augusztus. Ima a Szentlélek hét ajándékáért. Szent Bonaventura:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39. 2006. augusztus. Ima a Szentlélek hét ajándékáért. Szent Bonaventura:"

Átírás

1 Szent Bonaventura: Ima a Szentlélek hét ajándékáért Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott. Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltet ízét megízleljük; az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék; a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban; az ersség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását ertlenné tegyük; a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kell szent tudománnyal beteljünk; a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük; az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében. Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen augusztus Szent Bonaventura : Ima a Szentlélek hét ajándékáért A testvéri közösség Assisi beszédek

2 A testvéri közösség, mint alapvet eleme Szt. Ferenc lelkiségének A meghívás fogalmát a Szentírásban mindenütt megtalálhatjuk. Ezt szemléltethetjük az Ószövetségben Ábrahám, az Újszövetségben Jézus és a XII. században Szent Ferenc hivatásával. Megértve, hogy Isten hív egy személyt a FVR-be, így mindenki a rendben felels a kezdeti hivatás gondozásáért. Az egész képzési folyamat célja: kísérni a személyt a saját útján, melyen felfedezi Istent, felfedezi Szent Ferencet és felfedezi saját hivatását. Mikor az els apostolok keresték Krisztust, az válasza ez volt: Jöjjetek, nézzétek meg! (Jn,1,39) Ma is ez az alapvet magatartása a világi ferenceseknek azokhoz, akik keresik, hogyan követhetnék Krisztust. A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel együtt élt életének középpontjául és inspirálójául. A képzést úgy értelmezzük a világi ferences életútra és életúton, mint az egyén és a közösség növekedésének valós táplálását úgy, hogy az út, amit a mai világban élünk, egyre jobban és jobban alkalmazkodjon az evangélium példájához. A képzésnek kis csoportokban kell történnie,melynek tagjai megosztják hitbeli tapasztalataikat. A közösség élete valóságos tényezje a képzésnek. A közösségi élet hozzájárul az interaktív viszony fejldéséhez, a ferences személyiség és jellem képzéséhez, a ferences viselkedés fejldéséhez. 1. Ferences örökség Ami úgy kezddött Ferenc számára, mint részleges válasz egyéni meghívásra, Isten gondolata szerint nem így folytatódott. Ferenc eredetileg azt hitte, hogy az Úr hívása az életében az saját megtérése miatt történt. Azt gondolta, hogy a felszólítás életének megváltoztatására egyéni hívás volt, hogy alakítsa át ifjúsága önfej ösvényeit. Fiatalságából olyan sokat töltött el úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán nem figyelt az evangélium üzenetére! Ez az igazság fokozatosan vált világossá számára bebörtönzésén, betegségén, Assisin kívüli barlanglátogatásain keresztül. Kikristályosodott benne az Úr hívása szívének megváltoztatására. Ez a hivatás valóban Isten akarata volt az életére vonatkozóan. Ferenc elégedett volt ezzel a helyzettel, de Istennek nem ez volt a szándéka. Hogy meglepdött, mikor Bernardo Quintavalle lovag kérte, hogy csatlakozhasson az életútjához, miután titokban megfigyelte Ferenc éjszakai imáját! Péter kanonok is kérte, hogy a társaság tagja lehessen. A mezrl a földmves jött, hogy közéjük álljon. Volt valami, amit Ferenc megragadott, ami másokat is vonzott életútjának követésére. Ferenc alapkérdése látszólag ez volt: Milyen életformát válasszunk? Ebben a helyzetben ismét a Szentíráshoz és az imához fordult, hogy megértse, mit kíván tle az Úr. Ferenc még világosabban megértette, ahogy elmondja Végrendeletében: Mikor az Úr testvéreket adott mellém, senki sem mondta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. (Végr 14) Ferenc a testvér kifejezést használta azokra az emberekre, akik kérték, hogy társulhassanak hozzá. Soha nem hivatkozott rájuk, mint követire vagy fiaira, ahogy más egyházi rendekben szokás volt. Még a név is, amit választott számukra, a Kisebb Testvérek Rendje, bepillantást enged abba, hogyan látta magát és a többieket vele együtt. Nem magasra helyezve, hanem szolgaként, követve a mi Urunk példáját. Saját közösségükben senkit sem emeltek a többiek fölé. Aki a többiekre gondot viselt, az r (gvárdián) volt, aki Isten közelében tartotta ket. Ferenc a családot választotta kapcsolataik modelljéül.

3 És bárhol tartózkodnak vagy találkoznak a testvérek, mutassák meg, hogy egy családból valók. És egyik a másiknak bizalommal tárja fel baját, mert ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét. (2Reg ) Amennyire az Isten kegyelme engedi, mindenki úgy szeresse és táplálja testvérét, miként az anya szereti és táplálja gyermekét. (1Reg 9,11) Azonkívül, hogy bajaikat egymás tudomására kellett hozniuk, a köztük lév betegekkel tördniük kellett, javítani egymást alázattal és szeretetteljesen, nem volt szabad emlékezni a másik hibáira. Mikor a remeteségben az imádkozó és a róla gondoskodó viszonyát leírja Ferenc,az anya és fia viszonyához hasonlítja. Akik szerzetesként akarnak remeteségben élni, hárman vagy legfeljebb négyen legyenek együtt; közülük kett legyen az édesanya, és legyen nekik két vagy legalább egy fiuk. A két édesanya Márta életét utánozza, a két fiú pedig Máriáét. (RegR 1) Ez a kis csapat, ez a testvériség lehet az alapja az egyház újjáépítésének. Mint világi ferencesek, nekünk is adott az Úr testvéreket és nvéreket. A világi ferences regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát... Ezt tesszük mi Assisi Szt Ferenc példáját követve, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel élt életének középpontjául és inspirálójául. A testvéri közösség az, amely által, és a környezet, amelyen belül meg vagyunk híva, hogy éljük az evangéliumot. A FVR hivatása az evangélium megélésének hivatása testvéri közösségben. E cél érdekében a FVR tagjai egyházi közösségekben gylnek össze, melyet testvériségnek hívnak. Vannak testvérek és nvérek, hogy támaszt és bátorítást nyújtsanak egymásnak. Vannak, hogy tanítsanak. Hogy javítsanak. Vannak, hogy segítsenek nekem élni az evangéliumot, és én vagyok, hogy segítsek nekik élni az evangéliumot. 2. Közösség-modell Isten atyasága és Jézus Krisztus testvérisége alapján Ez az alapsejtje a Rendnek, látható jele az Egyháznak, természetfölötti valóság Isten atyaságára és Jézus Krisztus testvériségére alapozva, átélve a Szentlélek erejében. A Lélek ajándéka az Egyházának, hogy hálával fogadjuk, megosztva adományainkat, hogy az egység és közösség jelévé váljunk azokért, akik szavukra hinni fognak bennem. (Jn 17, 20) A hierarchia mellett ott van az Egyház prófétai és karizmatikus jelenléte, amely részt vesz küldetésében. Ez az a speciális hely, ahol a testvérek és nvérek támogatást kapnak keresztségi méltóságuk tudatosabbá válásában, az Egyházhoz tartozásuk megélésében, a ferences karizma megjelenítésében az Egyházban, hitük megérlelésében és abban, hogy Krisztus feltámadásának tanúivá legyenek. A FVR az egész világon a test, és a testvéri közösségek a test tagjai, amelyek fenntartják. Minden közösségnek van saját alakzata és fizikai helyzete, de nincs és nem is lehet elszigetelve a többitl. Ez fojtogató lenne. Ártalmas meggyengíteni az összetartozás érzését az egész FVR-del, és bezárkózni saját közösségünk kis környezetébe, mert meg lennénk fosztva a Rend által közvetített él víztl. A testvéri közösség él ajándék, amit mindig magunkban hordozhatunk, ami egészen más, mint csak találkozókat tartani: azok csak megadják a ritmusát az út készítésének.

4 A közösségnek van Tanácsa, amely lelkesíti és vezeti, találkozókat szervez,hogy tagjai fejldjenek hittani ismeretekben, lelkiekben, lélektanilag és szociálisan. Mindezek megtétele vezet oda, hogy a közösség anyává váljon, aki folyton szüli Ferenc követit, és tanítóvá, hogy oktassa és nevelje ket. Jelen képzési kurzusunk alatt fogjuk látni a ferences élet kívánalmait. A szeretet közösségének kell lennie, a folytonos megtérés helyének kell lennie, és a támasz helyének, hogy az evangéliumot meg tudjuk élni a világban. Az idézett források ilyen elnevezéseket használnak: barát, testvér, nvér és emberek. Ezek az írások, melyek tele vannak bölcsességgel, alkalmazhatók a FVR testvéreire és nvéreire, férfiakra és nkre is. A közösség ferences eszményképe Isten atyaságából és Jézus Krisztus testvériségébl származtatja alapját. A Szentháromság olyan egység, amelyben egyik személy sincs a többi fölött. Habár ez a radikális egyenlség nem igaz a teremtmények viszonyaira, mégis tanít minket, mit jelent Isten képére és hasonlatosságára lenni (Ter 1,26), és látomást nyújt, amelyre az emberek törekedhetnek. Az alázat megnyitja az emberi szíveket ennek az isteni viszonynak a megtapasztalására. A fölséges Isten dicséretében Szt. Ferenc kimondja: Te vagy az alázat! mert a mi Szentháromságos Istenünk természeténél fogva személyek szabad egyesülése uralkodás és alárendeltség nélkül. Mivel Istenhez hasonlóknak vannak teremtve, az emberek is lassan személyek szabad közösségévé válnak - uralkodás és alárendeltség nélkül, így megvalósítva az igazi alázatot. Szt. Bonaventura mondja nekünk a Megtestesülésrl: Isten alázatosan lehajol, hogy felemelje a mi természetünk porát saját személyével való egységbe. A Szentháromság az alapvet viszony, amely megteremti az Egyházat: Az egyetemes Egyház úgy jelenik meg, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységébl eggyé vált nép. (LG 4) Aki szeret engem, megtartja szavamat, és Atyám is szeretni fogja ket, és hozzájuk megyünk és bennük fogunk lakni. (Jn 14, 23) A buzgóság, hogy megtartsa Jézus szavát, inspirálta Ferencet, hogy az evangéliumot tegye a testvéri élet alapjává. Az evangéliumhoz való hségre alapozva, a testvéri evangéliumi élet a Szentháromság bensséges viszonyába von be minket. Ferenc magáévá tette Istennek a teremtményekre vonatkozó tervét, mint nvérek és testvérek családját: Napfivér, Holdnvér stb. Soha nem beszélt önmagáról egyszeren mint Ferenc, hanem mindig mint Ferenc testvér. Testvér - kinyilatkoztatja a viszonyt minden teremtménnyel, amelyhez Isten hívta t. Testvér - kifejezi az küldetését is: gyógyítani a kapcsolatokat engedelmes alázat által. 3.Élet a testvéri közösségben Testvériség, ez a kulcs modell a világi ferences evangéliumi élethez. Az isteni hívás a tökéletes szeretetben való életre, a szentségre való törekvésre és az Isten országának építésére a testvéri életben és a csoport közös erfeszítésében csúcsosodik ki és ölt formát. A FVR közösségi szemlélete már a Regula különböz szövegeiben megtalálható: Az FVR az egész világon elterjedt, szervezett katolikus testvéri közösség, (Reg 2)az egész ferences családdal való életközösségben óhajtják megtestesíteni a közös szeráfi atya karizmáját,(reg 1.b) és hagyományosan bnbánó testvéreknek és nvéreknek hívják ket.(reg 7.a) Mély és érzékeny testvériség volt jellemz a korai barátokra, egy Ferenc által kitzött eszme. Az Úr testvéreket adott nekem, mondja Ferenc a Végrendeletben, és meghonosította, hogy Kisebb Testvéreknek hívják ket. Regulájában világossá teszi, hogy

5 szabályok és törvények magukban nem irányíthatják a ferences testvériséget. A hit, a szeretet és a kegyelem is kiveszi a részét ebbl. A korábbi Regula figyelmezteti a barátokat.: És mindegyikük kell, hogy szeresse és gondoskodjon testvérérl minden olyan dologban, amelyben megkapja Isten kegyelmét, ahogy az anya szereti és gondozza fiát. A késbbi Regulában ez más kifejezést nyer: Ha az anya testbl született fiának így gondját viseli, ki ne szeretné és gondozná lélek szerinti testvérét még sokkal inkább? a. Szeretet-közösség A közösség, melyet a Szentlélek hívott össze Krisztus nevében, a bnbánó életnek kiemelkeden jelents és pótolhatatlan nézpontja. A testvérek segítik egymást, hogy növekedjenek az Isten iránti szeretetben az egymás iránti kölcsönös szeretet, bátorítás, testvéri figyelmeztetés stb által. k együtt felülemelkednek a nehézségeken, megszabadulnak az önzéstl, és tanúságot tesznek az Istenhez való megtérésrl. Ferenc írásai azt sugallják, hogy megértette: a testvérek adománya több, mint egyszeren Isten segít eszköze. k szükséges feltétele és kifejezése az evangéliumi életnek, ami megköveteli a tanúságtételt Isten szeretet-közösségérl, ami a Szentháromság. Ahhoz, hogy megszülessen az evangélium igazságának lelke, szüksége volt testvérekre a Lélek szerint. Amikor a testvérek vagy a nvérek kölcsönösen szeretik egymást, az Isten Lelke lakik bennük, és maga Isten, a mindenható Atya, a Fiú és a Lélek lakóhelyet készít köztük. Mint ugyanannak a mennyei Atyának fiai, és mint közösség, részesednek az isteni életben, testvérei Krisztusnak. Ó, milyen szent és gyönyörséges, hogy ilyen testvérünk van! Mind a tanításban, mind a gyakorlatban Ferenc létrehozott egy testvéri életet, amely ers és gazdagon értelmezett. A közösségnek, elször és legelször is, szeretet-közösségnek kell lenni. Szent Klára mondja Végrendeletében: Krisztus szeretetével szeretve egymást, a szívetekben lév szeretet külsleg tettekben nyilvánuljon meg úgy, hogy ilyen példa által kényszerítve, a nvérek növekedhessenek az Isten és az egymás iránti szeretetben. A FVR közösség, mondja a Regula, testvérek és nvérek csoportja, akik a Szentlélektl indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét. Fogadalmuk által elkötelezik magukat arra, hogy élik az evangéliumot Szt. Ferenc módján. Tudjuk, hogy a közösség alapja Isten atyasága és Jézus Krisztus szövetsége a bennünk él Szentlélek tanúsága szerint, az Egyház tanítása által vezetve és biztosítva. Mindez Szt. Ferenc példájának értelmezésébl él, és az közösség-adományán keresztül. Megtudjuk a Regulából, hogy a helyi testvéri közösség az egész Rend alapsejtje, ami azt jelenti, hogy vannak más egységek is, együtt alkotva az egész testet. Ezért szükséges az életer, a kapcsolatok és a tapasztalatok cseréje a különböz egységek között, hogy együtt növekedjenek, és elkerüljék az elszigeteldést egy zárt körben, amelytl az elsorvad és meghal. A helyi közösség látható jele az Egyháznak, amely szeretet-közösség. Ebbl adódik a kötelesség: megmutatni az Egyház jellemzit egy kijelölt életúton és egymást építve. A helyi közösség legyen a tagok számára az egyházias érzület és a ferences hivatás fejldésének kiváltságos helye, és apostoli mködésük éltetje. Ez azt jelenti, hogy a közösségnek tanulnia kell, hogy újból és újból képes legyen fejleszteni ezeket az értékeket, és hiteles ferencesekké tenni azokat, akiket a ferencességbe elindított.

6 Csak így válik helyes és kiváltságos hellyé, nemcsak a saját hivatás iránti kötelesség-érzetbl, hanem még inkább hitelessége által és az emberi gazdagság nyújtása miatt. A Konstitúciókban olvassuk, hogy a FVR testvéri közössége annak az Assisi Szt. Ferencnek a felfogásában fedezi fel eredetét, akinek a Legfölségesebb kinyilatkoztatta a testvéri közösségben élt élet evangéliumi lényegét és segítse el az együttmködést a testvérek és nvérek között, valamint tevékeny és közösségi jelenlétüket mind a helyi, mind az egyetemes Egyházban. (Konst 28) A közösség tagjai kölcsönösen felelsek annak a helyi közösségnek az életéért, amelyhez tartoznak, és a FVR-ért az egész világon... Ez megköveteli a személyes jelenlétet, a tanúságtételt, az imádságot és a tevékeny együttmködést, összhangban mindenki eszközeivel és lehetségeivel, a közösség életének formálásában. (Konst. 30) b. A közösség az összetartozás, az egység és a kölcsönös szeretet megélt tapasztalata A közösségnek egy fontos tulajdonsága az összetartozás megélt tapasztalata. Ennek a tulajdonságnak az értelmezése a közösség életére a következk: 1. A közösség ajándék, melyet fel kell fedezni és élni, rá van utalva a kegyelem ösztönzésére és az Isten kezdeményezésének igényére, és nem az egyén saját elfogadásának minségétl, az elhatározása szeszélyétl vagy társválasztásától függ. 2. A közösség egy hívás szabad és felelsségteljes elfogadásán alapszik, személyes önátadásból ered összetartozás, szándékos elhatározás, bizalomból ered elkötelezettség, nem a törvénybl vagy a közösség struktúrájából. Konkrét kifejezése az egy test, egy lélek Krisztusban, az egy szív, egy lélek, nem a szabályokon vagy egyformaságon alapuló összetartozás. 3. A közösség életének tükröznie kell az Atya irántunk való szeretetét, az választását, hogy összehozzon minket Krisztusban, a Szentlélek energiájának átadását, hogy helyreállítson mindent Krisztusban. 4. Az élet a közösségben felismeri minden személy méltóságát abban, hogy Isten választott gyermeke, hogy Krisztus megváltotta, hogy képes válaszolni a Szentlélek ösztönzésére, hogy saját világának mestere, hogy megtestesíti a jellemvonások és képességek egyedi keverékét. A mi közösség iránti elkötelezettségünk hsége és hitelessége modellt nyújt a világban, mit jelenthet az élet Istennel, és bemutatja a szív szentségre való törekvésének a lehetségét. A legkorábbi ferencesek, szabadon az önz szeretettl, minden kedvességüket a közösség szívébe öntötték A közösségi szeretet bemutatja az egységet a világnak, hadd lássa. A nvérek egyöntetsége birtokolva az egy szeretetet, egyesülve lélekben és eszmében Isten kedvességének kifejezése, Isten gyengédségének szentsége, Isten kedves rködésének tanújele. Ahogy Jézus imádkozta, legyenek bennünk egyek, hogy a világ elhiggye, hogy Te küldtél engem, és hogy az egységük legyen teljes, hogy a világ tudja, hogy szeretsz engem, és hogy a Te irántam való szereteted éljen bennük és én bennük (Jn 17, 21,23,26), így a közösségi élet megmutatja és óvja a Legfölségesebb finom, szeret és gondoskodó jelenlétét.

7 c. A közösség, mint szentség az evangéliumi életben Az életrl a közösségben úgy beszélhetünk, mint az evangélium megélésének szentségérl, amely kifejezi és elidézi a Krisztussal való egységben élés egész skáláját, amely életünk középpontja és inspirációja. A közösség élete szentségi minséggel bír, mert: - valódi támasz az evangéliumi növekedéshez - hasznos tapasztalat a csoport lelki irányvonalára vonatkozólag - a biztonság kontextusa az evangéliumi értékek és gyakorlat megalapozására és megérlelésére; - konkrét, emberi megnyilatkozása egy mélyebb lelki valóságnak; - valóságos jele az igazságnak, a békének, és az ellentétek elsimulásának Isten uralma alatt. d. A közösségi élet összetevi A közösségi élet, mint az ideál és irányadó az evangéliumi életre a következ összetevkbl áll: 1. Részletes felépítés (Reg 20-22) - valódi közösség (nem klub vagy baráti kör) különböz szinteken létezve - a Tanács vezetésével animálva és irányítva - betöltve a részegyházi, apostoli és ferences feladatát 2. A szükséges életer (Reg 23) - élvé téve megfelel képzéssel; - mélyítve tagjainak állandó elkötelezettsége révén; - megérlelve párbeszéd és harmonikus probléma-megoldás által. 3. Fenntartó erk, melyek táplálják a közösségi életet (Reg 24-26) - rendszeres és gyakori találkozók a közösségben és a Tanácsban; - a tagok folyamatos támogatása; - megfelel lelki asszisztencia; - pasztorális és testvéri vizitáció.

8 e. Testvéri szolgálat Az evangéliumi közösség alapját Krisztusba helyezi, aki elsszülött a sok testvér között, aki minden embert egy igazi közösségbe von. A közösségi élet úgy épül, hogy örömmel üdvözli a kenózis választását a megtestesülésben és húsvétban, és követi Krisztus, a szolga lábnyomát. Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy szolgáljon és életét adja sokakért váltságdíjul. (Mt 20,28) Mióta Krisztus életét adta másokért, a szolgálat magában foglalja a lemondás, a megalázás és a szenvedés nézpontját. A szolgálat természetes kontextusát a szomorúakkal való szolidaritás elvárásában találja meg, és nem a jutalomban és elismerésben. Szükségszer, hogy a testvéri élet iránti elkötelezettség és annak mvelése az áldozattal végzett szolgálat ajándéka által és ingyenesen valósuljon meg. Ajándék, mert testvéreink szolgálatáról beszélünk, és nem arról, hogy k szolgálnak minket. Áldozati szolgálat, mert áldozat van benne; csak a szolgálat kerül valamibe. Ingyenes, mert nem követel viszonzást, mert nem a rabszolgaság kényszerében találja indíttatását, hanem a szeretet szabadságában, a másokról és a közösségrl gondoskodó szeretet szükségességében. Miféle szolgálat? 1. Egymás terhének hordozása - szolgálat Ez az els és alapvet formája a testvéri diakóniának, mert a testvér nem tárgy, amelyen uralkodni kell, hanem egy teher, amit meg kell szülni : és pontosan azért testvér, mert súlyosan ránehezedik mások vállára. A testvéri közösség, mint támasz valósul meg, akár az Isten és ember közti közösség is. Valóban, Isten támogatta az embereket Krisztus testében, mert a mi fájdalmaink nehezedtek rá, magára vette a mi szomorúságunkat... a mi bneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. A mi üdvösségünkért érte a büntetés... (Iz 53, 4-5) A testvéri közösség a kereszt közössége; ez van jelen, ha egyik átérzi a másik terhét. Másrészt, ott nem lehet keresztény közösség és Krisztus törvényét tagadják meg, ahol nem érzik a másik testvér terhét. 2. A jó példa szolgálata A jó példa mindig megtalálja a helyét a metanoiával kapcsolatban és összefüggésben, amely megparancsolja az ön-átalakítást, erszakot téve kinek-kinek szenvedélyein és gonosz vágyain. A közösségi élet nem megbeszélésekkel épül, nem a közösség védekezésének folyománya; inkább alapszik annak a példáján, aki kész a megszenteldésre, aki felülemelkedik saját természetének vonakodásán a feladatok kivitelezését illeten, amely tartalmazza a lemondást, a fáradságot és nélkülözést; aki nem engedi magát szívtelenné válni a középszerség ellenzéke révén, melynek a jó példa szemrehányás. A közösségi élet alázatos és egyszer tanúságtétel eredménye: függ a személyes készségtl meghalni a búzaszem módjára; ez a cél, soha véglegesen el nem érhet, állandó napi hsiesség.

9 1. A közösség a megtérés helye A közösség lehet a megtérés helye és kilövpálya a tagok apostoli tevékenységéhez. FVR Konst. III1/3. mondja: a helyi közösség az egész Rend alapegysége és az Egyház látható jele, amely szeretet-közösség. Legyen ez a tagok számára az egyházias érzület elmélyítésének és a ferences hivatás kibontakoztatásának kiváltságos helye, és a világban való apostolkodásuk éltetje. A helyi közösség az egész Rend él alapszervezete. Ez a középpontja a lelki növekedésnek, az apostoli mködésnek kifelé, és a tagok közti szeretet-egységnek. A közösség lehet a hely, ahol alkalom kínálkozik a megtérésre, a lelki növekedésre. Két oldala van a testvéri életnek. Egyik a bels hivatás, másik a küls; bels lelki fejldés és küls apostoli munka. Mindkett fontos a FVR életében. A Regula szólítja fel a világi ferenceseket, hogy menjenek az Evangéliumtól (megtérés) az élethez (apostolkodás). 2. Az Eucharisztia a közösség életének középpontja A bnbánat szándéka és a folytonos megtérés egészen maga után vonja az Eucharisztiában való részesedés választását, hogy így Krisztus teste váljon a gyámolítás és a biztonság f forrásává az egyén döntésének megújulásához a kereszt által, és vegye a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét. Az Eucharisztia mint szövetség, megszentelés,táplálék,ünneplés, közösségépít, kiengeszteldés és élet-stílus adja az elsdleges élményt a bensséges, valódi jelenlétrl. Ez aktiválja és aktualizálja a bnbánó és a szeret Úr közti egyesülést. 5. A közösségi élet kihívása A közösség mindenféle emberbl áll, és nem vagyunk egyformák. Ezt a különbözséget tisztelnünk kell. Mary Ann Julian FVR írja: Közösségeink a gyerekszoba, ahol Isten elkészíti a táplálékot, és megersít minket munkánkra a világban. Ezekben a szeretet kertjeiben minden növény (mi) egyedi, változatos, tervszer. Mindegyik képes tisztelni Istent és jót tenni másoknak valamilyen módon. Most kísértések fújnak át a kerten, és gyakran az egymáshoz dörzsöldés ingerültté tesz minket. Ha mi saját adományainkban bízunk, vagy ezekre vagyunk büszkék, súrlódás és megoszlás fog bekövetkezni. Ha mi megtanulunk meghalni magunknak, és alárendelni magunkat a Kertész ( és törvényes elljáróink) szeret gondoskodásának, az szépsége, az szeretete és az békéje fog elterjedni bennünk, és elárasztja az egész világot. Lester Bach OFM Cap., szintén utal arra, hogy nem minden fenékig tejföl: A közösség újból és újból meg fogja tapasztalni a Kivonulás élményét. Sok probléma létezik ma is. A kudarcot nem könny kezelni... Nekünk több kell, mint a mi részünk az emberségbl. Mi elkötelezdtünk, hogy olyan légkört teremtsünk, amelyben az emberség megértett és elfogadott. Másrészt mi tudunk ünnepelni. Nekünk vannak ima-élményeink, amelyek örömkönnyeket fakasztanak. Mi kellemesen meglepdünk egy-egy testvér felajánlásától. Hatással van ránk annak az öröme, aki szenved. Mi felismerjük ernket, mint Jézusnak felajánlott nép, akarva kitartani a kitartásban, nem tördve a díjjal. Mi sokat tanulunk a közösség más tagjainak a példájából. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül az Istenhez vezet zarándokúton. Mi Jézusról tanulunk a közösségben a becsületes megosztás révén.

10 Tanuljuk megünnepelni a megszokott adományokat, melyeket az élet magával hoz. Örömünket leljük szövetségünkben a szegények szolgálatával, amely meg- nyugvással tölt el. Az új tagok boldoggá tesznek minket, mert látjuk, hogy más is válaszol Jézus evangéliumi hívására. Ha a Halál Nvér valakit hazaszólít, összejövünk bánatban a veszteségünk miatt, és hálaadásban az örök életért. Ha a mi tapasztalatunk segít valaki másnak, az ajándék kölcsönösen elégedetté tesz. A család szembesül az alapvet értékek lefokozásával, a házastársak rossz értelemben vett függetlenségével, a szülk és gyermekek viszonyának kétértelmségével, a válással, az abortusszal, sterilizációval, fogamzásgátló gondolkodásmóddal, az eszme és szabadság-élmény megvesztegetésével. A család sok er áldozata, melyek el akarják pusztítani és deformálni. Az uralkodó szekularizmus hozzátevdik az éretlen pszichológiához, és társadalmi, gazdasági és politikai okokhoz, melyek megrázzák a család morális-etikai értékeit. Ennek a ténynek az eredménye a rendellenes csoportok problémája, és a szentség nélküli polgári házasságok számának növekedése. A nyomor, az éhezés és a munkanélküliség okozta kétségbeesés szomorú helyzete, a tisztességes élettér hiánya, az oktatás és az egészségügyi szolgálat hiánya stb. világosan mutatják a halál kultúrájának állandó kihívását (imperializmus, családtervezés az állam által értett és támogatott módon, háborúk és gerillaharcok, gyermekrablás, terrorizmus, kábítószer-kereskedelem stb.). A FVR elfogadja a kihívást, hogy válassza a család alakítását úgy, hogy a fiatalok és gyerekek találjanak biztonságot és irányítást és megfelel apa- és anyaképet, amely hozzájárul személyiségük érettségéhez. Ez a választás gondozást jelent és állandó harcot a fogyasztói társadalom támadásaival szemben, amely hedonista és nem veszi figyelembe a személyt, egy olyan valóságban, ahol sok esetben csak a n az, aki összetartja a családot és neveli a gyerekeket. Senki nem léphet be a közösségbe úgy, hogy egyedül marad. Ha valaki belép a Ferences Rend valamelyik ágába, belépett egy családba, egy közösségbe. Ferenc útján nem volt regula, sem életmód, míg Isten testvéreket nem adott Ferencnek. Ez az igazság ma is igaz. A FVR alapsejtje a helyi közösség. Ez tartalmaz személyeket, akik egyéni meghívást kaptak Istentl arra, hogy mélyebben éljék az evangéliumi élet radikális hivatását. A ferences keretek között ezt a hivatást kell élni, támogatni, kihívni és tisztelni másokkal együtt. A helyi közösség az otthon, amelyben minden tag hivatása gondozásban és vezetésben részesül. Ez volt Ferenc látomása, melyet Istentl kapott. Ferencnek fontos volt a család, és így fontos az egész ferences rendnek. Befejezés A ferences karizma jellege megkívánja a testvéri közösséget. Ha a világiak összejönnek, megtapasztalják a közösséget. A Tanács munkájának vezetésével a közösség alakul. A Rend alapegysége a helyi közösség. Ez a kiváltságos helye annak, hogy bekapcsolódjunk apostoli és szociális tevékenységbe, ahol megtapasztaljuk a lelki növekedést és a családi szeretetet. A barátok vagy lelki asszisztensek (klerikusok, szerzetes nvérek vagy világi ferencesek) hozzájárulnak részvételükkel a közösséghez, mint a Tanács egyenjogú tagjai, gondoskodnak a folyamatos képzésrl, vezetik a liturgiát, és ami a legfontosabb, jelen vannak a világi ferences testvérekkel az összejöveteleken. Folytatódjon Szt. Ferenc és Szt. Klára és közösségeik inspirációja számunkra közösségi életünkben! Utazzunk együtt, mint testvérek és nvérek, követve Krisztus és Szt. Ferenc lábnyomát, imádságosan emlékezve arra, hogy a kezdeti és a folyamatos képzés a kulcsa a FVR megújulásának és korszersítésének. fr Irudaya Samy Ofm Cap generális asszisztens

11 Assisi beszédek - a Ferences Világi Rend Általános Káptalanján november 07. Carol Gentile OFS - Lester Bach OFMCap Lester Bach OFMCap - 1. rész Kitüntetés számunkra, hogy megoszthatjuk veletek néhány, a világi ferences életmódra vonatkozó gondolatunkat. Hálásak vagyunk az Elnökségnek, hogy megadta ezt a lehetséget, és szólhatunk a világ minden tájáról összegylt testvéreinkhez. Reméljük, hogy olyan elképzeléseket tudunk megosztani, amelyek ferences érzékenységgel segítenek hatnunk harcoló világunkra. Minden ferencesnek Szent Ferenc és Szent Klára szellemiségét kell a világba és a benne él emberekhez eljuttatnia. Életünkkel kell válaszolnunk a Szentlélek útmutatására és sürgetésére. Három szempontból vizsgáljuk a "Szentferenci újdonság" témakörét: 1. Mi az elgondolásunk a ma Egyházáról, mind a korai, mind a II. Vatikáni Zsinat Egyházát figyelembe véve? 2. Hogy hatott Ferenc az korára, és adott új életet az evangéliumi életformának, külön is megvizsgálva az "egyház megújítására" szóló hivatását? 3. Mi a világi ferencesek elgondolása ma, az 1978-as regula szellemében? Én magam a elgondolásról fogok beszélni eladásunk minden részében. Carol azokat az utakat fogja veletek megosztani, ahol ez az elgondolás testet ölthet manapság az Egyházban és a Ferences Világi Rendben. Gazdag örökségünk és történelmünk eseményei bséges forrást nyújtanak ennek a feladatnak a teljesítéséhez. Szent Lukács az els század hetvenes-nyolcvanas éveiben írta az Apostolok Cselekedeteit. Megpróbálta a korai Egyház fejldésének a történetét összefüggéseiben leírni. Legalább 30 évvel az események után írta. Ahogy Lukács az ApCsel soraiban leírta, milyen következményei voltak a Lélek érintésének, és ahogy az Egyházon belüli konfliktusokról írt, valóságh képét adta a korai Egyháznak. Szent Pál leveleiben a konfliktusok és félreértések számos fajtájával találkozunk a korai egyházi közösségekben. Célunknak megfelelen elször az Egyháznak az Apostolok Cselekedeteiben leírt életérl ejtünk szót. Lukács a Szentlélek eljövetelének a korai egyházi közösség tagjaira gyakorolt hatásáról beszél: "A sok hív mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy ervel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szkölköd, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta,és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belle, a szükséghez mérten." (Ap.csel ) Ez az elgondolás megmutatja, mi minden lehetséges, ha Egyház vagyunk a szó legteljesebb értelmében. Az elgondolás arra hívja az embereket, hogy egy szív egy lélek legyenek. A keresztség adja a közösség formáját. Annak a megértéséhez, hogy milyen ereje van Jézus feltámadásának, szükséges a képzés. Megköveteli az evangéliumi tanításnak és Jézus szavainak az ismeretét. Párbeszédet igényel, hogy elsegítse annak a közös megértését, hogy mit jelent az evangélium, és hogyan kell megélni. Lukács azt írja, hogy mindenük közös volt. Ez azt mutatja, hogy a hívek közössége megosztotta a tulajdonát, azért, hogy senki ne szenvedjen szükséget. Mivel valamiféle szervezetre szükség van, ezért az apostolok voltak felelsek az anyagi javak elosztásáért. A keresztények egyénileg is felfedezték a személyes gondoskodás iránti felelsségüket. Ez tette lehetvé. hogy a korai közösség minden szükséget szenvednek gondját viselje. A Lukács által közzétett vízió azt mutatja, hogy a gondoskodás iránti érzék - pl. minden vagyon megosztása - a közösségi élet egyik alkotórésze. Ez nem jelenti azt, hogy ez könny, és ebben az eredeti formájában nem is maradt fenn. Néhány fejezettel késbb az Apostolok Cselekedeteiben azt lehet látni, hogy jelen van a konfliktus is. A keresztények nem osztották meg mindenüket a közösséggel. Látjuk a tulajdonhoz való ragaszkodás következményeit. Látjuk, hogy nem mindenki volt 'egy szív, egy lélek', amint azt a körülmetéltségrl szóló párbeszéd mutatja (v.ö.: Ap.Csel.15) Az Apostolok Cselekedetei jól mutatja egy olyan szervezet fejldését, amely az elgondolást szolgálja. A fentebb említett idézet az Apostolok Cselekedeteibl ( ) arra ad példát, hogy mennyire fontos felismerni azokat a jeleket, amelyek a közösségben munkálkodó Lélek erejét mutatják. Ahogy telik az id, a közösség konfliktusokkal találja szemben magát, és megtalálja az útját, hogyan kezelje ezeket. Ezt párbeszédben teszi, lehetvé téve, hogy a közösség tovább fejldjön. A számbeli növekedésnek természetes következménye a szervezet fejldése. Ami elsre könnynek tnt, most nehézzé változik. Meg kell hogy legyen annak az útja, hogy hogyan találunk rá az evangélium helyes értelmezésére. Kell egy szervezet ahhoz, hogy meghatározzuk azokat a folyamatokat és gyakorlatokat, amelyek által az Egyház nagy ervel les képes tanúságot tenni a feltámadásról, vagyis az evangélium elgondolását hirdetni, vagyis evangelizálni!

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség

Öröm, remény, szeretet és béke a karácsonyban Becky L. Savage, Els Elnökség 2009. december Nemzetközi Európa A HÍRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA

A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA RÓMAI DOKUMENTUMOK A HITTANI KONGREGÁCIÓ NYILATKOZATA A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA LEVÉL A KATOLIKUS EGYHÁZ PÜSPÖKEIHEZ SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 1991

Részletesebben

A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után

A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után 1 Nemeshegyi Péter S.J. A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után XII. Piusz pápa hosszú uralkodása után 1958. október 28-án a katolikus egyház bíborosai megválasztották a 77 éves velencei

Részletesebben

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban Juan Antonio Reig Pla Alcalá de Henares Püspöke, a Spanyol Püspöki Konferencia Családi és Életvédelmi Albizottságának elnöke 2011. november 22-én lesz

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért [Kultúrpasztoráció: a "kultúrák evangelizálása", más szóval a "hithirdetés inkulturációja"] Új kulturális helyzetek, új evangelizációs területek BEVEZETÉS

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben