Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor"

Átírás

1 Összeállította: Iker Gabriella fejlesztőpedagógus és bázisóvodai mentor

2 Anyanyelvi nevelés A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzetnek - fogalmazza meg Kazinczy Ferenc a magyar nyelv pallérozásáért vívott harca idején. Kosztolányi Dezső is büszkén vallja: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.

3 Kodály Zoltán 1937-ben tartott előadásában féltőn szólt beszédkultúránk teljes elhanyagoltságáról, nyelvünk romlásának okairól. A megoldás egyik módjaként javasolta, hogy a pedagógus képzésben követeljék meg a hallgatóktól a helyes magyar kiejtést, a tiszta magyar beszédet, oklevelük megszerzésének egyik feltétele ez legyen ami jelen korunk követelménye is. Újra és újra felvetődik a kérdés: hol tartunk ma? Mit teszünk azért, hogy nyelvünk megőrizze tisztaságát, hogy ne váljon a vulgarizmusok, a hétköznapi, üres, semmitmondó kifejezések tárházává?

4 Teljesítmény-centrikus világunkban a családok mellett az intézményes nevelés-oktatás feladata újfent megőrizni az egyensúlyt a racionális komputer és a beszédnevelés, a kommunikációs képességek fejlesztésének követelményei között. A kommunikálás, a verbális és nonverbális jelekkel való információ átadása korunk központi kérdése lett.

5 Óvodai anyanyelvi nevelés Alapvető feladata : 3-7 éves korú gyermek beszédfejlesztése beszélő magatartásának kibontakoztatása kommunikatív képességeinek megszilárdítása metakommunikatív eszköztárának bővítése A beszédkészség, a kommunikatív képességek hiányosságai a nevelő-oktató munka ellenére is egyre érzékelhetőbbé válnak 6-7 éves óvodások körében és az iskolában.

6 Anyanyelvi nevelés fő területei: beszédhallás-figyelem fejlesztése beszédhallás-emlékezet fejlesztése beszédritmus fejlesztése grafomotoros képességek fejlesztése gondolkodás fejlesztése beszédművelés /helyes ejtés/ kommunikáció fejlesztése/köszönés, megszólítás, elbeszélés élmény-kép alapján, mesebefejezés/ Illem/érintkezési kultúrája, megjelenése/

7 Kutatások sora bizonyítja, és saját gyakorlatunkban is láthatjuk, hogy milyen nagy fejlődésbeli különbségek vannak gyerekek és gyerekek között (a tévé hatása, a nagycsaládok szétesése, mese-beszélgetés hiánya otthon stb.) Iskolára a hátrányok években merhetőek. Az anyanyelvi nevelés kivívott helyét, szerepét olyan hatások érték és érik folyamatosan, amelyek alapjaiban megváltoztatják céljait és funkcióját.

8 Nehézségek A mai családoknak egyre több információval, ingerrel kell együtt élniük. Ez az együttélés zömében vizuális és/vagy auditív együttélést jelent, mellőzve a hangos beszédet. Mit jelent az együttélés és milyen következményekkel jár? több információ több inger feldolgozása több idő kevés beszélgetés, rövid időt szánunk gondolataink pontos, átgondolt megfogalmazására, kimondására, közlésére aktív szókincs megfakulni látszik, minősége, mennyisége nem kedvez az árnyalt, választékos, igényes beszédnek passzív szókincs is szűkül /tv hatása, igénytelen könyvek, mesék, versek, család/

9 a gyermek számára nyújtott felnőtt minta sok esetben elbillen az ún. audiovizuális nyelv javára, az aktív szókincs kárára /csak befogadó, passzív hallgató/ a passzív szókincs túlzott mértékben megelőzi az aktívat! /ez a nyelvhasználati gyakorlat azzal a kedvezőtlen hatással és eredménnyel jár, hogy a gyermek nem beszél. Az őt ért képi-hangi hatásokat mélyen elraktározza, és a feldolgozás fázisában nehezen tudja verbalizálnimegszólítani, hiszen a szókészlet, a szóhasználat egyoldalúvá, képivé, hangivá vált. A gyermek csak látja, hallja a világot és az információkat, az ingerek rendszerezése viszont hiányos a passzív szókincs miatt.

10 A szleng, a TV világa az oktatási intézmények falai közé is betört. /Nem épül ki az idegpályákon a kapcsolat a hallott hang, szó képzelet útján való leképezésére./ Magasak a csoportlétszámok, az osztatlan és vegyes csoportszervezés alig biztosít lehetőséget a kortárscsoportok individuális beszédnevelésére, az egyéni, differenciált fejlesztésre. A család mint elsődleges beszédnevelő közeg, egyre kevesebb idő tud fordítani a gyermekkel való beszélgetésre.

11 Az óvodában az óvodapedagógus feladata, hogy mindezekkel számoljon, és gyereket segítse hozzá, hogy játékos tevékenységek útján ezeket az ingereket feldolgozhassa, rendszerezhesse képes legyen a világ komplex befogadására /pl. gyümölcsök/. Bruner elméletében a valóság megismerésében 3 alapvető leképezéssel találkozhatunk: enaktív /motoros/ reprezentáció 0-2 év (mackó addig létezik, amíg látom) ikonikus /képi/reprezentáció 3-6 év (kép hatására felidézi a mackót) szimbolikus /nyelvi/ reprezentáció 6. évtől (mackó szó hatására elképzeli a mackó tulajdonságait)

12 Az anyanyelvi nevelés szempontjából meghatározó, hogy minél több alkalmat biztosítsunk a nyelvi információkkal kísért mozgásos megtapasztalásra. A megismerő funkciók optimális fejlődését segíthetjük így. Az ilyen gyakorlati megoldások a szimbolikus /nyelvi/, az ikonikus /képi/ reprezentációt is pontosabbá, tökéletesebbé teszik.

13 Anyanyelv Az első nyelv, amit a kisgyermek elsajátít. Megtanít a családhoz, szoros emberi közösséghez, nemzethez tartozás érzésére. Az anyanyelv áthatja az élet minden mozzanatát /az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van, annak szerves része/. Kosztolányi szavaival: Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.

14 Az anyanyelv jel- és szabályrendszerét utánzással sajátítja el a gyermek. Az óvodában játékos tevékenységek közben, munka, tanulás és társas érintkezések során erre bőven nyílik alkalom. A mondókázás, mindennapi mese-vers, ének, hagyományápoló tevékenységek hatására intenzívebben részesül az anyanyelv élményében.

15 Beszéd A nyelv a beszéd alapja. Egy tanulási folyamat eredménye. Ez a tanulási folyamat leginkább ott mérhető le, hogy mennyire képes a gyermek a nyelv jel-és szabályrendszerének alkalmazására. Ennek magasabb foka, ha mindezt árnyaltan alkalmazza. Ennek az alkalmazásnak egyik feltétele, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában éri el a kellő nagyságú szókészlet. /szenzitív időszak / Másik feltétele, hogy a szókészletből milyen arányt képvisel az aktív állomány.

16 A beszéd, a nyelv alkalmazása A nyelvhasználat mindig egyéni (színezete, szókincse, hanglejtése, ritmusa ) személyiségünk része. Minél inkább éntudatára ébred a kisgyerek, annál inkább tudatossá válik a cselekvéseiben, és tőle függ a nyelv alkalmazása.

17 A beszédelsajátítás feltételei 1. Ép beszédszervek 2. Ép hallás 3. Ép látás 4. Ép idegrendszer 5. Beszélő, ingergazdag környezet Mindennek az összehangolását végzi az agy!

18 Kanizsai Dezső szerint : Az ember nem a szájával, hanem a fülével tanul meg beszélni! Fülbetegségek, elhúzódó náthák Állandó háttérzajok, a gyerek nem tudja kiválasztani az ingerek közül a megfelelőt. Több analizátor megfelelő működése ezek közül kiemelt a látási-hallási ill. a látási-tapintási impulzusok társulása.

19 Három éves korig a szenzomotoros intelligencia jellemzi a gyereket. Sem képileg, sem fogalmilag nem tud gondolkodni. Mindenre mozgásos tevékenység útján kap választ.

20 Óvodáskorban ezért van nagy jelentősége az információ-együttesek összerendezésének, az ún. keresztcsatornáknak: fül-szem, szem-orr, szem-íz, szem-tapintás. Egyre gyorsabb az ingerfeldolgozás magasabb fokú a kidolgozottság, ha megfelelő az agyterületek közötti kapcsolatok megerősítése.

21 Anyanyelvi nevelés során fejlesztett funkciók 1. Hangok, hangzók tiszta ejtése 2. Összefüggő beszéd 3. Aktív és passzív szókincs 4. Beszédészlelés és beszédértés

22 Az óvodában gyakran előforduló nyelvfejlődési zavarok okai 1. Auditív észlelés fejletlensége: hallási észlelés, beszédészlelés, ami elengedhetetlenül fontos a beszéd megértéséhez, az olvasás és írástanuláshoz. Játék : Nagynénimnek van egy macskája Név út játék

23 2. Auditív diszkrimináció minősége: a hangzók /fonémák/ és a szavak közötti hasonlóság és különbözőség felismerése, a magyar nyelv hangjainál a megkülönböztető jegyek /hosszúság, zöngésség stb./ tudatosítása. A kommunikációs és olvasási írási készség kialakulásában fontos szerepe van. Játék: Ágihoz megyek vendégségbe

24 3. Auditív memória minősége: a hallott szavak, információk mennyiségi, időbeli és minőségi tárolását jelenti. Ezt már említeni sem kell, hogy az olvasás és írástanulásban, a tanulási folyamatban milyen nagy szerepe van. Papagáj-játék egyre bővülő szósorok Szókígyó ismétlem és kiegészítem

25 4. Beszédmotoros képesség /beszédprodukció/: ami ugyan a felsorolásban utolsó helyre kerül, de magába foglalja a fent felsorolt elemeket is. Jelenti egyrészt a beszéd megértését, másrészt magát a beszédet, melynek fejlettsége a gondolkodás fejlettségére is utal.

26 Napirendbe építve szervezünk anyanyelvi játékokat: Kiscsoportban: légzéstechnikai gyakorlatok fúvási gyakorlatok ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok) hangutánzás

27 A problémás hangzókat megismételtetjük érzelmileg közel álló szavakkal, a kritikus hang szerepel a szóban elöl, hátul, középen.

28 Középső csoportban: hangfelismerés akusztikus differenciálás (zörejek, hangok) szókincsbővítés rövid és hosszú hangzók elkülönítése ritmus fejlesztés hallási figyelem, emlékezet fejlesztése dominancia kialakulásának elősegítése Képek, modellek, élőlények, tárgyak megnevezése, felsorolása közben a passzív szókincs felszínre kerül.

29 Nagycsoportban: ellentétpárok és szinonimagyűjtés mondatalkotás, mondatfűzés történetmesélés közben egy kitalált mese, történet bevezető mondat utáni folytatása hangsorok analízise (szótagra, hangokra bontás) számlálás, ritmus (szótagszámmal megegyező számú, pl. kopogás) barkochba

30 1. Beszédszervek ügyesítése Beszédszervek alatt a hangképzésben résztvevő szerveket (hangképző szerveket) értjük. Ezek ügyesítésével megelőzhetjük, sikeresen javíthatjuk azokat a kisebb beszédhibákat, melyek a helytelen beszédlégzésből vagy az artikulációban résztvevő izmok nem megfelelő feszességéből adódnak.

31 légzésgyakorlatok

32 légzésgyakorlatok hangutánzással egybekötve

33 hangutánzó gyakorlatok

34 nyelv- és ajakügyesítő gyakorlatok

35 ciklizáló gyakorlatok szövegmondás egy meghatározott mássalhangzóval, ismert dallamra szöveg "éneklése" a meghatározott mássalhangzóval stb.

36 suttogó gyakorlatok

37 2. A magyar beszédhangok sajátosságainak kiemelése Közismert, hogy a magyar nyelvnek olyan sajátosságai vannak, amelyek más nyelveknél nem vagy csak részben találhatók meg. Ilyenek pl. a magánhangzóknál az időtartam szerinti (rövid és hosszú), a képzés helye szerinti (magas és mély) különbségek, a mássalhangzóknál a kettős mássalhangzók, a zöngés-zöngétlen párok, és még sorolhatnám tovább. E sajátosságokat emeljük ki ezekben a játékos feladatokban. ciklizáló gyakorlatok hangzódifferenciálás (erről bővebben a beszédhallás fejlesztésénél szólok)

38 3. Hallás, beszédhallás fejlesztése hangok felismerése (környezet hangjai, egymás hangja) hiba felismerése a hallott szóban (helyesen kiejtett szavak közé becsempészünk egy helytelenül kiejtettet, melynél előre megbeszélt visszajelzést kell adniuk) hangzófelismerés (hangutánzással már gyakran hangoztatott hangzó felismerése egy adott szóban, felismerés visszajelzése az előre megbeszélt módon) hangzódifferenciálás (hangutánzással, hangzófelismeréssel már jól begyakorolt hangzókkal alkalmazzuk a megkülönböztetéseket):

39 hosszú - rövid zöngés - zöngétlen két hangzó differenciálása

40 hangzási analízis (adott hangzó felismerése a szó elején, végén, közepén) szókeresés a kiválasztott hangzóval (adott hangzó a szó elején, végén, közepén) auditív ritmus fejlesztése (ritmus visszaadása - megnevezése; ugyanez csukott szemmel; ritmus párosítása a vizuálisan neki megfelelő párjával) fonológiai kódolás (mondat szavakra tagolása - szavak szótagokra tagolása - szótagok hangzókra való tagolása) auditív zártság fejlesztése (szó befejezése - szó elejének kitalálása - adott hangzóval szavak keresése - adott szótaggal szavak keresése, stb.)

41 Metakommunikáció A metakommunikáció nem mindig tudatos. A mimika (arcjáték), a pantomimika (testmozgás, sírás, sóhaj, nyögés, stb), a proxemia (távolságtartás) a nyelvi kommunikációt segítheti, de gyakran el is fedi.

42 Az óvónő verbális és nonverbális metakommunikációs közlésének összhangban kell lennie ahhoz, hogy a gyermek számára hiteles és elfogadható legyen mondanivalója. Egyrészt azért, mert a kisgyermekek életkori sajátosságukból adódóan elsősorban a metakommunikációra figyelnek, s csak később, a beszéd és a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan alakul ki figyelmük a verbális közlésekre. Másodsorban azért, hogy megértse a gyermek metakommunikációs közléseit és gondolatait, amit még szavakkal nem tud kifejezni.

43 Metakommunikációs játékok Játék a tekintettel: Állj fel! A gyerekek körben ülnek, egyikük tekintetével megérinti társait. Akin rajtafelejti a szemét, az feláll. Farkasszemnézés: A gyerekek párban állnak. Járás vagy más automatikus cselekvés közben egymás szemébe néznek. Kövesd a mozdulatot: A gyermekek a kezüket vagy a kezükben tartott tárgyat tekintetükkel követik. Szemsugár átadás: A gyerekek körben ülnek, szemkontaktussal vezetik tovább a kört.

44 Játék a gesztusokkal és mimikával Tükörjáték: A gyerekek páronként szemben állnak, egymás gesztusait és mimikáját utánozzák. Amerikából jöttem: Cselekvéssel, stilizált mozdulatokkal mutatnak be egy foglalkozást, szakmát.

45 Találd ki, mit érzek! : A pedagógus arcjátéka és kézmozdulatai alapján megpróbálják kitalálni mit érez az óvónő.

46 Játékok 1. Szókincsgyarapító játékok: Szópárok ellentétek Mit visz a kishajó? /pl. i-vel kezdődő szavak, nehezítés: csak állat, növény / Mondd egy szóval! /gyűjtőfogalmak/

47 2. Mondat-és szövegalkotást fejlesztő játékok Mi van a zsákban? : Jól ismert tárgyakat rejtünk el, mindenki kivesz 1-1 darabot és elmond róla mindent. Szóvonat : Megadunk 2 kezdőszót, és aki logikusan kapcsolódó szót mond, beülhet a vonatba. Álljon elém az a gyümölcs : pl. aki sárga, aztán jöhet a következő tulajdonság amíg minden gyerek oda nem áll.

48 Gyümölcsbarkochba : A játékvezető választ egy gyümölcsöt, és elrejti. A gyerekeknek ki kell találniuk, hogy milyen gyümölcsöt rejtettek el. Kérdéseket kell feltenniük, amire a játékvezető csak igennel vagy nemmel válaszolhat. Az lesz a győztes, aki leghamarabb kitalálja.

49 Gyümölcspárom : Mindenkinek van egy választott gyümölcsneve a képek alapján. Akinél a labda van, dobja egy gyümölcstársának, akiben hasonló tulajdonságot vél felfedezni. Ezután mondja: Én sárga alma vagyok, és citrom, te lehetsz a párom, mert te is sárga vagy.

50 Gyümölcspiac : Annyi széket rakunk, hogy egy gyereknek (a kofának) ne legyen helye. Ő középen áll, és rendezgeti a gyümölcsöket. Ha elkiabálja, hogy kiborult a gyümölcskosár, mindenkinek el kell hagynia a helyét. A kofa eközben széket szerezhet. Nehezítés: Mond két gyümölcsnevet, akik helyet cserélnek. Jellemzőket mond. A sárga gyümölcsök cseréljenek helyet. Cseréljenek helyet a k hanggal kezdődők.

51 Hapci törpe gyümölcsei : Egy gyerek kimegy az ajtó elé, neki kell majd kitalálnia, hogy milyen gyümölcsnevet tüsszent a törpe. Hapci törpe a csoport lesz, és úgy fogják tüsszenteni a gyümölcs nevét, hogy kis csoportokban szótagonként kiáltják azt egyszerre. Ebből a kavalkádból kell felismerni a játékosnak, hogy milyen gyümölcsre gondoltunk.

52 Vettem almát : Körben ülünk, és valaki elkezdi a játékot azzal, hogy azt mondja: vettem almát. A mellette ülő elismétli, és hozzátesz még egy gyümölcsöt. Pl. Vettem almát és körtét. Addig játsszuk, amíg mindenki sorra kerül. Lehet segíteni egymásnak, ha kérik. Könnyítés képeket adni a kezükbe.

53 Gyümölcsök csiribiri nyelven Gyümölcsök titkos nyelven Szótagszámláló karikával Találós kérdések gyümölcsökről, képet kikeresni róla Hangszínjáték magasan, mélyen, állathangon Mondókát egy levegővel, fonálhúzással hangtartás

54 Nekem a gyümölcsről az jut eszembe : Az óvónő elkezdi a beszélgetést: A cseresznyéről az jutott eszembe, amikor gyerekkoromban magasra másztam a cseresznyefán. És tovább adja a szót.

55 Gyümölcsturmix : Térben mozognak a gyerekek, mindegyik egy gyümölcs, amit választott, középen a szakács. Elkiáltja, hogy pl. alma, szilva, ananász, TURMIX! Ekkor ezek a gyümölcsök összekapaszkodva forognak. Vagy Sárga gyümölcsök Turmix!

56 Gyümölcssoroló : Körben állnak vagy ülnek a gyerekek. Mindenki választ egy olyan gyümölcsöt, amit szívesen megenne. A kezdő játékos elmondja saját gyümölcsnevét, és a mellette ülő az előzőét és a sajátját. Körbe haladnak, amíg mindenki sorra kerül. A játékkal megtanulják egymás gyümölcsnevét, és akkor játszhatunk olyan játékokat, ahol tudniuk kell. Képekkel segíthetünk.

57 Gyümölcsmosó : Szabályos körben ülnek a játékosok, mintha gyümölcsmosó tálban lennének. A középen álló gyerek ha elkiáltja magát, hogy HULLÁM BALRÓL, akkor mindenki jobbra átül egy széket. Ha HULLÁM JOBBRÓL, akkor mindenki balra mozdul egyet. Ha MOSÁS van, akkor mindenkinek új széket kell keresnie.

58 Gyümölcskóstoló : A gyerekek bekötött szemmel kóstolgatnak a gyümölcsökből. Közben elmondják, hogy mit éreznek. Milyen az íze, illata, állaga, hőmérséklete. Aztán megnevezik, hogy milyen gyümölcs lehet.

59 Irodalom ajánlása az anyanyelvi, kommunikációs területhez Csabay Katalin könyvei, írásai Gósy Mária könyvei, írásai Játék - Mozgás - Kommunikáció Óvodai Program Komplex Prevenciós Óvodai Program Kuhn Gabriella könyvei, írásai Meixner Ildikó könyvei, írásai Mérei Ferencné könyvei, írásai Montágh Imre könyvei, írásai Sugárné Dr. Kádár Júlia könyvei, írásai Vincze Tamásné könyvei, írásai

60 Iker Gabriella

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Munkánk során nap, mint nap tapasztaljuk, hogy egyre nehezebben és egyre kevesebbet beszélnek a gyerekek. Mi az oka? A mai családoknak egyre

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az olvasásról néhány gondolat

Az olvasásról néhány gondolat A gyermek lelke tiszta lap. Gondold végig, mivel írja tele a könyv, melyet kezébe adsz. /Móricz Zsigmond/ Az olvasásról néhány gondolat Kedves Anyukák! Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek az

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1 4. osztályban. 4.1. Beszédfejlesztés. 4.1.1. A beszédhangok szintje

4. fejezet. Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1 4. osztályban. 4.1. Beszédfejlesztés. 4.1.1. A beszédhangok szintje 27 4. fejezet Nyelvi képességeket fejlesztő feladatok 1 4. osztályban Az olvasási készség sok, már meglévő képességre épül. E területek megfelelő szintje kell munkánk sikerességéhez. A számos részképesség

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. I-VIII. évfolyam

EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. I-VIII. évfolyam I. Általános célok, és feladatok EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA I-VIII. évfolyam A hallássérült tanulók komplex anyanyelvi képességeinek egyéni, differenciált fejlesztése az eltérő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Anyanyelvi játékok az óvodában. Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens

Anyanyelvi játékok az óvodában. Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens Anyanyelvi játékok az óvodában Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens Az anyanyelvi játék mindig szabályjáték. Egyszerre fejlesztési lehetőség és tapasztalatszerzési lehetőség a nyelvi fejlettségre

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Családban mozdul a szó

Családban mozdul a szó Családban mozdul a szó Készítette: Ácsné Gergely Katalin okl. gyógyped.- logopédus Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 2013. november 6. Kettős értelmezés Családban mozdul a szó A beszédfejlődés

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai megsegítés Általános irányelvek A gyógypedagógiai fejlesztés komplex fejlesztés amely a gyermek vagy fiatal erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben