6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA"

Átírás

1 6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA BEVEZETÉS A fejezet a személyes adatok védelme és a közérdeku adatok nyilvánossága kérdéseit taglalja, ennek során Ön megismeri az információ-szabályozásra vonatkozó alapkérdéseket. A személyes adatok fogalmának meghatározása és jogi védelmének biztosítása a polgárok számára rendkívüli jelentoséguek, a személyiség integritásának biztosítása alkotmányos alapjog. A demokratikus jogállamban a közvélemény gyors és pontos tájékoztatása, a közérdeku adatok nyilvánossága a polgár és a közigazgatási szerv részérol egyaránt kiemelkedo jelentoséggel bír, a polgárok ennek során mintegy demokratikus kontrollt gyakorolnak a közigazgatás muködése felett. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo - mint köztisztviselo - számára rendkívüli fontossággal bír annak felismerése, hogy munkája az egyes polgárok személyiségi jogait milyen mértékben érinti. Az ingatlan-nyilvántartás nagyon szélesköru és nagy mennyiségu személyes adatot tartalmaz, és az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága érzékenyen érinti a személyes adatokat, azok védelmével konkurál. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézonek az eljárás során felelosen, a fentiek tudatában kell eljárni, figyelembe véve az érdekeltek vagyoni érdekeit is. Az ingatlan-nyilvántartásnak mint közhiteles intézménynek a közvélemény számára is rendelkezésre kell állnia: rendeltetésszeru muködésével mennyiben szolgálja a polgárok és szervezeteik jog- és tulajdonbiztonságát. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo tevékenysége az egyéni és közösségi érdekek érvényesülését e téren is nagy mértékben befolyásolja, ezért az e fejezetben foglaltak ismerete nem mellozheto. A fejezetbol Ön megismeri: Τ az információ-szabályozásra vonatkozó legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseket, Τ a személyes adatok fogalmát, Τ az információs önrendelkezési jog tartalmát, Τ az adatvédelem követelményeit, Τ a személyes adatok technikai védelmének eszközeit, Τ az információ szabadságából fakadó szabályozás lényegét, a közérdeku adatok nyilvánosságának korlátait. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-1

2 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A fejezet elsajátítása után Ön képes lesz: Τ meghatározni a személyes adatokkal kapcsolatos alapfogalmakat, Τ elhatárolni a különleges adatoknak minosülo személyes adatokat, Τ eljárni mint adatkezelo, Τ megítélni a személyes adatok kezelésére vonatkozó eloírások törvényességét, Τ alkalmazni az adatok védelmére vonatkozó szabályokat, Τ teljesíteni az adatkezelot terhelo intézkedési és tájékoztatási kötelezettségét, Τ elbírálni a közérdeku adatra vonatkozó kérelmet. 6-2 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

3 TARTALOM 6. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA AZ INFORMÁCIÓSZABÁLYOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK FOGALMA ÉS JOGI VÉDELME Alapfogalmak Az információs önrendelkezési jog Az adatvédelem biztosítása Az adatvédelemben érintettek jogai A személyes adatok védelme A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Ellenorzo kérdések NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-3

4 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek 6.1. AZ INFORMÁCIÓSZABÁLYOZÁS Századunk utolsó évtizedeinek egyik általános érvényu jelensége, hogy az állam és a gazdaság muködéséhez, a társadalmi tevékenységek tervezéséhez és szervezéséhez egyre több információra van szükség. A nagytömegu információt mind kevésbé lehet a hagyományos módszerekkel kezelni, ezért növekszik az informatika jelentosége, ami azonban veszélyeket is hordoz magában. E veszélyek abból adódnak, hogy egyedi adatokat és információkat vagy széttagolt információrendszereket egymással kapcsolatba hozva olyan elemzések elvégzésére, majd azok alapján olyan következtetések levonására - vagyis új információk létrehozására - adódik alkalom, amelyek sértik vagy sérthetik azoknak az érdekeit, akikre az egyedi adatok és információk vonatkoznak. Ez a helyzet oda vezet, hogy különbözo, külön-külön vizsgálva indokoltnak tuno érdekek alakulnak ki, és kerülnek egymással összeütközésbe. Az államnak általában és egyes állami szerveknek különösen is fontos érdeke fuzodik ahhoz, hogy ha már nagy költségek árán kialakítanak és naprakész állapotban tartanak információrendszereket, akkor azok adattartama minél szélesebb körben felhasználható legyen a legkülönbözobb célokra. Ezzel ellentétben áll az adatalanyoknak - és nem csupán az állampolgároknak, hanem a jogi személyeknek és a jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezeteknek is - az az érdeke, hogy bizonyos, a magánélet szukebb szférájába vagy az üzleti titok fogalmi körébe tartozó adataik vagy egyáltalán ne kerülhessenek be a külso szervek nyilvántartásaiba, vagy ha ez elkerülhetetlen, hatékony garanciák elozzék meg az említett adatoknak illetéktelenek tudomására jutását. Ugyancsak alapveto érdeke az adatalanyoknak, hogy a rájuk vonatkozó információkat még az állam illetékes szervei is csupán meghatározott és az adatalanyok által ismert célra használhassák fel. Rendkívül fontos, hogy az állampolgárok és a szervezetek szükség esetén (jogaik megóvása, jogos érdekeik érvényre juttatása céljából) hozzáférhessenek más természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek adataihoz, ám ez az esetek jelentos részében nem találkozik az utóbbiak tetszésével, és nem esik egybe egyedi érdekeikkel. A demokratikus folyamatok kibontakozása magával hozza, sot megköveteli, hogy az állampolgárok e jogállásukból eredoen - azaz minden külön felhatalmazás vagy engedély nélkül - hozzájuthassanak bizonyos közérdeku információkhoz, amelyek az általuk választott szervek muködésére, közpénzek felhasználására vonatkoznak. Minden adatalanynak érdeke lehet, hogy róla a különbözo nyilvántartások pontos, a valóságnak megfelelo adatokat tartalmazzanak, és e célból kello jogvédelmi eszközök is álljanak rendelkezésre; de adott esetben az is elofordulhat: az adatalanynak éppen ahhoz fuzodik érdeke, hogy róla (pl. jövedelmének nagyságáról) pontatlan adatok kerüljenek a nyilvántartásba. A vázolt érdekek összeütközése számos jogi problémát vet fel. Ilyen például, hogy ki és milyen formában jogosult adatszolgáltatást elrendelni, milyen jogvédelmi eszközök szolgál- 6-4 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

5 ják az információrendszerek egyedi adatainak pontosságát, melyek a magánszféra védelmét szolgáló garanciák, ki dönti el, hogy az adatok kik számára és milyen célból hozzáférhetok. A jogi szabályozás az esetenként felmerült igények szerint alakult ki, mint a bunügyi nyilvántartás, a cégnyilvántartás, az ingatlannyilvántartás, a gépjármunyilvántartás, a népességnyilvántartás szabályozása. Gyakori a jogbizonytalanság, foleg annak megítélésében, hogy a meglévo adatállományhoz mely szervek és személyek, milyen célból férhetnek hozzá. Reális az a veszély, hogy esetenként az érintett fél nem jut hozzá a jogai vagy jogos érdekei megóvásához szükséges információhoz, és ennek az ellenkezoje is, hogy a magánszféra körébe tartozó adatokat indokolatlanul kiszolgáltatják a megismerésükre nem jogosult szervnek. Ezért indokolt az olyan magas szintu és átfogó jogi szabályozás, amely kiterjed minden olyan lényeges kérdésre, mint amilyen az adatgyujtés módja, a kötelezo adatszolgáltatás elrendelése, az adatvédelem technikai biztonsága, az adatkezelési tevékenység központi ellenorzése. Ennek az igénynek felel meg a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény A SZEMÉLYES ADATOK FOGALMA ÉS JOGI VÉDELME Alapfogalmak A személyes adatok körébe mindaz beletartozik, ami tetszoleges élo személlyel, az érintettel kapcsolatos bárminemu információt hordoz, függetlenül attól, hogy arra az érintett mennyire érzékeny, hiszen ez kizárólag tole, egyéniségétol, körülményeitol, társadalmi helyzetétol, az adott tényállástól függ. Személyes adat az érintettre vonatkozó vélemény, minosítés, továbbá az adatokból levonható következtetés is, hiszen számos adatkezelésnek éppen az a célja, hogy a felvett adatokból az érintettre vonatkozó következtetéseket vonjon le, amelyek az érintettel kapcsolatos döntések alapját képezik (hitelképesség, jogosultság szolgáltatásokra és kedvezményekre, munkahelyi elomenetel vagy alkalmasság adott munkakör betöltésére). A meghatározás értelmezése szerint azok az adatok is személyes adatnak tekintendok, amelyek önmagukban ugyan nem, de az adatkezelo birtokában lévo egyéb személyes adatokkal összevetve az érintettel kapcsolatba hozhatók. Egyes olyan adatok, amelyek az egyén nemzetiségére, faji és etnikai eredetére, magánéletére, felfogására, eloéletére, társadalmi csoportosulásokhoz való tartozására, testi vagy szellemi állapotára vonatkoznak, különleges adatnak minosülnek, és fokozottabb törvényes védelemben részesülnek. Az esély- és jogegyenloség, az egyenlo méltóság minden ember számára csak úgy biztosítható, ha a hátrányos vagy kivételes megkülönböztetésre lehetoséget nyújtó adatok kiszolgáltatásában a leheto legnagyobb mértékben meghagyják az egyén információs önrendelkezésének a jogát. Csak a különleges adatra vonatkozó korlátozással NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-5

6 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek kezelhetok olyan, egyébként nem különleges adatok is, amelyekbol az érintett különleges adatára vonatkozó következtetés vonható le. Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvételét és tárolását, feldolgozását, hasznosítását, ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt is jelenti. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Az adattovábbítás, az adat meghatározott harmadik személy számára való hozzáférhetové tétele, tehát ha azt magányszemélynek, más szervezetnek vagy hatóságnak tudomására hozzák (leírják, floppy lemezen átadják, megmutatják, megmondják). A nyilvánosságra hozatal szélesebb tartalmú, mint az adattovábbítás, mert míg az elozo konkrét harmadik személy számára történo átadást jelent, addig a nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történo hozzáférhetové tételét (pl. telefonkönyvben szerepeltetése) jelenti. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges, ez történhet a karton megsemmisítésével, a bejegyzés áthúzásával, számítástechnikai alkalmazás során a törlés nem feltétlenül az adat technikai megsemmisítését, hanem logikai törlését (olyan program alkalmazását, amely a törölt adatot "átugorja") jelenti. Az adatkezelo az a szerv vagy személy, amely adatkezelési tevékenységet végez vagy mással végeztet. Ez utóbbi esetben adatkezelonek minosül a megrendelo és a tényleges tevékenységet folytató is. Adatkezelo minden olyan szerv vagy személy, aki mások személyes adataival bármilyen adatkezelési tevékenységet végez, (állami szervek, belföldi, külföldi magánszemélyek, vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, munkáltatók) Az információs önrendelkezési jog A személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog, melyet az Alkotmány 59. -a deklarál: "A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sértetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog." Az Alkotmány felhatalmazása alapján megalkotott adatvédelmi törvény alapelve, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezik és személyes adat csak akkor kezelheto, ha azt törvény elrendeli. Személyes - de nem különleges - adat kezelését törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete is elrendelheti, azokban az esetekben amikor a törvény olyan feladatot határoz meg az önkormányzat részére, amelyet a helyi viszonyok függvényében kell végrehajtani és ennek megfeleloen kell meghatározni azokat a személyes adatokat, amelyek a feladat ellátásához szükségesek (például állatbetegség elleni védekezés esetén meghatározott állatot tartók bejelentési kötelezettsége helyi jelleggel, ekkor nyilvánvalóan nem csak az állatot, hanem tulajdonosának személyi adatait és lakóhelyét, telephelyét is ismerni kell). 6-6 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

7 A különleges adatok kezelését egyrészrol az érintett írásbeli hozzájárulásától, másrészrol egyes esetekben (faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyozodésre vonatkozó adatok tekintetében) nemzetközi egyezmény vagy az alkotmányban biztosított alapveto jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bunmegelozés vagy a bunüldözés érdekében törvényi szabályozás alapján, más esetekben (az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett eloéletre vonatkozó adatok tekintetében) törvény rendelkezésétol teszi függové. A közigazgatás szempontjából igen fontos az a rendelkezés, mely szerint az érintett kérelmére indult államigazgatási eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell. E tényre azonban a figyelmét fel kell hívni. E figyelemfelhívást célszeru írásban megtenni (beadványi nyomtatványon feltüntetni, hogy az érintett adatait a törvényi vélelem alapján az eljárást lefolytató hatóság kezelni fogja). A vélelmezett hozzájárulás azonban az eljárás bármely szakaszában visszavonható, illetve az eljárás megindításakor megtagadható. Ez utóbbi esetben az eljárás adott esetben adathiány miatt meg sem indulhat, visszavonás esetén - amennyiben az adathiány az eljárás továbbfolytatásának akadálya - az eljárást meg kell szüntetni, és amennyiben ezzel az érintett másnak kárt okozott, akár kártérítési feleloséggel is tartozhat Az adatvédelem biztosítása Az adatvédelem egyik legfontosabb garanciája a célhoz kötöttség. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelheto, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Kötelezo adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekbol lehet elrendelni. A célhoz kötöttséget egyrészt vizsgálnia kell a jogalkotónak a kötelezo adatkezelések elrendelésekor, másrészt az adatkezelonek a tényleges adatkezeléskor. A kötelezo adatkezelések elrendelése tekintetében hangsúlyozni kell: az adatkezelés elrendelése csupán attól nem lesz alkotmányos, hogy az törvényben történt, hanem az elrendelés céljának alkotmányosnak és az alapjog korlátozásának arányosnak kell lennie. A konkrét egyedi adatkezelés tekintetében a törvényben meghatározott, alkotmányos célnak már az adatgyujtéskor fenn kell állnia és az adatkezelés minden szakában meg kell a célnak felelnie. Ugyanígy alapveto jelentosége van a célhoz kötöttségnek az adatátadások esetében is. A kezelt személyes adatok minoségével kapcsolatban - a törvényesség mellett - alapkövetelmény a pontosság, a teljesség és ha szükséges, az idoszeruség. A pontatlan vagy idoszerutlen adatok kiadásával vagy felhasználásával akkor is jelentos sérelmet lehet okozni, ha az adatkezelés egyébként megfelel a törvényi feltételeknek: azonos nevuek összecserélése, honvédelmi kötelezettség alól mentesített személy behívása azért, mert a mentesítést nem vezették át a nyilvántartáson. Az idoszeruségnek azokban a nyilván- NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-7

8 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek tartásokban van különös jelentosége, amelyeket folyamatosan kell karbantartani, felhasználni (az állampolgárok személyi adatai és lakcíme nyilvántartása). A személyes adatok védelméhez és a közérdeku adatok nyilvánosságához való alkotmányos jog védelme érdekében az Országgyulés adatvédelmi biztost választ. Az adatvédelmi biztos ellenorzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabály megtartását, kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetésérol. Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmének és a közérdeku adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelot az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelo haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és errol 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost. Ha az adatkezelo a jogellenes adatkezelést nem szünteti meg az adatvédelmi biztos tájékoztatja a nyilvánosságot az adatkezelés tényérol, a kezelo személyérol és a kezelt adatok körérol Az adatvédelemben érintettek jogai Az érintettek jogait leginkább az adatkezelok különbözo tájékoztatási kötelezettségei biztosítják. Az adatvédelem szankciórendszere több lehetoséget biztosít az állampolgár részére jogai érvényesítése érdekében. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelo köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közértheto formában megadni a tájékoztatást. Az adatkezelo az érintett tájékoztatását csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetové teszi. Az adatkezelo köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Bírósági jogérvényesítés keretében az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelo ellen a bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetoleg az adatvédelmi biztost arra kötelezi, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést tegye lehetové. 6-8 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

9 Az adatkezelo - szintén polgári peres úton - kártérítésre kötelezheto, ha a jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével kárt okozott. A személyes adatok jogsérto kezelése, illetve az azzal való visszaélés súlyosabb esetben buncselekményt, enyhébb esetben - foként a technikai adatvédelem megsértése esetén - szabálysértést képez A személyes adatok védelme A közigazgatási gyakorlatban a személyes adatok védelmének és a közérdeku adatok nyilvánosságának biztosítása napi feladattá válik, hiszen gyakorlatilag egyedi ügyet személyes adat nélkül a legritkább esetben lehet elintézni, másrészrol itt keletkezik a legtöbb közérdeklodésre számot tartó közérdeku adat. Ez az a terület - a bunüldözés, az egészségügy és a bírósági eljárás mellett -, ahol leginkább jellemzo a kötelezoen elrendelt, adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés. Az adatvédelem a napi munkában a naplózást jelenti vagyis annak nyilvántartását, hogy az adatkezelésbol kinek és milyen célból szolgáltattak adatot. A tájékoztatási kötelezettség ugyanis gyakorlatilag valamilyen nyilvántartás nélkül nem teljesítheto. Azt azonban, hogy az egyes adatkezelések mellett technikailag milyen "naplót" kell vezetni, a helyi körülményektol, a nyilvántartás nagyságától függ: így ezt lehet névmutatókönyvben, füzetben, számítógépen vezetni. Az adatvédelem az egyes köztisztviselok munkavégzését is alapvetoen megváltoztathatja. Minden szervnél meg kell határozni az egyes munkatársak hozzáférési jogosultságát az egyes adatkezelésekhez. Ennek tartalma lehet szakmai korlátozás, de az adatkezelés módja szerinti korlátozás is (ez utóbbi azt jelenti, hogy meg kell határozni, kik azok a munkatársak, akik módosítást eszközölhetnek az adatállományban és kik azok, akik lekérdezhetnek). Gondoskodni kell a technikai védelemrol: gépek kikapcsolása, floppyk biztonságos elhelyezése, rendszeres mentés. A technikai védelmet biztosítani kell a manuális adatkezelések esetén is, tuz elleni védekezéssel, illetéktelen hozzáférés megakadályozásával. Az ügyfélfogadás, illetve az ügyfelek tájékoztatása területén is különös figyelmet kell fordítani az adatvédelem követelményeire. Az érintett ügyfelet kérelmére minden esetben - ha törvény azt nem korlátozza - kötelezo tájékoztatni arról, hogy a hatóság milyen adatait kezeli. Más személyek adatairól csak törvényben meghatározott esetekben, vagy az érintett bizonyított hozzájárulása esetén lehet tájékoztatást adni. Az ügyfélfogadást lehetoség szerint úgy kell megszervezni, hogy az ügyfelek egymás adatairól, illetve ügyeikkel kapcsolatos információról ne szerezhessenek tudomást. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-9

10 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek 6.3. A KÖZÉRDEKU ADATOK NYILVÁNOSSÁGA A közérdeku adatok nyilvánossága - más néven információszabadság - azt jelenti, hogy az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv és személy a feladatkörébe tartozó ügyekben - ideértve a gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket is - köteles elosegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. E szerveknek rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetové kell tenniük tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévo adatfajtákra és a muködésükrol szóló jogszabályokra vonatkozó - adatokat. A közérdeku adatok közé tartoznak az egyes közérdeklodésre számot tartó, illetve több embert érinto egyedi ügyek is, így különösen környezetvédelmi, építészeti ügyek, tervek, a költségvetési és önkormányzati szervek gazdálkodása. A közérdeku adatok nyilvánosságra hozatalának legalapvetobb korlátja a személyes adatok védelme. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezzel az ürüggyel nem lehet tájékoztatást adni az egyébként közérdeklodésre számottartó ügyrol, hanem azt, hogy a személyes adat kiadását meg kell akadályozni. A törvény és a nemzetközi ajánlások is természetesen figyelembe veszik azt, hogy vannak olyan állami érdekek, amelyekkel kapcsolatos információk nem hozhatók nyilvánosságra. Erre vonatkozóan az adatvédelmi törvény kereteket határoz meg, így azt, hogy korlátozható az állam- vagy szolgálati titokká nyilvánított adatok nyilvánosságra hozatala, illetve törvény - az adatfajták meghatározásával - honvédelmi, nemzetbiztonsági, bunüldözési, bunmegelozési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbol, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, illetoleg bírósági eljárásra tekintettel korlátozza a közérdeku adatok nyilvánosságához való jogot. Ha a közérdeku adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmezo a bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszeruségét és megalapozottságát az adatot kezelo szerv köteles bizonyítani. A pert a megtagadás közlésétol számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelo szervet a kért közérdeku adat közlésére kötelezi NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

11 6.4. ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Az évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok Ellenorzo kérdések 1. Mit jelent az információs önrendelkezési jog? 2. Mi a különbség az adattovábbítás és a nyilvánosságra hozatal között? 3. Mi az adatvédelem egyik legfontosabb garanciája, és mi a lényege? 4. Ismertesse az adatvédelmi biztos tevékenységét! 5. Mit tehet a kérelmezo, ha közérdeku adatra vonatkozó kérését nem teljesítik? NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 6-11

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés

voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés voxpay Parkolás szolgáltatás adatvédelem és adatkezelés 1.1. Adatvédelmi és adatkezelési alapelvek és politika A Voxinfo Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési alapelveit és politikáját. Ezeket

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata A közterületi térfigyelő rendszer fogalma: A közterületi térfigyelő rendszer

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Az SZMSZ 3. számú melléklete Tartalomjegyzék I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya 3. II. Értelmező

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat Adatvédelmi és adatkezelései szabályzat BEVEZETÉS Jelen nyilatkozatban cégünk lefekteti adatkezelési és adatfeldolgozási elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft.

Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. Adatvédelmi szabályzat Parfümerie Douglas Kft. 1. Bevezetés A www.douglas-parfumeria.hu a Parfümerie Douglas G.m.b.H. (székhely: Németország, Konrad- Adenauer-Ufer 7, D-50668 Köln; kapcsolattartó: Katharina

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 67. /4/ bekezdése, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Oxford School 98 Nyelviskola Kft.. Felnőttképzési Intézmény A http://www.oxfordschool.hu weboldal üzemeltetője az Oxford School 98 Nyelviskola Kft.. Felnőttképzé 5000, Szolnok,

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A EvaPresent Webshop tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében. Az adatvédelmi nyilatkozat

Részletesebben

A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda. Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata

A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda. Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely:1119 Budapest, Mérnök u.

Részletesebben

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Elixir Konyha. a továbbiakban: Társaság - 2015. november 6-ától hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Az Elixir Konyha - Üzemelteti: Vegan Heaven Bt. Bejegyezve és nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-06-789863; Működési engedély kibocsátója, elérhetősége: Budapest Főváros VI. Kerület

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A.hu felsőszintű domainek nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 1. Adatkezelő személye, az adatkezelés jogalapja A személyes adatok nyilvántartását a Nyilvántartó

Részletesebben

I. fejezet. II. fejezet

I. fejezet. II. fejezet SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISHARTYÁNI KIRENDELTSÉGÉNEK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL 15/2013. (IV.29.) határozat Az információs

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság

ELŐTERJES ZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Dr. Varga Csaba Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartandó ülésének, 2. számú Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék W e s s e l é n y i - s o r o z a t Írta: Dr. Hegedűs Bulcsú Előadásvázlatok az adatvédelmi jog általános részéből

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. mint a www.lan.hu oldal üzemeltetője biztosítja a személyes adatok védelmét, minden olyan intézkedést megtesz, amivel garantálja az adatok

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Ritalia Travel Kft., mint a ritaliatravel.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Amrop Kohlmann & Young Vezetői Tanácsadó Kft. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÉSZÜLT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata A hivatásos katasztrófavédelmi szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. A Szabályzat kibocsátásának célja... 4 II. Értelmező rendelkezések... 4 III. Az

Részletesebben