PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.)"

Átírás

1 BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.) A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 1. rész 2006/018/ számú Átmeneti Támogatás projekt. Budapest, február hó.

2 Végsı teljesítési igazolás Szerzıdést eredményezı eljárás hivatkozási száma és elnevezése: Szerzıdés nyilvántartási száma: 2006/018/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 2006/018/ Vállalkozó BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke Budapest, Mőegyetem rkp. 3. K.mf.4. Megrendelı Kedvezményezett Végsı kedvezményezett Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egység (CFCU) 1077 Budapest, Wesselényi utca KvVM, Víz Keretirányelv Fıosztály 1011 Bp. Fı utca VKKI 1012 Budapest, Márvány utca 1/c A teljesítés igazolására jogosult személy: Márfai László (VKKI) Alulírott Márfai László a VKKI képviseletében igazolom, hogy a PIB (5.) zárójelentés szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása maradéktalanul és teljes összhangban a fent jelölt szerzıdésben foglaltakkal megtörtént: Kelt: február.. Kedvezményezett képviselıje. SPO Az igazolás tartalmát megismertem: Kelt:.. Vállalkozó képviselıje 2

3 Témavezetı Dr. Józsa János Munkatársak Antal Gábor Baranya Sándor Fehér Gizella Dr. Goda László Hőse Zsolt Dr. Ijjas István Kerék Gábor Kling Zoltán Dr. Koris Kálmán Dr. Krámer Tamás Mészáros Benı Sokoray-Varga Béla Váradi Zsolt 3

4 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATA A projekt célja és szervezeti felépítése Részletes feladatleírás és munkaterv Az egyes feladatok végrehajtásának bemutatása Méréssel, adatképzéssel kapcsolatos tevékenységek Adatbázis fejlesztés, adatelemzés kialakítása MUNKAFOLYAMATOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A projekt beszámolók, szakmai és tudományos ülések, oktatási feladatok ellátása A szakmai anyagok közreadása A PROJEKT SZAKMAI FEJEZETEI A projekt informatikai fejlesztése Hidromorfológia adatrögzítı és feldolgozó program / Program használati útmutató Hidromorfológia adatbázis leírása Hidromorfológia webhely / Használati útmutató A méréstechnika metodikai fejlesztése Akusztikus Doppler-elvő áramlásmérık (ADCP) alkalmazása a felmérésekben A lebegtetett hordalék és a mederanyag laboratóriumi kiértékelése a szemeloszlás meghatározásával Nagy és közepes vízfolyások hidromorfológiai felmérésének metodikai fejlesztése Rögzített pontú ADCP mérések Függély menti sebességeloszlások vizsgálata Az illesztett logaritmikus profilból származtatható jellemzık Hosszirányú diszperziós együttható számítása Élıhely értékelés Hidrodinamikai modellezés Példaalkalmazások Kisvízfolyások hidromorfológiai felmérésének metodikai fejlesztése Minıségbiztosítás, a szabványosítás elıkészítése (Minıségirányítási eljárás, hidromorfológiai monitoring felmérés és feldolgozás) Az eljárás célja Az eljárás alkalmazása Felelısségek és hatáskörök Általános elıírások, megjegyzések A hidromorfológiai monitoring felmérés és feldolgozás tevékenység leírása Nem vízrajzi szabványok és mőszaki elıírások A jövı feladatai, hidromorfológiai felmérések fejlesztési lehetıségei Hivatkozott irodalom MELLÉKLETEK Reprezentatív mérési szakaszok körzetenként Mérési tapasztalatok a Közép Dunántúl térségébıl

5 4.3 Mérési tapasztalatok az Észak Dunántúl térségébıl Mérés a Duna fajszi szakaszán A felmérések során keletkezett adatok felhasználása a biológus és a vegyész szemével Általános érvényő megállapítások Néhány kiragadott példa rövid esettanulmányok Példák az adatbázisból leszőrhetı összefüggésekre A projekt keretében alkalmazott hidrodinamikai modell elméleti háttere Matematikai modell Numerikus megoldás Turbulencia-modellezés Nyomásmezı számítása Kezdeti- és peremfeltételek A projekt keretében elvégzett áramlástani modellvizsgálatok eredményei Víztest: Fajszi Duna-szakasz Víztest: Mindszent alatti Tisza-szakasz Víztest: Drávaszabolcsi Dráva-szakasz

6 1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATA 1.1 A PROJEKT CÉLJA ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A projektet közbeszerzési eljárás keretében pályázta meg és nyerte el a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke. A szerzıdéskötésre a pályázat nyertese és a Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egység (továbbiakban: KPSZE (CFCU)) között került sor. A projekt Kedvezményezettje: a KvVM, Víz keretirányelv Fıosztály 1011 Bp. Fı utca A projekt végsı Kedvezményezettje: VKKI, 1012 Bp. Márvány u. 1/c. A projektigazgató személye megváltozott, Kiss Pál helyett a június 3.-i PIB ülésen szavazással: Márfai László lett. Megbízott képviselıje (Dr. Józsa János egyetemi tanár, tanszékvezetı, az Építımérnöki Kar dékánhelyettese) április 14-én írta alá a szerzıdést, melynek Megbízó általi aláírására május 29-én került sor. A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke az alábbi 10% fölötti alvállalkozókkal együtt végzi a munkát: 1. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság. 2. H-FIT Informatikai Betéti Társaság. További partnerek: 3. MÉRA Tanácsadó és szolgáltató Kft. 4. Vízrajzos-hidrometriai mérıcsoportok, melyeket szakmai vezetıjükkel és adataikkal az alábbi táblázatban adunk meg. 5. Egyéni szakértık, az egyes feladatoknak megfelelı tudományágak legkiválóbb hazai képviselıi. A résztvevık részletes adatait, tudományos tevékenységét a projekt pályázat anyaga részletesen tartalmazta, így az a projektet felügyelı szervek és egyének elıtt teljes körően ismert. A projekt kidolgozása során projektindító jelentés, elırehaladási jelentések és zárójelentés elkészítése volt szükséges és elıírt. Jelen zárójelentésben rögzítjük a projekt célját, a szerzıdés végrehajtásához elvezetı részletes munkatervet, a végrehajtás fıbb állomásait, jelentés tartalmi és formai elemeinek meghatározását, a feladatmegosztást. A munka kereteinek meghatározása lehetıséget adott arra is, hogy a mérések elıkészítése során, továbbá az eredmények feldolgozása közben, a leghatékonyabb, és legtöbb tudományos eredmény elérése érdekében egyes feladatokat mennyiségben kismértékben megváltoztassunk (bıvítsük). Mindezek természetesen a Projekt Intézı Bizottság (a továbbiakban PIB) hatékony közremőködésével és jóváhagyásával volt lehetséges és szükséges. 6

7 7

8 A projekt fı célja a magyarországi felszíni vizek új hidromorfológiai monitoring rendszeréhez az intézményi háttér kialakítása. Az Európai Unió Víz Keretirányelvében (EU VKI, 60/2000 EC.) foglaltak megvalósításához a KvVM a magyar Vízrajzi Szolgálatot alkalmassá kívánja tenni az új, komplex feladatok ellátására. Ismert, hogy a VKI célkitőzéseihez rendelt feladatok között kiemelten fontosak a között elkészítendı vízgyőjtı-gazdálkodási tervek, melyekhez 2007-tıl az országos monitoring hálózat szolgáltatja a megalapozást jelentı adatokat. A hidromorfológiai eljárások, adatok és feldolgozások elindítása már csak emiatt is halaszthatatlanul fontos, továbbá a tervezés, majd a végrehajtás hatásvizsgálatánál is fontos a monitoringozás eredményeinek felhasználása. Fentiekhez jelen pályázati projekt módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket valósított meg. Speciális célok. - A vizek lefolyásának, tározódásának hidraulikáját, a kapcsolódó vízkémiai folyamatokat és az ökológiai rendszerek életterét befolyásoló medrek hidromorfológiai feltárásához szükséges munkafolyamatokat irányító, koordináló intézményi háttér biztosítása, - A tevékenység nyilvántartási, elemzési és statisztikai feladataival kapcsolatos adatbázis- és adatfeldolgozási háttér kialakítása, - Szabatos felvételi, feldolgozási eljárások és elıírások készítése, ezek alapján reprezentatív felvételek végrehajtása, majd ütemtervek készítése a teljes körő állapotfelvételhez. Tevékenységek. A megvalósítást három fı idıben részben átfedésben végezhetı szakaszra lehetett bontani, amelyeken belül több tevékenységet volt szükséges végrehajtani. Az elsı szakasz az elıkészítı, alapozó tevékenységek köre, melyen belül a módszertani útmutatók, elıírások, a minıségbiztosítási rendszer került kidolgozásra. A második szakasz két fı részbıl áll, az elsı a reprezentatív felvételek ellenırzött végrehajtása; a párhuzamosan futó másik részben az adatbázis-háttér fejlesztése, az ellenırzési, feldolgozási és statisztikai alkalmazások kifejlesztése folyt. A harmadik befejezı szakasz a kiértékelés, oktatás szakasza, melyet az intranetes és internetes közreadás, valamint az így megalapozott távlati tevékenységekhez szükséges dokumentáció készítése egészített ki. Tervezett és elért eredmények. 1. a felszíni víztestek morfológiai felmérésére vonatkozó módszertan egységesítése, 2. a mederanyag mintavételezés módszertanának kidolgozása, 3. reprezentatív felvételek végrehajtása, 4. minıségbiztosítási eljáráson alapuló központi ellenırzési és irányítási rendszer kidolgozása, 5. az EU VKI adatigényét kiszolgáló adatbázis létrehozása és adatelemzési eljárások, 6. internetes/intranetes közönség-tájékoztatás és a biztonságos adatszolgáltatás. 8

9 1.2 RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS ÉS MUNKATERV a) Módszertani útmutatók, elıírások, mintavételi eljárások kidolgozása. Az EU VKI szerinti hidromorfológiai monitoring komplex munkáira, illetve egyes nem szokványos felvételezésekre még nem áll rendelkezésre teljes körő szabályozás. A projekt elsı tevékenységeként vállalkozó összegyőjti a kapcsolódó hazai (és/vagy uniós) szabványokat, szabványos eljárásokat és elıírásokat. A szabványok és a szükséges kiegészítések, módosítások alapján módszertani útmutató készült. Kidolgozásra (illetve adaptálásra) kerültek a mintavételi eljárások elıírásai, beleértve az adatfelvételi őrlapokat (formai és tartalmi szempontból) és a kitöltési utasításokat. Elıírások készültek az őrlapok alapján történı számítógépi adatrögzítés tartalmára, a mezı (adat-) szintő és adatmezık közötti ellenırzések formájára, algoritmusára. A módszertani elıírások elkészülte és a gyakorlati alkalmazás között Megbízott konzultációt hívott össze a kidolgozók és a Kedvezményezett által delegáltak között. Továbblépés csak az eljárások jóváhagyásával történt b) Adatfelvételi és irányítási munkák minıségbiztosításának kidolgozása. A komplex adatfelvételek egyes eljárásai a késıbbi egyenértékő végrehajthatóság érdekében a jövıben szabványosításra kerülnek, illetve elıírásba foglaltatnak. Az eljárásokat a vízügyi ágazat vízrajzi egységeinél alkalmazott ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékő rendszer alatti minıségbiztosítás elıírásaival kerül összehangolásra, elıkészítendı a vízügyi ágazatban való bevezetést. A munkarész tartalmazza a szükséges külsı és belsı dokumentumokat, a bevezetés feltételeit és ellenırzési pontjait c) Projektirányítás, folyamat-ellenırzés. A projektet a Megbízott a megadott ellenırzési pontoknál az egyes munkarészek végrehajtását illetıen dokumentálja, és ismerteti a PIB-el. A Megbízott felel az általa bevont közremőködık, alvállalkozók teljesítéséért, a határidık betartásáért, valamint a munka szervezéséért. A Projekt Irányító Bizottságot az alábbi listán mutatjuk be. 9

10 Márfai László (VKKI) elnök Dr. Józsa János (BME) témavezetı Dr. Koris Kálmán (BME) titkár Antal Gábor (Székesfehérvár) tag Dr. Bakonyi Péter (VITUKI) igazgató Bénik László (VKKI) tag Bozó Pál (KvVM) fıovez Buzás Zsuzsa (KvVM) tag Ferenczi Beáta (NFÜ) tag Dr. Goda László (Baja) tag Holló Gyula (KvVM) fıov Hőse Zsolt (H-FIT) igazgató Kerék Gábor (Gyır) tag Rátkai György (VKKI) fıov Tóthné, Pálfi Katalin (KvVM-FI) tag Török Attila (KPSzE) tag Udvardiné, Kabay Krisztina projekt (KvVM-FI) menedzser Táblázat A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. Projekt Irányító Bizottság (PIB). A projekt végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a Megbízott a szükséges, a Vízügyi Adattárban és a KÖVIZIG-eken tárolt információkhoz és adatokhoz, továbbá a mérésekhez szükséges eszközökhöz a Kedvezményezett képviselıjén keresztül hozzájut, természetesen betartva az adatvédelmi elıírásokat. Továbbá elvárt az is, hogy az adatbázis-fejlesztéssel kapcsolatos információkat a Kedvezményezett biztosítja, illetve a VA központi adatgazdáján keresztül biztosíttatja. A Megbízott az egyes ellenırzési pontoknál (módszertan kidolgozása, mérési pontok kijelölése, felvételek elvégzése, programok átadása, stb.) a Kedvezményezett képviselıjével konzultált, aki folytatást jóváhagyatta. A projekt folyamán a Kedvezményezett képviselıje jogot formált arra, hogy a (rész-) feladatok dokumentációjába való betekintésre, a méréseken/mintavételeken való eseti részvételre, továbbá a projektcéloktól való jelentıs eltérés esetén rendkívüli konzultációt hívjon össze. A munka áttekintı (nagyléptékő) ütemtervét a következı táblázatban részletezzük. 10

11 Idıbeosztás (év, hó) Általános ütemezés V É G R E H A J T Á S 1. Szerzıdéskötés, PIB alakuló ülés 2. Mérési módszertan, mérési pontok, adatfelvételi őrlapok 3. Adatbázis kialakítás, adatfelviteli program átadás. 4. Mérések elkészülte. Adatfeldolgozási program átadása 5. Megjelenítési/közreadási program 6. Mérések kiértékelése, dokumentálása 7. Eljárási és szabvány-javaslatok, internetes közreadás 8. Lezárás, elfogadás/hiánypótlás, átvétel 1-2. Táblázat A munkavégzés üteme és az ellenırzési pontok. A részletes feladattervet és végrehajtási folyamatot a mellékelt GANTT-diagramon mutatjuk be a következı oldalakon. 11

12 12

13 1.3 AZ EGYES FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK BEMUTATÁSA Méréssel, adatképzéssel kapcsolatos tevékenységek a) Reprezentatív mérési pontok kijelölése. A VKI szerinti vízfolyás víztestek közül a természetes víztestek (jelenleg: 775 db) reprezentatív felvételére volt szükség. A kijelölésnél figyelembe vettük a VKI tipológia szerinti 25 típusba sorolást, ahol az egyes típusokat képviselı egyedek száma 1 és 224 között változik. Az azonos típusba soroltakon belül biztosítottuk egyes hidromorfológiai jellemzık (vízgyőjtı alak, kitettség) típus reprezentálását is. A kijelölés elbírálásába a területileg érintett KÖVIZIG-ek és a Kedvezményezett által kijelölt szakértıket is bevontuk, azzal, hogy az elızetes információkhoz jutást a Kedvezményezett biztosította a Megbízottnak. A területi szakértık listáját az 1.1 fejezet táblázata foglalja össze. A kijelölés alapvetı mennyiségi szempontja, hogy a természetes vízfolyás víztestek mintegy 20-25%-án - az elıbbiekben leírt reprezentativitás figyelembevételével - legalább egy-egy szelvényben végrehajtásra kerüljön a hidromorfológiai állapotfelvétel. A szelvényen egy jól definiált szakaszt értünk, hiszen ennek van komoly hidromorfológiai tartalma, de a továbbiakban a szakaszt szelvényként említjük. Ez a felvételi arány és módszer biztosította a jellemzéseknek a mérésekbe jelenleg idıigény és költség okokból - be nem vonható víztestekre való kiterjeszthetıséget. A területi egységenkénti kiválasztott és reprezentatív szelvények kimutatását a rendelkezésre álló mőszerezettséggel az alábbi táblázat foglalja össze. Sorsz. VIZIG közp. Kijelölt szelvény Végleges szelvény Szárny NAU- TILUS ADCP GPS Minilabor 1. Gyır van van van van nincs 2. Budapest 19 9 van van van nincs nincs 3. Baja van van van van van 4. Szfehérvár van van van van Pastel-UV 5. Pécs van van van van nincs 6. Szombathely van van van nincs van 7. Nyíregyháza van van van nincs van 8. Miskolc van van van van van 9. Debrecen 9 13 van van van van van 10. Szolnok van van van van van 11. Szeged van van van van van 12. Gyula van van van van Hach-Lange Σ Táblázat Jelenlegi mőszerezettség körzetenként. 13

14 b) Reprezentatív mérési szakaszok körzetenként. A mérési szakaszok ismerete régiónként a hidromorfológiai monitoring alapvetı tájékozódási kiindulópontját jelentik. Ezért szükségesnek tartjuk ezek feltüntetését a zárójelentésben, azonban ehelyen csupán egy VÍZIG szakaszait foglaltuk táblázatba, a továbbiak a mellékletben szerepelnek (4.1 melléklet.). Sorszám KÖ-VI-ZIG szám Rendszáma (VOR) 1. 1 AEQ AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP AEP902 EU kódja AA118 AA206 AB772 AB394 AB683 AA382 AA921 AA626 AA626 AB087 AB622 AA291 AA325 AA325 Víztest Neve Hosz -sza (km) Típus kód Helye Mintavétel EOV X EOV Y Mag. (m B. f.) Únyi-patak alsó 13,53 5 Tokod-Sárisáp Által-ér alsó 35,91 9 Tatabánya Concó-felsı és mellékágai 40,95 9 Kisbér-Tárkány Ikva középsı 20,69 9 Fertıszentmiklós ,93 Rábca 47,67 13 Lébény ,66 Rák-patak (Ikvavízgyőjtı) 17,74 4 Sopron ,08 Répce alsó 21,00 12 Markósaroki dz Duna Szigetköznél 62,15 23 Nagybajcs ,40 Duna Gönyő-Szob között 87,75 24 Koppánymonostor ,88 Lajta 18,03 13 Hegyeshalom ,50 Mosoni-Duna középsı 71,95 13 Mecsér ,15 Marcal torkolati része 26,66 19 Rábaszentmiklós ,30 Rába (Kis-Rábától) 49,45 13 Árpás ,13 Rába torkolati szakasz 18,64 19 Gyır felett , Táblázat Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mérési szakaszai c) Mederfelvételek és mintavételek végrehajtása. Az egyes kijelölt felvételi szelvényben összefoglalóan az alábbi tevékenységek végrehajtására került sor: - A szelvény helyének rögzítése: a mérési szelvény egy jól beazonosítható pontján karóval való megjelölése, koordinátájának és magasságának (m B. f.) meghatározása (kézi GPS pontosság, amennyiben nem áll rendelkezésre magasabb szintő bemért pont) a térinformatikai ábrázolás és a késıbbi visszakereshetıség érdekében, - A szelvény környezetének (elızetes metodika szerint, vízfolyásmérettıl függıen 3B víztükörszélesség, kisvízfolyásoknál ~2x100 m) morfológiai feltárása (benıttség, mővelési ág, medervonalazás, keresztezı mőtárgyak, víz be- és kivezetés), adatlap kitöltés. Jellemzı helyeken digitális fényképek készítése, - Völgyszelvény geodéziai felvétele az ismert, illetve becsült LNV szintjéig, töltésezett folyószakaszon a töltés koronáig. A vízhozammérés illeszkedésének biztosítása, 14

15 - Vízhozam- és sebességmérés végrehajtása, a szabványos mérési eljárás szerint. Az áramlási viszonyok (holttér, visszaforgás, stb.) és az azt befolyásoló helyi tényezık részletes leírása, - Vízhozamméréssel egyidejő hordalékmintavétel és vízminıségi mintavétel, - Mederanyag mintavétel. A vízminıségi minták helyszíni vagy laborba szállítás utáni kiértékelése megtörtént. Biztosan a helyszínen mért mennyiség a vízhımérséklet volt, ugyanakkor labormunkát igényelt a lebegtetett hordalék és a mederanyag feldolgozása. A mérések helyérıl és idıpontjáról a területileg illetékes vízügyi szervezet vízrajzi egységének, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségeknek (KTVF), illetve a Természetvédelmi Igazgatóságnak az értesítést kaptak d) A hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízrajzi mérések és vízminıségi vizsgálatok részletes végrehajtása, értékelése és dokumentálása. A mérési szakasz, illetve referencia szelvény kiválasztása A hidromorfológiai monitoring célterületét jelentı vízfolyásszakaszt alapvetıen az ökológiai (környezeti) felmérés szempontjai szerint kellett kiválasztani. A vizsgálati szakaszon belül ki kellett jelölni egy referencia szelvényt, amely az áramlási viszonyok tekintetében jellemzınek tekinthetı. A vizsgálati szakasz hosszát úgy kellett meghatározni, hogy az ne legyen kisebb, mint a mérıszelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen legalább 200 m ( m a mérıszelvény alatt és fölött). Az így meghatározott szakasz-hossz mind a környezeti megfigyelések, mind a vízrajzi mérések szempontjából megfelelı. A referencia szelvényt egy jól beazonosítható pontján karóval meg kellett jelölni, helyszínrajzi (EOV X, EOV Y) és magassági (m B. f.) koordinátáit meg kellett határozni. Meg kellett mérni a szelvény irányának északhoz viszonyított szögértékét a kijelölt pontból nézve. 50 m szelvényszélességig (geodéziai) mágneses iránytő használata megfelelı, azon túl pontos geodéziai módszerekkel kellett az irányt meghatározni. Megjegyzés: az eredeti mőszaki leírás a pont rögzítésében megengedi a kézi GPS használatát. Ha a teljes felmért szelvényt abszolút rendszerbe illesztése a cél, és késıbb több, azonos szelvényben végzett mérés eredményeinek összehasonlítását kell elvégezni, akkor a mérésekhez geodéziai pontosság szükséges. Amennyiben a késıbbiekben cél a referencia szelvény idınkénti felkeresése és újbóli felmérése akkor meggondolandó a szelvény egyik, vagy mindkét végpontjának kıvel történı állandósítása. A referencia szelvény geodéziai felvétele A referencia szelvénynek mind a vízzel borított, mind a száraz részét fel kellett mérni. A vízzel borított szelvényrészen a megmérendı szelvénypontok sőrőségére a vízhozammérés során alkalmazott pontsőrőség az irányadó. A szelvény száraz részét az ismert, illetve becsült LNV szintjéig, töltésezett folyószakaszon a töltéskoronáig kellett felmérni. A megmért szelvénynek tartalmaznia kellett a jellegzetes pontokat (partél, sodorvonal, töltésláb és 15

16 korona). Amennyiben a referencia szelvény alkalmas a vízhozam mérésére, akkor vízzel borított szelvény azonos a vízhozammérési keresztszelvénnyel. Vízhozam- és áramlásmérések Vízrajzi-módszertani megközelítésben a két csoportra osztjuk a vízfolyásokat: A nagy- és közepes folyók csoportjába azokat soroljuk, amelyek alkalmasak Doppler elven mőködı folyami áramlásmérık (ADCP, ADP) használatára. A nagy- és közepes folyókon ezekkel az eszközökkel hajtjuk végre vízhozam- és áramlásmérést. A kisvízfolyásokon, csatornákon forgószárnyas sebességmérıvel, illetve indukciós sebességmérıvel dolgoztunk. Vízhozam- és áramlásmérések nagy- és közepes folyókon ADCP (ADP) áramlásmérıkkel. Részletes leírás és ábrázolás a PIB (1)-(2)-ben. Szelvény-menti sebességviszonyok felmérése mozgó hajóval /vízhozam-mérés/. A mérést a vonatkozó elıírás szerint kellett végezni, legalább 4 (2 x oda-vissza) átkeléssel. A pozícionálást az ADCP-hez kapcsolt, geodéziai pontosságú GPS-szel kellett végezni. Megjegyzés: a vízhozamméréshez nem feltétlenül van szükség GPS-re, legfeljebb akkor, ha a mérés nagyvizes idıszakban történik, és medermozgás feltételezhetı. (Megfelelıen végrehajtott próbakör eredményei alapján, bizonyos határig még ebben az esetben is elvégezhetı a szükséges korrekció GPS nélkül.) Ugyanakkor a következıkben részletezett mérések eredményeit földrajzi rendszerbe kellett illeszteni, ezért a GPS használata nehezen volt megkerülhetı. Ebben az esetben pedig a GPS-t a normál vízhozam mérésekhez is célszerő volt használni. A mérési eredményeket a mérés során rögzített teljes körő nyers adatfájlok formájában kellett archiválni (tehát a kiegészítı adatokat tartalmazók is el voltak tárolva). Az így eltárolt adatokat végül egy adatbázisba töltötték fel. A nyersadatok formátuma a mérıeszköztıl függıen változhatott, de a feldolgozási módszer alkalmas volt ezek fogadására. Függélymenti sebességviszonyok felmérése rögzített hajóval. A mérést a referencia szelvényben 5, elıre rögzített helyő függélyben kellett elvégezni továbbá a vizsgálandó szakasz elején és végén további 3-3 függélyben. A függélyeket úgy kellett a szelvényben kiosztani, hogy egy függély jusson a szelvény legmélyebb pontjába, a többit pedig ennek figyelembe vételével, lehetıség szerint egyenletesen kellett szétosztani. A mérıhajót horgonnyal kellett rögzíteni. A mérés során alkalmazandó cellaméret cm volt, a szelvény átlagos vízmélységének függvényében (lehetıleg a legkisebb mélységő függélyben sem volt 5-nél kevesebb érvényes cella). A mérést egy függélyben 5 percig kellett végezni. A függély helyét ± 0,5 m pontossággal, célszerően GPS-szel meghatározták meg. Hasonlóan a mozgóhajós méréshez a fix helyő mérések adatait is a teljes körő nyers adatfájlok formájában kellett tárolni majd feltölteni. Teljes szakasz sebességviszonyainak felmérése mozgó hajóval. Ezt a mérést a teljes vizsgálati szakasz áramlási viszonyainak megismeréséhez kellett elvégezni. A mérıhajó kis sebességgel, parttól partig tartó cikk-cakk útvonalon járta be a teljes szakaszt. Az egymást követı cikk-cakk szelvények távolsága a szelvényszélesség 16

17 egytized részénél nem volt több. A hajó mozgásának pozícionálását célszerően ADCP-vel végezték. Adatok archiválása az elızıekhez hasonlóan történt. Vízhozam- és sebességmérés végrehajtása kisvízfolyáson, csatornán. A mérést a vonatkozó mérési eljárás szerint kellett elvégezni, forgószárnyas vagy indukciós sebességmérıvel. Az áramlási viszonyokat (holttér, visszaforgás, stb.) és az azt befolyásoló helyi tényezıket részletesen le kellett írni. A mérést lehetıség szerint a kijelölt referencia szelvényben kellett végrehajtani. Amennyiben ez nem volt lehetséges pl. a referencia szelvény benıttsége miatt, akkor a mérésre alkalmasabb szelvényt kellett keresni. Ebben az esetben a mért sebességek, illetve azok eloszlása nyilván nem volt jellemzı a referencia szelvényre. De ebben az esetben is meg kellett adni becsült adatként, illetve a mérésbıl történı átszámítással a referencia szelvényben feltételezhetı átlagos és legnagyobb sebességet. A számítást, az adatok tárolását és az eredmények dokumentálását a vízrajznál rendszeresített Hozam programmal kellett elvégezni. Lebegtetett hordalék mérése A vízhozam-méréssel egyidejőleg lebegtetett hordalékmintát kellett venni a vonatkozó elıírások szerint. A mintát talajmechanikai laboratóriumban értékelték ki, koncentráció és szemeloszlás meghatározásával. A laboratóriumi eredmények birtokában hordalékhozamot kellett meghatározni a Hozam program segítségével. Mederanyag mintavétel és vizsgálat Mederanyag mintát kellett venni minden olyan függélyben, ahol lebegtetett mintavétel is történt. A mintavétel eszköze serleges mintavevı vagy Van Veen típusú (markolós) mintavevı volt. A szükséges mintamennyiség 0,5-1,0 kg. A mintavétel zavart mintát eredményezett, amit talajmechanikai laboratóriumban kellett kiértékelni szemeloszlás meghatározásával és lehetıség szerint geológiai jellemzéssel. Iszapvastagság mérése Ha a mederfenék nem kemény, hanem iszappal borított, akkor meg kellett mérni a lágy iszap vastagságát. A mérést a hordalékmérésre kijelölt szelvényben kellett elvégezni. A mérés szondarúddal történt, a mélységmérésnek megfelelıen, egyszer tárcsával (az iszapfelszínig), majd pedig tárcsa nélkül (ameddig a rúd gyenge nyomásra lehatol). A két mérés különbsége az iszapvastagság. Vízmintavétel és vízkémiai vizsgálatok (Részletes leírás a PIB (1)-ben.) A vízkémiai vizsgálatok célja: A hidromorfológiai felméréshez kapcsolódó vízkémiai vizsgálatok célja az volt, hogy a vizsgálatba bevont szakaszról alapvetı vízkémiai információk is rendelkezésre álljanak a felmérés idıpontjából. Különösen fontos volt ezen ismeretek beszerzése abban az esetben, ha a felmérésre kijelölt szakasz nem egyezett a vízminıségi monitoring-ponttal, ott részletes vízminıségi vizsgálatok nem történnek. Ilyen eset lehet például, amikor egy hosszabb vízfolyás eddig nem vizsgált területén kiegészítı hidromorfológiai felméréseket kívánunk 17

18 végezni, vagy az adott vízfolyás az éves monitoring tervben nem szerepel. A vizsgálandó komponensek kiválasztásában az a szempont érvényesült, hogy kis ráfordítással, egyszerő mérési módszerekkel használható információkat szerezzünk és kihasználjuk a rendelkezésre álló eszközöket. A kiválasztott komponensek tájékoztatást adnak a víz általános tulajdonságairól (szín, szag, hımérséklet, ph, fajlagos vezetıképesség), a leggyakrabban gondot okozó tápanyag- (ammóniumion, nitrition, nitrátion és ortofoszfátion) és szerves anyag terhelésrıl (kémiai oxigénigény, oldott oxigéntartalom). Az expedíciószerően, kis gyakorisággal elvégzett mérések messzemenı következtetések levonására ugyan alkalmatlanok, de kiegészítik a meglévı adatokat, illetve felhívhatják a figyelmet eddig még nem ismert, nem vizsgált problémákra, ilyenformán alapot adhatnak a további monitoring fejlesztésekre. A mintavétel helyének kijelölése: A mintavételt alapvetıen a vízhozammérés szelvényében végeztük. Nagy vízfolyások esetében három mintavételi pontot jelöltünk ki (balpart, sodorvonal, jobbpart), kis- és közepes vízfolyások esetében csak a sodorvonalat vizsgáltuk. A sodorvonal helyét a megjegyzésben, illetve a környezeti adatok részletes helyszínrajzában jelölni kell. Ha nagy folyóknál a sodorvonal valamelyik széllel egyezik, akkor a harmadik mintavételi pont a víztest közepe volt. Mintavétel: A mintavételek során a vízfolyás felsı 50 cm-es rétegét mintáztuk (Értelemszerően az ennél sekélyebb felszíni vizek esetében a lehetıségekhez képest vettünk mintát). A mintavétel során merített mintát vettünk. Kerülni kellett a mederanyag, mederüledék felkeveredését, mert az nem tartozik a vízmintához és a mérési eredményeket esetlegesen meghamisíthatja. Ha a mintavétel során speciális viszonyokat találtunk (pl. a meder erısen benövényesedett vagy álló, pangó vízbıl tudtunk csak mintát venni), akkor ezt a jegyzıkönyv megjegyzés rovatában mindenképp jeleztük, mert ezek a körülmények az eredmények megítélését alapvetıen megváltoztatják. A vízminıségi mintavételek során minden mintavételi hely EOV koordinátáját meg kellett határozni és azt a jegyzıkönyvben rögzíteni kellett. Alapvetı helyszíni mérések és megfigyelések: A mintavétel során rögzíteni kellett a mintavétel során tapasztaltakat és helyszíni méréseket kellett végezni. A mintavételeknél a dátum mellett az idıpontot is rögzítésre kerültek. A nem számszerősíthetı komponensek esetében a magyarországi gyakorlatban elfogadott és használt kódrendszert használtuk, amit az alábbiakban ismertetünk: A szemrevételezés során észlelt egyéb jellemzık (pl. a víz habzása, haltetemek a vizsgált szakaszon, szennyezések) a vízkémiai rész megjegyzés rovatában kerültek rögzítésre. Helyszíni mőszeres méréssel meghatározandó komponensek: Helyszíni méréssel meghatározható komponensek: a vízhımérséklet, a ph, a fajlagos vezetıképesség és az oldott oxigéntartalom (mg/l-ben, illetve az oxigéntelítettség %-ban). A helyszíni mérésekre az egyes komponensek mérésére szolgáló egyedi mőszereket vagy kombinált mérımőszert lehetett használni. Célszerő volt olyan mérımőszereket használni, 18

19 ahol a mőszer alkalmas a hımérsékletfüggés automatikus kompenzálására. (Vezetıképesség mérés esetében a mai monitoring gyakorlatban a kompenzálás 20 C-ra történik, azonban vannak olyan mőszerek, amik csak 25 C-ra tudnak kompenzálni. Ezt a megjegyzés rovatban jelölni kellett.) A mérések esetében törekedtünk a mérésnek a vízfolyásban történı elvégzésére. Az elektródákat kb. 50 cm-es mélységbe kellett meríteni. Ha erre nem volt mód, a mérést a merített mintában végeztük el, de ilyenkor a mérést a merítést követıen a lehetı leggyorsabban kellett elvégezni. A mőszereket a mőszerleírásban szereplı módon és gyakorisággal kellett kalibrálni. Különösen fontos volt, hogy az oldott oxigénmérıt a mintavétel helyén, a mérés elıtt kalibráljuk. Egyéb helyszíni vagy laboratóriumi mérések: A tápanyagkomponensek (ammónium-nitrogén /NH 4 + -N/, nitrit-nitrogén /NO 2 - -N/, nitrátnitrogénion /NO 3 - -N/ és ortofoszfátion /PO 4 3- /) esetében szintén lehetıség van a helyszíni mérésre, ha a mérıcsoportnak megfelelı helyszíni mérımőszer és teszt-készletek állnak rendelkezésére. A vízügyes gyakorlatban elterjedt HACH Drel 2000 helyszíni laboratórium e komponensek fotometriás mérésére megfelelı vegyszerkészletekkel alkalmas. Az egyes komponensekhez a felszíni vizeknél szokásos koncentrációtartományra kifejlesztett módszerek használata szükséges. Példaként a HACH által forgalmazott és ezen mérésekre alkalmas tesztcsomagokat a PIB (1) sorolja fel. Amennyiben a víz a vizsgált komponens koncentrációja a mérési tartományt meghaladja, a vízmintát a méréshez desztillált vízzel hígítani lehet (1:5, 1:10,... arányú pontos hígítás). E mérések kényelmesebben elvégezhetık laboratórium körülmények között (akár ugyanezen mőszerrel/módszerrel, akár a napi rutinban használt laboratóriumi módszerekkel). Ilyenkor a vizsgált szelvényben tiszta mőanyag palackba mintát veszünk (1-1,5 L), hőtve a laboratóriumba szállítjuk és ott 24 órán belül megvizsgáljuk. A kémiai oxigénigény (KOI k ) meghatározása szintén történhet a Drel 2000 minilaborral, de feltétel a mőszerhez rendszeresített (vagy más forrásból származó) termoblokk melegítı, ami a KOI-méréshez szükséges roncsolást lehetıvé teszi (a küvettatesztet 2 órán keresztül 150 C-on kell tartani). Emiatt a helyszíni mőszerrel való mérést is célszerő laboratóriumban végezni (a tápanyagkomponenseknél leírt mintából e vizsgálat is elvégezhetı). Természetesen vízkémiai laboratórium megléte esetén ez a mérés is elvégezhetı a laboratóriumban rendszeresített hagyományos módszerrel is. A Drel 2000-hez forgalmazott, felszíni vizekhez használható küvettatesztek: lásd PIB (1). A vizsgálatok kivitelezésénél a mőszerhez, illetve a módszerhez mellékelt leírás szerint jártunk el, betartva az ott megfogalmazott elıírásokat és óvintézkedéseket. Az eredmények megjelenítése: A helyszíni mérések és megfigyelések, valamint a laboratóriumban végzett vizsgálatok eredményeit a hidromorfológiai adatlapon kellett feltüntetni és elektronikus formában a vizsgálatok adatait tartalmazó központi adatbázisba eljuttatni. A táblázat kitöltésével a mérési eredmények mellett azok megítéléshez szükséges egyéb információkhoz is juthatunk. Az egyes komponensek mérési eredményeinek egységes kezelése érdekében a táblázat tartalmazza a komponensek mértékegységét is. Mérési módszerként az alkalmazott szabvány száma, vagy helyszíni mőszer esetén a metodika azonosító száma megfelelı. Ezek hiányában a módszer szövegesen került leírásra. 19

20 A terület környezeti felméréséhez kapcsolódó állapotfelvétel A mérési szakasz kiválasztása, a felmérés idıpontja. A mérési szakaszt a vízfolyáson úgy kellett kiválasztani, hogy az a víztest egészére (vagy legalábbis nagyobb részére) nézve reprezentatív legyen, figyelembe véve a vízfolyás méretét, mederviszonyait, áramlási viszonyokat, mélységet, növényzetet, területhasználatokat a víztest környezetében. Ennek eldöntéséhez javasolt volt az egész víztest elızetes felmérése. Amennyiben erre nem állt rendelkezésre elegendı idı, akkor a hozzáférhetı légifotók (MADOP 2005) lehetıséget teremtettek a vízfolyás és környezete gyors áttekintésére. Általában javasoltuk a vízfolyások középsı szakaszait, mert az élıvilág szempontjából ezek a szakaszok a legkarakterisztikusabbak (felsı szakaszon a vízfolyások általában fajszegényebbek, a torkolathoz közelebb pedig általában jobban érvényesülnek az antropogén hatások). Fontos szempont volt a szakasz kiválasztásánál, hogy ne lakott településen legyen, továbbá mőtárgyaktól, hidaktól felvízi és alvízi oldalon is legalább m távolságra legyen, mivel a mőtárgyak közelében a rendszeres karbantartás miatt nem biztos, hogy a növényzet a víztestre jellemzı. A vizsgálati szakasz hosszát úgy kellett meghatározni, hogy az ne legyen kisebb, mint a mérıszelvény középvízi szélességének háromszorosa, és legyen legalább 200 m ( m a mérıszelvény alatt és fölött). Ez megegyezett a vízrajzi mérésekhez javasolt szakaszhosszal. Az állapotfelmérést célszerően zömmel vegetációs idıszakban végeztünk (május végétıl augusztus közepéig). Erre az idıszakra ugyanis kialakul a part növényzeti jellege és a vízi növényzet is. Részletes szakaszleírás. A kijelölt szakaszon a hidromorfológiai állapot megfigyelése mellett rögzíteni kellett a növényzet állapotára vonatkozó jellemzıket is az alábbiak szerint: Kiegészítı hidromorfológiai jellemzık A morfológiai jellemzést célszerően a mérıcsoport mérnök és biológus tagja együtt végezte, végigjárva a teljes szakaszt. A hidromorfológiai leírásnak a vizsgált szakaszra vonatkozóan a következı jellemzıkre kellett kitérnie: - Terepviszonyok, medervonalazás, kanyarviszonyok, meder/hullámtér viszony, - mellékágak, keresztezı mőtárgyak, duzzasztás, víz be- és kivezetés, - mesterséges beavatkozások, úgymint kotrás, kotrási anyag deponálása, növényzet eltávolítása, partbiztosítás, folyószabályozási mőtárgyak, - ismert szennyezıforrások a vizsgálati szakaszon, vagy annak felvizén, ha azok hatása a szakaszra kihatott, - becsült üledékvastagság cm-ben. Szakaszt jellemzı növényzet: Zonációszerkezet A vízi, parti és mocsári vegetáció legjellemzıbb tulajdonsága, hogy asszociációi a part vonalával többé-kevésbé párhuzamos sávokban helyezkednek el /zonációszerkezet/. A vízfolyásról nyert fontos információ a fı zónák megléte, hiánya vagy részleges hiánya. A leírásban szerepeltetni kellett a vizsgált szakaszon kialakult növényzeti zónákat (nyílt víz, hinaras (gyökerezı és lebegı), nádas, magas sásos/mocsári gyomnövényzet, 20

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia

Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Veszélyes Duna-szakaszok hidrodinamikai modellezése folyószabályozás tervezéshez I. konferencia Az Alsó-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVÍZIG) az Interreg III. A Együttmőködési

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Monitoring gyakorlati szempontok

Monitoring gyakorlati szempontok 1 MIKE URBAN Városi lefolyás modellezése Monitoring gyakorlati szempontok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Monitoring gyakorlati szempontok Bevezetés A monitoring

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között Kiss Melinda Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kiss@vit.bme.hu 2012. május 18. Bevezetés A nádas

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Telekhalmi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH031 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

Folyami hidrodinamikai modellezés

Folyami hidrodinamikai modellezés Folyami hidrodinamikai modellezés Dr. Krámer Tamás egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Numerikus modellezés 0D 1D 2D 3D Alacsony Kézi számítások Részletesség és pontosság Bonyolultság

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszaszentimrei halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG998 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

A modern fejlesztési terv /Master Plan/

A modern fejlesztési terv /Master Plan/ 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 23 24 2930 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 0.0 0.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0 700.0 750.0 800.0 850.0 900.0 950.0 1000.0 OK7 38

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Sóskúti halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH023 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (VITUKI Nonprofit Kft.) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Mirıl szól a Víz Keretirányelv, mi a célja? A Víz Keretirányelv (VKI) nevébıl fakadóan keretet kíván biztosítani a Közösség édesvízzel

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek

4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja. Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-18 Nagykunság 4-6. melléklet: Víz Keretirányelv felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz 2) Észlelési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ. Projekt összefoglaló

VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ. Projekt összefoglaló ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c. VESZÉLYES DUNA-SZAKASZOK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE FOLYÓSZABÁLYOZÁS TERVEZÉSHEZ Projekt összefoglaló Baja, 2008.

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon

A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Korai Jelzırendszer éves szakmai találkozója 2006. december 14. A lefoglalt kábítószerek adatainak győjtése Magyarországon Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 4-6 melléklet: Felszín alatti vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Digitális regisztrálás ellenőrzési naplója kutakhoz

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben