MÁSODIK HÉT: HÉTFİ ISTEN SZENTSÉGE ÉS IZRAEL SZENTSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁSODIK HÉT: HÉTFİ ISTEN SZENTSÉGE ÉS IZRAEL SZENTSÉGE"

Átírás

1 MÁSODIK HÉT: HÉTFİ ISTEN SZENTSÉGE ÉS IZRAEL SZENTSÉGE LEV 19, ; 19.ZSOLTÁR; MT 25, Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok! ( ) Ne lopjatok, ne tagadjatok le semmit és ne csalja meg egyiktek a másikat! ( ) Ne keress ürügyet felebarátod ellen, és erıszakkal se nyomd el ıt! Napszámosod bére ne maradjon reggelig tenálad! Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul! Ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára: igazság szerint ítélj felebarátodnak. ( ) Ne győlöld testvéredet szívedben ( ) szeresd felebarátodat, mint te magadat. LEV 19, 2B Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt [az éhezınek enni adni, a szomjazónak inni adni, a mezítelent felöltöztetni, befogadni az idegent, a fogságban levıt és a beteget meglátogatni] egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. ( ) amikor nem tettétek meg ezt egynek e legkisebbek közül, nekem nem tettétek meg. MT 25, Ha valakire azt mondjuk, hogy szent, az általában azt jelenti, hogy visszahúzódó jellem, gyakorlatiatlan, aki mértéktelen mennyiségő idıt tölt imádkozással, akivel ha beszélgetek, legvalószínőbb, hogy valami ájtatos intésben vagy buzdításban van részem, akinek alig van étvágya és könnyen elsírja magát. A kép azt mutatja be, mennyre félreértelmezzük a szentség fogalmát. A Leviták könyve egyszerően írja le a szentség jelentését: praktikus, gyakorlatias, bölcs és bármilyen életállapotban megvalósítható. Az utolsó ítélet leírásakor Jézus nem tesz említést az imáról, böjtrıl, vallásos hitrıl, szokásról, a vallás semmiféle hagyományos részérıl. Annyit mond mindössze, hogy az Istennel való kapcsolatunk a felebaráttal való kapcsolatunkban van. A felebarátnak tett szolgálat az Isten szolgálata, és ha nem veszünk tudomást a felebarátról, Istenrıl nem veszünk tudomást. Világos az üzenet, mi mégis folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk, és inkább kitartunk abban az álláspontunkban, hogy a szentség egy különálló dolog, az elmének és a szívnek olyan hozzáállása, amely megfelel a templomba, de amúgy meglehetısen távol áll a hétköznapi élettıl. Isten szent. A szent szó Isten kétféle természetét írja le, transzcendenciáját és immanenciáját. A transzcendencia azt jelenti, hogy Isten mindig nagyobb, mindig túl van a gondolkodásunk és képzelıerınk határain, elkülönül a teremtésétıl és különbözik tıle. Ez a szentségének az egyik megközelítési módja. A másik az, hogy ı ugyanakkor immanens is, jelen van mindenben, ahogy Szent Ágoston írta: közelebb van hozzám, mint én magamhoz, benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy pedig Pál. Velünk-létében irgalmas és könyörületes, hosszan tőrı és nagy irgalmú (Zsolt 103, 8). Amikor Izrael ezt a parancsot kapja: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!, az azt jelenti, hogy Izrael tartsa külön magát mindentıl, ami ellentétben áll Isten szentségével, és ezért szól így az elsı parancsolat: Ne legyen más Istened rajtam kívül. Nem szabad, hogy a nép bármivel is azonosítsa Istent a teremtésben. Az a hivatása, hogy zarándok nép legyen, és a végsı úticélja túl legyen ezen a világon. De amíg ebben a világban él, kell, hogy Isten velünk-lévı szentségét hordozza elméjében, szívében és tetteiben, és ezáltal Isten szelídségét, irgalmát, jóságát és hőségét tükrözze. Az imának és a böjtnek csak annyira van értelme, amennyire hozzásegít bennünket, hogy megtartsuk Istent, a Szentet elménk és szívünk középpontjában, hogy minden és mindenki irányában az ı irgalmának csatornáivá válhassunk. A szentséget nem azzal kell mérni, hogy mennyi idıt fordítunk imádságra, nem is a látomások, elragadtatások, lebegések, bensı érzések számával és intenzitásával, hanem az emberi kapcsolataink minıségével, hogy azok mennyire tükrözik Isten jóságát és szeretetét. Valaki azt írta: Olyan közel vagyunk Istenhez, mint ahhoz a személyhez, akit a legkevésbé kedvelünk. Azzal a szörnyő gyanúval élek, hogy lehet, hogy a sor írójának igaza van! Isten Szent Lelke, öntsd belénk a Te Lelked, hogy a bálványimádás minden formájától szabadon, az életünk a te minden teremtés felé megnyilvánuló szelíd és gyengéd irgalmadat tükrözhesse. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 1

2 MÁSODIK HÉT: KEDD IZ 55, 10-11; 34. ZSOLTÁR; MT 6, 7-15 Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bıbeszédőségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielıtt még kérnétek ıt. Ezért ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezıknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a Gonosztól. MT 6, 7-13 Ne fecsegjetek, mint a pogányok. Csak úgy tudjuk mi is fecsegni a Miatyánkot, mint bármelyik pogány! Van egyfajta ima-neurózis, amelyre mindnyájan hajlamosak vagyunk, ami ima-kitartási próbára kényszerít bennünket, ahol a siker a kiejtett szavak számával mérendı. Ha befejeztük, fellélegzünk, és reméljük, hogy megnyugtattuk Istent, mintha Isten valami ima-vámszedı lenne, aki mennydörgést küld azokra, akik nem fizetnek rendesen. Csakhogy az ima a mi javunkat szolgálja, nem Istenét. A próféták épp elégszer elmondják, hogy İt nem érdeklik az imáink, kivéve, ha az imánk az elménk és szívünk İfelé való vágyódásának a kifejezése. Valószínőleg ez az imáról adott tanítás Jézus saját imájának a leírása. Sokféle módon lehet imádkozni a Miatyánkot. Egy módja, hogy a légzésünk ritmusára imádkozzuk, egy szótagot, szót vagy kifejezést minden lélegzetnél. Ha sétálunk, a szó vagy kifejezés egybeeshet a lépéseink ritmusával, egy, két vagy három lépésenként. A ritmikus ima segít a csendbe jutni. Ha megszületett bennünk a csend, maradjunk benne, ne érezzük, hogy végig kell imádkoznunk az egészet. Az ima egy másik módja, ha olyan hosszan idızünk egy-egy kifejezésnél, amennyire csak tudunk, átelmélkedjük, lassan ismételjük, és úgy beszélünk Istenhez, ahogy az a kifejezés indít bennünket. Miatyánk. (vagy Anyánk, ha az jobban segít) Mi, vagyis minden emberi lény a testvérem. Kérjük Istentıl, hogy érzékelhessük ezt az egységet mindenkivel, barátainkkal, ellenségeinkkel, ismerıseinkkel és az idegenekkel. A mennyekben. Isten, a transzcendens, mindig nagyobb a mi róla alkotott elképzeléseinknél. İ a mindig maga felé hívogató Isten, aki meghív minket, hogy az İ zarándok népe legyünk. Szenteltessék meg a te neved. Add, hogy soha ne használjunk Téged saját, önzı érdekeink igazolására. Add, hogy az életünk szereteted és gyengédséged tükrözze. Jöjjön el a te országod. Az igazságosság, igazság és béke országa. Add, hogy a te országod uralkodjék a szíveinkben, közvetlen környezetünkben, egyházunkban és nemzetünkben. Taníts meg minket újra és újra feltenni a kérdést minden tettünkkel, viselkedésünkkel, érzésünkkel kapcsolatban: Kinek az országáért teszem, az enyémért vagy a Tiédért? Legyen meg a te akaratod. Segíts felismerni az akaratod az életem minden helyzetében, észrevenni lökdöséseidet az élet örömeiben, bánataiban, sikereiben, kudarcaiban. Segíts megváltoztatnom azokat a dolgokat, amelyeket képes vagyok megváltoztatni, elfogadnom, amit nem tudok megváltoztatni, és add meg a bölcsességet, hogy észrevegyem, melyik dolog melyik kategóriába tartozik az életemben. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Segíts úgy élnünk, mint a ránk bízott javak szolgái, hogy soha ne fosszunk meg másokat a mindennapi kenyerüktıl. Szabadítsd meg mindannyiunkat a fogyasztás bálványimádásától. Bocsásd meg vétkeinket. Engedd megtudnunk, mennyire szükségünk van megbocsátásodra, hogy felfedezhessük megbocsátó szereteted mélységeit irányunkban, és így mi is képesek legyünk megbocsátani azoknak, akik vétettek ellenünk. Atyja és Anyja mindeneknek, taníts minket türelemre az imában és az életben, hogy megtanuljunk sötétségünkben is meglátni, ürességünk csendjében is meghallani Téged, aki világosságunk, megváltásunk, Istenünk vagy, akiben bízunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 2

3 MÁSODIK HÉT: SZERDA ISTEN IRGALMA MINDENEK IRÁNT JÓN 3, 1-10; 51. ZSOLTÁR; LK 11, Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt mondta:»kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.«felkelt erre Jónás és elment Ninivébe ( ) nagy hangon hirdette:»még negyven nap, és Ninive elpusztul!«ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik és kicsinyeik egyaránt szırruhát öltöttek. És amikor a beszéd Ninive királyához eljutott, ı felkelt trónjáról, letette palástját, szırruhába öltözött és hamuba ült. És közhírré tétette és megparancsolta Ninivében:» Se ember, se állat, se marha, se juh ne egyék és ne legeljen, és vizet se igyék! Öltsön szırruhát ember és állat, és kiáltson nagy szóval az Úrhoz Ki tudja, hátha visszafordul és megbocsát az Úr? «Mikor látta Isten az ı cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta Isten a rosszat, amelyrıl azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk. JÓN 3, 1-3A.4-10 [Jézus] így kezdett beszélni:»ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. ( ) A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ık Jónás szavára bőnbánatot tartottak; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.«LK 11, Jónás jövendölése szellemes és komikus leírása annak, hogy mekkora Isten irgalma népe felé egyfelıl, másfelıl milyen gyáva, szőklátókörő és nyers tud Isten népe lenni, ahogy itt Jónás megtestesíti. Isten meghívja Jónást, hogy Ninivében prédikáljon, a hatalmas és kegyetlen szomszédos népnek. Jónás erre úgy felel, hogy hajóra száll az ellenkezı irányba. A hajó viharba kerül. A pogány matrózok szabadulásért imádkoznak, miközben Isten választottja békésen alszik a hajó aljában! Jónás elismeri végül, hogy az ı engedetlensége volt a katasztrófa oka. A hajósok némi huzavona után bedobják a tengerbe, és a nagy hal gyomrában köt ki, amelyik kényelmesen Ninivébe, az onnan több száz kilométerre elhelyezkedı városba szállítja ıt. Elviszi Isten üzenetét, és a niniveiek bőnbánatot tartanak, még az állatok is böjtölnek. Isten megbánja elhatározását, és nem rombolja le a várost. Jónás keservesen csalódik, de reméli, hogy Isten visszatér az eredeti tervhez. Leül a városszéli domboldalon, a repkény árnyékába, hogy lássa, hogyan pusztul el a gonosz birodalom. Egész éjjel ott marad, de reggelre a növény elszárad, és Jónás rosszul lesz a forró széltıl és az égetı naptól, és a halálát kívánja. A jövendölés Isten Jónáshoz intézett szavaival zárul:»te bánkódsz a repkény miatt, pedig nem dolgoztál érte, nem nevelted ( ) én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több, mint százhúszezer ember van, aki nem tud különbséget tenni jobb és balkeze között, és számos állat?«az Evangéliumban Jézus bírálja a zsidókat, akik jeleket várnak, és kijelenti, hogy az egyetlen jel, amit kapnak, az, amit Jónás kapott. Mi is még mindig jeleket keresünk fantasztikus gyógyulásokat, jelenéseket, forgó napot, és így tovább. Az igazi jel, a csoda, nem külsı történés, hanem az elme és a szív bensı megtérése, ahogy az a niniveiekkel is történt, Jónás igehirdetésére. Szabadíts meg, Urunk, a gyızedelmeskedés minden formájától. Bármikor, ha más hitő vagy hitetlen emberrel találkozunk, segíts, hogy óvatosan és tisztelettel lépkedjünk, mert Te már jártál ott elıttünk, és a te élı Lelked van minden szívben. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 3

4 MÁSODIK HÉT: CSÜTÖRTÖK A KÉRŐ ESZT 4, 17; 138. ZSOLTÁR; MT 7, 7-12 Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetınek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tıle, követ ad neki? Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik ıt? Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták. MT 7, 7-12 Gyakran eszembe jut, vajon az evangélisták nem rontottak-e el valamit ebben a fejezetben, mert inkább úgy kellene szólnia, hogy Kérjetek és nem adnak nektek! A kérı ima értékérıl megoszlanak a vélemények keresztény körökben. Vannak, akik olyan buzgón alkalmazzák, mintha Isten nagyon feledékeny lenne, és állandóan emlékeztetni kellene ıt saját és barátaink szükségleteire. Mások viszont egészen elhagyják a kérı imát, mert úgy gondolják, Isten ismeri minden szükségletüket. Az Evangéliumban viszont egyértelmően az áll: Kérjetek és adnak nektek, és ez biztosan nem elírás! Sıt, Jézus arra tanít, hogy úgy zaklassuk Istent, ahogy az özvegyasszony a bírót, vagy mint az az ember, aki az éjszaka közepén felébreszti a barátját és kenyeret kér tıle: Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. A kérı ima mégiscsak felvet bizonyos kérdéseket: mit is várok Istentıl, amikor kérek tıle? Például imádkozom egy vonatút elıtt. Vajon azt kérem-e Istentıl, hogy húzzon meg minden csavart, amit esetleg a fenntartók kifelejtettek, vagy hogy élesítse ki a mozdonyvezetı reflexeit, vagy hozza helyre a félreállított váltókat? És amikor másokért imádkozom, azt kérem, hogy Isten függessze fel a természet törvényeit a barátaim kedvéért, hogy Fred mája mégse menjen tönkre az összes általa fogyasztott alkohol-mennyiség ellenére sem? Biztos vagyok benne, hogy rengeteg buzgó ima elhangzik, amikor az emberek leadják a totószelvényeiket. Akkor azt várjuk Istentıl, hogy kormányozza a kóbor labdákat a különbözı kapukba, csak hogy megfeleljen a lentrıl kapott utasításoknak? A kérı ima lényege nem az, hogy megkapjuk pontosan azt, amit kértünk, hanem hogy a kérı ima által elismerjük, hogy Istentıl függünk és ennek a függésnek a tudata elmélyüljön. Az is fontos, hogy a kéréseink szavakba foglalása során megtanuljuk megkülönböztetni valós és hamis szükségleteinket. Amikor biztonságos utazásért, totónyereményért vagy egy barátomért imádkozom, a saját és mások életének gazdagodásáért teszem, az én javamért és az ı javukért. Ha rátekintünk az életünkre, meglátjuk, mennyire nehéz megkülönböztetni valós szükségleteinket a hamisaktól. Azt hisszük, több pénzre, sikerre, népszerőségre van szükségünk. Ha megkapjuk, az további problémákhoz vezet; ha nem, és még mindig bízunk Istenben, akkor viszont elkezdhetünk bölcsességet tanulni. Annak a bölcsességét, ahogy a pénz hiányában felfedezzük a bensı gazdagságra, lelki békére és elégedettségre irányuló szükségünket. Valamint annak a bölcsességét, hogy mivel nem tudunk mások elvárásai szerint teljesíteni, és ezért nem ismernek el minket úgy, ahogy szeretnénk, felszabadultunk arra, hogy engedelmességben éljünk szívünk igazán hiteles vágyaival. Ezekben a mély vágyakban megtaláljuk Isten akaratát, aki sokkal jobban kívánja a javunkat, mint mi bármikor is. Istenünk, add meg nekünk azt a gyermeki bizalmat, hogy a Te jóságodba burkolva élünk, hogy minden eseményben, találkozásban, legyenek azok bármilyen sötétek vagy kiábrándítóak, Te jelen vagy, óvsz, vársz, dédelgetsz és magadhoz vezetsz bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 4

5 MÁSODIK HÉT: PÉNTEK KIENGESZTELŐDÉS EZ 18, 21-28; 130. ZSOLTÁR; MT 5, [Így szól az Úr Isten]»Ha azonban a gonosz bőnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár: biztosan életben marad és nem hal meg; ( ) Vajon a gonosznak halálát akarom-e, mondja az Úr Isten, és nem inkább azt, hogy megtérjen útjairól és éljen? ( ) Mert ha az igaz elfordul igazságától, és gonoszságot követ el és abban hal meg, igazságtalanságában hal meg, amit elkövetett.«ez 18, [Jézus így tanította ıket:] Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az adományodat az oltár elıtt, és elıször menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. MT 5, Egyszer, amikor stoppoltam, felvett egy ír buddhista, és elmondta, hogy a buddhizmusban az vonzotta, hogy ott nincs szó a bőnrıl. Úgy találta azt megelızıen, hogy katolikusként nagyon romboló hatású volt rá ez a fogalom, félelemmel és bőntudattal töltötte el. Vannak olyan megközelítései a bőnnek, amelyek már önmagukban is bőnösek, amelyek olyan Istent állítanak elénk, aki végtelen jóságában, a világunkat bevetette aknamezıkkel, ami vagy megsebez, de nem végzetesen, ezeket bocsánatosnak hívjuk, amelyek viszont meg is ölnek, azokat halálosnak. Az aknák pontos elhelyezkedését és robbanóerejét Isten a papságra bízta, akik tanításukban, prédikációban, írásaikban továbbadják a hívıknek. Ennek a hatása tényleg halálos, és eléri, hogy az emberek Isten fogalmát és így a bőn fogalmát is egészében elutasítsák, vagy belerokkannak a félelembe, szorongásba, félénkségbe és neurózisba. A bőn nem ugyanaz, mint a rossztett vagy törvényszegés. A bőn vallásos értelmő szó, és az élı Isten elleni vétket jelenti, aki szeretet és aki jelen van minden dologban és emberben. A bőn fogalma: nem megengedni Istennek, hogy a szeretet, gyengédség és irgalom Istene legyen. Ezért nem szabad addig az oltárhoz járulnunk, amíg ki nem engesztelıdtünk felebarátunkkal, mert addig nem lehetünk egységben Istennel, amíg nem állunk készen azokkal is egységben lenni, akik megbántottak minket. Azt kívánjuk, Isten bárcsak valahogy máshogy rendezte volna el ezt az egészet, és úgy oldjuk meg a problémát, hogy megpróbáljuk inkább meggyızni magunkat, Isten a mi pártunkat fogja, és ebben igazolva látjuk hosszú és elhúzódó veszekedéseinket. Vallásos emberek néha különösen is érintettek ilyesmiben. Ha kitérünk a kiengesztelıdés elıl, nem csak ellenségünket sebezzük meg, de saját magunkat is, mert elvágjuk magunkat Isten életétıl és szeretetétıl. Isten nem büntet: mi büntetjük magunkat. Vajon a gonosznak halálát akarom-e? (Ez 18, 23) A bőn az, amikor nem engedjük meg Istennek, hogy Isten legyen, vagy elfelejtkezünk a jóságáról. Lehet, hogy sosem vétkezünk és betartunk minden törvényt, mégis bőnt követünk el, mert az életünk célja a saját tiszteletreméltóságunk, erkölcsösségünk, amelyet szeretet nélkül próbálunk megvalósítani. Világosítsd meg elménket és szívünket, Urunk, hogy felismerjünk Téged saját életünkben és a világ életében, és így felismerjük, megvessük és ellenálljunk minden olyan viselkedésnek, tettnek, amely lerombolja a bennünk és körülöttünk lévı szereteted. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 5

6 MÁSODIK HÉT: SZOMBAT TÖKÉLETESNEK LENNI MTÖRV 26, 16-19; 119. ZSOLTÁR; MT 5, Az Úr pedig ma téged választott, hogy tulajdon népe légy, amint szólt neked, s megtartsd minden parancsát, ( ) hogy szent népe légy az Úrnak, a te Istenednek, amint megmondta. MTÖRV 26, 18.19B [Jézus így tanította ıket:] Hallottátok, hogy azt mondták: Szeresd felebarátodat és győlöld ellenségedet. Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözıitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ı fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esıt ad igazaknak és gazembereknek. ( ) Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. MT 5, Épp elég azokat szeretni, akik szeretnek minket, vagy legalábbis a barátságosabb testvéreket, viszont Jézus azt mondja: Szeressétek ellenségeiteket!. Azokat, akik kárt okoztak nekünk, és talán még mindig a rosszakaróink. Azért mondja, hogy tegyünk így, mert az Atya ilyen, és hogy tulajdon népe légy, amint szólt neked, s megtartsd minden parancsát. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes sokszor szokták idézni ezt a jézusi mondást, szövegkörnyezetbıl kiragadva, ami szorongásos neurózist okozott már eddig is sok kereszténynek, akik úgy értelmezik a tökéletességet, hogy az egy bizonyos rendszerhez való teljes illeszkedés, szabályok, szertartások betartása. Ismertem egyszer egy iskola-igazgatót, aki errıl a mondatról prédikált a diákoknak, és aztán azt mondta, hogy Isten elvárja az összes iskolai szabály tökéletes betartását, amelybıl rengeteg volt, többek között egy, ami a megengedett hajhosszra vonatkozott! Lehet tökéletesnek lenni ebben az értelemben is, olyannyira odaszentelni magunkat egy rendszernek, egy szabálykönyvnek, hogy sem idınk, sem energiánk nem marad szeretni azokat, akik a közvetlen környezetünkben élnek, nemhogy az ellenségeinket. Sıt, minél inkább támogatunk egy rendszert, minél hőségesebbek vagyunk a tökéletességhez ebben az értelemben, annál több embert fogunk találni, akiket nem kedvelünk, mert nem illeszkednek a rendszerünkbe. Gyakran lehet hallani, hogy valakirıl ezt mondják: nagyon odaszánt pap/lelkész/segédlelkész/hívı. A kérdés mindössze az, vajon minek szánták oda magukat? Jézus beszélt a farizeusok odaszántságáról, akik bejártok tengert és szárazföldet, hogy egy megtérıt szerezzetek, s amikor megszereztétek, magatoknál kétszer inkább a gyehenna fiaivá teszitek, aztán így írta le ıket: viperák fajzata, meszelt sírok. Az igazi odaszántság próbája az, hogy hogyan viselkedik valaki azokkal, akik tıle eltérı véleményen vannak, kritizálják ıt, nem értenek egyet az ı elgondolásaival és tetteivel. Az igazi odaszántság mindig elfogadó lesz, figyelmesen meghallgatja a másik felet, jót gondol róla, és barátként kezeli. Az élet törvényei valamint a vallás szabályainak és szertartásainak betartása hasznosak és szükségesek, de ha nem vezetnek Isten, a felebarát és az ellenség iránti nagyobb szeretetre, akkor mit sem érnek, bármennyit imádkozik és böjtöl is az ember. A Szeressétek ellenségeiteket felszólításba az is beletartozik, hogy elfogadjuk és szeretjük saját magunkat, a sötét oldalunkat, azokat a részeket magunkban, amelyek távolról sem tökéletesek, és amelyeket szégyellünk. Ez nem az akaraterınk mőve, hanem csak úgy tudjuk megtenni, ha tudomást veszünk errıl az oldalunkról, megmutatjuk Istennek, aki, bízunk abban, hogy elfogad, amint vagyunk, telve van irgalommal és ezt mondja nekünk: Ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó (Iz 1, 18). Szabadíts meg, Urunk, mindennemő önhittségtıl, a saját jóságunkban való tetszelgéstıl. Add meg nekünk a szemet, hogy lássuk és a bátorságot, hogy szembenézzünk bőnösségünkkel és rendezetlenségeinkkel, hogy felvállalva azokat és bízva abban, hogy bőnösségünkben is szeretsz, mi is képesek lehessünk ugyanazzal az irgalommal viseltetni még az ellenségeink felé is. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 6

7 HARMADIK HÉT: VASÁRNAP A SZÍNEVÁLTOZÁS TER 12, 1-4; MT 17, 1-9 Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak:»Menj ki földedrıl, a rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked! Nagy nemzetté teszlek. «TER 12, 1-2A Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte ıket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott elıttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak:»Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.«amíg beszélt, íme, fényes felhı árnyékolta be ıket, s íme, a felhıbıl egy hang szólt:»ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, ıt hallgassátok.«ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette ıket és azt mondta:»keljetek föl, és ne féljetek!«amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust, egymagát. MT 17, 1-8 Azért olvassuk a Szentírást, hogy Ábrahám és Jézus Istenét megtaláljuk a saját életünkben. Isten nem csak parancsokat adott a hegyen Ábrámnak, hanem egyezségre is lépett vele, amit szövetségnek neveztek. A nomád népek gyakran léptek szövetségre egymással, kölcsönös védelemért, és megígérték, hogy az ellenségeim az ellenségeid, a barátaim a barátaid lesznek. A szerzıdı felek aztán levágták egy állat végtagjait, letették a földre, végigmentek a lecsonkolt darabok között, és kijelentették: ha hőtlen leszek a szövetséghez, történjék velem is úgy, mint ezzel az állattal! A Teremtés könyvének 15. fejezete leírja, amint Isten felszólítja Ábrámot, hogy fogjon állatokat, vágja ıket ketté, tegye le és hagyjon helyet a felek között. És éjjel megjelenik egy tüzes fáklya, s átvonul a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal. A kereszténység azt tanítja, hogy Jézus a szövetség teljessége, mert benne Isten a lehetı legszorosabb szövetségre lépett velünk. Jézus azt mondta: Én és az Atya egy vagyunk. (Jn 10, 30), de azt is mondta: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek (Mt 25, 40). Isten és az emberi lények elválaszthatatlanul összeköttettek. Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben (Kol 3, 3), írja Pál. Életünk útjának célja Isten, és felé közelítünk, amikor igazságban, igazságosságban, szeretetben egymás felé közelítünk. Az úton persze bıven találkozunk ellenállással, nem is annyira kívülrıl, mint inkább saját magunkból fakadó ellenállással, mert az igazságtalanság, az igazságosság hiánya és az erıszak elırelépést, szükségeinkben és ellenségeinkkel szemben biztonságot, éljenzést, népszerőséget kínál, míg az igazság, igazságosság és szeretet ösvénye veszélyezteti gazdagságunkat, pozíciónkat, sıt, az életünket is, ahogyan Jézusét. Nem sokkal Színeváltozása elıtt figyelmeztet: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. (Lk 9, 23) A Színeváltozás Jézus valóságának a pillanatnyi felfedése, aki a Törvény és a Próféták beteljesedése, Emmánuel, velünk lévı Isten. Az emberek Isten szentségének a tapasztalatát így fogalmazták meg: tremendum et fascinans, vagyis egyként vonzó és félelmet keltı. Péter megtapasztalja ezt a vonzódást, szeretné, ha állandó lehetne ez az élmény, de meg is ijed és arcra borul. Ne félj, mondja neki Jézus és a tanítványok csak Jézust látják. Nagyon üdvös, ha a képzelıerınkkel végignézzük, végigimádkozzuk ezt a részt, és kérjük Istentıl, hogy bepillanthassunk abba a dicsıségbe, amiben élünk. Egy olyan drámának vagyunk a részesei, amely minden gondolatunkat és képzelıerınket felülmúlja, amelyben az egész teremtés részt vesz. Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mindaddig. (Róm 8, 22). Elménk olyan elképzeléseket és képeket alkot Istenrıl, mintha Isten kívül lenne, túl rajtunk, pedig Isten bennünk is van, beborít minket, örömét leli bennünk és dédelget. Ez a valóság. Jó, ha azt kérjük, hogy bepillanthassunk a dicsıségbe, hogy aztán tudjuk, hogy az észlelésünk jelen állapota még torz, hogy most tükör által, homályosan látunk (1Kor 13, 12). A Színeváltozásban a tanítványok a valóságot látták meg: aztán már csak Jézust látták, a teljes valóság újra elrejtetett elılük. Imádkozz bensı tudásért, amely mélyebb, mint az érzékekkel történı megismerés vagy bármilyen szépen megformált gondolat, hogy megtudd, életünk valóban Krisztussal el van rejtve Istenben. Urunk, adj nekünk bepillantást abba a valóságba, amelyben élünk, jóságoddal körbevéve, és add, hogy remélhessünk a dicsıségben, amit megígértél számunkra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen. 7

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Nagyböjti lelki olvasmány

Nagyböjti lelki olvasmány Nagyböjti lelki olvasmány Gerard Hughes SJ: Oh God Why című könyve alapján (Gerard Hughes skót jezsuita, több népszerű lelki könyv szerzője. Jelenleg Birminghamben él, és a humán szektorban dolgozók lelki

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

REGGELI DICSÉRET. Testet ölt benned, mit az összes szentek mondani, tenni, végbevinni tudtak, s mind, amit szívünk tüze lángolása vágyva szerethet.

REGGELI DICSÉRET. Testet ölt benned, mit az összes szentek mondani, tenni, végbevinni tudtak, s mind, amit szívünk tüze lángolása vágyva szerethet. REGGELI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Testet ölt benned, mit az összes

Részletesebben

Jónás története. 4. tanulmány Július 18 24.

Jónás története. 4. tanulmány Július 18 24. 4. tanulmány Július 18 24. Jónás története SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 14:25; Ézsaiás 44:8; 56:7; Jónás 1-4; Máté 12:40; Jelenések 14:6-12 Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Ti vagytok a föld sója. Mt 5,13a Ti vagytok a világ világossága. Mt 5,14a Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Szeresd ellenségedet! Mt 5,44b Imádkozzatok üldözőitekért!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben