Regina Krónika. VII. évfolyam 2. szám február 5. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika. VII. évfolyam 2. szám 2006. február 5. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»"

Átírás

1 Regina Krónika VII. évfolyam 2. szám február 5. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Jézus, a betegek gyógyítója Az evangéliumi szakaszban (Mk 1,21 2,12) Márk evangélista Jézus kafarnaumi tevékenységéről ír. Az első két jelenetben csodatevőként mutatja be Jézust: először konkrét esettel (Péter anyósának meggyógyítása), majd általános formában, összefoglaló híradásban. Mindkét jelenetben Jézus mint Üdvözítő áll előttünk, aki együtt érző a testi-lelki betegségek terhét hordozókkal, és kész segíteni rajtuk. Ám Jézus szolidaritása mellett az embertársak szolidaritása is hangsúlyos, hiszen a betegek általuk kerülnek kapcsolatba a gyógyító Jézussal. Péter anyósának érdekében a családtagok szólnak, a kafarnaumi betegeket és megszállottakat pedig a hozzátartozók viszik Jézus elé. A harmadik jelenetben (Mk 1,35 39) az evangélista először is a nyilvánosságtól félrevonuló és imádkozó Jézust állítja elénk, s ezáltal mutat rá arra, hogy Jézus működésének alapja az Atyával való bensőséges párbeszéd. Az evangéliumi szakasz ezen utolsó részében az is világossá válik, hogy Jézus működése alapvetően az evangélium hirdetésére irányul, és nem egyetlen helyhez kötődik. Amikor a kafarnaumiak tartóztatni akarják, így szól tanítványaihoz: Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. A kijelentés mindenekelőtt a csodák helyes értelmezése szempontjából jelentős. A kafarnaumiak s úgy tűnik, a tanítványok is karizmatikus csodatevőt látnak Jézusban, s a földi szenvedések teljes megszüntetését várják tőle. Jézus ellenben az igehirdetést állítja középpontba. A csodák is ennek az igehirdetésnek fényében kapják meg értelmüket. Jézus azt hirdette, hogy általa, az ő fellépése és működése által elérkezett Isten uralma (az üdvösség ideje), bár ennek végső, egyetemes és dicsőséges megvalósulása még hátravan. A csodák ennek a végérvényesen elérkezett, de teljességre még nem jutott istenuralomnak a jelei. A gyógyítások és démonűzések jelzik, hogy Jézus eljövetelével alapvetően megtört az embereket fenyegető, sötét és titokzatos erők uralma (J. Erns). Illusztráció: Simon András Minden emberi nyomorúság megszüntetéséről azonban egyelőre nincs szó. Jézus küldetése éppen azzal éri el majd tetőpontját, hogy maga is vállalja a szenvedést, s az üdvösség forrásává teszi azt. A szenvedés fontosságát Márk evangéliumában az úgynevezett hallgatási parancsok is alátámasztják, melyekben Jézus megtiltja a mai evangéliumban a démonoknak, más helyeken a meggyógyítottaknak és a tanítványoknak, hogy róla nyíltan beszéljenek. A hallgatási parancs Jézus kereszthalálakor oldódik fel, amikor a pogány százados nyilvánosan vallja meg Jézus istenfiúságát (vö. Mk 15,39). Jézusról tehát csak az tud hitelt érdemlően tanúskodni, aki szenvedésének is tanúja volt, s megértette annak jelentőségét. Jézus kínszenvedése által válik világossá, hogy a beteggyógyítások fontos, de nem kizárólagos jelek, melyek az Isten hatalmába vetett hitet és a végső üdvösség reményét erősítik. Erre a végső üdvösségre való eljutásnak azonban a megfeszített és feltámadt Krisztusba vetett hit, illetve a vele való élet- és sorsközösség a feltétele. Az előző megfontolásokból következik, hogy a betegek (és szenvedők) lelkigondozása alapvető egyházi feladat. Természetesen mindent meg kell tenni az orvosi értelemben vett gyógyulás, illetve a fájdalmak enyhítése érdekében, de a legfontosabb mégis a Jézushoz vezetés, a Jézusba vetett bizalomra hangolás: az, aki Péter anyósának és a többi rászorulónak segítséget nyújtott, s aki életének végén maga is vállalta a testilelki fájdalmakat, mindenkinek megadja a szükséges segítséget a szenvedés hívő lélekkel történő elfogadásához és elviseléséhez. Az evangéliumi szakasz ugyanakkor óva int az egyoldalúságtól. Miként Jézus működésében az igehirdetés, a cselekvés és az imádság egységet alkotott, s miként Jézus mindenkihez (bár a földi működés folyamán egyelőre csak Izraelen belül) küldetést érzett, úgy kell lennie a Jézus küldetését folytató egyház életében is. Az egyháznak mint igehirdető, liturgikus, imádkozó, karitatív tevékenységet folytató, s nem utolsósorban mint Jézus szenvedésével azonosuló közösségnek kell a Krisztus által hozott örömhírt és üdvösséget mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Kocsis Imre

2 2. oldal Regina Krónika február 5. A hónap szentjei: Szent Cirill és Szent Metód Egy Leó nevű császári hivatalnok gyermekei voltak. A fiatalabb Konstantin 827-ben született Tesszalonikában (Cirill a kolostori neve volt) először szülővárosában, majd Konstantinápolyban tanult. A császárváros művelt köreiben a megtisztelő filozófus néven ismerték. 858 táján abbahagyta a tanítást, hogy egy időre visszavonuljon egy kolostorba, ahová már évekkel előbb belépett a bátyja, Metód (keresztneve valószínűleg Mihály volt). Ő 815-ben, szintén Tesszalonikában született. 860-ban a kormány Konstantint testvérének társaságában a kazárok közé küldte a Fekete-tenger partjára. Politikai és vallási küldetés volt ez. Ekkor találta meg Konstantin Kerszonban Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit. A görög misszió 863-ban érte el Morvaországot. Konstantin drága kincset hozott magával: a perikopákat és liturgikus szövegeket, amelyeket görögből ő fordított szláv nyelvre, és lejegyzésükhöz maga állított össze írásjeleket (ez az ún. glagolita ábécé, a cirill ábécé ősi formája). A testvérek kísérőikkel együtt több mint három éven át áldásos működést fejtettek ki. Missziós munkájuk azonban ellenérzést váltott ki a bajor püspökökből. Különösen a szláv nyelv liturgiai használatát támadták. A rítus ügye, hogy bizánci legyen-e, vagy római, abban az időben csak mellékes kérdésnek számított. Rasztiszláv szeme előtt egy saját egyháztartomány képe lebegett, amely független a birodalmi egyháztól. Konstantin és Metód ennek az egyházpolitikai kérdésnek a megoldását csak a pápa döntésétől várhatta. Útra keltek tehát Rómába, ahol II. Hadrián pápa ünnepélyesen fogadta őket, mert Szent Kelemen ereklyéit magukkal vitték. Ragyogóan megvédték missziós módszerüket, és a szláv nyelvű istentisztelet jóváhagyást nyert. Rómában Konstantin megbetegedett, és rövidesen, 869. február 14-én, negyvennégy éves korában meghalt. Testét a Szent Kelemenbazilikában helyezték nyugovóra, és mind a mai napig ott tisztelik. Kocel pannóniai fejedelem sürgetésére Metódot kinevezték Pannónia és Morvaország érsekévé ezzel visszaállították a népvándorlásban elpusztult Sirmium (Szerém, ma Sremska Mitrovica) püspökségét, ugyanakkor megkapta a szlávok között a szentszéki legátus hatalmát. Ez azonban nem szüntette meg a keletfrank és a szláv egyház közötti feszültséget. Metód azt hozta föl saját védelmére, hogy neki Szent Péter utóda osztotta ki ezt a missziós területet, ezért ő nem avatkozik bele a birodalmi egyház ügyeibe. A salzburgi püspök ösztönzésére egy bajor zsinat elfogatta, elítélte, s két és fél éven át fogva tartotta Ellwangen kolostori börtönében. Végül is VIII. János pápa erélyes közbelépésére 873-ban kiszabadult. Szvatopluk nagyfejedelem azonban már nem mutatott a görög misszió iránt akkora érdeklődést, mint elődje, Rasztiszláv. Metód 885 virágvasárnapján halt meg, és székesegyházában temették el. Ez valószínűleg a morvaországi Velehradban volt (ma Staré Město). Az új régészeti föltárások sokszorosan igazolták a régi hagyományt. Nagy-Morvaország másik középpontja Mikulicice volt Hodonin mellett, csak negyvenhárom kilométerre dél felé Staré Městótól. Itt a IX. századból származó templomok romjait tárták föl. A görög misszió lelke Cirill volt, korának egyik legműveltebb görögje. Vonzó személyiség volt, aki sikereiben is megőrizte keresztény szerénységét. Hogy a morva újkeresztények mindkét testvért szerették, azon nincs csodálkoznivaló. De hogy a rómaiak és a pápa környezetéhez tartozó klerikusok, akiknek szemében a testvérek missziós tevékenysége a hagyományok megtörésének látszott, Cirill meggyőző erejű érvelése előtt meghajoltak, az már figyelemre méltó. Szelídsége sohasem vált gyöngeséggé. Eljárásának helyességében bízva kész volt fölvenni a harcot még túlerővel szemben is. Szívóssága nem hátrált meg a háromnyelvűek és a Pilátus-követők szűkkeblűsége előtt sem azokról a latin klerikusokról van szó, akik csak a latint, a görögöt és a hébert akarták engedélyezni az istentiszteletben, vagyis a kereszt feliratának nyelveit. Nagylelkűen a harcot választotta a kolostori cella csendje helyett, hogy embereket nyerjen meg Krisztusnak. Amikor pedig az aratás idejének kellős közepén magához szólította az Úr, örvendező szívvel sietett eléje. Ünnepüket 1880-ban vették föl a római naptárba, július 5-re, Szent Péter és Szent Pál oktávájába. De már 1897-ben, amikor e napon Szent Zaccharia M. Antalt ünnepelni kezdték, hetedikére, majd 1969-ben február 14-re, Cirill halála napjára helyezték át. (Forrás: A szentek élete)

3 2006. február 5. Regina Krónika. oldal Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben... Ökumenikus imaóra a Reginában Imádkozzunk a keresztények egységéért! Ismét aktuálissá vált ez a felszólítás január közepén, amikor nyolc napot szenteltünk annak, hogy az egykor szétvált keresztény közösségek újra utat találjanak egymás felé. A széthúzás, a különbözőségek hangsúlyozása gyengíti, az összefogás, az egymás megismerésére törekvő sszeretet viszont erősíti a kereszténységet. Erre az erőre mindennél nagyobb szükségünk van manapság, amikor a nemzetünk lelki megújulásáért meghirdetett imaév keretében naponta kell imádkoznunk a közömbösek, a rosszakaratúak, az önmaguk és szűkebb-tágabb környezetük ellen bűnt elkövetőkért, országunk megmentéséért. Talán máris elmondhatjuk, hogy az évenkénti egy ökumenikus imahét nem tekinthető alkalmi fellángolásnak, hiszen jó példa az együtt gondolkodásra, hogy a református és evangélikus testvéreink közül is sokan csatlakoztak már a katolikus konferencia által meghirdetett imaévhez, és naponta együtt imádkozhatunk nemzetünkért. Isó Dorottya evangélikus lelkész, aki az idei igehirdető volt templomunkban január 18-án, az aznapi evangéliumi szakasz köré csoportosította gondolatait: A házasságtörő asszony (Jn 8,1 11.) Amikor az írástudók és a farizeusok sarokba akarják szorítani Jézust, ő mielőtt válaszolt volna lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Vajon mit írt Jézus a porba? A körülöttük állók neveit írta? Vagy az asszony büntetését kívánók bűneit? A vádlók szerepére magukat alkalmasnak találók bűneit? Amikor mi vádolunk valakit, vagy rossz hírét költjük másoknak, a mi nevünk is oda kerül? A saját felekezetünknek is vannak bűnei, milyen jogon emelünk mi a másik felekezetre követ? Sokszor eltelünk a saját nagyságunk tudatával, és ritkán tesszük fel magunknak a kérdést, hogy mi vajon mennyiben vagyunk/voltunk okozói a materializmusnak vagy az elvilágiasodásnak. Elegendő-e számunkra Jézus figyelmeztetése? Ő maga adja meg a választ, amikor a bűnös asszonynak ezt mondja: Én sem ítéllek el. Ezzel új lehetőséget kap, hogy megtérjen, és új életet kezdjen. Ne tartsuk jelentéktelennek bűneinket, azokat el kell ítélni, de a bűnösöket megmenti az Isten, ha megtérnek. Ninive is így menekült meg. A bűnét megbánó ember kegyelemben részesül, és üdvözülhet. Tudunk-e testvéri közösséget formálni a rettegésből? Abból biztosan nem, de Isten értünk vállalt halálától igen. Mit érezhetett a bűnös asszony? Örök hálát és örök elköteleződést Jézus mellett. Ha a bűnös elhagyja a bűnét, élete megváltozik. Mi is a Jézusért érzett hálából építhetünk közösséget. Ebben a közösségben vannak egymástól eltérő elemek (más liturgia, más szokások), de ez csak azt jelenti, hogy sokszínűen képviseljük Jézust a világban, az ő különböző tagjaiként. Minden tagnak más a feladata, de egy célért dolgozik, és mindegyik a saját értékeit nyújtja. Krisztus evangéliumának hirdetése így válhat teljessé. Ezért szűnjön meg közöttünk minden ellenségeskedés! Örvendezzünk együtt, hogy Isten kegyelme egyaránt sugárzik mindnyájunkra! Építsük közösségeinket egymás javára! Demény Anna Gitáros szentmise a Regina Mundiban Kedves fiatalok és lélekben fiatalok! december 18-ától minden hónap második vasárnapján a reggel 8 órai szentmisét ifjúsági zenekar színesíti. Mindenkit szeretettel várunk! 2006-ban: február 12., március 12., április 9., május 14., június 11., július 9., augusztus 13., szeptember 10., október 8., november 12., december 10.

4 . oldal Regina Krónika február 5. Kedves Gyerekek! Nem csak gyerekeknek! Amikor ezeket a sorokat írom nektek, ragyogóan süt odakint a nap, de azért cudar hideg van. Idén is hóval, faggyal köszöntött ránk böjtelő hava, február. Már két hónap eltelt a télből, és bizony ilyenkor már kezdünk belefáradni, beleunni a nagy fehérségbe, kopárságba, kimerülnek a szervezetünk vitamintartalékai, idegesebbek leszünk a bezártságtól és a fényhiánytól. Alig várjuk már a tavasz első szívet-lelket melengető fuvallatát. Hát, ahogy így elnézem, arra még várhatunk! Ez az időszak nehéz: fel kell vérteznünk magunkat a betegségek ellen, meg kell küzdenünk a sötét reggeleken ránk törő búskomorsággal, fáradtsággal. Hogy is írja Kosztolányi Dezső Februári óda című versében? Jaj, mily gödörbe buktat e február, mily mély homályba? Csillagaim hunyó világa hamvad. Földre ver le szörnyű betegség. Ne felejtsétek el, hogy nem csak számotokra nyűgösek a reggeli felkelések, fárasztóak a délutáni hóban-fagyban való hazabotorkálások! Forduljatok különös figyelemmel most családotok idősebb tagjai felé, hiszen az öreg nagymamák, nagypapák, dédik vagy akár az idős szomszéd bácsik és nénik most fokozottabban igénylik a törődést. Számukra egy elcsúszás a jeges udvaron, egy influenza, egy átdidergett délután a fűtetlen szobában nagyon komoly veszélyt jelenthet. Ne felejtkezzetek hát meg róluk! A nagyobb fiúk már el tudják lapátolni a havat, fel tudják sózni a járdát, a kislányok be tudnak vásárolni, de még a legkisebbek is rengeteget segíthetnek, ha csak bekukkantanak egy kis beszélgetésre, kártyázásra, hogy mosolyukkal, vidám fecsegésükkel megfényesítsék az öregek mindennapjait. Bizonyára szüleitek is büszkék lesznek rátok, ha így tesztek! És persze róluk se felejtkezzetek el: egy fárasztó nap végén nekik is jól fog esni egy illatos forró tea, egy jó szó, egy kedves, megértő mosoly. A kényszerű rabságot pedig használjátok fel okosan! Olvassátok el a karácsonyra kapott könyveket, játsszatok társasjátékokat, rakjátok rendbe a szobátokat, szervezzetek közös családi programokat, hívjátok szüleiteket, testvéreiteket színházba, moziba, kiállításra, koncertre ilyenkor erre is jut idő! És persze mindenekelőtt az első félév tapasztalataiból okulva nagy szorgalommal kezdjetek neki az iskolai feladataitoknak is, hiszen még semmi sincs veszve! Februári ünnepek, jeles napok, népszokások Január 6-án, vízkereszt napján lezárult a karácsonyi ünnepkör, és megkezdődött a vidámság, a mulatságok ideje, a farsang, mely egészen hamvazószerdáig tart. Ebben az évben hosszú a farsang, az egész február hónap végigmulatható, végigtáncolható. A farsang elnevezés egyes kutatások szerint a német faseln fecsegni, pajkosságot űzni Fotó: Markó Csaba szóból ered. Európa-szerte elterjedtek a farsangi karneválok, maskarás felvonulások, alakoskodások, tréfás játékok, bálok, melyek fénypontja természetesen a hamvazószerdát, a böjt kezdetét megelőző pár nap, amit nálunk farsang farkának is hívnak. Mint a farsangi népszokásaink között fellelhető téltemetés, kiszehajtás is bizonyítja, ezeknek a tél végi mulatságoknak a hideg, a sötétség, a rossz idő és a rosszkedv elűzése a célja, segítenek átvészelni a tél utolsó heteit, reményt adnak, melegséget csempésznek a szívekbe, egy kicsit felrázzák az elmúlt hónapok alatt ellustult lelkeket. A magyar falvakban a farsang idején a fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám esemény. Az ilyenkor szokásos játékok között a legtöbb a párválasztásról szól, hiszen a farsang időszaknak nem titkolt üzenete az sem, hogy közeledik a tavasz, hamarosan ébredezik a természet, ez az alkalmas idő a fiatal leányoknak és legényeknek az udvarlásra, a házasodásra, a családalapításra. A másik fontos, visszatérő eleme a farsangi szokásoknak az álarcöltés, maskarába bújás. A jelmezes felvonulások célja nemritkán az ijesztgetés volt, ezt látjuk a Mohács környékén ma is élő hagyományban, a busójárásban. Nemcsak a bámészkodókat és a kisgyermekeket akarják megfélemlíteni a

5 2006. február 5. Regina Krónika 5. oldal torz álarcok mögé bújt busók, hanem a telet is így szeretnék messzire űzni. A jelmezöltés, álarc mögé rejtőzés szelídebb formájával ti is bizonyára évről évre találkoztok az óvodai, iskolai farsangi összejöveteleken, sőt akár a felnőttek farsangi báljain is. Ugye milyen izgalmas dolog kitalálni, hogy minek is öltözzetek be, hogy milyen regényhős, filmszereplő, vágyott vagy vicces foglalkozás jellemzőit öltsétek magatokra? Talán azért kedvelik az emberek nyelvtől és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül évszázadok óta a jelmezes karneválokat, mert ilyenkor egy estére elképzelhetjük, hogy királylánnyá, herceggé, hős lovaggá, nagy varázslóvá váltunk, hogy szépek vagyunk, gazdagok, bátrak, erősek és okosak. Eljátszhatjuk azt a szerepet, amit mindig is szerettünk volna, csak esetleg nem volt hozzá elég erőnk, kitartásunk, bátorságunk vagy lehetőségünk, hogy a való életben is azzá váljunk. Visszautazhatunk egy este erejéig rég múlt időkbe vagy akár a mesék birodalmába, és tét nélkül, következmények nélkül kóstolhatunk bele olyan viselkedésformákba, melyeket egyébként nem engedhetünk meg magunknak. Ez valóban jó játék, rendkívül szórakoztató és mulatságos időtöltés. De vajon a valós életben is ilyen könnyű lesz-e a hazáért az életét áldozó, a nőket és a gyerekeket védelmező hős lovagnak lenni, ilyen szórakoztató lesz-e nap mint nap felölteni a munkásruhát és kézbe kapni a csavarkulcsot, vagy kormos ruhában kéményt seperni, naplóval a hónunk alatt, pálcával a kezünkben csintalankodó diákoknak magyarázni, és biztos, hogy nagyot kacagunk-e, ha valakit az ismerőseink közül rabruhába bújva pillantunk meg? Ugye nem? A jelmezbál éppen attól jó, hogy ha már meguntuk a jelmezünket, ha már szorít, ha már kínos, levehetjük. Ám ha majd felnőtté váltok, felelősen és megfontoltan kell döntenetek, milyen szerepet is tudtok és akartok vállalni egy életen át. Mert az már nem játék lesz, és nem karnevál, és lesznek szép pillanatok, de lesznek nehéz döntések is, és olyankor sem bújhattok majd ki a felelősség alól. Ráadásul mint már bizonyára ti is tapasztaltátok a valóságban nem hipp-hopp, varázsszóra lesz belőlünk jó tündér, nagy és igazságos király, hanem hosszú és rögös út vezet odáig, míg azzá válhatunk, akik valóban lenni szeretnénk. Sok a kelepce, a buktató, és tudom jól, hogy nagyon nehéz eligazodnotok nektek is a világban, de ha mindig szem előtt tartjátok azokat az értékeket és útmutató, féltő, óvó jó tanácsokat, melyekkel szüleitek a gyermekéveitek alatt ellátnak benneteket, és ha igyekeztek mindig a jó Isten parancsai szerint imádságos lélekkel, hittel élni, akkor nem kell majd időről időre maskarát cserélnetek. Az álarc a farsangi bálban lehet titokzatos, szép és szórakoztató. De ha az életben is folyton álarc mögé bújunk: ha megpróbálunk elrejtőzni a jó Isten tekintete elől, ha elrejtjük a többi ember elől a valódi énünket, ha oktalan önvédelemből nem mutatjuk ki a családtagjaink, barátaink, embertársaink felé szeretetünket, együttérzésünket, részvétünket, akkor nagy hibát követünk el. Ha nem állunk ki hitünk, meggyőződésünk, az igazság és a tisztesség mellet, hanem félelemből vagy kényelemből a körülöttünk lévő világ által időnként ránk kényszerített álarcokat hordjuk, akkor bizony nemhogy nem fogunk jól mulatni, de egészen biztosan boldogtalanok leszünk. Kedves gyerekek, azt kívánom nektek, hogy szórakozzatok jól a farsangi rendezvényeken, legyen ez a hónap tele örömmel, vidámsággal, de soha ne bújjatok álarcok és álruhák árnyékába az életetekben! Rejtvény Óvodásoknak, kisiskolásoknak: 1. Rajzoljátok le, hogy zajlott nálatok a farsangi bál az óvodában, iskolában! 2. Mit csinál a medve gyertyaszentelőkor, és ebből mire következtet a népi időjósló hagyomány? A megfejtést, illetve a képeket, rajzokat nevetekkel és címetekkel ellátva hozzátok be a sekrestyébe! Péti Mária Az Egyházban különböző alkalmakkor megszentelünk, megáldunk valamit vagy valakit. Próbáld megtalálni, hogy melyik ünnepen mit szoktunk megszentelni, megáldani! Július 25., Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünnepe Hamvazószerda, nagyböjt kezdete Vízkereszt (a háromkirályok) ünnepe Február 3., Szent Balázs püspök emléknapja Április 25., Szent Márk ünnepe Február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony, Jézus bemutatásának ünnepe Húsvétvasárnap Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe Barkaszentelés Ételszentelés Búzaszentelés Járművek megáldása Lakásszentelés Gyertyaszentelés Balázs-áldás Hamvazás A Jó Hangulat Klub ez évi farsangi bálja február 24-én tól lesz az egyetem E épületének kamaratermében. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

6 6. oldal Regina Krónika február 5. Január első vasárnapján a fővárosban, ahol lakunk, a görög katolikus templomunkban s gondolom az ország minden katolikus templomában felolvasták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia igen tartalmas és aktuális buzdító körlevelét. Itt tanítok az egyetemen, s rögtön azon a héten a római katolikus templomban (Regina Mundi) a szent liturgiák (szentmisék) végén, az elbocsátó áldás előtt együtt imádkoztuk a körlevélben is ajánlott módon az üdvözlégyet, miatyánkot és dicsőséget. Ehhez kapcsolódva szeretnék buzdítani, hogy hasonló módon, ugyanezzel a céllal mondhatnánk (olykor) a Jézus-imát is, templomainkban, de alán napközben is, ha éppen lehetőség adódik. Ezt az imát Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, (bűnösön)! keresztény Keleten úgy imádkozzák, mint Nyugaton a rózsafüzér imádságot. Imádkozhatjuk a Jézus-imát magunkért ( könyörülj rajtam!), de másokért is ( könyörülj Jézus-ima Engesztelő imaként nemzetünk megújulásáért és az egységért Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, (bűnösön)! szolgádon/szolgáidon!), sőt kell is, hogy imádkozzunk másokért. Javaslatom a fenti, nemzeti megújulási célon túl egy másikat is megjelöl. Január első hetében az Új Ember is jelezte, hogy több nagy esemény várható ez évben Kelet és Nyugat találkozását illetően. Közel vagyunk a keresztények egységéért való imahéthez, ez is sugallja, hogy többet kell tennünk ilyen dolgainkért. Nemzeti megújulásunkat sem tudom elképzelni lelki megújulás nélkül. S nem lehet megújulni, ha nem fogunk össze! A keresztényeknek pedig kereszténységükben is össze kell fogniuk. Azonban ne akarjuk előre meghatározni, megszervezni, és kőbe vésni, hogy miben és hogyan fogjunk össze, hanem óhajtsuk, tegyük, s mindenképpen imádkozzunk a helyes megoldásért, a helyes útért! Imádkozzunk azért, hogy amit eddig elértek, elértünk, megmaradjon, és a fejlődés, a gyarapodás legyen töretlen, s mindenképpen Istennek tetsző. Tehát, imádkozzuk a Jézus-imát magunkért, magamért: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, hogy legyen erőm véghezvinni azt, ami terveidben rám ruházva szerepel, legyen képességem felismerni ezeket a feladatokat, legyen bölcsességem, erőm másoknak segítségére lenni ebben a közös törekvésben, de másban is! Imádkozzuk a Jézus-imát másokért: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj szolgáidon, hogy ők is felismerjék akaratodat, külön-külön és közösségben egyaránt, megérezzék és megértsék: együtt könnyebb megvalósítani terveidet, sőt: csak együtt, közösségben lehetséges ez, közös erővel, közös példával, összefogásban növekedjen azok száma, akik ugyanerre vagy hasonló célra törekszenek! Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtunk, hozzád forduló, hozzád esdeklő bűnösökön! (-s s-) Jókívánság Békét, csendet, mely elűz vihart, Szent erőt, mely próba közt kitart, Érző szívet, mely enyhít nyomort, S mély alázattal porig hajolt, Örömöt, mely nap sugaraként Tud gondfelhők között is szórni fényt, Bátorságot, mely meg nem remeg, S kész odaadni kincset, életet, Szívet, mely a bűnöst szereti, Gyengeségét, vétkét elfedi, És hitet, mely mint a sasmadár Fölfelé tart, és az égbe száll, Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet... Ezt kívánom! s kell-e több neked? Jézus Krisztusban mindezt megtalálod. Beteljesíti ezt a kívánságot. Nyomába lépsz, boldogan követed, És hálaének lesz az életed. Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe: egy jó szót szólni, egy beteget fölvidítani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömet szerezni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni szóvá, amit a másik hibázik, a levert hangulatot nem venni komolyan, nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt, megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra, megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak, találni egy tréfás szót a gyerekeknek, elismerni az elkövetett helytelenséget, örülni a holnapi napnak, bizonyos dolgokra aludni egyet, mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és mindenben, de mindenben szeretettel lenni.

7 2006. február 5. Regina Krónika Ünnepek zászlók nélkül? De hol vannak a zászlók? kérdeztem magamtól a legutóbbi nemzeti ünnepünkön szétnézve a környéken, ahol lakom. Mert persze központilag és helyileg is a különböző pártok és szervezetek megadták a módját 56 megünneplésének, s a város központ jában s az utak mentén lobogtak a zászlók; nem is itt támadt a hiányérzetem. Hanem a magán- és társasházak kopársága láttán. Félreértés ne essék, ez nem csak az októberi ünnep esetén van így, ugyanez a helyzet március 15-én és október 20-án is. Egyik kezemen meg tudom számolni azokat a házakat, amelyek ezen alkalmakkor fel vannak lobogózva. Hozzáteszem, családi házas környéken lakom, s nem tudom, mi lehetett a helyzet a lakótelepeken, de gyanítom, hogy ott még ennél is rosszabbak az állapotok. Néhány erkélyen láttam csak zászlót, mely jelezte, hogy ha a ház közössége nem is, de az ott lakó fontosnak tartja az ünnepet. A legszomorúbb az, hogy olyan családoknál sem találtam semmi ünnepre utaló jelet, akikről pedig tudom, hogy fontos nekik az ünnep, hiszen gyakran látom őket szentmiséken és különféle összejöveteleken. Nem tudom, hogy ez anyagi kérdés-e, de tartok tőle, hogy nem. Valószínűleg minden társasháznak s persze a háztulajdonosoknak is telik a közös költségből néhány évenként egy nemzetiszínű zászlóra, s gyanítom, hogy van is a raktárban, csak éppen elfelejtik kitűzni a házra. Éppenséggel az anyagi helyzet sem lehet kifogás, hiszen ha másra nem, néhány kis papírzászlóra az ablakba mindenkinek van néhány forintja. Hol vannak a zászlók? S hol van a nemzeti öntudatunk, hol van ünnepeink megbecsülése, aminek bizony külsőségekben is meg kell nyilvánulnia, hol van a megalkuvást nem ismerő karakán magyarságunk, hol van elveink nyílt felvállalása? Elcsépelt, százszor idézett mondatok, melyek arról szólnak, hogy tőlünk nyugatra és a tengeren túl is teljesen természetes dolog, hogy a házak falán, az udvarokon és nem csak a közintézményeken ott láthatók a nemzeti lobogók, a koporsókra zászlót borítanak, s emiatt senkinek nem jut eszébe e népeket nacionalizmussal vádolni. Nálunk egy ostoba elmélet mentén az a párhuzam rögzült meg az emberekben, hogy aki bármilyen módon vállalja magyarságát, az csakis nacionalista lehet. Szóval hol is vannak a zászlók? No, nem a kocsmák és éttermek söröket reklámozó zászlóira, meg a gyorséttermek, üzletek márkáit reklámozó zászlócskákra gondolok azokból van bőven, hanem a háromszínű nemzeti lobogónkra, amelyre felnézni bizony nagy szükségünk volna, hogy végre magunkra találjunk, hogy erőt merítsünk. Hogy nemzeti és egyéb ünnepeink ne csak virslievésrő1 és sörivásról, kopott melegítőben a tévé előtti tunyulásról vagy a kiskertben kapálásról szóljanak, hanem arról, amiről kell. -ehm- Kereszt a zsebemben Keresztet hordok a zsebemben. Egyszerűen csak arra emlékeztet, Hogy keresztény vagyok, Bárhol is járok. Ez a kis kereszt nem varázsszer, Sem nem amulett, nem azért viselem, hogy megvédjen bármely fizikai bántalomtól. Nem a világ kedvéért hordom, hogy hovatartozásomat bizonyítsam. Egyszerűen csak a megértés jele a Megváltó és köztem. Ha kezemmel a zsebembe nyúlok, hogy pénzt vagy kulcsot vegyek ki, a kereszt ott van, hogy emlékeztessen arra az árra, amit Ő fizetett értem.. oldal Arra is emlékeztet, hogy hálás legyek a kegyelmi ajándékokért, nap mint nap, és hogy arra törekedjem, hogy jobban szolgáljam Őt mindenben, amit teszek és mondok. Naponta emlékeztet arra is, milyen békében és vigaszban osztozom mindazzal, aki ismeri azén Uramat és az Ő gondjaira bízza magát. Így tehát: keresztet hordok a zsebemben. Senki mást, csak engem emlékeztessen, hogy Jézus Krisztus az életem Ura, de csak ha hagyom, hogy az legyen. (The Cross in My Pocket) fordította Demény Anna Egyházközségi képviselőtestületi gyűlés Január 29-én tartotta idei első rendes gyűlését az egyházközségi képviselő-testület. Az összejövetel fő témája a évre szóló számadás és a 2006-ra érvényes költségvetés volt. Ezen dokumentumok február 10-ig a plébánia hivatalban hétfőtől péntekig 8 12 óra között megtekinthetők.

8 . oldal Regina Krónika február 5. Kitekintő Tiszteletbeli osztrák konzul Veszprémben Ünnepélyes programmal kezdődött az év Veszprémben a Megyeházán, ahol az Osztrák Köztársaság konzulátust nyitott Veszprém megyei hatáskörrel. Veszprém megye tiszteletbeli konzulja a sokáig Ausztriában élő, ott állami tisztséget viselő dr. Gálffy István lett. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke, Dióssy László, Veszprém város polgármestere, valamint dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel osztrák nagykövet. Valamennyi beszédben hangsúlyozták az osztrák és a magyar nép történelmi gyökereit, a jószomszédi kapcsolatokat, melyet a konzulátus megnyitása csak tovább erősít, majd jó munkát kívántak a tiszteletbeli konzulnak. Dr. Gálffy István német és magyar nyelven is megköszönte az üdvözlő szavakat, és ígéretet tett arra, hogy a hagyományos konzuli feladatok mellett arra is törekedni fog, hogy a két nép közötti kulturális, turisztikai és gazdasági kapcsolatokat is tovább mélyítse. Miserend Hétfőtől szombatig: 7 órakor Szerda és szombat: órakor is Elsőpéntek: órakor is Vasár- és ünnepnap: 8, 10, 11.30, Lelkiségi foglalkozások Hétfő: 18 órakor felnőttkatekézis a plébánián órakor egyetemistaszentmise Kedd: 19 órakor egyetemi lelkészség: B/210-es terem Szerda: órakor bibliaóra a templomi hittanteremben Csütörtök: 18 órakor szentségimádás Péntek: 19 órakor ifjúsági hittan a templomi hittanteremben Szombat: 18 órakor kóruspróba a templomi hittanteremben A Tetőtéri esték következő előadása Tihanyban február 17-én 17 órakor. Hírek és események Az imaapostolság szándékai februárra: Általános: Hogy a nemzetek közössége mindinkább felismerje az emberkereskedelem megszüntetésének sürgető fontosságát. Missziós: Hogy a missziókban a világi hívek nagyobb elkötelezettséggel ismerjék fel és szolgálják országuk politikai és szociális szükségleteit. Február 11., a Szűzanya lourdes-i megjelenésének az emléknapja a betegek napja. Templomunkban a következő vasárnap, 12-én a délelőtt 10 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon testvéreinknek, akik idős koruk vagy betegségük miatt veszélyben vannak, és kérik a szentséget. Ennek a feltétele a szentgyónás, ill. a megszentelő kegyelem állapota és a szentmisében a szentáldozás. Február 14. Szent Cirill szerezetes és Szent Metód püspök ünnepe, akiket Európa társvédőszentjeiként tisztelünk. Február 19-én délután 3 órakor lesz a siketek februári közös liturgiája. Február 22. Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe. Február 24. hazánkban Szent Mátyás apostol ünnepe. Február 26-án lesz országos gyűjtés a katolikus iskolák javára. Ez a nap egyúttal a nagyböjt előtti utolsó, a 8. évközi vasárnap, könyörgőnap a világ éhezőiért. Ebben az évben március 1-re esik hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen a napon szigorú böjt van! Készüljünk a szentmisére! Olvasmány Szentlecke Evangélium febr. 12. Lev 13, Kor 10,31 11,1 Mk 1,40 45 febr. 19. Iz 43, b 25 2Kor 1,18 22 Mk 2,1 12 febr. 26. Oz 2,16b.17b Kor 3,1b 6 Mk 2,18 22 márc. 5. Ter 9,8 15 1Pt 3,18 22 Mk 1,12 15 A nagyböjt kezdete kapcsán idézzük fel egyházunk böjti fegyelmét! Minden pénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezve bűnbánati napot tartunk valamilyen bűnbánati cselekedet végzésével, elsősorban hústilalommal vagy más önmegtagadással, jó cselekedettel vagy több imádsággal Jézus szenvedésére emlékezve (pl.: keresztút, fájdalmas rózsafüzér). Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól továbbra is kötelező a hústilalom. Hústilalom alól felmentést kaphatnak a betegek és azok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek, de ilyen esetben más bűnbánati cselekményt kell végezniük. Hamvazószerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy a hústilalom mellett a felnőttek (18 60 éves korig) legfeljebb háromszor ehetnek, és csak egyszer lakhatnak jól. Nagyböjt péntekjein este 6 órakor közös keresztúti imádságot végzünk a templomban. Imádkozzunk értük...!...mert az örök hazába költöztek: Straub Józsefné Straub Rozália (91 éves) január 10-én, Szalay Endre (79 éves) január 22-én. Regina Krónika A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja Felelős kiadó: Tóth Gyula plébános Szerkesztőség: a plébánián, Veszprém, Dózsa György út 9. Telefon: 88/ Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós, Selyem Zoltán

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2 FELSŐVÁROS 2015. február 8.

2 FELSŐVÁROS 2015. február 8. (Mk 1, 29 39) 2 FELSŐVÁROS 2015. február 8. És mindjárt, amint a zsinagógából eltávoztak, menének Simon és András házába Jakabbal és Jánossal. Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és mindjárt szólának

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben