NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014."

Átírás

1 GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014.

2 Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe véve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. -át - a következők szerint határozza meg: A szakmai program Nagymaros Város Önkormányzat illetékességi területén működő Házi segítségnyújtásra, Idősek nappali ellátásra és Étkeztetésre terjed ki. A szakmai programot értelemszerűen a helyi önkormányzat vonatkozó rendelete alapján kell megvalósítani, érvényesíteni kell az ott megállapított feladat ellátási sorrendet, illetve az egyes ellátásoknál meghatározott igénybevételi szempontokat. 2

3 TARTALOM I. szolgáltatás célja, feladata II. I.1. a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása I.2. a más intézményekkel történő együttműködés módja az ellátandó célcsoport jellemzői III. a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége IV. az ellátás igénybevételének módja V. a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja VI. az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 3

4 I. Az alapellátás célja, feladata I. A.)szolgáltatás célja Házi segítségnyújtás Gondoskodni - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához Az 1993 évi évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról értelmében: 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően - a 68/A. (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.(5) A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság működik.(6) A szakértői bizottság a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.(7) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.(8) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát a (4) bekezdés szerint kezdeményezni kell.(9) A települési önkormányzat a 86. (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A nappali ellátás célja A nappali ellátás célja: a)elsősorban a saját otthonukban élő - a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 4

5 A szociális étkeztetés célja: I.B.)szolgáltatás feladata - a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, b) a demens betegek napközbeni ellátása. a)elsősorban a saját otthonukban élő - a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, - a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, b) a demens betegek szociális étkezetése. A házi segítségnyújtás feladata - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. A nappali ellátás feladata - a napközbeni tartózkodás biztosítása, - a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása, - az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, így - a személyes tisztálkodás biztosítása, illetve - a személyes ruházat tisztításának biztosítása, - igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése, - szolgáltatások nyújtása: - szabadidős programok szervezése, - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése, - hivatalos ügyek intézésének segítése, - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, - speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. - demens betegek ellátásánál: - napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, - folyamatos gondozói felügyelet ellátása. A szociális étkeztetés feladata A szociális étkeztetés feladata a rászorultak meleg étellel történő ellátása -igény szerint helyben fogyasztva, főleg hétvégén és ünnepnapokon önmaguk főtt étellel való ellátásáról gondoskodni képtelen személyek részére a Gondozási Központ épületében az ebédlőben biztosítjuk az étel helyben fogyasztását. 5

6 -igény szerint elvitellel, a főzőhelyről ( Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.) személyesen lehet ételhordóban hazavinni az étkezést. -igény szerint házhoz szállítással a Gondozási Központ ételszállító gépkocsija házhoz szállítja az ellátottak részére az ebédet. I.1. a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Az alapellátások keretében a település nagyságának megfelelő ellátásokat nyújtjuk, egy intézményben, Idősek Otthona ellátási formával együtt. Szakfeladatok szerint: Házi segítségnyújtás iránti igények változóak, 9 ellátott gondozása megolható 1 fő gondozónő foglalkoztatásával Idősek Nappali ellátása keretében 25 fő igénylőt tudunk ellátni Étkeztetés esetében nincs meghatározva az ellátható személyek száma. Az ételt főzőhelyről szerezzük be, ezért csak a kiszállítást végzi az intézmény dolgozója. A személyes gondoskodást végző személyek a létszáma és szakképzettsége a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban: Ellátás tipusa Munkakör megnevezése Létszám Szakképzettsége Házi segítségnyújtás Házigondozó 1 fő Ápoló OKJ Idősek nappali ellátása Gondozónő 1 fő 1 fő ált. ápol, ált. asszisztens Intézményvezető 1 fő Egészségügyi Főiskola Szociális Szakvizsga Étkeztetés Ebédszállító 1 fő Megbízási díjas Gépkocsivezető 1/2000. (I.7.)SzCsM rend. 6. (10) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet. 6

7 I.2. a más intézményekkel történő együttműködés módja Az együttműködéssel érintett szervek Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: - regionális módszertani intézménnyel, - az intézmény fenntartójával, - a beutaló szervvel, - más hasonló intézménnyel, - más szociális bentlakásos intézményekkel, - családsegítő szolgálattal, - szakorvosi ellátással. Az együttműködés módjai Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: Az együttműködés során az intézmény: - segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, - információt szolgáltat a tevékenységéről, - szakmai tanácsot kérhet, - közreműködik a módszertani intézmény által folyatott szakmai ellenőrzésekben. Együttműködés az intézmény fenntartójával: Az intézményfenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a - költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, - szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, - a szakmai program szerinti működésre stb. Együttműködés a beutaló szervvel: Az Gondozási Központ folyamatos kapcsolatot tart a beutaló szervvel, jelzi számára az üres férőhelyek számát, valamint a férőhely hiányában nem teljesíthető igényeket. Együttműködés más hasonló intézménnyel: A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről stb. Az intézmények kapcsolatot tartanak a férőhely kihasználtságuk optimalizálása érdekében is. Együttműködés más szociális bentlakásos intézményekkel: A más szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Együttműködés a családsegítő szolgálattal: A Gondozási Központ együttműködik az idős megfelelő ellátása érdekében a családsegítő szolgálattal. Az együttműködésre sor kerülhet különösen akkor, ha: - az ellátás igénybevétele előtt, melynek során a családsegítő szolgálat jelezheti adott személy szociális problémáját 7

8 - az Időskorúak Otthona ellátás igénybevétele során, ha az érintett idős egészségügyi, illetve szociális helyzete nem indokolja az intézményi ellátást, s ezért az időskorú családjába történő visszahelyezésére kerül sor, s korábban a családi helyzet indokolta a családsegítő szolgálat közreműködését. Együttműködés szakorvosi ellátással: A szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat. II. Az ellátandó célcsoport jellemzői A házi segítségnyújtás ellátja azokat a működési területén élő - időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, - egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik, - azon személyeket, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A település lélekszáma:4.905 fő ebből a 60 év felettiek száma a évi ról főre emelkedett. Tehát a település lakossága elöregedő tendenciát mutat. Ebből következik, hogy folyamatosan igény van a házi segítségnyújtás szolgáltatásaira. A nappali ellátásban illetve szociális étkeztetésben részesülők (a szociális törvényben meghatározottak szerint): a) elsősorban a saját otthonukban élő - a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, - a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, b) demens betegek. A település lakosságszáma: fő A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása, demográfiai jellemzői: Lakosságszám életkor szerinti megoszlásban Szociális célcsoportok Fő Állandó népességből % 0-18 évesek , évesek ,61 60 év felettiek ,08 Összesen: A település lakosságának 26,08 %-a 60 év feletti. 8

9 *A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei: Szükséglet Férőhely %-ában Napközbeni tartózkodás 60 % Étkeztetés 100 % Személyes tisztálkodás biztosítása 30 % Személyes ruházat tisztításának biztosítása 30 % Szabadidős programok 60 % Egyéni és csoportos foglalkozások 30% Folyamatos felügyelet 15% Foglalkoztatás 35% Egészségügyi alapellátás 100% III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások for mája, köre, rendszeressége A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet készítő személy évente - jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási tervben meg kell határozni - az ellátást igénybe vevő egészségi állapotát, - az ápolási tevékenység részletes tartalmát, - az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, - az ápolás várható időtartamát, - szükség szerint a más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezés, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezés stb.). Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. 9

10 1. Ápolási, gondozási feladatok A feladatellátás tartalma: A feladatellátás keretében az orvos előírása szerint biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: - gyógyszer íratása, beszerzése, - gyógyszer átadás, beadás, - sebellátás, - az ellátott mozgatása, emelése, - rendszeres alapvizsgálatok ellátása (pl.: vérnyomás mérés stb.), - közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. A feladatellátás módja: Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 2. A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos feladatok A feladatellátás tartalma: A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott személyi és lakókörnyezeti higiéniája megtartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. A feladatellátás érdekében el kell látni a következő tevékenységeket: - a személyi higiéniával kapcsolatban: - mosdatás, fürdetés, - kéz- és lábápolás, - borotválás, hajvágás, - öltöztetés, - a lakókörnyezeti higiéniával kapcsolatban: - a szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése valamint tisztítása, - a lakásban jelentkező takarítási feladatok ellátása. A feladatellátás módja: Az ellátás módja a feladatellátás tartalmától függ. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 10

11 3. Közreműködés a háztartás vitelében A feladatellátás tartalma: A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott személy háztartásának vitelét. A feladatellátás érdekében el kell látni a következő tevékenységeket: - segítségnyújtás a bevásárlásban (élelmiszer, ruházat, kisebb berendezés), - tüzelő beszerzés, - favágás és behordás. A feladatellátás rendszeressége: Az igénylők által jelzett rendszerességgel, de legalább heti 1 alkalommal. 4. Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, lebonyolítása A feladatellátás tartalma: A feladatellátás keretében részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében. A feladatellátás érdekében el kell látni a következő tevékenységeket: - a fizikai és szellemi képességek megtartásának, fejlesztésének formáinak megtervezése, megszervezése, - a programok anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása, - az ellátásban részesülők igényeihez és képességeihez igazodó szabadidős programok szervezése. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 5. Információ nyújtás, tanácsadás A feladatellátás tartalma, módja: Az ellátottak részére a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatás nyújtása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Tanácsadás a mindennapi élethez kapcsolódó problémák megoldásához (családi kapcsolatok erősítéséhez, munkavállalással kapcsolatosan stb.). Nappali ellátás és étkeztetés Idősek nappali ellátásában részesülő személyekre vonatkozóan is egyéni gondozási tervet kell készíteni a házi segítségnyújtásnál részletezett módon és tartalommal. Az egyéni gondozási tervben meg kell határozni - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 11

12 - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 1.Napközbeni tartózkodás biztosítása A feladatellátás tartalma: Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket folyamatos felügyelet mellett. A feladatellátás módja: Az ellátás módja az ellátott állapotához igazodó ellátás. A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 2.Étkeztetés biztosítása A feladatellátás tartalma: A nappali ellátást illetve szociális étkeztetést igénybevevő ellátottak részére a főtt étel biztosítása A feladatellátás módja: Az ellátás módja az ellátott állapotához igazodó ellátás A feladatellátás rendszeressége: A feladatellátás történhet: - rendszeresen és - esetenként. 3. Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása A feladatellátás tartalma: Biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat szervez. A feladatellátás módja: Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység), - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). A feladatellátás rendszeressége: A feladat ellátása az adott helyzettől függően történhet: - rendszeresen és - esetenként. 12

13 4. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése a)a feladatellátás tartalma nappali ellátásnál A személyes tisztálkodás Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában. A személyes ruházat tisztítása Biztosítja az ellátottak számára a személyes ruházat tisztításához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a tisztítási feladatok ellátásában. b) A feladatellátás tartalma szociális étkeztetésnél Az étkezés helyben fogyasztása esetén gondoskodni kell a hígienes szükségletek kielégítéséről. A feladatellátás módja mindkét ellátásnál: Megfelelő tiszta helyiségek biztosítása, tiszta törülközők és tisztálkodási szerekkel, illetve mosószerekkel való ellátás. A rászoruló ellátottaknak személyes segítség a tisztálkodási feladatok, illetve a ruházat tisztításának feladatai ellátásában. A feladatellátás rendszeressége mindkét ellátásnál A feladat ellátása az adott helyzettől függően történhet: - rendszeresen és - esetenként. 5. Étkeztetés A feladatellátás tartalma Nappali ellátásnál és szociális étkeztetésnél Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiséget. Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja - a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése az ellátott igénye szerint történik. A feladatellátás formái: - normál étrend Mátyás Étkezde Nonprofit Kft -főzőhely - speciális étrend:- jelenleg nem biztosított - szénhidrátszegény, főzőhelyről illetve saját beszerzésből kombináltan a)a feladatellátás módja nappali ellátásnál A feladatellátás az alábbiak szerint történik: - az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiség biztosításával, - az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló személyek részére történő segítségnyújtással. b) A feladatellátás módja szociális étkeztetésnél: A feladatellátás az alábbiak szerint történik: - az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiség biztosításával, - az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, a rászoruló személyek részére törnő segítségnyújtással - az étel elvitel lehetőségének biztosításával 13

14 - az ebéd házhoz szállításával Az étkezések időpontja: Reggeli: Ebéd: Uzsonna: 8-9 óráig óráig óráig Az ellátottak köre: Nagymaros Város közigazgatási területén élő rászorultak 6. Szabadidős programok szervezése A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős programokat szervez. A feladatellátás formái: Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). Az ellátottak köre: - az Intézmény székhelyén ellátott személyek. 7. Egészségügyi alapellátás megszervezése és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi alapellátását. Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az igénybe vevő: Székhelyen: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról. Az ellátottak köre: - az Intézményben ellátott személyek. 8. Hivatalos ügyek intézésének segítése A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az intézmény igény szerint biztosítja a segítséget, tájékoztatást az ellátottak hivatalos ügyeinek intézéséhez. 14

15 A segítségnyújtás formái: - jogszabályi ismeretek átadása, közérthető megfogalmazása, - hivatalos iratok kitöltésének segítése, - kérelmek megfogalmazása, stb. Az ellátottak köre: - az Intézményben ellátott személyek. Demens betegek ellátására vonatkozó szabályok 1. Az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása A mentális állapot átfogó felmérése a kognitív funkciók vizsgálatán túl kiterjed a társuló pszichiátriai zavarok, és a differenciáldiagnosztikai szempontok értékelésére, esetenként pedig árnyaltabb pszichológiai vizsgálatok elvégzésére. Tájékozódó-szűrő jellegű kognitív vizsgálat (pl.: Mini-Mentál Teszt): A vizsgálattal a kognitív funkciók károsodásának mértéke állapítható meg. A vizsgálat segítséget nyújt a komplex állapotfelmérés kezdeményezésének eldöntésében. A teszt segítségével vizsgáljuk az - az orientációs ismereteket, - a figyelmet, koncentrációt, - a memóriát, - a verbális fluenciát (szógördülékenységet), - a nyelv használat mértékét és az olvasási készséget, - a téri, vizuális kézségeket. Szociális készségszintek felmérése: A felmérés a klienssel együtt élő, közvetlen hozzátartozó, illetve a klienst tartósan, rendszeresen gondozó személlyel folytatott segítségével végezzük a megadott szempontrendszer alapján. A felmérés öt fő tényező csoport (önellátás, kommunikáció, tájékozódás, közösségi aktivitás és a viselkedés adekvációja) mentén, tényezőnként ad értékelést egy-egy hétpontos skálán kifejezve a hanyatlás mértékét. Az Önellátás tényező-csoportban négy tényező, a többinél három-három tényező mentén végezzük el az értékelést. Valamennyi tényezőcsoportban az egyes tényezőkre adott pontértékek átlaga alapján megadjuk az adott tényezőcsoport átlagolt összpontértékét, így követhetővé válik az is, hogy az adott tényező-csoportban milyen mértékű a hanyatlás. Emellett egy hatodik tényezőcsoportot képvisel a vizsgáló összbenyomásán alapuló globális értékelés amely egy pontszámban fejezi ki azt, hogy a vizsgáló mennyire súlyosnak ítéli az ellátott leépülését. Ez a globális benyomás végül egybevethető az öt fő tényező-csoportban adott valamennyi értékpont átlaga alapján megállapítható vizsgált összteljesítménnyel. 2. Az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben és az intézményen kívül is. 15

16 Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni - a rehabilitációt segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység stb.), - a kreativitást fejlesztő tevékenységeket (dísztárgyak készítése), - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), - készségmegőrző tréningeket (memória-tréning, élettörténet munka, realitásorientációs tréning). A napi tevékenységek megszervezése folyamatos napirend szerint történik a hét minden napján. 3. A területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai geriátriai) ellátással való együttműködés módja Az együttműködés során a nappali ellátás: - segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, - folyamatosan konzultál az ellátottak állapotáról, - megszervezi a rehabilitációs szolgáltatások elérhetőségét. IV. Az ellátás igénybevételének módja Az intézmény által nyújtott alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére történik. Korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. Az igénybevétel részletes szabályait az önkormányzat rendelete tartalmazza. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Döntéséről értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az Intézmény igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével Megállapodást köt. A Megállapodás tartalmazza: - az intézményi ellátás időtartamát, - az Intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Az Intézmény igazgatója az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. 16

17 Az Intézmény igazgatója az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: - önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, - soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt, - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, - kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az Intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az Intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a Megállapodás -ban vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy az igazgató intézkedését vitatja, a fenntartóhoz fordulhat. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja V. Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokról több módon tájékoztatjuk a település lakosságát. 1. Nagymaros Város Önkormányzata minden évben rendeletet alkot a szociális ellátásokról, igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról. A helyi rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a település jegyzője közzéteszi. 2. A helyi rendeletek Nagymaros Város Önkormányzat hivatalos honlapján is megtalálhatók. 3. Nagymaros Város Önkormányzata által kiadott helyi újságban is megjelennek a helyi rendeletek. 4. Nagymaros Város Önkormányzata által kiadott helyi újságban rendszeresen közreadjuk az intézmény tájékoztató dokumentumát. 5. Nagymaros Város Önkormányzata hivatalos honlapján az intézmények között a Gondozási Központról is található tájékoztató 6. Az intézmény folyamatosan teríti a településen tájékoztató szórólapját. 17

18 Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok VI. Az ellátottak jogai: Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani. A szolgáltatás az általa biztosított ellátást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel: - az élethez, emberi méltósághoz, - a testi épséghez, - a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. A szolgáltatást végzők jogai: Az alapellátásokat végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A nappali ellátást végzők esetében ezen kívül rendelkezünk A gondozottak részéről felmerülő vészhelyzetek kezeléséről szóló belső utasítással. A szakmai programhoz csatolandó mellékletek 1. számú melléklet: Az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötendő megállapodás tervezetét. 2. számú melléklet: A házirend vagy annak tervezete. 3. számú melléklet: A szervezeti és működési szabályzat vagy annak tervezete. Kelt: Nagymaros, intézményvezető 18

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben