KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT"

Átírás

1 MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK KÖZÉRDEKŰSÉG KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZÉRDEKŰ STATISZTIKAI ADAT A magyar politikai élet demokratizálódása, a többpártrendszer és a parlamenti demokrácia kiépítése, valamint a piacgazdaságra átállás alapvető változásokat hozott a magyar közigazgatás felépítésében és működési elveiben, a jogi rendezés által elérni kívánt célokban, a vezetési eszközökben, az állampolgári jogok és kötelezettségek rendszerében, és nagymértékben megváltoztatta a pénzügyi gazdasági struktúrát. A belpolitikai változásokkal együtt kialakultak azok az új külpolitikai viszonylatok, amelyek megváltoztatták orientációs céljainkat a világban, és módosították azokat a feltételeket, amelyekkel megtalálhatjuk helyünket az európai valóságban. Ezek a változások éreztették hatásukat az adatkezelés, adatvédelem területén is. Elsősorban szükségessé tették az információs önrendelkezési jogból adódó feladatok megfogalmazását és megoldását, másodsorban felvetették az adatok megismerésére irányuló jogok meghatározását és érvényesítésük lehetőségét. Az állampolgári jogok ez utóbbi vetülete fogalmazódik meg a közérdek meghatározásában és a közérdekű adatok körének kimunkálásánál. Az adatok körében megkülönböztetünk: 1. személyes adatot, 2. közérdekű adatot, 3. egyedi adatot, 4. minősített adatot. A személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) úgy határozza meg, hogy az egy meghatározott természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (Személyes adat például egy személy testsúlya.) Minden jogrendszer a legmesszebbmenő védelmet a személyes adatnak biztosítja. Ugyanez a törvény határozza meg a közérdekű adat fogalmát. Közérdekű adat az állami, helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső és bizonyos törvényi kivételek körébe nem tartozó adat. Közérdekű adat például egy önkormányzati beruházás pénzügyi adata vagy egy vízközmű társulat szervezeti és működési szabályzata. A törvény kiemelten szabályoz néhány olyan esetet, amikor a személyes adat is közzétehető, például mert a törvény azt közérdekből elrendeli, vagy az érintett az adatot közszereplése során már maga tette közkincscsé. Ez történik akkor, ha mondjuk a polgármester egy televíziós interjúban beszámolt a gyermekkori kanyarójáról.

2 690 A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény az előző statisztikai törvények példáját követve megalkotta az egyedi adat fogalmát. Mivel a statisztikában elsőrendű fontosságú az adatszolgáltatók bizalmának a megőrzése, ezért a statisztika minden adatszolgáltató (akár természetes, akár jogi személy) adatát egyformán védi akkor is, ha abban az adatszolgáltató nevesítve van, és akkor is, ha nehezen is, de lehet rá következtetni. Az egyedi adat nem hozható nyilvánosságra, csak a statisztikai összesítésük. Az információszükségletet és a jogi lehetőségeket figyelembe véve azonban két esetben közölhető mégis az egyedi adat. Nevezetesen, ha az közérdekűnek minősíthető (lásd a statisztikai törvény 18. (2) bekezdését), vagy ha a közléshez az adatszolgáltató hozzájárult. A minősített adatok köre több törvényi titok-meghatározás eredményeként kap védelmet egyes speciális területeken. Így például az adózás rendjéről szóló törvény megalkotta az adótitkot, a Polgári Törvénykönyv a magántitkot, a pénzintézetekről szóló törvény a banktitkot, a postatörvény a levéltitkot, az egészségügyi törvény az orvosi titkot, a vámtörvény a vámtitkot, és ne feledjük az államtitkot, a szolgálati titkot, az üzleti titkot stb. E tanulmányban csak a közérdekű adat és a közérdekű egyedi adat problematikájával foglalkozunk. A közérdekűség fogalmát egyértelműen egyik ország jogrendszere, jogtudománya sem határozza meg. A természetes személyek adatainak védelme mindenhol jól körülhatárolt, a jogok és kötelezettségek pontosan meghatározottak, és a jogsértés, valamint a jogérvényesítés lehetősége szankciókkal körülbástyázott. Mindez azonban nem mondható el az ezen kívüli információkról. Még abban a tekintetben is nagymértékű elhatárolási problémák vannak, hogy az egyéni cég, a kisiparos, a kistermelő üzleti adata személyes adatnak minősül-e vagy sem. Felvetődik a kérdés, hogy amíg egy munkavállaló havi bevétele személyes adatnak minősül, addig miért ne kaphassa meg ugyanezt a védelmet egy javító cipész havi bevétele is. Ha azonban ebben az irányban mozdulna el az adatvédelem, akkor a gazdasági élet jelentős része maradna feltáratlan, mert a vállalkozáshoz kapcsolódó adatokat is csak törvényben megfogalmazva vagy önkéntes alapon lehetne gyűjteni. (Ennek a problémának a jegyében született a statisztikai törvény 8. (5) bekezdése, mely meghatározza az ilyen területről igényelhető adatok körét úgy, hogy a részletes igények megfogalmazásának lehetőségét az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)-ról szóló kormányrendeletre hagyja.) A közérdekűség először és elsősorban az állami szervek működésének megismerésével kapcsolatosan merült fel. Egyrészt ezek az intézmények alapvetően befolyásolják az állam, az állampolgárok életét, tehát működésük hatékonysága, a közéleti tisztaság megőrzése záloga lehet a kiegyensúlyozott állampolgári létnek. Másrészt ezek az intézmények a költségvetési juttatásokból tartják fenn magukat. A költségvetés pedig az adó- és egyéb kötelező, az állampolgárokat és a vállalkozókat terhelő befizetésekből áll össze. Tehát jogos a befizetők érdeklődése az irányban, hogy miként használják fel hozzájárulásukat, ezért az adatvédelmi törvény ezeket az információkat közérdekűnek minősítve kötelezővé teszi a tájékoztatást. A tudomány azonban nem határolta el ezt a kört egyértelműen. A jogszabályok kirekesztő fogalmazásából adódóan, amely a személyes adat védelmét egyértelműen kimondja, első megközelítésként az fogalmazható meg, hogy az ezen kívüli adatok elvileg nyilvánosságra hozhatók. Végső soron ez a nyilvánosságra

3 KÖZÉRDEKŰ ADAT 691 hozatal ebben az összefüggésben azt jelentené, hogy egyedileg azonosítható módon lehetne közzétenni bármely gazdálkodó szerv bármely adatát (kivéve néhány külön törvényben megfogalmazottat, mint például az üzleti titok, banktitok, adótitok). Felmerül itt az a kérdés is, hogy mi az, ami egyedileg azonosítható. Erre az európai irányelvek is csak annyit mondanak, hogy anonímnak tekinthető az adat, ha az azonosítás az elérni kívánt célhoz viszonyítottan aránytalanul nagy munka-, idő- vagy pénzbefektetéssel járna. Ennek paraméterei pedig esetenként változhatnak és egyedi elbírálást igényelnek, ráadásul a technika fejlődésével, a tudattartalom változásával és a gazdasági környezet módosulásával egy adott szituációban, de más-más időpontban is lehetnek ezek a felételek eltérők. Ily módon a közlésnél a közérdekűség kritériumának fenn kell akkor is állnia, ha az adat ugyan összesített adat, de kevés ráfordítással az adatszolgáltató azonosítható. Ez esetben ugyanis nem hozható nyilvánosságra. Az általános adatkezelési előírásoktól meg kell különböztetni a statisztikát. A statisztikának, annak érdekében, hogy mindig valós képet mutasson, maximálisan meg kell őriznie az adatszolgáltatók bizalmát. Ezért a jól körülhatárolt közérdekűségen kívül gondoskodni kell arról, hogy az információk a legteljesebb mértékig hozzáférhetők legyenek, de ne sértsék az adatszolgáltatói érdekeket, és biztosítsák az egyedi adatok védelmét. A továbbiakban bemutatunk az EUROSTAT adatvédelmi intézkedéseinek figyelembevételével a statisztikusok számára összeállított néhány példát az azonosítás lehetőségére és ennek elkerülésére. Ezeket az előírásokat kellene követni akkor, ha a sporttevékenység adatai nem lennének a statisztikai szabályzat értelmében közérdekűek. (Ha a táblák nem közérdekű adatot tartalmaznak, természetesen a vázolt szabályok az irányadók.) A táblák egyébként kitalált adatokat tartalmaznak. A magyar sportegyesületek főbb adatai, 1995 Sportegyesület neve Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő Statisztika Petőfi SC Vasas SC Közért SE Dózsa SC Honvéd SE MTK-VM tábla Az 1. tábla adatai így nem közölhetők, mert egyedi adatokat tartalmaznak. A 2. táblában és az ilyen jellegű táblákban általában összesítések szerepelnek, így közölhetők, de kivételesen ez esetben is előfordulhat, hogy az adatszolgáltatót azonosítani lehet, például, ha ismerjük a 3. tábla adatait, ahol Magyarország mellett az 1- es szám szerepel. Ebben az esetben ez egyedi adatnak minősül, és ezért az adat nem hozható nyilvánosságra. A 3. tábla Magyarországra vonatkozó adatai nem közölhetők, de nem közölhetők az adatok más esetben sem, ha a tábla valamelyik adata két egyedi adat összesítése, mert akkor pótlólagos információkból a kikövetkeztetés olyan egyszerű lehet, hogy ezeket is

4 692 egyedi adatként kell kezelni (lásd a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról 19. -át). A statisztikusok sportegyesületei néhány országban, 1995 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 2. tábla Magyarország Dánia Svájc A statisztikusok sportegyesületei néhány országban, 1995 Ország Sportegyesületek Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül száma tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 3. tábla Magyarország Dánia Svájc A statisztikusok sportegyesületei Kelet-Közép-Európában, 1995 Ország Sportegyesületek Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül száma tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 4. tábla Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország Horvátország Szlovénia A vázoltak értelmében a 4. táblából Magyarország, de Szlovákia és Horvátország adatai sem hozhatók nyilvánosságra. Az adatszolgáltatót azonosítani lehet akkor is, ha az adatközlésben olyan adatszolgáltatók adatai szerepelnek, amelyek közül az egyik szerepe domináns. Ha a domináns adatainak részesedése ugyanis az összesenben meghaladja a 85 százalékot, akkor biztosra vehető a visszakövetkeztetés lehetősége, de már akkor is valószínűsíthető ez, ha 50 és 85 százalék közé esik a részesedés. A 6. táblában Lengyelország adatai nem közölhetők, mert a statisztikus látja, hogy az egyik egyesület adata az 5. tábla alapján domináns (Lengyel SSE). Ugyanígy visszakövetkeztethetőnek, tehát egyedi adatnak kell tekinteni az adatot, ha a dominancia nem egy, hanem két adatszolgáltató részesedéséből áll össze, hiszen az

5 KÖZÉRDEKŰ ADAT 693 egyik domináns a saját adatai és a mindösszesen különbözetéből már kis hibahatárral következtethet a másik adatára. A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai részletezve, 1995 (segédtábla) Sportegyesület Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül neve tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 5. tábla Lengyel SSE Varsó SSC Krakkó SSC Cseh SSE Prága SSC Cheb SSE Szlovák SSE Pozsony SSC A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai összesítve, 1995 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 6. tábla Lengyelország Csehország Szlovákia Oroszország Görögország Egyesült Államok 2 millió 36 1,5 millió 1 millió 1,3 millió Svédország Franciaország A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai részletezve, 1996 (segédtábla) Sportegyesület Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül neve tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő 7. tábla Lengyel SSE Varsó SSC Krakkó SSC Cseh SSE Prága SSC Cheb SSE Szlovák SSE Pozsony SSC

6 694 A statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai összegezve, 1996 Ország Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő Lengyelország Csehország Szlovákia tábla Lengyelország 8. táblabeli adatai nem közölhetők, mert a 7. tábla szerint két domináns adata szerepel benne. Ha a tábla önmagában nem tartalmaz domináns elemeket, de olyan átfedő információkat igen, amelyek összefüggés útján ugyancsak lehetővé teszik az azonosítást, vagy az átfedést különböző, az olvasó számára könnyen hozzáférhető táblák tartalmazzák, vagy a különböző nyilvánosságra hozott táblák tartalma átfedés nélkül is kivonható egymásból, akkor szintén egyedi adatról beszélünk (közvetett felfedés). A sportegyesületek főbb adatai, tábla Ország Sportegyesületi Szakosz Szakosz- Ebből nem -tályok Ebből nem tályi tagok Ebből nem tagok statisztikukus száma statiszti- száma statisztikus száma igazolt versenyző Ezek közül ebből nem statisztikus ezer ezer ezer nő ebből nem statisztikus Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország 89, A 9. táblából a magyar és a szlovák adatok nem közölhetők, mert kivonás útján kikövetkeztethetők az egyedi adatok a 4. tábla alapján. A nem statisztikusok sportegyesületeinek főbb adatai, 1996 Sportegyesületi Szakosztályok Szakosztályi Ezek közül Ország tagok száma száma tagok száma igazolt versenyző nő (ezer) Lengyelország Csehország Szlovákia ezer 10. tábla A 10. tábla adatai nem közölhetők, ha a 8. tábla szerinti adatok egy vagy két adatszolgáltatótól származnak, mivel a 8. táblával összevetve kikövetkeztethetők az azonosítható adatok (kivéve, ha a maradék legalább három adatszolgáltató adatából állt össze).

7 KÖZÉRDEKŰ ADAT 695 A közölt közlési korlátozások szigorúak és meglehetősen szűk körre szorítják a nyilvánosságra hozatalt. A gyakorlatban azonban ritkán áll elő ilyen nehéz helyzet, mivel a közlési korlátok nem állnak fenn, ha a felfedést lehetővé tevő táblák különböző kiadványokban, eltérő időpontban vagy eltérő helyen, esetleg egyébként is olyan módon jelennek meg, amikor az összevetés valószínűsége minimálisnak tekinthető vagy teljesen kiküszöbölhető. Például egy Budapesten kiadott információt nem indokolt összefüggésbe hozni egy varsói kiadvánnyal. A közérdekű adat fogalmát Magyarországon első ízben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló adatvédelmi törvény fogalmazta meg. Mi a közérdekűség? Az, ami mindenkit érdekelhet. Milyen jogon lehet valaki érdeklődő? Többek között az adófizetés jogán. Az adatvédelmi törvény szövege ugyan ezt így nem tartalmazza, de a törvényi szabályozás alapját a fejlett európai demokráciák elsősorban a svéd modell gyakorlata képezte. Ott ugyanis a közigazgatás hosszú idő óta a legteljesebb nyilvánosság kontrollja mellett működik. Ennek megfelelően tehát a magyar törvény kimondja, hogy az állami és a helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben ide értve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, és ennek érdekében lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. (Problémát jelent, hogy ezeknek a szerveknek a kezelésében nemcsak a saját működésükkel kapcsolatos, köztük közérdekűnek minősülő adatok, hanem egyéb adatok is vannak.) A szabályozás hangsúlyozza a közigazgatás szolgáltatásfunkcióját, valamint lehetővé teszi az államapparátus olyan mérvű átláthatóságát, ami biztosítéka az állampolgári jogok gyakorlásának és a demokratikus intézményrendszer (választás, népszavazás, népi kezdeményezés stb.) működésének is. Ezzel a körülhatárolással tehát nagy vonalakban kirajzolódott a nyilvánosság számára hozzáférhető adatok és egyéb információk köre, ami ily módon megfelel a példaként említett közigazgatási nyitottság elvének. Megoldásra vár azonban az a kérdés, hogy mi történjen a szerv kezelésében lévő, de nem saját adatokkal. Ebben a vonatkozásban súlyponti megfogalmazást nyert, hogy a személyes adat néhány törvényi kivételtől eltekintve sosem lehet közérdekű adat, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv adatai pedig (csak néhány törvény által meghatározott kivétellel, például honvédelem, nemzetbiztonság) mindenki által hozzáférhetők. Az információ-rendszernek igen jelentős, ámde garanciális jellegénél fogva eltérő típusú külön ága a statisztika. A statisztika a legnagyobb adatgazda, és mint ilyen, információs bázisa a termelésnek, a fogyasztásnak, a közigazgatásnak, igazságszolgáltatásnak és a törvényalkotásnak is. Ahhoz, hogy ezt a feladatát el tudja látni, folyamatosan megbízható információkkal kell rendelkeznie. Ehhez viszont az szükséges, hogy maximálisan élvezze az adatszolgáltatók bizalmát. A bizalomnak azonban az az előfeltétele, hogy a szolgáltatott adatok a legmesszemenőbb védelmet élvezzék az illetéktelen hozzáférésekkel szemben. Így tehát a statisztika több garanciát kell, hogy nyújtson az adatszolgáltatók számára, és azt meg is teszi az egyedi adatok fogalmi rendszerének kimunkálásával. Ez azt jelenti, hogy a statisztika rendszerébe bekerülő minden adat egyedi adatnak minősül, és mint ilyen amennyiben nem közérdekű adat vagy az adatszolgáltató a közléshez nem

8 696 járult hozzá nem hozható nyilvánosságra. Ennek értelmében tehát csak olyan statisztikai összesítések tehetők közzé, amelyekből nem lehet következtetni az adatszolgáltatóra. Ez tulajdonképpen nem is jelentene nehézséget, ha minden adat mögött legalább három adatszolgáltató állna. Magyarország viszont kis ország, így több olyan gazdasági ág, ágazat van, amelyeknél az adatszolgáltatók száma csupán egy vagy kettő. Így például nem képzelhető el, hogy számos atomerőművet üzemeltető vállalkozása, négy-öt vasúttársasága, legalább három légi fuvarozó vállalata legyen az országnak. Ezért tehát valami módot kellett találni arra, hogy e kevés adatszolgáltatót tartalmazó ágazatok adatai is közölhetők legyenek, mert ezek is közfunkciókat látnak el és nélkülük a statisztika nem tudná biztosítani tájékoztatási funkcióját. Ezen túlmenően értelmetlen az olyan védelem, amikor a törvény által biztosított jogán az ilyen közérdekű adathoz mindenki bárhonnan hozzájuthat, csak egy hiteles forrásból, a statisztikából nem. A túl szigorúan karcsúsított adatsorok felhasználhatósága is kétségessé válik, és nemcsak a közvélemény, hanem a szakma, a tudomány és a vezetés számára sem ad megbízható képet az olyan statisztikai áttekintés, amelyikből alapvető fontosságú információk hiányoznak. A statisztikáról szóló törvény tehát úgy fogalmaz, hogy közérdekű feladatot ellátó szerv, társadalmi szervezet, költségvetési szerv közérdekű tevékenységére vonatkozó egyedi adat az adatszolgáltató hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, tehát közérdekű adat. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi a közérdekű feladat? Mivel a közérdekű feladat nincs egyértelműen megfogalmazva a jogszabályokban, meg kellett kezdeni a statisztikában az egyedi adatok és a közérdekű adatok elméleti elhatárolását. A kiindulópontul az adatvédelmi törvény szolgálhat, amennyiben az állami és önkormányzati feladatot ellátó szervezet adatai közérdekűek. Az alkotmányos jogok és az önkormányzati törvény alapján megállapítható, hogy ez bizony eléggé széles kört ölel fel. Az állampolgároknak mindenekelőtt alkotmányban biztosított joga van a munkához, a testi és lelki egészséghez, a környezet védelméhez, a szociális biztonsághoz, a művelődéshez, tehát ezek biztosítása állami feladat. Az önkormányzat feladatai között szerepel a településfejlesztés, településrendezés, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés, csatornázás, az utak és közterületek fenntartása, a tömegközlekedés és a településtisztaság biztosítása, valamint az energiaszolgáltatás. Tehát az ezekkel összefüggő adatok közérdekűek. Csakhogy a valóság nem ilyen egyszerű. A felsorolt feladatok elvégzését az állam vagy az önkormányzat átadhatja gazdasági társaságoknak, amelyeknél az adatok nyilvánosságra hozatalánál nem lehet együtt kezelni a közérdekű feladatot is ellátó szerv ezen adatait más tevékenységének adataival, különös tekintettel az üzleti titokra, a pénzügyi adatokra. Erre való tekintettel a szakemberek egybehangzó álláspontja szerint egy több szempontot figyelembe vevő rendszer határolhatja meg kielégítően a nyilvánosságra hozatal főbb szempontjait a statisztikában. Ennek megfelelően a IV/1997. (SK 3.) KSH szabályzat a következőképpen határozza meg a statisztikában a közérdekű adatot. I. Az adatszolgáltatónak a központi vagy helyi önkormányzati költségvetésből, illetőleg a kötelező járulékfizetésből finanszírozott tevékenységére vonatkozó adat, a jogszabályok által közérdekűnek minősített minden adat, valamint az állami, önkormányzati feladatot ellátó, a lakossági ellátást biztosító tevékenységet folytató adatszolgáltatók

9 KÖZÉRDEKŰ ADAT 697 következőkben felsorolt tevékenységéhez kapcsolódó, a teljesítményre, volumenre vonatkozó, valamint forgalmi adatai: 1. Egészségügyi ellátás Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása Járóbetegek orvosi ellátása Háziorvosi ellátás Házi gyermekorvosi ellátás Szakellátás Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Gondozói szakellátás Közegészségügy és járványügy Mentőszolgálat Egyéb humán egészségügyi tevékenység Anya- és gyermekvédelem Iskola-egészségügy 2. Szociális ellátás Szociális ellátás szállításnyújtásssal Bentlakásos bölcsődei ellátás Csecsemőotthoni ellátás Gyermekotthoni ellátás Gyermek- és ifjúságvédő intézetek Nevelőotthonok Öregek otthona Szállást biztosító idősek klubja Szociális otthonok Testi vagy szellemi fogyatékosok otthona Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül Idősek klubja Szociális étkeztetés Házi gondozó szolgálat Fogyatékosok napköziotthona Bölcsődei ellátás Gyámügyi tevékenység Egyéb szociális gondoskodás Egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás 3. Oktatás Alapfokú oktatás és óvodai nevelés Óvodai nevelés Alapfokú általános oktatás Alapfokú művészetoktatás Középfokú oktatás Általános középiskolai oktatás Szakmai középiskolai oktatás Szakmunkásképző iskolai oktatás Szakiskolai oktatás Felsőfokú oktatás Felnőtt és egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Tanórán kívüli oktatási ellátás Nevelési, pszichológiai tanácsadás Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység Pályaválasztási tanácsadás

10 698 Diákotthoni ellátás Diákétkeztetés 4. Kulturális és sporttevékenység Előadó-művészeti tevékenység (színház, hangverseny, opera, egyéb előadóművészet) Közösségi művelődési tevékenység (művelődési központok tevékenysége) Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenység Sporttevékenység (szabadidős sporttevékenység) 5. Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás Villamosenergia-termelés és -elosztás Gázgyártás és vezetékes elosztás Hőtermelés és -ellátás Víztermelés, kezelés és -elosztás 6. Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás Szennyvízkezelés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Szennyvízelvezetés és -kezelés Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési és csapadékvíz-elvezetési szolgáltatás Hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Veszélyes hulladékok kezelése 7. Környezetvédelem Zöldterület-gazdálkodás Vadgazdálkodás Erdőgazdálkodás 8. Szállítás Vasúti szállítás Helyi kötöttpályás személyszállítás Menetrendszerű közúti, távolsági személyszállítás Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Belvízi szállítás Belvízi személyszállítás Révközlekedés Menetrendszerű légi személyszállítás 9. Postai, távközlési szolgáltatás Postaforgalmi adatok településenként Postahivatalok, postamesterségek, ügynökségek száma településenként Távbeszélő-állomások száma településenként A műsorszóró és műsorkészítő szolgáltatók által szórt műsorral ellátottság településenként, műsoridő és adásidő. II. Az alábbiak közérdekű teljesítményadatok, mivel az I. fejezetben szereplő szolgáltatásokat, lakossági ellátásokat ezek biztosítják: széntermelés, kőolajtermelés, földgáztermelés, villamosenergia-termelés, benzintermelés, gázolajtermelés, tüzelőolaj-termelés. A közérdekű statisztikai adatok ezen meghatározását az Országos Statisztikai Tanács is megtárgyalta és elfogadta.

11 KÖZÉRDEKŰ ADAT 699 Ez a felsorolás természetesen nem lehet végleges, ezért az élet változásai és a gyakorlati tapasztalatok birtokában a meghatározás időről időre felülvizsgálatra szorul. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program évenkénti összeállítására alapozva át lehet tekinteni a statisztikai adatokat abból a szempontból, hogy melyek tekinthetők közérdekűnek és tehetők közzé, és melyek azok, amelyek a gazdasági társadalmi változások során elvesztették ezen jellegüket vagy átértékelődtek. Remélhetőleg a vázolt meghatározások elég pontosan körülírtak ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozatal korlátai ne hozzák hátrányos helyzetbe a statisztikát más adatgazdákkal szemben, ugyanakkor megfelelő garanciákat biztosítsanak az adatszolgáltatók adatainak megvédéséhez, megőrizve az adatszolgáltatók bizalmát. TÁRGYSZÓ: Statisztikai adat. SUMMARY The author highlights the methodological problems of specifying the boundaries between data of public intrest and individual ones taking into account the relationship between the Data Protection Act and Statistical Act. Drawing on a set of factual information she presents data when dissemination of statistics encounters the constraints of releasing individual data. Through weighing various tables against each other she shows a special case when releasing individual data may be obtained in indirect way: without making known the respondent s name. Finally, the author presents the result of the long-lasting work with the intention of defining the concept and main constituents of data of public interest used in statistical activities.

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet S Z A K F E L A D A T R E N D Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés

Részletesebben

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet SZAKFELADAT REND Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés 01400

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Közérdekű adatok Közzététele

Közérdekű adatok Közzététele Közérdekű adatok Közzététele Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft Készítette: Molnár Gábor és dr. Igari Béla Megvizsgáltuk a cég tevékenységét, működését és a közfeladat ellátás, valamint a közérdekű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata

UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata UFS Broker Kft. Személyes megjelenés nélküli azonosítás szabályzata Elfogadva: 03. /2011. taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2011. június 2. TARTALOM 1. PREAMBULUM.3. oldal 2. DEFINÍCIÓK...4.

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSÁMBÉK

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSÁMBÉK I.1. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal) Faxszám (nemzetközi vagy belföldi

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A EvaPresent Webshop tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében. Az adatvédelmi nyilatkozat

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám:

Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám: Adatkezelési szabályzat 1. Az Adatkezelő A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám: 01-09-991477 Adószám: 24122135-2-42.. Adatkezelő kezeli

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól 1. A módszertani útmutató célja Jelen módszertani útmutató

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

/2012. (.) 14/2009. (V.15.)

/2012. (.) 14/2009. (V.15.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a zeneletoltesek.hu tulajdonosa (Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://zeneletoltesek.hu doménnéven és aldoménjein elérhető

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat

1993. évi XLVI. törvény. a statisztikáról. A törvény célja. A törvény hatálya. A hivatalos statisztikai szolgálat 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról A törvény célja 1. A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról

Részletesebben

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kormányrendeletek. 4. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 137. szám 32755 III. Kormányrendeletek A Kormány 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben