KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT"

Átírás

1 MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT A magyar politikai élet demokratizálódása, a többpártrendszer és a parlamenti demokrácia kiépítése, valamint a piacgazdaságra átállás alapvető változásokat hozott a magyar közigazgatás felépítésében és működési elveiben, a jogi rendezés által elérni kívánt célokban, a vezetési eszközökben, az állampolgári jogok és kötelezettségek rendszerében, és nagymértékben megváltoztatta a pénzügyi gazdasági struktúrát. A belpolitikai változásokkal együtt kialakultak azok az új külpolitikai viszonylatok, amelyek megváltoztatták orientációs céljainkat a világban, és módosították azokat a feltételeket, amelyekkel megtalálhatjuk helyünket az európai valóságban. Ezek a változások éreztették hatásukat az adatkezelés, adatvédelem területén is. Elsősorban szükségessé tették az információs önrendelkezési jogból adódó feladatok megfogalmazását és megoldását, másodsorban felvetették az adatok megismerésére irányuló jogok meghatározását és érvényesítésük lehetőségét. Az állampolgári jogok ez utóbbi vetülete fogalmazódik meg a közérdek meghatározásában és a közérdekű adatok körének kimunkálásánál. Az adatok körében megkülönböztetünk: 1. személyes adatot, 2. közérdekű adatot, 3. egyedi adatot, 4. minősített adatot. A személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) úgy határozza meg, hogy az egy meghatározott természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (Személyes adat például egy személy testsúlya.) Minden jogrendszer a legmesszebbmenő védelmet a személyes adatnak biztosítja. Ugyanez a törvény határozza meg a közérdekű adat fogalmát. Közérdekű adat az állami, helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső és bizonyos törvényi kivételek körébe nem tartozó adat. Közérdekű adat például egy önkormányzati beruházás pénzügyi adata vagy egy vízközmű társulat szervezeti és működési szabályzata. A törvény kiemelten szabályoz néhány olyan esetet, amikor a személyes adat is közzétehető, például mert a törvény azt közérdekből elrendeli, vagy az érintett az adatot közszereplése során már maga tette közkincscsé. Ez történik akkor, ha mondjuk a polgármester egy televíziós interjúban beszámolt a gyermekkori kanyarójáról.

2 690 A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény az előző statisztikai törvények példáját követve megalkotta az egyedi adat fogalmát. Mivel a statisztikában elsőrendű fontosságú az adatszolgáltatók bizalmának a megőrzése, ezért a statisztika minden adatszolgáltató (akár természetes, akár jogi személy) adatát egyformán védi akkor is, ha abban az adatszolgáltató nevesítve van, és akkor is, ha nehezen is, de lehet rá következtetni. Az egyedi adat nem hozható nyilvánosságra, csak a statisztikai összesítésük. Az információszükségletet és a jogi lehetőségeket figyelembe véve azonban két esetben közölhető mégis az egyedi adat. Nevezetesen, ha az közérdekűnek minősíthető (lásd a statisztikai törvény 18. (2) bekezdését), vagy ha a közléshez az adatszolgáltató hozzájárult. A minősített adatok köre több törvényi titok-meghatározás eredményeként kap védelmet egyes speciális területeken. Így például az adózás rendjéről szóló törvény megalkotta az adótitkot, a Polgári Törvénykönyv a magántitkot, a pénzintézetekről szóló törvény a banktitkot, a postatörvény a levéltitkot, az egészségügyi törvény az orvosi titkot, a vámtörvény a vámtitkot, és ne feledjük az államtitkot, a szolgálati titkot, az üzleti titkot stb. E tanulmányban csak a közérdekű adat és a közérdekű egyedi adat problematikájával foglalkozunk. A közérdekűség fogalmát egyértelműen egyik ország jogrendszere, jogtudománya sem határozza meg. A természetes személyek adatainak védelme mindenhol jól körülhatárolt, a jogok és kötelezettségek pontosan meghatározottak, és a jogsértés, valamint a jogérvényesítés lehetősége szankciókkal körülbástyázott. Mindez azonban nem mondható el az ezen kívüli információkról. Még abban a tekintetben is nagymértékű elhatárolási problémák vannak, hogy az egyéni cég, a kisiparos, a kistermelő üzleti adata személyes adatnak minősül-e vagy sem. Felvetődik a kérdés, hogy amíg egy munkavállaló havi bevétele személyes adatnak minősül, addig miért ne kaphassa meg ugyanezt a védelmet egy javító cipész havi bevétele is. Ha azonban ebben az irányban mozdulna el az adatvédelem, akkor a gazdasági élet jelentős része maradna feltáratlan, mert a vállalkozáshoz kapcsolódó adatokat is csak törvényben megfogalmazva vagy önkéntes alapon lehetne gyűjteni. (Ennek a problémának a jegyében született a statisztikai törvény 8. (5) bekezdése, mely meghatározza az ilyen területről igényelhető adatok körét úgy, hogy a részletes igények megfogalmazásának lehetőségét az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)-ról szóló kormányrendeletre hagyja.) A közérdekűség először és elsősorban az állami szervek működésének megismerésével kapcsolatosan merült fel. Egyrészt ezek az intézmények alapvetően befolyásolják az állam, az állampolgárok életét, tehát működésük hatékonysága, a közéleti tisztaság megőrzése záloga lehet a kiegyensúlyozott állampolgári létnek. Másrészt ezek az intézmények a költségvetési juttatásokból tartják fenn magukat. A költségvetés pedig az adó- és egyéb kötelező, az állampolgárokat és a vállalkozókat terhelő befizetésekből áll össze. Tehát jogos a befizetők érdeklődése az irányban, hogy miként használják fel hozzájárulásukat, ezért az adatvédelmi törvény ezeket az információkat közérdekűnek minősítve kötelezővé teszi a tájékoztatást. A tudomány azonban nem határolta el ezt a kört egyértelműen. A jogszabályok kirekesztő fogalmazásából adódóan, amely a személyes adat védelmét egyértelműen kimondja, első megközelítésként az fogalmazható meg, hogy az ezen kívüli adatok elvileg nyilvánosságra hozhatók. Végső soron ez a nyilvánosságra

3 KÖZÉRDEKŰ ADAT 691 hozatal ebben az összefüggésben azt jelentené, hogy egyedileg azonosítható módon lehetne közzétenni bármely gazdálkodó szerv bármely adatát (kivéve néhány külön törvényben megfogalmazottat, mint például az üzleti titok, banktitok, adótitok). Felmerül itt az a kérdés is, hogy mi az, ami egyedileg azonosítható. Erre az európai irányelvek is csak annyit mondanak, hogy anonímnak tekinthető az adat, ha az azonosítás az elérni kívánt célhoz viszonyítottan aránytalanul nagy munka-, idő- vagy pénzbefektetéssel járna. Ennek paraméterei pedig esetenként változhatnak és egyedi elbírálást igényelnek, ráadásul a technika fejlődésével, a tudattartalom változásával és a gazdasági környezet módosulásával egy adott szituációban, de más-más időpontban is lehetnek ezek a felételek eltérők. Ily módon a közlésnél a közérdekűség kritériumának fenn kell akkor is állnia, ha az adat ugyan összesített adat, de kevés ráfordítással az adatszolgáltató azonosítható. Ez esetben ugyanis nem hozható nyilvánosságra. Az általános adatkezelési előírásoktól meg kell különböztetni a statisztikát. A statisztikának, annak érdekében, hogy mindig valós képet mutasson, maximálisan meg kell őriznie az adatszolgáltatók bizalmát. Ezért a jól körülhatárolt közérdekűségen kívül gondoskodni kell arról, hogy az információk a legteljesebb mértékig hozzáférhetők legyenek, de ne sértsék az adatszolgáltatói érdekeket, és biztosítsák az egyedi adatok védelmét. A továbbiakban bemutatunk az EUROSTAT adatvédelmi intézkedéseinek figyelembevételével a statisztikusok számára összeállított néhány példát az azonosítás lehetőségére és ennek elkerülésére. Ezeket az előírásokat kellene követni akkor, ha a sporttevékenység adatai nem lennének a statisztikai szabályzat értelmében közérdekűek. (Ha a táblák nem közérdekű adatot tartalmaznak, természetesen a vázolt szabályok az irányadók.) A táblák egyébként kitalált adatokat tartalmaznak. A magyar sportegyesületek főbb adatai, 1995 Sportegyesület neve Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő Statisztika Petőfi SC Vasas SC Közért SE Dózsa SC Honvéd SE MTK-VM tábla Az 1. tábla adatai így nem közölhetők, mert egyedi adatokat tartalmaznak. A 2. táblában és az ilyen jellegű táblákban általában összesítések szerepelnek, így közölhetők, de kivételesen ez esetben is előfordulhat, hogy az adatszolgáltatót azonosítani lehet, például, ha ismerjük a 3. tábla adatait, ahol Magyarország mellett az 1- es szám szerepel. Ebben az esetben ez egyedi adatnak minősül, és ezért az adat nem hozható nyilvánosságra. A 3. tábla Magyarországra vonatkozó adatai nem közölhetők, de nem közölhetők az adatok más esetben sem, ha a tábla valamelyik adata két egyedi adat összesítése, mert akkor pótlólagos információkból a kikövetkeztetés olyan egyszerű lehet, hogy ezeket is

4 692 egyedi adatként kell kezelni (lásd a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról 19. -át). A statisztikusok sportegyesületei néhány országban, 1995 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 2. tábla Magyarország Dánia Svájc A statisztikusok sportegyesületei néhány országban, 1995 Ország Sportegyesületek Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül száma tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 3. tábla Magyarország Dánia Svájc A statisztikusok sportegyesületei Kelet-Közép-Európában, 1995 Ország Sportegyesületek Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül száma tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 4. tábla Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország Horvátország Szlovénia A vázoltak értelmében a 4. táblából Magyarország, de Szlovákia és Horvátország adatai sem hozhatók nyilvánosságra. Az adatszolgáltatót azonosítani lehet akkor is, ha az adatközlésben olyan adatszolgáltatók adatai szerepelnek, amelyek közül az egyik szerepe domináns. Ha a domináns adatainak részesedése ugyanis az összesenben meghaladja a 85 százalékot, akkor biztosra vehető a visszakövetkeztetés lehetősége, de már akkor is valószínűsíthető ez, ha 50 és 85 százalék közé esik a részesedés. A 6. táblában Lengyelország adatai nem közölhetők, mert a statisztikus látja, hogy az egyik egyesület adata az 5. tábla alapján domináns (Lengyel SSE). Ugyanígy visszakövetkeztethetőnek, tehát egyedi adatnak kell tekinteni az adatot, ha a dominancia nem egy, hanem két adatszolgáltató részesedéséből áll össze, hiszen az

5 KÖZÉRDEKŰ ADAT 693 egyik domináns a saját adatai és a mindösszesen különbözetéből már kis hibahatárral következtethet a másik adatára. A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai részletezve, 1995 (segédtábla) Sportegyesület Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül neve tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 5. tábla Lengyel SSE Varsó SSC Krakkó SSC Cseh SSE Prága SSC Cheb SSE Szlovák SSE Pozsony SSC A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai összesítve, 1995 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 6. tábla Lengyelország Csehország Szlovákia Oroszország Görögország Egyesült Államok 2 millió 36 1,5 millió 1 millió 1,3 millió Svédország Franciaország A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai részletezve, 1996 (segédtábla) Sportegyesület Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül neve tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 7. tábla Lengyel SSE Varsó SSC Krakkó SSC Cseh SSE Prága SSC Cheb SSE Szlovák SSE Pozsony SSC

6 694 A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai összegezve, 1996 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő Lengyelország Csehország Szlovákia tábla Lengyelország 8. táblabeli adatai nem közölhetők, mert a 7. tábla szerint két domináns adata szerepel benne. Ha a tábla önmagában nem tartalmaz domináns elemeket, de olyan átfedő információkat igen, amelyek összefüggés útján ugyancsak lehetővé teszik az azonosítást, vagy az átfedést különböző, az olvasó számára könnyen hozzáférhető táblák tartalmazzák, vagy a különböző nyilvánosságra hozott táblák tartalma átfedés nélkül is kivonható egymásból, akkor szintén egyedi adatról beszélünk (közvetett felfedés). A sportegyesületek főbb adatai, tábla Ország Sportegyesületi Szakosz Szakosz- Ebből nem -tályok Ebből nem tályi tagok Ebből nem tagok statisztikukus száma statiszti- száma statisztikus száma igazolt versenyző Ezek közül ebből nem statisztikus ezer ezer ezer nő ebből nem statisztikus Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország 89, A 9. táblából a magyar és a szlovák adatok nem közölhetők, mert kivonás útján kikövetkeztethetők az egyedi adatok a 4. tábla alapján. A nem statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai, 1996 Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül Ország tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő (ezer) Lengyelország Csehország Szlovákia ezer 10. tábla A 10. tábla adatai nem közölhetők, ha a 8. tábla szerinti adatok egy vagy két adatszolgáltatótól származnak, mivel a 8. táblával összevetve kikövetkeztethetők az azonosítható adatok (kivéve, ha a maradék legalább három adatszolgáltató adatából állt össze).

7 KÖZÉRDEKŰ ADAT 695 A közölt közlési korlátozások szigorúak és meglehetősen szűk körre szorítják a nyilvánosságra hozatalt. A gyakorlatban azonban ritkán áll elő ilyen nehéz helyzet, mivel a közlési korlátok nem állnak fenn, ha a felfedést lehetővé tevő táblák különböző kiadványokban, eltérő időpontban vagy eltérő helyen, esetleg egyébként is olyan módon jelennek meg, amikor az összevetés valószínűsége minimálisnak tekinthető vagy teljesen kiküszöbölhető. Például egy Budapesten kiadott információt nem indokolt összefüggésbe hozni egy varsói kiadvánnyal. A közérdekű adat fogalmát Magyarországon első ízben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló adatvédelmi törvény fogalmazta meg. Mi a közérdekűség? Az, ami mindenkit érdekelhet. Milyen jogon lehet valaki érdeklődő? Többek között az adófizetés jogán. Az adatvédelmi törvény szövege ugyan ezt így nem tartalmazza, de a törvényi szabályozás alapját a fejlett európai demokráciák elsősorban a svéd modell gyakorlata képezte. Ott ugyanis a közigazgatás hosszú idő óta a legteljesebb nyilvánosság kontrollja mellett működik. Ennek megfelelően tehát a magyar törvény kimondja, hogy az állami és a helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben ide értve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, és ennek érdekében lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. (Problémát jelent, hogy ezeknek a szerveknek a kezelésében nemcsak a saját működésükkel kapcsolatos, köztük közérdekűnek minősülő adatok, hanem egyéb adatok is vannak.) A szabályozás hangsúlyozza a közigazgatás szolgáltatásfunkcióját, valamint lehetővé teszi az államapparátus olyan mérvű átláthatóságát, ami biztosítéka az állampolgári jogok gyakorlásának és a demokratikus intézményrendszer (választás, népszavazás, népi kezdeményezés stb.) működésének is. Ezzel a körülhatárolással tehát nagy vonalakban kirajzolódott a nyilvánosság számára hozzáférhető adatok és egyéb információk köre, ami ily módon megfelel a példaként említett közigazgatási nyitottság elvének. Megoldásra vár azonban az a kérdés, hogy mi történjen a szerv kezelésében lévő, de nem saját adatokkal. Ebben a vonatkozásban súlyponti megfogalmazást nyert, hogy a személyes adat néhány törvényi kivételtől eltekintve sosem lehet közérdekű adat, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv adatai pedig (csak néhány törvény által meghatározott kivétellel, például honvédelem, nemzetbiztonság) mindenki által hozzáférhetők. Az információ-rendszernek igen jelentős, ámde garanciális jellegénél fogva eltérő típusú külön ága a statisztika. A statisztika a legnagyobb adatgazda, és mint ilyen, információs bázisa a termelésnek, a fogyasztásnak, a közigazgatásnak, igazságszolgáltatásnak és a törvényalkotásnak is. Ahhoz, hogy ezt a feladatát el tudja látni, folyamatosan megbízható információkkal kell rendelkeznie. Ehhez viszont az szükséges, hogy maximálisan élvezze az adatszolgáltatók bizalmát. A bizalomnak azonban az az előfeltétele, hogy a szolgáltatott adatok a legmesszemenőbb védelmet élvezzék az illetéktelen hozzáférésekkel szemben. Így tehát a statisztika több garanciát kell, hogy nyújtson az adatszolgáltatók számára, és azt meg is teszi az egyedi adatok fogalmi rendszerének kimunkálásával. Ez azt jelenti, hogy a statisztika rendszerébe bekerülő minden adat egyedi adatnak minősül, és mint ilyen amennyiben nem közérdekű adat vagy az adatszolgáltató a közléshez nem

8 696 járult hozzá nem hozható nyilvánosságra. Ennek értelmében tehát csak olyan statisztikai összesítések tehetők közzé, amelyekből nem lehet következtetni az adatszolgáltatóra. Ez tulajdonképpen nem is jelentene nehézséget, ha minden adat mögött legalább három adatszolgáltató állna. Magyarország viszont kis ország, így több olyan gazdasági ág, ágazat van, amelyeknél az adatszolgáltatók száma csupán egy vagy kettő. Így például nem képzelhető el, hogy számos atomerőművet üzemeltető vállalkozása, négy-öt vasúttársasága, legalább három légi fuvarozó vállalata legyen az országnak. Ezért tehát valami módot kellett találni arra, hogy e kevés adatszolgáltatót tartalmazó ágazatok adatai is közölhetők legyenek, mert ezek is közfunkciókat látnak el és nélkülük a statisztika nem tudná biztosítani tájékoztatási funkcióját. Ezen túlmenően értelmetlen az olyan védelem, amikor a törvény által biztosított jogán az ilyen közérdekű adathoz mindenki bárhonnan hozzájuthat, csak egy hiteles forrásból, a statisztikából nem. A túl szigorúan karcsúsított adatsorok felhasználhatósága is kétségessé válik, és nemcsak a közvélemény, hanem a szakma, a tudomány és a vezetés számára sem ad megbízható képet az olyan statisztikai áttekintés, amelyikből alapvető fontosságú információk hiányoznak. A statisztikáról szóló törvény tehát úgy fogalmaz, hogy közérdekű feladatot ellátó szerv, társadalmi szervezet, költségvetési szerv közérdekű tevékenységére vonatkozó egyedi adat az adatszolgáltató hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, tehát közérdekű adat. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi a közérdekű feladat? Mivel a közérdekű feladat nincs egyértelműen megfogalmazva a jogszabályokban, meg kellett kezdeni a statisztikában az egyedi adatok és a közérdekű adatok elméleti elhatárolását. A kiindulópontul az adatvédelmi törvény szolgálhat, amennyiben az állami és önkormányzati feladatot ellátó szervezet adatai közérdekűek. Az alkotmányos jogok és az önkormányzati törvény alapján megállapítható, hogy ez bizony eléggé széles kört ölel fel. Az állampolgároknak mindenekelőtt alkotmányban biztosított joga van a munkához, a testi és lelki egészséghez, a környezet védelméhez, a szociális biztonsághoz, a művelődéshez, tehát ezek biztosítása állami feladat. Az önkormányzat feladatai között szerepel a településfejlesztés, településrendezés, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés, csatornázás, az utak és közterületek fenntartása, a tömegközlekedés és a településtisztaság biztosítása, valamint az energiaszolgáltatás. Tehát az ezekkel összefüggő adatok közérdekűek. Csakhogy a valóság nem ilyen egyszerű. A felsorolt feladatok elvégzését az állam vagy az önkormányzat átadhatja gazdasági társaságoknak, amelyeknél az adatok nyilvánosságra hozatalánál nem lehet együtt kezelni a közérdekű feladatot is ellátó szerv ezen adatait más tevékenységének adataival, különös tekintettel az üzleti titokra, a pénzügyi adatokra. Erre való tekintettel a szakemberek egybehangzó álláspontja szerint egy több szempontot figyelembe vevő rendszer határolhatja meg kielégítően a nyilvánosságra hozatal főbb szempontjait a statisztikában. Ennek megfelelően a IV/1997. (SK 3.) KSH szabályzat a következőképpen határozza meg a statisztikában a közérdekű adatot. I. Az adatszolgáltatónak a központi vagy helyi önkormányzati költségvetésből, illetőleg a kötelező járulékfizetésből finanszírozott tevékenységére vonatkozó adat, a jogszabályok által közérdekűnek minősített minden adat, valamint az állami, önkormányzati feladatot ellátó, a lakossági ellátást biztosító tevékenységet folytató adatszolgáltatók

9 KÖZÉRDEKŰ ADAT 697 következőkben felsorolt tevékenységéhez kapcsolódó, a teljesítményre, volumenre vonatkozó, valamint forgalmi adatai: 1. Egészségügyi ellátás Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása Járóbetegek orvosi ellátása Háziorvosi ellátás Házi gyermekorvosi ellátás Szakellátás Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Gondozói szakellátás Közegészségügy és járványügy Mentőszolgálat Egyéb humán egészségügyi tevékenység Anya- és gyermekvédelem Iskola-egészségügy 2. Szociális ellátás Szociális ellátás szállításnyújtásssal Bentlakásos bölcsődei ellátás Csecsemőotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Gyermek- és ifjúságvédő intézetek Nevelőotthonok Öregek otthona Szállást biztosító idősek klubja Szociális otthonok Testi vagy szellemi fogyatékosok otthona Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül Idősek klubja Szociális étkeztetés Házi gondozó szolgálat Fogyatékosok napköziotthona Bölcsődei ellátás Gyámügyi tevékenység Egyéb szociális gondoskodás Egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás 3. Oktatás Alapfokú oktatás és óvodai nevelés Óvodai nevelés Alapfokú általános oktatás Alapfokú művészetoktatás Középfokú oktatás Általános középiskolai oktatás Szakmai középiskolai oktatás Szakmunkásképző iskolai oktatás Szakiskolai oktatás Felsőfokú oktatás Felnőtt és egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Tanórán kívüli oktatási ellátás Nevelési, pszichológiai tanácsadás Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység Pályaválasztási tanácsadás

10 698 Diákotthoni ellátás Diákétkeztetés 4. Kulturális és sporttevékenység Előadó-művészeti tevékenység (színház, hangverseny, opera, egyéb előadóművészet) Közösségi művelődési tevékenység (művelődési központok tevékenysége) Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenység Sporttevékenység (szabadidős sporttevékenység) 5. Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás Villamosenergia-termelés és -elosztás Gázgyártás és vezetékes elosztás Hőtermelés és -ellátás Víztermelés, kezelés és -elosztás 6. Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás Szennyvízkezelés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Szennyvízelvezetés és -kezelés Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési és csapadékvíz-elvezetési szolgáltatás Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Veszélyes hulladékok kezelése 7. Környezetvédelem Zöldterület-gazdálkodás Vadgazdálkodás Erdőgazdálkodás 8. Szállítás Vasúti szállítás Helyi kötöttpályás személyszállítás Menetrendszerű közúti, távolsági személyszállítás Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Belvízi szállítás Belvízi személyszállítás Révközlekedés Menetrendszerű légi személyszállítás 9. Postai, távközlési szolgáltatás Postaforgalmi adatok településenként Postahivatalok, postamesterségek, ügynökségek száma településenként Távbeszélő-állomások száma településenként A műsorszóró és műsorkészítő szolgáltatók által szórt műsorral ellátottság településenként, műsoridő és adásidő. II. Az alábbiak közérdekű teljesítményadatok, mivel az I. fejezetben szereplő szolgáltatásokat, lakossági ellátásokat ezek biztosítják: széntermelés, kőolajtermelés, földgáztermelés, villamosenergia-termelés, benzintermelés, gázolajtermelés, tüzelőolaj-termelés. A közérdekű statisztikai adatok ezen meghatározását az Országos Statisztikai Tanács is megtárgyalta és elfogadta.

11 KÖZÉRDEKŰ ADAT 699 Ez a felsorolás természetesen nem lehet végleges, ezért az élet változásai és a gyakorlati tapasztalatok birtokában a meghatározás időről időre felülvizsgálatra szorul. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program évenkénti összeállítására alapozva át lehet tekinteni a statisztikai adatokat abból a szempontból, hogy melyek tekinthetők közérdekűnek és tehetők közzé, és melyek azok, amelyek a gazdasági társadalmi változások során elvesztették ezen jellegüket vagy átértékelődtek. Remélhetőleg a vázolt meghatározások elég pontosan körülírtak ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozatal korlátai ne hozzák hátrányos helyzetbe a statisztikát más adatgazdákkal szemben, ugyanakkor megfelelő garanciákat biztosítsanak az adatszolgáltatók adatainak megvédéséhez, megőrizve az adatszolgáltatók bizalmát. TÁRGYSZÓ: Statisztikai adat. SUMMARY The author highlights the methodological problems of specifying the boundaries between data of public intrest and individual ones taking into account the relationship between the Data Protection Act and Statistical Act. Drawing on a set of factual information she presents data when dissemination of statistics encounters the constraints of releasing individual data. Through weighing various tables against each other she shows a special case when releasing individual data may be obtained in indirect way: without making known the respondent s name. Finally, the author presents the result of the long-lasting work with the intention of defining the concept and main constituents of data of public interest used in statistical activities.

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet S Z A K F E L A D A T R E N D Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet SZAKFELADAT REND Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés 01400

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék W e s s e l é n y i - s o r o z a t Írta: Dr. Hegedűs Bulcsú Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata Elfogadva: 03. /2011. taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2011. június 2. TARTALOM 1. PREAMBULUM.3. oldal 2. DEFINÍCIÓK...4.

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Közzététel időpontja

Közzététel időpontja Közzététel a nem alapfeladatai ellátására fordított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Támogató szervezet Kedvezményezett( tám ogatott) Támogatási szerződés

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Közérdekű adatok Közzététele

Közérdekű adatok Közzététele Közérdekű adatok Közzététele Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft Készítette: Molnár Gábor és dr. Igari Béla Megvizsgáltuk a cég tevékenységét, működését és a közfeladat ellátás, valamint a közérdekű

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben