6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA"

Átírás

1 6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA BEVEZETÉS A fejezet a személyes adatok védelme és a közérdeku adatok nyilvánossága kérdéseit taglalja, ennek során Ön megismeri az információ-szabályozásra vonatkozó alapkérdéseket. A személyes adatok fogalmának meghatározása és jogi védelmének biztosítása a polgárok számára rendkívüli jelentoséguek, a személyiség integritásának biztosítása alkotmányos alapjog. A demokratikus jogállamban a közvélemény gyors és pontos tájékoztatása, a közérdeku adatok nyilvánossága a polgár és a közigazgatási szerv részérol egyaránt kiemelkedo jelentoséggel bír, a polgárok ennek során mintegy demokratikus kontrollt gyakorolnak a közigazgatás muködése felett. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo - mint köztisztviselo - számára rendkívüli fontossággal bír annak felismerése, hogy munkája az egyes polgárok személyiségi jogait milyen mértékben érinti. Az ingatlan-nyilvántartás nagyon szélesköru és nagy mennyiségu személyes adatot tartalmaz, és az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága érzékenyen érinti a személyes adatokat, azok védelmével konkurál. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézonek az eljárás során felelosen, a fentiek tudatában kell eljárni, figyelembe véve az érdekeltek vagyoni érdekeit is. Az ingatlan-nyilvántartásnak mint közhiteles intézménynek a közvélemény számára is rendelkezésre kell állnia: rendeltetésszeru muködésével mennyiben szolgálja a polgárok és szervezeteik jog- és tulajdonbiztonságát. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo tevékenysége az egyéni és közösségi érdekek érvényesülését e téren is nagy mértékben befolyásolja, ezért az e fejezetben foglaltak ismerete nem mellozheto. A fejezetbol Ön megismeri: Τ az információ-szabályozásra vonatkozó legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseket, Τ a személyes adatok fogalmát, Τ az információs önrendelkezési jog tartalmát, Τ az adatvédelem követelményeit, Τ a személyes adatok technikai védelmének eszközeit, Τ az információ szabadságából fakadó szabályozás lényegét, a közérdeku adatok nyilvánosságának korlátait. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-1

2 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A fejezet elsajátítása után Ön képes lesz: Τ meghatározni a személyes adatokkal kapcsolatos alapfogalmakat, Τ elhatárolni a különleges adatoknak minosülo személyes adatokat, Τ eljárni mint adatkezelo, Τ megítélni a személyes adatok kezelésére vonatkozó eloírások törvényességét, Τ alkalmazni az adatok védelmére vonatkozó szabályokat, Τ teljesíteni az adatkezelot terhelo intézkedési és tájékoztatási kötelezettségét, Τ elbírálni a közérdeku adatra vonatkozó kérelmet. 6-2 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

3 TARTALOM 6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA AZ INFORMÁCIÓSZABÁLYOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK FOGALMA ÉS JOGI VÉDELME Alapfogalmak Az információs önrendelkezési jog Az adatvédelem biztosítása Az adatvédelemben érintettek jogai A személyes adatok védelme A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Ellenorzo kérdések NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-3

4 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek 6.1. AZ INFORMÁCIÓSZABÁLYOZÁS Századunk utolsó évtizedeinek egyik általános érvényu jelensége, hogy az állam és a gazdaság muködéséhez, a társadalmi tevékenységek tervezéséhez és szervezéséhez egyre több információra van szükség. A nagytömegu információt mind kevésbé lehet a hagyományos módszerekkel kezelni, ezért növekszik az informatika jelentosége, ami azonban veszélyeket is hordoz magában. E veszélyek abból adódnak, hogy egyedi adatokat és információkat vagy széttagolt információrendszereket egymással kapcsolatba hozva olyan elemzések elvégzésére, majd azok alapján olyan következtetések levonására - vagyis új információk létrehozására - adódik alkalom, amelyek sértik vagy sérthetik azoknak az érdekeit, akikre az egyedi adatok és információk vonatkoznak. Ez a helyzet oda vezet, hogy különbözo, külön-külön vizsgálva indokoltnak tuno érdekek alakulnak ki, és kerülnek egymással összeütközésbe. Az államnak általában és egyes állami szerveknek különösen is fontos érdeke fuzodik ahhoz, hogy ha már nagy költségek árán kialakítanak és naprakész állapotban tartanak információrendszereket, akkor azok adattartama minél szélesebb körben felhasználható legyen a legkülönbözobb célokra. Ezzel ellentétben áll az adatalanyoknak - és nem csupán az állampolgároknak, hanem a jogi személyeknek és a jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezeteknek is - az az érdeke, hogy bizonyos, a magánélet szukebb szférájába vagy az üzleti titok fogalmi körébe tartozó adataik vagy egyáltalán ne kerülhessenek be a külso szervek nyilvántartásaiba, vagy ha ez elkerülhetetlen, hatékony garanciák elozzék meg az említett adatoknak illetéktelenek tudomására jutását. Ugyancsak alapveto érdeke az adatalanyoknak, hogy a rájuk vonatkozó információkat még az állam illetékes szervei is csupán meghatározott és az adatalanyok által ismert célra használhassák fel. Rendkívül fontos, hogy az állampolgárok és a szervezetek szükség esetén (jogaik megóvása, jogos érdekeik érvényre juttatása céljából) hozzáférhessenek más természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek adataihoz, ám ez az esetek jelentos részében nem találkozik az utóbbiak tetszésével, és nem esik egybe egyedi érdekeikkel. A demokratikus folyamatok kibontakozása magával hozza, sot megköveteli, hogy az állampolgárok e jogállásukból eredoen - azaz minden külön felhatalmazás vagy engedély nélkül - hozzájuthassanak bizonyos közérdeku információkhoz, amelyek az általuk választott szervek muködésére, közpénzek felhasználására vonatkoznak. Minden adatalanynak érdeke lehet, hogy róla a különbözo nyilvántartások pontos, a valóságnak megfelelo adatokat tartalmazzanak, és e célból kello jogvédelmi eszközök is álljanak rendelkezésre; de adott esetben az is elofordulhat: az adatalanynak éppen ahhoz fuzodik érdeke, hogy róla (pl. jövedelmének nagyságáról) pontatlan adatok kerüljenek a nyilvántartásba. A vázolt érdekek összeütközése számos jogi problémát vet fel. Ilyen például, hogy ki és milyen formában jogosult adatszolgáltatást elrendelni, milyen jogvédelmi eszközök szolgál- 6-4 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

5 ják az információrendszerek egyedi adatainak pontosságát, melyek a magánszféra védelmét szolgáló garanciák, ki dönti el, hogy az adatok kik számára és milyen célból hozzáférhetok. A jogi szabályozás az esetenként felmerült igények szerint alakult ki, mint a bunügyi nyilvántartás, a cégnyilvántartás, az ingatlannyilvántartás, a gépjármunyilvántartás, a népességnyilvántartás szabályozása. Gyakori a jogbizonytalanság, foleg annak megítélésében, hogy a meglévo adatállományhoz mely szervek és személyek, milyen célból férhetnek hozzá. Reális az a veszély, hogy esetenként az érintett fél nem jut hozzá a jogai vagy jogos érdekei megóvásához szükséges információhoz, és ennek az ellenkezoje is, hogy a magánszféra körébe tartozó adatokat indokolatlanul kiszolgáltatják a megismerésükre nem jogosult szervnek. Ezért indokolt az olyan magas szintu és átfogó jogi szabályozás, amely kiterjed minden olyan lényeges kérdésre, mint amilyen az adatgyujtés módja, a kötelezo adatszolgáltatás elrendelése, az adatvédelem technikai biztonsága, az adatkezelési tevékenység központi ellenorzése. Ennek az igénynek felel meg a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény A SZEMÉLYES ADATOK FOGALMA ÉS JOGI VÉDELME Alapfogalmak A személyes adatok körébe mindaz beletartozik, ami tetszoleges élo személlyel, az érintettel kapcsolatos bárminemu információt hordoz, függetlenül attól, hogy arra az érintett mennyire érzékeny, hiszen ez kizárólag tole, egyéniségétol, körülményeitol, társadalmi helyzetétol, az adott tényállástól függ. Személyes adat az érintettre vonatkozó vélemény, minosítés, továbbá az adatokból levonható következtetés is, hiszen számos adatkezelésnek éppen az a célja, hogy a felvett adatokból az érintettre vonatkozó következtetéseket vonjon le, amelyek az érintettel kapcsolatos döntések alapját képezik (hitelképesség, jogosultság szolgáltatásokra és kedvezményekre, munkahelyi elomenetel vagy alkalmasság adott munkakör betöltésére). A meghatározás értelmezése szerint azok az adatok is személyes adatnak tekintendok, amelyek önmagukban ugyan nem, de az adatkezelo birtokában lévo egyéb személyes adatokkal összevetve az érintettel kapcsolatba hozhatók. Egyes olyan adatok, amelyek az egyén nemzetiségére, faji és etnikai eredetére, magánéletére, felfogására, eloéletére, társadalmi csoportosulásokhoz való tartozására, testi vagy szellemi állapotára vonatkoznak, különleges adatnak minosülnek, és fokozottabb törvényes védelemben részesülnek. Az esély- és jogegyenloség, az egyenlo méltóság minden ember számára csak úgy biztosítható, ha a hátrányos vagy kivételes megkülönböztetésre lehetoséget nyújtó adatok kiszolgáltatásában a leheto legnagyobb mértékben meghagyják az egyén információs önrendelkezésének a jogát. Csak a különleges adatra vonatkozó korlátozással NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-5

6 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek kezelhetok olyan, egyébként nem különleges adatok is, amelyekbol az érintett különleges adatára vonatkozó következtetés vonható le. Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvételét és tárolását, feldolgozását, hasznosítását, ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt is jelenti. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Az adattovábbítás, az adat meghatározott harmadik személy számára való hozzáférhetové tétele, tehát ha azt magányszemélynek, más szervezetnek vagy hatóságnak tudomására hozzák (leírják, floppy lemezen átadják, megmutatják, megmondják). A nyilvánosságra hozatal szélesebb tartalmú, mint az adattovábbítás, mert míg az elozo konkrét harmadik személy számára történo átadást jelent, addig a nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történo hozzáférhetové tételét (pl. telefonkönyvben szerepeltetése) jelenti. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges, ez történhet a karton megsemmisítésével, a bejegyzés áthúzásával, számítástechnikai alkalmazás során a törlés nem feltétlenül az adat technikai megsemmisítését, hanem logikai törlését (olyan program alkalmazását, amely a törölt adatot "átugorja") jelenti. Az adatkezelo az a szerv vagy személy, amely adatkezelési tevékenységet végez vagy mással végeztet. Ez utóbbi esetben adatkezelonek minosül a megrendelo és a tényleges tevékenységet folytató is. Adatkezelo minden olyan szerv vagy személy, aki mások személyes adataival bármilyen adatkezelési tevékenységet végez, (állami szervek, belföldi, külföldi magánszemélyek, vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, munkáltatók) Az információs önrendelkezési jog A személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog, melyet az Alkotmány 59. -a deklarál: "A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sértetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog." Az Alkotmány felhatalmazása alapján megalkotott adatvédelmi törvény alapelve, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezik és személyes adat csak akkor kezelheto, ha azt törvény elrendeli. Személyes - de nem különleges - adat kezelését törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete is elrendelheti, azokban az esetekben amikor a törvény olyan feladatot határoz meg az önkormányzat részére, amelyet a helyi viszonyok függvényében kell végrehajtani és ennek megfeleloen kell meghatározni azokat a személyes adatokat, amelyek a feladat ellátásához szükségesek (például állatbetegség elleni védekezés esetén meghatározott állatot tartók bejelentési kötelezettsége helyi jelleggel, ekkor nyilvánvalóan nem csak az állatot, hanem tulajdonosának személyi adatait és lakóhelyét, telephelyét is ismerni kell). 6-6 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

7 A különleges adatok kezelését egyrészrol az érintett írásbeli hozzájárulásától, másrészrol egyes esetekben (faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyozodésre vonatkozó adatok tekintetében) nemzetközi egyezmény vagy az alkotmányban biztosított alapveto jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bunmegelozés vagy a bunüldözés érdekében törvényi szabályozás alapján, más esetekben (az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett eloéletre vonatkozó adatok tekintetében) törvény rendelkezésétol teszi függové. A közigazgatás szempontjából igen fontos az a rendelkezés, mely szerint az érintett kérelmére indult államigazgatási eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. E tényre azonban a figyelmét fel kell hívni. E figyelemfelhívást célszeru írásban megtenni (beadványi nyomtatványon feltüntetni, hogy az érintett adatait a törvényi vélelem alapján az eljárást lefolytató hatóság kezelni fogja). A vélelmezett hozzájárulás azonban az eljárás bármely szakaszában visszavonható, illetve az eljárás megindításakor megtagadható. Ez utóbbi esetben az eljárás adott esetben adathiány miatt meg sem indulhat, visszavonás esetén - amennyiben az adathiány az eljárás továbbfolytatásának akadálya - az eljárást meg kell szüntetni, és amennyiben ezzel az érintett másnak kárt okozott, akár kártérítési feleloséggel is tartozhat Az adatvédelem biztosítása Az adatvédelem egyik legfontosabb garanciája a célhoz kötöttség. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelheto, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Kötelezo adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekbol lehet elrendelni. A célhoz kötöttséget egyrészt vizsgálnia kell a jogalkotónak a kötelezo adatkezelések elrendelésekor, másrészt az adatkezelonek a tényleges adatkezeléskor. A kötelezo adatkezelések elrendelése tekintetében hangsúlyozni kell: az adatkezelés elrendelése csupán attól nem lesz alkotmányos, hogy az törvényben történt, hanem az elrendelés céljának alkotmányosnak és az alapjog korlátozásának arányosnak kell lennie. A konkrét egyedi adatkezelés tekintetében a törvényben meghatározott, alkotmányos célnak már az adatgyujtéskor fenn kell állnia és az adatkezelés minden szakában meg kell a célnak felelnie. Ugyanígy alapveto jelentosége van a célhoz kötöttségnek az adatátadások esetében is. A kezelt személyes adatok minoségével kapcsolatban - a törvényesség mellett - alapkövetelmény a pontosság, a teljesség és ha szükséges, az idoszeruség. A pontatlan vagy idoszerutlen adatok kiadásával vagy felhasználásával akkor is jelentos sérelmet lehet okozni, ha az adatkezelés egyébként megfelel a törvényi feltételeknek: azonos nevuek összecserélése, honvédelmi kötelezettség alól mentesített személy behívása azért, mert a mentesítést nem vezették át a nyilvántartáson. Az idoszeruségnek azokban a nyilván- NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-7

8 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek tartásokban van különös jelentosége, amelyeket folyamatosan kell karbantartani, felhasználni (az állampolgárok személyi adatai és lakcíme nyilvántartása). A személyes adatok védelméhez és a közérdeku adatok nyilvánosságához való alkotmányos jog védelme érdekében az Országgyulés adatvédelmi biztost választ. Az adatvédelmi biztos ellenorzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabály megtartását, kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetésérol. Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmének és a közérdeku adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelot az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelo haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és errol 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost. Ha az adatkezelo a jogellenes adatkezelést nem szünteti meg az adatvédelmi biztos tájékoztatja a nyilvánosságot az adatkezelés tényérol, a kezelo személyérol és a kezelt adatok körérol Az adatvédelemben érintettek jogai Az érintettek jogait leginkább az adatkezelok különbözo tájékoztatási kötelezettségei biztosítják. Az adatvédelem szankciórendszere több lehetoséget biztosít az állampolgár részére jogai érvényesítése érdekében. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelo köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közértheto formában megadni a tájékoztatást. Az adatkezelo az érintett tájékoztatását csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetové teszi. Az adatkezelo köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Bírósági jogérvényesítés keretében az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelo ellen a bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetoleg az adatvédelmi biztost arra kötelezi, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést tegye lehetové. 6-8 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

9 Az adatkezelo - szintén polgári peres úton - kártérítésre kötelezheto, ha a jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével kárt okozott. A személyes adatok jogsérto kezelése, illetve az azzal való visszaélés súlyosabb esetben buncselekményt, enyhébb esetben - foként a technikai adatvédelem megsértése esetén - szabálysértést képez A személyes adatok védelme A közigazgatási gyakorlatban a személyes adatok védelmének és a közérdeku adatok nyilvánosságának biztosítása napi feladattá válik, hiszen gyakorlatilag egyedi ügyet személyes adat nélkül a legritkább esetben lehet elintézni, másrészrol itt keletkezik a legtöbb közérdeklodésre számot tartó közérdeku adat. Ez az a terület - a bunüldözés, az egészségügy és a bírósági eljárás mellett -, ahol leginkább jellemzo a kötelezoen elrendelt, adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés. Az adatvédelem a napi munkában a naplózást jelenti vagyis annak nyilvántartását, hogy az adatkezelésbol kinek és milyen célból szolgáltattak adatot. A tájékoztatási kötelezettség ugyanis gyakorlatilag valamilyen nyilvántartás nélkül nem teljesítheto. Azt azonban, hogy az egyes adatkezelések mellett technikailag milyen "naplót" kell vezetni, a helyi körülményektol, a nyilvántartás nagyságától függ: így ezt lehet névmutatókönyvben, füzetben, számítógépen vezetni. Az adatvédelem az egyes köztisztviselok munkavégzését is alapvetoen megváltoztathatja. Minden szervnél meg kell határozni az egyes munkatársak hozzáférési jogosultságát az egyes adatkezelésekhez. Ennek tartalma lehet szakmai korlátozás, de az adatkezelés módja szerinti korlátozás is (ez utóbbi azt jelenti, hogy meg kell határozni, kik azok a munkatársak, akik módosítást eszközölhetnek az adatállományban és kik azok, akik lekérdezhetnek). Gondoskodni kell a technikai védelemrol: gépek kikapcsolása, floppyk biztonságos elhelyezése, rendszeres mentés. A technikai védelmet biztosítani kell a manuális adatkezelések esetén is, tuz elleni védekezéssel, illetéktelen hozzáférés megakadályozásával. Az ügyfélfogadás, illetve az ügyfelek tájékoztatása területén is különös figyelmet kell fordítani az adatvédelem követelményeire. Az érintett ügyfelet kérelmére minden esetben - ha törvény azt nem korlátozza - kötelezo tájékoztatni arról, hogy a hatóság milyen adatait kezeli. Más személyek adatairól csak törvényben meghatározott esetekben, vagy az érintett bizonyított hozzájárulása esetén lehet tájékoztatást adni. Az ügyfélfogadást lehetoség szerint úgy kell megszervezni, hogy az ügyfelek egymás adatairól, illetve ügyeikkel kapcsolatos információról ne szerezhessenek tudomást. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-9

10 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek 6.3. A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA A közérdeku adatok nyilvánossága - más néven információszabadság - azt jelenti, hogy az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv és személy a feladatkörébe tartozó ügyekben - ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is - köteles elosegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. E szerveknek rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetové kell tenniük tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévo adatfajtákra és a muködésükrol szóló jogszabályokra vonatkozó - adatokat. A közérdeku adatok közé tartoznak az egyes közérdeklodésre számot tartó, illetve több embert érinto egyedi ügyek is, így különösen környezetvédelmi, építészeti ügyek, tervek, a költségvetési és önkormányzati szervek gazdálkodása. A közérdeku adatok nyilvánosságra hozatalának legalapvetobb korlátja a személyes adatok védelme. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezzel az ürüggyel nem lehet tájékoztatást adni az egyébként közérdeklodésre számottartó ügyrol, hanem azt, hogy a személyes adat kiadását meg kell akadályozni. A törvény és a nemzetközi ajánlások is természetesen figyelembe veszik azt, hogy vannak olyan állami érdekek, amelyekkel kapcsolatos információk nem hozhatók nyilvánosságra. Erre vonatkozóan az adatvédelmi törvény kereteket határoz meg, így azt, hogy korlátozható az állam- vagy szolgálati titokká nyilvánított adatok nyilvánosságra hozatala, illetve törvény - az adatfajták meghatározásával - honvédelmi, nemzetbiztonsági, bunüldözési, bunmegelozési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbol, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, illetoleg bírósági eljárásra tekintettel korlátozza a közérdeku adatok nyilvánosságához való jogot. Ha a közérdeku adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmezo a bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszeruségét és megalapozottságát az adatot kezelo szerv köteles bizonyítani. A pert a megtagadás közlésétol számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelo szervet a kért közérdeku adat közlésére kötelezi NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

11 6.4. ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Az évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok Ellenorzo kérdések 1. Mit jelent az információs önrendelkezési jog? 2. Mi a különbség az adattovábbítás és a nyilvánosságra hozatal között? 3. Mi az adatvédelem egyik legfontosabb garanciája, és mi a lényege? 4. Ismertesse az adatvédelmi biztos tevékenységét! 5. Mit tehet a kérelmezo, ha közérdeku adatra vonatkozó kérését nem teljesítik? NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-11

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés 1.1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek és politika A Voxinfo Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját. Ezeket

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely:1119 Budapest, Mérnök u.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Oxford School 98 Nyelviskola Kft.. Felnőttképzési Intézmény A http://www.oxfordschool.hu weboldal üzemeltetője az Oxford School 98 Nyelviskola Kft.. Felnőttképzé 5000, Szolnok,

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A EvaPresent Webshop tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében. Az adatvédelmi nyilatkozat

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. mint a www.lan.hu oldal üzemeltetője biztosítja a személyes adatok védelmét, minden olyan intézkedést megtesz, amivel garantálja az adatok

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy az Inspi-Ráció Egyesület (székhely: 4400 Nyíregyháza Damjanich

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELÉNEK, MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY ÉS TELJESÍTÉSNEK SZABÁLYZATA VIGU 1/2014

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELÉNEK, MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY ÉS TELJESÍTÉSNEK SZABÁLYZATA VIGU 1/2014 1. oldal (11) Nyilvántartási szám: Elosztotta: Riba Attila Előkészítette: Dr. Nikolov Péter Járműüzemeltetési osztályvezető Ellenőrizte: Amrein Károly Operatív igazgató Jóváhagyta: Jóváhagyás dátuma: Bebics

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. (6) bekezdése

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft.

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Adatvédelmi, adatkezelési és titokvédelmi szabályzata Elfogadva: 03/2013. taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2013. május 01. TARTALOM 1. PREAMBULUM.2. oldal

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELŐI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. 2014. január

MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELŐI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. 2014. január MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELŐI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. január 1 Tartalomjegyzék 1 A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja

Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja Adatvédelmi Szabályzat 1./ A szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ANTI-AGING CENTRUM Egészségügyi, Szolgáltató, Szépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Elfogadta a Újmegyerért Kft. (székhely: 1046 Budapest, Szent István tér 6., cg.: 01-09-176713, adószám: 24674388-2-41, képviseli:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról

A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, mint a reklamjog.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései

Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Térfigyelő rendszerek A rögzítés, tárolás jogi kérdései Dr. Kovács A. Tamás Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu Az előadás vázlata 1. Kamerás megfigyeléssel, felvételek rögzítésével kapcsolatos általános

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje kivonat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ MIK 373-20/2012. számú A közérdekű adatok közzétételének és a közérdekű adatok

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám:

Adatkezelési szabályzat. A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám: Adatkezelési szabályzat 1. Az Adatkezelő A személyes adatokat a Pensum Group Kft (Székhely:4400 Budapest Teréz krt 6 félemelet 7. Cégjegyzékszám: 01-09-991477 Adószám: 24122135-2-42.. Adatkezelő kezeli

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről

Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről 1. PREAMBULUM Az Energetikai Központ Zrt. által nyújtott villamos

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A RING Autóház Kft. a https://www.ringautohaz.hu internetes szoftveráruház üzemeltetése során, valamint Felhasználói vonatkozásában a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

HABOSTORTA E-COMMERCE GROUP KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

HABOSTORTA E-COMMERCE GROUP KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA HABOSTORTA E-COMMERCE GROUP KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere és célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési

Részletesebben

A Tápfutár Webáruház Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Tápfutár Webáruház Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Tápfutár Webáruház Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 58820/2012.) I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Tápfutár Webáruház

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 1 AZ ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN A TÉRFIGYELŐ-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉBEN VALÓ POLGÁRŐRI KÖZREMŰKÖDÉSHEZ I. A POLGÁRŐR TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata

RETROAKTIV Követeléskezelő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. május 30. Felülvizsgálat dátuma: 2015. május 30. Készítő: Bartus Zsolt adatvédelmi felelős Jóváhagyó: Steiner Bettina Katalin ügyvezető

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A hozzájárulással tisztelt Látogatónk, tisztelt Vendégünk elfogadólag tudomásul veszi az alábbi közléseinket is:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. A hozzájárulással tisztelt Látogatónk, tisztelt Vendégünk elfogadólag tudomásul veszi az alábbi közléseinket is: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az AGORA Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9., Sport Hotel Étterem) tájékoztatja tisztelt Vendégeit és a honlapjára Látogatókat, hogy csak olyan személyes adatokat

Részletesebben