29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról"

Átírás

1 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel módosított 29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 58/B. (2) bekezdése, 62. (2) bekezdése, 92. (1)-(2) bekezdésében, a 99. (1) bekezdésébe, a 115. (3) és (6) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. -a, a 35. (1) bekezdése, a 131. (1) bekezdése és a 147. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelıen Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, az igénybevétel módját, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 E rendelet hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed Veszprém város közigazgatási területén - bevándoroltakra és letelepedettekre - hontalanokra - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre [Sztv. 3. (1) bekezdés b)-d) pontja] - az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, [Sztv. 3. (2) bekezdés] - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, 1 A rendelet 2. (1) bekezdését módosította a 6/2008.(II.29.) Ör. 1. (1) bekezdése március 1. napjával.

2 2 amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Sztv. 3. (3) bekezdés a) pontja] (2) 2 (3) 3 E rendelet hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik- a rendeletben szabályozott gyermekjóléti ellátások tekintetében kiterjed Veszprém Város közigazgatási területén - lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárságú, - valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - az Szmtv. szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.- ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontja] II. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) 4 A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja. (2) 5 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: Alapszolgáltatások: a.) Étkeztetés: aa) Szociális étkeztetés 2 A rendelet 2. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének aa) pontja február 1-jei 3 A rendelet 2. -ának korábbi (2) bekezdésének sorszámát (3) bekezdésre módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 1. -a január 1-jei 4 A rendelet 3. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 1. (1) bekezdése február 1-jei 5 A rendelet 3. (2) bekezdésének felvezetı mondatát módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 1. (2) bekezdése február 1-jei

3 3 ab) Népkonyhai étkeztetés b.) Házi segítségnyújtás c.) Családsegítés d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás e.) Támogató szolgáltatás f.) Utcai szociális munka g.) Nappali ellátás: ga) Idısek klubja gb) Értelmi fogyatékosok nappali intézménye gc) Szenvedélybetegek nappali ellátása gd) Nappali melegedı Szakosított ellátási formák: e.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ea) Hajléktalanok átmeneti szállása eb) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ec) Értelmi fogyatékosok gondozóháza f.) Tartós bentlakásos elhelyzést nyújtó intézmények: fa) Idısek otthona fb) Hajléktalanok otthona (3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások: Alapellátások: a) Gyermekjóléti szolgáltatás b) Gyermekek napközbeni ellátása ba) Bölcsıde c) Gyermekek átmeneti gondozása ca) Helyettes szülı cb) Családok átmeneti otthona III. fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén elhangzottakról Emlékeztetı készül. (5) Tagjai a Veszprém városban mőködı szociális, gyermekjóléti intézményeket fenntartó szervezetek képviselıi, a történelmi egyházak képviselıi, az önkormányzati szociális és

4 4 gyermekjóléti intézmények vezetıi, továbbá a karitatív szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselıi, Idısügyi Tanács képviselıje, és a Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének képviselıje. (6) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül négy év idıtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Az ellátás igénybevételének módja 6 5. (1) 7 Az étkeztetés iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (2) A házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (3) A családsegítı szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik. (4) 8 (5) Az idısek klubja igénybe vételéhez a kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (6) A fogyatékosok nappali intézménye igénybevétele iránti kérelmet az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (7) 9 (8) A fogyatékosok gondozóháza esetében az igénybevétel iránti kérelmet az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni (9) Az idısek otthonába történı felvétel iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (10) 10 (11) 11 Az Egyesített Szociális Intézmény Idısek Otthonaiban emeltszintő elhelyezését kérheti az a személy, aki az Sztv ban foglalt feltételeknek megfelel és a szerzıdés megkötésékor vállalja a 2. számú mellékletben megállapított egyszeri hozzájárulás egy összegben való megfizetését. (12) 12 A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell a személyes 6 A rendelet IV. fejezetének alcímét a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (1) bekezdése módosította március 1. napjával. 7 A rendelet 5.. (1) bekezdésének 2. mondatát hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének c) pontja január 1-jei 8 A rendelet 5.. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 9 A rendelet 5.. (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 10 A rendelet 5.. (10) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 11 A rendelet 5. (11) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (2) bekezdése március 1. napjával. 12 A rendelet 5. (12) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (2) bekezdése március 1. napjával.

5 5 gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM rendelet) 1. számú mellékletében közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból - származó jövedelmekrıl, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerzıdés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, az Sztv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított nettó összegrıl a kifizetı igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, ıstermelıi tevékenységbıl - amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı évben szerzett jövedelemrıl és a jövedelmet csökkentı elismert költségekrıl és a befizetési kötelezettségekrıl az APEH által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, ıstermelıi tevékenység a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt, c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részérıl az ösztöndíjról, felsıoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az APEH igazolását, d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizetı igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását, e) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszőnésérıl az okiratot, f) vállalkozási, ıstermelıi tevékenység megszőnésérıl az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékbıl való törlésrıl. (13) Amennyiben a szolgáltatást igénylı, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylı és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, feltárása céljából a (12) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (14) 13 Az intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. Az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt. A megállapodást az intézmény vezetıje 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (15) 14 A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás idıtartamát ( határozott vagy határozatlan idıtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, d) az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy 13 A rendelet 5. (14) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (4) bekezdése március 1. napjával. 14 A rendelet 5. (15) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (5) bekezdése március 1. napjával.

6 6 részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. [Sztv. 94/B. (2) bekezdés] (16) 15 (17) Ha az ellátást az igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének az ellátás igénybevételérıl szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez fordulhat, aki határozatban dönt a beutalásról. (18) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (19) 16 Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl a SzCsM rendeletben foglaltakon túl akkor gondoskodhat, ha a) az egészségügyi intézmény nem biztosítja tovább a gondozását, b) az igénylı tartósan önmaga ellátására nem képes és nincs az ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy, c) az igénylı ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni. d) és a szociális szakértıi szerv véleménye alapján a gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja. (20) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthetı, az intézményvezetı az intézmény orvosának és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy kijelölt tagjának bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjérıl. A soronkívüliséget elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülését az intézmény vezetıje hívja össze. (21) A bizottság önkormányzatot képviselı tagját az Egészségügyi és Szociális Bizottság választja meg. (22) A bizottság munkájában való tagság megszőnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az új tag választásáról. (23) A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. (24) A bizottság döntése ellen annak közlésétıl számított 3 napon belül a polgármesterhez lehet jogorvoslattal fordulni. (25) 17 (26) 18 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszőnése 6. (1) Az intézményi jogviszony a Sztv ban fogalt esetekben szőnik meg. (2) 19 Az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt az 101. (2) bekezdésben foglaltakon túl megszünteti ha, a) az ellátást igénybe vevı vagy törvényes képviselıje azt írásban kéri, b) az ellátás igénybe vétele 3 hónapon túl szünetel. (3) Az intézményi jogviszony megszőnése esetén az intézmény vezetıje írásban értesíti az igénybe vevıt illetve törvényes képviselıjét a) az intézmény elhagyásának idıpontjáról, 15 A rendelet 5. (16) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ab) pontja február 1-jei 16 A rendelet 5.. (19) bekezdését d.) ponttal kiegészítette a 79/2008. (XII.19.) Ör. 2. -a január 1-jei 17 A rendelet 5.. (25) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 18 A rendelet 5.. (26) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 19 A rendelet 6. (2) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör március 1. napjával.

7 7 b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejérıl, c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegérıl, ezek befizetésének határidejérıl és módjáról. (4) Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetésérıl szóló döntés ellen annak kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díj 7. (1) 20 (2) 21 (3) 22 (4) 23 (5) 24 (6) 25 A fogyatékos személyek nappali ellátásának intézményi térítési díjait a rendelet 7. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (7) 26 (8) 27 Az értelmi fogyatékosok gondozóháza intézményi térítési díjait a rendelet 7. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (9) 28 (10) 29 (11) Az ellátást igénybe vevı, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. Ez esetben a fizetendı személyi térítési díjat határozattal a polgármester állapítja meg. (12) 30 Az ellátott kérelme alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, ha a fizetésre kötelezett saját illetve a családban élık egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. 20 A rendelet 7.. (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 21 A rendelet 7.. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 22 A rendelet 7. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 23 A rendelet 7. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 24 A rendelet 7. (5) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 25 A rendelet 7.. (6) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 1.. (3) bekezdése március 1. napjával. 26 A rendelet 7.. (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 27 A rendelet 7.. (8) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 1.. (4) bekezdése március 1. napjával. 28 A rendelet 7. (9) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 29 A rendelet 7.. (10) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 30 A rendelet 7. (12) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3. (1) bekezdése január 1. napjával.

8 8 (13) 31 Az ellátott kérelme alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a személyi térítési díj összegét elengedheti, ha a fizetésre kötelezett saját illetve családjában élık egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. (14) 32 A (12) és (13) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolni kell az 5. (12) bekezdés szerinti igazolásokat. (15) 33 Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat a Közgyőlés döntését követıen, 30 napon belül felülvizsgálja és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (16) 34 Az intézmény vezetıje minden negyed év elsı hónap 15. napjáig az elızı negyed évrıl szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint e rendelet 12. számú mellékletét képezı adatlapot eljuttatja a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai, Egészségügyi és Közigazgatási Irodájához (továbbiakban Iroda). (17) 35 A (16) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a térítési díj hátralék behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 31. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. (18) 36 A polgármester a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmezı megfelel a (12)-(13) bekezdésben foglalt feltételeknek. (19) 37 A polgármester a behajthatatlan hátralékot törli. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 8. (1) 38 Az étkeztetés megszervezésérıl az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u ) továbbiakban: MMSZE) kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban VKTT) társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében gondoskodik. A Befogadás Háza a népkonyhai, az Egyesített Szociális 31 A rendelet 7. (13) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3. (2) bekezdése január 1. napjával. 32 A rendelet 7. (14) bekezdésének 2. tagmondatát hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8. (3) bekezdésének a) pontja január 1. napjával. 33 A rendelet 7. (15) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (7) bekezdése március 1. napjával. 34 A rendelet 7. (16) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (8) bekezdése március 1. napjával. 35 A rendelet 7. -át új bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (8) bekezdése március 1-jei 36 A rendelet korábbi (17) és (18) bekezdésének számozását (18) és (19) bekezdésre módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (9) bekezdése március 1-jei 37 A rendelet korábbi (17) és (18) bekezdésének számozását (18) és (19) bekezdésre módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (9) bekezdése március 1-jei 38 A rendelet 8. (1) bekezdésének elsı mondatát módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 2. -a február 1-jei

9 9 Intézmény pedig a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat látja el. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. (3) 39 Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) 40 Az étkeztetést biztosító intézmények címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./ és B./ pontja tartalmazza. (8) 41 Az étkeztetés igénybevételérıl a döntést: a) a (2) bekezdés esetében a személyi igazolvány, b) a (3) bekezdés esetében a háziorvos, kezelıorvos, szakorvos igazolása, c) a (4) bekezdés esetében a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) a (6) bekezdés esetében a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végzı intézmény igazolása alapozza meg. (9) 42 A (8) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható idıtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az idıtartamra, határozott idıre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelızıen az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás - a megfelelı orvosi igazolás ismételt csatolásával - meghosszabbítható. Házi segítségnyújtás (1) 44 A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében biztosítja. (2) A házi segítségnyújtást biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./ pontja tartalmazza. Családsegítés A rendelet 8.. (3) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (1) bekezdése március 1. napjával. 40 A rendelet 8. (7) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 5. -a március 1-jei 41 A rendelet 8. -át új (8) bekezdéssel kiegészítette a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (2) bekezdése március 1. napjával. 42 A rendelet 8. -át új (9) bekezdéssel kiegészítette a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (3) bekezdése március 1. napjával. 43 A rendelet 9. -át (1) és (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 6. -a március 1-jei 44 A rendelet 9. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 3. -a február 1-jei 45 A rendelet szövegében a korábbi Családsegítı- és Gyermekjóléti Központ megnevezését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (7) bekezdése január 1-jei

10 10 (1) 46 A családsegítést az Önkormányzat Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona biztosítja. (2) 47 A Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona az Sztv. 64. (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújt, b) biztosítja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2007.(II.26.) Ör. számú rendeletében meghatározott beilleszkedési programok megszervezését, c) a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl szóló 62/2006. (IX. 18.) Ör. számú rendeletében szabályozott adósságkezelési tanácsadást biztosítja. (3) 48 A családsegítést biztosító szolgáltató címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének D./ pontja tartalmazza. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 11. (1) 49 Az Önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a) a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye, b) a VKTT által megkötött ellátási szerzıdés alapján a HB Security Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.), c) a VKTT által megkötött ellátási szerzıdés alapján a Resznek Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Reménység Szociális Szolgáltató (székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.) keretében biztosítja. (2) 50 A jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosító intézmény illetve szolgáltatók címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./, F./, G./ pontjai tartalmazzák. Támogató szolgáltatás 12. (1) 51 Az Önkormányzat a támogató szolgáltatást 46 A rendelet 10. (1) bekezdésének szövegét módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 7. (1) bekezdése március 1-jei 47 A rendelet 10. (2) bekezdését módosította és c.) ponttal kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 7. (2) bekezdése március 1-jei 48 A rendeletet (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II. 29.) Ör március 1-jei 49 A rendelet 11. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 4. -a február 1-jei 50 A rendelet 11. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 8. (2) bekezdése március 1-jei 51 A rendelet 12. (1) bekezdésének b) pontját módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 9. (1) bekezdése március 1-jei

11 11 a.) egyrészrıl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével (székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor u ) kötött ellátási szerzıdés alapján b.) másrészrıl a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás által megkötött ellátási szerzıdés alapján a Move Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Közhasznú Társaság (székhely: Pápa Kürt u. 1.) útján biztosítja. (2) 52 A támogató szolgáltatást biztosító szolgáltatók címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének H./, I./pontjai tartalmazzák. Utcai szociális munka 13. (1) 53 Az Önkormányzat az utcai szociális munka alapszolgáltatást az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém keretei között biztosítja. (2) 54 Az utcai szociális munka szolgáltatást biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Nappali ellátást nyújtó intézményi egységek Az Önkormányzat a nappali ellátás keretében idıskorúak nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja. Idıskorúak nappali ellátása Idısek Klubja 14. (1) 55 Az Önkormányzat az idısek nappali ellátását a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében biztosítja. (2) Nem vehetı fel az idısek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) 56 Az idıskorúak nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./pontja tartalmazza. Fogyatékosok nappali intézménye 15. (1) A fogyatékos személyek nappali ellátását az Önkormányzat az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza útján biztosítja. (2) Nem vehetı fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidıvel lehet felvenni. 52 A rendelet 12. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 9. (2) bekezdése március 1-jei 53 A rendelet 13.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 54 A rendelet 13. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 55 A rendelet 14. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 5. -a február 1-jei 56 A rendelet 14. -át (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei

12 12 (4) 57 A fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének C./pontja tartalmazza. Szenvedélybetegek nappali ellátása 16. (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek nappali ellátását az Alkohol és Drogsegély Ambulanciával kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja. (2) 58 A szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének J./pontja tartalmazza. Nappali melegedı 17. (1) 59 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére a nappali melegedıt az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. (2) 60 A nappali melegedıt biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák Hajléktalanok átmeneti szállása 18. (1) 61 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére az átmeneti szállást az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. (2) 62 A hajléktalanok átmeneti szállását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 19. (1) 63 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére az éjjeli menedékhelyet az MMSZEvel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. 57 A rendelet 15. -át (4) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 58 A rendelet 16. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 59 A rendelet 17.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 60 A rendelet 17. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 61 A rendelet 18.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 62 A rendelet 18. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 63 A rendelet 19.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei

13 13 (2) 64 A hajléktalanok éjjeli menedékhelyét biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Értelmi fogyatékosok gondozóháza 20. (1) Az Önkormányzat az értelmi fogyatékosok gondozóházát az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza keretein belül biztosítja. (2) 65 Az értelmi fogyatékosok gondozóházát biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének C./pontja tartalmazza. Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény Idısek otthona 21. (1) 66 Az Önkormányzat az idısotthoni ellátását a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében biztosítja. (2) 67 (3) 68 Az idısek otthonát biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./pontja tartalmazza. Hajléktalanok otthona 22. (1) 69 Az Önkormányzat a hajléktalanok részére a tartós bentlakásos elhelyezést az MMSZEvel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém keretein belül biztosítja. (2) 70 A hajléktalanok otthonát biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. A szociális ellátásban részesülık érdekképviselete 23. (1) A jogosultak részletes jogait az Sztv /A. -a szabályozza. (2) Az érdek-képviseleti fórum mőködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. [Sztv. 99. (5) bek.] (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben érdek-képviseleti fórumot az intézmény székhelyén és telephelyén is mőködtetni kell. Az érdek-képviseleti fórum tagjai választás alapján: - ellátottak részérıl 2 fı, - ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselıi közül 1 fı, 64 A rendelet 19. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 65 A rendelet 20. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 66 A rendelet 21. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 6. -a február 1-jei 67 A rendelet 21. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ad) pontja február 1-jei 68 A rendelet 21. -át (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 69 A rendelet 22.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 70 A rendelet 22. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei

14 14 - az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fı, - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részérıl 1 fı. (4) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszőnik: - a megbízatás idıtartamának lejártával, - lemondással, - az intézményi jogviszony megszőnésével, - a tag halálával. A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. (5) Az érdek-képviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. (6) Az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerő szótöbbséggel határoz, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. (7) Az érdek-képviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. (8) Az érdek-képviseleti fórum elnöke a panasztevıt értesíti a panasz kivizsgálásának eredményérıl. A válaszlevélnek részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Az ellátás igénybevételének módja (1) 72 A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekjóléti központnál, a szakmai vezetı által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve annak szükségességét jelezni. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele külön eljárás nélkül történik. (2) 73 A bölcsıdei ellátás iránti kérelmet a Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsıdéjének intézményvezetıjéhez kell benyújtani. (3) A bölcsıdei ellátás iránti kérelemhez csatolni kell: a) 74 a kérelmezı és gyermeke személyi adatait tartalmazó írásos kérelmet, b) a gyermek általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást, c) a kérelmezı munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló dokumentumot, d) valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló határozatot. (4) A felvétel során elınyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülıje vagy más törvényes képviselıje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. (5) 75 A helyettes szülıi ellátás iránti kérelmet a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona vezetıjéhez kell benyújtani. 71 A rendelet V. fejezetének alcímét módosította a 6/2008. (II.29.) Ör (1) bekezdése március 1-jei 72 A rendelet 24. (1) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 20. (2) bekezdése március 1-jei 73 A rendelet 24. (2) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 7. -a február 1-jei 74 A rendelet 24. (3) bekezdés a) pontját módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 20. (3) bekezdése március 1- jei 75 A rendelet 24. (5) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 20. (4) bekezdése március 1-jei

15 15 (6) A helyettes szülıi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek, a szülı vagy más törvényes képviselı személyes adatait tartalmazó írásos kérelmet (7) 76 A Családok Átmeneti Otthonában történı ellátás iránti kérelmet a Családsegítı Szolgálat, Gyerekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona vezetıjéhez kell benyújtani. (8)A Családok Átmeneti Otthonába benyújtott kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmezı és a vele együtt költözı gyermeke személyi adatait tartalmazó írásos kérelmet, b) a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvéleményt, valamint, c) a kérelmezı jövedelmét igazoló dokumentumokat. (9) 77 Az ellátás igénybe vételéhez, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet 5. számú mellékletében foglalt jövedelmeket, ezen rendelet 5. (12) bekezdésben meghatározottak szerint kell igazolni. (10) 78 Az átmeneti gondozás megkezdésekor az intézmény vezetıje megállapodást köt a kérelmezıvel, illetve törvényes képviselıjével. Az intézményvezetı a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (11) A megállapodás tartalmazza: a) az ellátás kezdetének idıpontját és várható idıtartamát, b) a szolgáltatások formáját és módját, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. (12) A kérelem elbírálására és az intézménybe történı felvételre az intézmény vezetıje jogosult. (13) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (14) Az intézményvezetı döntése ellen a kérelmezı - a döntés kézhezvételétıl számított 8 napon belül - jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. (15) 79 (16) 80 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszőnése 25. (1) 81 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás a Gyvt. 37/A. -ában foglalt esetekben szőnik meg. (2) Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszőnik a) a határozott idejő elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam - illetve a meghosszabbított 76 A rendelet 24.. (7) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 5. -a január 1-jei 77 A rendelet 24. (9) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 20. (5) bekezdése március 1-jei 78 A rendelet 24. (10) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 20. (6) bekezdése március 1-jei 79 A rendelet 24. (15) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ae) pontja február 1-jei 80 A rendelet 24. (16) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ae) pontja február 1-jei 81 A rendelet 25. (1) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 21. (1) bekezdése március 1-jei

16 16 idıtartam - leteltével, b) a jogosultsági feltételek megszőnésével. (3) Az intézményvezetı az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn. [Gyvt. 37/A. (3) bek.) (4) 82 Az intézményi jogviszony megszőnése esetén az intézmény vezetıje írásban értesíti az igénybe vevıt illetve törvényes képviselıjét a) az intézmény elhagyásának idıpontjáról, b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejérıl, c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegérıl, ezek befizetésének határidejérıl és módjáról. (5) A kötelezett az ellátás megszüntetésérıl szóló döntés ellen annak kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Térítési díj 26. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni. (2) Nem kell térítési díjat fizetni a) gyermekjóléti szolgáltatás, b) helyettes szülıi hálózat igénybevételéért. (3) A bölcsıdei ellátás intézményi térítési díját a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (4) A Családok Átmeneti Otthona keretében biztosított ellátás intézményi és személyi térítési díját a rendelet 10. melléklete tartalmazza. (5) 83 Ha az ellátott, törvényes képviselıje vagy a térítési díjat megfizetı személy a személyi térítési díj összegét vitatja, a térítési díj összegérıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a Polgármesterhez fordulhat. (6) 84 (7) 85 (8) 86 (9) 87 Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat a Közgyőlés döntését követıen 30 napon belül felülvizsgálja és a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (10) 88 Az intézmény vezetıje a díjhátralékról minden negyed év elsı hónap 15. napjáig az elızı negyed évrıl szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a 82 A rendelet 25. (4) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 21. (2) bekezdése március 1-jei 83 A rendelet 26. (5) bekezdését módosította a 45/2009. (IX.16.) Ör. 2. -a október 1-jei 84 A rendelet 26. (6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 45/2009. (IX.16.) Ör. 4. (3) bekezdése október 1-jei 85 A rendelet 26. (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 45/2009. (IX.16.) Ör. 4. (3) bekezdése október 1-jei 86 A rendelet 26. (8) bekezdését hatályon kívül helyezte a 45/2009. (IX.16.) Ör. 4. (3) bekezdése október 1-jei 87 A rendelet 26. (9) bekezdésének sorszámát módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 22. (3) bekezdése március 1-jei 88 A rendelet 26. (10) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 22. (4) bekezdése március 1-jei

17 17 felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint e rendelet 12. számú mellékletét képezı adatlapot eljuttatja az Irodához. (11) 89 A (10) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a térítési díj hátralék behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet 15. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. (12) 90 A polgármester a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetének mérlegelésével részben vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmezı megfelel a 7. (12)-(14) bekezdésben foglalt feltételeknek. (13) A Polgármester a behajthatatlan hátralékot törli. Gyermekjóléti szolgáltatás 27. (1) 91 A gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekjóléti központ feladatait az Önkormányzat a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona szolgáltató biztosítja, illetve látja el. (2) 92 A gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekjóléti központ feladatait ellátó szolgáltató címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének D./pontja tartalmazza. Gyermekek napközbeni ellátása 28. (1) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat az Egyesített Bölcsıdei Intézményben, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv. hatálya alá tartozó óvodákban és iskolai napközis ellátás keretében biztosítja. (2) 93 A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének E./pontja tartalmazza. Gyermekek átmeneti gondozása 29. A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülınél vagy a családok átmeneti otthonában biztosítható. Helyettes szülı 30. (1) 94 A helyettes szülıi ellátás iránti kérelmet a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. 89 A rendelet 26. -át (11) és (12) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 22. (5) bekezdése március 1-jei 90 A rendelet 26. (12) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 8. -a február 1-jei 91 A rendelet 27. (1) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 22. (5) bekezdése március 1-jei 92 A rendelet 27. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 22. (5) bekezdése március 1-jei 93 A rendelet 28. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör március 1-jei

18 18 (2) 95 A helyettes szülıi ellátását megszervezı szolgáltató címét, elérhetıségét a R 1. számú mellékletének D./ pontja tartalmazza. Családok átmeneti otthona 31. (1) 96 Az otthontalanná vált szülık és gyermekeik együttes elhelyezésérıl a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézményi keretein belül, önálló szakmai egységként mőködı Családok Átmeneti Otthona gondoskodik. (2) Ha a Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett gyermek számára a gyermekétkeztetést más intézmény biztosítja, a Családok Átmeneti Otthona az ellátás költségeit megtéríti a szolgáltatást nyújtó intézménynek az ott fizetendı személyi térítési díj mértékéig. (3) 97 A családok átmeneti otthonát biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének D./ pontja tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást igénybe vevık érdek-képviselete 32. (1) 98 Az Egyesített Bölcsıdei Intézményben, és a Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona keretein belül mőködı Családok Átmeneti Otthonában érdek-képviseleti fórumot kell mőködtetni. Az érdek-képviseleti fórum mőködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. (2) Az érdek-képviseleti fórum tagjai választás alapján: - az ellátásban részesülı gyermek szülei vagy más törvényes képviselıi illetve a fiatal felnıttek részérıl 1 fı - az intézmény dolgozóinak képviselıje 1 fı - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részérıl 1 fı - a gyermekönkormányzat képviselıje 1 fı. (3) Az érdek-képviseleti fórum tagjainak mandátumára, mőködésére vonatkozóan e rendelet 23. (4) - (8) bekezdéseit kell megfelelıen alkalmazni. VI. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK A rendelet 30. (1) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 25. (1) bekezdése március 1-jei 95 A rendelet 30. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 25. (2) bekezdése március 1-jei 96 A rendelet 31.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 7.. (1) bekezdése január 1-jei 97 A rendelet 31. -át (3) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 7. (2) bekezdése január 1-jei 98 A rendelet 32.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (6) bekezdése január 1-jei 99 A rendelet VI. fejezetének címét módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 27. (1) bekezdése március 1-jei

19 (1) A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetıje az ellátást igénybe vevıkrıl és az igénybevételre várakozó személyekrıl, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít a 11. számú mellékleten. (2) A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetıje az intézmény tárgy évet megelızı naptári évben végzett szakmai tevékenységérıl beszámolót készít, amit a fenntartó részére minden év február 15-ig megküld. VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 34. (1) E rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról szóló 34/2004. (IV.1.) Ör. számú rendelet, valamint a módosításáról szóló 62/2004. (VII.1.) Ör. számú, a 3/2005. (I.31.) Ör. számú, a 46/2005. (X.28.) Ör. számú, a 53/2005. (XI.28.) Ör. számú, a 3/2006. (III.1.) Ör. számú, az 57/2006. (VI.26.) Ör. számú, 64/2006.(IX.18.) Ör. számú és a 8/2007.(II.26.) Ör. számú rendelet. (4) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. Veszprém, május 31. Debreczenyi János s.k. polgármester Dr. Büki Szilvia s.k. jegyzı, címzetes fıjegyzı 100 A rendelet 33. -át módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 27. (2) bekezdése március 1-jei

20 20 A. / EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 1. számú melléklet sz. gondozási központ: 8200 Veszprém, Völgyikút u. 2. (1. sz. Idısek Klubja) 88/ szolgáltatások: étkeztetés, házi-, jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2. sz. gondozási központ: 8200 Veszprém, Hóvirág u. 14. (3. sz. Idısek Klubja) 88/ szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás Nappali ellátást nyújtó intézmények-idısek klubjai 1.sz Idısek Klubja (1. sz. Gondozási Központ) 8200 Veszprém, Völgyikút u / sz. Idısek Klubja 8200 Veszprém, Szent István u. 48. (Dózsa város) 88/ sz. Idısek Klubja 8200 Veszprém, Hóvirág u / sz. Idısek Klubja 8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A. 88/ II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó nyújtó intézmények I. sz. Idısek Otthona 8200 Veszprém, Török I. u / , II. sz. Idısek Otthona 8200 Veszprém, Völgyikút u / A rendelet 1. sz. mellékletét módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 3.. (2) bekezdése március 1. napjával.

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

23/2003. (IV. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a gyermekek védelméről

23/2003. (IV. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a gyermekek védelméről 23/2003. (IV. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a gyermekek védelméről Módosítva: 35/2003.(VIII. 28.), Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, rendeletével,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben