A bátai zarándoklat imafüzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bátai zarándoklat imafüzete"

Átírás

1 A bátai zarándoklat imafüzete Az ősi bátai Szent Vér kegyhelyre zarándokolunk egyházmegyénk különböző helyeiről. Urunk, Jézus Krisztus elé akarjuk terjeszteni örömeinket, bánatunkat és kérni, hogy szeretetével és oltalmával kísérje mai zarándoklatunkat és egész életünket. Őseink és nagyjaink úgy tekintettek Krisztus vérző testének bátai kegyhelyére, mint ahonnan az üdvösség forrása származik. Ma mi is az ő nyomdokaikba akarunk lépni és kérni az Isten áldását családjainkra, nemzetünkre. Gyalogosan Bátaszékről Mária házától indulunk Jézushoz. Engedjük, hogy zarándokutunkon az ő útmutatását kövessük, s így jussunk el utunk céljához az Oltáriszentségben köztünk élő Jézushoz. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szent István király alapította egyházmegyénket, neki köszönhetjük, hogy keresztények vagyunk, s hálával adózunk azért,hogy országunkat Mária oltalmába ajánlotta. 1. Imádkozzunk a Szűzanyához, hogy legyen hathatós közbenjárónk Szent Fiánál, és védelmezzen minket zarándokutunkon és életünk folyamán minden bajtól. Ének: SZVU 195. Te vagy földi éltünk Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó Anyánknak Az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária! Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak Egész folyamán. Téged rendelt jó Anyánknak Az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, Ó Szűz Mária! Imádság: Világosság rózsafüzér 1. tized - Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Ének: SZVU 189. Nyújtsd ki mennyből Nyújtsd ki mennybôl, ó szent Anyánk, kezedet, Meg ne utáld ínségében hívedet, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! Oltalomhely Isten után csak te vagy, Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! Üdvözlégy, Jézus Krisztusomnak, Uramnak és Megváltómnak legszentebb és valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi Atyádnak feláldoztak. Üdvözlégy, drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki! Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak.

2 Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szent László király nyomában, aki megszilárdította a magyar nép hitét és aki Bátán letelepítette a bencés szerzeteseket, hogy hitre és munkára neveljék magyar népünket. 2. Imádkozzunk a bűnbánat felindításáért, hogy vétkeinket Istennel és embertársainkkal megnyugtató módon tudjuk rendezni, s újra tiszta lappal indulhassunk életünk útján tovább. Ének: SZVU 58 Bűnbánóknak menedéke Bűnbánóknak menedéke! Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk. Szenvedésed drága árán Váltottad meg életünk, Ó! ne hagyj el minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk. Imádság: Világosság rózsafüzér 2. tized - Aki kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét Ének: SZVU 70. Jézus világ megváltója Jézus, világ Megváltója, Üdvözlégy, élet adója, Megfeszített Isten fia, Szent kereszted szívem hívja. Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. Által szegve kezed, lábad, Átvert tested roskad, bágyad, Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! Jézus, add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, veled éljek. Úr Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember, Szent és nagy Isten, halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk és az egész emberiségen! Tisztíts meg bennünket bűneinktől és gyarlóságainktól drága szent véred által, hogy a te szeretetedben és a te békédben éljünk most, és mindörökké! Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Nagy Lajos király uralkodása alatt történt Bátán a csoda, amikor a Szentostyában valóságosan láthatóvá vált Krisztus vére, hogy erőt adjon a kételkedőknek, gyógyítsa a betegeket, erősítse a hitükben meggyengülteket. 3. Imádkozzunk György püspök atyáért, hogy szeretetével és példás életmódjával tanítsa papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra. Ének: SZVU Áldjad ember e nagy jódat Áldjad ember e nagy Jódat, Kenyérszínben Megváltódat, Itt jelen van szent testével édes Jézus, Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. Itt az Isten gazdagsága, Bűnös lelkek nagy váltsága, Minden jónak nagy bôsége édes Jézus, Gyarló szívek erôssége áldott Jézus Imádság: Világosság rózsafüzér 3. tized - Aki meghirdette Isten országát

3 Ének: SZVU 174 Boldogasszony édes Boldogasszony, édes, Hozzád esd ma néped: Veszni indult lelkét, Hogy te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk! Dícséretét zengjék Egyszülött Fiadnak, Kik az égben laknak S kik a földön élnek, Édes Szűzanyánk! Uram, Jézus, segítsd a püspököket és a papokat, hogy mindig a te szeretetedet sugározzák a rájuk bízottak felé! Bátorítsd őket, hogy munkájuk nem hiábavaló és tedd eredményessé szolgálatukat, amelyet Isten dicsőségére végeznek. Erősítsd bennük az elkötelezettség tudatát, hogy hivatásukhoz méltóan éljenek! Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Zsigmond király gyakran zarándokolt el Bátára és ő kérte a pápától, hogy a bátai kegyhelyet, ahova csodálatos népsokaság zarándokol, búcsújáróhellyé nyilvánítsa. 4. Imádkozzunk ezer éves egyházmegyénkért, hogy a hívek és a közösségek lélekben megújuljanak. Ének: SZVU 190 Ó áldott Szűzanya Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa, Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, Bűnösöknek ékes szószólója. Vigyázz reánk, Édesanyánk, Angyaloknak kegyes királynéja. Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat, Áldott szent Fiadat érettünk imádjad, Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat. Vigyázz reánk, Édesanyánk, Angyaloknak kegyes királynéja. Imádság: Világosság rózsafüzér 4. tized - Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét Ének: SZVU 155. Jézus Szíve, legtisztább szív Jézus Szíve, legtisztább szív, Kegyelem oltára, Boldog, aki tehozzád hív, S szívét hozzád tárja. Vércseppjeid a világnak Bűneit lemosták, Rólam is a gyarlóságnak Tisztítsad le foltját. Jézus Szíve, szelídségnek Titkos iskolája, A mennyei dicsôségnek Legszebb koronája. Szívemet tedd szent Szívedhez Hasonlóvá, kérlek, Szívemet fűzd a tiédhez, Jóvá, szelíddé tedd. Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van

4 kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké! Ámen. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Hunyadi Jánosra emlékezünk, aki nagy tisztelője volt az Oltáriszentségnek. A szentségi Jézus segítségével szűntette meg a polgárháborút az országban, s az ő segítségét kérte a pogányok elleni harchoz. Gyakran imádkozott ezért a bátai templomban. 5. Imádkozzunk egyházközségünkért, hogy plébániánk minden hívője egyetlen nagy családot alkosson. Ének: SZVU 192 Ó dicsőséges Ó dicsôséges, ó ékességes, Mint a csillag, fényes! Úrnônk s Anyánk vagy, Drága, szép, erényes. Angyali szózat, látnoki jóslat, Ôs királyi magzat, Bölcs Salamonnál Zeng neked a hangzat. Menny királynôje, baj enyhítôje, Égi sark erôje, Tavaszi színben Rózsa anyatôje. Hajnal nyílása, éltünk világa, Nap dicsô sugára! Új fényt fakasztál Üdvünk borújára. Imádság: Világosság rózsafüzér 5. tized - Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát Ének: SZVU Uram Jézus légy velünk Uram Jézus! légy velünk, Mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség Itt a földön életünk. Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus légy velünk. Uram Jézus! tégedet Szívünk, lelkünk úgy eped, Mert kívüled nem találhat Sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled. Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek! Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Szilágyi Erzsébet és Hunyadi László ragaszkodó szeretetére emlékezve, aki még halála óráján is az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusra gondolt és azt kérte, hogy Bátán imádkozzanak érte a Szent Vér előtt.

5 6. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy legyenek olyan fiatal férfiak, akik igent tudnak mondani Isten hívó szavára, hogy hűségesek és talpraesettek legyenek és szüntelenül Isten vonzásában éljenek. Ének: SZVU 168. Örülj, vigadj tisztaságban Örülj, vigadj, tisztaságban Kivirágzott anyaság, Kit körülvesz mennyországban Az angyali sokaság. Mária, mi Anyánk, Mennyei Pátrónánk, Bűnösökre, nézz le ránk! Örvendezzél, Isten anyja, Boldogságos Asszonyság, Mert tégedet megkoronáz A teljes Szentháromság. Mária, mi Anyánk, Mennyei Pátrónánk, Bűnösökre, nézz le ránk! Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 1. tized - Aki érettünk vérrel verítékezett Ének: SZVU 154. Jézusomnak szívén Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad, Tenálad lelkünk megpihen, Ki sírva sírt: vigad. Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, Megnyitotta nékünk drága oldalát. Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, A szenvedés ott nem sajog, Ôbenne örülünk. Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az istentiszteletet, add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi halálod és feltámadásod gyümölcseit. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Kapisztrán Szent János hősies szeretetére emlékezünk, aki életében és halálában is a kereszténység védelmezője akart lenni hazánkban. A pogányság elleni harcban eredményesen fogta össze a magyarságot, s nagy buzgalommal imádkozott Bátán a Szent Vér előtt. 7. Imádkozzunk a keresztény családokért, hogy a hitet hitelesen tudják továbbadni gyermekeiknek. Ének: SZVU 286 Édesanyja Nagyasszonya Édesanyja,Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak, Pátrónája,Pártfogója Régi magyar hazánknak! Tehozzád járulunk, Sírva leborulunk, Légy anyja fiaidnak! Reánk tekints Mert senki sincs, Ki sorsunk boldogítsa; Igaz szívét És jó szemét Aki reánk fordítsa. Sok véres sebünket. Panaszos ügyünket Aki elôbb mozdítsa.

6 Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 2. tized - Akit érettünk megostoroztak Ének: SZVU 143. Előtted Jézusom leborulok Elôtted, Jézusom, leborulok, Féktelen bűnös én, hozzád bújok. Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy. Szép piros véreddel öntözgettél, Amikor elestem, fölemeltél. Légy azért irgalmas és meghallgass, Mennyei erôddel ó támogass! Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Mátyás királyra emlékezünk, aki erős uralkodó volt, de mellette mélyen hívő ember, aki példánk lehet zarándokutunkon, hiszen többször zarándokolt el Bátára, itt készült lelkileg nagyobb hadjáratai előtt, hogy kezdeményezéseit Isten áldása kísérje. 8. Imádkozzunk az ifjúságért, hogy a világ negatív hatásai ellenére bátran megtartsák és megőrizzék hitüket. Ének: SZVU 292 Máriát dícsérni hívek jöjjetek Máriát dícsérni, Hívek jöjjetek, Mert ô fogja kérni Fiát értetek. Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. Ha értünk Mária Fiát kérleli, Kérését szent Fia Meg nem vetheti, Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, Áldott légy,mária! Mondja nyelv és szív. Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 3. tized - Akit érettünk tövissel koronáztak Ének: SZVU Édes Jézus én szerelmem

7 Édes Jézus, én szerelmem, Ó mily nagyon szeretlek, Te vagy kincsem és mindenem, Hű szívembe elrejtlek. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár. Édes Jézus, mivel téged Minden felett szeretlek, Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár. Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Ulászló király és II. Lajos egy hanyatló korszakban irányították nemzetünket, de mély vallásosságuk és az Oltáriszentség iránti tiszteletük adott erőt a nehéz munkájukban, ebben ma is példát adnak nekünk. 9. Imádkozzunk a betegekért és szenvedőkért, hogy tudjanak jó példát adni mindannyiunknak és megpróbáltatásaik által megszentelődjenek. Ének: SZVU Angyaloknak királynéja Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! könyörögj értünk! Pátriárkák királynéja. Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! könyörögj értünk! Apostolok királynéja. Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 4. tized - Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta Ének: SZVU 284. Boldogasszony Anyánk Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk! Nagy inségben levén, Így szólít meg hazánk: Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról! Ó Atya Istennek Kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról

8 Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Bátán járt őseink nyomában akarunk járni. Mohácsi sereg itt a Szent Vér előtt keresett oltalmat és kért erőt a nagy csata előtt. II. Lajos, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya mind-mind itt jártak előttünk és imádkoztak, s ajánlották életüket, munkájukat Isten oltalmába. 10. Imádkozzunk hazánkért, nemzetünk lelki megújulásáért Ének: SZVU 293. Isten hazánkért térdelünk elődbe 1-2. verssz. Isten, hazánkért térdelünk elôdbe. Rút bűneinket jóságoddal född be. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, Érdemét idézzed. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát, Ó, ha csak ezt látnád! Imádság: Fájdalmas rózsafüzér 5. tized - Akit érettünk keresztre feszítettek Ének: SZVU 293. Isten hazánkért 3-4. verssz. Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad. Margit imái vezekelve szállnak. Minket hiába, Uram, ne sirasson Áldott Boldogasszony. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, Ôk könyörögnek bűnös unokákért. Hadd legyünk mink is tiszták, hôsök, szentek: Hazánkat így mentsd meg! Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz. A templomba megérkezve Ének: SZVU 118. Krisztus teste és szent vére Krisztus teste és szent vére, Angyaloknak étele, Elevenen van itt jelen A kenyér és bor színben. Boruljunk le és rettegve Imádjuk e Fölséget, Az Oltáriszentséget. Bár e csodát, hitünk titkát, Elménk fel nem foghatja; De biztosít az igaz hit, Melyre Jézus taníta. Boruljunk le és rettegve Imádjuk e Fölséget, Az Oltáriszentséget.

9 Imádság Jézus szent véréhez Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő! Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint szőlő leve a szőlősajtolóban! A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent Tested, mint elhervadt mirhacsokor függött a kereszten, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjeivel dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át. Ámen! Svéd Szent Brigitta A bátai kegyhely története Bátán Szent László király alapított bencés apátságot 1093-ban. A 14. század végén Bátán történt csoda következtében az Oltáriszentségben Krisztus valóságos vére volt látható. Zsigmond király kérésére IV. Jenő pápa 1434-ben hivatalos búcsújáróhellyé avatta, amelyet megszámlálhatatlan népsokaság keresett fel Úrnapján, mely a kolostortemplom búcsúnapja volt. A 15. században nemzeti kegyhellyé vált, amelyet a magyar királyok rendszeresen felkerestek. Különleges szertetettel ragaszkodott Bátához a Hunyadi család. Hunyadi János Báta mellett győzte le a Garaiak seregét, s ezzel megszűntette az országban a polgárháborús állapotokat. Háláját a Szent Vér előtt fejezte ki, s ezt a hálát egész családja lelkébe beoltotta. Felesége Szilágyi Erzsébet miseruhát készített a templomnak, fia Hunyadi László kivégzése előtt azt kérte, hogy Bátán mondják el érte a gyászmisét. Mátyás király sokszor zarándokolt el Bátára, s gazdag ajándékokkal látta el a Szent Vér templomát ban a mohácsi csata előtt itt várakozott a király és a sereg. Itt tartották az utolsó országos gyűlést, II. Lajos itt gyónt és áldozott, majd innen indultak a végzetes csatába. A török nem kímélte Bátát sem ben, talán éppen búcsú alkalmával érte a végzetes támadás, amikor sok ezer embert mészároltak le a törökök, s amelynek következtében a bátai kegyhely elpusztult, a vérző ostyának nyoma veszett. A pusztulás 400. évfordulóján 1939-ben új templom épült nemzeti összefogással a Klastrom-hegyen, amely ma is várja a zarándokokat.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT

A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT A Szent Pápa nyomában! LENGYELORSZÁGI ZARÁNDOKÚT ÚTIFÜZET 2014. MÁJUS 12-16. NÉHÁNY TUDNIVALÓ Néhány tudnivaló: - Szállás: Halcnow-ba (Biesko Biala egyházmegye kegyhelye). - Utazás: 1 autóbusszal lehet

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t ourdes-i kilenced i m a f ü z e t állandó részek KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS KEZDŐÉNEK Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi

Részletesebben