GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 2 A munkavédelemről szóló évi XCIII. tőrvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. (3) bekezdése alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit a Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: BGF) Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg - a BGF teljes területére érvényes, január l. napjától hatályos Munkavédelmi Szabályzata előírásainak kiegészítéseként, a jogszabályok és a szabványok keretein belül - jelen szabályzat írja elő. 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Munkavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MVSZ) hatálya a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) létesített munkaviszonyban és hallgatói jogviszonyban lévő személyekre, valamint a szervezett társadalmi munka keretében végzett tevékenységre terjed ki. Az MVSZ területi hatálya az Intézet létesítményeire terjed ki. Az Intézet területén megbízási, vállalkozási szerződés alapján munkát végző külső vállalkozások, személyek munkavédelmi feladatait szerződésben kell szabályozni. 2. AZ INTÉZET MUNKA VÉDELMI SZEMPONTÚ VESZÉL YESSÉGI OSZTÁLYBASOROLÁSA Az Intézet az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. mellékiete alapján a II. veszélyességi osztály (85.42 Felsőfokú oktatás) "c" csoportjába ( munkavállaló között) tartozik. Ezért legalább középfokú munkavédelmi szakképzettségű személyt kell foglalkoztatni vállalkozási szerződés alapján. 3. AZ INTÉZET FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 4. sz. mellékiete alapján: - Vezetői, szervezési, oktatási és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatottak a "D" foglalkozás-egészségügyi osztályba tartoznak, - Az egyéb beosztású (fizikai, számítástechnikai) munkavállalók a "C" foglalkozásegészségügyi osztályba tartoznak

3 3 4. MUNKA VÉDELMI ÜGYREND Az MVSZ az Intézetre háruló munkavédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbiakban rögzíti Az Intézet munkavédelmi szervezete: DÉKÁN - Gazdasági és műszaki osztályvezető műszaki ügyvivő - Szervezeti egység vezetője - Munkavédelmi megbízott - Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 4.2. Munkavédelmi feladatok Dékán Az Intézet területén gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tanulási és munkakörülmények megteremtésének személyi, tárgyi feltételeiről. Ennek keretében: Gondoskodik arról, hogy az Intézet Munkavédelmi Szabályzata elkészüljön, az abban leírtak maradék nélkül betartva, illetve betartatva legyenek. Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogya munka- és tanulási körülmények megfeleljenek a követelményeknek. Fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben. A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja vagy kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók és a hallgatók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat felmérjék, értékeljék. Az értékelés alapján a munkakörülmények javulását eredményező intézkedéseket hoz. Biztosítja a munkavédelmi nyilvántartások vezetését és az előírt ellenőrzések, vizsgálatok elvégzését. Gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásának személyi feltételeiről. A foglalkozás-egészségügyi ellátást és a munka-egészségügyi szaktevékenységet arra jogosult személy megbízása útján biztosítja. Gondoskodik a hatósági ellenőrzések feltételeinek biztosításáról, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. A munkabiztonságról és munkaegészségügyről készült éves jelentést a tárgyévet követő év március 31-ig elküldi a BGF munkavédelmi vezetőjének.

4 Gazdasági és műszaki osztályvezető A műszaki ügyvivő bevonásával és a munkavédelmi megbízott és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) segítségével irányítja és ellenőrzi az Intézet munkavédelmi feladatainak ellátását. Ennek keretében: Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a műszaki ügyvivő munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét. Ellenőrzi az Intézet létesítményeiben az előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzését, a feltárt hiányosságok megszüntetését. Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel biztosítja. Külső kivitelezők megbízása esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésben munkavédelmi feltételeket meghatározzák. Ellenőrzi, hogy a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kezelési-karbantartási utasítások biztosítása megvalósuljon. Ellenőrzi, hogyamunkavédelmi megbízott és a Szolgálat a munkájához, a kockázatértékeléshez és annak felülvizsgálatához szükséges információkat, adatokat, valamint a munkavédeimet érintő változásokról az írásbeli értesítést kellő időben megkapja. Személyesen vagy a műszaki ügyvivő útján részt vesz a munkavédelmi szemléken, ellenőrzi a feltárt hiányosságok megszüntetését. Gondoskodik a munkavállalók előzetes, ismétlődő és az elsőéves hallgatók tanévkezdés előtti munkavédelmi oktatásáról, a munkavállalók egyéb szükséges képzéséről. Biztosítja az időszakos szabványossági és egyéb biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzéséhez, valamint a karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges forrásokat, ellenőrzi azok elvégzését, illetve elvégeztetését, valamint a munkaeszközök karbantartásáról a napló vezetését. Beszerzi, kiadja, selejtezi az egyéni védőeszközöket, gondoskodik az előírt személyre szóló nyilvántartás vezetéséről. Gondoskodik a takarításról, a hulladék elszállításáról, szükség esetén a rágcsálóirtásról. Beszerzi és kiadja a védőitalokat Szervezeti egység vezetője Irányítási területén gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésének személyi és tárgyi feltételeiről. Ennek keretében: Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogya munka- és tanulási körülmények megfelelnek-e a követelményeknek. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a munkavállalók betart ják-e a munkavédelmi előírásokat, kötelezettségeiket, a munkaeszközöket, a munkahelyeket és az előírt egyéni védőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják-e. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók az önálló munkavégzés megkezdése előtt, illetve az előírt esetekben oktatás keretében megismerjék, elsajátítsák a vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteit. A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja, kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók az előírt munkaköri orvosi vizsgálatokon részt vegyenek, foglalkoztatásukat illetően az alkalmassági véleményben foglaltak szerint jár el. Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a BGF MVSZ-ben foglaltak szerint jár el és a műszaki ügyvivő útján vagy közvetlenül értesíti a munkavédelmi megbízottat.

5 Műszaki ügyvivő A munkavédelmi megbízott és a Szolgálat segítségével szervezi az Intézet munkavédelmi feladatainak ellátását. Ennek keretében: Az általuk kért információk biztosításával segíti a munkavédelmi megbízott és a Szolgálat tevékenységét. A munkavédelmet érintő változásokról írásban értesíti a munkavédelmi megbízottat. Gondoskodik az Intézet létesítményeiben az előírt időszakos biztonsági és szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel, a létesítésben közreműködők (tervező, kivitelező) nyilatkozatával, az előírt vizsgálatokat dokumentálássai biztosítja. Külső céges munkák esetén gondoskodik a BGF MVSZ-ben előírt feladatok elvégzéséről, továbbá az S/a. és S/b. sz. mellékietek munkakezdés előtti kitöltéséről. Gondoskodik a munkaeszközök biztonságos üzemeltetésének feltételeiről, a kezelésikarbantartási utasítások biztosításáról, a szükséges karbantartások, javítások elvégzéséről. A munkaeszközök karbantartási naplóját vezeti a 4. sz. melléklet szerinti adattartalommal. Gondoskodik az épületek és egyéb létesítmények biztonságos állapotáról, a szükséges karbantartások, javítások elvégzéséről. Vezeti, naprakészen tarja a veszélyes gépek, elektromos kisgépek és létrák nyilvántartását. A veszélyes gépek, létrák és egyéb munkaeszközök gépkönyvét, kezelési-karbantartási utasítását, megfelelőségi tanúsítványát, valamint az egyéni védőeszközök tanúsítványát beszerzi és tárolja. Beszerzi, tárolja és az érintett munkavállalók számára átadja a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait, a munkavédelmi megbízottnak és a szolgálatnak elküldi azokat. Biztosítja, hogyamunkavédelmi megbízott és a Szolgálat a munkájához, a kockázatértékeléshez a szükséges információkat, adatokat kellő időben megkapja. Munkabaleset, foglalkozási betegség esetén azonnal értesíti a munkavédelmi megbízottat és a Szolgálatot. Minden év december IS-ig elküldi a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának aktualizált listáját a munkavédelmi megbízottnak. Részt vesz a BGF munkavédelmi vezetője, a munkavédelmi megbízott és a Szolgálat által tartott szemléken, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A munkavédelmi megbízott bevonásával elkészíti, aláírásra felterjeszti a munkabiztonságrói és munkaegészségügyről készült éves jelentést a tárgyévet követő év március 25-ig. Az irányítása alá tartozó munkavállalók, munkaterületek vonatkozásában elvégzi a pontban részletezett feladatokat. Elvégzi a BGF MVSZ-ben és jelen szabályzatban számára előírt egyéb feladatokat Munkavédelmi megbizott Az Intézeteiben segíti, ellenőrzi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtését, fenntartását. Ennek keretében: Szervezi és elvégzi a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat. A feltárt, illetve tudomására jutott munkavédelmi hiányosságok megszülltetésére saját hatáskörben intézkedik, ha szükséges intézkedésre javaslatot tesz a Dékánnak. Elvégzi a munkabalesetek kivizsgálását, elkészíti a jegyzőkönyveket, ellenőrzi a hasonló balesetek megelőzésére hozott intézkedések végrehajtását.

6 6 Szakanyagokkal, oktatási tematika készítésével segíti az esedékes munkavédelmi oktatások megtartását. Elvégzi az elsőéves hallgatók, az új felvételes dolgozók önálló munkakezdés előtti és a fizikai dolgozók éves ismétlő elméleti oktatását. Vezeti ezen oktatások nyilvántartását. Vezeti a munkabaleseti nyilvántartást, gondoskodik az előírt adatszolgáltatások teljesítéséről. Ellenőrzi a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Tartja a kapcsolatot és együttműködik a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó szakorvossal. Tartja a kapcsolatot a BGF munkavédelmi vezetőjével, a szakhatóságokkal, segíti az ellenőrzések megtartását és a feltárt hiányosságok megszüntetését. Összefogja a kockázatértékelést, annak munkabiztonsági részét elkészíti Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A Szolgálat alapszolgáltatás keretében: Elvégzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat. Elvégzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását. Évente legalább egyszer szemle keretében ellenőrzi, hogy a munkahelyek, a munkakörülmények megfelelnek-e a munka-egészségügyi, munka-higiénés követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó munka-egészségügyi előírásokat. A tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a szemlét követő l héten belül elküld a gazdasági és műszaki osztályvezetőnek. Elvégzi a munkavállalók munkakörülményeikkel kapcsolatos felvilágosítását. Javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok és keverékek toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekre. Ellátja a Mvt-ben meghatározott munka-egészségügyi szaktevékenységet. Felhívja a munkavállalók figyeimét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az alkalmazott veszélyes anyagok, keverékek közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják. Elvégzi és dokumentálja a veszélyes anyagokkal és keverékekkel dolgozó munkavállalók éves oktatását. Kiállítja a "Munkavállaló egészségügyi törzslapja" elnevezésű nyomtatványt. Vezeti a munkaköri alkalmassági vizsgálatok naprakész nyilvántartását. Írásban jelzi a munkaköri alkalmassági vizsgálatot elmulasztókat a Dékármak. Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást folytat. Tanácsot ad, felkérésre elvégzi a veszélyes anyagok és keverékek kockázatbecslését, illetve a kockázatértékelés munka-egészségügyi részét. Elvégzi a biológiai kockázatok értékelést a vonatkozó jogszabályok alapján A Szolgálat közreműködik: A foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában. Az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében. Kioktatja a kijelölt munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegélynyújtásra. A munkahelyi veszélyforrások feltárásában.

7 5. AZ ALKALMAZÁS MUNKA VÉDELMI FELTÉTELEI A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát az l. sz. melléklet tartalmazza Munkavédelmi oktatás Az Intézet területén munkát végző, nem az állományba tartozó, külső vállalkozás munkavállalóinak munka- és tűzvédelmi oktatásáról a munkáltatójuk köteles gondoskodni. Ugyanakkor a műszaki ügyvivő - ha szükséges a munkavédelmi megbízott bevonásával - a munka megkezdése előtt a munkát irányító vezetőt köteles tájékoztatni a helyi speciális információkról, előírásokról, a munkaterület elhatárolásáról, átadásáról. Az oktatás megtörténtét a munkavédeimi oktatási naplóban kell rögzíteni A Gólyatáborba érkező elsőéves hallgatók előzetes dokumentált munkavédelmi oktatásárói a HÖK megbízott felelőse köteles gondoskodni. 6. A MUNKAHELYEKRE ÉS A RENDELKEZÉSEK MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ 6.1. Az Intézet területén más munkáltató által történő munkavégzés Az Intézet területén külső munkáltató munkavégzése esetén a szerződést kötő vezető köteles munkabiztonsági szempontból a szerződésben rögzíteni, hogy: ki felelős a munkavégzés összehangolásáért, amennyiben különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg, egymás mellett foglalkoztatnak. Amennyiben ezt nem rögzítik, úgy sorrendben a fővállalkozó, a tényleges irányítást gyakorló, illetve a munkáért a felelősséget viselő, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. milyen mértékben és hogyan határolják el, adják át a munkaterületeket, ki irányítja és ellenőrzi a munkavégzést (az irányítás és az ellenőrzés a külső szerződő fél feladata legyen), a munkavédelmi oktatás megtartása kinek a feladata, az egyéni védőeszköz biztosításának a módját, a baleset bejelentését, nyilvántartását ki végzi, az elsősegélynyújtást ki biztosítja a munkaterületen Az Intézet részéről a megbízólkapcsolattartó köteles a munkaterületet a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát végző munkáltató dolgozóira a területen lévő anyag, energia, műszer, berendezés veszélyt ne jelentsen A munkavédelmi megbízott jogosult bármely területen ellenőrzést végezni és a hiányosságok felszámolása érdekében intézkedést kezdeményezni.

8 Belépési tilalmak Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be: elzárt villamos kezelőhelyiség, - napelemeket tartalmazó tetőszerkezet és az ehhez kapcsolódó inverter helyiség - vegyszerraktár, kazánház, hőközpont, gázfogadó-mérő épület karbantartó műhelyek HMKE (Háztartási Méretű Kiserőmű) létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok A napelemes (a nemzetközi szabványokban az angol "photovoltaic" szó rövidítéseként "PV"-vel jelölt) berendezéseket az MSZ HD :2006 szabványelőírási szerint kell létesíteni, A szabvány szakasza külön is kimondja, hogy "a PV-szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni, még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról", - A biztonság érdekében a napelemes erőmű területét (tetőszerkezet) el kell zárni az illetéktelen és a szakképzetlen személyek elől, - Az épület minden oldalára a feszültségszintet is tartalmazó figyelmeztető feliratot kell elhelyezni, A napelemes erőmű területére szakképzetlen személyek csak szakképzett (erősáramú villanyszerelő) személy felügyeletével léphetnek be. - A napelemes erőmű területére (tetőszerkezet) egyedül senki sem léphet be. 7. A MUNKA VÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE 7.1. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a 2. sz. mellékletben felsorolt munkaeszközöket Érintésvédelmi vizsgálatok: A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrző felülvizsgálatát és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni: Ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal Időszakos ellenőrző felülvizsgálatok gyakorisága a./ áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel b./ villamos kéziszerszárnokon és hordozható biztonsági transzforrnátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel c./ egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal

9 A szerelői ellenőrzéseket erősáramú villanyszerelői, a szabványossági felülvizsgálatokat az arra feljogosító szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el. Az ellenőrzések eredményét és a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvbe, minősítő iratba kell foglalni, illetve a BGF MVSZ 14. sz. mellékiete szerinti felülvizsgálati lapon kell rögzíteni. A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni Az építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálatát az alábbi gyakorisággal kell elvégezni, valamint a vizsgálatok eredményét dokumentálni: - "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályú építmények esetén 3 évenként, - "C", "D" és "E" tűzveszélyességi osztályú építmény esetén 6 évenként. A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni A hegesztő berendezések, eszközök biztonságtechnikai szerelvények időszakos biztonságtechnikai felülvizsgáltát - ha egyéb előírás vagy a gyártó utasítása másképpen nem intézkedik - évenként kell végezni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a "Hegesztési biztonsági szabályzat" pontjai szabályozzák. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni Vészhágcsókat, vészlétrákat a karbantartóknak öt évenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni Kéziszerszámok ellenőrzése A dolgozó köteles a kéziszerszámokat használatba vétel előtt biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni Villamos kéziszerszámokat évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgáltatni. Az ellenőrzéseket legalább villanyszerelő szakképesítésű szakembernek kell elvégezni. Az ellenőrzés tényét és eredményét a BGF MVSZ 14. sz. mellékiete szerinti felülvizsgálati lapon kell rögzíteni A 2. sz. mellékletben felsorolt munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát öt évenként kell elvégezni. A felülvizsgálatok elvégeztetéséért a műszaki ügyvivő a felelős Munkaeszközök egyéb felülvizsgálata a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet alapján Ellenőrző felülvizsgálat A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközöket - ha azok biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdése, a használatba vétel előtt a műszaki ügyvivő írásbeli értesítése alapján a munkavédelmi megbízott végzi. A vizsgálat megállapításait, a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni Időszakos ellenőrző felülvizsgálat A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében (minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak) szabványi, jogszabályi vagy a gyártó általi előírás szerinti időközönként - ennek hiányában 5 évenként - időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni.

10 10 A felülvizsgálatról és a szükséges intézkedésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző személyek: - Számítógépek és egyéb számítástechnikai berendezések: infonnatikai osztályvezető - Villamos energiával működő munkaeszközök elektromos része: villanyszerelő - Egyéb munkaeszközök: munkavédelmi megbízott Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat hatálya alá tartozó munkaeszközök listáját (megnevezés, típus, gyári, leltári szám, működési hely) a műszaki ügyvivő köteles összeállítani, a változásokat naprakészen vezetni és a felülvizsgálatok megkezdése előtt 3 nappal a felülvizsgáló személynek átadni Egyéni védőeszköz juttatása Az egyéni védőeszközök munkakörönkénti, tevékenységenkénti juttatását a 3. sz. melléklet tartalmazza Rendkívüli esemény kívizsgálása Ha a munkahely, technológia, egyéni védőeszköz, munkaeszköz a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a szervezeti egység vezetője köteles jelenteni a műszaki ügyvivőnek A műszaki ügyvivő a további működtetést, használatot azonnal megtilthatja és intézkedik az esemény kivizsgálásáról. A kivizsgálás lefolytatása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kivizsgálás befejezésével a munkavédelmi megbízott adhat újra engedélyt az üzemeltetésre Elsősegélynyújtás rendje Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a munkavállalók, hallgatók szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel tudják venni a kapcsolatot a belső elsősegélynyújtókkal, illetve a külső szolgálatokkal, szervekkel A Szolgálat véleményének kikérésével meg kell határozni az elsősegélynyújtók számát úgy, hogy az minden épületben legalább 2 fő legyen. A munkavállalók közül írásban meg kell bízni az arra alkalmas személyeket az elsősegélynyújtásra. Kiképzésüket, kioktatásukat a vonatkozó előírások szerint, annak hiányában a Szolgálat bevonásával meg kell tartani. A névsort minden év szeptemberében felül kell vizsgá1ni és a szükséges pótiásokat, bővítéseket, képzéseket a Szolgálat irányítása szerint el kell végezni Minden épületben - a kollégiumokban a portán is - az egyik elsősegélynyújtó tartózkodási helyiségében vagy a Szolgálat által meghatározott helyen a rendeletekben meghatározott mennyiségű és minőségű elsősegélynyújtó felszerelést kell állandóan készenlétben tartani.

11 Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, annak folyamatos karbantartásáról, pótlásáról a kezelésével írásban megbízott elsősegélynyújtó gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni Az elsősegélynyújtó felszerelések helyét a helyiség bejárati ajtajára elhelyezett "ELSÖSEGÉL YHEL Y" felirattal és a hozzá tartozó piktogrammal kell jelölni.

12 11 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg minden dolgozója köteles egészségének és testi épségének megóvása érdekében a munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és betartani. Az MVSZ a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg vonatkozásában június l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban kiadott MunkavédeImi Szabályzat. Az MVSZ előírásainak megszegése, be nem tartása fegyelmi, kártérítési, súlyosabb esetben büntetőeljárást vonhat maga után. Zalaegerszeg, május 30. '~'\ ~'11~~:-~~ ""1J~/1:J~O~~cj I).n: ;~.9í~ Készítette: Gaál Lás ó munkavédelmi megbízott ~""~~ ~\ Jóváhagyta: Dr. Halász Imre PhD Dékán

13 MELLÉKLETEK 1. számú Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága 2. számú Az Mvt. 21. (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközökjegyzéke 3. számú Veszélyes és/vagy ártalmas munkakörben foglalkoztatottak egyéni védőeszköz juttatása 4. számú Karbantartási napló/nyilvántartás 5/a. számú A BGF GKZ (a továbbiakban: megbízó) területén munkát végző másik munkáltató (idegen cég, vállalkozás, egyéb személy /a továbbiakban: megbízotti) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt s/b. számú Jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról

14 1. sz. melléklet Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága Károsító tényezők Érintett munkakörök Vizsgálatok gyakorisága Fokozott baleseti veszé- Karbantartó-villanyszerelő Felsorolt munkakörökben: Iyekkel járó munkakörök Karbantartó asztalos 40 éves korig 3 évenként Karbantartó- festő év között 2 évenként Karbantartó- fűtő 50 év felett évenként Karbantartó-lakatos Karbantartó-vízvezeték - szerelő Kertészeti szakmunkás Kertészeti kisegítő Járványügyi érdekből ki- Karbantartó-vízvezeték - Evenként emelt munkakörök, tevé- szerelő kenységek Fokozott pszichés terhelés- Dékán 2 évenként sel járó tevékenységek Dékán helyettes Dékáni hivatalvezető Tanszékvezető Osztályvezető Oktató Kollégium igazgató Gépjárművezető Gondnok Könyvtárvezető Képemyős munkahelyen dolgozók Egyéb nem fizikai munkakörök Terhes és szoptatós nők Minden munkakörben Evenként Idősödő munkavállalók Az egyénre irányadó Évenként nyugdíjkorhatárt betöltött személy és nyugdíjas személy minden munkakörben 18 év alatti munkavállalók 18 év alatt minden munka- Évenként körben

15 2. sz. melléklet Az Mvt. 21. (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke l. A famegmunkálásra vagy a fához hason1ó fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkai rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy több élű), következő típusú körfűrészek: 1.1. működés közben rögzített fűrész éllel/fűrész élekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarab ot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja; 1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival; 1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssei és/vagy kivéteiiel mozgatja; 1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behe Iyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja. 2. Faipari gyalugép kézi előtolással. 3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására: 4.1. működés közben rögzített éiiei/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal; 4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éiiel rendelkező fűrészgép. 5. Az l-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására. 6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással. 7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására. 8. Faipari kézi láncfűrészgép. 9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.!o. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behe Iyezésével és/vagy kivételével. ll. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek: mozdony és fékezőkocsi, hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés. 13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teher jármű, amely présmechanizmussal van felszerelve. 14. Járműemelők. 15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16 16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép. További munkaeszközök: 17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 18. Gépi hajtású emelőtargoncák. 19. Villamos emelődobok. 20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek. 21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok. 22. JárműürÍtés és -mozgatás különleges berendezései. 23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

17 3. sz. melléklet VESZÉLYES ÉSN AGY ÁRTALMAS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉNI VÉnŐESZKŐZJUTTATÁSA Veszély Ssz. Munkakör és/vagy árta- lom Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája l. Karbantartó- Anyagok dörzsö- Asztalos karbantartási, Védőbakancs asztalos lö, koptató hatá- javítási munkák (?p, ~,~, ~, ~,~ EN ISO S3 2. kategória Ötujjas védőkesztyű sa, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ~3111 ütések hatása, EN kat. Mozgó, forgó Védőszemüveg ~ alkatrész, anyag hatása 2. Takarító Savak, lúgok, Takarítás Latex kesztyíí 0,4 mm vastag Lecsurgó víz, 3 O cm hosszú, csúszás Koptató, dörzsölő hatású anyag F, Keret:2,5,lencse2~ 1,2 EN 166-F 2. kategória ellen érdesíte~, ~e r ~1011~~lI,,, EN 420, kat. pvc kötény ~ ~ ~ EN kategória Tömény vegyi anyag Zárt szemüveg W ~ kiöntéséhez EN 166, 170, 172 M páram.,2 1,2 víztiszta IF 2. kate"ória 3. Karbantartó- Fénysugárzás, Re- Ivhegesztés, Hegesztőpajzs ~ lakatos pülő, pattanó anya- Lakatos karbantartási, + megfelelő szüröüveg gok, javítási munkák MSZ-EN kat. Sugárzó hő, Anya- Bőrkötény 1!l70x1l0 gak dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, vagy bőrkabátl!l MSZ-EN kat. Ötujjas h~. kesztyű ~ 2122, 4X2X 100 'C/15 s MSZ-EN 407 F 3. kat. Karvédő I!l (csak kötényesetén) EN 470 1, EN kategória Védőbakancs (?p,~,~,~,~ MSZ-EN ISO IB 2. kategória

18 Védőeszköz Munkafolyamat, Veszély megnevezése, technológia, védelmi képesség Ssz. Munkakör és/vagy árta- munkaeszköz, jelzése, szabvány lom anyag száma, védelmi kate2óriá.ia 4. Karbantartó- Anyagok dör- Vízvezeték karban- Védőbakancs vízvezeték - zsölő, koptató tartási, javítási mun- ~, ij,~, ~, ~/~ EN ISO S3 szerelő hatása, kák 2. kategória Eső, zuhanó PVC munkacsizma tárgyak által ~ij~w~ I I / I EN ISO kat. okozott ütések Ötujjas védőkesztyű hatása, \é73111 EN kat. Mozgó, forgó Védőszemüveg ijj alkatrész, anyag F, Keret:2,5,lencse2-1,2 hatása EN 166-F 2. kategória 5. Szabadtéren is Száraz, hideg klí- Szabadtéren végzett BéleIt kabát ~, t;y munkát végzők ma munka hidegben EN kategória 6. Karbantartó- Áramütés, Villanyszerelés Villaoijjerelő bakancs villanyszerelő Ív- és lánghatás, max V -ig, ~,ij,,~,~,~,~ Eső, zuhanó tár- MSZ-EN 344, EN 347 gyak által okozott 2. kat. ütések hatása Késes biztosító eseréhez \é7 2122, 4X2X 100 C/15 s MSZ-EN 407 F 3. kat. Ívvédő álarc MSZ-EN 166, EN kat. 7. Karbantartó- Anyagok dörzsö- Festő karbantartási, Védőbakancs festő, Karbantar- lő, koptató hatá- javítási munkák ~,ij,~,~,~/~ EN ISO S3 tó- fűtő sa, 2. kategória Eső, zuhanó tár- gyak által okozott \é Ötujias védőkesztyű ütések hatása EN kat. 8. Gépkocsivezető Elütés, Gépkocsivezetés, Láthatósági mellény, fluo. Anyagok dör- Karbantartás, ~ EN 340, EN 471 zsölő, koptató Kézi anyagmozgatás 2. kategória hatása Ötujias védőkesztyű ~3111 EN kat. 9. Magasban l m feletti Magasban végzett Zuhanásgátló munkát végzők szintkülönbség, munka (l m-nél maleesés gasabban), ha nincs kell) leesés ellen kiépített műszaki védelem EN kategória (előzetes méretezés Teljes testhevederzet EN kategória Csak munka helyzet beállításhoz: Munkahelyzet-beállító deréköv EN kat.

19 Védőeszköz Ssz. Munkakör Munkafolyamat, megnevezése, Veszély védelmi képestechnológia, és/vagy árta- ség jelzése, munkaeszköz, lom szabvány száanyag ma, védelmi kategóriája 10. Kertészeti Anyagok dör- Védőbakancs Kertészeti és kiseszakmunkás, zsölő, koptató gítő munkák, Ud- ~,~,~,~,~,~ EN ISO S3 Kertészeti kise- hatása, vari munkák 2. kategória gítő Eső, zuhanó Ötujjas védőkesztyű tárgyak által ~31l1 EN kat. okozott ütések Szegélynyíró, fű- Fémszita arcvédő l:ijj hatása, kasza kezeléséhez ENI kategória Mozgó, forgó még alkatrész, anyag Kézi láncfűrész Védőkesztyű láncfűhatása, részhez kezeléséhez ~2133, ~ Repülő ré- szecskék EN420, ENJ88, ENJ kat. Védőbakancs láncfűrészhez ~~~~~~~ EN ISO kategória Védősisak ~ MSZ-EN kat. ll. Raktáros, Anyagok dör- Kézi anyagmozga- Ötujjas védőkesztyű Anyagbeszerző ZS ölő, koptató tás ~311l EN kat. hatása db feletti Statikus és im- Zajos munkák Füldugó vagy fültok zajexpozíciós pulzus jellegű munkahelyeken zaj függően MSZ-EN kat. 13. Kézi anyagmoz- Anyagok dör- Kézi anyagmozga- Védőbakancs ~ SNR: 35 db, illetve a zajmérés eredményétöl ~,~,~,~,~,~ gatás ZS ölő, koptató tási munkák hatása, Eső, zuhanó tárgyak által ~3111 EN kat. okozott ütések hatása 14. Fejsérülés ve- Eső, zuhanó Fejsérülés veszé- Védősisak ~ szélyével járó tárgyak által lyével járó mun- MSZ-EN kat. munkák okozott ütések kák hatása, Fejsérülés, Fejbeütés EN ISO S3 2. kategória Ötujjas védőkesztyű

20 KARBANTARTÁSI NAPLÓ 4. sz. melléklet Megnevezés Típus Gyári szám Gyártási év Mak6désl hely Karbantartas ideje/uzem óra állasa Karbanlartast végző(k) neve ElvégzeH karbantartás lelrá BaapfteH anyag Nyilalkozat az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos Ozemelle1hetőségre Munkat ellenörzö neve, alá/rása

FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FEL002_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FEL002 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja Annak biztosítása, hogy az erőmű területére beszállított, munkavégzéshez

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2016. (Hatályos: 2016. szeptember 01. napjától) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. (3) bekezdése alapján az egészséget nem

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, S Z E R Z ŐDÉS amely létrejött egyrészről: adószáma: bankszámlaszám: képviselő: (továbbiakban Megbízó) másrészről: MEDICOR Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft. adószáma: 14653429-2-43 bankszámlaszáma: 10401282-50514852-56481011

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 (2013. január 1. napjától hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv A munkahely/egyéni védőeszköz/munkaeszköz/technológiasoron

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. 2. sz. melléklet

Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. 2. sz. melléklet Az egyéni védőeszközök jegyzéke munkakörönként. sz. melléklet Szervezeti egység: Főigazgatói Hivatal FŐIGAZGATÓ 1334 Szemvédő eszköz Éleslátást szemüveg biztosító -Képernyős munkakör -3/00. (VIII.30.)

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2010 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu Tartalomjegyzék A munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Írta: Kálmán László A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Munkavédelmi előírások a faiparban. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Munkavédelmi előírások a faiparban. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Munkavédelmi előírások a faiparban A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat A Munkavédelmi Szabályzat célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésével kapcsolatos előírások (törvények,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ( Ajánlatkérő ) állítot

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ( Ajánlatkérő ) állítot AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

Változások a munkavédelmi eljárásban

Változások a munkavédelmi eljárásban Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Nagykáta, 2012. március 22. Változások a munkavédelmi eljárásban Nagykáta, 2012. március 22. Pest

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június

Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: 2015. június .. / (dátum, Oldal:/264 Kiadva: Változat:. Készítette: Németh András János Felelős szervezeti egység: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Készítés dátuma: június / (dátum, MÁV Ért.) EVIG sz. UTASÍTÁS

Részletesebben