KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010."

Átírás

1 KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV SIÓFOK, JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt

2 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe... 6 A fejlesztési program kidolgozásának módszertana... 6 A konzorcium bemutatása a fenntartók, az intézmények és a tanácsadó testületek Regionális beágyazottság A konzorcium bemutatása A konzorcium szakképzési profiljának bemutatása Konzorciumi tagok A projektben résztvevı képzı intézmények bemutatása Helyzetértékelés A jelenlegi szakképzési profil elemzése Az oktatott szakmák munkaerı-piaci helyzetének elemzése a KIR-STAT adatok alapján Sajátos nevelési igényő gyerekek számára biztosított szakképzési kínálat helyzete Vállalati képzıhelyek bemutatása Tanulószerzıdések Szakmapolitikai keretek Nemzeti Programok A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) A Dél-Dunántúli Régió iskolarendszerő szakképzésének elemzése és fejlesztésiracionalizálásai terve Nyugat-Dunántúli Regionális Szakképzés - Fejlesztési Program A Közép-Dunántúli Regionális szakképzés-fejlesztési stratégia Keszthely - Hévíz Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Balaton Fejlesztési Stratégiája A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú szakképzési stratégiája A Konzorcium és együttmőködı partnerei által készített SWOT analízis A konzorcium fıbb erısségei a partnerek szerint A konzorcium fıbb gyengeségei a partnerek szerint A konzorcium fıbb lehetıségei a partnerek szerint A konzorcium fıbb veszélyei a partnerek szerint A helyzetelemzés mellékletei A helyzetelemzés mellékletei A programban részt vállaló oktatási intézmények számára kiküldött kérdıívek eredménydiagramjai A gazdaságban várható húzóágazatok felsorolása régiónként Helyzetelemzéshez kapcsolható diagramok és táblázatok STRATÉGIA A szakképzésfejlesztési-terv stratégiája és célrendszere Bevezetı A konzorcium elıtt álló kihívások, fıbb megoldandó feladatok köre a helyzetfeltárás alapján A fenntartói együttmőködés és intézményközi közös funkciók, fejlesztések kihívásai A munkaerıpiacnak való megfelelés kihívásai Szakmakínálat és kereslet összhangja Gyakorlati képzések és képzıhelyek Vállalati kapcsolatok Gyakorlati készségek Balatoni Szakképzési Projekt

3 Munkaerıpiac ismerete A demográfiai hullám, a pályaválasztás és a szülıi preferenciák kihívásai A tartalmi fejlesztések kihívásai A sajátos nevelési igényő gyermekek munkához jutásának kihívása A közösségfejlesztési szolgáltatások kihívásai A minıség fejlesztésének, folyamatos fenntartásának kihívásai Fejlesztések projektmenedzsment tapasztalatok hiánya A Balaton Kiemelt Üdülıkörzethez kapcsolódó hat fenntartó fenntartói együttmőködésének célrendszere a szakképzés komplex fejlesztésére ig A fenntartói együttmőködés kulcs területei A konzorcium célrendszerének összefoglalása Szakmastruktúra fejlesztés Szervezetfejlesztés Külsı és belsı szolgáltatások (Pályaorientáció, technológiai transzfer, közösségi szolgáltatások, esélyegyenlıség) Humánerıforrás fejlesztés A részletes célokhoz kapcsolódó indikátorok, gazdák megnevezése, üzenetek A FEJLESZTÉSI PROGRAM A célokhoz kapcsolódó projektek meghatározása A projektek részletes leírása Forrástérkép Forráslista a projektek megvalósításához A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) intézkedései A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) prioritási tengelyei Közép Dunántúli Operatív Program prioritási tengelyei Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program prioritási tengelyei Dél Dunántúli Regionális Operatív Program prioritási tengelyei Az egész életen át tartó tanulás programjának fıbb pályázati akciói MŐKÖDÉSI KÉZIKÖNYV A Mőködési Kézikönyv Célja A Mőködési Kézikönyv hatálya A Mőködési Kézikönyv hatóköre A Konzorciumi együttmőködés fıbb területei (folyamat- és tevékenységtérkép) Az együttmőködési területeken elérendı célok, eredmények Szervezeti ábra A Projektszervezet egyes szereplıinek bemutatása, feladataik és hatáskörük Az együttmőködési modell funkcióinak mátrixa Balatoni Szakképzési Projekt

4 HELYZETFELTÁRÁS Vezetıi összefoglaló A Komplex Balaton Régiós szakképzés-fejlesztési terv címő projekt célja, hogy a régiós konzorciumban szereplı hat fenntartó, tíz intézmény és hét közremőködı partner a balatoni igényekre alapozottan 3 éves Balaton-specifikus szakképzés-fejlesztési tervet hozzon létre. Konzorciumi vezetı: a Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Keszthely Konzorciumi tagok: Hévíz Város Önkormányzata, Hévíz Somogy Megyei Önkormányzata, Kaposvár Sziltop Oktatási Kht, Budakalász Szociális Missziótársulat, Budapest Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka A programban részt vevı oktatási intézmények: Gazdasági Szakközépiskola, Keszthely Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Hévíz Bacsák György Szakképzı Iskola, Fonyód Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok Pannon Középiskola és Szakiskola, Pécs Farkas Edit Szakiskola és Kollégium, Keszthely Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Zánka E három éves Balaton Régiós szakképzés-fejlesztési program keretében a regionális dokumentumokat összehangolása, az idıközben keletkezett kutatási eredmények felhasználásával, a Balaton Régió Stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányok figyelembe vételével közös, konszenzusos Balaton-specifikus fejlesztési kulcsterületek kerültek kialakításra. A Komplex Balaton Régiós szakképzés-fejlesztési terv részei: Helyzetfeltárás SWOT analízis Stratégia célok és a célok elérését szolgáló intézkedések leírása. Fejlesztési program az intézkedések részletes leírása, projektkidolgozás - beruházási tervek épületfejlesztéseket tartalmazó projekt esetén - forrástérkép. Mőködési Kézikönyv - a program végrehajtásának biztosítására. A fejlesztési terv kidolgozásában részt vettek a megyei kereskedelmi kamarák szakképzéssel foglalkozó lelkes munkatársai, így a programba beépültek a szakképzéssel és a munkaerıhelyzettel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott háttéranyagok, valamint e szervezetekkel készült interjúk, emellett alapoztunk a Központi Statisztikai Hivatal, illetve a KIR-STAT adatokra, valamint a Munkaügyi Központok által kapott információkra, adatszolgáltatásaikra. Balatoni Szakképzési Projekt

5 A munka ütemterve igen szoros volt, szeptemberétıl februárig a projekt valamennyi résztvevıjétıl igen gondos munkát és erıfeszítéseket követelt meg, s ezen igénynek a projektben dolgozó valamennyi partner eleget tett melyet ezúton is megköszönünk! Balatoni Szakképzési Projekt

6 A Balaton Régió jövıképe A Balaton Régió a környezet, a turisztika, az információs társadalom európai színtő modellje, ahol a belföldi és külföldi turisták százezrei töltik a szabadidejüket az év minden szakában a kulturált épített és a megóvott természeti környezetben, melynek következtében a Balaton Régió lakosságának életminısége javul, a lakosság képzettsége, regionális tudata erısödik. A fejlesztési program kidolgozásának módszertana A Komplex Balaton Régiós Szakképzés-fejlesztési Terv címő dokumentum elkészítésének célja a Balaton Régió szereplıinek, illetve gazdasági, területfejlesztési és intézményi partnereinek együttmőködésével hat konzorciumi partner és az általuk fenntartott 10 szakközépiskola számára 3 éves szakképzés-fejlesztési terv megalkotása, mely meghatározza azokat a szakképzés-fejlesztési célokat, együttmőködéseket és tevékenységeket, melyek a Balaton Régióban a jelenlegi és jövıbeni speciális igényeknek megfelelnek. A projektben a részt vevık a fenntartók és az intézmények - mellett együttmőködı partnereink a megyei kamarák, a megyei, majd a regionális munkaügyi központok, felsıoktatási intézmények, a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., valamint közremőködik szakértıként budapesti székhelyő Szinergia Kft. A Balaton régió szakképzés-fejlesztési terve egy összetett közigazgatási rendszeren belül jön létre. A térségi lefedettség a Balaton dél nyugati részében valósul meg. A térszerkezet egységeit, a megyén belüli vonzási viszonyokat elsısorban a természeti tényezık (domborzat, vízrajz) határozzák meg. Ennek következtében a terület középsı részén egy Balaton-parti, nyugati részén pedig egy Nagykanizsa Zalaegerszeg másodrendő szerkezeti vonal található. A Somogy Megyei Önkormányzat bekapcsolásával a vonzáskörzethez kapcsolhatók a somogyi gyógyfürdık is. A konzorciumi partnerek által lefedett terület kompakt, így könnyen bejárható. A partnerek közötti együttmőködési formákat az elfogadott Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás részletesen rögzíti. Az együttmőködés a fenntartók között az intézményi kínálat összehangolásában, a versenyképesebb szakképzés fejlesztése érdekében közös projektek elindításával, valamint az együttmőködı partnerek folyamatos adatszolgáltatásával kívánja elérni. A konzorcium kiemelt hangsúllyal szerepelteti a stratégia-alkotásban a térségben levı nagyobb munkaadókat, terveit, elképzeléseit a munkaadói igények integrálásával alakítja ki. A konzorciumi partnereken túl nagyon fontos a három érintett régió kulcsszereplıivel folytatott állandó kommunikáció és állandó, formális kapcsolat létrehozása. A partnerek megállapodtak abban, hogy az együttmőködések kereteinek szabályozására Mőködési Kézikönyvet hoznak létre, amely a fejlesztési terv részét képezi. A projekt megvalósítása során a kialakított, a pályázatban elfogadott ütemterv szerint folyt a szakképzés-fejlesztési terv készítése, mely egyrészt a konzorciumi tagok a partnerek széles körő bevonásával a rendszeres idıközökben megszervezett workshopokon, kis- és nagycsoportos mőhelymunka módszerével alakítottak ki, másrészt az egyes fázisokban az egyeztetések személyesen és elektronikus levelezés segítségével mentek végbe. A Balatoni Szakképzési Projekt

7 mőhelymunkák eredményét, az összeállított emlékeztetıket a projektben részt vett partnerek rendszeresen megkapták - a dokumentumok megalkotásában a szakértık támaszkodtak és figyelembe vették a beérkezett véleményeket, javaslatokat és észrevételeket.. A projekt megvalósulása során az ismert és rendelkezésre álló fejlesztési dokumentumok beszerzésre kerültek, a Komplex Balaton Régiós Szakképzés-fejlesztési Terv készítésének megalapozása céljából. A megvalósítás idırendi folyamata az alábbiak szerint zajlott: Projektindító, partnerség kialakítás szeptember 22.: Projektindító feladategyeztetı - kezdeményezı megbeszélés. A megbeszélésen megtörtént tervezéssel kapcsolatos lépések, a feladatok elosztása, a felelısök kijelölése. Meghatározásra került az együttmőködés szervezeti háttere: a konzorciumi együttmőködés keretének körvonalazása. Résztvevık: A gesztor, az Akadémia Alapítvány és szakértıi csoportja, Szinergia Kft. munkatársai, Balatoni Integrációs Kht. szakértıi stábja, partnerek szeptember 25. Partnerség kialakítás. A partnerek a konzorciumi együttmőködés tervezetét megtárgyalták: a Konzorciumi Tanács szervezeti felépítését, a jelen lévık kijelölték a Tanács tagjainak képviselıit. Rögzítették a hatásköröket, meghatározták a testületek szerepkörét. (Partneri testület) A tervezési folyamat ütemtervét módosították és véglegesítették. A projekt menedzselésével a Balatoni Integrációs Kht-t bízták meg, a projektben szakértıként való közremőködéssel a budapesti a Szinergia Kft-t. Résztvevık: Konzorciumi összekötık (fenntartók delegált képviselıje), szakértık. Helyzetelemzés elıkészítése Az oktatási intézmények pontos elemzéséhez szükséges adatlapokat a szakértık összeállították, melyeket a projekt valamennyi partnere véleményezhette. A kialakított adatlapok tartalmi elemei: 1. Az oktatási intézmények jelenlegi szakmakínálatának felmérése, értékelése 2. Az intézmények tárgyi eszközeirıl készült elemzı összefüggések feltárása, bemutatása. A beérkezı észrevételek alapján az iskolák összeállították a megelemzendı adatokat, majd két lépcsıben (szakmakínálat-felmérı adatlapok, eszközfelmérı adatlapok) visszaküldték a. a szakértık részére. Az elemzések eredményeinek tárgyalása is két körben történt, melyek elemzı eredményeit, tanulságait a partnerek megkaptak október 31.: Helyzetelemzés elıkészítés A mőhelymunkanapra a megyei kereskedelmi és iparkamarák, a munkaügyi központok, a regionális-, a megyei oktatási és területfejlesztési partnerek és a munkaadói kör széles spektruma kapott meghívást a helyzetelemzés széles körben való megalapozottsága céljából. A workshop alkalmával a szakértık által készített helyzetelemzés megvitatása, SWOT analízis megalkotása csoportmunkában történt. Résztvevık: Konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık Balatoni Szakképzési Projekt

8 Fejlesztési irányok, célok meghatározása november 23.: a szakképzés-fejlesztési terv helyzetfeltárásának véleményezése. A partnerek e mőhelymunka alkalmával a helyzetelemzés végleges formáját tárgyalták. A szakképzés-fejlesztési terv stratégiájának megtárgyalása során a szakértık segítségével elızetes javaslatokat tettek a terv fejlesztési irányaira. Résztvevık: Balatoni Integrációs Kht., a gesztor Akadémia Alapítvány, a konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık december 7.: a szakképzés-fejlesztési terv helyzetfeltárásának véglegesítése. A szakértık által elkészített helyzetfeltárás vélemények beérkezése és összesítését követıen prezentáció elıadás formájában került a konzorcium elé. Résztvevık: A gesztor Alapítvány, konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık Stratégia-alkotás december 7.: A helyzetelemzés végleges elfogadása; Stratégia I. Helyzetelemzés véglegesítése a széles körő adatok elemzések segítségével megtörtént. A fejlesztési terv stratégiájának ezen mőhelymunka fázisában elsısorban a fejlesztési irányok, célok megtárgyalása, az elérni kívánt eredmények partnerek általi egyeztetése folyt. Résztvevık: Balatoni Integrációs Kht., a gesztor Alapítvány, konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık december 13.: Stratégia II. a fejlesztési irányok, célok meghatározása E mőhelymunka során projekt résztvevıire az egyik legnehezebb feladat megoldása várt: a fejlesztési irányok, célok megtárgyalása, az elérni kívánt eredmények, együttmőködési modell megtárgyalása. A Konzorcium a helyzetelemzés alapján meghatározta a stratégiai célokat: 1. Szakmastruktúra fejlesztés 2. Szervezetfejlesztés 3. Külsı-belsı szolgáltatások (pályaorientációs, technológiai-transzfer, közösségi szolgáltatások, esélyegyenlıség) 4. Humánerıforrás fejlesztés Résztvevık: Fenntartók döntési jogokkal felhatalmazott képviselıi és a konzorciumi összekötık Fejlesztési program kialakítás december 19.: Fejlesztési Program I. Fejlesztési programot a szakértık a javaslatok alapján összeállították. A partnerek elé a fejlesztési program mellett az együttmőködési modell szervezeti, jogi feltételeinek kidolgozása került, illetve a mőhelymunka keretében a konkrét szakmai tervek, célok, együttmőködési modell megtárgyalására került sor. Résztvevık: Konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık. A mőhelymunkák során felmerült észrevételeket, javaslatokat, kritikákat a szakértık folyamatosan egyeztették, beépítették a létrejött dokumentumokba. Balatoni Szakképzési Projekt

9 2007. január 9. Fejlesztési Program II. A mőhelymunka célja a Stratégia, a Fejlesztési Program, az együttmőködési modell véglegesítése (elfogadás során felmerült és befogadott módosítási javaslatok) átvezetése volt. Résztvevık: fenntartók képviselıi (közvetlen döntés-elıkészítık), konzorciumi összekötık január. 12 Beruházási tervek I. Ez alkalommal a partnerek a megismert szakmakínálati projekttervekhez kapcsolódóan a projektben résztvevık beruházási tervek egyeztetését végezték el saját és külsı szakértık bevonásával. Résztvevık: fenntartók döntés elıkészítıi, szakértık, intézmények január 19. Beruházási terv II. Beruházási tervek véglegesítése e megbeszélésen történt meg. A konzorcium elfogadta döntésre javasolt fejlesztéseket. Résztvevık: fenntartók döntés elıkészítıi A fejlesztési program-alkotás lezáró lépései január 23. Konzorciumi tanács dönt a fejlesztések elfogadásáról. Projektzáró konferencia: a fejlesztési program prezentációja, értékelése A partnerekkel való konzultáció módot adott a projekt értékelésére, a további lépések felvázolására, a lehetséges jövıbeni tervek, partnerségek egyeztetésére. Résztvevık: Konzorciumi összekötık, intézmények, együttmőködı partnerek, meghatározó kulcsszereplık, a fejlesztési terv készítése során bekapcsolódó külsı és belsı partnerek, szakértık február 21. A Konzorcium elfogadta a fejlesztési tervek módosításait. Megtárgyalta az éves munkatervet, melyben kiemelten kívánja kezelni a pályázati lehetıségeket. Résztvevık: Konzorciumi tagok, összekötık. A helyzetelemzés alapján a Konzorcium által elfogadott stratégiai célok és az intézkedések az alábbiak: Komplex központi képzıhely létrehozása a wellness és egészségturizmushoz kapcsolódó szakmákhoz kapcsolódóan. Módszertani központ létrehozása a sajátos nevelési igényő és speciális segítséget igénylı tanulók támogatására a munkaerıpiacba integrált új képzési modell megvalósítása érdekében. A Balaton régió munkaerı-piaci szakképzési elırejelzési rendszerének létrehozása és mőködtetése. Idegen-nyelvi készségek fejlesztése az oktatók és tanulók részére. A turizmus-vendéglátás szakmacsoporthoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, pedagógustovábbképzés, eszközfejlesztés, közös gyakorlati képzések megvalósítása. Pedagógus-továbbképzési rendszer a szakoktatók részére. A szociális szakmákhoz kapcsolódó képzı központ kialakítása. Felnıttképzési hálózat létrehozása a Balaton régióban. Az EU ismeretek terjesztése a pedagógusok és tanulók között. Fenntartói együttmőködéshez kapcsolódó szervezetfejlesztés. Balaton specifikus tananyag fejlesztése. Balatoni Szakképzési Projekt

10 Vállalkozók részére fejlesztési célú pályázati alap létrehozása a pályakezdık foglalkoztatásának ösztönzésére. Környezetvédelmi ismeretek elterjesztése. A projektben résztvevı valamennyi intézményt érintı közös fejlesztések, melyek horizontális célokat is érvényesítenek: Nyelvi képzés, fejlesztés, Informatikai képzés, fejlesztés, Balaton specifikus tananyag fejlesztése, Környezetvédelmi ismeretek elterjesztése. Balatoni Szakképzési Projekt

11 A konzorcium bemutatása a fenntartók, az intézmények és a tanácsadó testületek Regionális beágyazottság A Balaton Régió a évi CXII. Területfejlesztési Törvényben meghatározott területe három statisztikai régióhoz tartozik: a Nyugat-Dunántúli, a Dél-Dunántúli és a Közép- Dunántúli Régiókhoz; három megyéhez: Zala, Somogy és Veszprém megyéhez, illetve területén tizenhárom kistérség található. Az állandó népesség eloszlása, települési szerkezet A régióhoz 164 település tartozik, ezekbıl 16 városi jogú, 39 település fekszik a part mentén, köztük 9 város. A térséget alapvetıen a kis lélekszámú ( ) települések túlsúlya jellemzi, a népesség 51,4%-a a 16 városban, 48,6%-a a 148 községben él. A népsőrőségben is jelentıs területi különbségek tapasztalhatók: a partközeli településeken átlagosan 102 fı, míg a távolabbi településeken mindössze 49 fı él 1 km2-en. Az idegenforgalmi idényben az üdülınépesség néhány településen meghaladja a lakónépesség számát. A térség településszerkezetének, gazdasági fejlettségének vizsgálata három töréspont létezését mutatja: Az egyik töréspont a tótól, azaz a régió legfontosabb turisztikai vonzerejét jelentı Balaton-parttól való távolság. A másik töréspont a régiót alkotó települések mérete. Balatoni Szakképzési Projekt

12 Az utóbbi évek átfogó vizsgálatai derítettek fényt arra, hogy ezen két, eddig ismert törésvonalon túl a régiót csaknem minden releváns mutató mentén mérhetı jelentıs foltszerő mikro-regionális különbségek jellemzik: kedvezıtlenebb a helyzete a Marcali, Lengyeltóti, kedvezıbb a Siófoki és a Keszthely-Hévízi környéknek. A települések fejlettségét és a jólétet jellemzı mutatók annál magasabbak, minél közelebb fekszenek a parthoz, ezek elsısorban üdülı-rekreációs jellemzıkkel jobban felruházott települési övezetek, ahol jellegük inkább városi, kisvárosi környezetre hasonlít. A Balaton régió szerepe régiós összehasonlításban 1000 fıre jutó 1000 fıre jutó 1000 lakosra 1000 lakosra 1 vendégre Munkanélküliségi 60 éven felüli gazdasági non-profit jutó helyi adó jutó idegen jutó ráta népesség szervezetek szervezetek összege (Ft) forgalmi adó tartózkodási aránya száma száma összege (Ft) idı (vendégéj) Dél- Alföld 80,6 6, ,0 113,0 2,6 6,7 21,3 Dél- 87,4 7, ,0 564,0 4,0 8,2 20,7 Dunántúl Észak- 72,1 5, ,0 211,0 3,4 8,9 18,6 Alföld Észak- 69,1 6, ,0 154,0 2,6 10,5 20,6 Magyaro. Közép- 89,7 6, ,0 472,0 4, 1 4,9 19,4 Dunántúl Közép- 133,3 8, ,0 265,0 2,7 2,1 21,8 Magyaro. Nyugat- 95,7 7, ,0 793,0 4,0 4,0 20,5 Dunántúl Balaton 109,2 8, , ,0 5,1 6,3 21,6 Az állandó népesség demográfiai jellemzıi A Balaton Régió állandó lakossága a január 1-i KSH adatok alapján: fı, az ország népességének 2,5 %-a. A legnépesebb település a 23ezres Siófok, a legkisebb az 56 fıs Veszprém megyei Óbudavár. A lakosság száma folyamatosan csökken, illetve öregszik, melynek oka egyrészt, hogy a betelepülık nem a fiatalok körébıl kerülnek ki, másrészt az elérhetı áru ingatlanok és az egész éves munkalehetıségek hiánya miatt az újonnan végzett, magasan képzett fiatalok elvándorolnak a régióból. (Népesség megoszlás: 0-19 évesek: 22%, évesek: 27%, évesek: 35%, 60 év felettiek: 16%) Az elmúlt évek demográfiai tendenciáit figyelembe véve prognosztizálható, hogy a Balaton Régióban 2041-re a 65 évesek és az ennél idısebbek aránya a jelenlegi 15%-ról megduplázódhat, vagyis elérheti a 30 százalékot. Foglalkoztatási helyzet A régióban a munkavállalási korú népesség száma: fı, a gazdasági aktivitási ráta: 69% (országos: 70%). A foglalkoztatottak elsısorban a turizmushoz kapcsolódó területeken találnak munkát. Az elmúlt 10 évben a munkavállalási korú népesség 80%-os foglalkozatási szintje visszaesett 62%-ra. A szezonális foglalkoztatás a tavasztól ıszig tartó idıszakra terjed, hatása elsısorban a partközeli településeken érezhetı. A munkanélküliség a szezonon kívüli idıszakban egy-egy Balatoni Szakképzési Projekt

13 településen megduplázódik, a ráta mértéke 4-5% ponttal emelkedik, míg a szezonban a munkaerı-kereslet biztosítása csak régión kívüli munkavállalók bevonásával lehetséges. Képzettség, oktatás A Balaton Régió, a humánerıforrás általános színvonala tekintetében kedvezı adottságokkal rendelkezik: általános színvonala és munkaerı-piaci adaptációs készsége magas, ugyanakkor szaktudása, nyelvismerete a Balaton speciális szintjéhez nem elegendı. A 2001-es népszámlálás adatai szerint a lakosságnak, elsısorban a partközeli és városi területeken az iskolai végzettsége magasabb az országosnál. A Balaton-menti városokban megerısödött a magas színvonalú, piaci igényekhez igazodó szakképzés (Siófok, Balatonboglár, Fonyód, Keszthely, Hévíz, Tapolca, Zánka, Balatonfüred). A felsıfokú képzés a régió területén négy intézményben folyik (Siófok, Keszthely, Tapolca, Balatonfőzfı) Kultúra A Balaton Régió természeti, táji értékekben, kulturális örökségben gazdag terület. Arculatában karakteres szerepet töltenek be a történelmi, kulturális emlékhelyek, az épített örökség mellett a népmővészet, a népi hagyományok, az egyházi emlékek (Tihany, Keszthelyi Festetics Kastély). A kulturális értékek részét képezik a szılı- és bortermelés, a balatoni halászat, a helyi, mővészeti csoportok által szervezett rendezvények. A régió gazdaságának jellemzıi A régióban mőködı vállalkozások száma 2004-ben volt, méretüket tekintve jellemzıen (95%-a) mikro-vállalkozások (1-10 fı), melynek 77%-a önfoglalkoztató egyéni vállalkozás. A gazdasági áganként való megoszlása a turizmus kiemelt szerepét mutatja. A térségben (Balaton Kiemelt Üdülıkörzet továbbiakban BKÜ) évben 230 szálloda, ebbıl 24 db 4 *-os üzemelt, a férıhelyek több mint fele ezekben várta a vendégeket, ezen kívül mintegy 227 panzió, 24 turistaszállás, 77 kemping, 167 üdülıház, 18 ifjúsági szálloda várta a vendégeket. A szálláshelyek döntı többsége (95%) a partközeli, azaz a vízparttal rendelkezı településen található. A tó környékének ipara nem mondható jelentısnek, mindössze 12 ezer fınek biztosít munkalehetıséget. Az ipartelepek kis létszámúak, elhelyezkedésük koncentrált (Marcali, Keszthely, Balatonfőzfı). Az ipartelepek többsége víztermelés, -kezelés, -elosztás és az energiaellátás területén mőködik. Hasonló, 20% körüli a vegyiparban dolgozók aránya is. A közelmúltban fejlıdésnek indult a híradástechnikai ipar, jelentıs súlyt képvisel még a textilruházati ipar, a papírgyártás, a villamosipari gépgyártás és az élelmiszeripar. Ez utóbbi kiemelkedı részterületei az italgyártás (borászat, üdítı- és ásványvíz), a húsfeldolgozás és a malomipar. Az ipari szektor fejlesztése elsısorban a turizmushoz kapcsolódó ágazatokban fontos, hogy kellı hátteret teremtsenek a turizmusnak: az építıipar, hajógyártás, mőanyag feldolgozás, fém- és lakatosipar, nem környezetterhelı szerelı ágazatok, csomagolóanyag-ipar., faipar, üvegipar. Mezıgazdaság Mővelés szempontból a régió kevésbé kedvezı adottságokkal rendelkezik, a termıföldek a keleti part közelében lévık kivételével általában gyengébb minıségőek, az országos átlagnál kisebb a mővelt területek aránya. Ugyanakkor minden szakágazat számára találhatók kedvezı termıterületek (szántóföldi termelés, kertkultúra, szılı- és gyümölcstermesztés, erdıgazdálkodás, állattartás, hal- és vadgazdálkodás). A növénytermesztés ágazati közül kiemelkedik a szılıtermesztés, mely a balatoni táj egyik meghatározó, jellegzetes és Balatoni Szakképzési Projekt

14 idegenforgalmi szempontból értékes eleme. Az egyéni gazdaságok száma az országos átlag alatti (2,7%-a). Közlekedés, megközelítés A Balaton Régió a fıváros középpontjától mindössze 80 km-re fekszik. A régió elérhetısége, a régión belüli közlekedési struktúra folyamatosan bıvül, ezen belül a turisták, és az állandó lakosok utazásaiban egyre nagyobb szerepet tölt be a tömegközlekedés. A vasúti közlekedésben villamosítási tervek folyamatban vannak, a vízi és légi közlekedés alapinfrastruktúrája széles körő, gazdasági szerepe azonban csak jelentıs fejlesztésekkel növelhetı. Az úthálózat kapacitásbeli hiányosságai miatt azonban a parttól távolabbi településekrıl a térségi központok (és fordítva) elérése nehézkes, amely rontja a lakosság munkába, iskolába járásának esélyét. A Balaton régió országosan meghatározó szereppel bír a turizmusban, vendégforgalomban Megnevezés Országos érték BKÜ érték BKÜ /országos (%) Népesség 1000 fı (2002) ,4 1 fıre esı GDP (2000) ,5 1 fıre esı GDP Budapest nélkül ,7 1 fıre esı összes befizetett adó ,3 Gazdasági szervezetek száma ,9 (2003) Kereskedelmi szállásférıhelyek ,4 (2002) 1000 lakosra jutó vendéglátóhelyek 5,4 16,4 száma Magánszálláshelyek (2002) , lakosra jutó non-profit 5,3 8,7 3,2 szervezet Üdülıingatlanok száma (2001) ,5 A turizmus komplex megközelítése, a szolgáltatási csomagok iránti erıteljesen kereslet eredményeként, a vízparti szolgáltatások mellett a wellness, a gyógy-, a bor és gasztronómiaia természetvédelmi turizmus is egyre jelentıs szerepet kap. Ez indokolja, hogy a szőken vett vendéglátási szakmák mellett, megjelenjenek a fenti igényekhez jobban alkalmazkodó szakmák is az intézmények kínálatában. A gazdaság és a képzések jelenlegi kapcsolódási pontjai Az építıipar területén a technikai, technológiai fejlıdés, a komplex beruházások speciális igényei indokolják a képzés szakmai színvonalának fejlesztését. Az egészségügyi szakmákban dolgozók többsége a hagyományos kórházi szolgáltatásokra képzıdik ki, míg a gyógy-, és egészségturizmushoz kapcsolódóan inkább a prevenció, tanácsadás, a wellness területe lenne hangsúlyos, ez viszont hiányzik a szakmakínálatból. A szolgáltatások területén a "hagyományos szolgáltatások" (pl.: fodrász, kozmetikus) mellett a komplexebb, szépségipari szolgáltatásokra is van igény, ami ezeknek a szakmáknak a gyakorlati megújítását is igényli. Balatoni Szakképzési Projekt

15 A régió gazdasági szerkezetére a kis és egyéni vállalkozások túlsúlya a jellemzı, azaz magas a vállalkozási ismeretek iránti igény. Nagyobb ipari foglalkoztató az informatika és a vegyipar területén van jelen a régióban. A vállalkozások szezonalitása, a városok köré telepedés miatt sokkal erısebb a kommunikáció, idegen nyelv, vállalkozási ismeretek iránti igény a szakképzésben, felnıttképzésben is. A vállalkozások körében végzett felmérés alapján a pályakezdı fiatalok nem rendelkeznek megfelelı szakmai tudással, ezért nehezebben, vagy alacsonyabb bérért alkalmazzák ıket. A régió fejlesztése során 2007-tıl elıtérbe kerül a környezetvédelmi ipar (természetvédelem, vízgazdálkodás), az egészségügy (gyógyfürdıkre alapozva, melyek száma a régióban 10-15), szociális ellátás (alkonygazdaságra, a régió jelenlegi demográfiai összetételére alapozva). Az elızıkben bemutatott szakmai képzések innovációját és képzési programjainak Balatonspecifikussá tételét támogatja a képzésekben szereplı regionális sajátosságokat bemutató modul és a hozzá kapcsolódó tananyag, mely szakképzési stratégiánk egyik alappillére. A Balaton Régiót kiszolgáló szakképzı intézmények három megye, több mint 20 különbözı fenntartójához tartoznak. A szakképzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések megjelennek a statisztikai régiók szakképzés-fejlesztési programjaiban, azonban a szakmai széttagoltság miatt nehezen lehetett teret találni a regionális fejlesztések és a megyei, városi stratégiák összhangjának megjelenítésére, pedig a Balaton speciális szakképzési igényei ugyanazok a somogyi, a veszprémi és a zalai területen is. A régió humánerıforrás fejlesztése érdekében ezért indokolt és kívánatos összehangolni a korábban elkészült dokumentumokat, az idıközben keletkezett kutatási eredményeket, a Balaton Régió Stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok figyelembevételével, a közös konszenzus alapján a fejlesztés kulcsterületeinek kialakítása céljából. Balatoni Szakképzési Projekt

16 A konzorcium bemutatása A konzorcium szakképzési profiljának bemutatása A Balatoni Szakképzés-fejlesztési Terv a projektben részt vevı konzorciumi partnerek által fenntartott intézmények szakmakínálat átalakítását- és bıvítését is meg kívánja célozni. A régióban elindult a szakképzési rendszer vállalkozói igényekhez való igazodása, elindult a környezetiparhoz, az egészségügy egy-egy speciális területéhez (gyógy-, és egészségturizmus, szociális ellátás) kapcsolódó képzés, megerısödött a kereskedelem, szálloda és vendéglátás területeihez kapcsolódó szakképzés. A képzési kínálat és a minıség összehangolt, tudatos, és a Balaton speciális igényeit erısebben kielégítı fejlesztési projektek elindítása szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt nélkülözhetetlen a régió versenyképességének visszanyerése és a hanyatló idegenforgalom megállítása szempontjából. Konzorciumi vezetı: Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Keszthely Konzorciumi tagok: Hévíz Város Önkormányzata, Hévíz Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár Sziltop Oktatási Kht, Budakalász Szociális Misszió Társulat, Budapest Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka Balatoni Szakképzési Projekt

17 A programban részt vevı oktatási intézmények: Gazdasági Szakközépiskola, Keszthely Bibó István Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Hévíz Bacsák György Szakképzı Iskola, Fonyód Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok Pannon Középiskola és Szakiskola, Pécs Farkas Edit Szakiskola és Kollégium, Keszthely Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Zánka Konzorciumi vezetı: Keszthelyi Akadémia Alapítvány. A Keszthelyi Akadémia Alapítvány a keszthelyi Gazdasági Szakközépiskola fenntartója, oktatási célú közhasznú szervezet, melyet 1995-ben alapított a Pannon Egyetem (Veszprém). Székhelye három régió Nyugat-, Közép-, Dél-Dunántúl - találkozási pontjában van. Akkreditált felnıttképzési intézmény, akkreditációs lajstromszáma: AL Tevékenységei: iskolarendszeren kívüli szakképzés (alap- közép- emelt- felsıfokú), informatikai, ügyviteli, idegenforgalmi, mezıgazdasági szakmacsoportokban. Projekttervezéshez, pályázatkészítéshez kurzusai SAKK akkreditációval rendelkeznek. Gesztorként azért választották a partnerek, mert bár kevés tanulóval rendelkezik, de a Pannon Egyetemen keresztül a turizmushoz, környezetiparhoz kapcsolódó innovációkat az Egyetemmel közösen kívánja megvalósítani a konzorcium. Jelentısebb, vidékfejlesztéshez kapcsolódó projektjeik Agrármenedzser képzési projekt megvalósítása; Környezettudatos gazdálkodás elterjesztésének elısegítése az agrár-környezetvédelmi programok keretein belül; Ökológiai Tudáshálózat Kialakítása; Balaton specifikus falusi vendéglátó szakképzés indítása; Zala megye Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Stratégiai programjának kidolgozása; A Nyugat-Dunántúli Régió Felsıoktatás Fejlesztési és Együttmőködési programjának kidolgozása; A Balatoni Régió Földbirtokrendszer szabályozási programjának elkészítése. A pályázati projektek megvalósítása során az Alapítvány együtt kíván mőködni a Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézetével, a Dunántúli Mezıgazdasági Szaktanácsadók Szövetségével, a TCI Hungary Egyesülettel, az érintett kistérségi társulásokkal és más szakmai és civil szervezetekkel. A Gazdasági Szakközépiskola elnyert támogatásai: 2004 IHM-ITP-19 pályázat Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök IHM-ITP-24 pályázat Mőholdas adatszórás OMAI Decentralizált szakképzési alap. Konzorciumi tagok Somogy Megyei Önkormányzat A Somogy Megyei Önkormányzat a vonatkozó jogszabályok értelmében gondoskodik a közép-, illetve szakiskolai ellátásról. Ennek keretében vezetıi megbízásokkal összefüggı Balatoni Szakképzési Projekt

18 feladatokat végez. Feladatai a fıhatósági szakképzési jogszabályok elızetes véleményezése; intézményi pályázatok szakmai véleményezése (decentralizált szakképzési, informatikai, közalapítványi, egyéb fıhatósági pályázatok), közös pályázatokban való részvétel, kapcsolódó saját erı részbeni biztosítása, szakmai koncepciók elıkészítése, véleményezése (regionális, szakmai) megyei közgyőlés elé kerülı anyagok elkészítése (racionalizálási terv, fejlesztési program, nyelvi informatikai koncepció). Intézmények szakmai dokumentumainak elkészítése, véleményezése (SZMSZ, alapító okirat, házirend, minıségbiztosítási program), címzett támogatáshoz szakmai véleményezés. Jelentısebb szakképzéshez kapcsolódó projektjeik: Somogy Megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve elkészítése (saját készítés) (2001) Somogy Megyei Önkormányzat közoktatási önkormányzati intézkedési tervének felülvizsgálata és módosítása (saját készítés) (2002) Szociális Missziótársulat Az egyházi Misszióstársulat tartja fenn a keszthelyi székhelyő Farkas Edit Szakiskolát és Kollégiumot. A missziós nıvérek oktatási tevékenysége elsısorban a humán szolgáltatások területét célozza: házvezetını, szociális gondozó és ápoló, valamint ápolási asszisztensképzés. Tevékenységeikben a legfıbb szempont a humánum. Jelentısebb szakképzéshez kapcsolódó projektjeik: A Szociális Misszióstársulat a Keszthely-Hévízi Kistérség Foglalkoztatási Paktum projektjében vesz részt. Hévíz Város Önkormányzata Az Önkormányzatiság feladatait 11 képviselı és a fıállású polgármester látja el. A város által fenntartott oktatási intézmények a következık: 1 óvoda, 1 általános iskola, 1 gimnázium és szakközépiskola. Az Önkormányzat intézményein keresztül végez szolgáltatást a lakosság számára: Gazdasági, Mőszaki Ellátó Szervezet, Teréz Anya Integrált Szociális Intézmény, Hévízgyógyfürdı és Szent András Reumakórház Kht., melynek Európa-szerte nagy az ismertsége, s mint ilyen a környék egyik legnagyobb munkáltatója. Jelentısebb képzéshez kapcsolódó projektjeik: Bibó I. Gimnázium AGSZ kollégiumépítés (2003) Ifjúságvédelmi fórumok létrehozása (2003) XXI. Századi gyakorlati képzıhelyek együttmőködése és integrációja. A gyakorlati oktatás közelítése a munka világához. (2003) Szakképzés tárgyi feltételei javítása (2003) Tanár továbbképzés (Tempus) (2004) Helyi nevelési programok megvalósításához szükséges CD-lemezállomány bıvítése. (2005) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht szeptember 1-tıl közhasznú társaságként mőködı intézmény, melynek fı tevékenysége a gyermek- és ifjúsági üdültetés, sportszolgáltatás, iskolarendszerő és iskolarendszeren kívüli képzés. Szolgáltatásai, infrastrukturális lehetıségei a nyári hónapokban naponta 3000, télen pedig 600 ember elszállásolását és zavartalan nyaralását, pihenését teszik lehetıvé. Balatoni Szakképzési Projekt

19 Középiskolájában, a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban folyik képzés, melyhez tanmőhely is tartozik. Hazai és nemzetközi pályázatokon rendszeresen és sikeresen vesz részt. Jelentısebb szakképzéshez kapcsolódó projektjeik: A Nemzeti Kollégium Alapítvány által támogatott közoktatási projektek.; Szakképzés fejlesztése, szakképzési tanulmányok kidolgozása projekt. Sziltop Oktatási Kht. A társaság fı tevékenysége a középiskolai felnıttképzés. Kiegészítı tevékenységei: természet- és társadalomtudományi kutatás és fejlesztés, környezetvédelem, radiometria, sztochasztikus folyamatok számítógépes analízise. A kiegészítı tevékenységek hozadékát a Kht. az alaptevékenységbe forgatja vissza. Képzési intézményei Zala, Somogy, Baranya és Gyır-Moson-Sopron megyére terjed ki. Mára a szinte diákot közel pedagógus tanítja 112 tagintézményben. Célkitőzésük, hogy a végzett hallgatók a munkaerıpiacon kurrens, korszerő tudásanyaggal jelenjenek meg. Jelentısebb szakképzéshez kapcsolódó projektjeik: Az Oktatási Kht. megalkotta saját oktatási stratégiáját, emellett hasonló projektben a Kereskedelmi és Iparkamarával vett részt. A projektben résztvevı képzı intézmények bemutatása Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Zánka Fenntartó: Zánkai GYIC Kht., Zánka Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium az idegenforgalom terén mőködik. Tanácsadó Testület segíti a szakképzést, részt vállal az iskola fejlesztési stratégiájának kialakításában, segíti és támogatja a szakmai oktatást és nevelést. Az intézményben jelenleg 3 szakma oktatása folyik (szakács, pincér-felszolgáló, vendéglátó technikus), ezek mindegyike stabil helyzetőnek minısül, tehát olyannak, amelyre folyamatos kereslet van. Az intézmény közlése alapján ez a szakmai kínálat a speciális balatoni igényeknek megfelelı, tanulói visszajelzés alapján a végzett és szakképzett diákok mintegy 70 %-a állandó munkahellyel rendelkezik, a 30 % továbbtanul, vagy idıszakos munkaszerzıdéssel dolgozik. A gyakorlati ismeretek jobb elsajátítása céljából tanulószerzıdést és/vagy részképzési megállapodást is kötnek a tágabb térség vendéglátóiparban tevékenykedı vállalkozóival. Ez összesen 18 tanulót érintett a 2005/2006-os tanévben. A külsı megállapodásokon túlmenıen az iskola a követelményeknek megfelelıen felszerelt 12 fızıhelyes tankonyhával és 24 fı befogadóképességő tanétteremmel, 15 fıs, számítógéppel is felszerelt nyelvi laborral, továbbá 3 db számítástechnikai teremben 40 db számítógéppel rendelkezik. Az intézmény az alábbi közösségfejlesztı és tanulást segítı szolgáltatásokat nyújtja a hallgatóinak: 1. pályaválasztási tanácsadás 2. veszélyeztetett helyzetőek szőrése (szociális helyzetre kiterjedı) 3. veszélyeztetett helyzetőek számára speciális programkészítés 4. ifjúságvédelmi szolgáltatás Az iskolában sajátos nevelési igényő tanulók felmérése folyamatban van. Balatoni Szakképzési Projekt

20 Az iskola 5 éve minıségbiztosítási rendszerrel, intézményi minıségirányítási programmal, minıségbiztosítási felelıssel rendelkezik a minél hatékonyabb mőködés érdekében. Az eredményesebb mőködéshez pályázati forrásokat is igénybe vett az intézmény: között több mint 197 M Ft-ot nyertek el a Balaton Fejlesztési Tanácstól, a regionális fejlesztési tanácstól, valamint a minisztériumoktól. A következı 3 évre vonatkozólag szeretnék tárgyi eszköz hátterüket modernizálni és újabb hiányszakmákra kiterjedı szakképzéseket indítani, a szakmai képzés modernizálása érdekében tananyagfejlesztést végrehajtani. A következı 3 évre vonatkozólag szeretnék az idegenforgalmi szakmenedzser és a cukrászképzést is beindítani. Az iskola a szakképzés fejlesztéséhez az alábbi támogatásokat kapta a különbözı vállalatoktól: vállalatok támogatási vállalatok támogatási vállalatok támogatási vállalatok támogatási száma volumen (eft) száma volumen (eft) száma volumen (eft) száma volumen (eft) 7 1, , , ,296 Mátyás király Gimnázium és Postaforgalmi Középiskola, Fonyód Fenntartó: Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár Az intézményben jelenleg postaforgalmi jellegő képzés folyik, azon belül is a postai üzleti asszisztens (OKJ: ) szakmát tanulhatják a fiatalok. Ezt a szakmát az iskola is ingadozó helyzetőnek ítéli meg, a szakmában végzettek iránt változó a kereslet. Ez a keresletingadozás valószínő nem hozható összefüggésbe a szezonalítással. Az idei tanévtıl a képzés megváltozik, igazodva a leendı foglalkoztató munkaerı igényéhez. A jelenlegi postai üzleti asszisztensképzést a postai ügyintézı OKJ-s képzés váltja fel. E tanévtıl elindult a tanuló szerzıdés keretében történı gyakorlati képzés, amely elıreláthatólag egyben a Magyar Posta ZRt-tıl sikeres szakmai vizsga után állásajánlatot fog jelenteni a végzetteknek. A képzés jellegébıl adódóan az egyetlen vállalat, amelyikkel együttmőködnek az a Magyar Posta Zrt. Az együttmőködés tanulószerzıdést, részképzés átvállalást és szakmai kapcsolatot is jelent (oktatási tevékenység), továbbá a települési postahivatal gyakorló postahivatalként is az iskola rendelkezésére áll. A kapcsolat szakmai értéke és a támogatás összege évrıl évre nı, ebben az évben 6,2 M Ft-ot tesz ki. Az intézményben 19 tanulót érintı pályaválasztási tanácsadás, 2 tanulót érintı ifjúságvédelmi felelıs szolgálat (órakedvezménnyel) mőködik. A minıségirányítási programmal rendelkezı intézmény végzett tanulói elhelyezkedését nyomon követi, reprezentatív felméréseket készít a tanulói és a szülıi igényekrıl. Vállalkozási és marketing ismeretek tárgyban uniós forrásból tervez az intézmény új képzést indítani. Az infrastrukturális ellátottság is fejlesztést igényel. Az idegen nyelvi és az informatikai oktatás feltételein szeretnének javítani, valamint igényként fogalmazódik meg a gyakorló postahivatal felújítása, munkahelyek korszerősítése, gépesítése, az ügyféltér bútorozása. Balatoni Szakképzési Projekt

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli?

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Észrevételek, gyakorlati tapasztalatok a fiatalok munkanélküliségével és a szakképzéssel kapcsolatban Neunkirchen, 2009. október 28. A nyilvántartott

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 9. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008 tavaszán meghirdetésre kerülı képzési ajánlattételi

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Makrogazdasági kihívások Magyarországon Magas inaktivitással párosuló alacsony foglalkoztatottsági szint Alacsony iskolai végzettség,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben