GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet december SZÍVBÉLI BIZALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM"

Átírás

1 GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet december SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1) A jövőbe vetett hitünk átszövi az egész életünket, meghatározza a döntéseinket. Meghatározza és befolyásolja a cselekvéseinket, az álmainkat, a terveinket, az útjainkat. Mindent-mindent átfog ez a fajta hit. Életünk egész folyása valóban hitsors: arról szól, hogy hogyan valósítjuk meg a saját elgondolásunkat és a saját hitünket. Mert hogy a hit egy jövőbeli esemény valóságként kezelése. Ami még nincs a kezünkben: a ma este sem, a ma délután sem, az istentisztelet végének időpontja sem. Mégis abszolút biztonsággal beszélünk róla. Úgy számítunk a közeli és a távoli jövőre, mint ami biztosan bekövetkezik az életünkben. Pedig az egész életünk csupán feltételezések, hipotézisek állításának a sora. Feltevésekben gondolkozunk, és ezekre építjük az egész életünket. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. A Biblia eredeti nyelvében, a görögben, pontosan ezt jelenti a bizalom: hipotéziseket, feltevéseket állítok föl, amelyek a jövőre vonatkoznak, és ezeket valóságként kezelem. Ez az a szívbéli bizalom, amit hitnek nevez meg az ige. Mit is jelent hinni? Szívbéli bizalom, amikor ráállok a jövőre, amikor ráteszem az életemet egy jövőbeli esemény bekövetkezésére. Készpénznek veszem, számítok rá. Bármiben való hit céltudatos cselekvések sorát indítja el a szívünkben, lelkünkben, életünkben. Amit remélek, és amiben hiszek, ahhoz igazítom a tetteimet, ahhoz öltöztetem fel az érzelmeimet, ahhoz hívom elő a bennem élő gondolatokat és emlékeket, és a felé indulok, amit ezek jelentenek a számomra. Az általános hit ilyen. Mit mond az ige a keresztyén hitről? A hit a keresztyén hit kétféle dologból tevődik össze: ismeretből és bizalomból. Mit ír az igaz hitről a Heidelbergi káté? Mi az igaz hit? Nemcsak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mind azt, amit az Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szent Lélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelemből egyedül Krisztus érdeméért. És a Helvét hitvallás: A keresztyén hit ugyanis nem egy vélekedés, vagy emberi elhitetés, hanem szilárd bizalom, és világos és állandó lelki igenlés, de különösen az isteni ígéretnek és Krisztusnak, minden ígéret beteljesülésének a legbizonyosabb megragadása. A hit születésének folyamata az, hogy elhangzik egy szó, egy mondat, egy kijelentés, fölhangzik az Isten üzenete. Minden hit így kezdődik, hogy szólt az Úr, hogy egyszer csak beszélni kezd velünk, egyszer csak megszólít, egyszerre csak szava és üzenete van hozzánk. Van, akinek közvetlenül az Úrtól, és van, amikor Isten üzenete csak próféták szája által hangzik fel. Az Úr megszólít valakit, és tolmácsává teszi, hogy átadja az üzenetet az egész népnek. Az üzenet pedig a nép egész életét befolyásolja, az egész nép sorsát dönti el. Az Újszövetségben egy kicsit másképp történik a hit születése. A hit mindig találkozásoknak a következménye, a Jézussal való találkozásokra adott válasz. Krisztus találkozik valakivel, és ott elhangzik egy szó, egy mondat, elhangzik egy felszólítás, és annak az illető egész életére, személyére kihatása van, megváltoztatja az egész életét. Krisztusom, elindulok arra, amerre Te tanácsolsz, amerre Te szeretnél vezetni (Részletek Vassné Baki Ilona lelkipásztor aug. 12-én elhangzott igehirdetéséből)

2 Az Apostoli Hitvallás Gyülekezeti csendes napok (2012. aug. 31- szept. 2.) A templomunkban megtartott gyülekezeti rendezvényünk elsősorban az életkörülményeik miatt nem elég mozgékony testvéreinket vonzotta, különösen az idősebbeket. Az Apostoli Hitvallás (CREDO), közismert nevén Hiszekegy (a továbbiakban: Hitvallás) üzenetében részekre bontva mélyedtünk el. A három nap előadásai híven követték az imádságban megfogalmazottak sorrendjét. Első napon a Teremtő Isten és Atya, Jézus Krisztus születése, személye, szenvedése, második nap Jézus Krisztus halála, pokolra szállása, feltámadása, mennybemenetele és visszajövetele, a Szentlélek és az egyház, harmadnap a szentek egyessége, bűneink bocsánata és testünk feltámadása volt a téma. Asztalközösségeinkre eltekintve az ebédtől, amely a Festal étteremben volt a templomteret kiegészítő helyiségekben és a kertben került sor. Előadó lelkészeink Vassné Baki Ilona, Sánta Ibolya, Fekete Ágnes, Nagy Dávid voltak. A reggeli áhítatokat Kecskés András presbiter és Szabó Imre nyugalmazott lelkipásztor testvérünk tartotta. Csak légy egy kissé áldott csendben, / Magadban békességre lelsz. A 274. dicséretünknek ezek a sorai jutnak eszünkbe, ha felidézzük az idei csendes napi alkalmakat. Valóban igaz, hogy szükségünk van csendes percekre, órákra ahhoz, hogy megérezzük Isten közelségét, kiáradó szeretetét, hogy lelkileg feltöltekezzünk, megújuljunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. Az Ószövetség legnagyobb felismerése, hogy egy az Isten. A Hitvallást nem az apostolok írták. A kereszténység elterjedésével szükségessé vált megfogalmazni a keresztény hit lényegét, el kellett határolódni a pogány (sokistenhitű) világtól. A Hitvallást a felnőtt-keresztségnél mondták el először. Korábbi, bővebb szövegváltozatát írásos formában a niceai zsinat rögzítette 325-ben, és a konstantinápolyi zsinat 381-ben egységesítette ( Niceakonstantinápolyi Hitvallás ). A keleti egyházak ma is ezt használják. A 6-8. században Rómában kialakult Apostoli Hitvallás tömörebb. A 9. században vált általánossá Európában. A nyugati történelmi egyházakban ma is az istentiszteletek szerves része. A Hitvallás szigorúan követi a Bibliát, tömören sorolja fel a keresztény hit legfontosabb tételeit. A Hitvallás a Szentháromságról szól az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Istent dicséri, magasztalja. Ez egy ünnepélyes, himnusz jellegű imádság. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Valljuk Jézus Krisztus istenfiúságát, hiszen abban a korban a keresztre feszítés mással is megtörtént, de a Szentlélektől való fogantatás és a feltámadás egyedül Jézusé! Az Ő kereszthalála miattam, helyettem, érettem történt! A mi adóslevelünk Istennél volt, amit kitöltött, ellentételezett a Fiúnak, Jézus Krisztusnak az áldozata. A kereszten egyszerre volt ott a szenvedés és a szeretet. Jézus a kereszten győzte le a sátánt: Elvégeztetett. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Jézus azért szállt alá a poklokra, hogy evangéliumot hirdessen az ott várakozóknak, szenvedőknek. Az Élet elnyeli a halált, hiszen Jézus feltámadt, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján. Jézus hazatért, ahonnan elindult, de közben miattunk, érettünk maradandó változás állt be. Az Ige testté lett, de amikor fölment a mennybe, a test nem vált Igévé. Jézus maradandó, örökkévaló uralomra telepedett le az Atya jobbján. Jézus a szenvedőkkel azonosul. Megnyugtató tudat, hogy van egy Pártatlan Bíró, a Szentháromság, az Isten, aki ítél. Az ítélet nem azonos a kárhozattal, hanem helyre hozása a helytelennek. De kárhozat, azaz Isten-nélküliség is van ez az istentelenek útjának következménye! A mennyben strukturált rend van. Minden a helyére kerül a hívők életében is. Szembesít önmagunkkal, és az fájdalommal jár. Fájdalom, hogy embertelen vagyok, és nem tudok magamtól ezen változtatni. A bűnök utólag felismerhetők és ezért nem változtathatók. Adósai Istennek voltunk, de rabszolgái a sátánnak vagyunk. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes 2

3 anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Életünk változásához nélkülözhetetlen a Szentlélek ajándéka, amelynek kitöltetése gyökeresen megváltoztatja a személyiségünket. A Szentlélek, a Vigasztaló tulajdonképpen Jézus-pótlék ; akkor adatott, amikor már Jézus nem volt látható, tapintható. A Szentlélek nem helyhez, korszakhoz kötött, hanem korlátlan és időtlen! A Szentlélek a bennünk lakozó Isten. Pál az Isten fuvallatának, leheletének nevezi. A Szentlélek lényegében Jézus ÉS az Atya lelke együtt! Általa az Isten gyermekeivé lehetünk. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenként annak tagjai. (1Kor 12, 12 és 27) Hiszem a bűnök bocsánatát, nemcsak a sajátomét, hanem a többi embertársamét is! A bűnök megbocsátása az adósságlevelünk eltörlését jelenti. Feltétele, hogy higgyünk Jézusban, mert az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által valljuk meg bűnös voltunkat és kérjük az Atyát, hogy Fia áldozatáért részesítsen a megbocsátás ajándékában. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, mert a Bibliában több szemtanú, kortárs, számos esetben tesz bizonyságot róla, és mert kijelentetett az Evangélium; Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Az öröklét a Jézussal való zavartalan, folyamatos együttlétet jelenti. A hitnek nincs tárgyi biztosítéka, a hit a reménylett dolgokban való bizakodás. Mindarra, amire a Hitvallásban bizonyságot teszek, hogy hiszek benne, Jézusnak, az Isten fiának aki befogadta a bűnösöket élete és halála a garancia. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert, ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. (Róm 5,8-10) Tiszta szívből kívánjuk, hogy töltse be a testvéreket a Hitvallás biztatása, legyen napi útravalójuk. Hívjuk, várjuk a testvéreket, hogy a jövőben nagyobb létszámban kapcsolódjanak bele ezekbe a léleképítő alkalmakba, rendezvényekbe! Nagyné Csilla és Fremda Sarolta JÉZUS KRISZTUS ÚR (Fil 2,11) És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt. (Jel 5,11-1) Mit látunk? Mit hallunk? Az angyalok és a mennyei seregek sokasága hatalmas hangon dicsőíti a mindenség Urát, a megöletett Bárányt. A teremtmények visszhangozzák a dicsőítést: övé minden hatalom és dicsőség. Ő az Úr! A négy élőlény áment mond az ég és a föld párbeszédére. HITVALLÁS Hatalmas, kozmikus jelenet szem- és fültanúi vagyunk. A mennyei, szellemi világban és a teremtett mindenségben hangzik a Jézus Krisztust dicső-ítő hitvallás. A hitvallás a felismert igazság nyílt vállalása, kimondása. A hitvallás: nyilvános bizonyságtétel, tanúskodás. Tartalma állandó, szilárd meggyőződésen alapul. A tanúskodás veszélylyel is járhat. A hitvalló akarva vagy akaratlanul szembe kerül másokkal. A hitvallás: martürion, mártírium, állhatatos hűség egészen a végső vállalásig, a vértanúságig. Ősegyházi hitvallás: Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,5-6) JÉZUS A KRISZTUS Néha úgy emlegetjük az Úr nevét, mintha csupán földi, két elemből álló személynév volna. A vallásos zsidók számára azonban ez a névkapcsolás botrányos istenkáromlást jelentett. Ha a názáreti ács fia valóban a Krisztus, akkor eljött a Messiás. Ő a Messiás. Ő a Szabadító Úr. Képtelenség!!! A két név együtt: döbbenetes állítás, bizonyságtétel, hitvallás (mártirium) JÉZUS KRISZTUS. 3

4 A Jézus (görög Iészúsz, héber Jesuáh) név jelentése: az ÚR (JAHVE) megszabadít. A Krisztus (görög Khrisztosz, héber Mássiah) nem személynév! Ő a Felkent király vagy főpap, akié a hatalom. A Messiás: hivatás, szerep, cím, politikai és vallási értelemben. Még a sorrendnek is van jelentése. Jézus Krisztus: a Jézus nevű szabadító, aki közöttünk élt, a földön járt. Megalázták a világban, mégis Ő a Felkent király, Ő az Úr. Krisztus Jézus: a mennyből adatott király, a Felkent, Isten Szentje, a Messiás. Szolgává lett, de Isten felmagasztalta. Övé minden hatalom és dicsőség. Ő Izrael reménysége, a régóta várt Szabadító, megmentő, az ideális uralkodó, aki helyreállítja az országot, a békét. Ideális főpap, Isten hű szolgája, követe, prófétája, képmása. Ő a mindenség ura. Az Újszövetség drámai pillanatai azok, amikor valaki nyíltan megvallja, hogy számára Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. A keresztény hitvallás belső lényege, magja, csírája ez a kijelentés. Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus (Márk 8,29). Pál bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 18,5). Apollós a nyilvánosság előtt bizonyította az Írások alapján, hogy Jézus a Krisztus (ApCsel 18,28). Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1Jn. 5,1). Jézus a Krisztus! JÉZUS ISTEN FIA A görög Theosz, Isten ( ebből teológia) szó héber megfelelője az elóhim, amit gyakran köznévként is használtak ( istenek ). A görögben fokozatosan tulajdonnévvé vált: Ő a mindenható IS- TEN. A görög üiosz, valakinek a fia (héber Ben). Nem gyermek, hanem az atya bizalmára méltó érett, felelős személy. Theou Üiosz, Isten Fia (a héberben még Dávid fia, Embernek fia): maga Isten. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten Fia vagy! (Mt 14,33) Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében (Ján 20,31). Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! (Zsid 4,14) A hitvallás itt nem vallásfelekezetet jelent, hanem bizonyságtételt, egyértelmű, egyenes beszédet (homologia). A hitvalló kitartóan, teljes meggyőződéssel ugyanazt állítja. JÉZUS KRISZTUS ÚR. Többek szerint ez a legősibb kötött szövegű hitvallás. Megőrizte a Fil 2,5-11: Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr (Küriosz Jézusz Khrisztosz) az Atya Isten dicsőségére. Küriosz eredeti jelentése: Úr, tulajdonos, birtokos, aki mindenki felett uralkodik. Az Ószö-vetségben: Izrael Istene, az ÚR (JHVH). A Római Birodalomban egyedül a császárt megillető isteni cím. Jézus Krisztus: Istennel egyenlő méltóság, valóságos Isten, mennyei dicsőségben. A mindenség Ura szabadító Jézussá lett, hogy megváltó halálával Krisztussá legyen. Ő a Messiás, Ő az Úr: övé minden hatalom, az Ő nevére minden térd meghajol. Jézus Krisztus Úr. JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA ÜDVÖZÍTŐ A tömör, 3 szavas hitvallás szoros és bensőséges kapcsolatot jelentett a Krisztusban hívők között. Ez ugyanakkor a messiási cím botrányos átértelmezése, a Messiás-hit magasabb szintre emelése, Jézus isteni mivoltának elismerése. Az ősi hitvallás ( Jézus Krisztus Úr ) vita a tévtanítókkal (J. csak ember ), szembefordulás a római császárkultusszal, így akár a vértanúság vállalása. Titkos jelek, szimbólumok is erősítették a közösséget. Egy függőleges vonal és egy nagy X egymásba fonódása: Iészúsz Xrisztosz neve. Különös történet: a HAL mint őskeresztény jelkép. A Jézus Krisztus Isten Fia hitvallás görögül: Iészúsz Xrisztosz Theou Üiosz. E 4 szó kezdőbetűihez még egyet kapcsoltak: Szótér, azaz megmentő, megtartó, szabadító, üdvözítő. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. (1Jn 4,14-15) Ezzel a szóval bővült az ősi hitvallás. Az öt kezdőbetűt összeolvasva: I+CH+T+Ü+SZ, ami görögül halat jelent. Így lett a hal a hitvallók, a bizonyságtevő mártírok titkos jelképe a katakombák falán. A hal-szimbólum láttán mi is mindig elmondhatjuk magunkban: Jézus Krisztus Isten Fia, Üdvözítő. Ehhez a hitvalláshoz nyúlik vissza a keleti ortodox egyház ősi imádsága, a Jézus-ima is: Jézus Krisztus, Istennek Fia, könyörülj rajtam! A komolyan vett hitvallás imába csap át, a vállalt bizonyságtételből reménység fakad. Jézus Krisztus Úr: Ő az életünk, a családunk, a közösségünk, gyülekezetünk, nemzetünk és az egyház Ura. Minden földi hatalom felett is Ő az Úr: Uraknak ura, Királyok királya (Jel 17,14). Ő a mindenség, a teremtett világ Ura, minden általa és reá nézve teremtetett (Kol 1,16). Ígérete szerint visszajön, újra megjelenik a földön teljes dicsőség-ben. Ez a benne hívők legfőbb reménysége. Erre az alapra épült az Apostoli Hitvallás is, amelyben kibontakozott a Szentháromság, a megváltás, az egyház, az üdvösség és a feltámadás misztériuma. A hitvallások közös vonása: egyetemes érvényűek, minden Krisztus-követő felekezet és közösség vallja őket. A hal titka mindannyiunké! Elhangzott aug. 31-én, a gyülekezeti csendes napok bevezetőjeként. KA 4

5 Gyülekezetünk levelező hálóján szenvedélyes és elgondolkodtató vita alakult ki abban a kérdésben, hogy vannak-e, lehetnek-e, a hiteles keresztyén életben szükségszerűek-e ma is a csodás gyógyulások. A témát Kiss Zoltán testvérünk vetette fel azzal kapcsolatban, hogy egy közeli városban Tábitha háznak nevezték el a gyermek-hospice intézményét, ahol halál közeli állapotban élő, az orvosok mai tudása szerint gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket gondoznak. (Tábitha az Ap- Csel 9,36-42 igéi szerint mély hitű, példás életű nőtanítvány volt, akit Péter apostol imája hozott viszsza a halálból.) Az eszmecsere sokfelé ágazott, nem vezetett feltétlenül közös látásra és meggyőződésre. Egyik résztvevő sem vonta kétségbe Jézus Krisztus gyógyító erejét és hatalmát. Vannak, akik megtapasztaltak hiteles, orvosilag nem magyarázható, csodásnak tekinthető gyógyulásokat. Pál apostol a Lélek által kapott kegyelmi ajándékok közé sorolja a gyógyítás ajándékát, ezt azonban nem emberi képességekhez vagy módszerekhez köti (1Kor 12,9). Azt sem gondolhatjuk, hogy bizonyos feltételek megléte esetén a csodás gyógyulás szükségszerűen bekövetkezik. Az alábbiakban két, bibliai és hitbeli érvekkel is alátámasztott álláspontot ismertetünk. Ezeket természetesen lehet elfogadni, de lehet akár szabadon megkérdőjelezni vagy tovább gondolni. Kedves Zoli! Engem régebben sokat foglalkoztatott ez a csodálatos gyógyítás kérdés. Hadd osszam meg veled is, a gyülekezettel is, hogy mire jutottam. Nekem úgy tűnik, hogy a Biblia által felölelt hosszú történelmi korszakban a látványos nagy csodák és csodás gyógyítások nem egyenletes gyakorisággal fordulnak elő. Mózes idejében sok ilyen történt, meg Jézus és a tanítványok fellépésének idejében is, talán mert az Úr így tette egyértelművé minden ember előtt, hogy az az új tanítás, amit az illetékesek hirdetnek, valóban Tőle származik. Még egy-egy hasonló időszak volt, pl. Illés idejében ez is egy különleges helyzet volt, az északi országrész közeledett a végzete felé, és az Úr még egyszer, a legegyértelműbb módon is tudtukra adta, hogy Ő az Isten, nem a bálványok (pl. Karmel hegyi áldozat, bár erre sem tértek meg, nem engedelmeskedtek, és végleg el is tűntek Asszíriában). Ha megnézzük pl. Dávid király időszakát, amikor zsoltárok születtek, a példakép király uralkodott, ígéretek teljesültek, akkortájt nem voltak ilyen csodák. Voltak emberileg szinte elképzelhetetlen helyzetből született háborús győzelmek (akár pl. Góliát ellen is), meg döbbenetes véletlen egybeesések (pl. pont akkor érte el Sault a filiszteusok betörésének híre, amikor ő bekerítette Dávidot, de még nem kapta el; Abigél időben érkezett okos tanácsa; Dávid és Bethsabé első fiának halála egyébként alapból hatalmas csecsemőhalandóság volt az ókorban; tömérdek történetet lehetne sorolni), de nem történtek olyan látványos nyilvános csodák, mint a fenti bekezdésben említett időkben. Vagy pl. Ezsdrás és Nehémiás korszaka. Akkor is voltak fantasztikus dolgok pl. milyen gyorsan készült el a fal, vagy hogy újra és újra elnyerték az uralkodók támogatását, stb. Nem olvasunk viszont a fizika vagy a biológia szabályainak felfüggesztésével járó nagy erejű, sok ember előtt megmutatott látványos csodákról. Igazából a bibliai korszakok többsége csodák szempontjából csendes az exodushoz vagy az első századhoz képest. Inkább az utóbbiak a kivételes időszakok. Ha az Úr Jézus hároméves szolgálata lenne a mindenkorra vonatkozó standard, akkor az első századi ki nem végzett keresztyének közül máig is élnie kéne rengetegnek, hisz mindenféle betegségből meggyógyított embereket, sőt halottakat támasztott fel... Azt gondolom, Isten kedves esztendeje (Lk 4,19) volt az a periódus, kivétel, nem standard. Nekem az az érzésem, hogy bár Isten szólt és szól minden korszakban, és érzékelhetően beleavatkozik az eseményekbe, azokat a nagy látványos, az ő létét vagy igéjét igazoló csodákat mintha csak különleges pillanatokban alkalmazná. Tényleg megtapasztaltuk újra és újra az Ő erejét számunkra ilyen példa volt az, hogy gyerekeink és mi egészségesek maradtunk Indiában, ahogy ígérte, amikor a Tőle kapott küldetésben jártunk ott de nem olyan csodákon keresztül, amiket hiányolsz. Mintha azt akarná, hogy keresni kelljen őt, hogy hitből és ne látásból kövessék, hogy az övéi ugyanolyan nehéz pályán fussák meg földi életüket, mint a világ. Arról kéne, hogy megismerjenek minket, hogy mennyire szeretjük egymást, és nem arról, hogy a mi családunkban nem fordul elő vagy meggyógyul minden betegség (Jn 13,35). Kezdő orvos koromban elmentem megnézni karizmatikus közösségeket, ahol kézrátételes gyó-gyítások történtek, és beszéltem ilyen gyülekezetek-hez tartozó emberekkel. Kerestem, hogy történtek-e tényleg csodás gyógyulások. Nem állítom, hogy mindenre kiterjedő vizsgálódást végeztem, csak 5

6 próbálkoztam egy kicsit. Mindenesetre egyetlen olyan esetet sem sikerült találnom, amikor csodának fogadhattam volna el a gyógyulást. Rendszerint 1) legalább is részben psychosomaticus betegségekből (pl. gyomorfekély) vagy 2) gyakran spontán is gyógyuló betegségekből (csecsemő neuroblastoma daganattal) vagy 3) kezelt, és elvileg gyógyszeresen kezelhető betegségekről volt szó, amiket a gyülekezet előtt történt kézrátételes gyógyulásként találtam. Nagy dolog, és nem magától értetődő ilyenkor sem a gyógyulás, de biztos érted, mit akarok mondani... Egyetlen egy valakitől hallottam valódi csodákról történetet: egy angol orvos házaspártól, akiknél orvostanhallgató koromban laktam egy bő hónapot. Ők korábban Malaysiában dolgoztak misszio-náriusként, és az evangélium hirdetését ott néhány látványos csoda kísérte (amit egyébként nem ők tettek, hanem megesett körülöttük). Például egy igehirdetőt meg akartak ölni helyi kemény legények, és együtt láttak félelmetes hatalmas fehér ruhás férfiakat az igehirdető körül az erdei úton, aki egyébként tök egyedül bandukolt, a harcosok nem merték megtámadni, többen közülük megtértek. Ez is az új tanítás hirdetésének jelekkel történő megerősítése címszó alá fér be az én fejemben. Az őszinteséghez az is hozzátartozik, hogy orvosként én az emberek többségénél jobban tudatában vagyok a szakmám határainak és hibáinak. Valószínűleg több diagnosztikus és egyéb tévedésről hallottam, a részletek ismeretével, mint a laikusok. Ezért pl. nagyon jól tudom, hogy ha valahol valamikor egy orvos azt mondta, hogy valaki meg fog halni stb., az nem mindig a materiális világ kész törvényszerűsége... Ha alaposan megkapargatja az ember az esetet, sok érdekes részlet változtathatja meg a sztorit. De valóban egyetértek: elvileg nincs abszolút gyógyíthatatlan ember, Istennek minden lehetséges. Vannak is döbbenetes fordulatok, nagyon valószínűtlen kimenetelek. A másik oldalról meg voltak emberek, akiknek a gyógyulásáért nagyon odaszántan imádkoztam, böjtölve, hittel, és Isten mégsem lépett közbe, a betegség természetes lefolyása szerint történtek a dolgok. Én úgy érzékelem, hogy az Úr alapjában véve és rendszerint hagyja, hogy a maga által felállított fizikai, kémiai, biológiai törvények működjenek. Ha csodát tesz, amennyire az én eddigi pici életem tapasztalatai mutatják, azt sem csinnadrattával teszi. Vissza a témához... Tényleg esetlen dolog Tábitha háznak elnevezni egy hospice-t. Legalább is engem zavar az a gondolat, hogy az orvostudomány számára gyógyíthatatlan betegek esetleg valami utolsó (utáni) pillanatban történő csodás gyógyulásban reménykedjenek miatta. Én is nagyon tiltakoztam volna ez ellen a név ellen, ha jókor jó helyen lettem volna... Persze valószínűleg nem sok odakerülő kezd gondolkodni a ház nevének a jelentésén. Ha viszont azt az üzenetet bontják ki belőle, hogy lesz feltámadás, akkor jó. Dani (dr. Erdéyi Dániel) Kedves Zoltán! A levél nem botránkoztatott meg, csak elszomorított. Ez talán érthető. Néhány igehelyet szeretnék figyelmedbe ajánlani. 2Kor 1,7-10 Pál saját betegsége, könyörgése Fil 2,25-30 Pál nem tudja meggyógyítani Epafroditust 2Tim 4,20 Pál betegen hagyja Milétusban Trófimust 1Tim 5,23 Pál egy kevés bort ajánl Timótheusnak gyomorpanaszaira való tekintettel Az idézett igék megértését azzal is szeretném segíteni, hogy olvasmányokat ajánlok igaz szeretettel. Könyvek az Evangéliumi Kiadótól. Megrendelhetők a címen vagy az interneten. Benedikt Peters: Jelek és csodák, és ezzel egy füzetben: John C. Whitcomb: Akarja-e Isten, hogy a keresztyének ma csodákat tegyenek? Werner Gitt: Csodák és csodálatos dolgok Végül saját személyes megjegyzéseim: Találkoztam "hívőkkel", akik betegek gyógyításával is kísérleteztek. Jó szándékukról beszéltek, de valójában a betegek gyalázatos megalázása történt. Közben nem mellékesen megszentségtelenítették az Igét és a hitet (liturgikusan!). Még szerencse, hogy a Szentlélek az erősebb! Az orvosok nem kérték, hogy védjem őket. Ezért csak tényként írom: az orvostudomány munkahipo-tézise szükségszerűen anyagelvű. Az alkalmazás, a gyógyítás azonban nem szükségszerűen materialista. Még akkor sem, amikor az orvos megállapítja, hogy az ő ismereteivel és eszközeivel a beteg-ség gyógyíthatatlan. Testvéri szeretettel: Kólya Dániel Legfontosabb hírünk: A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1Jn 2,17) 6

7 Az ÉlőVíz immár hetedik éve végzi szolgálatát a gyülekezetünkben. Idén nyáron készítettünk egy kérdőíves felmérést, hogy megtudjuk, mi a véleménye a testvéreknek a szolgálatunkról. Ennek a felmérésnek szeretnénk most a tanulságait megosztani. Nagy örömünkre a kérdőívet több mint 50 testvér kitöltötte, ez úton is köszönjük nekik, hogy rászánták az időt. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyülekezet mennyire tudja velünk együtt énekelni az énekeket. 1. Az ÉlőVíz szolgálatakor én is szoktam énekelni néhány éneket 26% az összes éneket 19% a legtöbb éneket 55% Az eredmények biztatóak, hiszen a válaszadók 74%-a az összes vagy a legtöbb éneket velünk szokta énekelni. Mégis, van 26%, akik csak néhány énekbe kapcsolódnak be. A felmérés szerint ennek fő oka az, hogy sokan nem ismerik eléggé az énekeket ahhoz, hogy velünk tudják énekelni őket. Célunk az, hogy lehetőség szerint az egész gyülekezettel együtt dicsérjük az Urat, ezért a jövőben mindenképpen szeretnénk javítani az új énekek ismertségén. Ennek érdekében: Nagyobb súlyt fogunk fektetni az istentiszteletek előtt az új énekek tanítására Az új énekeket gyakrabban fogjuk ismételni Tervezzük az gyülekezeti gitáros énekfüzet bővítését az új énekekkel (ebben nagy örömmel fogadnánk vállalkozó szellemű testvérek segítségét!!!!) Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az istentisztelet folyamán mikor szeretnék az ÉlőVíz szolgálatát a testvérek. Bár az eredmények megoszlottak (hasonló arányban szeretnék az istentisztelet elején, közben vagy végén a dicsőítést), összességében azt szűrtük le, hogy jobb lenne, ha az ÉlőVíz szolgálata szervesebb részét képezné az istentiszteletnek. Ennek érdekében most ősztől kicsit átalakítottuk a liturgiát: a fennálló orgonás ének és a hirdetések után, a fő ének helyén egy blokkban fogunk énekelni néhány éneket, majd a lekciót és imádságot követően az igehirdetés előtti éneket is az ÉlőVíz fogja vezetni. A kérdőívben arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy a válaszadók saját szavaikkal fogalmazzák meg véleményüket. A számos dicsérő szó mellett született néhány építő célzatú megjegyzés is, melyek nagyon hasznosak számunkra abban, hogy jobban megértsük a testvérek véleményét. Nagyon sokan fogalmazták meg, hogy jó lenne, ha felvétel készülne az énekekből, hogy otthon vagy útközben is lehessen őket hallgatni, gyakorolni, együtt dicsérni az Urat. Ezen felbuzdulva októberben egy vasárnap délutánt rászántunk arra, hogy néhány énekünkből felvételt készítsünk. Reményeink szerint e cikk olvasásának idejére már elérhető a testvérek számára első CD-nk, mely a gyülekezet iratterjesztésében megvásárolható. Fontos megjegyezni, hogy együttesünk amatőr zenészekből, énekesekből áll, és a felvételhez szükséges technikai hátterünk sem volt professzionális, ennek megfelelően a felvételünk minősége sem profi, de célját tekintve, azt gondoljuk, nem is szükséges, hogy az legyen. A CD-ből befolyó bevétellel az ifiház bővítését szeretnénk támogatni, ennek megfelelően a CD irányára Ft. Természetesen azt is fontos-nak tartjuk, hogy azok is hozzájuthassanak a CD-hez, akik számára a megadott vételár kifizetése megterhelést jelent. Tőlük azt kérjük, hogy annyival járuljanak hozzá a költségekhez, amennyivel meg-tehetik. 7

8 Több megjegyzés is érkezett a kérdőívben az énekválasztásunkra. Ezek alapján megerősítettük a már a megalakulásunkkor is megfogalmazott célunkat, hogy a rendelkezésünkre álló hangszeres és énekes adottságok keretein belül minél változatosabb módon állítsuk össze és dolgozzuk fel az énekeket. Ennek megfelelően a továbbiakban nagyobb gondot szeretnénk fordítani például arra, hogy fekete énekeskönyvi énekeket is beemeljünk a szolgálatainkba, illetve hogy időről-időre népi eredetű, reneszánszos hangvételű és Taizé-i éneket, a zsidó énekkincsből származó dallamokat és gospeleket is feldolgozzunk. Ezek mellett természetesen továbbra is szeretnénk a ma születő dicsőítő énekek közül is megtalálni és beemelni a szolgálatainkba az igényesebbeket. Sokan írták, hogy szeretnék, ha a jelenleginél gyakrabban szolgálna az ÉlőVíz az istentiszte-leteken. Csapatunk tagjai többségében családos, több gyermekes szülők, így sokszor már a jelenlegi rendszerességgel is nagyon nehéz megvalósítani a szolgálatunkat, hiszen a felkészülés is sok áldozatvállalást követel meg. Emiatt sajnos a jelenlegi havi egy szolgálatnál többet nem tudunk jó szívvel elvállalni. Hadd ajánljuk viszont a testvérek figyelmébe az esti istentiszteleteket: ezeken többnyire gitáros énekek szólalnak meg. Néhány testvér azt is megfogalmazta, hogy véleménye szerint túl sok ismétlés van az énekeinkben. Én személyesen is teljes mértékben meg tudom érteni ezt a véleményt, hiszen magam is sokáig nem tudtam mit kezdeni a sok ismétléssel, nem értettem, mire valók. Úgy gondolom, hogy mi reformátusok hajlamosak vagyunk arra, hogy Istent az eszünkön keresztül, tudatosan próbáljuk keresni. Jó példája ennek a fekete énekeskönyvünkben megtalálható énekek döntő többsége: ezek egy tudatos gondolatsort járnak végig, gondolatban eljutnak A-ból B-be. Ez nyilván helyénvaló is, szükségünk van erre a megközelítésre. Mégis, idézzük fel, hogy mit üzen nekünk az Úr a nagy parancsolatban: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. (Mk 12, 30). Isten azt kéri tőlünk, hogy ne pusztán teljes elménkből, hanem teljes szívünkből, lelkünkből és teljes erőnkből is szeressük és dicsérjük őt. Vajon megvalósul ez az éneklésünkben? Mi az ÉlőVíz szolgálatai során azt tapasztaltuk meg, hogy az ismétléseken keresztül jobban lehetőségünk nyílik egy-egy egyszerű gondolat (pl.: Atyám, vágyom, hogy szeress, jöjj közel és ölelj át!) mélyebb átgondolására, átélésére, és ezen keresztül szívünk és lelkünk kinyitására. Természetesen nem gondoljuk, hogy bármilyen zenei eszközzel képesek lennénk arra, hogy istenélményt csiholjunk ki magunkból. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha nem egy gondolatsoron robogunk tudatosan végig, hanem megállunk kicsit és hagyunk időt magunknak megpihenni egy gondolaton, azt sokkal jobban át tudjuk élni teljes valónkkal, jobban meg tudunk nyílni az Úr előtt. Hisszük, hogy az Úr arra hív mindannyiunkat, hogy teljes valónkkal: értelmünkkel, szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel is átéljük a vele való találkozást. Magunkat szegényítjük meg, ha a Vele való kapcsolatunkat az értelmünkre akarjuk korlátozni. Tudjuk, hogy szolgálatunkban több olyan elem is van, ami talán egy kicsit idegen a megszokott református hitgyakorlattól (felemelt kéz, ének közbeni imádság, dobolás, sok ismétlés az éneklésben stb.). Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekkel senkit ne botránkoztassunk meg a testvérek közül. Kérjük, ha valaki számára problémát jelent valami a szolgálatunkban, nem ért valamit vagy nem tud mit kezdeni vele, jelezze ezt nekünk, hogy ezt figyelembe véve tudjuk alakítani a dicsőítéseket. Végül szeretnénk megköszönni a sok-sok biztatást és a legfontosabb, hogy dicsérjük együtt a mi Istenünket! Fremda Balázs ÖRÖMHÍR Oszlács Endre és Margit megnyitotta ÖRÖMHÍR nevű keresztyén könyvesboltját a Kőrösi iskola mellett. Nyitva tartás: keddtől péntekig és szombaton Szeretettel várják az érdeklődőket. Házi istentiszteletek Tárnokon Gyülekezetünk az utóbbi időben egyre bővül. Isten kegyelméből nem csupán Érdről, hanem a környék településeiről, Tárnokról, Sóskútról és Puszta-zámorról is csatlakoztak hozzánk testvérek. Különleges alkalmat jelentenek a havonta egyszer, péntek este, lelkipásztorunk vezetésével zajló házi istentiszteletek Tárnokon. Szeretetvendégséggel egybekötött, az Ige körül kialakult beszélgetésekben vehetünk részt, és olyanokkal is találkozhatunk, akik ritkábban jutnak el a templomba, vagy éppen nem a délelőtti istentiszteletekre járnak Érd-parkvárosba, esetleg más keresztyén felekezet tagjai. Imádságban hordozzuk egymást és közös ügyeinket. Ezúton kívánunk áldott karácsonyt mindannyiunknak, egyúttal kérjük gyülekezetünk tagjainak imatámogatását a tárnoki, sóskúti és pusztazámori református ébredésért, az ezres számot meghaladó, magát protestánsnak valló hívő közelebb kerülését Jézus Krisztushoz és a helyi közösséghez. Kulcsár György 8

9 Kedves Gyülekezet! Néhányan már tudtok róla, hogy édesapám hazaköltözött az Ő Urához. Kedves, esetlegesen aktívan vagy alkalmilag dohányzó Testvéreim! Apám 43 évig dohányzott. 18 évesen kezdte, átlag adagja napi 1 doboz barna Sophiane volt. Egyébként sportos volt, ugyanúgy nézett ki, mint én, és legyintett, hogy a betegségek nem a cigitől vannak éves korában aztán sorba jöttek ezek: magas vérnyomás, trombózisok, prosztatarák, agyvérzés féloldali bénulással, végül tüdőrák és áttét csontrák. 60-tól 69 éves koráig volt egy olyan évtized, amikor Isten úgy döntött, hogy keményen átformálja és végül teljes békességgel magához hívja, meghallgatva az utolsó 2 órában történő folyamatos könyörgésemet, hogy végre legyen már vége... Kérlek, ne haragudjatok, hogy leírom: 6 héttel ezelőtt szétesett a tüdődaganat, ami folyamatos magas lázt okozott. Ekkor kezdett szétesni a tüdő is, ami a 6 hét során eltűnt..., nem részletezném, hogyan. Az utolsó 10 óra, de főleg az utolsó 5 óra volt egy kínhalál, haláltusa, fulladással... Ez fizikai kínhalál volt, a lelke az útra, a találkozásra már felkészült volt. Két kérésem is lenne, és féltő szeretettel fordulok hozzátok, hogy tegyétek le a cigarettát vagy az egyéb füstölőket, amíg még nem késő! Ezt a véget így átélni elég sokkoló volt... És persze az egészségesen élő Testvéreknek is szól: kérlek, a szüleiteknek és a gyerekeiteknek is mondjátok el, hogy nagyon szeretitek őket! Amikor átöleltem szüleimet, ez kölcsönösen nagyon nagy erőt jelentett nekünk. Apám kezét végig fogtam. És amit a családi héten Varga Gyuri, a baptista lelkész is mondott: Apák, a fiatokat öleljétek át, és mondjátok el nekik, hogy nagyon szeretitek Őket! És ezt minél hamarabb tegyétek meg! szeptember 8-án, szeretettel: Domba (Máthé Domokos) Görző Mária Görző Marika örökre megpihent. A család elvesztette egyik pillérét: a pótmama és pótnagymama nincs már közöttük. A családdal együtt gyászol a gyülekezet is. Ki volt ő nekünk? Görző Marika gyülekezetünk egyik alapító tagja volt. Testvéreivel, a családdal együtt régen ehhez a közösséghez tartozott: azok közé, akik viharos történelmi időkben arról álmodtak, hogy egyszer lesz saját gyülekezeti otthona, temploma az érd-parkvárosi reformátusoknak is. Az első építési szándék kudarca ellenére szervezték az itt élők a házaknál tartott istentiszteleteket. Marika kész volt a maga eszközeivel és életével szolgálni Isten országának építését. A II. világháború után elindult hitbeli megújulási mozgalom egyik átélője, a kelet-magyarországi ébredés részese volt. Ekkor lett Jézus Krisztus tudatos követőjévé. Elkötelezett keresztyénként tartott és vezetett gyermek-istentiszteleteket. Köztünk között presbiterként a szeretetszolgálat, a diakóniai ügyek felelőseként vállalt feladatot. Amíg csak ereje, egészségi állapota engedte, rendszeresen részt vett a bibliaórákon. Otthonukban is tartottunk házi istentiszteleteket. Napi lelki tápláléka volt Isten igéje, mindvégig imádságos szívvel élt. Kedves, szívélyes személyisége szép bizonyságul szolgált arról a családjának és nekünk is, hogy Jézus Krisztus volt az életének fundamentuma. Áldott legyen az Úr az élete bizonyságtételéért! Egykori gyülekezeti tagunk, Pataki Ilonka néni temetése december 14-én volt az érdi temetőben. Hála a Magasságos Atya Úr Istennek A párommal való találkozás isteni sugallatra jött, mintha meg lett volna írva, hogy nekünk valahol, valamikor találkozni kellett. Ez egy csoda volt, hisz általa boldogságot és biztonságot nyertem és kaptam. Egy belső hang megszólalt bennünk, hogy keressük meg Isten házát. Így indultunk Ili nénihez, a gyülekezetbe. Most már tudjuk, hogy jó úton járunk, ezt sugallta a belső hang és jel, itt lelki békét találtunk. A gyülekezetben egy óriási nagy családot kaptunk, tele szeretettel. Szinte az egész egy Béke szigetére hasonlít, ahol fogjuk egymás kezét, és csendben elmélkedünk. Kérem a jó Istent, hogy mindig legyen velünk, láthatatlanul is fogja a két kezünket, hogy mindig jó úton haladjunk, szeretetben és békességben éljünk egymással. Köszönjük a gyülekezetnek, hogy szívüket kitárva segítettek megismerni ezt a csodálatos nagy családot. Feladatot is kaptam: részt veszek az istentisztelet előtti fogadó szolgálatban. Küldetésemet boldogan vállalom, hisz tudom, hogy Isten bízik bennem. Szücs Kálmán Károlyné Marika 9

10 Kiállítás Orbán Irén munkáiból November 17-én színes, képes szőnyegek lepték el templomunk falait, még a karzatot és a szószéket is. Sokunk számára ismerős a látvány: nem először csodálhatjuk meg az erdélyi származású Orbán Irén tűvel festett történeteit. A képek Erdély varázslatos világát, a régi falusi élet jellemző pillanatait, jeles napjait örökítik meg, személyes élmény alapján. A címek önmagukért beszélnek: Falusi bál, A vásár, Kendermosás, Szapulás, Aratás, Kaszálás, Szántás-vetés, Kenyérsütés, Fonó, Bevonulás, Húsvét, Csíksomlyói búcsú, Konfirmáció, Lakodalom, Kisgyermek születése. Vannak azonban történelmi vonatkozású képek (Rege a csodaszarvasról, Dávid Ferenc emlékére), bibliai témájúak (Ádám és Éva), és megjelenik a népballadák világa is (A halálra táncoltatott leány). Ezek a derűs, szemet-lelket gyönyörködtető alkotások a naiv művészet őszinte bájával tárják elénk a szülőföld, a Nyárád menti, székelyvajai népélet, népszokások emlékeit. Hírt adnak a paraszti életforma, a táj és az ember színeiről, belső szépségéről, hangulati gazdagságáról. Hitelesen ragadják meg és mutatják be a falusi élet eseményeit, a közösségi és családi ünnepeket, a különféle munkafolyamatok jellegzetes pillanatait. Az alkotó eszköze a tű, anyaga a saját eljárással színezett gyapjúfonál és a kemény házivászon. A képek általában vízszintesen tagoltak, a történeteket alulról felfelé haladva olvashatja a néző. Ezeket az egyedi megoldásokkal életre varázsolt munkákat nevezzük varrott képeknek, tűvel festett alkotásoknak. FELAJÁNLÁS AZ IFIHÁZ BŐVÍTÉSÉRE Kedves Testvérek! Istennek hála kinőttük a templomunkat és az ifiházat. Dinamikusan növekedő gyülekezetünk és a szaporodó gyermekek részére helyet kell biztosítanunk. Bővítést tervezünk már régóta, de eddig akadályba ütköztünk a telek beépíthetősége miatt. Most a csatornázás kapcsán lehetőségünk nyílik a telek átminősíttetésére. Ez azt jelenti, hogy álmaink valóra válhatnak rövid időn belül. A legsürgősebb újabb ifjúsági és gyülekezeti termek kialakítása az ifiház bővítésével. A közeljövőben elkészülő terveink 2013-ban engedélyezésre kerülhetnek, az építkezés megkezdődhet és talán 2014-re átadásra és használatbavételre kerülhet a bővítmény. Lehetőségeink adottak. Két kérésünk van. Egyrészt Isten vezetésével szeretnénk megvalósítani az építkezést, ezért kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságaikban ezt a témát. Másrészt durva becsléseink szerint M Ft-ba fog kerülni a beruházás. Jelenleg 1,4 M Ft-unk van lekötve a bankszámlánkon. Ebből az összegből felhasználnánk kb Ft-ot a pincében található kazánház gyülekezeti teremmé alakításához a nagyobb gyermekek részére, a helyszűke gyors megoldása-képpen. A maradék lehet a kezdőtőke. A presbitérium átgondolta, hogy milyen forrásokból tudnánk pénzt gyűjteni az építkezésre. Kapcsolatainkon keresztül külföldi és környező gyülekezetek, az egyházmegye megkeresése valamint pályázati lehetőségek kihasználása mellett feltétle-nül szükség van a gyülekezet tagjainak odaadó adakozására is! Első körben szeretnénk felmérni, hogy ki milyen felajánlást tudna tenni. Minden forint számít. Tehát, ha valaki egy összegben tudna támogatni vagy havonta rendszeresen bizonyos összeget fel tudna ajánlani, töltse ki a kijáratnál található felajánló cédulát. Ez lehet téglajegy a megvalósításhoz, mivel ezek alapján tudjuk tervezni a források beérkezését. A kitöltött cédulákat a felajánlások titkos-ságának biztosítása érdekében kérjük, adjátok oda lelkésznőnknek, Ilonának vagy gondnokunknak Tóthné Csömöri Andreának. A bejáratnál e célra elhelyezett dobozba lehet még beledobni a pénzt. Az adományokat készpénzben lehet befizetni a gyülekezet pénztárába az irodában, illetve átutalás esetén a takarékszövetkezeti számú Érd-parkvárosi Református Egyházközség elnevezésű gyülekezeti számlára lehet indítani. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy megjelöljék a felhasználás célját (ifiház bővítés)! Egyéb ötleteket is szívesen elfogadunk, például hogy kit kereshetnénk meg támogatásért. Köszönettel: a Presbitérium 10

11 KÖRZETGAZDÁKAT KERESÜNK! Körzetgazdák, miért??? Senki ne maradjon ki! Gyülekezetünk nagyra nőtt. Most már annyian vagyunk, hogy könnyen elveszítjük egymást a tömegben. Nem minden gyülekezeti tag tud annyira jelen lenni, hogy biztosan észrevegye valaki. Van aki csendesebb típus, van aki csak ritkán bír jönni, mert messze lakik, beteg vagy idős. Egy jó és lelkes körzetgazdai csapattal megelőzhetjük, hogy valakit elveszítsünk, mert nem figyeltünk rá. Tudjunk egymásról! Mennyi minden történik velünk egy héten? Egy hónapban? Egy félévben? Nem tudhatunk mindenről, de ha semmit sem tudunk, akkor segíteni sem tudunk egymásnak. Eljut-e vajon a presbitériumig, ha valakinek anyagi támogatásra lenne szüksége? Megtudja-e a Tiszteletes Asszony, ha valakinek lelki támogatásra lenne szüksége? Rendszeres láto-gatásokkal javíthatunk ezen, és elérhetjük, hogy többet és jobban tudjunk egymásnak segíteni. Ismerjük egymást! Ercsitől Budapestig, Parkvárostól a Tusculánumig, a gyülekeztünk szét van szóródva. Mégis sokszor közel lakunk egymáshoz, de ezt nem mindig tudjuk. És honnan tudhatunk új tagokról? A körzetgazdák segíthetnek abban, hogy megismerjük a körülöttünk lévő testvéreket, és kialakuljon egy kis helyi közösség is. Körzetgazda, én? Mindenki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzájárulni a fentiekhez és ezáltal építeni a gyülekezetünket, közösségünket. A jelentkezéshez nem szükséges, hogy valaki különleges szociális képességekkel rendelkezzen. Tervezünk egy, a Tiszteletes Asszony által vezetett látogatási képzést. A körzetgazdáktól azt várjuk, hogy a körzetüket évente legalább egyszer, de inkább többször végiglátogassák. Ezen kívül lesznek rendszeres körzetgazdai találkozók, illetve támogatunk minden kezdeményezést, ami a körzetközösség építését segíti. Ezért olyan körzetgazdákat keresünk, akiknek van / lesz idejük ezt a feladatot ellátni és akik megfelelően mozgósíthatók. Néhány tévhit létezik a körzetgazdai feladatkörről, ezeket szeretnénk tisztázni: - A körzetgazda nem rendőr vagy polgárőr. A körzetgazdának nem az a dolga, hogy biztosítsa a rendszeres templomba járást és a helyes viselkedést. Azt sem várjuk tőle, hogy visszahozza az eltévedt bárányokat vagy az oroszlánoktól védje a nyáját. - A körzetgazda nem lelkigondozó. A körzetgazda nem professzionális lelkigondozó, akitől azt várjuk, hogy a lelki válságban lévő testvéreknek magas szintű támogatást nyújtson. Hallgatni, meghallgatni azonban mindenki tud! Várjuk tehát a jelentkezéseket! Kedves testvéreim! Jelenleg nincs elég körzetgazdánk. A körzetgazdagság megszervezésének az első lépése, hogy keressünk még lelkes önkénteseket, akik erősítenék a csapatot. A templom kijáratánál találtok erről részletesebb információt, de ben is csatoltam ugyanazt az anyagot, illetve itt is újra összefoglalom a lényegét: - A körzetgazdáknak az az elsődleges feladata, hogy a gyülekezet aktív részével foglalkozzanak - A legfőbb cél a közösségépítés: senki se maradjon ki, tudjunk egymásról és ismerjük egymást! - A feladatkör: évi 1 vagy 2 alkalommal végiglátogatni a körzetet, részt venni a körzetgazdai találkozókon, mindenkihez eljuttatni a Gyülekezeti Hírlevelet. Jelentkezni lehet a templomban személyesen vagy telefonon: vagy ben: Várom a jelentkezéseket, a már működő körzetgazdák és a presbitérium nevében is nagyon köszönöm a segítséget! Berend Oosterhuis presbiter Í R Á L D Á S Legyen poharad mindig tele, legyen erős a háztető a fejed fölött, és jó ideje légy már a mennyben, amikor az ördög észreveszi, hogy meghaltál! Találta és közreadja: Fremda Sarolta A június 3-i istentiszteleten köztünk szolgált az Érden élő szellemi sérülteket gondozó Habilitációs Központ csengettyűs együttese Bolyki Eszter zenetanár és zeneterapeuta vezetésével. Az általuk készített tárgyakból is vásárolhattunk. Október 5-én a Bolyki Brothers együttes adott koncertet a Művelődési Központban a Habilitás Központ javára. A Garai Ház Alapítvány kéréssel fordult gyülekezetünkhöz. A sérült fiataloknak otthont adó intézmény vezetője Némethné László Tünde református lelkész, aki hosszú ideig volt gyülekezetünk tagja. Segíthetünk akár közvetlen pénzadománnyal, akár azzal, hogy vásárolunk az általuk készített gyertyákból, bodzaszörpökből. 11

12 GYÜLEKEZETÜNK PRESBITEREI Benczéné Dizseri Márta 2030 Érd, Harangvirág u dr. Erdélyi Dániel 2030 Érd, Ligetszépe u Kecskés András 2030 Érd, Szovátai u. 17/a com Kulcsár György 2440 Tárnok, Hazatérők u Miádovits Jánosné 2030 Érd, Liptói u Oosterhuis Berend 2030 Érd, Mérnök u Pető Zsolt 2030 Érd, Nyárfa u Tóthné Csömöri Andrea (gondnok) 2030 Érd, Cseresznyefa u hu Varga Csaba 2030 Érd, Murányi u : H Í R E I N K : Június 10-én a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódva kötött házasságot templomunkban Süle Mária és Szűcs Kálmán. Június között tartottuk a szokásos nyári gyermektábort mintegy 60 gyermek részvételével. A foglalkozások témája a Jónás könyve volt. Július 30-tól augusztus 5-ig családos hetünk volt Balatonfenyvesen. Vendég előadónk volt Varga György baptista lelkész. Augusztus 2.-án megkereszteltük Kecskés Dorkát. November 17-én nyitottuk meg templomunkban Orbán Irén és Kiss Anna erdélyi hímző asszonyok tűvel festett szőnyegképeinek kiállítását. November 25-én, vasárnap du. 17 órától a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében az Amaro Del ( a mi Istenünk ) kárpátaljai cigány dicsőítő csoport koncertjét hallgathattuk. A cigány magyar ukrán megbékélés jegyében összeállított műsor alapul szolgált az amatőr zenészek személyes vallomásaira, bizonyságtételeire is. December 1-én, szombaton délután négy fiatal számolt be nyilvánosan a konfirmációs oktatásban szerzett ismereteiről. A négy lány (Bencze Annamária, Dizseri Krisztina Kinga, Szilas Judit és Vidák Réka) másnap, az istentiszteleten bizonyságot tett hitéről, és a fogadalomtétel után először vehetett részt az úrvacsorai közösségben. A KFT (Krisztusra Figyelő Tanulók) közössége új beszélgetős csoportot indít a 4-5. osztályosok számára. Várjuk a jelentkezéseket! December 15-én, szombaton este 6-kor az érdi BACH Kamarazenekar adott koncertet templomunkban. 16-án, vasárnap délután 4-től az ÉlőVíz együttes szervezésében tartottunk adventi zenésénekes dicsőítő alkalmat és istentiszteletet. Városunk vezetőinek részvételével mind a négy adventi vasárnap délután 3 órakor ünnepélyes szabadtéri gyertyagyújtásra kerül sor a Fő téren felállított adventi koszorúnál. A hivatalos köszöntőt rövid műsor követi városi és gyülekezeti kórusok, gyermekcsoportok és lelkipásztorok közreműködésével. December 23-án gyülekezetünk énekkara szolgál, és lelkésznőnk, Vassné Baki Ilona hirdeti az igét. Postacímünk: 2030 ÉRD, Csurgói u. 4. Lelkipásztor: dr. Vassné Baki Ilona Telefon: 23/ Segédlelkész: Nagy Dávid, 06/ Bankszámlaszámunk: Honlapunk: Istentisztelet: vasárnap de. 10 h -kor, este 6 h -kor Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján Ökumenikus imaóra: hétfő du. ½ 5 Bibliaóra: szerdán de. ½ 10-kor 12

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben