GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 2 A munkavédelemről szóló évi XCIII. tőrvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. (3) bekezdése alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit a Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: BGF) Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg - a BGF teljes területére érvényes, január l. napjától hatályos Munkavédelmi Szabályzata előírásainak kiegészítéseként, a jogszabályok és a szabványok keretein belül - jelen szabályzat írja elő. 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Munkavédelmi Szabályzat (a továbbiakban: MVSZ) hatálya a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) létesített munkaviszonyban és hallgatói jogviszonyban lévő személyekre, valamint a szervezett társadalmi munka keretében végzett tevékenységre terjed ki. Az MVSZ területi hatálya az Intézet létesítményeire terjed ki. Az Intézet területén megbízási, vállalkozási szerződés alapján munkát végző külső vállalkozások, személyek munkavédelmi feladatait szerződésben kell szabályozni. 2. AZ INTÉZET MUNKA VÉDELMI SZEMPONTÚ VESZÉL YESSÉGI OSZTÁLYBASOROLÁSA Az Intézet az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. mellékiete alapján a II. veszélyességi osztály (85.42 Felsőfokú oktatás) "c" csoportjába ( munkavállaló között) tartozik. Ezért legalább középfokú munkavédelmi szakképzettségű személyt kell foglalkoztatni vállalkozási szerződés alapján. 3. AZ INTÉZET FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 4. sz. mellékiete alapján: - Vezetői, szervezési, oktatási és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatottak a "D" foglalkozás-egészségügyi osztályba tartoznak, - Az egyéb beosztású (fizikai, számítástechnikai) munkavállalók a "C" foglalkozásegészségügyi osztályba tartoznak

3 3 4. MUNKA VÉDELMI ÜGYREND Az MVSZ az Intézetre háruló munkavédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbiakban rögzíti Az Intézet munkavédelmi szervezete: DÉKÁN - Gazdasági és műszaki osztályvezető műszaki ügyvivő - Szervezeti egység vezetője - Munkavédelmi megbízott - Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 4.2. Munkavédelmi feladatok Dékán Az Intézet területén gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tanulási és munkakörülmények megteremtésének személyi, tárgyi feltételeiről. Ennek keretében: Gondoskodik arról, hogy az Intézet Munkavédelmi Szabályzata elkészüljön, az abban leírtak maradék nélkül betartva, illetve betartatva legyenek. Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogya munka- és tanulási körülmények megfeleljenek a követelményeknek. Fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben. A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja vagy kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók és a hallgatók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat felmérjék, értékeljék. Az értékelés alapján a munkakörülmények javulását eredményező intézkedéseket hoz. Biztosítja a munkavédelmi nyilvántartások vezetését és az előírt ellenőrzések, vizsgálatok elvégzését. Gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásának személyi feltételeiről. A foglalkozás-egészségügyi ellátást és a munka-egészségügyi szaktevékenységet arra jogosult személy megbízása útján biztosítja. Gondoskodik a hatósági ellenőrzések feltételeinek biztosításáról, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. A munkabiztonságról és munkaegészségügyről készült éves jelentést a tárgyévet követő év március 31-ig elküldi a BGF munkavédelmi vezetőjének.

4 Gazdasági és műszaki osztályvezető A műszaki ügyvivő bevonásával és a munkavédelmi megbízott és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) segítségével irányítja és ellenőrzi az Intézet munkavédelmi feladatainak ellátását. Ennek keretében: Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a műszaki ügyvivő munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét. Ellenőrzi az Intézet létesítményeiben az előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzését, a feltárt hiányosságok megszüntetését. Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel biztosítja. Külső kivitelezők megbízása esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésben munkavédelmi feltételeket meghatározzák. Ellenőrzi, hogy a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, kezelési-karbantartási utasítások biztosítása megvalósuljon. Ellenőrzi, hogyamunkavédelmi megbízott és a Szolgálat a munkájához, a kockázatértékeléshez és annak felülvizsgálatához szükséges információkat, adatokat, valamint a munkavédeimet érintő változásokról az írásbeli értesítést kellő időben megkapja. Személyesen vagy a műszaki ügyvivő útján részt vesz a munkavédelmi szemléken, ellenőrzi a feltárt hiányosságok megszüntetését. Gondoskodik a munkavállalók előzetes, ismétlődő és az elsőéves hallgatók tanévkezdés előtti munkavédelmi oktatásáról, a munkavállalók egyéb szükséges képzéséről. Biztosítja az időszakos szabványossági és egyéb biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzéséhez, valamint a karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges forrásokat, ellenőrzi azok elvégzését, illetve elvégeztetését, valamint a munkaeszközök karbantartásáról a napló vezetését. Beszerzi, kiadja, selejtezi az egyéni védőeszközöket, gondoskodik az előírt személyre szóló nyilvántartás vezetéséről. Gondoskodik a takarításról, a hulladék elszállításáról, szükség esetén a rágcsálóirtásról. Beszerzi és kiadja a védőitalokat Szervezeti egység vezetője Irányítási területén gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésének személyi és tárgyi feltételeiről. Ennek keretében: Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogya munka- és tanulási körülmények megfelelnek-e a követelményeknek. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a munkavállalók betart ják-e a munkavédelmi előírásokat, kötelezettségeiket, a munkaeszközöket, a munkahelyeket és az előírt egyéni védőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják-e. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók az önálló munkavégzés megkezdése előtt, illetve az előírt esetekben oktatás keretében megismerjék, elsajátítsák a vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteit. A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja, kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók az előírt munkaköri orvosi vizsgálatokon részt vegyenek, foglalkoztatásukat illetően az alkalmassági véleményben foglaltak szerint jár el. Munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a BGF MVSZ-ben foglaltak szerint jár el és a műszaki ügyvivő útján vagy közvetlenül értesíti a munkavédelmi megbízottat.

5 Műszaki ügyvivő A munkavédelmi megbízott és a Szolgálat segítségével szervezi az Intézet munkavédelmi feladatainak ellátását. Ennek keretében: Az általuk kért információk biztosításával segíti a munkavédelmi megbízott és a Szolgálat tevékenységét. A munkavédelmet érintő változásokról írásban értesíti a munkavédelmi megbízottat. Gondoskodik az Intézet létesítményeiben az előírt időszakos biztonsági és szabványossági felülvizsgálatok elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel, a létesítésben közreműködők (tervező, kivitelező) nyilatkozatával, az előírt vizsgálatokat dokumentálássai biztosítja. Külső céges munkák esetén gondoskodik a BGF MVSZ-ben előírt feladatok elvégzéséről, továbbá az S/a. és S/b. sz. mellékietek munkakezdés előtti kitöltéséről. Gondoskodik a munkaeszközök biztonságos üzemeltetésének feltételeiről, a kezelésikarbantartási utasítások biztosításáról, a szükséges karbantartások, javítások elvégzéséről. A munkaeszközök karbantartási naplóját vezeti a 4. sz. melléklet szerinti adattartalommal. Gondoskodik az épületek és egyéb létesítmények biztonságos állapotáról, a szükséges karbantartások, javítások elvégzéséről. Vezeti, naprakészen tarja a veszélyes gépek, elektromos kisgépek és létrák nyilvántartását. A veszélyes gépek, létrák és egyéb munkaeszközök gépkönyvét, kezelési-karbantartási utasítását, megfelelőségi tanúsítványát, valamint az egyéni védőeszközök tanúsítványát beszerzi és tárolja. Beszerzi, tárolja és az érintett munkavállalók számára átadja a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait, a munkavédelmi megbízottnak és a szolgálatnak elküldi azokat. Biztosítja, hogyamunkavédelmi megbízott és a Szolgálat a munkájához, a kockázatértékeléshez a szükséges információkat, adatokat kellő időben megkapja. Munkabaleset, foglalkozási betegség esetén azonnal értesíti a munkavédelmi megbízottat és a Szolgálatot. Minden év december IS-ig elküldi a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának aktualizált listáját a munkavédelmi megbízottnak. Részt vesz a BGF munkavédelmi vezetője, a munkavédelmi megbízott és a Szolgálat által tartott szemléken, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A munkavédelmi megbízott bevonásával elkészíti, aláírásra felterjeszti a munkabiztonságrói és munkaegészségügyről készült éves jelentést a tárgyévet követő év március 25-ig. Az irányítása alá tartozó munkavállalók, munkaterületek vonatkozásában elvégzi a pontban részletezett feladatokat. Elvégzi a BGF MVSZ-ben és jelen szabályzatban számára előírt egyéb feladatokat Munkavédelmi megbizott Az Intézeteiben segíti, ellenőrzi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtését, fenntartását. Ennek keretében: Szervezi és elvégzi a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat. A feltárt, illetve tudomására jutott munkavédelmi hiányosságok megszülltetésére saját hatáskörben intézkedik, ha szükséges intézkedésre javaslatot tesz a Dékánnak. Elvégzi a munkabalesetek kivizsgálását, elkészíti a jegyzőkönyveket, ellenőrzi a hasonló balesetek megelőzésére hozott intézkedések végrehajtását.

6 6 Szakanyagokkal, oktatási tematika készítésével segíti az esedékes munkavédelmi oktatások megtartását. Elvégzi az elsőéves hallgatók, az új felvételes dolgozók önálló munkakezdés előtti és a fizikai dolgozók éves ismétlő elméleti oktatását. Vezeti ezen oktatások nyilvántartását. Vezeti a munkabaleseti nyilvántartást, gondoskodik az előírt adatszolgáltatások teljesítéséről. Ellenőrzi a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Tartja a kapcsolatot és együttműködik a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó szakorvossal. Tartja a kapcsolatot a BGF munkavédelmi vezetőjével, a szakhatóságokkal, segíti az ellenőrzések megtartását és a feltárt hiányosságok megszüntetését. Összefogja a kockázatértékelést, annak munkabiztonsági részét elkészíti Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A Szolgálat alapszolgáltatás keretében: Elvégzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat. Elvégzi a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását. Évente legalább egyszer szemle keretében ellenőrzi, hogy a munkahelyek, a munkakörülmények megfelelnek-e a munka-egészségügyi, munka-higiénés követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó munka-egészségügyi előírásokat. A tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a szemlét követő l héten belül elküld a gazdasági és műszaki osztályvezetőnek. Elvégzi a munkavállalók munkakörülményeikkel kapcsolatos felvilágosítását. Javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok és keverékek toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekre. Ellátja a Mvt-ben meghatározott munka-egészségügyi szaktevékenységet. Felhívja a munkavállalók figyeimét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az alkalmazott veszélyes anyagok, keverékek közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják. Elvégzi és dokumentálja a veszélyes anyagokkal és keverékekkel dolgozó munkavállalók éves oktatását. Kiállítja a "Munkavállaló egészségügyi törzslapja" elnevezésű nyomtatványt. Vezeti a munkaköri alkalmassági vizsgálatok naprakész nyilvántartását. Írásban jelzi a munkaköri alkalmassági vizsgálatot elmulasztókat a Dékármak. Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást folytat. Tanácsot ad, felkérésre elvégzi a veszélyes anyagok és keverékek kockázatbecslését, illetve a kockázatértékelés munka-egészségügyi részét. Elvégzi a biológiai kockázatok értékelést a vonatkozó jogszabályok alapján A Szolgálat közreműködik: A foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában. Az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében. Kioktatja a kijelölt munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegélynyújtásra. A munkahelyi veszélyforrások feltárásában.

7 5. AZ ALKALMAZÁS MUNKA VÉDELMI FELTÉTELEI A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát az l. sz. melléklet tartalmazza Munkavédelmi oktatás Az Intézet területén munkát végző, nem az állományba tartozó, külső vállalkozás munkavállalóinak munka- és tűzvédelmi oktatásáról a munkáltatójuk köteles gondoskodni. Ugyanakkor a műszaki ügyvivő - ha szükséges a munkavédelmi megbízott bevonásával - a munka megkezdése előtt a munkát irányító vezetőt köteles tájékoztatni a helyi speciális információkról, előírásokról, a munkaterület elhatárolásáról, átadásáról. Az oktatás megtörténtét a munkavédeimi oktatási naplóban kell rögzíteni A Gólyatáborba érkező elsőéves hallgatók előzetes dokumentált munkavédelmi oktatásárói a HÖK megbízott felelőse köteles gondoskodni. 6. A MUNKAHELYEKRE ÉS A RENDELKEZÉSEK MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ 6.1. Az Intézet területén más munkáltató által történő munkavégzés Az Intézet területén külső munkáltató munkavégzése esetén a szerződést kötő vezető köteles munkabiztonsági szempontból a szerződésben rögzíteni, hogy: ki felelős a munkavégzés összehangolásáért, amennyiben különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg, egymás mellett foglalkoztatnak. Amennyiben ezt nem rögzítik, úgy sorrendben a fővállalkozó, a tényleges irányítást gyakorló, illetve a munkáért a felelősséget viselő, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. milyen mértékben és hogyan határolják el, adják át a munkaterületeket, ki irányítja és ellenőrzi a munkavégzést (az irányítás és az ellenőrzés a külső szerződő fél feladata legyen), a munkavédelmi oktatás megtartása kinek a feladata, az egyéni védőeszköz biztosításának a módját, a baleset bejelentését, nyilvántartását ki végzi, az elsősegélynyújtást ki biztosítja a munkaterületen Az Intézet részéről a megbízólkapcsolattartó köteles a munkaterületet a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát végző munkáltató dolgozóira a területen lévő anyag, energia, műszer, berendezés veszélyt ne jelentsen A munkavédelmi megbízott jogosult bármely területen ellenőrzést végezni és a hiányosságok felszámolása érdekében intézkedést kezdeményezni.

8 Belépési tilalmak Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be: elzárt villamos kezelőhelyiség, - napelemeket tartalmazó tetőszerkezet és az ehhez kapcsolódó inverter helyiség - vegyszerraktár, kazánház, hőközpont, gázfogadó-mérő épület karbantartó műhelyek HMKE (Háztartási Méretű Kiserőmű) létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok A napelemes (a nemzetközi szabványokban az angol "photovoltaic" szó rövidítéseként "PV"-vel jelölt) berendezéseket az MSZ HD :2006 szabványelőírási szerint kell létesíteni, A szabvány szakasza külön is kimondja, hogy "a PV-szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni, még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról", - A biztonság érdekében a napelemes erőmű területét (tetőszerkezet) el kell zárni az illetéktelen és a szakképzetlen személyek elől, - Az épület minden oldalára a feszültségszintet is tartalmazó figyelmeztető feliratot kell elhelyezni, A napelemes erőmű területére szakképzetlen személyek csak szakképzett (erősáramú villanyszerelő) személy felügyeletével léphetnek be. - A napelemes erőmű területére (tetőszerkezet) egyedül senki sem léphet be. 7. A MUNKA VÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE 7.1. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a 2. sz. mellékletben felsorolt munkaeszközöket Érintésvédelmi vizsgálatok: A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrző felülvizsgálatát és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni: Ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal Időszakos ellenőrző felülvizsgálatok gyakorisága a./ áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel b./ villamos kéziszerszárnokon és hordozható biztonsági transzforrnátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel c./ egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal

9 A szerelői ellenőrzéseket erősáramú villanyszerelői, a szabványossági felülvizsgálatokat az arra feljogosító szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el. Az ellenőrzések eredményét és a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvbe, minősítő iratba kell foglalni, illetve a BGF MVSZ 14. sz. mellékiete szerinti felülvizsgálati lapon kell rögzíteni. A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni Az építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálatát az alábbi gyakorisággal kell elvégezni, valamint a vizsgálatok eredményét dokumentálni: - "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályú építmények esetén 3 évenként, - "C", "D" és "E" tűzveszélyességi osztályú építmény esetén 6 évenként. A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni A hegesztő berendezések, eszközök biztonságtechnikai szerelvények időszakos biztonságtechnikai felülvizsgáltát - ha egyéb előírás vagy a gyártó utasítása másképpen nem intézkedik - évenként kell végezni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a "Hegesztési biztonsági szabályzat" pontjai szabályozzák. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni Vészhágcsókat, vészlétrákat a karbantartóknak öt évenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni Kéziszerszámok ellenőrzése A dolgozó köteles a kéziszerszámokat használatba vétel előtt biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni Villamos kéziszerszámokat évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgáltatni. Az ellenőrzéseket legalább villanyszerelő szakképesítésű szakembernek kell elvégezni. Az ellenőrzés tényét és eredményét a BGF MVSZ 14. sz. mellékiete szerinti felülvizsgálati lapon kell rögzíteni A 2. sz. mellékletben felsorolt munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát öt évenként kell elvégezni. A felülvizsgálatok elvégeztetéséért a műszaki ügyvivő a felelős Munkaeszközök egyéb felülvizsgálata a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet alapján Ellenőrző felülvizsgálat A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközöket - ha azok biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdése, a használatba vétel előtt a műszaki ügyvivő írásbeli értesítése alapján a munkavédelmi megbízott végzi. A vizsgálat megállapításait, a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni Időszakos ellenőrző felülvizsgálat A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében (minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak) szabványi, jogszabályi vagy a gyártó általi előírás szerinti időközönként - ennek hiányában 5 évenként - időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni.

10 10 A felülvizsgálatról és a szükséges intézkedésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző személyek: - Számítógépek és egyéb számítástechnikai berendezések: infonnatikai osztályvezető - Villamos energiával működő munkaeszközök elektromos része: villanyszerelő - Egyéb munkaeszközök: munkavédelmi megbízott Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat hatálya alá tartozó munkaeszközök listáját (megnevezés, típus, gyári, leltári szám, működési hely) a műszaki ügyvivő köteles összeállítani, a változásokat naprakészen vezetni és a felülvizsgálatok megkezdése előtt 3 nappal a felülvizsgáló személynek átadni Egyéni védőeszköz juttatása Az egyéni védőeszközök munkakörönkénti, tevékenységenkénti juttatását a 3. sz. melléklet tartalmazza Rendkívüli esemény kívizsgálása Ha a munkahely, technológia, egyéni védőeszköz, munkaeszköz a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a szervezeti egység vezetője köteles jelenteni a műszaki ügyvivőnek A műszaki ügyvivő a további működtetést, használatot azonnal megtilthatja és intézkedik az esemény kivizsgálásáról. A kivizsgálás lefolytatása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kivizsgálás befejezésével a munkavédelmi megbízott adhat újra engedélyt az üzemeltetésre Elsősegélynyújtás rendje Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a munkavállalók, hallgatók szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel tudják venni a kapcsolatot a belső elsősegélynyújtókkal, illetve a külső szolgálatokkal, szervekkel A Szolgálat véleményének kikérésével meg kell határozni az elsősegélynyújtók számát úgy, hogy az minden épületben legalább 2 fő legyen. A munkavállalók közül írásban meg kell bízni az arra alkalmas személyeket az elsősegélynyújtásra. Kiképzésüket, kioktatásukat a vonatkozó előírások szerint, annak hiányában a Szolgálat bevonásával meg kell tartani. A névsort minden év szeptemberében felül kell vizsgá1ni és a szükséges pótiásokat, bővítéseket, képzéseket a Szolgálat irányítása szerint el kell végezni Minden épületben - a kollégiumokban a portán is - az egyik elsősegélynyújtó tartózkodási helyiségében vagy a Szolgálat által meghatározott helyen a rendeletekben meghatározott mennyiségű és minőségű elsősegélynyújtó felszerelést kell állandóan készenlétben tartani.

11 Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, annak folyamatos karbantartásáról, pótlásáról a kezelésével írásban megbízott elsősegélynyújtó gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni Az elsősegélynyújtó felszerelések helyét a helyiség bejárati ajtajára elhelyezett "ELSÖSEGÉL YHEL Y" felirattal és a hozzá tartozó piktogrammal kell jelölni.

12 11 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg minden dolgozója köteles egészségének és testi épségének megóvása érdekében a munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és betartani. Az MVSZ a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg vonatkozásában június l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban kiadott MunkavédeImi Szabályzat. Az MVSZ előírásainak megszegése, be nem tartása fegyelmi, kártérítési, súlyosabb esetben büntetőeljárást vonhat maga után. Zalaegerszeg, május 30. '~'\ ~'11~~:-~~ ""1J~/1:J~O~~cj I).n: ;~.9í~ Készítette: Gaál Lás ó munkavédelmi megbízott ~""~~ ~\ Jóváhagyta: Dr. Halász Imre PhD Dékán

13 MELLÉKLETEK 1. számú Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága 2. számú Az Mvt. 21. (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközökjegyzéke 3. számú Veszélyes és/vagy ártalmas munkakörben foglalkoztatottak egyéni védőeszköz juttatása 4. számú Karbantartási napló/nyilvántartás 5/a. számú A BGF GKZ (a továbbiakban: megbízó) területén munkát végző másik munkáltató (idegen cég, vállalkozás, egyéb személy /a továbbiakban: megbízotti) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt s/b. számú Jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról

14 1. sz. melléklet Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága Károsító tényezők Érintett munkakörök Vizsgálatok gyakorisága Fokozott baleseti veszé- Karbantartó-villanyszerelő Felsorolt munkakörökben: Iyekkel járó munkakörök Karbantartó asztalos 40 éves korig 3 évenként Karbantartó- festő év között 2 évenként Karbantartó- fűtő 50 év felett évenként Karbantartó-lakatos Karbantartó-vízvezeték - szerelő Kertészeti szakmunkás Kertészeti kisegítő Járványügyi érdekből ki- Karbantartó-vízvezeték - Evenként emelt munkakörök, tevé- szerelő kenységek Fokozott pszichés terhelés- Dékán 2 évenként sel járó tevékenységek Dékán helyettes Dékáni hivatalvezető Tanszékvezető Osztályvezető Oktató Kollégium igazgató Gépjárművezető Gondnok Könyvtárvezető Képemyős munkahelyen dolgozók Egyéb nem fizikai munkakörök Terhes és szoptatós nők Minden munkakörben Evenként Idősödő munkavállalók Az egyénre irányadó Évenként nyugdíjkorhatárt betöltött személy és nyugdíjas személy minden munkakörben 18 év alatti munkavállalók 18 év alatt minden munka- Évenként körben

15 2. sz. melléklet Az Mvt. 21. (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke l. A famegmunkálásra vagy a fához hason1ó fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkai rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy több élű), következő típusú körfűrészek: 1.1. működés közben rögzített fűrész éllel/fűrész élekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarab ot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja; 1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival; 1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssei és/vagy kivéteiiel mozgatja; 1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behe Iyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja. 2. Faipari gyalugép kézi előtolással. 3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására: 4.1. működés közben rögzített éiiei/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal; 4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éiiel rendelkező fűrészgép. 5. Az l-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására. 6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással. 7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására. 8. Faipari kézi láncfűrészgép. 9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.!o. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behe Iyezésével és/vagy kivételével. ll. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek: mozdony és fékezőkocsi, hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés. 13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teher jármű, amely présmechanizmussal van felszerelve. 14. Járműemelők. 15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16 16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép. További munkaeszközök: 17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 18. Gépi hajtású emelőtargoncák. 19. Villamos emelődobok. 20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek. 21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok. 22. JárműürÍtés és -mozgatás különleges berendezései. 23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

17 3. sz. melléklet VESZÉLYES ÉSN AGY ÁRTALMAS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉNI VÉnŐESZKŐZJUTTATÁSA Veszély Ssz. Munkakör és/vagy árta- lom Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája l. Karbantartó- Anyagok dörzsö- Asztalos karbantartási, Védőbakancs asztalos lö, koptató hatá- javítási munkák (?p, ~,~, ~, ~,~ EN ISO S3 2. kategória Ötujjas védőkesztyű sa, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ~3111 ütések hatása, EN kat. Mozgó, forgó Védőszemüveg ~ alkatrész, anyag hatása 2. Takarító Savak, lúgok, Takarítás Latex kesztyíí 0,4 mm vastag Lecsurgó víz, 3 O cm hosszú, csúszás Koptató, dörzsölő hatású anyag F, Keret:2,5,lencse2~ 1,2 EN 166-F 2. kategória ellen érdesíte~, ~e r ~1011~~lI,,, EN 420, kat. pvc kötény ~ ~ ~ EN kategória Tömény vegyi anyag Zárt szemüveg W ~ kiöntéséhez EN 166, 170, 172 M páram.,2 1,2 víztiszta IF 2. kate"ória 3. Karbantartó- Fénysugárzás, Re- Ivhegesztés, Hegesztőpajzs ~ lakatos pülő, pattanó anya- Lakatos karbantartási, + megfelelő szüröüveg gok, javítási munkák MSZ-EN kat. Sugárzó hő, Anya- Bőrkötény 1!l70x1l0 gak dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, vagy bőrkabátl!l MSZ-EN kat. Ötujjas h~. kesztyű ~ 2122, 4X2X 100 'C/15 s MSZ-EN 407 F 3. kat. Karvédő I!l (csak kötényesetén) EN 470 1, EN kategória Védőbakancs (?p,~,~,~,~ MSZ-EN ISO IB 2. kategória

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. XI. 27-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 123/2014. (XI. 26.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) 2012. Preambulum A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/013. 14/013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról 3 I.

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben

0.0.0.0.0.0.1SZENT ISTVÁN EGYETEM

0.0.0.0.0.0.1SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT STVÁN EGYETEM GÖDÖLLÕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1. oldal 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrő l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítások: 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 2010.03.17-től törölve 5/2010. (III.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Készült: A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklete, 1993. évi CXIII. Törvény

Részletesebben