Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata."

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által január 19-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Karvalits József Zoltán polgármester Kovács János alpolgármester Pékó László Zsolt alpolgármester Mesterházi László képviselő Póczek Sándor képviselő Stubics Ferenc képviselő Szalai Zoltán Vince képviselő. Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző, Németh Zoltánné pénzügyi főmunkatárs, Kónyáné Palacsics Éva pénzügyi főelőadó, Németh Ilona Széchenyi István ÁMK igazgató. Lakosság részéről 5 fő. Karvalits József Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, javasolja, hogy a jelen lévő lakosság mondja el közérdekű észrevételeit, javaslatait. Cziráki László Táncsics utcai lakos sérelmezi, hogy a reggel Zalaegerszegről érkező fél nyolcas busz nem jön be Nádasdra. Kérdezi a polgármestertől, milyen intézkedés történt ezzel kapcsolatban. Ezen kívül az utak, járdák minőségét is kifogásolja ismételten. Karvalits J. Zoltán polgármester válaszol a kérdésre, elmondja, hogy a busz Zala Volános járat így nekünk nem sok beleszólásunk van a menetrendbe. Volt több javaslat a járat pótlására, de ezzel kapcsolatosan még folynak a tárgyalások, mindenképpen írásban teszi meg az Önkormányzat jelzéseit az illetékesek felé. Cziráki Lászlónak a következő kérdése, hogy a Templomi buszmegállóból többször utazott kora reggel, és a járda le volt jegesedve. Kinek a feladata a jégmentesítés? Karvalits J. Zoltán elmondja, hogy a jégmentesítés az Önkormányzat feladata. Kustos István helyi lakos pedig a járdák állapotát kifogásolja. Főleg a Vasúti utcában lévő patakhídnál szinte elmenni sem lehet. Karvalits J. Zoltán polgármester tájékoztatja a jelen lévőket, hogy járda felújítást az idei költségvetésbe terveznek, és első lesz a Vasúti utcában lévő járda. Mivel több lakossági észrevétel nem történt a Polgármester megköszönte az eddigieket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. 1

2 Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad a következők szerint: Napirend: 1./ Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről 2./ Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények Széchenyi István ÁMK, Körjegyzőség évi költségvetésének előzetes tárgyalása 3./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala 4./ Javaslat Szociális Intézmény fenntartói jogának átadására 5./ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 6./ A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása 7./ A évi munkaterv megalkotása 8./ Különfélék a.) Javaslat utcák elnevezésére a zártkertben b.) Egyebek 1. napirendi pont Polgármesteri beszámoló a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről Karvalits J. Zoltán ismerteti a beszámolóját legutóbbi ülés óta eltelt idő főbb eseményeiről, melyet a képviselők írásban megkaptak. Kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mesterházi László képviselő a VÁR-VÍ-ZA Kft-vel történt elszámolással kapcsolatosan kérdezi, hogy most minden számlát elszámoltak a Kft-vel? Karvalits J. Zoltán válaszában elmondja, hogy az ÁMK számláit kivéve minden tartozásunkat elszámoltunk. Több kérdés, hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 1/2012. (I.19.) számú képviselő- testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karvalits J. Zoltán polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt főbb eseményekről a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester 2

3 2. napirendi pont Az Önkormányzat és a közös fenntartású intézmények Széchenyi István ÁMK, Körjegyzőség évi költségvetésének előzetes tárgyalása Karvalits J. Zoltán polgármester kéri a képviselőket, mielőtt elkezdenék megtárgyalni a napirendi pontot, hogy hallgassák meg egymás javaslatát, véleményét, és a takarékosságot szem előtt tartva kompromisszumos megoldásra törekedjenek. Ezzel átadja a szót az intézmények vezetőinek, hogy az írásos anyagot szóban kiegészíthetik. Németh Ilona az ÁMK vezetője annyit tesz hozzá az írásban kiküldött anyaghoz, hogy a költségvetésük 67 %-át a személyi juttatások teszik ki. Emelkedés amiatt van, hogy több dolgozónak a bérét ki kellett egészíteni a minimálbérre, mert még azt sem érte el. Aggné Kovács Ildikó a Körjegyzőség vezetője szintén elmondta, hogy a Körjegyzőségen szintén 4 dolgozónak a bérét kiegészítették a bérminimumra. Mindent a lehető legkisebb összeggel terveztek, a költségtakarékosságot szem előtt tartva. Kovács János alpolgármester észrevételében elmondja, hogy az energia díjakon lehetne még esetleg megtakarítani. Javasolja, hogy a személyi juttatásokhoz ne nyúljanak, azon ne csökkentsenek. Pékó László alpolgármester egyetért az előtte szóló alpolgármester észrevételével. Az iskola igazgatójától kér egy listát, amelyen minden pedagógus tevékenységét és a juttatásait felsorolják. A Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatosan javasolja, hogy a festés költségét vegyék ki és halasszák el a következő évre a festést. Kovács János alpolgármester a takarékosság jegyében elmondja, hogy az Ő részéről a 16 MFt-os hiány elfogadhatatlan, ezért javasolja a hiány összegének csökkentését. A 10 MFt-os hiányt tartja reálisnak. Pékó László alpolgármester a hiány hosszabb idő alatti kivezetését tartaná jónak. Az ÁMK vezetőjéhez fordul kérdésével, hogy mi a minőségi bérpótlék, és kik kapnak ilyet. Kérdése továbbá, hogy megbízási díjat ki kap az iskolában és miért? Németh Ilona ÁMK igazgató válaszolva a feltett kérdésekre elmondja, hogy a minőségi bérpótlékot minden pedagógus kap a közoktatási törvényben foglaltak szerint, a költségvetési törvényben meghatározott összeget. Megbízási díjat pedig a rendszergazda kapja a számítástechnikai eszközök, felszerelések karbantartásáért. Pékó László alpolgármester javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a Savaria Copy Bt-től a Körjegyzőséggel szerződött vállalkozótól-, hogy az iskola eszközeinek felügyeletét mennyiért vállalná el. Ha kedvezőbb ajánlatot kapunk, akkor vele végeztessük a munkát. Kovács János alpolgármester javasolja, hogy az eltérítés és a bérkiegészítés keret maradjon meg, de a vezető differenciáltan adjon a dolgozóinak az elvégzett munkák alapján. Karvalits J. Zoltán polgármester mielőtt előterjeszti javaslatait, az ÁMK vezetőjéhez az alábbi kérdést intézi: A konyha 3 új dolgozójának is megtervezték-e a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést, melyet már a többi dolgozó megkapott? 3

4 Németh Ilona elmondja, természetesen megtervezték. A polgármester a következő kiegészítéseket javasolja a költségvetéshez: A Kossuth u. 97. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti díját a 430,- Ft/m2 áron számolva túl magasnak tartja, ezért javasolja, hogy ennek összegét csökkentsék. Hivatkozott arra, hogy a lakók, ha elköltöznek a magas bérleti díj miatt, akkor az önkormányzatnak csökken a lakosságszáma mégpedig 4 fővel, ezáltal a lakosságszám arányos normatíva is kevesebb lesz. Megemlíti még, hogy ilyen áron itt a faluban nem biztos, hogy ki tudják adni a lakást, akkor pedig üresen áll és semmilyen bevételük nem keletkezik. A másik javaslata a költségvetéshez kapcsolódóan, hogy mint tudjuk, az iskolákat a jövő évtől az állam átveszi. Az még tisztázatlan, hogy a vagyont milyen mértékben érinti ez. Ezért egy jogi tanácsadó alkalmazását javasolja, aki a jogszabályok figyelemmel kísérésével mindig napra kész információt tud adni a teendőkről. A harmadik javaslata pedig, hogy a fiatalok összefogására, programok szervezésére különítsenek el 300 eft-ot. A negyedik javaslata a dolgozók betervezett béren kívüli juttatásainak megfelezése volt. Pékó László alpolgármester a lakbér csökkentésre reagálva elmondja, hogy nem tartja jónak, hogy elfogadtak egy rendeletet és máris kivételt tegyenek. Kovács János alpolgármester szintén nem ért egyet a lakbér kisebb összegben való megállapításával. Pékó László jónak tartja a fiatalok összefogását, de kéri, egy mentorprogram összeállítását. Az ügyvéd szakjogász alkalmazását nem támogatja. Kovács János túlzónak tartja a mentorprogramra elkülönítendő pénzt. Javaslata a maximum 100 eft elkülönítése olyan feltétellel, ha kész a program, akkor szabad csak felszabadítani. Mesterházi László képviselő javasolja, hogy a fiataloknak szánt pénz összegével csökkentsék a sportkör támogatását, mert tudomása szerint pályázaton szép összeget nyertek. Póczek Sándor képviselő sem ért egyet a jogász alkalmazásával. Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester kérte a képviselőket, határozatban döntsenek a felmerült javaslatokról, majd egyenként szavazásra teszi fel azokat. Elsőként a Körjegyzőség költségvetésének 400 eft-tal való csökkentését teszi fel szavazásra, a festés következő évre halasztásával. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Körjegyzőség megbízott vezetőjét, hogy a évi költségvetés tervezése folyamán a dologi kiadásokból ,- Ft festésre tervezett összeget vonjon el. Előreláthatólag a évi költségvetés tartalmát képezze a tervezett felújítás. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző Határidő: közlésre azonnal 4

5 Kovács János javaslata alapján kéri a polgármester, határozzanak a költségvetési hiány 6 millió forinttal való csökkentéséről. A képviselők 2 igen és 5 ellenszavazattal elutasították az alpolgármester javaslatát. Kovács János alpolgármester ezután kérte az intézményvezetőket és a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a csökkentés összegére. Pékó László a 3 milliós hiánycél csökkentését javasolja, melyet a képviselők 5 igen és 2 ellenszavazattal elfogadtak az alábbiak szerint: 3/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezése során maximum 13 M Ftos hiánycélt tűz ki. Felkéri az intézményvezetőket, valamint a polgármestert a költségvetés átdolgozása folyamán a hiánycél tartására. Felelős: intézményvezetők, polgármester Határidő: közlésre azonnal A polgármester most Pékó László alpolgármester javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a körjegyzőségi rendszergazda adjon árajánlatot az iskolai eszközök felügyeletére. A képviselők 6 igen szavazattal 1 tartózkodás támogatják a javaslatot, amelynek ismeretében a soron következő testületi ülésen hoznak döntést. A differenciált eltérítési javaslatot Kovács János alpolgármester visszavonja. Karvalits J. Zoltán a lakbérrel kapcsolatos javaslatát tette fel szavazásra, részletes megbeszélést követően, mely szerint a Kossuth u. 97. szám alatti önkormányzati lakás lakbérének összege maradjon az eredeti rendeletben meghatározott. A képviselők 5 igen szavazattal 2 ellenében a következő határozatot hozták: 4/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a lakások elidegenítésének szabályairól szóló 11/2011. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott bérleti díjakat, azok érvényességét, a rendeletben foglaltak szerint. Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester Határidő: közlésre azonnal A következő javaslat a fiatalok összefogásával kapcsolatos mentorprogram kidolgozása és ehhez kapcsolódóan 300 eft elkülönítése a költségvetésben. A képviselők 2 igen és 5 ellenszavazattal elutasították a javaslatban a 300 eft elkülönítését. 5

6 Kovács János alpolgármester 100 eft-os összeg elkülönítését javasolja, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 5/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében ,- Ft összeget elkülönít a településen élő fiatalok közösségi programjainak, összefogásának támogatására. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét a határozat tartalmának megfelelően állítsa össze. Felelős: Karvalits J. Zoltán polgármester Határidő: közlésre azonnal A polgármester javaslatát a szakjogász alkalmazásával kapcsolatosan a képviselők 2 igen és 5 nem szavazattal elutasították és a következő határozatot hozták: 6/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja szakjogász alkalmazását a közoktatás átszervezésének nyomonkövetésével kapcsolatban. Felkéri az intézményvezetőket a szükséges jogszabályok figyelemmel kísérésére. Felelős: intézményvezetők Határidő: folyamatos A polgármester cafetéria csökkentő javaslatáról nem szavaztak a képviselők. 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala Karvalits J. Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy az írásbeli előterjesztés alapján tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 7/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1./ A Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és elfogadja az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 6

7 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó nyilatkozatot aláírja és ig megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. Felelős: polgármester Határidő: napirendi pont Javaslat Szociális Intézmény fenntartói jogának átadására Karvalits J. Zoltán polgármester az írásbeli előterjesztés alapján aggályait fejezi ki a szociális intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a december 27-i kistérségi tanácsülésen hoztak döntést a fenntartói joggal kapcsolatosan, mivel így hatékonyabb lehet a továbbiakban a Szociális Szolgáltató és Információs Központ működtetése. Kovács János hozzáfűzi, nem tartja kellően kidolgozottnak az előkészítést. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a szociális intézmény fenntartói jogának átadásáról. A képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 5. napirendi pont 8/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzata a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény fenntartói jogát átadja a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásnak február 25. nappal. 2. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: január 31. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Karvalits J. Zoltán polgármester ismerteti az írásos előterjesztés alapján a megállapodás módosításának főbb pontjait. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 7

8 9/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: III. 2.b) pont kiegészül : b) Szociális és gyermekjóléti feladat ellátása A Társulás ba) a támogató szolgálatot a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat bb) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat bc) a szenvedélybetegek és fogyatékosok nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzat, a bd) Idősek nappali ellátása feladatot Körmend település esetében be) a házi segítségnyújtás feladatot az alábbi települések esetében Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében bf) a családsegítés feladatot az alábbi települések esetében: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében, bg) Időskorúak átmeneti ellátása feladatot Körmend település esetében bh) Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) feladatot a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi település esetében, bi) Szociális étkeztetés feladatot Körmend település esetében, bj) Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében Körmend település esetében, bk) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Körmend település esetében biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 Korm. 8

9 rendelet alapján, valamint a bl) gyermekjóléti szolgáltatás feladatot az alábbi települések esetében: Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász esetében biztosítja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján bm) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatot Körmend település esetében bn) Ifjúság-egészségügyi gondozás feladatot Körmend település esetében biztosítja az egészségügyről szóló évi CLIV törvény alapján.. III. 3. pontja módosul a) Közoktatás aa) továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés feladatokat a Társulás Munkaszervezete saját feladat-ellátás keretében biztosítja. III. 3. b) pontja esetében a ba)pont módosításra kerül a bc)pont pedig törlésre kerül b) ba) a támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a körmendi kistérségbe tartozó valamennyi települési önkormányzatok a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el, A Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők nappali ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúság-egészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása ; Szociális étkeztetés; Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében; Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el. bb) a házi segítségnyújtás feladatot A Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 9

10 Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,Vasalja települések esetében Ellátási szerződés alapján a Nádasdi Evengélikus Szociális Központ látja el Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települések esetében bc) családsegítés és gyermekjóléti feladatokat Egyházashollós, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, Hegyháthodász települési önkormányzatok részére a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el. III. 3. e) pontja módosul e) A Társulás belső ellenőrzési feladatait Munkaszervezet keretében Társulás saját feladatellátásban vállalja minden önkormányzat vonatkozásában. A belső ellenőr feladatait, az éves munkaterv összeállításának és a működés értékelésének rendjét Munkaszervezetének Társulás SZMSZ-e szabályozza. III.3.g) pontja módosul g) A kistérségi ügyintézés korszerűsítést a Társulás munkaszervezetének működtetésével Körmend Város Polgármesteri Hivatal megbízásával biztosítja minden települési önkormányzat vonatkozásában. IV. 1.pontja módosul: 1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, az Elnökség, mikrokörzeti társulási tanácsok, a bizottság(ok). A Társulás tisztségviselői: az elnök és a három elnökhelyettes. Társulás intézménye: Szociális Szolgáltató és Információs Központ IV. pont 16. pontja módosul: 16. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésével, feladatainak végrehajtásával kapcsolatos hivatali feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el, amely elvégzi a társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. IV. pont kiegészül 20 ponttal, így a 20.ponttól új számozás megváltozik az alábbiak szerint 20. A 3 tagú Szociális Bizottság elnökét és tagjait saját tagjai sorából a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki: - a társulás alkalmazásában áll, 10

11 - a társulásnál gazdasági feladatokat lát el. IV. pont 20 pontja 21.-re; a 21 pont 22-re; a 22. pont 23.-ra; a 23pont 24-re módosul. IV. pont kiegészül 25. ponttal 25. A társulás a kistérség települései szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait saját fenntartású, önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott intézménye útján látja el. Intézmény ellátási területe: körmendi statisztikai kistérség területe. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézmény vezetője évente egyszer köteles beszámolni az intézmény tevékenységéről a Társulási Tanácsnak. Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága és belső ellenőre végzi. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 140/C alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályok megalkotására Körmend Város Önkormányzatát jelöli ki. Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szabályokat A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2007. (III.30.) Ör rendeletében szabályozza V. 1. pont 1 mondata módosul A Társulás működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatokat: A Munkaszervezet a Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el V.2. és 3 pont törlésre kerül 2. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli, ennek keretében meghatározza az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. A feladatok ellátásáról féléves beszámolót kell készíteni. 3. A munkáltatói jogok gyakorlása a) A Munkaszervezet vezetője és a Társulás által fenntartott intézmények vezetői tekintetében a Társulási Tanács gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 103. (2) bekezdésében felsorolt munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 11

12 b) A Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet tagjai tekintetében. A kinevezéshez, a felmentéshez és a jutalmazáshoz a Társulási Tanács egyetértése szükséges. c) A fegyelmi jogkör gyakorlója mindkét személyi kör esetében a Társulási Tanács. VI. 5. pont A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala látja el, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A pénzfelhasználásról a Munkaszervezet Körmend Város Polgármesteri Hivatala év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb február utolsó napjáig előterjeszti a Társulási Tanács részére. 2. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: január napirendi pont A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása Karvalits J. Zoltán a megállapodás kiegészítését javasolja az alpolgármesterekkel tartott megbeszélésen elhangzottak szerint. A gyermekszállítás módját pontosítani kell véleménye szerint. A Képviselő-testület részletesen megbeszéli a tervezetet, majd a polgármester szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodás elfogadását. A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 10/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: Nádasd Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti együttműködési megállapodást a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központtal. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: közlésre azonnal 12

13 7. napirendi pont A évi munkaterv megalkotása E napirenddel kapcsolatosan Pékó László javasolja, hogy a munkaterv megalkotását halasszák el a következő ülésre, amelyet a Képviselő-testület támogat, így a soron következő testületi ülésre napolják a napirend megtárgyalását. 8. napirendi pont Különfélék a.) Javaslat utcák elnevezésére a zártkertben Póczek Sándor képviselő előterjesztésében a zártkerti ingatlanokat házszámmal, a megközelítő utak utcanévvel való ellátását kérte. Indoka, hogy egyre többen költöznek ki ezekbe az ingatlanokba, ha mentőre vagy tűzoltóra van szükség, könnyebben beazonosíthatók. Karvalits J. Zoltán javasolja, hogy abban hozzunk döntést, hogy foglalkozzon-e testület a kérdéssel? A képviselők 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozzák: 11/2012. (I.19.) számú képviselő-testületi határozat: b.) Egyebek Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évben utcanévvel és házszámmal látja el a zártkerti ingatlanokat és az utakat a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Felkéri a Körjegyzőség illetékes munkatársát a részletes előterjesztés elkészítésére, és a keletkező költségek kimutatására. Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző Határidő: közlésre azonnal Kovács János alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvízhálózat rekonstrukció záró elemeként tervezett műszaki átadással egybekötött helyszíni bejárás elmaradt, mivel Tamaskó Úr az Őrségi Vízrendezési Társulás részéről nem jelent meg egyéb elfoglaltsága miatt. Második lépcsőben a szennyvíztelep rekonstrukciója során elmaradt telepi szigetelést az építésvezetővel a végignézte. A szigetelésre a kivitelező 10 év garanciát vállal. Véleménye szerint nem a legesztétikusabb megoldás, viszont hatékony. A VÁR-VÍ-ZA Kft ügyvezetőjével megállapodott abban, hogy minden keletkezett dokumentációt, építési naplót lead a Körjegyzőség Hivatalában. Jelzi, hogy a tervekkel ellentétben nem minden vízátfolyás fölött/alatt volt szükség a munkavégzésre, így bízik abban, hogy az el nem végzett munka után nem fizet az önkormányzat. Karvalits J. Zoltán polgármester hozzáfűzi, hogy épp a Környezetvédelmi Felügyelőség javaslatára került be a szennyezés-csökkentési ütemtervbe a vízátfolyások karbantartása. Így azt gondolja, ha ebben a formában a hatóság átveszi a munkát, a betervezett, de el nem 13

14 végzett munkálatok költségével csökken a fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak. Erről már korábban egyeztetett Schmidt Úrral. Ezt követően tájékoztatja a képviselőket a körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség létrejöttéről, amely a tűzmegelőzési, polgári védelmi, iparbiztonsági-hatósági és szakhatósági tevékenységeket, valamint a Körmend Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzoltási, műszaki mentési feladatokat látja el a jövőben. Felhívja a képviselők figyelmét a járások kialakításával kapcsolatos, a weboldalon található társadalmi egyeztetés lehetőségére. Több napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést 21 órakor bezárta. K. m. f. Karvalits J. Zoltán polgármester Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 14

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben