Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által január 19-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Kovács János alpolgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Mesterházi László képviselő Póczek Sándor képviselő Stubics Ferenc képviselő Szalai Zoltán Vince képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző, Németh Zoltánné pénzügyi főmunkatárs, Kónyáné Palacsics Éva pénzügyi főelőadó, Németh Ilona Széchenyi István ÁMK igazgató. Lakosság részéről 5 fő. Karvalits József Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, javasolja, hogy a jelen lévő lakosság mondja el közérdekű észrevételeit, javaslatait. Cziráki László Táncsics utcai lakos sérelmezi, hogy a reggel Zalaegerszegről érkező fél nyolcas busz nem jön be Nádasdra. Kérdezi a polgármestertől, milyen intézkedés történt ezzel kapcsolatban. Ezen kívül az utak, járdák minőségét is kifogásolja ismételten. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol a kérdésre, elmondja, hogy a busz Zala Volános járat így nekünk nem sok beleszólásunk van a menetrendbe. Volt több javaslat a járat pótlására, de ezzel kapcsolatosan még folynak a tárgyalások, mindenképpen írásban teszi meg az Önkormányzat jelzéseit az illetékesek felé. Cziráki Lászlónak a következő kérdése, hogy a Templomi buszmegállóból többször utazott kora reggel, és a járda le volt jegesedve. Kinek a feladata a jégmentesítés? Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata. Kustos István helyi lakos pedig a járdák állapotát kifogásolja. Főleg a Vasúti utcában lévő patakhídnál szinte elmenni sem lehet. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelen lévőket, hogy járda felújítást az idei költségvetésbe terveznek, és első lesz a Vasúti utcában lévő járda. Mivel több lakossági észrevétel nem történt a Polgármester megköszönte az eddigieket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. 1

2 Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről 2./ Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények Széchenyi István ÁMK, Körjegyzőség évi költségvetésének előzetes tárgyalása 3./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala 4./ Javaslat Szociális Intézmény fenntartói jogának átadására 5./ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 6./ A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása 7./ A évi munkaterv megalkotása 8./ Különfélék a.) Javaslat utcák elnevezésére a zártkertben b.) Egyebek 1. napirendi pont Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről Karvalits J. Zoltán ismerteti a beszámolóját legutóbbi ülés óta eltelt idő főbb eseményeiről, melyet a képviselők írásban megkaptak. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mesterházi László képviselő a VÁR-VÍ-ZA Kft-vel történt elszámolással kapcsolatosan kérdezi, hogy most minden számlát elszámoltak a Kft-vel? Karvalits J. Zoltán válaszában elmondja, hogy az ÁMK számláit kivéve minden tartozásunkat elszámoltunk. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 1/2012. (I.19.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karvalits J. Zoltán polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester 2

3 2. napirendi pont Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények Széchenyi István ÁMK, Körjegyzőség évi költségvetésének előzetes tárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester kéri a képviselőket, mielőtt elkezdenék megtárgyalni a napirendi pontot, hogy hallgassák meg egymás javaslatát, véleményét, és a takarékosságot szem előtt tartva kompromisszumos megoldásra törekedjenek. Ezzel átadja a szót az intézmények vezetőinek, hogy az írásos anyagot szóban kiegészíthetik. Németh Ilona az ÁMK vezetője annyit tesz hozzá az írásban kiküldött anyaghoz, hogy a költségvetésük 67 %-át a személyi juttatások teszik ki. Emelkedés amiatt van, hogy több dolgozónak a bérét ki kellett egészíteni a minimálbérre, mert még azt sem érte el. Aggné Kovács Ildikó a Körjegyzőség vezetője szintén elmondta, hogy a Körjegyzőségen szintén 4 dolgozónak a bérét kiegészítették a bérminimumra. Mindent a lehető legkisebb összeggel terveztek, a költségtakarékosságot szem előtt tartva. Kovács János alpolgármester észrevételében elmondja, hogy az energia díjakon lehetne még esetleg megtakarítani. Javasolja, hogy a személyi juttatásokhoz ne nyúljanak, azon ne csökkentsenek. Pékó László alpolgármester egyetért az előtte szóló alpolgármester észrevételével. Az iskola igazgatójától kér egy listát, amelyen minden pedagógus tevékenységét és a juttatásait felsorolják. A Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatosan javasolja, hogy a festés költségét vegyék ki és halasszák el a következő évre a festést. Kovács János alpolgármester a takarékosság jegyében elmondja, hogy az Ő részéről a 16 MFt-os hiány elfogadhatatlan, ezért javasolja a hiány összegének csökkentését. A 10 MFt-os hiányt tartja reálisnak. Pékó László alpolgármester a hiány hosszabb idő alatti kivezetését tartaná jónak. Az ÁMK vezetőjéhez fordul kérdésével, hogy mi a minőségi bérpótlék, és kik kapnak ilyet. Kérdése továbbá, hogy megbízási díjat ki kap az iskolában és miért? Németh Ilona ÁMK igazgató válaszolva a feltett kérdésekre elmondja, hogy a minőségi bérpótlékot minden pedagógus kap a közoktatási törvényben foglaltak szerint, a költségvetési törvényben meghatározott összeget. Megbízási díjat pedig a rendszergazda kapja a számítástechnikai eszközök, felszerelések karbantartásáért. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a Savaria Copy Bt-től a Körjegyzőséggel szerződött vállalkozótól-, hogy az iskola eszközeinek felügyeletét mennyiért vállalná el. Ha kedvezőbb ajánlatot kapunk, akkor vele végeztessük a munkát. Kovács János alpolgármester javasolja, hogy az eltérítés és a bérkiegészítés keret maradjon meg, de a vezető differenciáltan adjon a dolgozóinak az elvégzett munkák alapján. Karvalits J. Zoltán polgármester mielőtt előterjeszti javaslatait, az ÁMK vezetőjéhez az alábbi kérdést intézi: A konyha 3 új dolgozójának is megtervezték-e a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést, melyet már a többi dolgozó megkapott? 3

4 Németh Ilona elmondja, természetesen megtervezték. A polgármester a következő kiegészítéseket javasolja a költségvetéshez: A Kossuth u. 97. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti díját a 430,- Ft/m2 áron számolva túl magasnak tartja, ezért javasolja, hogy ennek összegét csökkentsék. Hivatkozott arra, hogy a lakók, ha elköltöznek a magas bérleti díj miatt, akkor az önkormányzatnak csökken a lakosságszáma mégpedig 4 fővel, ezáltal a lakosságszám arányos normatíva is kevesebb lesz. Megemlíti még, hogy ilyen áron itt a faluban nem biztos, hogy ki tudják adni a lakást, akkor pedig üresen áll és semmilyen bevételük nem keletkezik. A másik javaslata a költségvetéshez kapcsolódóan, hogy mint tudjuk, az iskolákat a jövő évtől az állam átveszi. Az még tisztázatlan, hogy a vagyont milyen mértékben érinti ez. Ezért egy jogi tanácsadó alkalmazását javasolja, aki a jogszabályok figyelemmel kísérésével mindig napra kész információt tud adni a teendőkről. A harmadik javaslata pedig, hogy a fiatalok összefogására, programok szervezésére különítsenek el 300 eft-ot. A negyedik javaslata a dolgozók betervezett béren kívüli juttatásainak megfelezése volt. Pékó László alpolgármester a lakbér csökkentésre reagálva elmondja, hogy nem tartja jónak, hogy elfogadtak egy rendeletet és máris kivételt tegyenek. Kovács János alpolgármester szintén nem ért egyet a lakbér kisebb összegben való megállapításával. Pékó László jónak tartja a fiatalok összefogását, de kéri, egy mentorprogram összeállítását. Az ügyvéd szakjogász alkalmazását nem támogatja. Kovács János túlzónak tartja a mentorprogramra elkülönítendő pénzt. Javaslata a maximum 100 eft elkülönítése olyan feltétellel, ha kész a program, akkor szabad csak felszabadítani. Mesterházi László képviselő javasolja, hogy a fiataloknak szánt pénz összegével csökkentsék a sportkör támogatását, mert tudomása szerint pályázaton szép összeget nyertek. Póczek Sándor képviselő sem ért egyet a jogász alkalmazásával. Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester kérte a képviselőket, határozatban döntsenek a felmerült javaslatokról, majd egyenként szavazásra teszi fel azokat. Elsőként a Körjegyzőség költségvetésének 400 eft-tal való csökkentését teszi fel szavazásra, a festés következő évre halasztásával. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Körjegyzőség megbízott vezetőjét, hogy a évi költségvetés tervezése folyamán a dologi kiadásokból ,- Ft festésre tervezett összeget vonjon el. Előreláthatólag a évi költségvetés tartalmát képezze a tervezett felújítás. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző Határidő: közlésre azonnal 4

5 Kovács János javaslata alapján kéri a polgármester, határozzanak a költségvetési hiány 6 millió forinttal való csökkentéséről. A képviselők 2 igen és 5 ellenszavazattal elutasították az alpolgármester javaslatát. Kovács János alpolgármester ezután kérte az intézményvezetőket és a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a csökkentés összegére. Pékó László a 3 milliós hiánycél csökkentését javasolja, melyet a képviselők 5 igen és 2 ellenszavazattal elfogadtak az alábbiak szerint: 3/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezése során maximum 13 M Ftos hiánycélt tűz ki. Felkéri az intézményvezetőket, valamint a polgármestert a költségvetés átdolgozása folyamán a hiánycél tartására. Felelős: intézményvezetők, polgármester Határidő: közlésre azonnal A polgármester most Pékó László alpolgármester javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a körjegyzőségi rendszergazda adjon árajánlatot az iskolai eszközök felügyeletére. A képviselők 6 igen szavazattal 1 tartózkodás támogatják a javaslatot, amelynek ismeretében a soron következő testületi ülésen hoznak döntést. A differenciált eltérítési javaslatot Kovács János alpolgármester visszavonja. Karvalits J. Zoltán a lakbérrel kapcsolatos javaslatát tette fel szavazásra, részletes megbeszélést követően, mely szerint a Kossuth u. 97. szám alatti önkormányzati lakás lakbérének összege maradjon az eredeti rendeletben meghatározott. A képviselők 5 igen szavazattal 2 ellenében a következő határozatot hozták: 4/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a lakások elidegenítésének szabályairól szóló 11/2011. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott bérleti díjakat, azok érvényességét, a rendeletben foglaltak szerint. Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester Határidő: közlésre azonnal A következő javaslat a fiatalok összefogásával kapcsolatos mentorprogram kidolgozása és ehhez kapcsolódóan 300 eft elkülönítése a költségvetésben. A képviselők 2 igen és 5 ellenszavazattal elutasították a javaslatban a 300 eft elkülönítését. 5

6 Kovács János alpolgármester 100 eft-os összeg elkülönítését javasolja, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 5/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében ,- Ft összeget elkülönít a településen élő fiatalok közösségi programjainak, összefogásának támogatására. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét a határozat tartalmának megfelelően állítsa össze. Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester Határidő: közlésre azonnal A polgármester javaslatát a szakjogász alkalmazásával kapcsolatosan a képviselők 2 igen és 5 nem szavazattal elutasították és a következő határozatot hozták: 6/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja szakjogász alkalmazását a közoktatás átszervezésének nyomonkövetésével kapcsolatban. Felkéri az intézményvezetőket a szükséges jogszabályok figyelemmel kísérésére. Felelős: intézményvezetők Határidő: folyamatos A polgármester cafetéria csökkentő javaslatáról nem szavaztak a képviselők. 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala Karvalits J. Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy az írásbeli előterjesztés alapján tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 7/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1./ A Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és elfogadja az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 6

7 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó nyilatkozatot aláírja és ig megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. Felelős: polgármester Határidő: napirendi pont Javaslat Szociális Intézmény fenntartói jogának átadására Karvalits J. Zoltán polgármester az írásbeli előterjesztés alapján aggályait fejezi ki a szociális intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a december 27-i kistérségi tanácsülésen hoztak döntést a fenntartói joggal kapcsolatosan, mivel így hatékonyabb lehet a továbbiakban a Szociális Szolgáltató és Információs Központ működtetése. Kovács János hozzáfűzi, nem tartja kellően kidolgozottnak az előkészítést. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a szociális intézmény fenntartói jogának átadásáról. A képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 5. napirendi pont 8/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzata a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény fenntartói jogát átadja a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásnak február 25. nappal. 2. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: január 31. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az írásos előterjesztés alapján a megállapodás módosításának főbb pontjait. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 7

8 9/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: III. 2.b) pont kiegészül : b) Szociális és gyermekjóléti feladat ellátása A Társulás ba) a támogató szolgálatot a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat bb) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat bc) a szenvedélybetegek és fogyatékosok nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat, a bd) Idősek nappali ellátása feladatot Körmend település esetében be) a házi segítségnyújtás feladatot az alábbi települések esetében Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében bf) a családsegítés feladatot az alábbi települések esetében: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében, bg) Időskorúak átmeneti ellátása feladatot Körmend település esetében bh) Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) feladatot a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi település esetében, bi) Szociális étkeztetés feladatot Körmend település esetében, bj) Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében Körmend település esetében, bk) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Körmend település esetében biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 Korm. 8

9 rendelet alapján, valamint a bl) gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az alábbi települések esetében: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász esetében biztosítja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján bm) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatot Körmend település esetében bn) Ifjúság-egészségügyi gondozás feladatot Körmend település esetében biztosítja az egészségügyről szóló évi CLIV törvény alapján.. III. 3. pontja módosul a) Közoktatás aa) továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés feladatokat a Társulás Munkaszervezete saját feladat-ellátás keretében biztosítja. III. 3. b) pontja esetében a ba)pont módosításra kerül a bc)pont pedig törlésre kerül b) ba) a támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzatok a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el, A Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúság-egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása ; Szociális étkeztetés; Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében; Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el. bb) a házi segítségnyújtás feladatot A Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 9

10 Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,Vasalja települések esetében Ellátási szerződés alapján a Nádasdi Evengélikus Szociális Központ látja el Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében bc) családsegítés és gyermekjóléti feladatokat Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települési önkormányzatok részére a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el. III. 3. e) pontja módosul e) A Társulás belső ellenőrzési feladatait Munkaszervezet keretében Társulás saját feladatellátásban vállalja minden önkormányzat vonatkozásában. A belső ellenőr feladatait, az éves munkaterv összeállításának és a működés értékelésének rendjét Munkaszervezetének Társulás SZMSZ-e szabályozza. III.3.g) pontja módosul g) A kistérségi ügyintézés korszerűsítést a Társulás munkaszervezetének működtetésével Körmend Város Polgármesteri Hivatal megbízásával biztosítja minden települési önkormányzat vonatkozásában. IV. 1.pontja módosul: 1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, az Elnökség, mikrokörzeti társulási tanácsok, a bizottság(ok). A Társulás tisztségviselői: az elnök és a három elnökhelyettes. Társulás intézménye: Szociális Szolgáltató és Információs Központ IV. pont 16. pontja módosul: 16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével, feladatainak végrehajtásával kapcsolatos hivatali feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el, amely elvégzi a társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. IV. pont kiegészül 20 ponttal, így a 20.ponttól új számozás megváltozik az alábbiak szerint 20. A 3 tagú Szociális Bizottság elnökét és tagjait saját tagjai sorából a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: - a társulás alkalmazásában áll, 10

11 - a társulásnál gazdasági feladatokat lát el. IV. pont 20 pontja 21.-re; a 21 pont 22-re; a 22. pont 23.-ra; a 23pont 24-re módosul. IV. pont kiegészül 25. ponttal 25. A társulás a kistérség települései szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait saját fenntartású, önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott intézménye útján látja el. Intézmény ellátási területe: körmendi statisztikai kistérség területe. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézmény vezetője évente egyszer köteles beszámolni az intézmény tevékenységéről a Társulási Tanácsnak. Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága és belső ellenőre végzi. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 140/C alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályok megalkotására Körmend Város Önkormányzatát jelöli ki. Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szabályokat A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2007. (III.30.) Ör rendeletében szabályozza V. 1. pont 1 mondata módosul A Társulás működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatokat: A Munkaszervezet a Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el V.2. és 3 pont törlésre kerül 2. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli, ennek keretében meghatározza az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. A feladatok ellátásáról féléves beszámolót kell készíteni. 3. A munkáltatói jogok gyakorlása a) A Munkaszervezet vezetője és a Társulás által fenntartott intézmények vezetői tekintetében a Társulási Tanács gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 103. (2) bekezdésében felsorolt munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 11

12 b) A Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet tagjai tekintetében. A kinevezéshez, a felmentéshez és a jutalmazáshoz a Társulási Tanács egyetértése szükséges. c) A fegyelmi jogkör gyakorlója mindkét személyi kör esetében a Társulási Tanács. VI. 5. pont A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A pénzfelhasználásról a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb február utolsó napjáig előterjeszti a Társulási Tanács részére. 2. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: január napirendi pont A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása Karvalits J. Zoltán a megállapodás kiegészítését javasolja az alpolgármesterekkel tartott megbeszélésen elhangzottak szerint. A gyermekszállítás módját pontosítani kell véleménye szerint. A Képviselő-testület részletesen megbeszéli a tervezetet, majd a polgármester szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodás elfogadását. A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 10/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti együttműködési megállapodást a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: közlésre azonnal 12

13 7. napirendi pont A évi munkaterv megalkotása E napirenddel kapcsolatosan Pékó László javasolja, hogy a munkaterv megalkotását halasszák el a következő ülésre, amelyet a Képviselő-testület támogat, így a soron következő testületi ülésre napolják a napirend megtárgyalását. 8. napirendi pont Különfélék a.) Javaslat utcák elnevezésére a zártkertben Póczek Sándor képviselő előterjesztésében a zártkerti ingatlanokat házszámmal, a megközelítő utak utcanévvel való ellátását kérte. Indoka, hogy egyre többen költöznek ki ezekbe az ingatlanokba, ha mentőre vagy tűzoltóra van szükség, könnyebben beazonosíthatók. Karvalits J. Zoltán javasolja, hogy abban hozzunk döntést, hogy foglalkozzon-e testület a kérdéssel? A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozzák: 11/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: b.) Egyebek Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évben utcanévvel és házszámmal látja el a zártkerti ingatlanokat és az utakat a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Felkéri a Körjegyzőség illetékes munkatársát a részletes előterjesztés elkészítésére, és a keletkező költségek kimutatására. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző Határidő: közlésre azonnal Kovács János alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvízhálózat rekonstrukció záró elemeként tervezett műszaki átadással egybekötött helyszíni bejárás elmaradt, mivel Tamaskó Úr az Őrségi Vízrendezési Társulás részéről nem jelent meg egyéb elfoglaltsága miatt. Második lépcsőben a szennyvíztelep rekonstrukciója során elmaradt telepi szigetelést az építésvezetővel a végignézte. A szigetelésre a kivitelező 10 év garanciát vállal. Véleménye szerint nem a legesztétikusabb megoldás, viszont hatékony. A VÁR-VÍ-ZA Kft ügyvezetőjével megállapodott abban, hogy minden keletkezett dokumentációt, építési naplót lead a Körjegyzőség Hivatalában. Jelzi, hogy a tervekkel ellentétben nem minden vízátfolyás fölött/alatt volt szükség a munkavégzésre, így bízik abban, hogy az el nem végzett munka után nem fizet az önkormányzat. Karvalits J. Zoltán polgármester hozzáfűzi, hogy épp a Környezetvédelmi Felügyelőség javaslatára került be a szennyezés-csökkentési ütemtervbe a vízátfolyások karbantartása. Így azt gondolja, ha ebben a formában a hatóság átveszi a munkát, a betervezett, de el nem 13

14 végzett munkálatok költségével csökken a fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak. Erről már korábban egyeztetett Schmidt Úrral. Ezt követően tájékoztatja a képviselőket a körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség létrejöttéről, amely a tűzmegelőzési, polgári védelmi, iparbiztonsági-hatósági és szakhatósági tevékenységeket, valamint a Körmend Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzoltási, műszaki mentési feladatokat látja el a jövőben. Felhívja a képviselők figyelmét a járások kialakításával kapcsolatos, a weboldalon található társadalmi egyeztetés lehetőségére. Több napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést 21 órakor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 14

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. február 9-én (csütörtökön) 19 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-29/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. november 10-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-25/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. december 19-én (szerdán) 16 órakor megtartott

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-20/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. június 14-én (csütörtökön) 17 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-3/2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. március 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A Közgyűlés IX-137/271.644/2015. számú határozatának melléklete MÓDOSÍTÓ OKIRAT Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján hatályba lépett Társulási Megállapodást,

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd. 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-26/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. október 13-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-22/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. július 24-én (kedden) 10 órakor a Körjegyzőségen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-12/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. november 15-én (kedden) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2015. május 26 -i képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2015. május 26 -i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 26 -i képviselő-testületi üléséről Önkormányzati rendelet: 5/2015.(V.27.) Határozat: 26-39 /2015. (V.26.) J

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben