29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról"

Átírás

1 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel módosított 29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 58/B. (2) bekezdése, 62. (2) bekezdése, 92. (1)-(2) bekezdésében, a 99. (1) bekezdésébe, a 115. (3) és (6) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. -a, a 35. (1) bekezdése, a 131. (1) bekezdése és a 147. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelıen Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, az igénybevétel módját, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit. A rendelet hatálya 2. (1) 1 E rendelet hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében kiterjed Veszprém város közigazgatási területén - bevándoroltakra és letelepedettekre - hontalanokra - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre [Sztv. 3. (1) bekezdés b)-d) pontja] - az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, [Sztv. 3. (2) bekezdés] - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, 1 A rendelet 2. (1) bekezdését módosította a 6/2008.(II.29.) Ör. 1. (1) bekezdése március 1. napjával.

2 2 amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Sztv. 3. (3) bekezdés a) pontja] (2) 2 (3) 3 E rendelet hatálya - ha jogszabály másként nem rendelkezik- a rendeletben szabályozott gyermekjóléti ellátások tekintetében kiterjed Veszprém Város közigazgatási területén - lakcímmel rendelkezı magyar állampolgárságú, - valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, [Gyvt. 4. (1) bekezdés a) pontja] - az Szmtv. szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.- ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. [Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontja] II. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3. (1) 4 A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja. (2) 5 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: Alapszolgáltatások: a.) Étkeztetés: aa) Szociális étkeztetés 2 A rendelet 2. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének aa) pontja február 1-jei 3 A rendelet 2. -ának korábbi (2) bekezdésének sorszámát (3) bekezdésre módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 1. -a január 1-jei 4 A rendelet 3. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 1. (1) bekezdése február 1-jei 5 A rendelet 3. (2) bekezdésének felvezetı mondatát módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 1. (2) bekezdése február 1-jei

3 3 ab) Népkonyhai étkeztetés b.) Házi segítségnyújtás c.) Családsegítés d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás e.) Támogató szolgáltatás f.) Utcai szociális munka g.) Nappali ellátás: ga) Idısek klubja gb) Értelmi fogyatékosok nappali intézménye gc) Szenvedélybetegek nappali ellátása gd) Nappali melegedı Szakosított ellátási formák: e.) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: ea) Hajléktalanok átmeneti szállása eb) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ec) Értelmi fogyatékosok gondozóháza f.) Tartós bentlakásos elhelyzést nyújtó intézmények: fa) Idısek otthona fb) Hajléktalanok otthona (3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások: Alapellátások: a) Gyermekjóléti szolgáltatás b) Gyermekek napközbeni ellátása ba) Bölcsıde c) Gyermekek átmeneti gondozása ca) Helyettes szülı cb) Családok átmeneti otthona III. fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (3) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén elhangzottakról Emlékeztetı készül. (5) Tagjai a Veszprém városban mőködı szociális, gyermekjóléti intézményeket fenntartó szervezetek képviselıi, a történelmi egyházak képviselıi, az önkormányzati szociális és

4 4 gyermekjóléti intézmények vezetıi, továbbá a karitatív szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselıi, Idısügyi Tanács képviselıje, és a Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének képviselıje. (6) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül négy év idıtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Az ellátás igénybevételének módja 6 5. (1) 7 Az étkeztetés iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (2) A házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (3) A családsegítı szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik. (4) 8 (5) Az idısek klubja igénybe vételéhez a kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (6) A fogyatékosok nappali intézménye igénybevétele iránti kérelmet az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni. (7) 9 (8) A fogyatékosok gondozóháza esetében az igénybevétel iránti kérelmet az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza intézmény vezetıjénél kell elıterjeszteni (9) Az idısek otthonába történı felvétel iránti kérelmet az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjéhez kell benyújtani. (10) 10 (11) 11 Az Egyesített Szociális Intézmény Idısek Otthonaiban emeltszintő elhelyezését kérheti az a személy, aki az Sztv ban foglalt feltételeknek megfelel és a szerzıdés megkötésékor vállalja a 2. számú mellékletben megállapított egyszeri hozzájárulás egy összegben való megfizetését. (12) 12 A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez csatolni kell a személyes 6 A rendelet IV. fejezetének alcímét a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (1) bekezdése módosította március 1. napjával. 7 A rendelet 5.. (1) bekezdésének 2. mondatát hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének c) pontja január 1-jei 8 A rendelet 5.. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 9 A rendelet 5.. (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 10 A rendelet 5.. (10) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 11 A rendelet 5. (11) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (2) bekezdése március 1. napjával. 12 A rendelet 5. (12) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (2) bekezdése március 1. napjával.

5 5 gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM rendelet) 1. számú mellékletében közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat, ha jogszabály másként nem rendelkezik az alábbiak szerint: a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból - származó jövedelmekrıl, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb, szerzıdés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, az Sztv. 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény által szabályozott családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban folyósított nettó összegrıl a kifizetı igazolását vagy a folyósítási szelvényt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, vállalkozásból, ıstermelıi tevékenységbıl - amennyiben adóbevallásra kötelezett származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı évben szerzett jövedelemrıl és a jövedelmet csökkentı elismert költségekrıl és a befizetési kötelezettségekrıl az APEH által kiállított igazolást, kivéve, ha a vállalkozás, ıstermelıi tevékenység a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt, c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy részérıl az ösztöndíjról, felsıoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, az APEH igazolását, d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizetı igazolását, a postai feladóvevényt, a jogosult átvételi elismervényét, az önálló bírósági végrehajtó igazolását, e) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszerességgel járó jövedelem megszőnésérıl az okiratot, f) vállalkozási, ıstermelıi tevékenység megszőnésérıl az illetékes hatóság határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékbıl való törlésrıl. (13) Amennyiben a szolgáltatást igénylı, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett a teljes térítési díjat nem tudja megfizetni, akkor az ellátást igénylı és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, feltárása céljából a (12) bekezdésben felsorolt igazolásokat kell csatolni. (14) 13 Az intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait az SzCsM rendelet szabályozza. Az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt. A megállapodást az intézmény vezetıje 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (15) 14 A megállapodás tartalmazza: a) az intézményi ellátás idıtartamát ( határozott vagy határozatlan idıtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, d) az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy 13 A rendelet 5. (14) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (4) bekezdése március 1. napjával. 14 A rendelet 5. (15) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 2. (5) bekezdése március 1. napjával.

6 6 részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat. [Sztv. 94/B. (2) bekezdés] (16) 15 (17) Ha az ellátást az igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének az ellátás igénybevételérıl szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez fordulhat, aki határozatban dönt a beutalásról. (18) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (19) 16 Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl a SzCsM rendeletben foglaltakon túl akkor gondoskodhat, ha a) az egészségügyi intézmény nem biztosítja tovább a gondozását, b) az igénylı tartósan önmaga ellátására nem képes és nincs az ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy, c) az igénylı ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni. d) és a szociális szakértıi szerv véleménye alapján a gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja. (20) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthetı, az intézményvezetı az intézmény orvosának és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy kijelölt tagjának bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjérıl. A soronkívüliséget elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülését az intézmény vezetıje hívja össze. (21) A bizottság önkormányzatot képviselı tagját az Egészségügyi és Szociális Bizottság választja meg. (22) A bizottság munkájában való tagság megszőnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az új tag választásáról. (23) A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. (24) A bizottság döntése ellen annak közlésétıl számított 3 napon belül a polgármesterhez lehet jogorvoslattal fordulni. (25) 17 (26) 18 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszőnése 6. (1) Az intézményi jogviszony a Sztv ban fogalt esetekben szőnik meg. (2) 19 Az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt az 101. (2) bekezdésben foglaltakon túl megszünteti ha, a) az ellátást igénybe vevı vagy törvényes képviselıje azt írásban kéri, b) az ellátás igénybe vétele 3 hónapon túl szünetel. (3) Az intézményi jogviszony megszőnése esetén az intézmény vezetıje írásban értesíti az igénybe vevıt illetve törvényes képviselıjét a) az intézmény elhagyásának idıpontjáról, 15 A rendelet 5. (16) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ab) pontja február 1-jei 16 A rendelet 5.. (19) bekezdését d.) ponttal kiegészítette a 79/2008. (XII.19.) Ör. 2. -a január 1-jei 17 A rendelet 5.. (25) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 18 A rendelet 5.. (26) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének d) pontja január 1-jei 19 A rendelet 6. (2) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör március 1. napjával.

7 7 b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejérıl, c) az elmaradt térítési díj és egyéb tartozás összegérıl, ezek befizetésének határidejérıl és módjáról. (4) Az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetésérıl szóló döntés ellen annak kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A térítési díj 7. (1) 20 (2) 21 (3) 22 (4) 23 (5) 24 (6) 25 A fogyatékos személyek nappali ellátásának intézményi térítési díjait a rendelet 7. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (7) 26 (8) 27 Az értelmi fogyatékosok gondozóháza intézményi térítési díjait a rendelet 7. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (9) 28 (10) 29 (11) Az ellátást igénybe vevı, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. Ez esetben a fizetendı személyi térítési díjat határozattal a polgármester állapítja meg. (12) 30 Az ellátott kérelme alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, ha a fizetésre kötelezett saját illetve a családban élık egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) kétszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. 20 A rendelet 7.. (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 21 A rendelet 7.. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 22 A rendelet 7. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 23 A rendelet 7. (4) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 24 A rendelet 7. (5) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 25 A rendelet 7.. (6) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 1.. (3) bekezdése március 1. napjával. 26 A rendelet 7.. (7) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 27 A rendelet 7.. (8) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 1.. (4) bekezdése március 1. napjával. 28 A rendelet 7. (9) bekezdését hatályon kívül helyezte az 1/2010.(I.29.) Ör. 10. (3) bekezdésének ac) pontja február 1-jei 29 A rendelet 7.. (10) bekezdését hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (3) bekezdésének e.) pontja január 1-jei 30 A rendelet 7. (12) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3. (1) bekezdése január 1. napjával.

8 8 (13) 31 Az ellátott kérelme alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a személyi térítési díj összegét elengedheti, ha a fizetésre kötelezett saját illetve családjában élık egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint a tartásra köteles hozzátartozó családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét. (14) 32 A (12) és (13) bekezdésben meghatározott kérelmekhez csatolni kell az 5. (12) bekezdés szerinti igazolásokat. (15) 33 Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjat a Közgyőlés döntését követıen, 30 napon belül felülvizsgálja és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (16) 34 Az intézmény vezetıje minden negyed év elsı hónap 15. napjáig az elızı negyed évrıl szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint e rendelet 12. számú mellékletét képezı adatlapot eljuttatja a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai, Egészségügyi és Közigazgatási Irodájához (továbbiakban Iroda). (17) 35 A (16) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester önkormányzati átruházott hatáskörében eljárva a térítési díj hátralék behajtásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 31. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik. (18) 36 A polgármester a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet, amennyiben a kérelmezı megfelel a (12)-(13) bekezdésben foglalt feltételeknek. (19) 37 A polgármester a behajthatatlan hátralékot törli. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 8. (1) 38 Az étkeztetés megszervezésérıl az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u ) továbbiakban: MMSZE) kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban VKTT) társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében gondoskodik. A Befogadás Háza a népkonyhai, az Egyesített Szociális 31 A rendelet 7. (13) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 3. (2) bekezdése január 1. napjával. 32 A rendelet 7. (14) bekezdésének 2. tagmondatát hatályon kívül helyezte a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8. (3) bekezdésének a) pontja január 1. napjával. 33 A rendelet 7. (15) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (7) bekezdése március 1. napjával. 34 A rendelet 7. (16) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (8) bekezdése március 1. napjával. 35 A rendelet 7. -át új bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (8) bekezdése március 1-jei 36 A rendelet korábbi (17) és (18) bekezdésének számozását (18) és (19) bekezdésre módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (9) bekezdése március 1-jei 37 A rendelet korábbi (17) és (18) bekezdésének számozását (18) és (19) bekezdésre módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 4. (9) bekezdése március 1-jei 38 A rendelet 8. (1) bekezdésének elsı mondatát módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 2. -a február 1-jei

9 9 Intézmény pedig a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat látja el. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. (3) 39 Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) 40 Az étkeztetést biztosító intézmények címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./ és B./ pontja tartalmazza. (8) 41 Az étkeztetés igénybevételérıl a döntést: a) a (2) bekezdés esetében a személyi igazolvány, b) a (3) bekezdés esetében a háziorvos, kezelıorvos, szakorvos igazolása, c) a (4) bekezdés esetében a fogyatékossági támogatásról vagy az emelt családi pótlékról szóló határozat, d) a (6) bekezdés esetében a lakcímkártya vagy a hajléktalan ellátást végzı intézmény igazolása alapozza meg. (9) 42 A (8) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható idıtartamára. Az étkeztetésre való jogosultság erre az idıtartamra, határozott idıre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelızıen az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás - a megfelelı orvosi igazolás ismételt csatolásával - meghosszabbítható. Házi segítségnyújtás (1) 44 A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében biztosítja. (2) A házi segítségnyújtást biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./ pontja tartalmazza. Családsegítés A rendelet 8.. (3) bekezdését módosította a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (1) bekezdése március 1. napjával. 40 A rendelet 8. (7) bekezdését módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 5. -a március 1-jei 41 A rendelet 8. -át új (8) bekezdéssel kiegészítette a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (2) bekezdése március 1. napjával. 42 A rendelet 8. -át új (9) bekezdéssel kiegészítette a 7/2009. (II.29.) Ör. 2.. (3) bekezdése március 1. napjával. 43 A rendelet 9. -át (1) és (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 6. -a március 1-jei 44 A rendelet 9. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 3. -a február 1-jei 45 A rendelet szövegében a korábbi Családsegítı- és Gyermekjóléti Központ megnevezését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (7) bekezdése január 1-jei

10 10 (1) 46 A családsegítést az Önkormányzat Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona biztosítja. (2) 47 A Családsegítı Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona az Sztv. 64. (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújt, b) biztosítja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2007.(II.26.) Ör. számú rendeletében meghatározott beilleszkedési programok megszervezését, c) a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl szóló 62/2006. (IX. 18.) Ör. számú rendeletében szabályozott adósságkezelési tanácsadást biztosítja. (3) 48 A családsegítést biztosító szolgáltató címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének D./ pontja tartalmazza. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 11. (1) 49 Az Önkormányzat a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a) a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye, b) a VKTT által megkötött ellátási szerzıdés alapján a HB Security Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.), c) a VKTT által megkötött ellátási szerzıdés alapján a Resznek Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Reménység Szociális Szolgáltató (székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.) keretében biztosítja. (2) 50 A jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosító intézmény illetve szolgáltatók címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./, F./, G./ pontjai tartalmazzák. Támogató szolgáltatás 12. (1) 51 Az Önkormányzat a támogató szolgáltatást 46 A rendelet 10. (1) bekezdésének szövegét módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 7. (1) bekezdése március 1-jei 47 A rendelet 10. (2) bekezdését módosította és c.) ponttal kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 7. (2) bekezdése március 1-jei 48 A rendeletet (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II. 29.) Ör március 1-jei 49 A rendelet 11. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 4. -a február 1-jei 50 A rendelet 11. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 8. (2) bekezdése március 1-jei 51 A rendelet 12. (1) bekezdésének b) pontját módosította a 6/2008. (II.29.) Ör. 9. (1) bekezdése március 1-jei

11 11 a.) egyrészrıl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével (székhely: 1125 Budapest Szarvas Gábor u ) kötött ellátási szerzıdés alapján b.) másrészrıl a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás által megkötött ellátási szerzıdés alapján a Move Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Közhasznú Társaság (székhely: Pápa Kürt u. 1.) útján biztosítja. (2) 52 A támogató szolgáltatást biztosító szolgáltatók címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének H./, I./pontjai tartalmazzák. Utcai szociális munka 13. (1) 53 Az Önkormányzat az utcai szociális munka alapszolgáltatást az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém keretei között biztosítja. (2) 54 Az utcai szociális munka szolgáltatást biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Nappali ellátást nyújtó intézményi egységek Az Önkormányzat a nappali ellátás keretében idıskorúak nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint hajléktalan személyek nappali ellátását biztosítja. Idıskorúak nappali ellátása Idısek Klubja 14. (1) 55 Az Önkormányzat az idısek nappali ellátását a VKTT társulási megállapodása alapján a VKTT Egyesített Szociális Intézménye keretében biztosítja. (2) Nem vehetı fel az idısek klubjába az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) 56 Az idıskorúak nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének A./pontja tartalmazza. Fogyatékosok nappali intézménye 15. (1) A fogyatékos személyek nappali ellátását az Önkormányzat az Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza útján biztosítja. (2) Nem vehetı fel a fogyatékosok nappali intézményébe az a személy, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása miatt, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. (3) Az intézménybe az ellátottakat egy hónapos próbaidıvel lehet felvenni. 52 A rendelet 12. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör. 9. (2) bekezdése március 1-jei 53 A rendelet 13.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 54 A rendelet 13. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 55 A rendelet 14. (1) bekezdését módosította az 1/2010.(I.29.) Ör. 5. -a február 1-jei 56 A rendelet 14. -át (3) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei

12 12 (4) 57 A fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének C./pontja tartalmazza. Szenvedélybetegek nappali ellátása 16. (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek nappali ellátását az Alkohol és Drogsegély Ambulanciával kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja. (2) 58 A szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének J./pontja tartalmazza. Nappali melegedı 17. (1) 59 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére a nappali melegedıt az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. (2) 60 A nappali melegedıt biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási formák Hajléktalanok átmeneti szállása 18. (1) 61 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére az átmeneti szállást az MMSZE-vel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. (2) 62 A hajléktalanok átmeneti szállását biztosító intézmény címét, elérhetıségét a rendelet 1. számú mellékletének B./pontja tartalmazza. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 19. (1) 63 Az Önkormányzat a hajléktalan személyek részére az éjjeli menedékhelyet az MMSZEvel kötött ellátási szerzıdés alapján a Befogadás Háza Veszprém intézményi keretein belül biztosítja. 57 A rendelet 15. -át (4) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 58 A rendelet 16. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 59 A rendelet 17.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 60 A rendelet 17. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 61 A rendelet 18.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei 62 A rendelet 18. -át (2) bekezdéssel kiegészítette a 6/2008. (II.29.) Ör a március 1-jei 63 A rendelet 19.. (1) bekezdését módosította a 79/2008. (XII.19.) Ör. 8.. (5) bekezdése január 1-jei

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 30/2013. J E G Y Z

Részletesebben