Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor"

Átírás

1 Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor

2 Anyanyelvi nevelés A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek - fogalmazza meg Kazinczy Ferenc a magyar nyelv pallérozásáért vívott harca idején. Kosztolányi Dezső is büszkén vallja: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.

3 Kodály Zoltán 1937-ben tartott előadásában féltőn szólt beszédkultúránk teljes elhanyagoltságáról, nyelvünk romlásának okairól. A megoldás egyik módjaként javasolta, hogy a pedagógus képzésben követeljék meg a hallgatóktól a helyes magyar kiejtést, a tiszta magyar beszédet, oklevelük megszerzésének egyik feltétele ez legyen ami jelen korunk követelménye is. Újra és újra felvetődik a kérdés: hol tartunk ma? Mit teszünk azért, hogy nyelvünk megőrizze tisztaságát, hogy ne váljon a vulgarizmusok, a hétköznapi, üres, semmitmondó kifejezések tárházává?

4 Teljesítmény-centrikus világunkban a családok mellett az intézményes nevelés-oktatás feladata újfent megőrizni az egyensúlyt a racionális komputer és a beszédnevelés, a kommunikációs képességek fejlesztésének követelményei között. A kommunikálás, a verbális és nonverbális jelekkel való információ átadása korunk központi kérdése lett.

5 Óvodai anyanyelvi nevelés Alapvető feladata : 3-7 éves korú gyermek beszédfejlesztése beszélő magatartásának kibontakoztatása kommunikatív képességeinek megszilárdítása metakommunikatív eszköztárának bővítése A beszédkészség, a kommunikatív képességek hiányosságai a nevelő-oktató munka ellenére is egyre érzékelhetőbbé válnak 6-7 éves óvodások körében és az iskolában.

6 Anyanyelvi nevelés fő területei: beszédhallás-figyelem fejlesztése beszédhallás-emlékezet fejlesztése beszédritmus fejlesztése grafomotoros képességek fejlesztése gondolkodás fejlesztése beszédművelés /helyes ejtés/ kommunikáció fejlesztése/köszönés, megszólítás, elbeszélés élmény-kép alapján, mesebefejezés/ Illem/érintkezési kultúrája, megjelenése/

7 Kutatások sora bizonyítja, és saját gyakorlatunkban is láthatjuk, hogy milyen nagy fejlődésbeli különbségek vannak gyerekek és gyerekek között (a tévé hatása, a nagycsaládok szétesése, mese-beszélgetés hiánya otthon stb.) Iskolára a hátrányok években merhetőek. Az anyanyelvi nevelés kivívott helyét, szerepét olyan hatások érték és érik folyamatosan, amelyek alapjaiban megváltoztatják céljait és funkcióját.

8 Nehézségek A mai családoknak egyre több információval, ingerrel kell együtt élniük. Ez az együttélés zömében vizuális és/vagy auditív együttélést jelent, mellőzve a hangos beszédet. Mit jelent az együttélés és milyen következményekkel jár? több információ több inger feldolgozása több idő kevés beszélgetés, rövid időt szánunk gondolataink pontos, átgondolt megfogalmazására, kimondására, közlésére aktív szókincs megfakulni látszik, minősége, mennyisége nem kedvez az árnyalt, választékos, igényes beszédnek passzív szókincs is szűkül /tv hatása, igénytelen könyvek, mesék, versek, család/

9 a gyermek számára nyújtott felnőtt minta sok esetben elbillen az ún. audiovizuális nyelv javára, az aktív szókincs kárára /csak befogadó, passzív hallgató/ a passzív szókincs túlzott mértékben megelőzi az aktívat! /ez a nyelvhasználati gyakorlat azzal a kedvezőtlen hatással és eredménnyel jár, hogy a gyermek nem beszél. Az őt ért képi-hangi hatásokat mélyen elraktározza, és a feldolgozás fázisában nehezen tudja verbalizálnimegszólítani, hiszen a szókészlet, a szóhasználat egyoldalúvá, képivé, hangivá vált. A gyermek csak látja, hallja a világot és az információkat, az ingerek rendszerezése viszont hiányos a passzív szókincs miatt.

10 A szleng, a TV világa az oktatási intézmények falai közé is betört. /Nem épül ki az idegpályákon a kapcsolat a hallott hang, szó képzelet útján való leképezésére./ Magasak a csoportlétszámok, az osztatlan és vegyes csoportszervezés alig biztosít lehetőséget a kortárscsoportok individuális beszédnevelésére, az egyéni, differenciált fejlesztésre. A család mint elsődleges beszédnevelő közeg, egyre kevesebb idő tud fordítani a gyermekkel való beszélgetésre.

11 Az óvodában az óvodapedagógus feladata, hogy mindezekkel számoljon, és gyereket segítse hozzá, hogy játékos tevékenységek útján ezeket az ingereket feldolgozhassa, rendszerezhesse képes legyen a világ komplex befogadására /pl. gyümölcsök/. Bruner elméletében a valóság megismerésében 3 alapvető leképezéssel találkozhatunk: enaktív /motoros/ reprezentáció 0-2 év (mackó addig létezik, amíg látom) ikonikus /képi/reprezentáció 3-6 év (kép hatására felidézi a mackót) szimbolikus /nyelvi/ reprezentáció 6. évtől (mackó szó hatására elképzeli a mackó tulajdonságait)

12 Az anyanyelvi nevelés szempontjából meghatározó, hogy minél több alkalmat biztosítsunk a nyelvi információkkal kísért mozgásos megtapasztalásra. A megismerő funkciók optimális fejlődését segíthetjük így. Az ilyen gyakorlati megoldások a szimbolikus /nyelvi/, az ikonikus /képi/ reprezentációt is pontosabbá, tökéletesebbé teszik.

13 Anyanyelv Az első nyelv, amit a kisgyermek elsajátít. Megtanít a családhoz, szoros emberi közösséghez, nemzethez tartozás érzésére. Az anyanyelv áthatja az élet minden mozzanatát /az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van, annak szerves része/. Kosztolányi szavaival: Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.

14 Az anyanyelv jel- és szabályrendszerét utánzással sajátítja el a gyermek. Az óvodában játékos tevékenységek közben, munka, tanulás és társas érintkezések során erre bőven nyílik alkalom. A mondókázás, mindennapi mese-vers, ének, hagyományápoló tevékenységek hatására intenzívebben részesül az anyanyelv élményében.

15 Beszéd A nyelv a beszéd alapja. Egy tanulási folyamat eredménye. Ez a tanulási folyamat leginkább ott mérhető le, hogy mennyire képes a gyermek a nyelv jel-és szabályrendszerének alkalmazására. Ennek magasabb foka, ha mindezt árnyaltan alkalmazza. Ennek az alkalmazásnak egyik feltétele, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában éri el a kellő nagyságú szókészlet. /szenzitív időszak / Másik feltétele, hogy a szókészletből milyen arányt képvisel az aktív állomány.

16 A beszéd, a nyelv alkalmazása A nyelvhasználat mindig egyéni (színezete, szókincse, hanglejtése, ritmusa ) személyiségünk része. Minél inkább éntudatára ébred a kisgyerek, annál inkább tudatossá válik a cselekvéseiben, és tőle függ a nyelv alkalmazása.

17 A beszédelsajátítás feltételei 1. Ép beszédszervek 2. Ép hallás 3. Ép látás 4. Ép idegrendszer 5. Beszélő, ingergazdag környezet Mindennek az összehangolását végzi az agy!

18 Kanizsai Dezső szerint : Az ember nem a szájával, hanem a fülével tanul meg beszélni! Fülbetegségek, elhúzódó náthák Állandó háttérzajok, a gyerek nem tudja kiválasztani az ingerek közül a megfelelőt. Több analizátor megfelelő működése ezek közül kiemelt a látási-hallási ill. a látási-tapintási impulzusok társulása.

19 Három éves korig a szenzomotoros intelligencia jellemzi a gyereket. Sem képileg, sem fogalmilag nem tud gondolkodni. Mindenre mozgásos tevékenység útján kap választ.

20 Óvodáskorban ezért van nagy jelentősége az információ-együttesek összerendezésének, az ún. keresztcsatornáknak: fül-szem, szem-orr, szem-íz, szem-tapintás. Egyre gyorsabb az ingerfeldolgozás magasabb fokú a kidolgozottság, ha megfelelő az agyterületek közötti kapcsolatok megerősítése.

21 Anyanyelvi nevelés során fejlesztett funkciók 1. Hangok, hangzók tiszta ejtése 2. Összefüggő beszéd 3. Aktív és passzív szókincs 4. Beszédészlelés és beszédértés

22 Az óvodában gyakran előforduló nyelvfejlődési zavarok okai 1. Auditív észlelés fejletlensége: hallási észlelés, beszédészlelés, ami elengedhetetlenül fontos a beszéd megértéséhez, az olvasás és írástanuláshoz. Játék : Nagynénimnek van egy macskája Név út játék

23 2. Auditív diszkrimináció minősége: a hangzók /fonémák/ és a szavak közötti hasonlóság és különbözőség felismerése, a magyar nyelv hangjainál a megkülönböztető jegyek /hosszúság, zöngésség stb./ tudatosítása. A kommunikációs és olvasási írási készség kialakulásában fontos szerepe van. Játék: Ágihoz megyek vendégségbe

24 3. Auditív memória minősége: a hallott szavak, információk mennyiségi, időbeli és minőségi tárolását jelenti. Ezt már említeni sem kell, hogy az olvasás és írástanulásban, a tanulási folyamatban milyen nagy szerepe van. Papagáj-játék egyre bővülő szósorok Szókígyó ismétlem és kiegészítem

25 4. Beszédmotoros képesség /beszédprodukció/: ami ugyan a felsorolásban utolsó helyre kerül, de magába foglalja a fent felsorolt elemeket is. Jelenti egyrészt a beszéd megértését, másrészt magát a beszédet, melynek fejlettsége a gondolkodás fejlettségére is utal.

26 Napirendbe építve szervezünk anyanyelvi játékokat: Kiscsoportban: légzéstechnikai gyakorlatok fúvási gyakorlatok ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok) hangutánzás

27 A problémás hangzókat megismételtetjük érzelmileg közel álló szavakkal, a kritikus hang szerepel a szóban elöl, hátul, középen.

28 Középső csoportban: hangfelismerés akusztikus differenciálás (zörejek, hangok) szókincsbővítés rövid és hosszú hangzók elkülönítése ritmus fejlesztés hallási figyelem, emlékezet fejlesztése dominancia kialakulásának elősegítése Képek, modellek, élőlények, tárgyak megnevezése, felsorolása közben a passzív szókincs felszínre kerül.

29 Nagycsoportban: ellentétpárok és szinonimagyűjtés mondatalkotás, mondatfűzés történetmesélés közben egy kitalált mese, történet bevezető mondat utáni folytatása hangsorok analízise (szótagra, hangokra bontás) számlálás, ritmus (szótagszámmal megegyező számú, pl. kopogás) barkochba

30 1. Beszédszervek ügyesítése Beszédszervek alatt a hangképzésben résztvevő szerveket (hangképző szerveket) értjük. Ezek ügyesítésével megelőzhetjük, sikeresen javíthatjuk azokat a kisebb beszédhibákat, melyek a helytelen beszédlégzésből vagy az artikulációban résztvevő izmok nem megfelelő feszességéből adódnak.

31 légzésgyakorlatok

32 légzésgyakorlatok hangutánzással egybekötve

33 hangutánzó gyakorlatok

34 nyelv- és ajakügyesítő gyakorlatok

35 ciklizáló gyakorlatok szövegmondás egy meghatározott mássalhangzóval, ismert dallamra szöveg "éneklése" a meghatározott mássalhangzóval stb.

36 suttogó gyakorlatok

37 2. A magyar beszédhangok sajátosságainak kiemelése Közismert, hogy a magyar nyelvnek olyan sajátosságai vannak, amelyek más nyelveknél nem vagy csak részben találhatók meg. Ilyenek pl. a magánhangzóknál az időtartam szerinti (rövid és hosszú), a képzés helye szerinti (magas és mély) különbségek, a mássalhangzóknál a kettős mássalhangzók, a zöngés-zöngétlen párok, és még sorolhatnám tovább. E sajátosságokat emeljük ki ezekben a játékos feladatokban. ciklizáló gyakorlatok hangzódifferenciálás (erről bővebben a beszédhallás fejlesztésénél szólok)

38 3. Hallás, beszédhallás fejlesztése hangok felismerése (környezet hangjai, egymás hangja) hiba felismerése a hallott szóban (helyesen kiejtett szavak közé becsempészünk egy helytelenül kiejtettet, melynél előre megbeszélt visszajelzést kell adniuk) hangzófelismerés (hangutánzással már gyakran hangoztatott hangzó felismerése egy adott szóban, felismerés visszajelzése az előre megbeszélt módon) hangzódifferenciálás (hangutánzással, hangzófelismeréssel már jól begyakorolt hangzókkal alkalmazzuk a megkülönböztetéseket):

39 hosszú - rövid zöngés - zöngétlen két hangzó differenciálása

40 hangzási analízis (adott hangzó felismerése a szó elején, végén, közepén) szókeresés a kiválasztott hangzóval (adott hangzó a szó elején, végén, közepén) auditív ritmus fejlesztése (ritmus visszaadása - megnevezése; ugyanez csukott szemmel; ritmus párosítása a vizuálisan neki megfelelő párjával) fonológiai kódolás (mondat szavakra tagolása - szavak szótagokra tagolása - szótagok hangzókra való tagolása) auditív zártság fejlesztése (szó befejezése - szó elejének kitalálása - adott hangzóval szavak keresése - adott szótaggal szavak keresése, stb.)

41 Metakommunikáció A metakommunikáció nem mindig tudatos. A mimika (arcjáték), a pantomimika (testmozgás, sírás, sóhaj, nyögés, stb), a proxemia (távolságtartás) a nyelvi kommunikációt segítheti, de gyakran el is fedi.

42 Az óvónő verbális és nonverbális metakommunikációs közlésének összhangban kell lennie ahhoz, hogy a gyermek számára hiteles és elfogadható legyen mondanivalója. Egyrészt azért, mert a kisgyermekek életkori sajátosságukból adódóan elsősorban a metakommunikációra figyelnek, s csak később, a beszéd és a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan alakul ki figyelmük a verbális közlésekre. Másodsorban azért, hogy megértse a gyermek metakommunikációs közléseit és gondolatait, amit még szavakkal nem tud kifejezni.

43 Metakommunikációs játékok Játék a tekintettel: Állj fel! A gyerekek körben ülnek, egyikük tekintetével megérinti társait. Akin rajtafelejti a szemét, az feláll. Farkasszemnézés: A gyerekek párban állnak. Járás vagy más automatikus cselekvés közben egymás szemébe néznek. Kövesd a mozdulatot: A gyermekek a kezüket vagy a kezükben tartott tárgyat tekintetükkel követik. Szemsugár átadás: A gyerekek körben ülnek, szemkontaktussal vezetik tovább a kört.

44 Játék a gesztusokkal és mimikával Tükörjáték: A gyerekek páronként szemben állnak, egymás gesztusait és mimikáját utánozzák. Amerikából jöttem: Cselekvéssel, stilizált mozdulatokkal mutatnak be egy foglalkozást, szakmát.

45 Találd ki, mit érzek! : A pedagógus arcjátéka és kézmozdulatai alapján megpróbálják kitalálni mit érez az óvónő.

46 Játékok 1. Szókincsgyarapító játékok: Szópárok ellentétek Mit visz a kishajó? /pl. i-vel kezdődő szavak, nehezítés: csak állat, növény / Mondd egy szóval! /gyűjtőfogalmak/

47 2. Mondat-és szövegalkotást fejlesztő játékok Mi van a zsákban? : Jól ismert tárgyakat rejtünk el, mindenki kivesz 1-1 darabot és elmond róla mindent. Szóvonat : Megadunk 2 kezdőszót, és aki logikusan kapcsolódó szót mond, beülhet a vonatba. Álljon elém az a gyümölcs : pl. aki sárga, aztán jöhet a következő tulajdonság amíg minden gyerek oda nem áll.

48 Gyümölcsbarkochba : A játékvezető választ egy gyümölcsöt, és elrejti. A gyerekeknek ki kell találniuk, hogy milyen gyümölcsöt rejtettek el. Kérdéseket kell feltenniük, amire a játékvezető csak igennel vagy nemmel válaszolhat. Az lesz a győztes, aki leghamarabb kitalálja.

49 Gyümölcspárom : Mindenkinek van egy választott gyümölcsneve a képek alapján. Akinél a labda van, dobja egy gyümölcstársának, akiben hasonló tulajdonságot vél felfedezni. Ezután mondja: Én sárga alma vagyok, és citrom, te lehetsz a párom, mert te is sárga vagy.

50 Gyümölcspiac : Annyi széket rakunk, hogy egy gyereknek (a kofának) ne legyen helye. Ő középen áll, és rendezgeti a gyümölcsöket. Ha elkiabálja, hogy kiborult a gyümölcskosár, mindenkinek el kell hagynia a helyét. A kofa eközben széket szerezhet. Nehezítés: Mond két gyümölcsnevet, akik helyet cserélnek. Jellemzőket mond. A sárga gyümölcsök cseréljenek helyet. Cseréljenek helyet a k hanggal kezdődők.

51 Hapci törpe gyümölcsei : Egy gyerek kimegy az ajtó elé, neki kell majd kitalálnia, hogy milyen gyümölcsnevet tüsszent a törpe. Hapci törpe a csoport lesz, és úgy fogják tüsszenteni a gyümölcs nevét, hogy kis csoportokban szótagonként kiáltják azt egyszerre. Ebből a kavalkádból kell felismerni a játékosnak, hogy milyen gyümölcsre gondoltunk.

52 Vettem almát : Körben ülünk, és valaki elkezdi a játékot azzal, hogy azt mondja: vettem almát. A mellette ülő elismétli, és hozzátesz még egy gyümölcsöt. Pl. Vettem almát és körtét. Addig játsszuk, amíg mindenki sorra kerül. Lehet segíteni egymásnak, ha kérik. Könnyítés képeket adni a kezükbe.

53 Gyümölcsök csiribiri nyelven Gyümölcsök titkos nyelven Szótagszámláló karikával Találós kérdések gyümölcsökről, képet kikeresni róla Hangszínjáték magasan, mélyen, állathangon Mondókát egy levegővel, fonálhúzással hangtartás

54 Nekem a gyümölcsről az jut eszembe : Az óvónő elkezdi a beszélgetést: A cseresznyéről az jutott eszembe, amikor gyerekkoromban magasra másztam a cseresznyefán. És tovább adja a szót.

55 Gyümölcsturmix : Térben mozognak a gyerekek, mindegyik egy gyümölcs, amit választott, középen a szakács. Elkiáltja, hogy pl. alma, szilva, ananász, TURMIX! Ekkor ezek a gyümölcsök összekapaszkodva forognak. Vagy Sárga gyümölcsök Turmix!

56 Gyümölcssoroló : Körben állnak vagy ülnek a gyerekek. Mindenki választ egy olyan gyümölcsöt, amit szívesen megenne. A kezdő játékos elmondja saját gyümölcsnevét, és a mellette ülő az előzőét és a sajátját. Körbe haladnak, amíg mindenki sorra kerül. A játékkal megtanulják egymás gyümölcsnevét, és akkor játszhatunk olyan játékokat, ahol tudniuk kell. Képekkel segíthetünk.

57 Gyümölcsmosó : Szabályos körben ülnek a játékosok, mintha gyümölcsmosó tálban lennének. A középen álló gyerek ha elkiáltja magát, hogy HULLÁM BALRÓL, akkor mindenki jobbra átül egy széket. Ha HULLÁM JOBBRÓL, akkor mindenki balra mozdul egyet. Ha MOSÁS van, akkor mindenkinek új széket kell keresnie.

58 Gyümölcskóstoló : A gyerekek bekötött szemmel kóstolgatnak a gyümölcsökből. Közben elmondják, hogy mit éreznek. Milyen az íze, illata, állaga, hőmérséklete. Aztán megnevezik, hogy milyen gyümölcs lehet.

59 Irodalom ajánlása az anyanyelvi, kommunikációs területhez Csabay Katalin könyvei, írásai Gósy Mária könyvei, írásai Játék - Mozgás - Kommunikáció Óvodai Program Komplex Prevenciós Óvodai Program Kuhn Gabriella könyvei, írásai Meixner Ildikó könyvei, írásai Mérei Ferencné könyvei, írásai Montágh Imre könyvei, írásai Sugárné Dr. Kádár Júlia könyvei, írásai Vincze Tamásné könyvei, írásai

60 Iker Gabriella

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE.

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. JÓ GYAKORLATTAL Készítette: Mester Marianna Tagintézmény vezető Tiszafüred, 2014.07.23.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban. Készítette: Erdei Hajnalka Tünde

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban. Készítette: Erdei Hajnalka Tünde Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban Készítette: Erdei Hajnalka Tünde 2011 Mottó: add meg nekem azt a békét, hogy elfogadjam, amin nem változtathatok, a

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában 2009. június 17. Cikk nyomtatás Link küldés Gyarmathy Éva Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában 1 A szerző

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig

TÁMOP 3.2.4. A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi. kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése. 5-7 éves korig A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési terve, az

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben