GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet december SZÍVBÉLI BIZALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM"

Átírás

1 GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet december SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1) A jövőbe vetett hitünk átszövi az egész életünket, meghatározza a döntéseinket. Meghatározza és befolyásolja a cselekvéseinket, az álmainkat, a terveinket, az útjainkat. Mindent-mindent átfog ez a fajta hit. Életünk egész folyása valóban hitsors: arról szól, hogy hogyan valósítjuk meg a saját elgondolásunkat és a saját hitünket. Mert hogy a hit egy jövőbeli esemény valóságként kezelése. Ami még nincs a kezünkben: a ma este sem, a ma délután sem, az istentisztelet végének időpontja sem. Mégis abszolút biztonsággal beszélünk róla. Úgy számítunk a közeli és a távoli jövőre, mint ami biztosan bekövetkezik az életünkben. Pedig az egész életünk csupán feltételezések, hipotézisek állításának a sora. Feltevésekben gondolkozunk, és ezekre építjük az egész életünket. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. A Biblia eredeti nyelvében, a görögben, pontosan ezt jelenti a bizalom: hipotéziseket, feltevéseket állítok föl, amelyek a jövőre vonatkoznak, és ezeket valóságként kezelem. Ez az a szívbéli bizalom, amit hitnek nevez meg az ige. Mit is jelent hinni? Szívbéli bizalom, amikor ráállok a jövőre, amikor ráteszem az életemet egy jövőbeli esemény bekövetkezésére. Készpénznek veszem, számítok rá. Bármiben való hit céltudatos cselekvések sorát indítja el a szívünkben, lelkünkben, életünkben. Amit remélek, és amiben hiszek, ahhoz igazítom a tetteimet, ahhoz öltöztetem fel az érzelmeimet, ahhoz hívom elő a bennem élő gondolatokat és emlékeket, és a felé indulok, amit ezek jelentenek a számomra. Az általános hit ilyen. Mit mond az ige a keresztyén hitről? A hit a keresztyén hit kétféle dologból tevődik össze: ismeretből és bizalomból. Mit ír az igaz hitről a Heidelbergi káté? Mi az igaz hit? Nemcsak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mind azt, amit az Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szent Lélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelemből egyedül Krisztus érdeméért. És a Helvét hitvallás: A keresztyén hit ugyanis nem egy vélekedés, vagy emberi elhitetés, hanem szilárd bizalom, és világos és állandó lelki igenlés, de különösen az isteni ígéretnek és Krisztusnak, minden ígéret beteljesülésének a legbizonyosabb megragadása. A hit születésének folyamata az, hogy elhangzik egy szó, egy mondat, egy kijelentés, fölhangzik az Isten üzenete. Minden hit így kezdődik, hogy szólt az Úr, hogy egyszer csak beszélni kezd velünk, egyszer csak megszólít, egyszerre csak szava és üzenete van hozzánk. Van, akinek közvetlenül az Úrtól, és van, amikor Isten üzenete csak próféták szája által hangzik fel. Az Úr megszólít valakit, és tolmácsává teszi, hogy átadja az üzenetet az egész népnek. Az üzenet pedig a nép egész életét befolyásolja, az egész nép sorsát dönti el. Az Újszövetségben egy kicsit másképp történik a hit születése. A hit mindig találkozásoknak a következménye, a Jézussal való találkozásokra adott válasz. Krisztus találkozik valakivel, és ott elhangzik egy szó, egy mondat, elhangzik egy felszólítás, és annak az illető egész életére, személyére kihatása van, megváltoztatja az egész életét. Krisztusom, elindulok arra, amerre Te tanácsolsz, amerre Te szeretnél vezetni (Részletek Vassné Baki Ilona lelkipásztor aug. 12-én elhangzott igehirdetéséből)

2 Az Apostoli Hitvallás Gyülekezeti csendes napok (2012. aug. 31- szept. 2.) A templomunkban megtartott gyülekezeti rendezvényünk elsősorban az életkörülményeik miatt nem elég mozgékony testvéreinket vonzotta, különösen az idősebbeket. Az Apostoli Hitvallás (CREDO), közismert nevén Hiszekegy (a továbbiakban: Hitvallás) üzenetében részekre bontva mélyedtünk el. A három nap előadásai híven követték az imádságban megfogalmazottak sorrendjét. Első napon a Teremtő Isten és Atya, Jézus Krisztus születése, személye, szenvedése, második nap Jézus Krisztus halála, pokolra szállása, feltámadása, mennybemenetele és visszajövetele, a Szentlélek és az egyház, harmadnap a szentek egyessége, bűneink bocsánata és testünk feltámadása volt a téma. Asztalközösségeinkre eltekintve az ebédtől, amely a Festal étteremben volt a templomteret kiegészítő helyiségekben és a kertben került sor. Előadó lelkészeink Vassné Baki Ilona, Sánta Ibolya, Fekete Ágnes, Nagy Dávid voltak. A reggeli áhítatokat Kecskés András presbiter és Szabó Imre nyugalmazott lelkipásztor testvérünk tartotta. Csak légy egy kissé áldott csendben, / Magadban békességre lelsz. A 274. dicséretünknek ezek a sorai jutnak eszünkbe, ha felidézzük az idei csendes napi alkalmakat. Valóban igaz, hogy szükségünk van csendes percekre, órákra ahhoz, hogy megérezzük Isten közelségét, kiáradó szeretetét, hogy lelkileg feltöltekezzünk, megújuljunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. Az Ószövetség legnagyobb felismerése, hogy egy az Isten. A Hitvallást nem az apostolok írták. A kereszténység elterjedésével szükségessé vált megfogalmazni a keresztény hit lényegét, el kellett határolódni a pogány (sokistenhitű) világtól. A Hitvallást a felnőtt-keresztségnél mondták el először. Korábbi, bővebb szövegváltozatát írásos formában a niceai zsinat rögzítette 325-ben, és a konstantinápolyi zsinat 381-ben egységesítette ( Niceakonstantinápolyi Hitvallás ). A keleti egyházak ma is ezt használják. A 6-8. században Rómában kialakult Apostoli Hitvallás tömörebb. A 9. században vált általánossá Európában. A nyugati történelmi egyházakban ma is az istentiszteletek szerves része. A Hitvallás szigorúan követi a Bibliát, tömören sorolja fel a keresztény hit legfontosabb tételeit. A Hitvallás a Szentháromságról szól az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Istent dicséri, magasztalja. Ez egy ünnepélyes, himnusz jellegű imádság. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Valljuk Jézus Krisztus istenfiúságát, hiszen abban a korban a keresztre feszítés mással is megtörtént, de a Szentlélektől való fogantatás és a feltámadás egyedül Jézusé! Az Ő kereszthalála miattam, helyettem, érettem történt! A mi adóslevelünk Istennél volt, amit kitöltött, ellentételezett a Fiúnak, Jézus Krisztusnak az áldozata. A kereszten egyszerre volt ott a szenvedés és a szeretet. Jézus a kereszten győzte le a sátánt: Elvégeztetett. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Jézus azért szállt alá a poklokra, hogy evangéliumot hirdessen az ott várakozóknak, szenvedőknek. Az Élet elnyeli a halált, hiszen Jézus feltámadt, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján. Jézus hazatért, ahonnan elindult, de közben miattunk, érettünk maradandó változás állt be. Az Ige testté lett, de amikor fölment a mennybe, a test nem vált Igévé. Jézus maradandó, örökkévaló uralomra telepedett le az Atya jobbján. Jézus a szenvedőkkel azonosul. Megnyugtató tudat, hogy van egy Pártatlan Bíró, a Szentháromság, az Isten, aki ítél. Az ítélet nem azonos a kárhozattal, hanem helyre hozása a helytelennek. De kárhozat, azaz Isten-nélküliség is van ez az istentelenek útjának következménye! A mennyben strukturált rend van. Minden a helyére kerül a hívők életében is. Szembesít önmagunkkal, és az fájdalommal jár. Fájdalom, hogy embertelen vagyok, és nem tudok magamtól ezen változtatni. A bűnök utólag felismerhetők és ezért nem változtathatók. Adósai Istennek voltunk, de rabszolgái a sátánnak vagyunk. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes 2

3 anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Életünk változásához nélkülözhetetlen a Szentlélek ajándéka, amelynek kitöltetése gyökeresen megváltoztatja a személyiségünket. A Szentlélek, a Vigasztaló tulajdonképpen Jézus-pótlék ; akkor adatott, amikor már Jézus nem volt látható, tapintható. A Szentlélek nem helyhez, korszakhoz kötött, hanem korlátlan és időtlen! A Szentlélek a bennünk lakozó Isten. Pál az Isten fuvallatának, leheletének nevezi. A Szentlélek lényegében Jézus ÉS az Atya lelke együtt! Általa az Isten gyermekeivé lehetünk. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenként annak tagjai. (1Kor 12, 12 és 27) Hiszem a bűnök bocsánatát, nemcsak a sajátomét, hanem a többi embertársamét is! A bűnök megbocsátása az adósságlevelünk eltörlését jelenti. Feltétele, hogy higgyünk Jézusban, mert az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által valljuk meg bűnös voltunkat és kérjük az Atyát, hogy Fia áldozatáért részesítsen a megbocsátás ajándékában. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, mert a Bibliában több szemtanú, kortárs, számos esetben tesz bizonyságot róla, és mert kijelentetett az Evangélium; Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Az öröklét a Jézussal való zavartalan, folyamatos együttlétet jelenti. A hitnek nincs tárgyi biztosítéka, a hit a reménylett dolgokban való bizakodás. Mindarra, amire a Hitvallásban bizonyságot teszek, hogy hiszek benne, Jézusnak, az Isten fiának aki befogadta a bűnösöket élete és halála a garancia. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert, ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. (Róm 5,8-10) Tiszta szívből kívánjuk, hogy töltse be a testvéreket a Hitvallás biztatása, legyen napi útravalójuk. Hívjuk, várjuk a testvéreket, hogy a jövőben nagyobb létszámban kapcsolódjanak bele ezekbe a léleképítő alkalmakba, rendezvényekbe! Nagyné Csilla és Fremda Sarolta JÉZUS KRISZTUS ÚR (Fil 2,11) És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt. (Jel 5,11-1) Mit látunk? Mit hallunk? Az angyalok és a mennyei seregek sokasága hatalmas hangon dicsőíti a mindenség Urát, a megöletett Bárányt. A teremtmények visszhangozzák a dicsőítést: övé minden hatalom és dicsőség. Ő az Úr! A négy élőlény áment mond az ég és a föld párbeszédére. HITVALLÁS Hatalmas, kozmikus jelenet szem- és fültanúi vagyunk. A mennyei, szellemi világban és a teremtett mindenségben hangzik a Jézus Krisztust dicső-ítő hitvallás. A hitvallás a felismert igazság nyílt vállalása, kimondása. A hitvallás: nyilvános bizonyságtétel, tanúskodás. Tartalma állandó, szilárd meggyőződésen alapul. A tanúskodás veszélylyel is járhat. A hitvalló akarva vagy akaratlanul szembe kerül másokkal. A hitvallás: martürion, mártírium, állhatatos hűség egészen a végső vállalásig, a vértanúságig. Ősegyházi hitvallás: Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,5-6) JÉZUS A KRISZTUS Néha úgy emlegetjük az Úr nevét, mintha csupán földi, két elemből álló személynév volna. A vallásos zsidók számára azonban ez a névkapcsolás botrányos istenkáromlást jelentett. Ha a názáreti ács fia valóban a Krisztus, akkor eljött a Messiás. Ő a Messiás. Ő a Szabadító Úr. Képtelenség!!! A két név együtt: döbbenetes állítás, bizonyságtétel, hitvallás (mártirium) JÉZUS KRISZTUS. 3

4 A Jézus (görög Iészúsz, héber Jesuáh) név jelentése: az ÚR (JAHVE) megszabadít. A Krisztus (görög Khrisztosz, héber Mássiah) nem személynév! Ő a Felkent király vagy főpap, akié a hatalom. A Messiás: hivatás, szerep, cím, politikai és vallási értelemben. Még a sorrendnek is van jelentése. Jézus Krisztus: a Jézus nevű szabadító, aki közöttünk élt, a földön járt. Megalázták a világban, mégis Ő a Felkent király, Ő az Úr. Krisztus Jézus: a mennyből adatott király, a Felkent, Isten Szentje, a Messiás. Szolgává lett, de Isten felmagasztalta. Övé minden hatalom és dicsőség. Ő Izrael reménysége, a régóta várt Szabadító, megmentő, az ideális uralkodó, aki helyreállítja az országot, a békét. Ideális főpap, Isten hű szolgája, követe, prófétája, képmása. Ő a mindenség ura. Az Újszövetség drámai pillanatai azok, amikor valaki nyíltan megvallja, hogy számára Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. A keresztény hitvallás belső lényege, magja, csírája ez a kijelentés. Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus (Márk 8,29). Pál bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 18,5). Apollós a nyilvánosság előtt bizonyította az Írások alapján, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 18,28). Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1Jn. 5,1). Jézus a Krisztus! JÉZUS ISTEN FIA A görög Theosz, Isten ( ebből teológia) szó héber megfelelője az elóhim, amit gyakran köznévként is használtak ( istenek ). A görögben fokozatosan tulajdonnévvé vált: Ő a mindenható IS- TEN. A görög üiosz, valakinek a fia (héber Ben). Nem gyermek, hanem az atya bizalmára méltó érett, felelős személy. Theou Üiosz, Isten Fia (a héberben még Dávid fia, Embernek fia): maga Isten. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten Fia vagy! (Mt 14,33) Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében (Ján 20,31). Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! (Zsid 4,14) A hitvallás itt nem vallásfelekezetet jelent, hanem bizonyságtételt, egyértelmű, egyenes beszédet (homologia). A hitvalló kitartóan, teljes meggyőződéssel ugyanazt állítja. JÉZUS KRISZTUS ÚR. Többek szerint ez a legősibb kötött szövegű hitvallás. Megőrizte a Fil 2,5-11: Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr (Küriosz Jézusz Khrisztosz) az Atya Isten dicsőségére. Küriosz eredeti jelentése: Úr, tulajdonos, birtokos, aki mindenki felett uralkodik. Az Ószö-vetségben: Izrael Istene, az ÚR (JHVH). A Római Birodalomban egyedül a császárt megillető isteni cím. Jézus Krisztus: Istennel egyenlő méltóság, valóságos Isten, mennyei dicsőségben. A mindenség Ura szabadító Jézussá lett, hogy megváltó halálával Krisztussá legyen. Ő a Messiás, Ő az Úr: övé minden hatalom, az Ő nevére minden térd meghajol. Jézus Krisztus Úr. JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA ÜDVÖZÍTŐ A tömör, 3 szavas hitvallás szoros és bensőséges kapcsolatot jelentett a Krisztusban hívők között. Ez ugyanakkor a messiási cím botrányos átértelmezése, a Messiás-hit magasabb szintre emelése, Jézus isteni mivoltának elismerése. Az ősi hitvallás ( Jézus Krisztus Úr ) vita a tévtanítókkal (J. csak ember ), szembefordulás a római császárkultusszal, így akár a vértanúság vállalása. Titkos jelek, szimbólumok is erősítették a közösséget. Egy függőleges vonal és egy nagy X egymásba fonódása: Iészúsz Xrisztosz neve. Különös történet: a HAL mint őskeresztény jelkép. A Jézus Krisztus Isten Fia hitvallás görögül: Iészúsz Xrisztosz Theou Üiosz. E 4 szó kezdőbetűihez még egyet kapcsoltak: Szótér, azaz megmentő, megtartó, szabadító, üdvözítő. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. (1Jn 4,14-15) Ezzel a szóval bővült az ősi hitvallás. Az öt kezdőbetűt összeolvasva: I+CH+T+Ü+SZ, ami görögül halat jelent. Így lett a hal a hitvallók, a bizonyságtevő mártírok titkos jelképe a katakombák falán. A hal-szimbólum láttán mi is mindig elmondhatjuk magunkban: Jézus Krisztus Isten Fia, Üdvözítő. Ehhez a hitvalláshoz nyúlik vissza a keleti ortodox egyház ősi imádsága, a Jézus-ima is: Jézus Krisztus, Istennek Fia, könyörülj rajtam! A komolyan vett hitvallás imába csap át, a vállalt bizonyságtételből reménység fakad. Jézus Krisztus Úr: Ő az életünk, a családunk, a közösségünk, gyülekezetünk, nemzetünk és az egyház Ura. Minden földi hatalom felett is Ő az Úr: Uraknak ura, Királyok királya (Jel 17,14). Ő a mindenség, a teremtett világ Ura, minden általa és reá nézve teremtetett (Kol 1,16). Ígérete szerint visszajön, újra megjelenik a földön teljes dicsőség-ben. Ez a benne hívők legfőbb reménysége. Erre az alapra épült az Apostoli Hitvallás is, amelyben kibontakozott a Szentháromság, a megváltás, az egyház, az üdvösség és a feltámadás misztériuma. A hitvallások közös vonása: egyetemes érvényűek, minden Krisztus-követő felekezet és közösség vallja őket. A hal titka mindannyiunké! Elhangzott aug. 31-én, a gyülekezeti csendes napok bevezetőjeként. KA 4

5 Gyülekezetünk levelező hálóján szenvedélyes és elgondolkodtató vita alakult ki abban a kérdésben, hogy vannak-e, lehetnek-e, a hiteles keresztyén életben szükségszerűek-e ma is a csodás gyógyulások. A témát Kiss Zoltán testvérünk vetette fel azzal kapcsolatban, hogy egy közeli városban Tábitha háznak nevezték el a gyermek-hospice intézményét, ahol halál közeli állapotban élő, az orvosok mai tudása szerint gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket gondoznak. (Tábitha az Ap- Csel 9,36-42 igéi szerint mély hitű, példás életű nőtanítvány volt, akit Péter apostol imája hozott viszsza a halálból.) Az eszmecsere sokfelé ágazott, nem vezetett feltétlenül közös látásra és meggyőződésre. Egyik résztvevő sem vonta kétségbe Jézus Krisztus gyógyító erejét és hatalmát. Vannak, akik megtapasztaltak hiteles, orvosilag nem magyarázható, csodásnak tekinthető gyógyulásokat. Pál apostol a Lélek által kapott kegyelmi ajándékok közé sorolja a gyógyítás ajándékát, ezt azonban nem emberi képességekhez vagy módszerekhez köti (1Kor 12,9). Azt sem gondolhatjuk, hogy bizonyos feltételek megléte esetén a csodás gyógyulás szükségszerűen bekövetkezik. Az alábbiakban két, bibliai és hitbeli érvekkel is alátámasztott álláspontot ismertetünk. Ezeket természetesen lehet elfogadni, de lehet akár szabadon megkérdőjelezni vagy tovább gondolni. Kedves Zoli! Engem régebben sokat foglalkoztatott ez a csodálatos gyógyítás kérdés. Hadd osszam meg veled is, a gyülekezettel is, hogy mire jutottam. Nekem úgy tűnik, hogy a Biblia által felölelt hosszú történelmi korszakban a látványos nagy csodák és csodás gyógyítások nem egyenletes gyakorisággal fordulnak elő. Mózes idejében sok ilyen történt, meg Jézus és a tanítványok fellépésének idejében is, talán mert az Úr így tette egyértelművé minden ember előtt, hogy az az új tanítás, amit az illetékesek hirdetnek, valóban Tőle származik. Még egy-egy hasonló időszak volt, pl. Illés idejében ez is egy különleges helyzet volt, az északi országrész közeledett a végzete felé, és az Úr még egyszer, a legegyértelműbb módon is tudtukra adta, hogy Ő az Isten, nem a bálványok (pl. Karmel hegyi áldozat, bár erre sem tértek meg, nem engedelmeskedtek, és végleg el is tűntek Asszíriában). Ha megnézzük pl. Dávid király időszakát, amikor zsoltárok születtek, a példakép király uralkodott, ígéretek teljesültek, akkortájt nem voltak ilyen csodák. Voltak emberileg szinte elképzelhetetlen helyzetből született háborús győzelmek (akár pl. Góliát ellen is), meg döbbenetes véletlen egybeesések (pl. pont akkor érte el Sault a filiszteusok betörésének híre, amikor ő bekerítette Dávidot, de még nem kapta el; Abigél időben érkezett okos tanácsa; Dávid és Bethsabé első fiának halála egyébként alapból hatalmas csecsemőhalandóság volt az ókorban; tömérdek történetet lehetne sorolni), de nem történtek olyan látványos nyilvános csodák, mint a fenti bekezdésben említett időkben. Vagy pl. Ezsdrás és Nehémiás korszaka. Akkor is voltak fantasztikus dolgok pl. milyen gyorsan készült el a fal, vagy hogy újra és újra elnyerték az uralkodók támogatását, stb. Nem olvasunk viszont a fizika vagy a biológia szabályainak felfüggesztésével járó nagy erejű, sok ember előtt megmutatott látványos csodákról. Igazából a bibliai korszakok többsége csodák szempontjából csendes az exodushoz vagy az első századhoz képest. Inkább az utóbbiak a kivételes időszakok. Ha az Úr Jézus hároméves szolgálata lenne a mindenkorra vonatkozó standard, akkor az első századi ki nem végzett keresztyének közül máig is élnie kéne rengetegnek, hisz mindenféle betegségből meggyógyított embereket, sőt halottakat támasztott fel... Azt gondolom, Isten kedves esztendeje (Lk 4,19) volt az a periódus, kivétel, nem standard. Nekem az az érzésem, hogy bár Isten szólt és szól minden korszakban, és érzékelhetően beleavatkozik az eseményekbe, azokat a nagy látványos, az ő létét vagy igéjét igazoló csodákat mintha csak különleges pillanatokban alkalmazná. Tényleg megtapasztaltuk újra és újra az Ő erejét számunkra ilyen példa volt az, hogy gyerekeink és mi egészségesek maradtunk Indiában, ahogy ígérte, amikor a Tőle kapott küldetésben jártunk ott de nem olyan csodákon keresztül, amiket hiányolsz. Mintha azt akarná, hogy keresni kelljen őt, hogy hitből és ne látásból kövessék, hogy az övéi ugyanolyan nehéz pályán fussák meg földi életüket, mint a világ. Arról kéne, hogy megismerjenek minket, hogy mennyire szeretjük egymást, és nem arról, hogy a mi családunkban nem fordul elő vagy meggyógyul minden betegség (Jn 13,35). Kezdő orvos koromban elmentem megnézni karizmatikus közösségeket, ahol kézrátételes gyó-gyítások történtek, és beszéltem ilyen gyülekezetek-hez tartozó emberekkel. Kerestem, hogy történtek-e tényleg csodás gyógyulások. Nem állítom, hogy mindenre kiterjedő vizsgálódást végeztem, csak 5

6 próbálkoztam egy kicsit. Mindenesetre egyetlen olyan esetet sem sikerült találnom, amikor csodának fogadhattam volna el a gyógyulást. Rendszerint 1) legalább is részben psychosomaticus betegségekből (pl. gyomorfekély) vagy 2) gyakran spontán is gyógyuló betegségekből (csecsemő neuroblastoma daganattal) vagy 3) kezelt, és elvileg gyógyszeresen kezelhető betegségekről volt szó, amiket a gyülekezet előtt történt kézrátételes gyógyulásként találtam. Nagy dolog, és nem magától értetődő ilyenkor sem a gyógyulás, de biztos érted, mit akarok mondani... Egyetlen egy valakitől hallottam valódi csodákról történetet: egy angol orvos házaspártól, akiknél orvostanhallgató koromban laktam egy bő hónapot. Ők korábban Malaysiában dolgoztak misszio-náriusként, és az evangélium hirdetését ott néhány látványos csoda kísérte (amit egyébként nem ők tettek, hanem megesett körülöttük). Például egy igehirdetőt meg akartak ölni helyi kemény legények, és együtt láttak félelmetes hatalmas fehér ruhás férfiakat az igehirdető körül az erdei úton, aki egyébként tök egyedül bandukolt, a harcosok nem merték megtámadni, többen közülük megtértek. Ez is az új tanítás hirdetésének jelekkel történő megerősítése címszó alá fér be az én fejemben. Az őszinteséghez az is hozzátartozik, hogy orvosként én az emberek többségénél jobban tudatában vagyok a szakmám határainak és hibáinak. Valószínűleg több diagnosztikus és egyéb tévedésről hallottam, a részletek ismeretével, mint a laikusok. Ezért pl. nagyon jól tudom, hogy ha valahol valamikor egy orvos azt mondta, hogy valaki meg fog halni stb., az nem mindig a materiális világ kész törvényszerűsége... Ha alaposan megkapargatja az ember az esetet, sok érdekes részlet változtathatja meg a sztorit. De valóban egyetértek: elvileg nincs abszolút gyógyíthatatlan ember, Istennek minden lehetséges. Vannak is döbbenetes fordulatok, nagyon valószínűtlen kimenetelek. A másik oldalról meg voltak emberek, akiknek a gyógyulásáért nagyon odaszántan imádkoztam, böjtölve, hittel, és Isten mégsem lépett közbe, a betegség természetes lefolyása szerint történtek a dolgok. Én úgy érzékelem, hogy az Úr alapjában véve és rendszerint hagyja, hogy a maga által felállított fizikai, kémiai, biológiai törvények működjenek. Ha csodát tesz, amennyire az én eddigi pici életem tapasztalatai mutatják, azt sem csinnadrattával teszi. Vissza a témához... Tényleg esetlen dolog Tábitha háznak elnevezni egy hospice-t. Legalább is engem zavar az a gondolat, hogy az orvostudomány számára gyógyíthatatlan betegek esetleg valami utolsó (utáni) pillanatban történő csodás gyógyulásban reménykedjenek miatta. Én is nagyon tiltakoztam volna ez ellen a név ellen, ha jókor jó helyen lettem volna... Persze valószínűleg nem sok odakerülő kezd gondolkodni a ház nevének a jelentésén. Ha viszont azt az üzenetet bontják ki belőle, hogy lesz feltámadás, akkor jó. Dani (dr. Erdéyi Dániel) Kedves Zoltán! A levél nem botránkoztatott meg, csak elszomorított. Ez talán érthető. Néhány igehelyet szeretnék figyelmedbe ajánlani. 2Kor 1,7-10 Pál saját betegsége, könyörgése Fil 2,25-30 Pál nem tudja meggyógyítani Epafroditust 2Tim 4,20 Pál betegen hagyja Milétusban Trófimust 1Tim 5,23 Pál egy kevés bort ajánl Timótheusnak gyomorpanaszaira való tekintettel Az idézett igék megértését azzal is szeretném segíteni, hogy olvasmányokat ajánlok igaz szeretettel. Könyvek az Evangéliumi Kiadótól. Megrendelhetők a címen vagy az interneten. Benedikt Peters: Jelek és csodák, és ezzel egy füzetben: John C. Whitcomb: Akarja-e Isten, hogy a keresztyének ma csodákat tegyenek? Werner Gitt: Csodák és csodálatos dolgok Végül saját személyes megjegyzéseim: Találkoztam "hívőkkel", akik betegek gyógyításával is kísérleteztek. Jó szándékukról beszéltek, de valójában a betegek gyalázatos megalázása történt. Közben nem mellékesen megszentségtelenítették az Igét és a hitet (liturgikusan!). Még szerencse, hogy a Szentlélek az erősebb! Az orvosok nem kérték, hogy védjem őket. Ezért csak tényként írom: az orvostudomány munkahipo-tézise szükségszerűen anyagelvű. Az alkalmazás, a gyógyítás azonban nem szükségszerűen materialista. Még akkor sem, amikor az orvos megállapítja, hogy az ő ismereteivel és eszközeivel a beteg-ség gyógyíthatatlan. Testvéri szeretettel: Kólya Dániel Legfontosabb hírünk: A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1Jn 2,17) 6

7 Az ÉlőVíz immár hetedik éve végzi szolgálatát a gyülekezetünkben. Idén nyáron készítettünk egy kérdőíves felmérést, hogy megtudjuk, mi a véleménye a testvéreknek a szolgálatunkról. Ennek a felmérésnek szeretnénk most a tanulságait megosztani. Nagy örömünkre a kérdőívet több mint 50 testvér kitöltötte, ez úton is köszönjük nekik, hogy rászánták az időt. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyülekezet mennyire tudja velünk együtt énekelni az énekeket. 1. Az ÉlőVíz szolgálatakor én is szoktam énekelni néhány éneket 26% az összes éneket 19% a legtöbb éneket 55% Az eredmények biztatóak, hiszen a válaszadók 74%-a az összes vagy a legtöbb éneket velünk szokta énekelni. Mégis, van 26%, akik csak néhány énekbe kapcsolódnak be. A felmérés szerint ennek fő oka az, hogy sokan nem ismerik eléggé az énekeket ahhoz, hogy velünk tudják énekelni őket. Célunk az, hogy lehetőség szerint az egész gyülekezettel együtt dicsérjük az Urat, ezért a jövőben mindenképpen szeretnénk javítani az új énekek ismertségén. Ennek érdekében: Nagyobb súlyt fogunk fektetni az istentiszteletek előtt az új énekek tanítására Az új énekeket gyakrabban fogjuk ismételni Tervezzük az gyülekezeti gitáros énekfüzet bővítését az új énekekkel (ebben nagy örömmel fogadnánk vállalkozó szellemű testvérek segítségét!!!!) Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az istentisztelet folyamán mikor szeretnék az ÉlőVíz szolgálatát a testvérek. Bár az eredmények megoszlottak (hasonló arányban szeretnék az istentisztelet elején, közben vagy végén a dicsőítést), összességében azt szűrtük le, hogy jobb lenne, ha az ÉlőVíz szolgálata szervesebb részét képezné az istentiszteletnek. Ennek érdekében most ősztől kicsit átalakítottuk a liturgiát: a fennálló orgonás ének és a hirdetések után, a fő ének helyén egy blokkban fogunk énekelni néhány éneket, majd a lekciót és imádságot követően az igehirdetés előtti éneket is az ÉlőVíz fogja vezetni. A kérdőívben arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy a válaszadók saját szavaikkal fogalmazzák meg véleményüket. A számos dicsérő szó mellett született néhány építő célzatú megjegyzés is, melyek nagyon hasznosak számunkra abban, hogy jobban megértsük a testvérek véleményét. Nagyon sokan fogalmazták meg, hogy jó lenne, ha felvétel készülne az énekekből, hogy otthon vagy útközben is lehessen őket hallgatni, gyakorolni, együtt dicsérni az Urat. Ezen felbuzdulva októberben egy vasárnap délutánt rászántunk arra, hogy néhány énekünkből felvételt készítsünk. Reményeink szerint e cikk olvasásának idejére már elérhető a testvérek számára első CD-nk, mely a gyülekezet iratterjesztésében megvásárolható. Fontos megjegyezni, hogy együttesünk amatőr zenészekből, énekesekből áll, és a felvételhez szükséges technikai hátterünk sem volt professzionális, ennek megfelelően a felvételünk minősége sem profi, de célját tekintve, azt gondoljuk, nem is szükséges, hogy az legyen. A CD-ből befolyó bevétellel az ifiház bővítését szeretnénk támogatni, ennek megfelelően a CD irányára Ft. Természetesen azt is fontos-nak tartjuk, hogy azok is hozzájuthassanak a CD-hez, akik számára a megadott vételár kifizetése megterhelést jelent. Tőlük azt kérjük, hogy annyival járuljanak hozzá a költségekhez, amennyivel meg-tehetik. 7

8 Több megjegyzés is érkezett a kérdőívben az énekválasztásunkra. Ezek alapján megerősítettük a már a megalakulásunkkor is megfogalmazott célunkat, hogy a rendelkezésünkre álló hangszeres és énekes adottságok keretein belül minél változatosabb módon állítsuk össze és dolgozzuk fel az énekeket. Ennek megfelelően a továbbiakban nagyobb gondot szeretnénk fordítani például arra, hogy fekete énekeskönyvi énekeket is beemeljünk a szolgálatainkba, illetve hogy időről-időre népi eredetű, reneszánszos hangvételű és Taizé-i éneket, a zsidó énekkincsből származó dallamokat és gospeleket is feldolgozzunk. Ezek mellett természetesen továbbra is szeretnénk a ma születő dicsőítő énekek közül is megtalálni és beemelni a szolgálatainkba az igényesebbeket. Sokan írták, hogy szeretnék, ha a jelenleginél gyakrabban szolgálna az ÉlőVíz az istentiszte-leteken. Csapatunk tagjai többségében családos, több gyermekes szülők, így sokszor már a jelenlegi rendszerességgel is nagyon nehéz megvalósítani a szolgálatunkat, hiszen a felkészülés is sok áldozatvállalást követel meg. Emiatt sajnos a jelenlegi havi egy szolgálatnál többet nem tudunk jó szívvel elvállalni. Hadd ajánljuk viszont a testvérek figyelmébe az esti istentiszteleteket: ezeken többnyire gitáros énekek szólalnak meg. Néhány testvér azt is megfogalmazta, hogy véleménye szerint túl sok ismétlés van az énekeinkben. Én személyesen is teljes mértékben meg tudom érteni ezt a véleményt, hiszen magam is sokáig nem tudtam mit kezdeni a sok ismétléssel, nem értettem, mire valók. Úgy gondolom, hogy mi reformátusok hajlamosak vagyunk arra, hogy Istent az eszünkön keresztül, tudatosan próbáljuk keresni. Jó példája ennek a fekete énekeskönyvünkben megtalálható énekek döntő többsége: ezek egy tudatos gondolatsort járnak végig, gondolatban eljutnak A-ból B-be. Ez nyilván helyénvaló is, szükségünk van erre a megközelítésre. Mégis, idézzük fel, hogy mit üzen nekünk az Úr a nagy parancsolatban: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. (Mk 12, 30). Isten azt kéri tőlünk, hogy ne pusztán teljes elménkből, hanem teljes szívünkből, lelkünkből és teljes erőnkből is szeressük és dicsérjük őt. Vajon megvalósul ez az éneklésünkben? Mi az ÉlőVíz szolgálatai során azt tapasztaltuk meg, hogy az ismétléseken keresztül jobban lehetőségünk nyílik egy-egy egyszerű gondolat (pl.: Atyám, vágyom, hogy szeress, jöjj közel és ölelj át!) mélyebb átgondolására, átélésére, és ezen keresztül szívünk és lelkünk kinyitására. Természetesen nem gondoljuk, hogy bármilyen zenei eszközzel képesek lennénk arra, hogy istenélményt csiholjunk ki magunkból. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha nem egy gondolatsoron robogunk tudatosan végig, hanem megállunk kicsit és hagyunk időt magunknak megpihenni egy gondolaton, azt sokkal jobban át tudjuk élni teljes valónkkal, jobban meg tudunk nyílni az Úr előtt. Hisszük, hogy az Úr arra hív mindannyiunkat, hogy teljes valónkkal: értelmünkkel, szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel is átéljük a vele való találkozást. Magunkat szegényítjük meg, ha a Vele való kapcsolatunkat az értelmünkre akarjuk korlátozni. Tudjuk, hogy szolgálatunkban több olyan elem is van, ami talán egy kicsit idegen a megszokott református hitgyakorlattól (felemelt kéz, ének közbeni imádság, dobolás, sok ismétlés az éneklésben stb.). Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekkel senkit ne botránkoztassunk meg a testvérek közül. Kérjük, ha valaki számára problémát jelent valami a szolgálatunkban, nem ért valamit vagy nem tud mit kezdeni vele, jelezze ezt nekünk, hogy ezt figyelembe véve tudjuk alakítani a dicsőítéseket. Végül szeretnénk megköszönni a sok-sok biztatást és a legfontosabb, hogy dicsérjük együtt a mi Istenünket! Fremda Balázs ÖRÖMHÍR Oszlács Endre és Margit megnyitotta ÖRÖMHÍR nevű keresztyén könyvesboltját a Kőrösi iskola mellett. Nyitva tartás: keddtől péntekig és szombaton Szeretettel várják az érdeklődőket. Házi istentiszteletek Tárnokon Gyülekezetünk az utóbbi időben egyre bővül. Isten kegyelméből nem csupán Érdről, hanem a környék településeiről, Tárnokról, Sóskútról és Puszta-zámorról is csatlakoztak hozzánk testvérek. Különleges alkalmat jelentenek a havonta egyszer, péntek este, lelkipásztorunk vezetésével zajló házi istentiszteletek Tárnokon. Szeretetvendégséggel egybekötött, az Ige körül kialakult beszélgetésekben vehetünk részt, és olyanokkal is találkozhatunk, akik ritkábban jutnak el a templomba, vagy éppen nem a délelőtti istentiszteletekre járnak Érd-parkvárosba, esetleg más keresztyén felekezet tagjai. Imádságban hordozzuk egymást és közös ügyeinket. Ezúton kívánunk áldott karácsonyt mindannyiunknak, egyúttal kérjük gyülekezetünk tagjainak imatámogatását a tárnoki, sóskúti és pusztazámori református ébredésért, az ezres számot meghaladó, magát protestánsnak valló hívő közelebb kerülését Jézus Krisztushoz és a helyi közösséghez. Kulcsár György 8

9 Kedves Gyülekezet! Néhányan már tudtok róla, hogy édesapám hazaköltözött az Ő Urához. Kedves, esetlegesen aktívan vagy alkalmilag dohányzó Testvéreim! Apám 43 évig dohányzott. 18 évesen kezdte, átlag adagja napi 1 doboz barna Sophiane volt. Egyébként sportos volt, ugyanúgy nézett ki, mint én, és legyintett, hogy a betegségek nem a cigitől vannak éves korában aztán sorba jöttek ezek: magas vérnyomás, trombózisok, prosztatarák, agyvérzés féloldali bénulással, végül tüdőrák és áttét csontrák. 60-tól 69 éves koráig volt egy olyan évtized, amikor Isten úgy döntött, hogy keményen átformálja és végül teljes békességgel magához hívja, meghallgatva az utolsó 2 órában történő folyamatos könyörgésemet, hogy végre legyen már vége... Kérlek, ne haragudjatok, hogy leírom: 6 héttel ezelőtt szétesett a tüdődaganat, ami folyamatos magas lázt okozott. Ekkor kezdett szétesni a tüdő is, ami a 6 hét során eltűnt..., nem részletezném, hogyan. Az utolsó 10 óra, de főleg az utolsó 5 óra volt egy kínhalál, haláltusa, fulladással... Ez fizikai kínhalál volt, a lelke az útra, a találkozásra már felkészült volt. Két kérésem is lenne, és féltő szeretettel fordulok hozzátok, hogy tegyétek le a cigarettát vagy az egyéb füstölőket, amíg még nem késő! Ezt a véget így átélni elég sokkoló volt... És persze az egészségesen élő Testvéreknek is szól: kérlek, a szüleiteknek és a gyerekeiteknek is mondjátok el, hogy nagyon szeretitek őket! Amikor átöleltem szüleimet, ez kölcsönösen nagyon nagy erőt jelentett nekünk. Apám kezét végig fogtam. És amit a családi héten Varga Gyuri, a baptista lelkész is mondott: Apák, a fiatokat öleljétek át, és mondjátok el nekik, hogy nagyon szeretitek Őket! És ezt minél hamarabb tegyétek meg! szeptember 8-án, szeretettel: Domba (Máthé Domokos) Görző Mária Görző Marika örökre megpihent. A család elvesztette egyik pillérét: a pótmama és pótnagymama nincs már közöttük. A családdal együtt gyászol a gyülekezet is. Ki volt ő nekünk? Görző Marika gyülekezetünk egyik alapító tagja volt. Testvéreivel, a családdal együtt régen ehhez a közösséghez tartozott: azok közé, akik viharos történelmi időkben arról álmodtak, hogy egyszer lesz saját gyülekezeti otthona, temploma az érd-parkvárosi reformátusoknak is. Az első építési szándék kudarca ellenére szervezték az itt élők a házaknál tartott istentiszteleteket. Marika kész volt a maga eszközeivel és életével szolgálni Isten országának építését. A II. világháború után elindult hitbeli megújulási mozgalom egyik átélője, a kelet-magyarországi ébredés részese volt. Ekkor lett Jézus Krisztus tudatos követőjévé. Elkötelezett keresztyénként tartott és vezetett gyermek-istentiszteleteket. Köztünk között presbiterként a szeretetszolgálat, a diakóniai ügyek felelőseként vállalt feladatot. Amíg csak ereje, egészségi állapota engedte, rendszeresen részt vett a bibliaórákon. Otthonukban is tartottunk házi istentiszteleteket. Napi lelki tápláléka volt Isten igéje, mindvégig imádságos szívvel élt. Kedves, szívélyes személyisége szép bizonyságul szolgált arról a családjának és nekünk is, hogy Jézus Krisztus volt az életének fundamentuma. Áldott legyen az Úr az élete bizonyságtételéért! Egykori gyülekezeti tagunk, Pataki Ilonka néni temetése december 14-én volt az érdi temetőben. Hála a Magasságos Atya Úr Istennek A párommal való találkozás isteni sugallatra jött, mintha meg lett volna írva, hogy nekünk valahol, valamikor találkozni kellett. Ez egy csoda volt, hisz általa boldogságot és biztonságot nyertem és kaptam. Egy belső hang megszólalt bennünk, hogy keressük meg Isten házát. Így indultunk Ili nénihez, a gyülekezetbe. Most már tudjuk, hogy jó úton járunk, ezt sugallta a belső hang és jel, itt lelki békét találtunk. A gyülekezetben egy óriási nagy családot kaptunk, tele szeretettel. Szinte az egész egy Béke szigetére hasonlít, ahol fogjuk egymás kezét, és csendben elmélkedünk. Kérem a jó Istent, hogy mindig legyen velünk, láthatatlanul is fogja a két kezünket, hogy mindig jó úton haladjunk, szeretetben és békességben éljünk egymással. Köszönjük a gyülekezetnek, hogy szívüket kitárva segítettek megismerni ezt a csodálatos nagy családot. Feladatot is kaptam: részt veszek az istentisztelet előtti fogadó szolgálatban. Küldetésemet boldogan vállalom, hisz tudom, hogy Isten bízik bennem. Szücs Kálmán Károlyné Marika 9

10 Kiállítás Orbán Irén munkáiból November 17-én színes, képes szőnyegek lepték el templomunk falait, még a karzatot és a szószéket is. Sokunk számára ismerős a látvány: nem először csodálhatjuk meg az erdélyi származású Orbán Irén tűvel festett történeteit. A képek Erdély varázslatos világát, a régi falusi élet jellemző pillanatait, jeles napjait örökítik meg, személyes élmény alapján. A címek önmagukért beszélnek: Falusi bál, A vásár, Kendermosás, Szapulás, Aratás, Kaszálás, Szántás-vetés, Kenyérsütés, Fonó, Bevonulás, Húsvét, Csíksomlyói búcsú, Konfirmáció, Lakodalom, Kisgyermek születése. Vannak azonban történelmi vonatkozású képek (Rege a csodaszarvasról, Dávid Ferenc emlékére), bibliai témájúak (Ádám és Éva), és megjelenik a népballadák világa is (A halálra táncoltatott leány). Ezek a derűs, szemet-lelket gyönyörködtető alkotások a naiv művészet őszinte bájával tárják elénk a szülőföld, a Nyárád menti, székelyvajai népélet, népszokások emlékeit. Hírt adnak a paraszti életforma, a táj és az ember színeiről, belső szépségéről, hangulati gazdagságáról. Hitelesen ragadják meg és mutatják be a falusi élet eseményeit, a közösségi és családi ünnepeket, a különféle munkafolyamatok jellegzetes pillanatait. Az alkotó eszköze a tű, anyaga a saját eljárással színezett gyapjúfonál és a kemény házivászon. A képek általában vízszintesen tagoltak, a történeteket alulról felfelé haladva olvashatja a néző. Ezeket az egyedi megoldásokkal életre varázsolt munkákat nevezzük varrott képeknek, tűvel festett alkotásoknak. FELAJÁNLÁS AZ IFIHÁZ BŐVÍTÉSÉRE Kedves Testvérek! Istennek hála kinőttük a templomunkat és az ifiházat. Dinamikusan növekedő gyülekezetünk és a szaporodó gyermekek részére helyet kell biztosítanunk. Bővítést tervezünk már régóta, de eddig akadályba ütköztünk a telek beépíthetősége miatt. Most a csatornázás kapcsán lehetőségünk nyílik a telek átminősíttetésére. Ez azt jelenti, hogy álmaink valóra válhatnak rövid időn belül. A legsürgősebb újabb ifjúsági és gyülekezeti termek kialakítása az ifiház bővítésével. A közeljövőben elkészülő terveink 2013-ban engedélyezésre kerülhetnek, az építkezés megkezdődhet és talán 2014-re átadásra és használatbavételre kerülhet a bővítmény. Lehetőségeink adottak. Két kérésünk van. Egyrészt Isten vezetésével szeretnénk megvalósítani az építkezést, ezért kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban ezt a témát. Másrészt durva becsléseink szerint M Ft-ba fog kerülni a beruházás. Jelenleg 1,4 M Ft-unk van lekötve a bankszámlánkon. Ebből az összegből felhasználnánk kb Ft-ot a pincében található kazánház gyülekezeti teremmé alakításához a nagyobb gyermekek részére, a helyszűke gyors megoldása-képpen. A maradék lehet a kezdőtőke. A presbitérium átgondolta, hogy milyen forrásokból tudnánk pénzt gyűjteni az építkezésre. Kapcsolatainkon keresztül külföldi és környező gyülekezetek, az egyházmegye megkeresése valamint pályázati lehetőségek kihasználása mellett feltétle-nül szükség van a gyülekezet tagjainak odaadó adakozására is! Első körben szeretnénk felmérni, hogy ki milyen felajánlást tudna tenni. Minden forint számít. Tehát, ha valaki egy összegben tudna támogatni vagy havonta rendszeresen bizonyos összeget fel tudna ajánlani, töltse ki a kijáratnál található felajánló cédulát. Ez lehet téglajegy a megvalósításhoz, mivel ezek alapján tudjuk tervezni a források beérkezését. A kitöltött cédulákat a felajánlások titkos-ságának biztosítása érdekében kérjük, adjátok oda lelkésznőnknek, Ilonának vagy gondnokunknak Tóthné Csömöri Andreának. A bejáratnál e célra elhelyezett dobozba lehet még beledobni a pénzt. Az adományokat készpénzben lehet befizetni a gyülekezet pénztárába az irodában, illetve átutalás esetén a takarékszövetkezeti számú Érd-parkvárosi Református Egyházközség elnevezésű gyülekezeti számlára lehet indítani. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy megjelöljék a felhasználás célját (ifiház bővítés)! Egyéb ötleteket is szívesen elfogadunk, például hogy kit kereshetnénk meg támogatásért. Köszönettel: a Presbitérium 10

11 KÖRZETGAZDÁKAT KERESÜNK! Körzetgazdák, miért??? Senki ne maradjon ki! Gyülekezetünk nagyra nőtt. Most már annyian vagyunk, hogy könnyen elveszítjük egymást a tömegben. Nem minden gyülekezeti tag tud annyira jelen lenni, hogy biztosan észrevegye valaki. Van aki csendesebb típus, van aki csak ritkán bír jönni, mert messze lakik, beteg vagy idős. Egy jó és lelkes körzetgazdai csapattal megelőzhetjük, hogy valakit elveszítsünk, mert nem figyeltünk rá. Tudjunk egymásról! Mennyi minden történik velünk egy héten? Egy hónapban? Egy félévben? Nem tudhatunk mindenről, de ha semmit sem tudunk, akkor segíteni sem tudunk egymásnak. Eljut-e vajon a presbitériumig, ha valakinek anyagi támogatásra lenne szüksége? Megtudja-e a Tiszteletes Asszony, ha valakinek lelki támogatásra lenne szüksége? Rendszeres láto-gatásokkal javíthatunk ezen, és elérhetjük, hogy többet és jobban tudjunk egymásnak segíteni. Ismerjük egymást! Ercsitől Budapestig, Parkvárostól a Tusculánumig, a gyülekeztünk szét van szóródva. Mégis sokszor közel lakunk egymáshoz, de ezt nem mindig tudjuk. És honnan tudhatunk új tagokról? A körzetgazdák segíthetnek abban, hogy megismerjük a körülöttünk lévő testvéreket, és kialakuljon egy kis helyi közösség is. Körzetgazda, én? Mindenki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzájárulni a fentiekhez és ezáltal építeni a gyülekezetünket, közösségünket. A jelentkezéshez nem szükséges, hogy valaki különleges szociális képességekkel rendelkezzen. Tervezünk egy, a Tiszteletes Asszony által vezetett látogatási képzést. A körzetgazdáktól azt várjuk, hogy a körzetüket évente legalább egyszer, de inkább többször végiglátogassák. Ezen kívül lesznek rendszeres körzetgazdai találkozók, illetve támogatunk minden kezdeményezést, ami a körzetközösség építését segíti. Ezért olyan körzetgazdákat keresünk, akiknek van / lesz idejük ezt a feladatot ellátni és akik megfelelően mozgósíthatók. Néhány tévhit létezik a körzetgazdai feladatkörről, ezeket szeretnénk tisztázni: - A körzetgazda nem rendőr vagy polgárőr. A körzetgazdának nem az a dolga, hogy biztosítsa a rendszeres templomba járást és a helyes viselkedést. Azt sem várjuk tőle, hogy visszahozza az eltévedt bárányokat vagy az oroszlánoktól védje a nyáját. - A körzetgazda nem lelkigondozó. A körzetgazda nem professzionális lelkigondozó, akitől azt várjuk, hogy a lelki válságban lévő testvéreknek magas szintű támogatást nyújtson. Hallgatni, meghallgatni azonban mindenki tud! Várjuk tehát a jelentkezéseket! Kedves testvéreim! Jelenleg nincs elég körzetgazdánk. A körzetgazdagság megszervezésének az első lépése, hogy keressünk még lelkes önkénteseket, akik erősítenék a csapatot. A templom kijáratánál találtok erről részletesebb információt, de ben is csatoltam ugyanazt az anyagot, illetve itt is újra összefoglalom a lényegét: - A körzetgazdáknak az az elsődleges feladata, hogy a gyülekezet aktív részével foglalkozzanak - A legfőbb cél a közösségépítés: senki se maradjon ki, tudjunk egymásról és ismerjük egymást! - A feladatkör: évi 1 vagy 2 alkalommal végiglátogatni a körzetet, részt venni a körzetgazdai találkozókon, mindenkihez eljuttatni a Gyülekezeti Hírlevelet. Jelentkezni lehet a templomban személyesen vagy telefonon: vagy ben: Várom a jelentkezéseket, a már működő körzetgazdák és a presbitérium nevében is nagyon köszönöm a segítséget! Berend Oosterhuis presbiter Í R Á L D Á S Legyen poharad mindig tele, legyen erős a háztető a fejed fölött, és jó ideje légy már a mennyben, amikor az ördög észreveszi, hogy meghaltál! Találta és közreadja: Fremda Sarolta A június 3-i istentiszteleten köztünk szolgált az Érden élő szellemi sérülteket gondozó Habilitációs Központ csengettyűs együttese Bolyki Eszter zenetanár és zeneterapeuta vezetésével. Az általuk készített tárgyakból is vásárolhattunk. Október 5-én a Bolyki Brothers együttes adott koncertet a Művelődési Központban a Habilitás Központ javára. A Garai Ház Alapítvány kéréssel fordult gyülekezetünkhöz. A sérült fiataloknak otthont adó intézmény vezetője Némethné László Tünde református lelkész, aki hosszú ideig volt gyülekezetünk tagja. Segíthetünk akár közvetlen pénzadománnyal, akár azzal, hogy vásárolunk az általuk készített gyertyákból, bodzaszörpökből. 11

12 GYÜLEKEZETÜNK PRESBITEREI Benczéné Dizseri Márta 2030 Érd, Harangvirág u dr. Erdélyi Dániel 2030 Érd, Ligetszépe u Kecskés András 2030 Érd, Szovátai u. 17/a com Kulcsár György 2440 Tárnok, Hazatérők u Miádovits Jánosné 2030 Érd, Liptói u Oosterhuis Berend 2030 Érd, Mérnök u Pető Zsolt 2030 Érd, Nyárfa u Tóthné Csömöri Andrea (gondnok) 2030 Érd, Cseresznyefa u hu Varga Csaba 2030 Érd, Murányi u : H Í R E I N K : Június 10-én a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódva kötött házasságot templomunkban Süle Mária és Szűcs Kálmán. Június között tartottuk a szokásos nyári gyermektábort mintegy 60 gyermek részvételével. A foglalkozások témája a Jónás könyve volt. Július 30-tól augusztus 5-ig családos hetünk volt Balatonfenyvesen. Vendég előadónk volt Varga György baptista lelkész. Augusztus 2.-án megkereszteltük Kecskés Dorkát. November 17-én nyitottuk meg templomunkban Orbán Irén és Kiss Anna erdélyi hímző asszonyok tűvel festett szőnyegképeinek kiállítását. November 25-én, vasárnap du. 17 órától a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében az Amaro Del ( a mi Istenünk ) kárpátaljai cigány dicsőítő csoport koncertjét hallgathattuk. A cigány magyar ukrán megbékélés jegyében összeállított műsor alapul szolgált az amatőr zenészek személyes vallomásaira, bizonyságtételeire is. December 1-én, szombaton délután négy fiatal számolt be nyilvánosan a konfirmációs oktatásban szerzett ismereteiről. A négy lány (Bencze Annamária, Dizseri Krisztina Kinga, Szilas Judit és Vidák Réka) másnap, az istentiszteleten bizonyságot tett hitéről, és a fogadalomtétel után először vehetett részt az úrvacsorai közösségben. A KFT (Krisztusra Figyelő Tanulók) közössége új beszélgetős csoportot indít a 4-5. osztályosok számára. Várjuk a jelentkezéseket! December 15-én, szombaton este 6-kor az érdi BACH Kamarazenekar adott koncertet templomunkban. 16-án, vasárnap délután 4-től az ÉlőVíz együttes szervezésében tartottunk adventi zenésénekes dicsőítő alkalmat és istentiszteletet. Városunk vezetőinek részvételével mind a négy adventi vasárnap délután 3 órakor ünnepélyes szabadtéri gyertyagyújtásra kerül sor a Fő téren felállított adventi koszorúnál. A hivatalos köszöntőt rövid műsor követi városi és gyülekezeti kórusok, gyermekcsoportok és lelkipásztorok közreműködésével. December 23-án gyülekezetünk énekkara szolgál, és lelkésznőnk, Vassné Baki Ilona hirdeti az igét. Postacímünk: 2030 ÉRD, Csurgói u. 4. Lelkipásztor: dr. Vassné Baki Ilona Telefon: 23/ Segédlelkész: Nagy Dávid, 06/ Bankszámlaszámunk: Honlapunk: Istentisztelet: vasárnap de. 10 h -kor, este 6 h -kor Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján Ökumenikus imaóra: hétfő du. ½ 5 Bibliaóra: szerdán de. ½ 10-kor 12

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség 22 sz szeptember.qxd 9/13/03 1:06 PM Page 1 Újfolyam 22. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31) 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat 2. (1Kor. 12:31) 2011-es év alapigéje: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet 1Ján. 4:18 3. 2011. II. évf. 1. megmutatom

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben