TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK"

Átírás

1 TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK Játékpszichológia A játékpszichológia tantárgy célja, hogy a játék jelenségvilágának fejlődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, valamint szociálpszoichológiai aspektusait ismertté tegye. Feltárja a játék mint fejlődési folyamat evolúciós (filogenetikus), majd ontogenetikus sajátosságait. Kitér a játék diagnosztikus fontosságára. A játék idegrendszeri hátterének közérthető ismertetésével eléri, hogy a hallgatók megértsék a játékkal, játszással kapcsolatos személyiségjellemzők dinamikus és komplex szemléletét. A játék fejlődésének megértése kulcs a tanulási folyamatok és a szocializációs nehézségek rendezése felé is. A játék mint módszer vagy nevelési eszköz elvezet a prevenciós, korrekciós, kompenzációs megoldások irányába, amely olyan kritikus, pl. addikciós problémák felszámolásában is segítségül szolgálhat, mint az ifjúság kultúráját fenyegető káros szenvedélyek köre. A hallgatók értsék meg a korai játékelméletek történeti jelentőségét, fedezzék fel azok részleges igazságtartalmait. Sajátítsák el a játék idegrendszeri háttereinek működésmódjairól azokat az összefoglaló ismereteket, amelyek a diagnosztika és a fejlesztés tervezése szempontjából fontosak. Értsék a játék preventív jelentőségét, tanulják meg a játék korrekciós lehetőségeit, tudjanak dönteni korrekció és kompenzáció között. Legyenek korszerű ismereteik a fejlődési zavarok mibenlétéről, tudjanak a normál és az atipikus fejlődésmenetben közös technikákkal csoportot vezetni, amely munka során megvalósulhat az együttnevelés, az inklúzió. 1

2 Legyen tapasztalatuk az addikciók temperamentumfüggő, vagy környezetfüggő veszélyeztető tényezőiről. Sajátítsanak el olyan csoportvezetői technikákat, amely a játék, a játszás eszközeivel, a közösségnevelés hatókörén belül segít a megküzdési technikák teljesebbé tételében. Benedek László (2005): Játék és pszichoterápia, Könyvfakasztó, Budapest. Grastyán Endre (1985): A játék neurobiológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest. Páli Judit (1995): ʽA játék mint integratív szabályozás. In Stöckert K. (Szerk.). Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Játékvezetés A drámajáték-vezetés fogalma, módszerei. A játékvezető személyisége, szerepei. A dramatikus játék terének fogalma, megteremtése. A dramatikus játék idejének fogalma: spontaneitás, tervezés, szervezés. A játékosok bevonása a játékba. Az animátorok szerepe a játékok struktúrájának alakításában. Játék szöveg nélkül. Játék szöveggel. Az improvizáció fogalma, alkalmazása. A folklórtradíció felhasználásának módszerei. Emberismeret, empátia, tolerancia, kreativitás, csoportdinamizálás, kommunikáció, szervezés és koordináció, emberek motiválása és konfliktuskezelés. Bolton, G.: A tanítási dráma elmélete, Marczibányi Téri Művelődési Központ,

3 Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Segédlet gyakorló drámatanárok számára, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Hagyományismeret A kurzus a magyar néphagyomány ismeretéből adódó segítő erőt kívánja bemutatni a hallgatóknak. A dramatikus népszokásaink hasznos alapot szolgáltatnak a drámapedagógiai munkának. Az esztendő ünnepei, a jeles napok szokásköltészetének megismerésével a pedagógusok sok, személyiséget és közösséget is építő, fejlesztő játékot megtanulhatnak (pünkösdölés, zöldágjárás, kiszehordás, kotyolás, regölés stb). Különös figyelmet szentel a kurzus a nemek, életkorok sajátosságainak megismertetésére, a néprajzi dialektusok speciális szokásainak bemutatására. Cél az, hogy a magyar néphagyomány nyújtotta örökség biztos ismeretével a saját pedagógiai munkájukat megtermékenyítően tudják gazdagítani, kreatívan tudják fejleszteni a hallgatók. Hagyományismeret, közösségépítés, közvetlen emberi kommunikációs készségek fejlesztése a néphagyományok ismerete alapján. Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp. Planétás, Lázár Katalin: Népi Játékok. Bp. Planétás, Kósa László-Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. Bp. Móra kiadó, Bevezetés a drámapedagógiába 3

4 A gyakorló tanárok megismertetése a drámapedagógiával mint reformpedagógiai irányzattal és mint didaktikai módszerrel. A drámapedagógia kialakulása, története irányzatai (DIE, TIE). Az angolszász és a magyarországi drámapedagógia. A dramatikus gyakorlatok különböző típusai, pl.: ismerkedő, munkára hangoló, érzékelés-, beszédkészség fejlesztő gyakorlatok, improvizáció, önismereti és csoportépítő játékok. Drámajáték, globális szimuláció, faluépítés (a helyszín megtervezése, belakása, események, záró drámajáték). A kreatívitás és a játékvezetői kompetencia fejlesztése. A különböző tantárgyak, pl: idegen nyelvek, történelem, magyar irodalom tanításmódszertanának összekapcsolása a drámapedagógiai eljárásokkal. Empátia, tolerancia, kreativitás, konfliktuskezelés, csoportdinamizálás, kommunikáció. Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest Gabnai Katalin (2012): Színházas könyv, Helikon Kiadó, Budapest. Lannert K. István: (2009): A globális szimuláció. DrámaPedagógia Magazin 37 Budapest. Trencsényi László (szerk.) (1993): Reformpedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest. Alternatív iskolák és a drámapedagógia A tantárgy tanításának alapvető gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elő. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a hagyományoktól eltérő pedagógiák történetével, célkitűzéseikkel, a reformpedagógiai és alternatív iskolákban folyó pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. 4

5 Megvizsgáljuk a drámapedagógiát a reformpedagógiai irányzatok tükrében. A hallgató átlátva iskolarendszerünk jellemzőit képes legyen értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat az alternatív pedagógiai elemeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét, átlássa és értse az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az alternatív/reformpedagógiai iskola esélynövelő jelentőségét, képes legyen a különféle pedagógiai jelenségek, problémák felismerésére, vizsgálatára és tudományos igényű elemzésére, a gyerekek, serdülők és ifjak értékvilágát, érdeklődését figyelembe véve képes legyen előmozdítani a tanulók aktív részvételét és együttműködését az iskola életében tanórai és tanórán kívüli programok, tevékenységek, feladatok szervezésével, képes legyen a segítő-támogató, megerősítő kommunikációra, tisztában legyen pedagógiai pluralizmus tudatos érvényesítésével, képes legyen kritikailag elemezni és értékelni az eltérő pedagógiai koncepciókat a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzet tükrében. Bodonyi Edit (2012): Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Klein Sándor-Soponyai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kiadó, Budapest. A drámapedagógia története 5

6 A drámapedagógia kialakulása, legfontosabb irányzatai, képviselői. Külön foglalkozunk Peter Slade, Gavin Bolton, Dorothy Heathcote, Jonathan Neelands és más drámapedagógusok munkásságával. Az angolszász drámapedagógia főbb irányzatai (Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote, Gavin Bolton). A drámapedagógia gyakorlati rendszerezése (Gavin Bolton nyomán). A DIE (Drama in Education dráma a tanításban) és TIE (Theatre in Education színház a tanításban) összehasonlító vizsgálata. A különböző drámapedagógiai irányzatok elemzése, értékelése; A pedagógiai problémák vizsgálata, tudományos igényű elemzése; A kommunikáció fejlesztése. Bolton G: A tanítási dráma elmélete. Bp., Színházi füzetek/ V. Kaposi L.(szerk.): Dráma-pedagógiai olvasókönyv. Bp., Színházi füzetek /VII. Neelands J: Dráma a tanulás szolgálatában. Bp., Színházi füzetek. DRÁMAJÁTÉK STÚDIUMOK Önismereti és autoreflektív gyakorlatok Az önismeret fontossága. Kialakítása, fejlesztése. Az önismeret megszerzésének csoportos módszerei. Az önismereti és autoreflektív gyakorlatok típusai a célok szerint: feszültségoldó, csoportdinamika fejlesztést szolgáló, öntapasztalást, önképfejlesztést, társak megismerését segítő gyakorlatok, csoportmunka lezárásához kapcsolódó, önreflektív gyakorlatok. 6

7 Személyiségfejlődés értékelése, illetve ezek eredményeinek alkalmazása. Önértékelési, önismereti kompetenciák, valamint ezek eredményeinek alkalmazása. Empátia, tolerancia. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp Rudas l.: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kiadó. Bp Rudas L.: Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó. Bp Kreatív, ének-zenei, táncos gyakorlatok A kurzus a magyar népzene és néptánc mint anyanyelv használatára épül. Kodály Zoltán zenepedagógiájának szellemében tevékenykedünk, de a későbbi táncházmozgalom egyéni és csoportos fejlesztő funkcióit is alkalmazzuk. Cél, hogy a hallgató a megtanult magyar néphagyományból eredő zene-, szöveg- és mozgáselemekből kreatívan, szabadon, de hitelesen tudjon építkezni, azokat egyéni önkifejezésmódként legyen képes alkalmazni. Kreativitás, zenei és anyanyelvi szabad és hiteles megnyilatkozás készsége, testbeszédtáncbeszéd alkalmazása. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Bp. MMI Bodza Klára-Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I-V. Bp. Hagyományok háza

8 Antal László: Néptáncpedagógia (Hagyományok Háza, 2002, Budapest). Martin György: Magyar néptánchagyományok (Planétás Kiadó, 1995, Budapest) 17-51, 70-91, , , oldal. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (Planétás Kiadó, 1995, Budapest) 1-41, oldal. Bábjáték A hallgató ismerje: - a mágikus, kultikus, rontó, gyógyító funkciójú bábokat (Afrika; sámánsegítő bábok, mai okkult gyakorlat), - a beavatási szertartások maszkos bábos játékait (indiánok, eszkimók), - az obi-ugor medveünnepet mint ősszínházi formát, - a keleti nagy maszkos, bábos formákat (India, Kína, Tibet, Japán, Indonézia mitológiai-vallási táncdrámáit, bábjátékait), és legyen képes e formagazdag bábkultúrák komplex elemzésére. Ismerje továbbá - az esztétikai funkciójú japán bábszínházat, a bunra-kut, a maszkos No, a kabuki színházat, - a perzsa, török vásári bábjátékot, - a mohamedán népek árnyjátékait, - az európai bábjáték fejlődésének útjait a kezdetektől napjainkig, - az ókori (egyiptomi, görög, római), a középkori (angol, spanyol, olasz) templomi, körmeneti bábokat, bábos szekereket, - a német, cseh mechanikus világórákat, automata bábokat. Legyen tisztában a commedia dell arte bábszínházi örökségével (zannik). Ismerje továbbá - a barokk marionett bábszínházat, az Opera dei puppi-lovagjáték műfaját, - a vásári bábjátékok 2 ágú családfáját, a Pulcinella és a Kasperi típusút, - a romantika bábfilozófiáját (George Sand), 8

9 - a báb és a modern képzőművészet kapcsolatát (Picasso, Klee), - a pedagógiai bábjáték, - a családi bábjáték, - a kortárs bábszínház fő irányzatait, kísérleteit. Magyar bábtörténet: Ismertetni a fenti korok, irányok hazai vetületeit: - a titiri bábtáncoltatást, a passiójáték bábjait, - a farsangi, szüreti alakoskodások bábjait, maszkáit (kukák, duszák, busók, kiszék, bakkusok), - az Eszterházyak kastélybábszínházát, - a vándorbábos dinasztiák tevékenységét (Hincz, Kemény család). Művészettudatosság és kifejezőkészség, kreativitás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Tömöry Márta: Mikor a bábok még istenek voltak, Kráter Műhely Egyesület, Kemény Henrik: Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig, Korngut-Kemény Alapítvány, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok Az ünnepek jelentősége, az ünneplés pszichológiai, szociális és kognitív funkciói. Jeles ünnepek nálunk és a világban. Iskoladrámák és az iskolai színjátszás hagyományai Magyarországon. Hogyan ünnepeljünk és hogyan ne? Ünnepi műsorok szerkesztésének gyakorlata és módszerei. A szociális média szerepe az ünneplésben. 9

10 Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önmegvalósítás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása, kooperáció, szervezés, szerkesztés. Demeter J.: Színjátéktípusok a magyarországi iskolai színjátszásban, in Barokk színház barokk dráma, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1997, Szabó Ildikó: Nemzeti ünnepek az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, július-augusztus, Ujváry Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások I-III. Debrecen, Drámajáték a tanítás szolgálatában A tapasztalati tanulás és a drámajáték kapcsolata. A multiszenzoriális módszerek az iskolában. A dramatizálás típusai és lehetőségeik. A népi játékkincs szerepe a tanításban. Kognitív, pszichológiai, szociális és fizikai fejlesztés drámajátékok segítségével. Művészet és iskola. A tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználása Kultúra és közösség kapcsolatában rejlő lehetőségek kiaknázása Kreativitás Játék és tanulás összekapcsolása 10

11 Bolton, G.: A tanítási dráma elmélete, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Segédlet gyakorló drámatanárok számára, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Pazonyi J.: A versdramaturgia a szövegértés fejlesztésében. Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben Dunaújváros. Improvizációk A színházi "Improvizációk" keretében a hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb színészpedagógusok ilyen irányú munkásságával, köztük is kiemelt helyen Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Brecht tevékenységével és hatásával, s mindezt a saját kompetenciaszintükön alkalmazva gyakorlott szakember irányításával szituációs gyakorlatokat végeznek. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, csoportdinamizálás. Anne Bogart, Tina Landau: A practical guide to Viewpoints and Composition. Theatre Communications Group, Dr. Killár Kovács Katalin: Játék, improvizáció, színészet (a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem kiadója, Szakértői dráma 11

12 A szimuláció, a globális szimuláció, a szakértői dráma fogalma, típusai, alkalmazása a különböző tantárgyak tanításában; pl: idegen nyelv, magyar irodalom, történelem, földrajz stb. A konferenciajáték szabályai és alkalmazása. A tanár-szerepben, a szerepbe lépés céljai, formái. Drámaszerkezetek (stratégiák és technikák). A gyakorlatban is megvalósítunk különböző szakértői játékokat és elemezzük azok használatát. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önmegvalósítás, csoportdinamizálás, empátia, tolerancia. Molnár A.: Idegennyelv-tanítás-másképpen (?) Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. Bp Eötvös J. Könyvkiadó. Medgyes P.: A kommunikatív nyelvoktatás. Bp., Eötvös J. Könyvkiadó, Poór Z.: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét, DRAMATURGIAI STÚDIUMOK Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája Passiók diákelőadásai. A XVII-XVIII. század középiskolai drámái Európában és Magyarországon. 12

13 A magyarországi jezsuita, pálos, piarista és minorita iskoladrámák, protestáns hagyományok. A Scola ludens mozgalom tapasztalatainak megismertetése. A hallgató - Ismeri az egyházi iskolák jelentős hagyományát, az iskoladrámát. - Képes az iskoladrámák tartalmait, formai elemeit megfelelő helyzetben alkalmazni tanári munkájában. - Szakmai identitását erősíti az az érzelmekkel telített tudat, hogy a drámapedagógia hagyományrendszere hazánkban több évszázadra tekint vissza. Kilián István: A piarista dráma és színjáték a XVII-XVIII. században. Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján. Universitas [Budapest] Kilián István: ʽIskoladrámák = A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Szerk: SIPOS Lajos. Budapest, Kerényi Ferenc szerk., 1995: Iskoladrámák, 18. század. A magyar dráma gyöngyszemei. Budapest: Unikornis. Hont Ferenc, 1940: Az eltűnt magyar színjáték. Budapest: Officina. Dramaturgia- és színháztörténet A mimézis fogalmának jelentésváltozásai a görög színháztól napjainkig. Kultuszok és kultuszváltók. Héroszok és heroinák drámai szüzséi a kezdetektől napjainkig. Vallási szinkretizmus keresztény keretben (a liturgikus drámától a misztériumjátékon át a reneszánsz színházáig). 13

14 A színészet fenomenológiája. A színész születése és státusváltói a sámántól a sztárig. A színház mint társadalmi intézmény az ókortól napjainkig. A különböző irányzatok elemzése, értékelése. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Arisztotelész, 1974: Poétika. Budapest, Magyar Helikon. Bahtyin, Mihail M., 1982: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest: Európa. Barba, Eugenio, 1998: A kathákali-színház. Ford. Renner Zsuzsanna. In. Világszínház tavasz Honti Katalin: Színház. Típusok és alapfogalmak. Corvina. Tudástár Színházi előadás-elemzés I., II. A tantárgy kortárs színházi előadások tetszőleges korpuszával foglalkozik a célból, hogy megismertesse a hallgatókat megközelítésük módozataival (az előadáselemzés különböző technikáival) és komplex értelmezésük lehetőségeivel. Csoportdinamika, empátia, tolerancia, kreativitás. 14

15 Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások. Argumentum, Metz Katalin: Hetedhét határon túli gongütések. Magyar Szemle Alapítvány, Ablonczy László: A megélt színház. Püski, Bp Patrice Pavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Patrice Pavis: Színházi szótár. L Harmattan Kiadó, Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház A századelő magyar zenei életének nagymesterei, Bartók és Kodály a népi műveltség, a népzene és a dramatikus műfajok megismerése és alkotó újrafogalmazása révén váltak jellegadóvá nemcsak a magyar művészeti életben, hanem világszerte. Munkásságuk közvetlenül is visszahatott a szellemi néprajz és a kulturális antropológia mint új diszciplínák fejlődésére. Az ő nyomdokaikon haladva ez a kurzus az elmélet és a gyakorlat tükrében kíván lehetőséget teremteni a jelenlegi színházi életben eddig be nem vezetett, vagy következetlenül használt fogalmak és nem kellően körülhatárolt témakörök tisztázására (pl. preteatralitás, rituális színház, szakrális színház, magyar drámai alkat, hagyományos magyar színházi nyelv, népi vallásosság, szakrális dramatikus népi színjáték, közösségi rítusok, etnicitás, szimbolikus kódok, szinkretizmus stb.). A kurzus ráirányítja a figyelmet a közép-európai térség kulturális tradícióiban rejlő potenciálra, azokra a Nyugat-Európában jobbára még ismeretlen színházi mozgalmakra és tudományos teljesítményekre, melyek az utóbbi ötven év során, hazai talajon születtek meg, s melyekre joggal lehetünk büszkék. Az intézményi projektet leképező kurzus során együttműködünk a párizsi Világ Kultúráinak Házával (Maison des Cultures du Monde), az immateriális szellemi örökség egyik központjával. Kiterjedt dokumentációval rendelkeznek a világ archaikus, teátrális, ünnepi formáinak tárgykörében, valamint népzenei felvételek tekintetében. Együttműködünk továbbá a Néprajzi Múzeummal, a Hagyományok Házával és a MANDA-val mint az e témákban legjelentősebb magyar archívumokkal, valamint a Nemzeti Színházzal, melynek célkitűzése 15

16 többek között a Kárpát-medence népeinek körében még élő, de nyugaton már kuriózum számba menő archaikus, szakrális dramatikus formák (előbb) hazai, majd külföldi bemutatása. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Barba, Eugenio-Savarese, Nicola: Un dictionnaire d anthropologie théâtrale: L Energie qui danse, Bouffeneries no , ISTA, Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram Kiadó, Pilinszky János: Tanulmányok, esszék, cikkek. Századvég Budapest Színházlátogatás I., II. A tárgy rövid leirása A hallgatók a KRE BTK Színháztudományi Tanszék munkájában részt vevő rendezők operatív és szakmai segítségével szervezett színházlátogatáson vesznek részt budapesti és vidéki színházakban, bepillantást nyerve ezáltal az élő színházi gyakorlatba is. (Nemzeti Színház, Szegedi Nemzeti Színház, Katona József Színház, Bárka, a Színművészeti Egyetem előadásai stb.) Előadás-elemzés, művészeti tudatosság és kifejezőképesség, színházi előadók kulturális kontextusba helyezése, színházi fogalomhasználat elsajátítása. 16

17 Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások. Argumentum, Patrice Pavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Patrice Pavis: Színházi szótár. L Harmattan Kiadó, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok A tárgy rövid leirása A kurzus keretében a hallgatók a drámaolvasás és a színpadra vitt előadás közötti stációval ismerkednek. A megelevenítő belső olvasás hangossá tételével közelebb kerülnek a színházi alkotás azon fázisához, mely az olvasópróbákon zajlik. A felolvasó színházi gyakorlatok tárgyát részben a magyar drámahagyomány egyes kiemelkedő alkotásai, másrészt a hallgatók saját választásai alkotják. Előadói készségek fejlesztése, dramaturgiai készségek fejlesztése; művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Felolvasandó szövegek, drámák (klasszikus és kortárs), pl.: Borbély Szilárd: Halotti pompa. Kalligram Könyvkiadó, Molière: A fösvény. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964, Bp. Shakespeare: Hamlet. AKKORD KIADÓ KFT., 2006., Budapest. Visky András: Tanítványok. DRAMATIKUS MÓDSZEREK A NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN Fejlődéslélektan a gyakorlatban 17

18 A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a szocializáció folyamatával, színtereivel és az e folyamatot meghatározó főbb tényezőkkel. Fejleszteni kívánjuk a pedagógusok képességeit a különböző korosztályok életkori sajátosságainak felismerésére, a természetes fejlődési jellegzetességek elkülönítésére a problémás (deviáns, már patológiába hajló) jelenségektől. Bemutatni, hogy milyen lélektani törvényszerűségek érvényesülnek a különböző nevelési helyzetekben, és milyen módszerekkel és eszközökkel befolyásolhatja a nevelő fejlesztő módon és hatékonyan a személyiség kibontakozásának folyamatát. Gyakorló pedagógusokról lévén szó az elméleti ismeretek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyes pedagógiai helyzetekben megélt tapasztalatok, esetek megbeszélésére, elemzésére. Képesség a szocializáció részfolyamatinak feltárására, elemzésére és értékelésére. Módszertani jártasság a szocializációs folyamatok konstruktív befolyásolására, a szociometria módszerének megismerése. Képesség a korosztályi, illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez. Felelősségérzet az egyén iránt, annak speciális igényeinek felismerésével és tiszteletben tartásával. A DSM-IV diagnosztikai kritériumai. Zsebkönyv, Animula Egyesület, Budapest, Atkinson: Pszichológia. Osiris-Századvég, 1995, és minden későbbi kiadás. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bernáth Solymosi: Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia, Budapest, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában 18

19 A tárgy célja művészetterápiás irányok és gyakorlatok megismertetése a hallgatókkal. Az elméleti ismeretek mellett a hallgatók gyakorlati tapasztalatokkal, saját élmény-alapú készségfejlesztő tevékenység révén mélyítik el ismereteiket és a művészetterápiával kapcsolódó érzékenységüket. A hallgatók tereptanulmányaik során megtapasztalják, hogy a művészi tevékenység hogyan kínál lehetőséget az élmények alkotás síkján történő ismételt átélésére, újrastrukturálására. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önismeret. Boldizsár Ildikó: Meseterápia - Mesék a gyógyításban és a mindennapokban (Magvető Könyvkiadó, Halász László (szerk.,): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Halász László: A freudi művészetpszichológia Freud, az író. Gondolat Kiadó, Budapest, Schuster, Martin: Művészetlélektan. Panem Kiadó, Budapest, Vigotszkij, L. Sz.: Művészetpszichológia. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban A dramatikus gyakorlatok, drámajátékok alkalmazása a hit- és erkölcstan tantárgy tanításában korosztálytól függően, illetve Bibliai történetek dramatizálása. Bevezetés a bibliodrámába (annak kialakulás, irányzatai)- Bibliaismeret, kreativitás, csoportdinamizálás, kommunikáció. Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, Budapest,

20 Else Natalie Warns, Heinrich Fallner: Jerikó rózsája - A bibliodráma kézikönyve. Kálvin Kiadó, Budapest, Nyári Péter, Sarkadi Emil (szerk.) Bibliodráma. Harmat Kiadó, Budapest, Vers- és prózamondás A szemináriumon a beszédtechnika alapgyakorlatait elvégezzük. A verbális anyanyelvi műveltség fejlesztése érdekében megismerkedünk a magyar nyelvjárások sajátosságaival, a szóbeli kompetenciák fejlesztése érdekében nyelvhelyességi, szókincsfejlesztési gyakorlatokat végzünk. A nyilvános beszéd különféle módjait és szituációit gyakoroljuk, figyelve a testbeszéd és a paralingviszikai jegyek fontosságára. Az egyik cél az, hogy a hallgató magyar nyelvű szóbeli megnyilatkozásait képes legyen tudatosan, helyesen, választékosan, meggyőzően, határozottan, stílusosan végezni. A másik cél az, hogy a kifejező színpadi versés prózamondás kompetenciáit elsajátítsa. Beszédkészség, nyelvhelyesség, nyilvános beszéd és színpadi kifejező előadás készsége. Montágh Imre: Tiszta beszéd. Bp. Holnap, Hernád Sándor: Beszédművelés. Bp. Osiris, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként és a NAT-ban (irodalom, történelem, idegen nyelv, hit- és erkölcstan, osztályfőnöki óra) 20

21 A Nemzeti Alaptanterv 1995-ben modernizációs tartalomként jelenítette meg a Művészet műveltségterületbe rendezve a drámát és a táncot. (Ezzel az előírással és a NAT változásaiban is folyamatosan megőrizve kifejezésre jut, hogy az általános képzés tartalmai közt, mint diszciplína (tartalom)alkotó elem, jelen van az a tudás- és kompetenciaanyag, amit hagyományosan drámának (daramatikus tevékenységnek stb. nevezünk). A tárgy megfogalmazásában az az erő jut kifejezésre, mely a személyiségfejlesztésben és a közösségfejlesztésben, identitáskeresésben érvényesül, s a drámához, dramatikus cselekvéshez kötődik. {Megjegyezzük, hogy ettől függetlenül a módszertani szabadság jegyében a drámát mint tanítási metodikát bármely tantárgyhoz szabad alkalmazni a humán (művészeti) tárgyak mellett már természettudományos helyi tantervekben, vagy társadalmi ismereteket, kompetenciákat tartalmazó tantárgyakban is -- pl. ember- társadalom- és erkölcsismeret is jelent meg dramatikus tevékenység. Hasonló a kettős szerepe a táncnak is -- pl. ének-zene, történelem stb. tantárgyak tartalmainak közvetítése során is alkalmazható.} Megvizsgáljuk a drámajátékok használatát különböző szaktantárgyak tanításában. Ismerje a NAT és más szabályzó dokumentumok indítványait és előírásait a dráma iskolai alkalmazására. Képes legyen a helyi tantervben, tanmenetben, óravázlatban adekvát módon és helyen alkalmazni a drámát mint tartalmat és/vagy mint tanítási-nevelési módszert. Elkötelezett legyen a drámapedagógia nevelői-oktatói alkalmazása iránt. Gabnai Katalin: A drámapedagógia hazai legitimációja. In. Báthory-Falus (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris Könyvkiadó, Kaposi László (szerk.): Különszám. Tánc és dráma. Drámapedagógiai Magazin Trencsényi László: Egy kötet előszava. In. uő: (szerk.) Tananyagfejlesztés az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Új Helikon Bt, A szakdolgozatírás módszertana 21

22 A szeminárium során a hallgatók tökéletesítik a korábbi tanulmányaik során megszerzett tudást a tartalmilag és formailag korrekt szakdolgozat elkészítésének lépéseiről. Kutatásmódszertani készségek fejlesztése, a magyar tudományos életben előírt hivatkozási, idézési rendszerek biztos kezelése. 22

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Dráma és tánc 5. évfolyam

Dráma és tánc 5. évfolyam Dráma és tánc 5. évfolyam 1. MŰVELTSÉGI TERÜLET Dráma és tánc 1.1 A tanterv alapjai és forrásai - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3 Dr. Páli Judit BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: 30 + 0 Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) A tantárgycsoport célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse Kodály Zoltán

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*...

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*... Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola drámaképzés Helyi tanterv Gimnáziumi specializáció szerkesztette: Tóth Zoltán dráma munkaközösségvezető Pécs, 2011. június 15. helyi tanterv drámaképzés 371

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A DEBRECENI

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben