949. szám október 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "949. szám 2013. október 13."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 949. szám október 13. Évközi 28. vasárnap Lk 17, Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!'' Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk:,,menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.'' Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte:,,nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?'' Aztán hozzá fordult:,,kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.'' Valahol olvastam, hogy a mai Spanyolország területén található egy régi római vízvezeték. Valamikor a Krisztus utáni II. században, abban az időben építették, amikor a terület a Római Birodalomhoz tartozott. A kőből és téglából épült, több kilométer hosszú, boltíves építmény a hegyekből szállította a vizet a városba. A város lakóit sok évszázadon keresztül látta el friss vízzel. A XX. században a település vezetése felfedezte, hogy nekik milyen

2 2. FELSŐVÁROS október 13 nagy kincsük van. Azt mondták: "Meg kell őriznünk ezt a régi vízvezetéket az utókornak! Nem szabad tovább használnunk, nehogy tönkremenjen." Aztán elhatározták, hogy új, modern vízvezetéket építenek drága pénzen. Amikor az új csőhálózat elkészült, a régit kiiktatták a rendszerből. Néhány év múlva a régi vízvezeték teljesen kiszáradt. A nyári forróságban a kiszáradt habarcs kipotyogott a kövek és a tégla közül, s az építmény több helyen összeomlott. A víz 1800 éven keresztül életben tartotta a vezetéket, amikor viszont megszűnt, az építmény teljesen tönkrement. Ehhez a vízhez hasonlít életükben a hála. A hála ott húzódik az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk mélyén. Sokszor nem is vesszük észre jótékony, éltető hatását, de ha hiányzik, menthetetlenül összeomlik kapcsolatunk Istennel és embertársainkkal. Az igazi hála ugyanis több mint udvariasságból mondott egyszerű köszönetnyilvánítás. És több mint egy jól nevelt ember köszönete. A hála az az alapvető emberi magatartásunk, amellyel az Istennek és az embereknek tartozunk mindazért a jóért, amit Tőle, illetve tőlük kapunk. Emberként minden nap rácsodálkozunk azokra az ajándékokra, amelyeket Istentől vagy az emberektől kapunk, s amelyeket sok esetben nem is tudunk viszonozni. A legkevesebb tehát az, hogy legyünk hálásak mindenért! Mert a hálátlanság mély sebet üt és igen nagy fájdalmat okoz annak, aki a másikért valamilyen jót tesz. Növeld bennünk a hitet! - fordultunk Jézushoz az apostolokkal együtt az elmúlt vasárnapon, ma pedig szívünk háláját szeretnénk elé hozni. Tíz leprásról, tíz meggyógyított emberről hallottunk az evangéliumban, akik közül kilenc sajnos hálátlannak bizonyult, s csak egyikük volt hálás gyógyítójának. Jézusnak is fájt a hálátlanság. Keserűen kérdezte meg az egyetlen visszatért embertől: "Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" (Lk 17,17-18). Íme, néhány gyakorlatai tanács, hogy sose essünk a hálátlanság bűnébe, hanem a hálaadás által erősítsük kapcsolatunkat Istennel és az emberekkel: 1. Hálánkat mindig fejezzük ki szavakkal! Nem elegendő az, ha a köszönet szívünk mélyén meghúzódó érzés marad, s arról csak mi

3 2013. október 13. FELSŐVÁROS 3. magunk tudunk. A hála kifejezése nem megalázó. Alázat mindenképpen szükséges hozzá, de nem megalázó. 2. Hálánkat kifejezhetjük szolgálatunkkal is. Gondoljunk csak a jerikói vakra, Bartimeusra, aki miután visszanyerte szeme világát, Istent magasztalva követte Jézust az úton (Lk 18,43). Istenszolgálatunk hálánk egyik megnyilvánulása a hit, a remény és a szeretet isteni adományaiért. 3. Az adakozás is hálánk egyik megnyilvánulása lehet. Azzal mondunk Istennek köszönetet a tőle kapott javakért, hogy segítjük, támogatjuk rászoruló embertársainkat. Végezetül, ne feledkezzünk el arról, hogy a szentmise, az eucharisztia ünneplése egyéni és közösségi hálaadás Istennek. A görög eucharisztia szó ugyanis hálaadást jelent. Fiatalok néha csodálkozva kérdezik, hogy tulajdonképpen miért járunk vasárnap szentmisére? Többféle választ adhatunk erre a kérdésre, hiszen számos okunk van erre. Ezek közül az egyik az, hogy azért veszünk részt az istentiszteleten, a hálaadó áldozaton, hogy ezzel is kifejezzük hálánkat Istennek, akinek minden jót köszönhetünk. Isten látásának tapasztalata. Az emberiség vallástörténetében, a fejlettebb kultúrákban leginkább úgy ábrázolják Istent, mint akinek körös-körül szeme van. Ő maga a látás. Isten a szem. Ő mindent lát. (A keresztény művészetben is megjelenik.) Mindebből azt az ős-tapasztalatot vonhatjuk le, hogy tudjuk, Valaki ismer, Előle nem tudunk elrejtőzni. Tudjuk, hogy életünk leplezetlenül, az elrejtőzés esélye nélkül nyitva áll az isteni Tekintet előtt. Életünk figyelemmel kísért élet. Az Ószövetség egyik legszebb zsoltára ezt a tapasztalatot formálta imádsággá: Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek.

4 4. FELSŐVÁROS október 13. Minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent. Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod. Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem. Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől? Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod tartana. Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség, és az éj úgy vegyen körül, mint máskor a fény: neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, mint a nappal. (Zsolt 139,1-12) Erről a szem előtt levésről az embereknek más-más véleményük van. Akad, aki olyan kívülálló, kellemetlen szemlélőt lát benne, aki zavarja őt. Az életterében korlátozónak érzi jelenlétét. Ez az érzés elkeseredéssé változhat, s a Tanúval szembeni szenvedélyes harccá fokozódhat, hiszen szerinte Isten irigyli személyes szabadságát és ezért saját akaratának korlátozhatatlanságát érezteti vele. Ennek az ellentéte is megtörténhet. Az az ember, aki a Szeretethez kötődik, ebben az őt körülvevő jelenlétben olyan elrejtettségre talál, amely után egész lénye vágyakozik. Ebben látja végső magányának legyőzését, melyet egyetlen ember sem képes önmagában felszámolni. Isten meghitt jelenlétében rátalál a bizalom alapjára, s ez élteti őt. Itt dől el az Isten létére adott válasza az embernek. Minden azon múlik, hogyan szemléljük az életet. Vajon láthatatlan akar lenni, csak egymaga szeretne létezni, vagy pedig elfogadja elégtelen voltát, és hálás Annak, Aki minden magányát hordozza?

5 2013. október 13. FELSŐVÁROS 5. Sokféle oka lehet annak, hogy az ember életében az első vagy a második döntési lehetőség valósul e meg. Többnyire azon a tapasztalaton múlik, hogy a Másik számomra szeretetként, vagy fenyegetésként jelenik e meg. Attól is függ, hogy korábban milyen Istennel találkoztam, rémisztő bíróval, aki ítélkezik, vagy a teremtő szeretettel, Aki minden körülmények között vár reám. Az Istenkép tartalma eldönti, hogy az ember Istenről való tudása kibontakozik e valaha, vagy sem. Ó.J. EMBER, EGYHÁZZENE, LITURGIA 146. Rózsafüzér Királynője A kereszténység első századaiban már használtak olyan tárgyakat, amelyek az imádság számlálására voltak alkalmasak. A korai idők legismertebb imafüzérét a Jézus-ima mondására használták és használják ma is (ez az eszköz az ún. komboszkinion vagy csotki). Remete Szent Pál arról számol be, hogy imádság közben magokat vagy kavicsokat használt az imák számolására. A rózsafüzér nem új találmánya a kereszténységnek, hiszen a pogány vallásokban is megtalálható volt. A hagyomány szerint Szent Domonkos volt az első, aki a mai értelemben vett rózsafüzért készített, mégpedig valóban összepréselt rózsaszirmokból. A Rózsafüzér Királynőjének ünnepe viszonylag újabb keletű. Az 1540-es években Spanyolországban már megülték; Rómában az eredetileg domonkosrendi Szent V. Piusz pápa rendelte el 1571-ben, a lepantói csata győzelmének emlékeként. A lepantói csata a katolikus és a Földközi tengeren hódításra készülő török hajóhad közötti tengeri ütközet volt, amelyben a törökök jelentős túlerővel rendelkeztek. A pápa az egész világon elrendelte a rózsafüzér imádkozását. Közvetlenül a csata előtt a katonák közösen imádkoztak, majd papjaiktól feloldozást nyertek, mire a keresztények számára kedvező módon váratlanul megfordult a szél, és a túlerő felett ennek segítségével győzedelmeskedtek. Ennek emlékére rendelte el Szent V. Piusz pápa az ünnepet néven, mert a győzelmet az egész világon a Boldogságos Szűz Máriának tulajdonították.

6 6. FELSŐVÁROS október 13. Az ünnepnek magyar vonatkozása is van ben a törökök megszegték a karlócai békét, ezért VI. Károly császár Savoyai Jenőt küldte ellenük 64 ezer emberrel. A törökök 150 ezren vonultak Pétervárad ellen (ma Petrovaradin, Vajdaság, Szerbia) Ali pasa vezetésével. Savoyai Jenő és Pálffy János Péterváradnál 1716-ban megsemmisítő vereséget mért a török seregre, ennek emlékére XI. Kelemen pápa az egész latin egyház számára kötelezővé tette Győzelmes Boldogasszony ünnepét. A Rózsafüzér Királynője elnevezést csak 1960-ban, Boldog XXIII. János pápa idejében kapta az ünnep. A rózsafüzért amolyan kis zsoltároskönyvnek is nevezhetjük, hiszen a régi időkben az írástudatlan szerzetesek, akik a szent offícium (zsolozsma) végzésére voltak kötelezve, írástudó társaikat csak nehezen tudták követni, ezért megpróbálták utánuk mormolni a hetente elimádkozandó 150 zsoltárt. Később a rózsafüzér 150-szer elmondott Üdvözlégy-e töltötte be ezt a szerepet, és nem véletlenül azonosították a 150 Üdvözlégy elimádkozását a 150 zsoltárral. Az imádság egyszerűen követhető volta miatt az egész világon elterjedt. A rózsafüzér elsősorban elmélkedő imádság, melyben a rózsafüzér szemei csupán arra szolgálnak, hogy minden titok azonos mértékben forduljon elő az imádság folyamán. Mivel a rózsafüzér titkai az Istenszülő Szűz Krisztushoz kapcsolódó egész életét felölelik, ez az imádság különösen alkalmas arra, hogy kialakítsuk magunkban a bibliás, máriás, krisztusi lelkületet, és mindinkább ragaszkodjunk a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriához, akinek szeretete által elnyerhetjük az ő Szent Fiának kegyeit. Dr. Alácsi Ervin János tábori lelkész, százados szentbeszéde nyomán lejegyezte Aranyosi-Vitéz Gellért

7 2013. október 13. FELSŐVÁROS 7. Gyereksarok Szabó Magda Bárány Boldizsár (6) Merre tart? Tán hazamegy, hol az anyja várja? Dehogy megy, ott lépeget a másik irányba. Vállán uzsonnáskosár Vajon mi van benne? Mit tett bele mamája? Megéhezett, enne. Gyere csak, te kis kosár! bontogatja Boldizsár, s megörül, hogy látja: nyolc fahéjas fűpogácsát rejtett a kosárka. Fűpogácsa? Nagyszerű! Ez kell a bendőnek! Nekiindul Boldizsár a kerek erdőnek. Az erdőben szorgoskodnak, munka pezseg szerte, jár a Harkály ács kezében a harkály-szekerce. Pók Adorján műhelyében szálat gombolyítnak, hangya fiúk, hangya lányok bábokat gurítnak. Cinke Csaba kottából fújja furulyáját, Csiga pallér most vakolja egyablakos házát, senki sem ül tétlenül, henye nyugalomba; lyukas sárga esernyőjét foltozza a gomba. Szitakötő lisztet szitál a déli kalácsba, mozog a kis földtúrás, dolgozik a bánya, a prémkucsmás vakondok lenn a földet vájja. Dolgozik itt mindeki, nem ül tétlenül, Ki az, ki a tisztáson lomhán elterül? Puha pázsit alatta, a kosarát kirakja. Jaj de jó a fűpogácsa, milyen friss, porhanyó, s az a sok fahéj belében, az is jaj be jó! Csakhogy kevés nyolc darab, ez ám nagy hibája Kiürült a kis kosár, belefér a láda. Hej, ha tudná Ponty Ferenc és szép Piroska lánya, hol van a száz buborék? Uzsonnáskosárba! Most aludni kellene, forgolódik, ásít, karjára dől Boldizsár, jó puha a pázsit. Szunnyad is már, ráborul árnya egy bükkfának, ám egyszer csak csattcsatt-csatt, éktelen zaj támad. Zeng a tisztás, zeng a fa, mint a zivatar, emelkedik Boldizsár: Ki az? Mit akar? Valami gyors, illanó, barna ruhás, villanó, könnyű, mint a lenge toll, mint a labda, pattanó, kis kezében poroló, az ugrándoz itt. Éppen takarít. Mind kirakta a tisztásraa bútorait, a ruhákat meg a paplant, porolóval rájuk csattant, száll a por az égre. Szorgalmas egy menyecske! dicséri meg a lepke. Arcába fut vére: tűzpiros lesz a szép szótól a nagy hírű Mókus doktor ifjú felesége. Szorgalmas egy menyecske? duzzog Boldizsár épp most szenderültem el, hát nem ideáll? Jól kiválasztottam, szép kis pihenő, ebben a bükkfában van a rendelő. Ki van írva hapci, hapci! prüszköltet a por most: DOKTOR MÓKUS DÁNIEL fő sebész szakorvos.

8 SZENT MIKLÓS TEMPLOM HIRDETÉSEI október 13. Évközi 28. vasárnap 1. Hétköznapokon 7,30-kor közös zsolozsma, 18 órakor szentmise a templomban. 2. Október hónapban minden este rózsafüzér ájtatosságot végzünk az esti szentmise előtt. Keddi és szerdai napokon 17:20-kor, a többi napon 17 órakor kezdődik az ájtatosság. 3. Szerdán délután 16,30-kor bibliaóra Artur atyával a hittanteremben. 4. Szombaton és vasárnap este a szokott imaórák elmaradnak, helyettük 17 órakor rózsafüzér ájtatosság lesz. 5. A Szent Ferenc oltárra kihelyezett kosárba továbbra is várjuk a tartós élelmiszer adományokat a szegények javára. Köszönjük a hívek nagylelkű segítségét. 6. Október 20-án, jövő vasárnap Cseh Péter Mihály atya vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tart az idei riói világifjúsági találkozóról a kolostor nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 7. Jövő hétvégén nagyszabású jótékonysági estnek ad otthont templomunk. A Napfényes Gyermekarcok címet viselő koncert a Szőregen található Gemma Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola javára szerveződik. Az iskola autista és súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket nevel, az esemény célja az ő erkölcsi és anyagi támogatásuk. Számos fellépő jelentkezett e nemes célt támogatni, többek között a SZTE Universitas Szimfonikus Zenekara; a Juhász Gyula Pegadógusképző Kar Gyakorló Iskolájának Bartók Béla Gyermekkórusa; Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekes; Kuzma Levente orgonaművész és sokan mások, pl. autizmussal élő fiatalok is fellépnek. Az est háziasszonya Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekes. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket e nemes cél támogatására! Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: 62/ , / honlap:

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Wass Albert: Karácsonyi versek II.

Wass Albert: Karácsonyi versek II. Wass Albert: Karácsonyi versek II. Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön, jön az égből Isten szekerén a mese! Karácsony

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. December...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 Ö S S Z H A N G A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben