partneri hálóval rendelkeznek, illetve nemzetközi szinten aktívan részt vállalnak az adott régió társadalmi-gazdasági fejlődésében. A nemzetközi együttműködési programokban már csekélyebb a régió szereplőinek részvétele, ezek a részvételek többnyire a tudáscentrumokhoz és regionális ill. önkormányzati szereplőkhöz kapcsolódnak. Az Észak-magyarországi régió esetében a hosszú határszakasz, valamint a történelmi hagyományok miatt kiemelt jelentősége van a szlovákiai kapcsolatrendszernek. A kétoldalú 17

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 3. SWOT elemzés...5 4.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló háttéranyagok feldolgozásából...3 2. Alapvetés...6 3. 2. SWOT elemzés...7 4.

Részletesebben

Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája

Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája VITAINDÍTÓ VÁLTOZAT Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, 2013. Tartalom Előszó... 3 Vezetői összefoglaló... 4 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 2013. április 17. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András, Kertész Judit, Nagy Tamás, Benedek

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-18/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 Javaslattételi munkarész 2013. május 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben