MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülések 4. Hozzárendelt FEOR szám: zonosítószám: Megnevezés: Államháztartási mérlegképes könyvelő zonosítószám: Megnevezés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő zonosítószám: Megnevezés: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 3606 Nincs Nincsenek 5. Képzés maximális időtartama: Szakképesítés/Ráépülések megnevezése Mérlegképes könyvelő Államháztartási mérlegképes könyvelő Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - egyetem/főiskola (alap- vagy mesterképesítés) - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 65 % 3. Gyakorlat aránya: 35 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Államháztartási mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 2

3 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Egyéb szervezeti mélegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 3606 munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése Számviteli ügyintéző 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót készíti Ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak Kialakítja a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerét (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is) Ellátja a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat iztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságával, a számviteli alapelvek betartásával Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, alkalmazottjaként 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Nonprofit menedzser 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Jogi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megkülönbözteti az egyes polgári jogi jogalanyokat, a tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit, a használati jogokra vonatkozó alapvető előírásokat főbb kötelem-keletkeztető tényekre, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a gazdaságban gyakrabban előforduló nevesített szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében végzi munkáját lkalmazza az egyes gazdasági társasági formák, a kooperációs társaság alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó általános és speciális szabályokat lkalmazza a társaságok szereplőinek a társaságokhoz és egymáshoz való kapcsolatát, a társaságok szervezeti felépítését, továbbá a tulajdonosok vagyoni és személyes jogait lkalmazza az európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés fontosabb szabályait lkalmazza a külföldiek magyarországi befektetéseire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket lkalmazza a szövetkezet alapításával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos előírásokat, segíti kialakítani a szövetkezet önkormányzati szervezeti rendjét etartja a szövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat Átlátja a szövetkezet vagyoni elemeit, az érvényesülő felelősségi alakzatokat lkalmazza a cégnyilvánosság, a bírósági cégeljárás, és a végelszámolás szabályait lkalmazza a csődeljárás, a felszámolási eljárás jogszabályi előírásait Felismeri a büntetőjogi és a szabálysértés jogi ismeretei alapján az egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekményeket és szabálysértéseket Értelmezi a pénzmosást, felismeri a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt a gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos fontosabb eljárási szabályok ismeretében Értelmezi az állami vagyon fogalmát, annak struktúráját, átlátja az állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formáit etartja az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat Érti a jogharmonizációs folyamat lényegét, átlátja az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszerét, hierarchiáját az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonyának ismeretében Tájékozódik a hazai állami szervek rendszeréről, jogállásáról, hatásköréről, illetékességéről, valamint az Európai Unió legfontosabb intézményeiről, azok jogállásáról, hatásköréről 5

6 lkalmazza és betartja a korrupció elleni védekezésre vonatkozó szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z egyes polgári jogi jogalanyok (az ember, a jogi személyek) tulajdonjog formái, tárgya, tartalma használati jogok és azok jellemzői Főbb kötelem-keletkeztető tények (szerződés, szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli gazdagodás) szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellékkötelezettségek jellemzői Egyes nevesített szerződések és főbb szabályaik z áruk nemzetközi adásvételének szabályai (écsi Egyezmény, New York-i Egyezmény) Fontosabb külkereskedelmi szerződéstípusok gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaság alapítása, megszűnése, a társasági szerződés módosítása; a gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok; a kisebbségi jogok védelme) z egyes gazdasági társasági formák (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) speciális szabályai (alapítás, szervezet, működés, tagsági jogviszony tartalma, megszűnés). z átalakulás szabályai kooperációs társaság z európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés külföldiek magyarországi befektetéseinek szabályai szövetkezet alapítása, szervezeti változásai, megszűnése szövetkezet önkormányzati szervezeti rendszere szövetkezeti tagsági jogviszony tartalma szövetkezet vagyoni elemei, az egyes elemek jellemzői szövetkezetben érvényesülő felelősségformák bírósági cégeljárás (alapvető rendelkezések, nyilvánosság és közhitelesség, a cégjegyzék és tartalma, a cégbejegyzési és a változás bejegyzési eljárás rendje, jogorvoslatok, az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások) vagyonrendezési eljárás (kezdeményezése, a bíróság és a vagyonrendező feladatai, az eljárás befejezése) végelszámolási eljárás (elhatározása, a végelszámoló jogállása és felelőssége, az eljárás lefolytatása és befejezése, az egyszerűsített és a kényszer végelszámolás) csődeljárási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a vagyonfelügyelő jog és hatásköre, fizetési haladék, moratórium, egyezség, kényszeregyezség, az egyezség megszegésének jogkövetkezményei) felszámolási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a felszámoló jogállása és feladatai, a hitelezők jogi helyzete, az eljárás befejezésének lehetséges módozatai, egyszerűsített felszámolási eljárás, egyezség az eljárásban) bírósági végrehajtási eljárás (célja, módozatai és az egyes módozatok jellemzői) 6

7 C C C C C C C C C C C közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya hatósági ellenőrzés hatósági határozatok végrehajtása z elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás büntető- és a szabálysértés jog funkciója, a jogi szabályozás rendszere (áttekintés) z egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések pénzmosás lényege, a szabályozás célja és személyi hatálya, ügyfél azonosítási feladatok pénzmosásra utaló adatok, tények, körülmények gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos eljárás z állami vagyon fogalma, e vagyon struktúrája (áttekintően) z állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formái, a formák alapvető jellemzői korrupció elleni védekezés szabályai, módszerei jogharmonizációs folyamat lényege z Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája z Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonya hazai állami szervek rendszere, jogállása, hatásköre, valamint illetékessége z Európai Unió legfontosabb intézményei, azok jogállása, hatásköre lapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások e követménymodul szakmai kompetenciájához szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 4 CD jogtár biztos kezelése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 7

8 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felismeri a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, minősíti a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával Részt vesz a vállalkozási stratégia kidolgozási szempontjainak kialakításában, továbbá tájékozódik a vállalkozás stratégiájáról és üzletpolitikájáról, és megismeri a vezetői döntéseket megalapozó információkat Részletesen elemzi a vállalati struktúra kialakításának és működésének lehetőségeit, a kis- és középvállalkozások, a nonprofit szervezetek jellemzőit Segíti a humán erőforrás-politika, a munkaerő- és munkabér gazdálkodás feladatait Értékeli a vállalkozási rendszerek felépítését Átlátja a vezetés lényegét, szerepét, funkcióit a vezető-beosztott kapcsolatból, illetve a feladatellátásból adódó vezetői tevékenységeket és az emberek, a munkacsoportok vezetésből adódó feladatokat Közreműködik a készletgazdálkodással, a forgóeszközökkel, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, és segíti a költséggazdálkodás kialakítását, működtetését Tisztában van a számviteli szakember szerepével a vezetésben Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Vállalkozás lényege, főbb elemei Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján Vállalkozások működése Stratégiai alapok: vállalkozás célrendszere, stratégia és tervezés, üzletpolitika alakulására ható tényezők Innováció jellemzése, innovációs stratégia, innováció megvalósulása Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erőforrásgazdálkodás működése Logisztikai rendszer tartalma, a logisztikai stratégia, logisztikai folyamatok működése Termelés-szolgáltatás jellemzése, termelési-szolgáltatási stratégia, termelés megvalósulása Vezetés a vállalkozásokban, vezető helye, szerepe a szervezetekben Vezetői munka összetevői: vezetői döntéshozatal, vezetés feladatrendszere Vállalkozások szervezeti rendszere, szervezetek alkotórészei, tulajdonosi és munkaszervezet, felépítésük, tipizálásuk Vállalkozás mint rendszer, folyamatok Kommunikáció és koordináció szerepe a vezetői munkában. Módszerek és eszközök a szervezeti kommunikációban szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 8

9 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Vezetőkészség Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás, ötletgazdagság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Pénzügyi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a makro- és mikroszintű pénzügyi rendszert, a monetáris irányítás eszközés intézmény-rendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert, az államháztartás rendszerét Értelmezi a rendszer egyes elemeinek feladatait, a feladatok teljesítésének a gazdálkodó szervezet tevékenységeire gyakorolt hatásait lkalmazza a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző módozatait Számol a bankszolgáltatások igénybevételének lehetőségeivel, ennek érdekében ismerve a váltócselekményeket, a lízingügyleteket, a faktorálás és a forfaitírozás műveletét önállóan látja el feladatát Végzi az árfolyamszámítással kapcsolatos műveleteket Pénzügyi számításokat végez a pénzpiac (a tőkepiac) működésének, az értékpapírpiac tárgyát képező áruknak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében hosszú távú befektetési döntésekkel kapcsolatos számításokat elvégzi, ezek ismeretében javaslatot tesz az optimális kiválasztására Meghatározza a belső és a külső finanszírozási forrásokat, az ezekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges elemzéseket, számításokat, a külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos dokumentációkat elkészíti z üzletfinanszírozási tervek összeállításához, a tervek elkészítéséhez, a tervek alapján likviditási elemzésekhez szükséges adatokat összegyűjti és az elemzés során ezeket felhasználja 9

10 Értelmezi az üzleti tervvel, a pénzügyi tervezéssel, a hosszú távú pénzügyi tervezéssel, beruházás-politikával, a pénzügyi forrásokkal, azok terheivel összefüggő feladatok teljesítését, követelményeit Értelmezi a cash flow adatainak hasznosítási módszereit Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. monetáris politika eszközrendszere Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. nemzetközi pénzforgalom lebonyolítása. külkereskedelemben alkalmazott fizetési módozatok jellemzői. Kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi gyakorlatban z árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra. z alapvető külkereskedelmi ügyletek jellemzői z értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. z értékpapírok csoportosítása. részvény és a kötvény fogalma, fajtái. közraktárjegy és a záloglevél szerepe, jellemzői váltó fogalma, típusai, kellékei, funkciói. váltócselekmények értelmezése: a váltó kibocsátása, a váltó forgatása, a forgatás módozatai, a váltó elfogadása, a váltó fizetés miatt történő bemutatása. váltó leszámítolása és viszontleszámítolása factoring ügylet jellemzői, szereplői és az ügylet lebonyolítása, előnyei a hitelügylettel szemben. forfait ügyletek jellemzői pénz- és tőkepiac jellemzői. nyílt piac és zárt piac, elsődleges és másodlatos piac jellemzői. zonnali és a határidős piac. tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, szereplői. tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. tőzsdén kívüli kereskedés pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői. Kamat-, és árfolyamkülönbözetek. spot ügylet. z arbitrage ügylet. forward és future ügyletetek jellemzői. fedezeti ügyletek (hedge). z opciós ügyletek értelmezése. swap ügyletek pénz időértéke. jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása. speciális pénzáramok az örökjáradék és az annuitás fogalma, számítása, alkalmazásának főbb területei kötvény elméleti árfolyamának becslése, az árfolyam számításának módszere. bruttó és a nettó árfolyam értelmezése. kötvény névleges hozamának, egyszerű hozamának és a lejáratig terjedő tényleges hozamának számítási módszere kötvény árfolyamát befolyásoló tényezők. z árfolyam időbeli alakulásának értelmezése. z árfolyam kamatláb-érzékenységének mérése. hátralévő átlagos futamidő (duration) értelmezése, jelentősége z elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése. törzsrészvények árfolyamának és hozamának becslése. növekedési ráta jelentősége és értelmezése a részvények értékelése során beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok típusai, tartalmuk. beruházási számítások csoportosítása, a statikus és a dinamikus számítások formái 10

11 beruházások kockázatának becslésére alkalmas módszerek. z érzékenységi elemzés jellemzői, előnyei, hátrányai, számításának folyamata. fedezeti pont számítás befektetési és a finanszírozási döntések, összefüggéseik bemutatása. z eszköz és forrásszerkezet egyeztetése. finanszírozási stratégiák bemutatása tőkeszerkezet és a saját tőkére jutó hozam összefüggései. beruházások belső finanszírozásának módozatai beruházások külső finanszírozásának módozatai. kölcsönforrás megválasztásának szempontjai. Finanszírozás bankhitellel, kötvény kibocsátásával. részesedés finanszírozás (pótlólagos saját tőke bevonás) jellemzői lízing ügylet fogalma, motivációs tényezői, előnyei. lízing módozatai. lízingdíj és a lízingszorzó számítása rövid távú pénzügyi döntések jellemzői. forgóeszköz gazdálkodás és finanszírozás elemzésére használt pénzügyi mutatók pénzügyi tervek fajtái, az állományi és forgalmi szemléletű terv közötti összefüggés. z éves likviditási terv elkészítése. cash-flow terv szerepe. pénzügyi tervek összeállítása. z egyensúly megteremtése az éves pénzügyi terv alapján pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése. csődegyezség létrehozása. vállalkozás felszámolásának célja. felszámolási eljárás lefolytatása alatt felmerülő pénzügyi feladatok. fúzió jellemzői, céljai szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerező képesség 11

12 Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: dózási ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit Ellátja az adókötelezettségek - különösen a bejelentés, nyilatkozattétel, bevallás, elektronikus adó- és járulék bevallás, adó- és adóelőleg-fizetés, bizonylatkiállítás és - megőrzés teljesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a nyilvántartás-vezetés, adatszolgáltatás, adólevonás és adóbevallás teljesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat z adóhatósági ellenőrzés, valamint az önellenőrzés folyamatának, jogkövetkezményeinek ismeretében önállóan végzi munkáját Tájékozódik az adóigazgatási eljárás szabályairól lkalmazza a személyi jövedelemadó, társasági adó, egyéb fizetési kötelezettségek és társadalombiztosítási kötelezettségek megállapításának szabályait Ellátja a gazdálkodók ez irányú kötelezettségének teljesítésére, a teljesítés irányítására és ellenőrzésére vonatkozó feladatokat forgalomhoz kapcsolódó adókkal, különösen az általános forgalmi adóval, a jövedéki adóval kapcsolatos normák ismeretében ellátja a kapcsolódó kötelezettségek önálló teljesítésére, illetve a teljesítés irányítására, ellenőrzésére vonatkozó feladatokat Elvégzi a helyi adók teljesítésével összefüggő feladatokat vám, az illeték és a támogatások rendszerének átfogó ismeretében megállapítja az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket z adótervezés, az adóminimalizálás követelményeit szem előtt tartva végzi feladatát lkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szabályait Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z adóztatás funkciói és alapelvei. z adóügyi jogviszony. z adóztatással kapcsolatos alapfogalmak. z adók csoportosítása. z adóhatóságok hatásköre és illetékessége z adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése. evallás, elektronikus adóbevallás készítése. z adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: a fizetéskönnyítés, a jogorvoslat és a végrehajtás rendje z adóellenőrzés általános szabályai. z adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és a mulasztási bírság megállapításának szabályai hozzáadottérték-adózás jellemzői. z általános forgalmi adó értelmezése, jellemzői, működése. z általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi hatályának értelmezése 12

13 termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó rendszerében. teljesítés helyének értelmezése az általános forgalmi adóban. z adó alapja, az adó mértéke z általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja. vevő kezessége az eladó adótartozásáért. z adó fizetési kötelezettség halasztásának esetei és szabályai z ÁF levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei. z előzetesen elszámított adó. z adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja. z adómentesség az ÁF rendszerében. Különleges adózási módok az ÁF rendszerében számla, egyszerűsített számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban. nyugtaadási kötelezettség. z adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó rendszerében regisztrációs adó és a jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései vám fogalma és funkciói. vámok csoportosítása. hazai vámrendszer alapvető jellemzői társasági adó általános jellemzői, alapelvei, alanyai. z adókötelezettség értelmezése. belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap meghatározásának szabályai. z adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása céltartalék, az értékcsökkenési leírás, a követelések értékvesztésének kezelése a társasági adóban. z adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek tartalma, szerepe. fizetendő társasági adó, a mérleg szerinti eredmény megállapítása z SZJ jellemzői, hatálya és az adó alanya. bevétel, a költség és a jövedelem értelmezése. jövedelmek csoportosítása, tartalma és megállapításának szabályai külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyonátruházásból származó jövedelem, a tőkejövedelmek, természetbeni juttatások és más engedmények, a vegyes jövedelmek.z egyéni vállalkozásból származó jövedelem adózása z egyszerűsített vállalkozói adó (EV) jellemzői. z egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás helyi adóztatás alapvető jellemzői. vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai Egyéb, az adójogszabályokban szereplő adók Járulékok: társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, vállalkozói járulék z illetékek jellege, funkciói és fajtái. z illetékfizetési kötelezettség szabályai. z illetékmentesség jellemzői z adózással összefüggő ellenőrzési feladatok és azok hatásai kettős adóztatás tartalma, jellemzői szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 13

14 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerező képesség Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a számviteli szabályozás célját és szintjeit:.) törvény, kormányrendelet, standardok, számviteli alapelvek, számviteli politika,.) nemzetközi követelmények, EU-irányelvek, C.) az IFRS-ek szerepe, jelentősége, használata lkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit vállalkozók beszámolóinak sajátosságait átlátva alkalmazza az ebből adódó általános és sajátos követelményeket a könyvviteli rendszerekkel szemben lkalmazza a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket, a számviteli standardokat z eszközök és források fogalmát ismerve azokat csoportosítja, nyilvántartja, meghatározza helyét a mérlegben, értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel Eleget tesz a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeknek Felismeri és elemzi a gazdasági eseményeknek, az értékelésnek a mérlegre, az eredménykimutatásra gyakorolt hatását; a vonatkozó belső szabályzatokkal szembeni követelmények ismeretében elkészíti azokat 14

15 Értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását lkalmazza az eredménymegállapítás módszereit, meghatározza az eredménykategóriákat, és értelmezi az eredmény-kimutatás információit, minősítési kritériumait bevétel, az árbevétel, a költség és a ráfordítás fogalmának ismeretében csoportosítja azokat Meghatározza ezek elszámolásának a feltételeit, bizonylatolását, az eredményelszámoláshoz szükséges külső és belső információkat, a kiegészítő melléklettel való kapcsolatukat Szabályszerűen könyveli és bizonylatolja a gazdasági eseményeket lkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait, előírásait beszámolók egyes részeinek felépítését, szerkezetét ismerve a részek egymással való kapcsolatának összefüggéseit értelmezi Elvégzi az alapítás, az átalakulás, a felszámolás, a végelszámolás sajátos számviteli feladatait Pontosan meghatározza a vezetői információt alátámasztó számvitel feladatait, a vezetői számvitellel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel kialakításának lehetőségeit ismerve látja el feladatait Elvégzi az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség teljesítése követelményeinek, az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmának ismeretében összeállítja a konszolidált beszámolót Elemzi a belső és külső információs rendszer adatait Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket lkalmazza az eredményelemzés, a költség- és önköltségelemzés módszereit esettanulmányok alapján, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit, az önköltség megállapításának módszereit, elemzi a teljesítményeket lkalmazza a controlling ismereteit és módszereit Meghatározza a beszámolóból számítható mutatókat, önállóan elemzi, értékeli a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását Gazdaságossági számításokat végez a vezetői (pl. piaci, fejlesztési) döntések előkészítéséhez, értékeli azok eredményességét Elemzi a cash flow kimutatást, annak értékelésével következtetéseket von le a finanszírozási helyzet alakulásáról Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: hazai számviteli rendszer jellemzői, a szabályozás filozófiája beszámolókészítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai 15

16 számviteli alapelvek és azok alkalmazása, érvényesítése a számviteli feladatok teljesítése során számviteli politika szerepe, tartalma beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái Egységes számlakeret célja, a vállalkozás számlarendjének tartalma és a számlatükör összeállítása beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés kapcsolata könyvviteli zárlat célja és feladata leltárkészítési kötelezettség és a leltárkészítés módszerei bizonylati elv és a bizonylati fegyelem számviteli elszámoláshoz szükséges belső szabályzatok külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson belüli információs rendszerben z éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), az éves beszámoló elkészítésének időpontja z éves beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás célja, tartalma, az eredménykategóriák z eredménykimutatás összeállításának formája, összköltség eljárással illetve forgalmi költség eljárással z éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet célja, tartalma z éves beszámoló részét képező üzleti jelentés készítésének célja, tartalma z egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a mérlegben mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei a kettős könyvvitel rendszerében könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás követelményei z immateriális javak elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük befektetett pénzügyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük készletek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük követelések elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z értékpapírok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben történő szerepeltetésük pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z aktív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük saját tőke elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük céltartalékok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük 16

17 kötelezettségek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma z eredménykimutatás jellemzői, az eredménykategóriák számítása z eredménykimutatás egyes tételeinek könyvviteli nyilvántartása, bizonylati alátámasztása z üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának eljárásai z összköltség eljárás és a forgalmi költség eljárás szerinti üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, az eltérések, azonosságok pénzügyi műveletek eredménye összetevői rendkívüli eredmény összetevői z adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény tartalma kiegészítő melléklet összeállításának célja kiegészítő melléklet törvényben előírt kötelező tartalma z üzleti jelentés összeállításának célja z üzleti jelentés törvényben előírt kötelező tartalma valós értéken történő értékelés devizáról devizára való áttérés z ellenőrzéssel, az önellenőrzéssel kapcsolatos elszámolások z összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának célja, tartalma z összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános előírások z összevont beszámoló összeállításának folyamata z összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet és az összevont (konszolidált) üzleti jelentés készítésének célja és tartalma sajátos értékelési szabályok, az alkalmazás indokai és szükségessége piaci értéken történő értékelés szükségessége és megvalósítása devizáról forintra, forintról devizára való áttérés szabályai könyvvizsgálat célja, szükségessége letétbehelyezési kötelezettség, a közzététel célja és megvalósítása z ellenőrzéssel, az önellenőrzéssel összefüggő elszámolási feladatok feltárt hibák hatásai, a könyvviteli elszámolás, bizonylatolás z alapítás, az átalakulás, a felszámolás és a végelszámolással kapcsolatos könyvviteli elszámolási feladatok és beszámolási kötelezettség számviteli törvény adta lehetőségek figyelembevételével a költségelszámolás célszerű megoldásai, a választható módszerek, azok előnyei és hátrányai gazdasági elemzés célja, szükségessége és feladatai z ok-okozati összefüggések feltárásának módszerei mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható következtetések tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése készletgazdálkodás elemzésének célja és módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések 17

18 követelések elemzésének célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége, szempontjai és gyakorlata, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések humán erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések z eredmény alakulására ható tényezők elemzése, az egyes tényezők hatása költségek alakulásának elemzési módszerei, az önköltségváltozás elemzése fedezeti költségszámítás módszere z éves beszámoló elemzésének célja és módszerei, a számítható mutatók rendszere, az azokból levonható következtetések cash-flow kimutatás összeállítása, elemzése szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 5 Jogszabályalkalmazás készsége 4 Szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség 5 Számnagyságok érzékelése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Közérthetőség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ellenőrzőképesség Információgyűjtés Áttekintő képesség Rendszerező képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: 18

19 Használja a számviteli információ feldolgozáshoz rendelkezésre álló legkorszerűbb hardver és szoftver elemeket társaságot, mint gazdasági rendszert átlátja, és értelmezi az alkotó részei közötti összefüggéseket z integrált vállalatirányítási rendszerek előnyeit, követelményeit felhasználva látja el feladatát számviteli információs rendszer tartalmát, tervezéséhez szükséges módszereket ismerve olvassa és értelmezi a különféle modelleket Mint leendő felhasználó, egyértelműen megfogalmazza informatikai és szakmai igényeit Kommunikál az informatika szakemberekkel Előállítja és feldolgozza a számviteli információkat hagyományos és korszerű eszközökkel Felismeri a számviteli információs rendszer jellemzőit és modelljeit lkalmazza a számviteli információs rendszerek megoldására kialakult módszereket különböző, rendelkezésre álló kész informatikai rendszerek között választ Meghatározza azokat a fejlesztési igényeket, amelyek a speciális igényekből, a jogszabályi változások miatt, vagy a társaság adottságaiból adódnak Rendszerszervezési módszereket alkalmaz Munkájához felhasználja az adatfeldolgozás legfontosabb fogalmi és tartalmi követelményeinek ismeretét, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb. számviteli alrendszer felépítését, az analitikus és a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input - output igényeit ismerve felhasználja azokat munkavégzése során Tájékozódik a jelenleg elérthető legismertebb integrált informatika rendszerekről, legalább egy rendszert a gyakorlatban számítógép mellett használ Megfogalmazza a vezető információs igényeket a számviteli információs rendszerrel szemben Eleget tesz a rendszeres és az ad-hoc jellegű lekérdezések lehetőségeivel, mind a belső mind a külső információ igényeknek számítógépes rendszereket áttekinti, az ehhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat, szervezeti változtatásokat kezdeményez és kialakít Feltárja az integrált rendszerekben megvalósítandó ellenőrzési lehetőségeket lkalmazza a korszerű adatvédelmi, adatbiztonsági és archiválási megoldásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek C információs rendszere C Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok z információs rendszerre vonatkozó követelmények Rendszer-folyamatábra, adatáramlási modell Funkciók meghatározása, modulszerkezet számviteli információs rendszer jellemzői, modellje 19

20 Hagyományos és integrált informatikai rendszerek fajtái, és jellemzői számviteli alrendszer bizonylatai, kódszámrendszerei, outputjai Főkönyvi könyvelés modellje pénzügyi alrendszer készletgazdálkodási alrendszer beszerzési alrendszer marketing és értékesítés alrendszere termelési alrendszer tárgyi eszközök nyilvántartásának alrendszere pénzügyi alrendszer humán erőforrás, bér, és jövedelem elszámolás alrendszere Kontrolling és ellenőrzés Vezetői információs rendszerek datvédelem és adatbiztonság Integrált informatika rendszer a gyakorlatban Operátor azonosító létrehozás, adatbázis létrehozás, paraméterek beállítása Törzsadatok rögzítése, módosítása, naplózása Forgalmi adatok rögzítése izonylatok listák készítése, lekérdezése Összefüggések elemzése, ellenőrzése szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Kész szoftverek használata 5 Jogszabályalkalmazás készsége 4 Számnagyságok érzékelése 3 Szakmai nyelvezetű íráskészség Személyes kompetenciák: Önállóság Fejlődésképesség Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Hatékony kérdezés képessége Visszacsatolási készség Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Konfliktustűrő és -megoldó készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Problémaelemzés, -feltárás és -megoldás Rendszerben való gondolkodás 20

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZAKKÉPESÍTETT ANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 04 2. A szakképesítés megnevezése: Szakképesített

Részletesebben