VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus

2 TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai Helyzetelemzés A többcélú kistérségi társulás alapadatai Népesség Foglalkoztatás - munkanélküliség Cigány népesség Szociális ellátás Kistérségi feladatellátás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat Nappali ellátás A szociális törvény változásai A Többcélú Társulás feladatellátása Térségi szociális alapszolgáltatási központ Változások a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Szakosított ellátást nyújtó intézmények Ápoló Otthon Az Időskorúak Gondozóháza Nem biztosított ellátások Várpalota Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció - Végrehajtandó feladatok

3 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (továbbiakban Sztv., vagy szociális törvény) átfogóan meghatározza a fenntartói feladatokat, szabályozza magát a fenntartó fogalmát a szociális feladatok tekintetében. A törvény a fenntartók három csoportját különbözteti meg: állami, nem állami és egyházi fenntartókat, melyeknek szakmai és törvényességi feladatait is részletesen szabályozza. A különböző szociális ellátások szervezésében meghatározó a fenntartók szerepe, hiszen a működtetéshez szükséges feltételek biztosítása a fenntartók kötelezettsége. Az Sztv évi módosítása tovább bővítette a fenntartókra háruló feladatokat több területen is, így a szolgáltatástervezési koncepció elkészítése is beépült a feladatok közé. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. a szociális ellátásokat biztosító intézményeket fenntartó önkormányzati társulásokat szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére és annak kétévente történő felülvizsgálatára, aktualizálására kötelezte. A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettsége az Sztv. szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatot, illetve megyei önkormányzatot érinti. Amennyiben azonban a települések egyes szociális feladataikat társulás keretei között látják el, az e szolgáltat ások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezés értelemszerűen tehát az állami fenntartók számára jelent feladatot, hiszen elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, a más nem állami, egyházi fenntartókkal történő kapcsolattartás feladatait meghatározza. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény értelmében a többcélú kistérségi társulás kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése, valamint intézmények fenntartása mellett részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában. 3

4 A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat különböző közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról, többek között a szociális ellátás témakörében. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás legalább az oktatás és nevelés, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás és a területfejlesztés pontokban meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosít. A támogatások lehívásának aktuális feltételeit a mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza. A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésekor fontos követelmény - a realitásokon alapuló, elsősorban primer adatokból származó információk feldolgozása, ezért arra törekedtünk, hogy a lehető legszélesebb körben kapjunk információkat a térség szociális szolgáltatásában közreműködőktől, - a tervezés és szolgáltatásfejlesztés ütemezésénél a fokozatosság elvének érvényesítése, - a meglévő szolgáltatások szakmai feltételeinek korszerűsítése, - a szakmai munka színvonalának emelése. Cél, hogy az intézményi struktúra fejlesztése során a szociális és gyermekvédelmi ellátásokban korszerű, modern integráció valósuljon meg. Fontos prioritás, hogy a települési önkormányzatok, illetve a lakosság helyi szükségleteire és igényeire, de térségi szemlélettel, problémaorientáltan határozza meg az ellátórendszer korszerűsítését, fejlesztését. A jövőképen alapuló településfejlesztési stratégiai célok alapvetően egy fő célkitűzésre vezethetőek vissza: a településeken élők életminőségének jobbá tételére. A fenti szempontokat érvényesítve készült el a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Figyelembe véve a komplex térségfejlesztés alapkövetelményét, a koncepció készítése során arra törekedtünk, hogy olyan léptékű program kerüljön kidolgozásra, amely a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható. 4

5 A koncepció célja, funkciója, feladatai A szolgáltatástervezési koncepció célja: meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, melyeket a kistérség, a felmerülő igények, szükségletek kielégítése során követ. A célok elérése érdekében a kistérségi önkormányzatok és a szociális szolgáltató intézményrendszer a helyi sajátosságok figyelembevételével alakítsa ellátórendszerét. A szolgáltatástervezési koncepcióban az ágazat irányításának a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos távlati céljai jelennek meg, melyek: - egységes szociális szolgáltató politika kialakításának elősegítése a településen. - a térség adott társadalmi-gazdasági helyzetű településein, a kistérségben a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődését, a szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, - megszüntetni a hiányosságokat, a szociális szolgáltatásokkal való lefedettséget, a területi egyenlőtlenségek mérséklését kívánja előmozdítani, - a lakosság számára hozzáférhetővé tenni a helyben nem működő szociális szolgáltatásokat. - elősegíteni a szociális és gyermekvédelmi törvény által bevezetésre kerülő új típusú szolgáltatásokat. - Várpalotán és a térség településein a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere működjön, amely minőségi és egyben differenciált. - olyan szolgáltató rendszer kialakítása, amely minőségi szakmai munkát végző, egyénre szabottan, összehangoltan, koordináltan működik, és amely a lehető legteljesebb mértékben képes lefedni és kezelni a szociális szükségleteket. 5

6 Értékek A helyi szociálpolitika gyakorlatában a szolgáltatások biztosítása során az alábbi értékek érvényesülését tekintjük elsődlegesnek: - egyénre szabott, differenciált ellátások, - szociális biztonság (a szükséget szenvedők kapják meg a megfelelő ellátást), - relatív biztonság ( társadalmi kockázat bekövetkezésekor az egyén/család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyot), - ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása, - társadalmi integráció erősítése, - innováció, - minőség a szolgáltatásokban. 6

7 2. Helyzetelemzés Közép-Dunántúli régió A közép-dunántúli régiót alkotó a 26 kistérség Dunakanyartól a Balatonig húzódó km2-én 1,1 millióan élnek. Terület (km 2 ) Lakónépesség (fő, dec. 31.) Kistérségek száma

8 A 280 km 2 kiterjedésű Várpalotai Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban,Veszprém megye keleti részén található. A Bakony-hegység apró településétől, Jásdtól, Tésen, Várpalotán, Pétfürdőn, Öskün és Ősin át Berhidáig, a Balaton szinte már közvetlen szomszédságáig terjed a várpalotai kistérség. Településeinek száma 7, központja Várpalota városa. A kistérség a Mezőföld és a Bakony találkozásánál fekszik, a déli rész településen, például Ősi és Berhiadán - a Mezőföldre jellemző településszerkezet alakult ki - míg Öskü, Jásd és Tés esetében inkább a Bakonyban található falvak jellegzetességei figyelhetőek meg. Várpalota és Pétfürdő magában hordozza az elmúlt évtizedek iparosításának következményeit. Ez tükröződik a foglalkoztatási szerkezetben is, hiszen amíg a megye egészét tekintve az ipar súlya 42 %-os, addig Várpalotán ez az arány 10 %-kal nagyobb. 8

9 2.1 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Közép-Dunántúli Régió Kistérség neve: Várpalotai Kistérség KSH azonosító: Kijelölt Várpalota Ssz. A kistérség települései Tagja-e a többcélú 1. Várpalota társulásnak (I/N) I 2. Berhida I 3. Pétfürdő I 4. Öskü I 5. Ősi I 6. Tés I 7. Jásd I A várpalotai kistérség települései 9

10 2.2 Népesség Település és Terület Lakónépesség Népsűsűség státusz (ha) (fő) (fő/km2) Várpalota város (térségközpont) ,6 Berhida város ,5 Pétfürdő nagyközség ,7 Öskü község ,7 Ősi község ,2 Tés község ,8 Jásd község ,61 Kistérség összesen ,01 A KSH 2007-es adatai szerint a kistérség összlakossága további növekedést mutat, mely alól csak a pétfürdői igen szerény népességcsökkenés a kivétel. 10

11 Települések Név Jogáll Terület (100ha) Népesség (fő) Berhida Város Jásd Község Ősi Község Öskü Község Pétfürdő Község Tés Község Várpalota Város Összesen Adatforrás: KSH 2007 A térség állandó lakónépesség száma közel 39 ezer fő, gyarapodó. A népsűrűség nemcsak a megyei, de az országos átlagot is felülmúlja. Az öregedési index mutató értéke alapján a térség fiatalos korösszetételű, ebben a tekintetben a megyében a 2., országos viszonylatban a 49. helyen áll. Településnév Állandó Férfiak Nők 0-19 éves lakosság éves éves éves Várpalota Berhida Pétfürdő Öskü Ősi Tés Jásd Összesen:

12 Várpalota térségének demográfiai folyamatai szinte azonos módon illeszkednek a régióban tapasztaltakhoz, így azok áttekintése és a nemzeti szintű adatokkal való összevetése jelen elemzésünkben is érvényes megfontolásokhoz vezethet. A népesség korcsoportos megoszlása az év elején, területi részletezés szerint Közép- Dunántúl Ország 0 14 éves ,9 20, ,3 17, ,8 15, ,0 14, éves ,0 66, ,5 68, ,7 68, ,7 68,8 65 X éves ,0 13, ,2 14, ,6 15, ,7 16,4 Régiónk és térségünk korstruktúrájának változó trendjei teljesen megegyeznek az országos folyamatok jellemzőivel, attól tendenciájában nem tér el, viszont rövid távon, mint például azk aktív korúak viszonylag magas aránya tekintetében rendelkezik a térség némi előnnyel, amit viszont jelentősen gyengít az épp ezen, teherviselésre alkalmas korosztályt érintő magas munkanélküliség.. A folyamat fő jellemzője a demográfiai öregedés, s ez mind az egészségügy helyi rendszerére, mind pedig a szociális hálózatra megkülönböztetett terhelést ró. Az öregedési folyamat következtében nő a lakosság átlagos életkora elején a nők átlagéletkora 42,4, a férfiaké 38,2 év volt. A népesség-előreszámítás (alapváltozata) zerint 12

13 2010-re az ország lakosainak átlagéletkora 41 év lesz. Mivel az időskorúak számának növekedésével párhuzamosan a gyermekkorúak száma csökken, jól érzékelhető az öregedési index erőteljes emelkedése, mely tendenciát csak a 80-as évek első felének átmeneti csökkenése tört meg. Az elmúlt 28 év alatt a száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma országosan 48 fővel növekedett. (1980-ban száz gyermekkorúra még 62 időskorú ember jutott, január 1-én már 110.) A népesedési folyamatok áttekintése komoly tudományos megfontolások mentén lehetséges. Az alábbiakban számlálható elő azon szempontok egy része, amelyek a kérdés értelmezéséhez elengedhetetlenek. A demográfiai folyamatokat befolyásoló gazdasági, társadalmi tényezők vizsgálata A vizsgálat során felhasznált magyarázó változók: az adott kistérségben a városi népesség aránya (%) a kistérség településeinek átlagos népesség száma (fő) az adott kistérségben a 120 fő/km 2 feletti népsűrűségű településeken élők aránya az adott kistérségben a mező- és erdőgazdaságban foglalkoztatottak aránya (%) az adott kistérségben, az iparban és az építőiparban foglalkoztatottak aránya (%) az adott kistérségben a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya (%) az elvégzett átlagos osztályszám az adott kistérségben a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállalási korú állandó népességhez viszonyítva (%) (munkanélküliek aránya) az adott kistérségben a 180 napon túli regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállalási korú állandó népességhez viszonyítva (%) (tartós munkanélküliek aránya) a pályakezdő regisztrált munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében (%) (pályakezdő munkanélküliek aránya) kistérségenként az 1000 lakosra jutó adózók száma (1000 lakosra jutó adózó) kistérségenként az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem (Ft) (SZJA alapot képező átlagos jövedelem) az adott kistérségben az egy állandó lakosra jutó SZJA (Ft) (átlagos SZJA) 13

14 az adott kistérségben a roma népesség aránya (%) (2001-es népszámlálási adatok alapján) Természetesen ennél szélesebb szempontrendszer áttekintésére van szükség, amelyet egy konkrét családpolitikai kutatás és tervezési elemeket tartalmazó koncepció átgondolása során lehet megfogalmazni. Várpalota népessége a megelőző évtizedekben gyors ütemben gyarapodott; az 1900-as évek eleji népességszáma a 6000 főt is alig haladta meg, 1990-re viszont már fősre nőtt a népesség száma. A rendszerváltozás után jelentős népességcsökkenésről mégsem beszélhetünk. Az 1990 körüli majd fős népességszám, valamint a 2006-os es érték közötti differenciát a Pétfürdőtől való különválás okozza. A két város együttesen ma is eléri a fős lélekszámot. A város lakónépessége 2001-ben fő volt, közel 1000 fővel kevesebb, mint az állandó népessség száma. Okaként elsősorban a helyi munkalehetőségek hiánya jelölhető meg, sokan ugyanis csak máshol, más településeken tudnak munkát vállalni. A 2001-es Népszámlálás szerint a Várpalotán lakó, munkahellyel rendelkező lakosoknak több, mint 45%-a (4061 fő) nem Várpalotán dolgozott, hanem más településen talált magának munkát Legfőképpen Veszprém és Székesfehérvár a befogadó város. A népességcsökkenés ennek ellenére folyamatos, amelyet részben a város természetes szaporodásának állandó negatívuma okoz. A természetes fogyás tíz év távlatában nagyságrendileg nem tért el az ország egészétől, valamint a megyét jellemző természetes fogyás mértékétől sem, illetve a kistérség népességfogyatkozása is hasonlóan alakult. A népességcsökkenést ezen kívül negatívan befolyásolta a folyamatos elvándorlás is a városból. A halálozási és a születési adatok, a természetes szaporodás lassú ütemű, de folyamatos csökkenése fölveti egy helyi családbarát politika kialakításának szükségességét. Jelentősége ugyan nem befolyásolta döntő mértékben a népességszám változását, az elvándorlás azonban 1990 óta a legtöbb évben meghaladta a beköltözők számát, a város tehát inkább népességkibocsátóként szerepel a településhálózatban. Ugyanakkor az állandó népesség korösszetételében is megfigyelhető egy folyamatos áltozás hez képest közel 3 százalékponttal növekedett az időskorúak aránya (2006-ban 18,9% 14

15 volt), a fiatalkorúaké ezzel szemben csökkent, 2006-os 18,4%-os aránya több mint 3 százalékponttal alacsonyabb a 10 évvel korábbihoz képest. A népmozgalmi adatok és folyamatok alapján megállapítható, hogy a várpalotai kistérség az országos, sőt a regionális és a megyei átlagtól eltérő, annál kedvezőbb képet mutat. Ez a megállapítás mind a korstruktúra, mind pedig a vándorlási egyenleg alakulása vonatkozásában is helytálló és biztató. Hozzá kell tenni azonban, hogy az utóbbi években a vándorlási egyenleg is pozitívból negatívba fordult. Ez a térség lakosságmegtartó erejének csökkenésére, a válságjelenségek helyi fokozódására utal. 15

16 Közép-Dunántúli régió/veszprém megye/várpalotai kistérség 16

17 Régiónk és térségünk korstruktúrájának változó trendjei teljesen megegyeznek az országos folyamatok jellemzőivel, attól tendenciájában nem tér el, viszont rövid távon, mint például az aktív korúak viszonylag magas aránya tekintetében rendelkezik a térség némi előnnyel, amit viszont jelentősen gyengítenek az épp ezen, teherviselésre alkalmas korosztályt érintő magas munkanélküliségi adatok. A folyamat fő jellemzője a demográfiai öregedés, s ez mind az egészségügy helyi rendszerére, mind pedig a szociális hálózatra megkülönböztetett terhelést ró. Az öregedési folyamat következtében nő a lakosság átlagos életkora elején a nők átlagéletkora 42,4, a férfiaké 38,2 év volt. A népesség-előreszámítás (alapváltozata) szerint 2010-re az ország lakosainak átlagéletkora 41 év lesz. Mivel az időskorúak számának növekedésével párhuzamosan a gyermekkorúak száma csökken, jól érzékelhető az öregedési index erőteljes emelkedése, mely tendenciát csak a 80-as évek első felének átmeneti csökkenése tört meg. Az elmúlt 28 év alatt a száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma országosan 48 fővel növekedett. (1980-ban száz gyermekkorúra még 62 időskorú ember jutott, január 1-én már 110.) o Szükségesnek mutatatkozik az idősödési folyamatok térségi áttekintése, és az egészségügyi és szociális szolgáltatásoknak a várható fejleményeknek megfelelő fejlesztése. o A korstrukúra alakulásának másik jellemzője a gyermek- és ifjúkori népesség számának és arányának folyamatos csökkenése, valamint az a sajátos, az országos tendenciáknak megfelelő jellemző, amely a korosztályhoz tartozók romló szociális és mentális állapotának romlásával írható le. Ebből következik, egy átfogó, a gyermekvédelem, a gyermekjólét, a kultúra, a sport és oktatási területét együttesen kezelő térségi koncepció elkészítésének szükségessége. o A népmozgalmi, demográfiai folyamatok társadalmi hatásai miatt azonnali, de tervszerű munkára van szükség. Bár az országos tendenciáktól nehéz függetlenedni, de egy helyi, családbarát település, illetve családbarát térség koncepciójának kialakítása és végrehajtása hozhat olyan eredményeket, amelyek az életminőség javulásával, családbarát szolgáltatások létrehozásával segíthetik a helyi kötődések megerősítését, a gyermekvállalási hajlandóság növekedését. Egy család- és gyermekbarát környezet létrejötte a helyi társadalom általános közérzetének javításával jótékonyan hathat a helyi innovációs és gazdasági törekvésekre is. 17

18 2.3 Foglalkoztatás - munkanélküliség A munkanélküliségi folyamatok nemzeti, regonális és megyei szinten 2003 óta lassú ütemű, de töretlen romlást mutatnak. Ez alól a várpalotai kistérség kivételt jelentett, ugyanis 2005-től némi javulás, majd stagnálás mutatkozott. Az általános válságjelenségek azonban 2007 óta itt is megjelentek és állandósultak. Magyarországon a negyedévi mutatók szerint a foglalkoztatási ráta 56,7 százalékos volt, mely lényegesen alacsonyabb az EU tagországaiban számított átlagnál. Veszprém megye relatív mutatója a legkedvezőtlenebb a Közép-dunántúli Régión belül, melyet az alábbi adatok szemléltetnek: - a megyében 2009 I. negyedévében 9,3 %-kal kevesebben voltak alkalmazásban, mint az előző év azonos időszakában - az elmúlt egy évben 8420 fővel nőtt a nyilvántartott állástalanok száma. - az ország 7 régiója közül itt a legnagyobb mértékű a munkanélküliség, a stagnálás és a létszámcsökkenés egyre inkább jellemzővé válik. 18

19 Várpalota körzetében a nyilvántartott állástalanok létszáma 2684 fő, így jelenleg Veszprém megyében a 4. legmagasabb 15,5 %-os munkanélküliségi mutatóval számolhatunk. Utoljára 1995-ben mértek ilyen magas értéket. Ez az eredmény a beindult nagymértékű közcélú foglalkoztatás ellenére sem indult el pozitív irányban. A város jelenleg 145 személyt foglalkoztat közcélú foglalkoztatás keretében A térség munkanélküliségének további jellemzői: - az állástalanok között tartósan magas a férfiak aránya, - a nyilvántartott álláskeresők zöme fizikai foglalkozású, a legtöbben szakmunkás- és szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkeznek, de magas a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya - életkorukat tekintve a nyilvántartottak 17 %-a 25 évesnél fiatalabb, minden második regisztrált álláskereső éves korú, míg a nyilvántartottak harmada 45 év fölötti. Az adatok évek óta emelkedő tendenciát mutatnak nyarának közepéig másfél év alatt - gyakorlatilag megkétszereződött a munkanélküliség a térségben, s az év végéig a háromszorosára is emelkedhet. A helyzet hónapról hónapra egyre nagyobb sebességgel romlik, és októberre eléri, illetve meg is haladja a 15 %-os ráta szintjét. A jelenleg megfigyelhető állapot tartós elhúzódása az egyéni-, a helyi- és az országos szintű problémák helyi fokozódását eredményezhetik, melyek kezelése azt megelőzően indokolt, mielőtt a jelenségeknek előre pontosan ki nem számítható, tartós, több generációt sújtó fizikai és morális hatásai kialakulnának. 19

20 Tele-pülés év Munkaváll. korú népes-ség Összes regisztrált száma Tartós munkanélküli Mn. Ell.ban része- sülők száma Segély T. ell.- ban r. RÁT-os RSZ-s Mn ráta Várpa jún ,4 -lota 2008.dec , dec ,3 Berhida jún , dec , dec ,7 Pétfür jún ,1 -dő 2008.dec , dec ,6 Öskü jún , dec , dec ,4 Ősi jún , dec , dec ,2 Tés jún , dec , dec ,6 Jásd jún , dec , dec ,5 20

21 A munkanélküliek számának alakulása a kistérség települései szerint Várpalota Berhida Pétfürdő Öskü Ősi Tés Jásd A munkanélküliek számának alakulása a kistérség településein összesen Munkanélüliek száma kistérségi szinten

22 A tartós munkanélküliek számának változása kistérségi szinten Tartós munkanélküliek száma A foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági szektorok szerint % Közép-Dunántúl Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás ,8 41,1 48, , ,1 4,9 51,1 44 Mezőgazdaság Ipar szolgáltatás 22

23 A foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági szektorok szerint % Ország összesen Mezőgazdaság Ipar Szolgálta tás ,4 35, ,9 32,3 62,8 4,9 62,8 32,3 Mezőgazdaság Ipar szolgáltatás A foglalkoztatás nemzetgazdasági szektorok szerinti megoszlásának változása regionális és kistérségi szinten is jelentős eltérést mutat az országos átlagtól. Az egész országot érintő jelentős szerkezeti változások ezen a területen itt nem érvényesültek azonos súllyal. Az ipar továbbra is magas foglalkoztatási hányadot épvisel. A gazdasági válság azonban éppen ezt az ágazatot sújtja a legjobban, így térségünkben a munkanélkülivé válás veszélye is fokozottabb. A térség jellemzően ipari berendezkedésű gazdasággal rendelkezik, a mezőgazdasági termelés csak alacsony értékben, jövedelem-kiegészítésként van jelen. A kistérség gazdasága jellemzően monolit szerkezetű, a megöröklött nagyipar struktúrákon - nehézipar, vegyipar - 23

24 nyugszik. A legfőbb munkaadók a Péti Nitrogénművek Rt, valamint a Magyar Alumíniumipari Rt. Térségi szinten jelentős foglalkoztatást biztosítanak a Berhidán, Peremarton Gyártelepen található kis- és középvállalkozások, amelyek a térség vegyipari hagyományait éltetik tovább. A rendszerváltást követően a helyi nagyüzemek piacvesztéséből adódóan jelentős munkanélküliség jellemezte a térséget, a Várpalotai Szénbányák bezárása hatalmas mennyiségű munkanélkülit eredményezett. Később a Veszprémben és Székesfehérváron megindult zöldmezős beruházások és az állami nagyvállalatok átalakítása stabilizálta a munkaerőpiacot. Napjainkban a munkanélküliségi ráta jellemzően a megyei átlag feletti értéket mutat, 10,5 %-ot tartósan meghaladva. Várpalota térségében 2009 őszén az egy évvel korábbihoz képest több, mint 1100 fővel nőtt az állástalanok létszáma. Várpalotán és térségében a legnagyobb gazdasági, társadalmi és szociális problémát a munkanélküliség drámai növekedése okozza. A lakosság anyagi veszteségei súlyosak, elhelyezkedési esélyeik és szociális helyzetük jelentősen romlik, kilátásaik beszűkültek. A helyi szociális ellátórendszerre olyan időszakban nehezedik az ebből a problémából származó fokozott terhelés, amikor az önkormányzati források további - radikális - szűkülése várható. A munkanélküliség térségi dinamikájának növekedése megkülönböztetett feladatot és felelősséget terhel mind a társulásra, mind pedig az egyes települési önkormányzatokra. Feltünő, hogy a tartós munkanélküliek számának növekedési ütemét jelentősen, többszörösen is meghaladja az összes munkanélküli számának növekedése. Az előbbiek számára a közcélú foglalkoztatás fönntartása és fejlesztése, valamint a Lépj egyet előre típusú programok bevezetése lehet kézzelfogható és hasznos segítség. A munkaerőpiacról egyre nagyobb számban újonnan kiesők számára a regionális és helyi gazdaságfejlesztési és vállalkozóvá válást ösztönző eszközök aktivizálása, a helyi erőforrások feltárása és más, munkaerőpiaci visszaillesztő programok működtetése csökkentheti a szociális szükségletek növekedéséből származó nehézségeket. o Célszerűnek mutatkozik egy többszereplős munkaügyi szervezet,önkormányzati szereplők, szociális ellátók és szolgáltatók, civil szervezetek, helyi és regionális foglalkoztatók, vállakozók, stb. öszzefogására épülő válságkezelő munkacsoport felállítása. A térségben élők helyzetén sokat segíthet, hogy évek óta jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amely a külső gazdasági környezet pozitív változása esetén megalapozhatja a válságból való gyors kilábalást. A térségben jelenlévő nagyipar 24

25 jellemzője a korábbi években az erős környezeti terhelés volt, amelynek csökkentésére jelentős lépések történtek az elmúlt évtizedben. Ez a legmarkánsabban az un. "japán hitel" keretében valósult meg. A fejlesztési program legjelentősebb eredménye a térségben a teljes infrastruktúra kiépítése és a vállalatok környezetvédelmi beruházásainak finanszírozása volt. A program másik fontos eredménye, hogy a várpalotai kistérség önkormányzatai olyan jól működő térségi társulást hoztak létre, amelynek jelentős tapasztalata van a térségi beruházások koordinálásában. Ez a területfejlesztési társulás alakult át a évben Várpalota Kistérség Többcélú Társulásává, amely a év őszén bővült ki Jásd település csatlakozásával. A kistérségben található hét település a megyén belül a legkisebb statisztikai egységet alkotja. Az infrastrukturális fejlettség az informatika és távközlés tekintetében megfelelőnek mondható. A települések mindegyikében elérhető a szélessávú internet szolgáltatás. Az életszínvonalat, az életesélyeket és általában a szociális viszonyok alakulását egy korszerű szemléletű megközelítés az életminőség kategóriáival méri. Ezek között megkülönböztetett a jelentőségű a lakosságot szolgáló infrastruktúra kiépítettsége, a közszolgáltatások elérhetősége is, amit jól példáz a közműolló pozitív elmozdulása. A kistérség ebben a tekintetben is messze a megyei, regionális és az országos adatok fölött teljesít. 25

26 2.4 Cigány népesség A város, község hivatalos és nemzetiségi neve Népesség összesen Ebből: a cigány (roma, beás, romani) Nemzeti- Séghez tartozók kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők Anyanyelvűek nyelvet családi, baráti körben használók Várpalota Berhida Öskü Tés Pétfürdő A 2001-es népszámlálás alapján a városban a nemzeti kisebbségek igen kis arányban vannak jelen, a teljes népességnek csupán 1,4%-át alkotják. Legnagyobb részük romának vallotta magát (a teljes népesség 0,6%-a), A cigány népesség népszámlálási adatait szakmai körök tízszeres szorzó alapján becsülik. Ez azt jelenti, hogy a tényleges, bevalláson alapuló adatokhoz képest lényegesen nagyobb számú népességgel kell számolnunk. A 200 főt alig meghaladó népszámlási adatok helyett közel 2000 fős cigány kisebbség térségi jelenléte valószínűsíthető. Ezt a becslést támasztja alá a Közoktatási Esélyegyenlőségi tervben megjelölt adat, mely szerint a gyermekek csaknem 10 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású. A helyi kisebbség szociális viszonyairól megbízható, méréseken alapuló információk nem állnak rendelkezésre. Vélelmezhető azonban, hogy helyzetük az országos és regionális állapotoknak megfelelő, vagy legalábbis azzal hasonló. A közoktatási esélyegyenlőségi terv a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számbavétele alapján fogalmazta meg a szükséges tennivalókat. Felzárkóztatásukra megkülönböztetett figyelmet szükséges fordítani. 26

27 Várpalotán egy viszonylag kis kiterjedésű szegregátumot Beszálló akna - határoltak le a KSH adatai alpján. Figyelemre méltó, hogy a város erőfeszítéseket tesz és anyagi áldozatokat is vállal a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkózatásának elősegítése céljábó létrehozott Tanoda program működtetésével. A program célja, célcsoportja A Tanoda olyan tanulást segítő oktatáson kívül működő délutáni, hétvégi munkaforma, amely a legtöbb helyen civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok fenntartásában működik. Több éve működnek már az országban különböző tanodák, amelyek a hátrányos helyzetű, különösen roma származású tanulók felzárkóztatására kínálnak lehetőséget. A program keretében mentorok segítségével támogatót tanulók közül általános iskolás, alsó tagozatos: 5 fő, általános iskolás, felső tagozatos: 19 fő, és középiskolás tanulók: 2 fő; összesen 26 tanuló. A tanoda célja, szerepe, hogy - megakadályozza a hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódását, segítse a sikeres tanulást, kultúrálódást, életvezetési gazdagodást, - az általános iskola egyik kulcsproblémáján segíteni, a hátrányos helyzetű gyerekek tanulási képességének fejlesztésével, továbbtanulásuk, érettségit adó vagy szakközépiskolába, szakiskolába való felvételük elősegítésével, - a középiskolában továbbtanulók körében a lemorzsolódás megakadályozása, szakmai bizonyítvány, érettségi megszerzése. 27

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben