S Z A K D O L G O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A K D O L G O Z A T A"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A végrehajtás Konzulens: dr. Varga Zoltán Szerző: Munkácsi Edit Miskolc 2013.

2 University of Miskolc Faculty of Law Institute of Civics Financial Low Department T H E S I S The implementation Tutor: Zoltán Varga dr. Author: Edit Munkácsi Miskolc 2013.

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Az adóvégrehajtás szabályai Az adóhatóságok Az állami adóhatóság hatásköre Az adótartozás behajtása iránti intézkedések előkészítése A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályok A végrehajtás megindítása A végrehajtási kifogás Végrehajtási cselekmény Az egyes végrehajtási cselekmények sorrendje Költség A végrehajtási eljárás felfüggesztése A végrehajtás szünetelése Behajthatatlan adótartozás törlése Helytállási kötelezettség az adótartozások megfizetéséért Elévülés Pénzkövetelés biztosítása A végrehajtási és felszámolási tevékenység A behajtás területei Hátralékkezelés és végrehajtás kezdeményezés Végrehajtási eljárás Fizetési kedvezmények Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás A csődeljárás Felszámolási eljárás Végelszámolási eljárás Az adóvégrehajtás tapasztalatainak elemzés B.-A.-Z. megyében évtől évig A végrehajtási cselekmények alakulása A helyszíni eljárások hatékonysága 40 1

4 4. Az adóvégrehajtás személyi, technikai hátterének értékelése B.-A.-Z. megyében A Végrehajtási Osztály munkakörönkénti személyi összetétele Humánpolitikai elvárások és célkitűzések megvalósítása A rendelkezésre álló technikai eszközök kihasználtsága A végrehajtási tevékenység hatása a hátralékállomány alakulására Hátralékkezelés kiválasztási szempontjai, a végrehajtási eljárás kezdeményezése A végrehajtásra átadott hátralékok csökkentésére tett intézkedések A végrehajtás során beszedett összegek felosztása, a Végrehajtási Rendszerből nyerhető információk hasznosíthatósága A letéti számla rendszere A beszedett pénzösszegek felosztásának törvényi alapja Kielégítési sorrend A beszedett összegek utalásának gyakorisága, nyilvántartási rendszere A végrehajtás alatti hátralékok nyilvántartási rendszere 2011-től, és az azt megelőző időszakban Összefoglalás 55 Irodalomjegyzék Táblajegyzék 2

5 Bevezetés Szakdolgozatom témájaként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Végrehajtási és Felszámolási Blokk tevékenységének bemutatását választottam, miután közel 15 éve dolgozom ezen a területen. A Végrehajtási Osztályon 4 éve dolgozom, előtte 10 évig a hátralékkezelési szakterületen láttam el az adók módjára behajtandó, külső megkeresésekkel kapcsolatos teendőket. Témámat ezért választottam, hogy tájékoztatást adjak arról, miként hajtja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) a be nem fizetett közterheket; milyen módon, mennyi idő alatt, mennyi munkával és milyen hatékonysággal tud dolgozni január 1-jével, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség, e két önmagában is tekintélyes intézmény összevonásával létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezzel egy szervezetbe koncentrálódott az állami adóhatósági, vámhatósági, valamint törvényben meghatározott bűncselekmények esetében - a pénzügyi nyomozói tevékenység. 1 Az adóztatás célja a törvényben előírt adók folyamatos beszedésének biztosítása, mivel az önadózás rendszere nem minden esetben párosul a kötelezettség önkéntes, állami kényszert nélkülöző teljesítésével. Véleményem szerint szükség van a végrehajtási eljárásra azon adózói körben, akik nem fizetnek, mert ha nem lenne törvényes lehetőség eljárni velük szemben, akkor egyre többen követnék ezt a magatartást. Az adóhivatal feladata a kiadások előteremtésében az adózási rendszer törvényes, eredményes, hatékony és méltányos működtetése. A Hivatal csupán közvetítőként jelenik meg az állam és az adózók közötti viszonyban: - egyrészt az állami akaratot közvetíti az adózók felé, - másrészt az adózók adózási tárgyú cselekedeteit az állam felé. Az adóhivatal ilyenformán kétirányú szolgáltatóként jelenik meg, stratégiai célja pedig e két címzett lehető legnagyobb mértékű kiszolgálása. 1 NAV Évkönyv 2011.Saldo Kiadó Előszó 3

6 Az adózók általában pontosan és tisztességesen kívánnak adózni, ebben támogatni kell őket. Vannak olyanok, akik ismerethiány, vagy tévedés miatt adóznak pontatlanul, ezt méltányolni kell, és kiemelt segítséget kell nyújtani nekik. S vannak olyanok, akik szándékosan akarják kivonni magukat a közteherviselés alól, s így mások kárára vannak. Velük szemben a törvény teljes szigorával kell fellépni. A végrehajtási osztályok feladata pedig más osztályokkal közösen a hátralékállomány minél nagyobb mértékű csökkentése. Ennek teljesítésére több lehetőség áll rendelkezésükre. Az adóvégrehajtás általános szabályainak leírása után, a szakterületet mutatom be, majd az elmúlt három év során, a végrehajtási cselekmények alakulásában bekövetkezett változások okait, a hátralékcsökkentésre tett egyéb intézkedések eredményességét, a személyi és technikai háttér megalapozottságát. A téma aktualitását és fontosságát, valamint jelentőségének növekedését az alábbi ábrával szemléltetem: 1. sz. ábra: Adóvégrehajtási ügyek és összegeik 2 Az 1. sz. ábrán jól megfigyelhető, hogy az indított végrehajtási ügyek mind darabszámukban, mind összegszerűségükben növekvő tendenciát mutatnak országos szinten is. 2 Az APEH Világa 2009 Saldo Kiadó, NAV Világa 2010 Saldo Kiadó, NAV Évkönyv Saldo Kiadó 4

7 1. A végrehajtás szabályai 3 Az adóhatósági végrehajtásnál a Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.), az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), az Államigazgatási eljárásról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Áe.), valamint november 1-jétől hatályos a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) szabályaira kell figyelemmel lenni a következők szerint: Az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor kivéve, ha az Art. másként rendelkezik a Vht-ben foglaltak szerint kell eljárni. A Vht. szabályainak alkalmazása során az eredményes végrehajtás érdekében az adóhatósági végrehajtót a bírósági végrehajtóval azonos jogok illetik meg. A Vht-ben nem érintett esetekre az Art. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Art. nem tartalmaz konkrét előírást, háttérjogszabályként az Áe., valamint a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Dolgozatomban csupán az Art. szabályaira kívántam kitérni, a Vht-t annak terjedelme miatt nem részletezem Az adóhatóságok Art. 10. (2) Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét e törvény vagy adót, költségvetési támogatást megállapító törvény írja elő, az adót, a költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést ha törvény írja elő megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, a költségvetési támogatást, az adóvisszaigénylést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. (3) Az adóhatóság a feladatkörébe tartozó adókötelezettségek érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos adózói jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását, közzéteszi azok 3 A 2012-ben hatályos szabályok alapulvételével 5

8 számát, rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás feltételeit. (4) Az adóhatóságok a) a törvényben meghatározott feltételek szerint adatok, tények átadásával segítik egymás eredményes működését, az adózók és más, törvényben meghatározott szervezetek kötelezettségeinek teljesítését, b) együttműködnek az Európai Közösség tagállamainak adóhatóságaival, az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával, az Európai Közösség adózásra vonatkozó szabályainak érvényesítése érdekében. A törvény az egyes adóhatóságok közötti feladatmegosztásról, így az állami adóhatóságok hatásköréről is az Art ában, a vámhatóságok hatásköréről a ában rendelkezik Az állami adóhatóság hatásköre Az állami adóhatóságnak a köztartozások behajtására vonatkozó jogosultsága (és egyben kötelezettsége) lényegében az Art. 72., valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvényben foglalt rendelkezésen alapul. Ezek alapján a NAV feladata: 4 1. részben vagy egészben a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendő kötelező befizetés, 2. a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás, adó-visszaigénylés vagy adó-visszatérítés, 3. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések 4. megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenőrzése, feltéve, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. 4 (letöltés ideje: ) 6

9 1.3. Az adótartozás behajtása iránti intézkedések előkészítése Az adót a törvényben, illetve a jogerős határozatban meghatározott időpontig (esedékességig) kell megfizetni. A végrehajtás elrendelésének előfeltétele, hogy a fizetésre kötelezettnek nyilvántartott, lejárt esedékességű tartozása legyen. Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás; az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét nettó módon számítva csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével az adóigazolás kiállítása iránti eljárásban, vagy ha jogszabály valamely, az adózó által érvényesíthető kedvezmény igénybevételét adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás hiányához köti. 5 Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a végrehajtás megindításának törvényi feltételeit nem elégíti ki, ha az adózó az adófizetési kötelezettségét az esedékességig nem teljesítette, de azt később rendezte. A tartozásnak tehát a behajtása iránti intézkedéskor kell fennállnia. Az Art ából is, de a gyakorlatból is értelemszerűen következik, hogy az állami adóhatóság közvetlenül csak azon köztartozások behajtása iránt intézkedhet, amelyeknek a bevallását és befizetését az állami adóhatósághoz kell teljesíteni. Az egyéb végrehajtás szempontjából az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozások vonatkozásában az a szervezet intézkedik a tartozás behajtása iránt az állami adóhatóság felé, amelyik a fizetési kötelezettséget nyilvántartja. Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában az adófolyószámlakönyvelés számítógépes rendszeren keresztül biztosítja az adófizetési kötelezettségek teljesítésének nyilvántartását. Az adófolyószámlán a kötelezettségek és jogosultságok az adózó terhére, illetve javára adónemenként, a melléjük rendelt esedékességi időponttal kerülnek előírásra. Az adóbeszedés kezdeményezésének előfeltétele az adófizetési kötelezettségek teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, az adózónként vezetett adófolyószámlán a bevallási és pénzforgalmi oldal egyenlegének a kimutatása. A számítógépes rendszeren keresztül ez a Hátralékkezelési Osztályok feladata, mellyel részletesebben a 2.2. fejezetben foglalkozom. 5 Art (4) bek. 7

10 A végrehajtás megindításának csak végrehajtható okirat alapján van helye. Az Art a felsorolást ad arra vonatkozóan, hogy az adóhatósági végrehajtás keretében mi minősül végrehajtható okiratnak. Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat: a) a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés), b) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás, c) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése, d) az adózóval közölt adóhatósági adó-megállapítás, e) a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat, f) az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó jelentés. A végrehajtható okiratok meghatározásából (felsorolásából) következik, hogy a végrehajtás szempontjából az adótartozás (adóhátralék) fogalmának további szűkítését jelenti az, hogy csak az adózó által bevallott, vagy az adóhatóság által jogerősen határozatban (végzésben) előírt adótartozás esetén van helye végrehajtásnak. Ez azt jelenti, hogy egy bevallási időszakon belüli (bevallással le nem zárt) fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a jogkövetkezmény csupán késedelmi pótlék, vagy mulasztási bírság, végrehajtás viszont nem rendelhető el. A végrehajtásnak minden esetben feltétele, hogy a törvény által nevesített végrehajtható okiratokban szereplő adók fizetésének az esedékessége lejárjon. Ezért szükséges annak meghatározása, hogy mit kell érteni az adó megfizetésének esedékessége alatt. Az esedékesség alatt azt, a törvényben vagy jogerős adóhatósági határozatban előírt határidőt kell érteni, ameddig az adót meg kell fizetni. Az állami adóhatósághoz teljesítendő befizetések esedékességét az Art. 2. számú melléklete írja elő, míg a határozatban megállapított adókat annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A végrehajtható okiraton alapuló adótartozásokra sem indítható végrehajtás, ha az adótartozás elévült, szünetelés vagy felfüggesztés alatt áll, továbbá, ha az adós fizetésképtelenségét megállapító, illetve felszámolását elrendelő bírósági végzés jogerőre emelkedett. 8

11 1.4. A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályok Art Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit alkalmazza, ha e törvény másként nem rendelkezik. Az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, amit a Vht. a bírósági végrehajtónak biztosít. A végrehajtás lefolytatásához szükséges adatok beszerzésére és kezelésére a Vht. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az adóhatósági végrehajtásnál a Vht., az Art. és a Ket. rendelkezéseire kell figyelemmel lenni a következők szerint: Az adó-végrehajtási eljárás során kivéve, ha az Art. másként nem rendelkezik az egyes végrehajtási cselekmények foganatosítása során fő szabályként a Vht. rendelkezései szerint kell eljárni. Eltérés csak ott és annyiban lehet, amennyiben az Art. a végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályozásánál kifejezetten eltérően rendelkezik. Az adóhatósági végrehajtási eljárás során, amennyiben az Art. valamilyen kérdést nem szabályoz, háttérjogszabályként értelemszerűen a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni A végrehajtás megindítása A végrehajtás megindításáról az Art (1) bekezdése rendelkezik. Ennek alapján az adóvégrehajtás elrendelésének nem feltétele az adós előzetes értesítése, vagy az adóhatóság egyéb intézkedése. Az eljárásban külön határozat meghozatala nélkül az első végrehajtási cselekmény foganatosítható. Helyszíni végrehajtási cselekmény foganatosítása esetén a végrehajtás megindítását és a tartozás összegét elegendő a helyszínen közölni az adóssal Végrehajtási kifogás A végrehajtási kifogásról az Art a rendelkezik. A végrehajtó törvénysértő intézkedése, vagy az intézkedés jogellenes elmulasztása elleni jogorvoslat a végrehajtási kifogás. Az Art. a végrehajtási kifogás jogintézményét a Vht ához képest részben eltérően szabályozza. Az eltérés a jogorvoslati kérelem előterjesztésének határidejét 9

12 érinti, nevezetesen amíg a kifogás előterjesztésére az Art. ezt a határidőt 8 napban határozza meg, addig a Vht. a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napos határidőt szab meg. Végrehajtási kifogást mindazok az érdekeltek előterjeszthetnek, akiknek a végrehajtó eljárása vagy mulasztása a jogát, vagy jogos érdekét sérti, tehát mindazok a személyek, akik részére a Vht. rendelkezései szerint meghatározott iratokat meg kell küldeni. A végrehajtási kifogásnak a további végrehajtási cselekményekre nézve halasztó hatálya van. A végrehajtási kifogást a végrehajtást foganatosító adóhatóság felettes szerve bírálja el, Az elbírálásra az Art. 15 napos határidőt szab Végrehajtási cselekmény Végrehajtási cselekménynek számít a hatósági átutalási megbízás benyújtása, a jövedelemből (nyugdíjból) történő letiltás és az ingó- és ingatlan végrehajtás Az egyes végrehajtási cselekmények sorrendje A végrehajtási cselekmények kötelező sorrendisége az Art évi módosításával megszűnt. A hatályos szabályozás szerint lényegében az adóhatóság, illetve a végrehajtó dönti el, hogy az adózó vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó, rendelkezésre álló információk alapján figyelembe véve a tartozás összegét is a végrehajtás megindítása mely cselekménnyel indokolt. Sőt, lehetőség van arra is, hogy a végrehajtási cselekmények közül egyszerre többet is alkalmazzon az adóvégrehajtó Költség Az Art a szabályozza. A végrehajtási eljárás során felmerült költségeket mindig az adós viseli. Az adóvégrehajtásban a költségek megelőlegezését főszabályként az adóhatóság biztosítja. 10

13 A főszabály alól az adóvégrehajtásban (Vht. 34. ) két kivétel lehetséges, nevezetesen, ha az adós vagy más végrehajtásban érdekelt fél a végrehajtó által megállapított becsértéket vitatja és szakértő becsüs kirendelését kéri, vagy árverés esetében a törvényben előírt hirdetményi kötelezettségen túli közhírré tételt kéri. E két esetben a kérelmezőnek a várható költséget meg kell előlegeznie. A költség várható összegét a végrehajtónak az érintett féllel közölni kell és azt a végrehajtói letéti számlára kell befizettetnie. Amennyiben a tényleges költség a megelőlegezettnél kevesebb lesz, a különbözetet az előleget befizető fél részére vissza kell fizetni. A szakértő becsüs kirendelését, vagy az árverés közhírré tételét az adóson kívül mindazok kérhetik, akiknek nyomós érdeke fűződik a kirendeléshez. Ilyen például a jelzálogjog jogosultja, vagy akinek az érdekében a végrehajtás folyik (megkeresők). Amennyiben az eljárásban érintett fél a foglalásnál, vagy a foglalási jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 8 napon belül kéri a becsüs kirendelését és felhívásra a várható költséget megelőlegezi, a végrehajtó köteles szakértő becsüst alkalmazni. Amennyiben a kérelmező a felhívásban közölt összeget nem előlegezi meg, a végrehajtó nem köteles a szakértő kirendelésére. A végrehajtási eljárás során felmerült költségek jogcímére a törvény nem ad tételes felsorolást, csak példaként emeli ki a legtipikusabban előforduló eseteket. Minden olyan kiadás, amely az adótartozás behajtásával kapcsolatos eljárási költségként merül fel, végrehajtási költségnek minősül. Természetesen az adózó terhére a végrehajtási eljárás során felmerült költség csak akkor számolható fel, ha a végrehajtás foganatosításának törvényi feltétele fennállt A végrehajtási eljárás felfüggesztése Az Art (1) (3) bekezdése szabályozza. Az Art. a Vht-hoz képest a végrehajtási eljárás felfüggesztését eltérően szabályozza. Az Art. felfüggesztésre vonatkozó rendelkezése kifejezetten az adófizetési kötelezettséget megállapító határozat végrehajthatóságának a felfüggesztésére vonatkozik. Konkrétan azon esetekre, amikor a fizetési kötelezettséget megállapító adóhatósági határozat jogerős, vagyis végrehajtható. 11

14 A határozat végrehajtásának felfüggesztésére kerül sor: az adózó kérelmére az adófizetési kötelezettséget megállapító szervezet, illetőleg annak felügyeleti szerve jogosult, ha hivatalból észleli, hogy a fizetési kötelezettséget megállapító határozat törvénysértő és így annak megváltozása várható, a bíróság az előtte keresettel megtámadott fizetési kötelezettséget megállapító határozat végrehajtását csak az adózó kérelmére függeszti fel. Mindkét esetben feltétel, hogy a fizetési kötelezettséget megállapító határozat felülvizsgálata a bíróság vagy az adóhatóság előtt folyamatban legyen. A felfüggesztés joghatása a felülvizsgálni kért adóhatósági határozatban előírt adófizetési kötelezettség tekintetében áll be, az adós egyéb jogcímen fennálló tartozásainak behajtását nem érinti. A felfüggesztő határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek (végrehajtási kifogásnak) halasztó hatálya van. A felfüggesztés egyéb szabályait a Vht. részletezi. Kivételesen a végrehajtási eljárás az adós kérelmére felfüggeszthető, ha azt méltányolható körülmény (pl. eltartott személyek száma, az adós vagy eltartottjai súlyos betegsége, stb.) indokolja A végrehajtás szünetelése Az Art (4) bekezdése a szünetelést a részletfizetés és fizetési halasztás engedményezésének időtartamára biztosítja, mindaddig, amíg az adózó fizetési kötelezettségét teljesíti. Úgyszintén szünetel a végrehajtás az ugyanazon adótartozás fizetési kedvezményre vonatkozó első kérelmének a benyújtást követő naptól a kérelem jogerős elbírálásáig, kivéve, ha a kérelem az árverés kitűzése után kerül benyújtásra. Szünetel az eljárás az adózó halála (megszűnése) esetén is az adó megfizetésére kötelezett személyt megállapító határozat jogerőre emelkedéséig. A szünetelés egyéb szabályait a Vht. szabályozza. 12

15 1.12. Behajthatatlan adótartozás törlése Behajthatatlanság címén [az Art (1) bekezdése szerint] az adótartozás csak akkor törölhető, ha mind az eredeti adóssal, mind az adó megfizetéséért helytállni kötelezettekkel szemben elrendelt végrehajtás eredménytelen. Minden esetben vizsgálni kell, hogy van-e olyan személy (szervezet), aki a törvény alapján az adós adótartozásának megfizetésére kötelezhető. Az adótartozás megfizetéséért helytállni köteles személyeket az adó megfizetésére végzéssel kell kötelezni. Az önkéntes teljesítés elmulasztása esetén a végrehajtási eljárást velük szemben is le kell folytatni és csak annak eredménytelensége után törölhető a tartozás. A törvény a behajthatatlanság miatti törlés lehetőségénél nem tesz különbséget jogi személyek és nem jogi személyek adótartozása között. Ugyanakkor a Csődtörvény (továbbiakban Cstv.) hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél a végrehajtás eredménytelensége esetén az adóssal szemben felszámolás kezdeményezése indokolt. A Cstv. hatálya alá nem tartozó jogi személyek esetében, amennyiben a végrehajthatatlanság feltétele fennáll, az adótartozás behajthatatlanság címén törölhető. A végrehajtás eredménytelenségét, az eljárás szabályszerű lefolytatását, annak megkísérlését a végrehajtónak oly módon kell dokumentálni, hogy az utólagos ellenőrzés során is egyértelműen megállapítható legyen, hogy a törlés törvényi feltételei fennálltak. A végrehajtó az eredménytelen végrehajtási eljárás lefolytatását követően a törlésre javaslatot készít. A javaslatnak tartalmaznia kell mindazon megtett intézkedéseket, amelyek a behajthatatlanság miatti törlést indokolják. Az adótartozás behajthatatlanság címén történő törlését a Végrehajtási Osztály(ok) kezdeményezi(k) az 1. sz. mellékletként csatolt adatlap kitöltésével és az osztály(ok) vezető(i)je engedélyezi(k). Ha az elévülési időn belül behajthatóvá válik a tartozás, ismételt előírása és a végrehajtás foganatosítása iránt intézkedni kell. [Art (2) bekezdése.] A felülvizsgálat tényét nemleges esetben is dokumentálni kell. A ,- forintot meg nem haladó tartozás törlése iránt a végrehajtási eljárás kezdeményezése nélkül a Folyószámla-kezelési Osztály is intézkedhet [Art (3) bekezdése szerint.] 13

16 1.13. Helytállási kötelezettség az adótartozások megfizetéséért Az adót, adóelőleget, bírságot, pótlékot és az eljárás során felmerült költségeket az köteles megfizetni, akit erre a jogszabály kötelez. Amennyiben az adózó az esedékes adóját nem fizette meg, és az ellene vezetett végrehajtás eredménytelen maradt, a tartozásért mögöttes felelősségük alapján helytállni köteles személyek kötelezhetők az adó megfizetésére. Az adóeljárásban a mögöttes felelősök kötelezése adóhatósági határozattal történik. Nem hozhat az adóhatóság a tartozásért helytállni köteles személyekkel szemben kötelező határozatot az adók módjára behajtandó köztartozások kivéve a magánnyugdíj-pénztárak által kimutatott tartozásokat beszedésére vezetett eljárásokban. Ezen ügyekben a mögöttes felelősök kötelezése hatósági jogkör hiányában a követelés jogosultjának, a behajtást kérőnek a joga. A tartozásokért helytállni kötelezettek körét és a felelősségük mértékét az Art. 35. (2) bekezdése sorolja fel tételesen Elévülés Az Art (1)-(4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alapján az elévülés jogintézménye azt a célt szolgálja, hogy a követelés jogosultja a joggyakorlás elmulasztása révén ne tarthassa a kötelezettet hosszú időn át bizonytalanságban, a bizonytalan jogi helyzetek meghatározott határidőn belüli elzárásra ösztönöz. Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított öt év alatt évül el. Abban az esetben, ha a követelés beszedésére az adóhatóság végrehajtást vezetett, illetve végrehajtási cselekményeket foganatosított, az elévülés hat hónappal meghosszabbodik. 6 Az elévült tartozások törlése esetén meg kell állapítani azon évek során felszámított késedelmi pótléknak az összegét, amely az elévült tartozáshoz kapcsolódik és egyidejűleg ennek törléséről is intézkedni kell. Az elévülési eljárás lefolytatásához kapcsolódó adatlapot a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Art. az elévülés nyugvásának eseteit tételesen felsorolja. 6 Art (6) bek. 14

17 A tartozások elévülésének vizsgálatakor az elévülés nyugvását eredményező körülményeket mindig vizsgálni kell. A felsorolt időtartamok ugyanis az elévülési időt meghosszabbítják, lehetőséget biztosítva a további eljárási cselekmények foganatosítására Pénzkövetelés biztosítása január 1-jei hatállyal már az Art. is rendelkezik a biztosítási intézkedésről a ában. Biztosítási intézkedés elrendelésének akkor van helye, ha a kielégítési végrehajtás elrendelésének feltételei még nem álltak be, de valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyeztetett. Az adóigazgatási eljárásban biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítása rendelhető el, vagy meghatározott dolog zárlata, ha - a fizetési kötelezettséget megállapító adóhatósági határozat (végzés) még nem végrehajtható, - végrehajtható az adóhatósági határozat (végzés), de az abban meghatározott teljesítési határidő még nem telt el. Nem rendelhető el a pénzkövetelés biztosítása akkor, ha a bíróság vagy a felettes szerv a határozat végrehajtását felfüggesztette. A biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló határozatot a tartozást megállapító szervezeti egység adja ki, s a végrehajtó kézbesíti a biztosítási végrehajtási cselekmények foganatosítását megelőzően. Az egyes cselekményekre vonatkozó törvényi szabályokat a Vht-ban rögzítették, bár néhány tekintetben az Art. is állapít meg szabályokat, de lényegében a cselekmények foganatosítása során betartandó törvényi rendelkezéseket nem tartalmazza. 15

18 2. A végrehajtási és felszámolási tevékenység Az állami adóhatóságok, így a NAV B.-A.-Z. Megyei Adóigazgatósága is meghatározott szervezeti keretek között végzi a törvény által előírt feladatok megvalósítását. Ennek keretében a hátralékkezelést, az adó-végrehajtási eljárást, a méltányossági ügyeket, valamint a Csődtörvény által szabályozott eljárásokat az igazgatónak közvetlenül alárendelt Végrehajtási és Felszámolási szakterület végzi. A szakterületet a végrehajtási igazgatóhelyettes az igazgatónak alárendelve irányítja. A végrehajtási igazgatóhelyettesnek alárendelve működnek a végrehajtás folyamatát meghatározó főosztályok, amelyek a következők: Hátralékkezelési és Végrehajtási Főosztály Felszámolási és Végelszámolási Főosztály. A főosztályokat főosztályvezetők irányítják az alábbiak szerint: A Hátralékkezelési és Végrehajtási Főosztály az alábbi osztályokból áll: o Hátralékkezelési Osztály 1. o Hátralékkezelési Osztály 2. o Végrehajtási Osztály 1. o Végrehajtási Osztály 2. o Végrehajtási Osztály 3. A Felszámolási és Végelszámolási Főosztály négy osztályból áll, melyek a következők: o Felszámolási és Végelszámolási Osztály 1. o Felszámolási és Végelszámolási Osztály 2. o Fizetési Kedvezmények Osztály 1. o Fizetési Kedvezmények Osztálya 2. A főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat osztályvezetők irányítják. A szakterület szervezeti ábráját a 3. sz. melléklet mutatja be. 16

19 2.1. A behajtás területei A Hivatal tevékenysége az adótartozás és az adóigazgatás minden területét átfogja és ebben, kezdetben kisebb, később egyre kiteljesedő szerepet kapott a behajtási tevékenység. A NAV behajtási tevékenységét ellátó szervezeti egysége a Cstv. hatálya alá tartozó eljárások (csőd, felszámolás, végelszámolás), a végrehajtás és a fizetési kedvezmények iránti kérelmek elbírálása, a hátralékkezelés és pénzforgalmi ellenőrzés feladatát ellátó szervezeti egysége. Amennyiben az adókra előírt határidőben történő befizetések elmaradnak, úgy a kintlévőségek behajtásáról e szakterület gondoskodik. A legtöbb bevétel a végrehajtási eljárásokból származik, míg a felszámolásoknál az adóhatóság is csak egy ügyfél, az eljárás irányítása nem a hivatal kezében van, és a követelések megtérülése is igen alacsony. A hátralékkezelési tevékenységnek igen nagy jelentősége van, mivel a hátralékok rendszeres kimutatásával, az adós vagyoni helyzetének feltárásával, a végrehajtás kezdeményezésével előkészíti a sikeres végrehajtást. Néhány fogalom tisztázása fontos (beszedés, behajtás, végrehajtás), amelyek közös jellemzője, hogy az állami költségvetést illető pénzeszközök begyűjtésére vonatkoznak, de a közéletben egymással párhuzamosan, olykor átfedően használatosak. A beszedés a legátfogóbb kifejezés, amely azt takarja, hogy az adóhatóság gondoskodik arról, hogy a külön törvényekben meghatározott, az államot illető fizetési kötelezettségek (adók, járulékok, illetékek, díjak) az adózóktól a költségvetési számlákra kerüljenek. Ez nem jelenti feltétlenül kényszer alkalmazását, hiszen a magyar adórendszerben alapvető az önadózás. 17

20 A behajtás szónak már némi kényszer íze van. Erre akkor kerül sor, ha az adózó a törvényes előírások ellenére valamilyen összeget nem fizetett meg. Ide sorolható a hátralékok kimutatása, a fizetési felszólítás, illetve a csőd- és a felszámolási eljárás, valamint a végrehajtás is. A végrehajtás már egyértelműen az a kényszerítő eljárás, amelynek során a jogosult az adózó tartozását annak akarata ellenére is megkísérli behajtani. Miután ez szükségszerűen a személyiségi jogok csorbítását jelenti, az eljárás menetét, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint az alkalmazható végrehajtási cselekményeket a törvények igen szigorúan szabályozzák. A felszámolás a gazdálkodó szervezetekkel szembeni totális végrehajtást jelenti, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a Cstv-ben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet (Cstv. 1. (2) bek.). A csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés közzétételének napja (9. (2.) bek.) Hátralékkezelés és végrehajtás kezdeményezése A szakterületen belüli Hátralékkezelési Osztályok alapvető feladata az, hogy a szükséges felülvizsgálatok után megfelelő ütemezésben lássák el a Végrehajtási Osztályokat végrehajtás alá vont adózók anyagaival. A Hátralékkezelési Osztályok ütemterv szerint biztosítják a végrehajtás célirányos előkészítését, az adós vagyonának feltárását, a hátralékállomány tisztítását, a nagyösszegű hátralékosok, illetve rendszeresen nem fizetők kiszűrését. (Ezt részletesen kifejtem az 5. fejezetben.) Amennyiben a hátralékkezelési és pénzforgalmi szervezeti egység tartozást állapít meg, intézkedik a végrehajtási eljárás inkasszóval (hatósági átutalási megbízás) történő 7 (Letöltés ideje: ) 18

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Adóvégrehajtás Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Részletesebben

AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL

AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. (a továbbiakban Art.) Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Mérséklés engedélyezése iránti kérelem gazdasági társaságok részére

Mérséklés engedélyezése iránti kérelem gazdasági társaságok részére TÁJÉKOZTATÁS Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) meghatározott feltételek mellett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 69. számú információs füzet A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett a devizahiteles adósok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése:... Adószáma:...; Tevékenység

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv.

NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv. NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény Btk. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény Ctv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) engedélyezése iránti kérelem magánszemély részére

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) engedélyezése iránti kérelem magánszemély részére TÁJÉKOZTATÁS Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) meghatározott feltételek mellett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek

17-es átvezetési és kiutalási kérelmek 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek Miért nem a benyújtás napjával könyvelődik a folyószámlára az átvezetési kérelem? A 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek az elbírálást követően, az elbírálás napján

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv.

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. Az adózás "rendjének" szabályozása Az adózók jogait és köteleze:ségeit "teszi rendbe" Kódexnek nem minősülő, de kódexszerű jogszabály Eljárásjognak

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art.

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art. Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Helyi adótartozások rendezésére A 2009. évi telekadó bevezetését megelızıen képviselıi felvetés során elhangzott,

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Koltainé Magyar Zsuzsanna NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság 2016. november

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése és az Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben