augusztus. Ima a Szentlélek hét ajándékáért. Szent Bonaventura:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39. 2006. augusztus. Ima a Szentlélek hét ajándékáért. Szent Bonaventura:"

Átírás

1 Szent Bonaventura: Ima a Szentlélek hét ajándékáért Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott. Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltet ízét megízleljük; az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék; a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban; az ersség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását ertlenné tegyük; a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kell szent tudománnyal beteljünk; a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük; az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében. Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen augusztus Szent Bonaventura : Ima a Szentlélek hét ajándékáért A testvéri közösség Assisi beszédek

2 A testvéri közösség, mint alapvet eleme Szt. Ferenc lelkiségének A meghívás fogalmát a Szentírásban mindenütt megtalálhatjuk. Ezt szemléltethetjük az Ószövetségben Ábrahám, az Újszövetségben Jézus és a XII. században Szent Ferenc hivatásával. Megértve, hogy Isten hív egy személyt a FVR-be, így mindenki a rendben felels a kezdeti hivatás gondozásáért. Az egész képzési folyamat célja: kísérni a személyt a saját útján, melyen felfedezi Istent, felfedezi Szent Ferencet és felfedezi saját hivatását. Mikor az els apostolok keresték Krisztust, az válasza ez volt: Jöjjetek, nézzétek meg! (Jn,1,39) Ma is ez az alapvet magatartása a világi ferenceseknek azokhoz, akik keresik, hogyan követhetnék Krisztust. A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel együtt élt életének középpontjául és inspirálójául. A képzést úgy értelmezzük a világi ferences életútra és életúton, mint az egyén és a közösség növekedésének valós táplálását úgy, hogy az út, amit a mai világban élünk, egyre jobban és jobban alkalmazkodjon az evangélium példájához. A képzésnek kis csoportokban kell történnie,melynek tagjai megosztják hitbeli tapasztalataikat. A közösség élete valóságos tényezje a képzésnek. A közösségi élet hozzájárul az interaktív viszony fejldéséhez, a ferences személyiség és jellem képzéséhez, a ferences viselkedés fejldéséhez. 1. Ferences örökség Ami úgy kezddött Ferenc számára, mint részleges válasz egyéni meghívásra, Isten gondolata szerint nem így folytatódott. Ferenc eredetileg azt hitte, hogy az Úr hívása az életében az saját megtérése miatt történt. Azt gondolta, hogy a felszólítás életének megváltoztatására egyéni hívás volt, hogy alakítsa át ifjúsága önfej ösvényeit. Fiatalságából olyan sokat töltött el úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán nem figyelt az evangélium üzenetére! Ez az igazság fokozatosan vált világossá számára bebörtönzésén, betegségén, Assisin kívüli barlanglátogatásain keresztül. Kikristályosodott benne az Úr hívása szívének megváltoztatására. Ez a hivatás valóban Isten akarata volt az életére vonatkozóan. Ferenc elégedett volt ezzel a helyzettel, de Istennek nem ez volt a szándéka. Hogy meglepdött, mikor Bernardo Quintavalle lovag kérte, hogy csatlakozhasson az életútjához, miután titokban megfigyelte Ferenc éjszakai imáját! Péter kanonok is kérte, hogy a társaság tagja lehessen. A mezrl a földmves jött, hogy közéjük álljon. Volt valami, amit Ferenc megragadott, ami másokat is vonzott életútjának követésére. Ferenc alapkérdése látszólag ez volt: Milyen életformát válasszunk? Ebben a helyzetben ismét a Szentíráshoz és az imához fordult, hogy megértse, mit kíván tle az Úr. Ferenc még világosabban megértette, ahogy elmondja Végrendeletében: Mikor az Úr testvéreket adott mellém, senki sem mondta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. (Végr 14) Ferenc a testvér kifejezést használta azokra az emberekre, akik kérték, hogy társulhassanak hozzá. Soha nem hivatkozott rájuk, mint követire vagy fiaira, ahogy más egyházi rendekben szokás volt. Még a név is, amit választott számukra, a Kisebb Testvérek Rendje, bepillantást enged abba, hogyan látta magát és a többieket vele együtt. Nem magasra helyezve, hanem szolgaként, követve a mi Urunk példáját. Saját közösségükben senkit sem emeltek a többiek fölé. Aki a többiekre gondot viselt, az r (gvárdián) volt, aki Isten közelében tartotta ket. Ferenc a családot választotta kapcsolataik modelljéül.

3 És bárhol tartózkodnak vagy találkoznak a testvérek, mutassák meg, hogy egy családból valók. És egyik a másiknak bizalommal tárja fel baját, mert ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét. (2Reg ) Amennyire az Isten kegyelme engedi, mindenki úgy szeresse és táplálja testvérét, miként az anya szereti és táplálja gyermekét. (1Reg 9,11) Azonkívül, hogy bajaikat egymás tudomására kellett hozniuk, a köztük lév betegekkel tördniük kellett, javítani egymást alázattal és szeretetteljesen, nem volt szabad emlékezni a másik hibáira. Mikor a remeteségben az imádkozó és a róla gondoskodó viszonyát leírja Ferenc,az anya és fia viszonyához hasonlítja. Akik szerzetesként akarnak remeteségben élni, hárman vagy legfeljebb négyen legyenek együtt; közülük kett legyen az édesanya, és legyen nekik két vagy legalább egy fiuk. A két édesanya Márta életét utánozza, a két fiú pedig Máriáét. (RegR 1) Ez a kis csapat, ez a testvériség lehet az alapja az egyház újjáépítésének. Mint világi ferencesek, nekünk is adott az Úr testvéreket és nvéreket. A világi ferences regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát... Ezt tesszük mi Assisi Szt Ferenc példáját követve, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel élt életének középpontjául és inspirálójául. A testvéri közösség az, amely által, és a környezet, amelyen belül meg vagyunk híva, hogy éljük az evangéliumot. A FVR hivatása az evangélium megélésének hivatása testvéri közösségben. E cél érdekében a FVR tagjai egyházi közösségekben gylnek össze, melyet testvériségnek hívnak. Vannak testvérek és nvérek, hogy támaszt és bátorítást nyújtsanak egymásnak. Vannak, hogy tanítsanak. Hogy javítsanak. Vannak, hogy segítsenek nekem élni az evangéliumot, és én vagyok, hogy segítsek nekik élni az evangéliumot. 2. Közösség-modell Isten atyasága és Jézus Krisztus testvérisége alapján Ez az alapsejtje a Rendnek, látható jele az Egyháznak, természetfölötti valóság Isten atyaságára és Jézus Krisztus testvériségére alapozva, átélve a Szentlélek erejében. A Lélek ajándéka az Egyházának, hogy hálával fogadjuk, megosztva adományainkat, hogy az egység és közösség jelévé váljunk azokért, akik szavukra hinni fognak bennem. (Jn 17, 20) A hierarchia mellett ott van az Egyház prófétai és karizmatikus jelenléte, amely részt vesz küldetésében. Ez az a speciális hely, ahol a testvérek és nvérek támogatást kapnak keresztségi méltóságuk tudatosabbá válásában, az Egyházhoz tartozásuk megélésében, a ferences karizma megjelenítésében az Egyházban, hitük megérlelésében és abban, hogy Krisztus feltámadásának tanúivá legyenek. A FVR az egész világon a test, és a testvéri közösségek a test tagjai, amelyek fenntartják. Minden közösségnek van saját alakzata és fizikai helyzete, de nincs és nem is lehet elszigetelve a többitl. Ez fojtogató lenne. Ártalmas meggyengíteni az összetartozás érzését az egész FVR-del, és bezárkózni saját közösségünk kis környezetébe, mert meg lennénk fosztva a Rend által közvetített él víztl. A testvéri közösség él ajándék, amit mindig magunkban hordozhatunk, ami egészen más, mint csak találkozókat tartani: azok csak megadják a ritmusát az út készítésének.

4 A közösségnek van Tanácsa, amely lelkesíti és vezeti, találkozókat szervez,hogy tagjai fejldjenek hittani ismeretekben, lelkiekben, lélektanilag és szociálisan. Mindezek megtétele vezet oda, hogy a közösség anyává váljon, aki folyton szüli Ferenc követit, és tanítóvá, hogy oktassa és nevelje ket. Jelen képzési kurzusunk alatt fogjuk látni a ferences élet kívánalmait. A szeretet közösségének kell lennie, a folytonos megtérés helyének kell lennie, és a támasz helyének, hogy az evangéliumot meg tudjuk élni a világban. Az idézett források ilyen elnevezéseket használnak: barát, testvér, nvér és emberek. Ezek az írások, melyek tele vannak bölcsességgel, alkalmazhatók a FVR testvéreire és nvéreire, férfiakra és nkre is. A közösség ferences eszményképe Isten atyaságából és Jézus Krisztus testvériségébl származtatja alapját. A Szentháromság olyan egység, amelyben egyik személy sincs a többi fölött. Habár ez a radikális egyenlség nem igaz a teremtmények viszonyaira, mégis tanít minket, mit jelent Isten képére és hasonlatosságára lenni (Ter 1,26), és látomást nyújt, amelyre az emberek törekedhetnek. Az alázat megnyitja az emberi szíveket ennek az isteni viszonynak a megtapasztalására. A fölséges Isten dicséretében Szt. Ferenc kimondja: Te vagy az alázat! mert a mi Szentháromságos Istenünk természeténél fogva személyek szabad egyesülése uralkodás és alárendeltség nélkül. Mivel Istenhez hasonlóknak vannak teremtve, az emberek is lassan személyek szabad közösségévé válnak - uralkodás és alárendeltség nélkül, így megvalósítva az igazi alázatot. Szt. Bonaventura mondja nekünk a Megtestesülésrl: Isten alázatosan lehajol, hogy felemelje a mi természetünk porát saját személyével való egységbe. A Szentháromság az alapvet viszony, amely megteremti az Egyházat: Az egyetemes Egyház úgy jelenik meg, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységébl eggyé vált nép. (LG 4) Aki szeret engem, megtartja szavamat, és Atyám is szeretni fogja ket, és hozzájuk megyünk és bennük fogunk lakni. (Jn 14, 23) A buzgóság, hogy megtartsa Jézus szavát, inspirálta Ferencet, hogy az evangéliumot tegye a testvéri élet alapjává. Az evangéliumhoz való hségre alapozva, a testvéri evangéliumi élet a Szentháromság bensséges viszonyába von be minket. Ferenc magáévá tette Istennek a teremtményekre vonatkozó tervét, mint nvérek és testvérek családját: Napfivér, Holdnvér stb. Soha nem beszélt önmagáról egyszeren mint Ferenc, hanem mindig mint Ferenc testvér. Testvér - kinyilatkoztatja a viszonyt minden teremtménnyel, amelyhez Isten hívta t. Testvér - kifejezi az küldetését is: gyógyítani a kapcsolatokat engedelmes alázat által. 3.Élet a testvéri közösségben Testvériség, ez a kulcs modell a világi ferences evangéliumi élethez. Az isteni hívás a tökéletes szeretetben való életre, a szentségre való törekvésre és az Isten országának építésére a testvéri életben és a csoport közös erfeszítésében csúcsosodik ki és ölt formát. A FVR közösségi szemlélete már a Regula különböz szövegeiben megtalálható: Az FVR az egész világon elterjedt, szervezett katolikus testvéri közösség, (Reg 2)az egész ferences családdal való életközösségben óhajtják megtestesíteni a közös szeráfi atya karizmáját,(reg 1.b) és hagyományosan bnbánó testvéreknek és nvéreknek hívják ket.(reg 7.a) Mély és érzékeny testvériség volt jellemz a korai barátokra, egy Ferenc által kitzött eszme. Az Úr testvéreket adott nekem, mondja Ferenc a Végrendeletben, és meghonosította, hogy Kisebb Testvéreknek hívják ket. Regulájában világossá teszi, hogy

5 szabályok és törvények magukban nem irányíthatják a ferences testvériséget. A hit, a szeretet és a kegyelem is kiveszi a részét ebbl. A korábbi Regula figyelmezteti a barátokat.: És mindegyikük kell, hogy szeresse és gondoskodjon testvérérl minden olyan dologban, amelyben megkapja Isten kegyelmét, ahogy az anya szereti és gondozza fiát. A késbbi Regulában ez más kifejezést nyer: Ha az anya testbl született fiának így gondját viseli, ki ne szeretné és gondozná lélek szerinti testvérét még sokkal inkább? a. Szeretet-közösség A közösség, melyet a Szentlélek hívott össze Krisztus nevében, a bnbánó életnek kiemelkeden jelents és pótolhatatlan nézpontja. A testvérek segítik egymást, hogy növekedjenek az Isten iránti szeretetben az egymás iránti kölcsönös szeretet, bátorítás, testvéri figyelmeztetés stb által. k együtt felülemelkednek a nehézségeken, megszabadulnak az önzéstl, és tanúságot tesznek az Istenhez való megtérésrl. Ferenc írásai azt sugallják, hogy megértette: a testvérek adománya több, mint egyszeren Isten segít eszköze. k szükséges feltétele és kifejezése az evangéliumi életnek, ami megköveteli a tanúságtételt Isten szeretet-közösségérl, ami a Szentháromság. Ahhoz, hogy megszülessen az evangélium igazságának lelke, szüksége volt testvérekre a Lélek szerint. Amikor a testvérek vagy a nvérek kölcsönösen szeretik egymást, az Isten Lelke lakik bennük, és maga Isten, a mindenható Atya, a Fiú és a Lélek lakóhelyet készít köztük. Mint ugyanannak a mennyei Atyának fiai, és mint közösség, részesednek az isteni életben, testvérei Krisztusnak. Ó, milyen szent és gyönyörséges, hogy ilyen testvérünk van! Mind a tanításban, mind a gyakorlatban Ferenc létrehozott egy testvéri életet, amely ers és gazdagon értelmezett. A közösségnek, elször és legelször is, szeretet-közösségnek kell lenni. Szent Klára mondja Végrendeletében: Krisztus szeretetével szeretve egymást, a szívetekben lév szeretet külsleg tettekben nyilvánuljon meg úgy, hogy ilyen példa által kényszerítve, a nvérek növekedhessenek az Isten és az egymás iránti szeretetben. A FVR közösség, mondja a Regula, testvérek és nvérek csoportja, akik a Szentlélektl indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét. Fogadalmuk által elkötelezik magukat arra, hogy élik az evangéliumot Szt. Ferenc módján. Tudjuk, hogy a közösség alapja Isten atyasága és Jézus Krisztus szövetsége a bennünk él Szentlélek tanúsága szerint, az Egyház tanítása által vezetve és biztosítva. Mindez Szt. Ferenc példájának értelmezésébl él, és az közösség-adományán keresztül. Megtudjuk a Regulából, hogy a helyi testvéri közösség az egész Rend alapsejtje, ami azt jelenti, hogy vannak más egységek is, együtt alkotva az egész testet. Ezért szükséges az életer, a kapcsolatok és a tapasztalatok cseréje a különböz egységek között, hogy együtt növekedjenek, és elkerüljék az elszigeteldést egy zárt körben, amelytl az elsorvad és meghal. A helyi közösség látható jele az Egyháznak, amely szeretet-közösség. Ebbl adódik a kötelesség: megmutatni az Egyház jellemzit egy kijelölt életúton és egymást építve. A helyi közösség legyen a tagok számára az egyházias érzület és a ferences hivatás fejldésének kiváltságos helye, és apostoli mködésük éltetje. Ez azt jelenti, hogy a közösségnek tanulnia kell, hogy újból és újból képes legyen fejleszteni ezeket az értékeket, és hiteles ferencesekké tenni azokat, akiket a ferencességbe elindított.

6 Csak így válik helyes és kiváltságos hellyé, nemcsak a saját hivatás iránti kötelesség-érzetbl, hanem még inkább hitelessége által és az emberi gazdagság nyújtása miatt. A Konstitúciókban olvassuk, hogy a FVR testvéri közössége annak az Assisi Szt. Ferencnek a felfogásában fedezi fel eredetét, akinek a Legfölségesebb kinyilatkoztatta a testvéri közösségben élt élet evangéliumi lényegét és segítse el az együttmködést a testvérek és nvérek között, valamint tevékeny és közösségi jelenlétüket mind a helyi, mind az egyetemes Egyházban. (Konst 28) A közösség tagjai kölcsönösen felelsek annak a helyi közösségnek az életéért, amelyhez tartoznak, és a FVR-ért az egész világon... Ez megköveteli a személyes jelenlétet, a tanúságtételt, az imádságot és a tevékeny együttmködést, összhangban mindenki eszközeivel és lehetségeivel, a közösség életének formálásában. (Konst. 30) b. A közösség az összetartozás, az egység és a kölcsönös szeretet megélt tapasztalata A közösségnek egy fontos tulajdonsága az összetartozás megélt tapasztalata. Ennek a tulajdonságnak az értelmezése a közösség életére a következk: 1. A közösség ajándék, melyet fel kell fedezni és élni, rá van utalva a kegyelem ösztönzésére és az Isten kezdeményezésének igényére, és nem az egyén saját elfogadásának minségétl, az elhatározása szeszélyétl vagy társválasztásától függ. 2. A közösség egy hívás szabad és felelsségteljes elfogadásán alapszik, személyes önátadásból ered összetartozás, szándékos elhatározás, bizalomból ered elkötelezettség, nem a törvénybl vagy a közösség struktúrájából. Konkrét kifejezése az egy test, egy lélek Krisztusban, az egy szív, egy lélek, nem a szabályokon vagy egyformaságon alapuló összetartozás. 3. A közösség életének tükröznie kell az Atya irántunk való szeretetét, az választását, hogy összehozzon minket Krisztusban, a Szentlélek energiájának átadását, hogy helyreállítson mindent Krisztusban. 4. Az élet a közösségben felismeri minden személy méltóságát abban, hogy Isten választott gyermeke, hogy Krisztus megváltotta, hogy képes válaszolni a Szentlélek ösztönzésére, hogy saját világának mestere, hogy megtestesíti a jellemvonások és képességek egyedi keverékét. A mi közösség iránti elkötelezettségünk hsége és hitelessége modellt nyújt a világban, mit jelenthet az élet Istennel, és bemutatja a szív szentségre való törekvésének a lehetségét. A legkorábbi ferencesek, szabadon az önz szeretettl, minden kedvességüket a közösség szívébe öntötték A közösségi szeretet bemutatja az egységet a világnak, hadd lássa. A nvérek egyöntetsége birtokolva az egy szeretetet, egyesülve lélekben és eszmében Isten kedvességének kifejezése, Isten gyengédségének szentsége, Isten kedves rködésének tanújele. Ahogy Jézus imádkozta, legyenek bennünk egyek, hogy a világ elhiggye, hogy Te küldtél engem, és hogy az egységük legyen teljes, hogy a világ tudja, hogy szeretsz engem, és hogy a Te irántam való szereteted éljen bennük és én bennük (Jn 17, 21,23,26), így a közösségi élet megmutatja és óvja a Legfölségesebb finom, szeret és gondoskodó jelenlétét.

7 c. A közösség, mint szentség az evangéliumi életben Az életrl a közösségben úgy beszélhetünk, mint az evangélium megélésének szentségérl, amely kifejezi és elidézi a Krisztussal való egységben élés egész skáláját, amely életünk középpontja és inspirációja. A közösség élete szentségi minséggel bír, mert: - valódi támasz az evangéliumi növekedéshez - hasznos tapasztalat a csoport lelki irányvonalára vonatkozólag - a biztonság kontextusa az evangéliumi értékek és gyakorlat megalapozására és megérlelésére; - konkrét, emberi megnyilatkozása egy mélyebb lelki valóságnak; - valóságos jele az igazságnak, a békének, és az ellentétek elsimulásának Isten uralma alatt. d. A közösségi élet összetevi A közösségi élet, mint az ideál és irányadó az evangéliumi életre a következ összetevkbl áll: 1. Részletes felépítés (Reg 20-22) - valódi közösség (nem klub vagy baráti kör) különböz szinteken létezve - a Tanács vezetésével animálva és irányítva - betöltve a részegyházi, apostoli és ferences feladatát 2. A szükséges életer (Reg 23) - élvé téve megfelel képzéssel; - mélyítve tagjainak állandó elkötelezettsége révén; - megérlelve párbeszéd és harmonikus probléma-megoldás által. 3. Fenntartó erk, melyek táplálják a közösségi életet (Reg 24-26) - rendszeres és gyakori találkozók a közösségben és a Tanácsban; - a tagok folyamatos támogatása; - megfelel lelki asszisztencia; - pasztorális és testvéri vizitáció.

8 e. Testvéri szolgálat Az evangéliumi közösség alapját Krisztusba helyezi, aki elsszülött a sok testvér között, aki minden embert egy igazi közösségbe von. A közösségi élet úgy épül, hogy örömmel üdvözli a kenózis választását a megtestesülésben és húsvétban, és követi Krisztus, a szolga lábnyomát. Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy szolgáljon és életét adja sokakért váltságdíjul. (Mt 20,28) Mióta Krisztus életét adta másokért, a szolgálat magában foglalja a lemondás, a megalázás és a szenvedés nézpontját. A szolgálat természetes kontextusát a szomorúakkal való szolidaritás elvárásában találja meg, és nem a jutalomban és elismerésben. Szükségszer, hogy a testvéri élet iránti elkötelezettség és annak mvelése az áldozattal végzett szolgálat ajándéka által és ingyenesen valósuljon meg. Ajándék, mert testvéreink szolgálatáról beszélünk, és nem arról, hogy k szolgálnak minket. Áldozati szolgálat, mert áldozat van benne; csak a szolgálat kerül valamibe. Ingyenes, mert nem követel viszonzást, mert nem a rabszolgaság kényszerében találja indíttatását, hanem a szeretet szabadságában, a másokról és a közösségrl gondoskodó szeretet szükségességében. Miféle szolgálat? 1. Egymás terhének hordozása - szolgálat Ez az els és alapvet formája a testvéri diakóniának, mert a testvér nem tárgy, amelyen uralkodni kell, hanem egy teher, amit meg kell szülni : és pontosan azért testvér, mert súlyosan ránehezedik mások vállára. A testvéri közösség, mint támasz valósul meg, akár az Isten és ember közti közösség is. Valóban, Isten támogatta az embereket Krisztus testében, mert a mi fájdalmaink nehezedtek rá, magára vette a mi szomorúságunkat... a mi bneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. A mi üdvösségünkért érte a büntetés... (Iz 53, 4-5) A testvéri közösség a kereszt közössége; ez van jelen, ha egyik átérzi a másik terhét. Másrészt, ott nem lehet keresztény közösség és Krisztus törvényét tagadják meg, ahol nem érzik a másik testvér terhét. 2. A jó példa szolgálata A jó példa mindig megtalálja a helyét a metanoiával kapcsolatban és összefüggésben, amely megparancsolja az ön-átalakítást, erszakot téve kinek-kinek szenvedélyein és gonosz vágyain. A közösségi élet nem megbeszélésekkel épül, nem a közösség védekezésének folyománya; inkább alapszik annak a példáján, aki kész a megszenteldésre, aki felülemelkedik saját természetének vonakodásán a feladatok kivitelezését illeten, amely tartalmazza a lemondást, a fáradságot és nélkülözést; aki nem engedi magát szívtelenné válni a középszerség ellenzéke révén, melynek a jó példa szemrehányás. A közösségi élet alázatos és egyszer tanúságtétel eredménye: függ a személyes készségtl meghalni a búzaszem módjára; ez a cél, soha véglegesen el nem érhet, állandó napi hsiesség.

9 1. A közösség a megtérés helye A közösség lehet a megtérés helye és kilövpálya a tagok apostoli tevékenységéhez. FVR Konst. III1/3. mondja: a helyi közösség az egész Rend alapegysége és az Egyház látható jele, amely szeretet-közösség. Legyen ez a tagok számára az egyházias érzület elmélyítésének és a ferences hivatás kibontakoztatásának kiváltságos helye, és a világban való apostolkodásuk éltetje. A helyi közösség az egész Rend él alapszervezete. Ez a középpontja a lelki növekedésnek, az apostoli mködésnek kifelé, és a tagok közti szeretet-egységnek. A közösség lehet a hely, ahol alkalom kínálkozik a megtérésre, a lelki növekedésre. Két oldala van a testvéri életnek. Egyik a bels hivatás, másik a küls; bels lelki fejldés és küls apostoli munka. Mindkett fontos a FVR életében. A Regula szólítja fel a világi ferenceseket, hogy menjenek az Evangéliumtól (megtérés) az élethez (apostolkodás). 2. Az Eucharisztia a közösség életének középpontja A bnbánat szándéka és a folytonos megtérés egészen maga után vonja az Eucharisztiában való részesedés választását, hogy így Krisztus teste váljon a gyámolítás és a biztonság f forrásává az egyén döntésének megújulásához a kereszt által, és vegye a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét. Az Eucharisztia mint szövetség, megszentelés,táplálék,ünneplés, közösségépít, kiengeszteldés és élet-stílus adja az elsdleges élményt a bensséges, valódi jelenlétrl. Ez aktiválja és aktualizálja a bnbánó és a szeret Úr közti egyesülést. 5. A közösségi élet kihívása A közösség mindenféle emberbl áll, és nem vagyunk egyformák. Ezt a különbözséget tisztelnünk kell. Mary Ann Julian FVR írja: Közösségeink a gyerekszoba, ahol Isten elkészíti a táplálékot, és megersít minket munkánkra a világban. Ezekben a szeretet kertjeiben minden növény (mi) egyedi, változatos, tervszer. Mindegyik képes tisztelni Istent és jót tenni másoknak valamilyen módon. Most kísértések fújnak át a kerten, és gyakran az egymáshoz dörzsöldés ingerültté tesz minket. Ha mi saját adományainkban bízunk, vagy ezekre vagyunk büszkék, súrlódás és megoszlás fog bekövetkezni. Ha mi megtanulunk meghalni magunknak, és alárendelni magunkat a Kertész ( és törvényes elljáróink) szeret gondoskodásának, az szépsége, az szeretete és az békéje fog elterjedni bennünk, és elárasztja az egész világot. Lester Bach OFM Cap., szintén utal arra, hogy nem minden fenékig tejföl: A közösség újból és újból meg fogja tapasztalni a Kivonulás élményét. Sok probléma létezik ma is. A kudarcot nem könny kezelni... Nekünk több kell, mint a mi részünk az emberségbl. Mi elkötelezdtünk, hogy olyan légkört teremtsünk, amelyben az emberség megértett és elfogadott. Másrészt mi tudunk ünnepelni. Nekünk vannak ima-élményeink, amelyek örömkönnyeket fakasztanak. Mi kellemesen meglepdünk egy-egy testvér felajánlásától. Hatással van ránk annak az öröme, aki szenved. Mi felismerjük ernket, mint Jézusnak felajánlott nép, akarva kitartani a kitartásban, nem tördve a díjjal. Mi sokat tanulunk a közösség más tagjainak a példájából. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül az Istenhez vezet zarándokúton. Mi Jézusról tanulunk a közösségben a becsületes megosztás révén.

10 Tanuljuk megünnepelni a megszokott adományokat, melyeket az élet magával hoz. Örömünket leljük szövetségünkben a szegények szolgálatával, amely meg- nyugvással tölt el. Az új tagok boldoggá tesznek minket, mert látjuk, hogy más is válaszol Jézus evangéliumi hívására. Ha a Halál Nvér valakit hazaszólít, összejövünk bánatban a veszteségünk miatt, és hálaadásban az örök életért. Ha a mi tapasztalatunk segít valaki másnak, az ajándék kölcsönösen elégedetté tesz. A család szembesül az alapvet értékek lefokozásával, a házastársak rossz értelemben vett függetlenségével, a szülk és gyermekek viszonyának kétértelmségével, a válással, az abortusszal, sterilizációval, fogamzásgátló gondolkodásmóddal, az eszme és szabadság-élmény megvesztegetésével. A család sok er áldozata, melyek el akarják pusztítani és deformálni. Az uralkodó szekularizmus hozzátevdik az éretlen pszichológiához, és társadalmi, gazdasági és politikai okokhoz, melyek megrázzák a család morális-etikai értékeit. Ennek a ténynek az eredménye a rendellenes csoportok problémája, és a szentség nélküli polgári házasságok számának növekedése. A nyomor, az éhezés és a munkanélküliség okozta kétségbeesés szomorú helyzete, a tisztességes élettér hiánya, az oktatás és az egészségügyi szolgálat hiánya stb. világosan mutatják a halál kultúrájának állandó kihívását (imperializmus, családtervezés az állam által értett és támogatott módon, háborúk és gerillaharcok, gyermekrablás, terrorizmus, kábítószer-kereskedelem stb.). A FVR elfogadja a kihívást, hogy válassza a család alakítását úgy, hogy a fiatalok és gyerekek találjanak biztonságot és irányítást és megfelel apa- és anyaképet, amely hozzájárul személyiségük érettségéhez. Ez a választás gondozást jelent és állandó harcot a fogyasztói társadalom támadásaival szemben, amely hedonista és nem veszi figyelembe a személyt, egy olyan valóságban, ahol sok esetben csak a n az, aki összetartja a családot és neveli a gyerekeket. Senki nem léphet be a közösségbe úgy, hogy egyedül marad. Ha valaki belép a Ferences Rend valamelyik ágába, belépett egy családba, egy közösségbe. Ferenc útján nem volt regula, sem életmód, míg Isten testvéreket nem adott Ferencnek. Ez az igazság ma is igaz. A FVR alapsejtje a helyi közösség. Ez tartalmaz személyeket, akik egyéni meghívást kaptak Istentl arra, hogy mélyebben éljék az evangéliumi élet radikális hivatását. A ferences keretek között ezt a hivatást kell élni, támogatni, kihívni és tisztelni másokkal együtt. A helyi közösség az otthon, amelyben minden tag hivatása gondozásban és vezetésben részesül. Ez volt Ferenc látomása, melyet Istentl kapott. Ferencnek fontos volt a család, és így fontos az egész ferences rendnek. Befejezés A ferences karizma jellege megkívánja a testvéri közösséget. Ha a világiak összejönnek, megtapasztalják a közösséget. A Tanács munkájának vezetésével a közösség alakul. A Rend alapegysége a helyi közösség. Ez a kiváltságos helye annak, hogy bekapcsolódjunk apostoli és szociális tevékenységbe, ahol megtapasztaljuk a lelki növekedést és a családi szeretetet. A barátok vagy lelki asszisztensek (klerikusok, szerzetes nvérek vagy világi ferencesek) hozzájárulnak részvételükkel a közösséghez, mint a Tanács egyenjogú tagjai, gondoskodnak a folyamatos képzésrl, vezetik a liturgiát, és ami a legfontosabb, jelen vannak a világi ferences testvérekkel az összejöveteleken. Folytatódjon Szt. Ferenc és Szt. Klára és közösségeik inspirációja számunkra közösségi életünkben! Utazzunk együtt, mint testvérek és nvérek, követve Krisztus és Szt. Ferenc lábnyomát, imádságosan emlékezve arra, hogy a kezdeti és a folyamatos képzés a kulcsa a FVR megújulásának és korszersítésének. fr Irudaya Samy Ofm Cap generális asszisztens

11 Assisi beszédek - a Ferences Világi Rend Általános Káptalanján november 07. Carol Gentile OFS - Lester Bach OFMCap Lester Bach OFMCap - 1. rész Kitüntetés számunkra, hogy megoszthatjuk veletek néhány, a világi ferences életmódra vonatkozó gondolatunkat. Hálásak vagyunk az Elnökségnek, hogy megadta ezt a lehetséget, és szólhatunk a világ minden tájáról összegylt testvéreinkhez. Reméljük, hogy olyan elképzeléseket tudunk megosztani, amelyek ferences érzékenységgel segítenek hatnunk harcoló világunkra. Minden ferencesnek Szent Ferenc és Szent Klára szellemiségét kell a világba és a benne él emberekhez eljuttatnia. Életünkkel kell válaszolnunk a Szentlélek útmutatására és sürgetésére. Három szempontból vizsgáljuk a "Szentferenci újdonság" témakörét: 1. Mi az elgondolásunk a ma Egyházáról, mind a korai, mind a II. Vatikáni Zsinat Egyházát figyelembe véve? 2. Hogy hatott Ferenc az korára, és adott új életet az evangéliumi életformának, külön is megvizsgálva az "egyház megújítására" szóló hivatását? 3. Mi a világi ferencesek elgondolása ma, az 1978-as regula szellemében? Én magam a elgondolásról fogok beszélni eladásunk minden részében. Carol azokat az utakat fogja veletek megosztani, ahol ez az elgondolás testet ölthet manapság az Egyházban és a Ferences Világi Rendben. Gazdag örökségünk és történelmünk eseményei bséges forrást nyújtanak ennek a feladatnak a teljesítéséhez. Szent Lukács az els század hetvenes-nyolcvanas éveiben írta az Apostolok Cselekedeteit. Megpróbálta a korai Egyház fejldésének a történetét összefüggéseiben leírni. Legalább 30 évvel az események után írta. Ahogy Lukács az ApCsel soraiban leírta, milyen következményei voltak a Lélek érintésének, és ahogy az Egyházon belüli konfliktusokról írt, valóságh képét adta a korai Egyháznak. Szent Pál leveleiben a konfliktusok és félreértések számos fajtájával találkozunk a korai egyházi közösségekben. Célunknak megfelelen elször az Egyháznak az Apostolok Cselekedeteiben leírt életérl ejtünk szót. Lukács a Szentlélek eljövetelének a korai egyházi közösség tagjaira gyakorolt hatásáról beszél: "A sok hív mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy ervel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szkölköd, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta,és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belle, a szükséghez mérten." (Ap.csel ) Ez az elgondolás megmutatja, mi minden lehetséges, ha Egyház vagyunk a szó legteljesebb értelmében. Az elgondolás arra hívja az embereket, hogy egy szív egy lélek legyenek. A keresztség adja a közösség formáját. Annak a megértéséhez, hogy milyen ereje van Jézus feltámadásának, szükséges a képzés. Megköveteli az evangéliumi tanításnak és Jézus szavainak az ismeretét. Párbeszédet igényel, hogy elsegítse annak a közös megértését, hogy mit jelent az evangélium, és hogyan kell megélni. Lukács azt írja, hogy mindenük közös volt. Ez azt mutatja, hogy a hívek közössége megosztotta a tulajdonát, azért, hogy senki ne szenvedjen szükséget. Mivel valamiféle szervezetre szükség van, ezért az apostolok voltak felelsek az anyagi javak elosztásáért. A keresztények egyénileg is felfedezték a személyes gondoskodás iránti felelsségüket. Ez tette lehetvé. hogy a korai közösség minden szükséget szenvednek gondját viselje. A Lukács által közzétett vízió azt mutatja, hogy a gondoskodás iránti érzék - pl. minden vagyon megosztása - a közösségi élet egyik alkotórésze. Ez nem jelenti azt, hogy ez könny, és ebben az eredeti formájában nem is maradt fenn. Néhány fejezettel késbb az Apostolok Cselekedeteiben azt lehet látni, hogy jelen van a konfliktus is. A keresztények nem osztották meg mindenüket a közösséggel. Látjuk a tulajdonhoz való ragaszkodás következményeit. Látjuk, hogy nem mindenki volt 'egy szív, egy lélek', amint azt a körülmetéltségrl szóló párbeszéd mutatja (v.ö.: Ap.Csel.15) Az Apostolok Cselekedetei jól mutatja egy olyan szervezet fejldését, amely az elgondolást szolgálja. A fentebb említett idézet az Apostolok Cselekedeteibl ( ) arra ad példát, hogy mennyire fontos felismerni azokat a jeleket, amelyek a közösségben munkálkodó Lélek erejét mutatják. Ahogy telik az id, a közösség konfliktusokkal találja szemben magát, és megtalálja az útját, hogyan kezelje ezeket. Ezt párbeszédben teszi, lehetvé téve, hogy a közösség tovább fejldjön. A számbeli növekedésnek természetes következménye a szervezet fejldése. Ami elsre könnynek tnt, most nehézzé változik. Meg kell hogy legyen annak az útja, hogy hogyan találunk rá az evangélium helyes értelmezésére. Kell egy szervezet ahhoz, hogy meghatározzuk azokat a folyamatokat és gyakorlatokat, amelyek által az Egyház nagy ervel les képes tanúságot tenni a feltámadásról, vagyis az evangélium elgondolását hirdetni, vagyis evangelizálni!

12 Tisztességtelen dolog egy kiragadott szövegrészletre összpontosítva elvárni, hogy a mai Egyház olyan legyen, mint az ott olvasható. Inkább az egész szöveget fedezzük fel, összehasonlítva más forrásokkal, mint például Szent Pál levelei, és így megértjük mind az elgondolás, mind a szervezet természetes fejldését a korai Egyházban. Mindkett hozzáad valamit az evangelizációhoz, vagyis ahhoz, hogy keresztények az egész világon hirdetik az evangéliumot. Az idk során az jelentette a veszélyt, hogy néhány egyházi szervezet elkezdett az elgondolásnál fontosabbá válni. Amikor az Egyház mind lelki, mind világi hatalomra szert tett, nem volt mindig tiszta, hogy a hívek számára az evangéliumi élet megélése az elsdleges. Mindazonáltal világos, hogy a szervezet néhány formája olyan eszközt jelent, amely az elgondolást szolgálja. Egyik kapucinus testvérem, Randolph Graczyk OFMCap némi betekintést enged ebbe a dologba, amikor így ír a ferences rendrl: Van egy olyan irányzat a Ferences Rend (és más szerzetesrendek) történelmének vizsgálatában, hogy úgy tekintenek a késbbi növekedésre és fejldésre, mint az alapító eszmeiségétl és az eredeti lelkiségtl való eltávolodásra. Hasonlóképpen, a megújulási mozgalmakat az alapító szellemiségéhez és eredeti elképzeléséhez történ visszatérésként jellemzik. Ez túlontúl leegyszersített szemléletmód. Victor Turner kiemeli, hogy a tiszta egzisztenciális 'communitas'-tól a szervezet felé történ elmozdulás nem egyszeren az eredeti gondolattól való eltérést jelenti. A 'communitas' spontaneitása és közvetlensége ritkán tartható fenn hosszú ideig. "A történelem során minden spontán szervezdött közösség sorsa, hogy egy sokak által hanyatlásnak tartott folyamaton menjen keresztül, és szabályokat és szervezetet öltsön magára." - írja. "Az ember nem tud csupán a 'communitas' által élni. A közösségek nem tudnak fennmaradni, ha nem találkozik hitelesen az emberek anyagi és szervezet iránti igényeivel." Ezek után nyilvánvaló, hogy az els ferencesek eredeti közösségi formája és köztes életállapota soha nem érhet már tetten azokban a magasan strukturált, világméret szervezetekben, amelyekhez Szent Ferenc követi manapság tartoznak. Hasonlóképpen, ha átgondoljuk Turner szemléletét, akkor ez segíthet abban, hogy árnyaltabb kép alakuljon ki bennünk Illés testvérrl, a konventuálisokról, és követikrl a késbbi századokban: felismerték, hogy a szervezet hosszú ideig nem hagyható figyelmen kívül, és emberileg lehetetlen állandóan határmezsgyén mozogni. Másrészt viszont mindig van lehetség ennek a köztes állapotnak és a spontán közösségnek a megélésére. A 'comunitas', közösségi lét mindigis része az emberi létnek, és megtalálja a maga útját, hogy a szervezett társadalom pereme mentén és a rései között kinjön. Ennek a közösségi létnek és köztes életállapotnak az emléke, amelyet Szent Ferenc és els követi éltek, soha nem tnt el a ferencesek gondolataiból és szívébl, évszázadokon át ösztönözve és új élettel eltöltve így a ferences mozgalmat. 1 Az ezekben a napokban folytatott beszélgetésünkben az egyik feladatunk, hogy megújítsuk elgondolásainkat az Egyházról és a Rendrl, miközben felismerjük, hogy ezeket a szervezet támogatja. Feladatunk megbizonyosodni arról, hogy a szervezet sem nem uralja, sem nem csökkenti az elgondolást, hanem támogatólag szolgálja azt. Mégha Lukács egy kicsit romantikusan is ábrázolja a hívk közösségét, világosan bemutatja, hogy mi történik akkor, amikor a Szentlélek munkálkodik egy hitbeli közösségben. Szent Pál néhány levelében is felmerülnek olyan gondolatok, amelyekre érdemes reflektálni. A páli levelek azeltt születtek, hogy Lukács megírta az Apostolok Cselekedeteit. Pál tisztában volt a keresztény hivatás természetével: A keresztrl szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen az Írás így szól: Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az e világi tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság? Gondoljatok csak meghívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas, nem sok az elkel. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ eltt gyönge, hogy megszégyenítse az erseket, s ami a világ eltt alacsonyrend és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten eltt. Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentl bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszenteldésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás: "Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék." 1Kor ,26-31 Egy másik levelében Szent Pál egy hitbeli közösség építésére bátorít bennünket: Nekünk, erseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste... Adja meg nektek a béketrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. Róm ,5-6 Világosan emlékezni kell arra, hogy támogatni kell azt a szervezetet, amely azt szolgálja, hogy kiszélesítsük azt az utat, amelyen életre váltjuk ferences elgondolásainkat. Miközben jó szervezeteket építünk, folyamatosan kérdezzük magunktól, hogy miként szolgálják ezek evangéliumi elgondolásaink megélését. A következ részben Carol a II. Vatikáni zsinat eszméirl fog beszélni, megosztva veletek azt, milyen útmutatást nyújt számunkra most, a harmadik évezred ezen idejében. folytatjuk... 1 Ferencesség és antropológia: a ferences mozgalom kezdetei Victor Turner gondolatai alapján Randolph Graczyk OFMCap - The nem round table, - Vol.38.No tavasz - pp80-81

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat

8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat 8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat A TÖBBIEK EGYSZERRE TÁRJÁK FEL ELŐTTÜNK ISTENT ÉS SAJÁTMAGUNKAT A marista karizmát másokkal együtt éljük meg:

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 40. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 40. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 40. világnapjára II. János Pál pápa 2003. május 11. húsvét 4. vasárnapja Téma: A szolgálatra való meghívás Főtisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim az egész világon!

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu A technika: Mib l lesz a robot? A biológia: hogyan keletkezik az élet? A közösség növekedése nem más, mint: Azoknak a növekedési automatizmusoknak

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben