TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK"

Átírás

1 TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK Játékpszichológia A játékpszichológia tantárgy célja, hogy a játék jelenségvilágának fejlődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, valamint szociálpszoichológiai aspektusait ismertté tegye. Feltárja a játék mint fejlődési folyamat evolúciós (filogenetikus), majd ontogenetikus sajátosságait. Kitér a játék diagnosztikus fontosságára. A játék idegrendszeri hátterének közérthető ismertetésével eléri, hogy a hallgatók megértsék a játékkal, játszással kapcsolatos személyiségjellemzők dinamikus és komplex szemléletét. A játék fejlődésének megértése kulcs a tanulási folyamatok és a szocializációs nehézségek rendezése felé is. A játék mint módszer vagy nevelési eszköz elvezet a prevenciós, korrekciós, kompenzációs megoldások irányába, amely olyan kritikus, pl. addikciós problémák felszámolásában is segítségül szolgálhat, mint az ifjúság kultúráját fenyegető káros szenvedélyek köre. A hallgatók értsék meg a korai játékelméletek történeti jelentőségét, fedezzék fel azok részleges igazságtartalmait. Sajátítsák el a játék idegrendszeri háttereinek működésmódjairól azokat az összefoglaló ismereteket, amelyek a diagnosztika és a fejlesztés tervezése szempontjából fontosak. Értsék a játék preventív jelentőségét, tanulják meg a játék korrekciós lehetőségeit, tudjanak dönteni korrekció és kompenzáció között. Legyenek korszerű ismereteik a fejlődési zavarok mibenlétéről, tudjanak a normál és az atipikus fejlődésmenetben közös technikákkal csoportot vezetni, amely munka során megvalósulhat az együttnevelés, az inklúzió. 1

2 Legyen tapasztalatuk az addikciók temperamentumfüggő, vagy környezetfüggő veszélyeztető tényezőiről. Sajátítsanak el olyan csoportvezetői technikákat, amely a játék, a játszás eszközeivel, a közösségnevelés hatókörén belül segít a megküzdési technikák teljesebbé tételében. Benedek László (2005): Játék és pszichoterápia, Könyvfakasztó, Budapest. Grastyán Endre (1985): A játék neurobiológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest. Páli Judit (1995): ʽA játék mint integratív szabályozás. In Stöckert K. (Szerk.). Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Játékvezetés A drámajáték-vezetés fogalma, módszerei. A játékvezető személyisége, szerepei. A dramatikus játék terének fogalma, megteremtése. A dramatikus játék idejének fogalma: spontaneitás, tervezés, szervezés. A játékosok bevonása a játékba. Az animátorok szerepe a játékok struktúrájának alakításában. Játék szöveg nélkül. Játék szöveggel. Az improvizáció fogalma, alkalmazása. A folklórtradíció felhasználásának módszerei. Emberismeret, empátia, tolerancia, kreativitás, csoportdinamizálás, kommunikáció, szervezés és koordináció, emberek motiválása és konfliktuskezelés. Bolton, G.: A tanítási dráma elmélete, Marczibányi Téri Művelődési Központ,

3 Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Segédlet gyakorló drámatanárok számára, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Hagyományismeret A kurzus a magyar néphagyomány ismeretéből adódó segítő erőt kívánja bemutatni a hallgatóknak. A dramatikus népszokásaink hasznos alapot szolgáltatnak a drámapedagógiai munkának. Az esztendő ünnepei, a jeles napok szokásköltészetének megismerésével a pedagógusok sok, személyiséget és közösséget is építő, fejlesztő játékot megtanulhatnak (pünkösdölés, zöldágjárás, kiszehordás, kotyolás, regölés stb). Különös figyelmet szentel a kurzus a nemek, életkorok sajátosságainak megismertetésére, a néprajzi dialektusok speciális szokásainak bemutatására. Cél az, hogy a magyar néphagyomány nyújtotta örökség biztos ismeretével a saját pedagógiai munkájukat megtermékenyítően tudják gazdagítani, kreatívan tudják fejleszteni a hallgatók. Hagyományismeret, közösségépítés, közvetlen emberi kommunikációs készségek fejlesztése a néphagyományok ismerete alapján. Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp. Planétás, Lázár Katalin: Népi Játékok. Bp. Planétás, Kósa László-Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. Bp. Móra kiadó, Bevezetés a drámapedagógiába 3

4 A gyakorló tanárok megismertetése a drámapedagógiával mint reformpedagógiai irányzattal és mint didaktikai módszerrel. A drámapedagógia kialakulása, története irányzatai (DIE, TIE). Az angolszász és a magyarországi drámapedagógia. A dramatikus gyakorlatok különböző típusai, pl.: ismerkedő, munkára hangoló, érzékelés-, beszédkészség fejlesztő gyakorlatok, improvizáció, önismereti és csoportépítő játékok. Drámajáték, globális szimuláció, faluépítés (a helyszín megtervezése, belakása, események, záró drámajáték). A kreatívitás és a játékvezetői kompetencia fejlesztése. A különböző tantárgyak, pl: idegen nyelvek, történelem, magyar irodalom tanításmódszertanának összekapcsolása a drámapedagógiai eljárásokkal. Empátia, tolerancia, kreativitás, konfliktuskezelés, csoportdinamizálás, kommunikáció. Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest Gabnai Katalin (2012): Színházas könyv, Helikon Kiadó, Budapest. Lannert K. István: (2009): A globális szimuláció. DrámaPedagógia Magazin 37 Budapest. Trencsényi László (szerk.) (1993): Reformpedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest. Alternatív iskolák és a drámapedagógia A tantárgy tanításának alapvető gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pedagógiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elő. A kurzus célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a hagyományoktól eltérő pedagógiák történetével, célkitűzéseikkel, a reformpedagógiai és alternatív iskolákban folyó pedagógiai munkával, és azzal, hogy mit is jelent egy ilyen intézményben pedagógusnak lenni. 4

5 Megvizsgáljuk a drámapedagógiát a reformpedagógiai irányzatok tükrében. A hallgató átlátva iskolarendszerünk jellemzőit képes legyen értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat az alternatív pedagógiai elemeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét, átlássa és értse az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az alternatív/reformpedagógiai iskola esélynövelő jelentőségét, képes legyen a különféle pedagógiai jelenségek, problémák felismerésére, vizsgálatára és tudományos igényű elemzésére, a gyerekek, serdülők és ifjak értékvilágát, érdeklődését figyelembe véve képes legyen előmozdítani a tanulók aktív részvételét és együttműködését az iskola életében tanórai és tanórán kívüli programok, tevékenységek, feladatok szervezésével, képes legyen a segítő-támogató, megerősítő kommunikációra, tisztában legyen pedagógiai pluralizmus tudatos érvényesítésével, képes legyen kritikailag elemezni és értékelni az eltérő pedagógiai koncepciókat a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzet tükrében. Bodonyi Edit (2012): Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Klein Sándor-Soponyai Dóra (2011): A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kiadó, Budapest. A drámapedagógia története 5

6 A drámapedagógia kialakulása, legfontosabb irányzatai, képviselői. Külön foglalkozunk Peter Slade, Gavin Bolton, Dorothy Heathcote, Jonathan Neelands és más drámapedagógusok munkásságával. Az angolszász drámapedagógia főbb irányzatai (Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote, Gavin Bolton). A drámapedagógia gyakorlati rendszerezése (Gavin Bolton nyomán). A DIE (Drama in Education dráma a tanításban) és TIE (Theatre in Education színház a tanításban) összehasonlító vizsgálata. A különböző drámapedagógiai irányzatok elemzése, értékelése; A pedagógiai problémák vizsgálata, tudományos igényű elemzése; A kommunikáció fejlesztése. Bolton G: A tanítási dráma elmélete. Bp., Színházi füzetek/ V. Kaposi L.(szerk.): Dráma-pedagógiai olvasókönyv. Bp., Színházi füzetek /VII. Neelands J: Dráma a tanulás szolgálatában. Bp., Színházi füzetek. DRÁMAJÁTÉK STÚDIUMOK Önismereti és autoreflektív gyakorlatok Az önismeret fontossága. Kialakítása, fejlesztése. Az önismeret megszerzésének csoportos módszerei. Az önismereti és autoreflektív gyakorlatok típusai a célok szerint: feszültségoldó, csoportdinamika fejlesztést szolgáló, öntapasztalást, önképfejlesztést, társak megismerését segítő gyakorlatok, csoportmunka lezárásához kapcsolódó, önreflektív gyakorlatok. 6

7 Személyiségfejlődés értékelése, illetve ezek eredményeinek alkalmazása. Önértékelési, önismereti kompetenciák, valamint ezek eredményeinek alkalmazása. Empátia, tolerancia. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp Rudas l.: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kiadó. Bp Rudas L.: Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó. Bp Kreatív, ének-zenei, táncos gyakorlatok A kurzus a magyar népzene és néptánc mint anyanyelv használatára épül. Kodály Zoltán zenepedagógiájának szellemében tevékenykedünk, de a későbbi táncházmozgalom egyéni és csoportos fejlesztő funkcióit is alkalmazzuk. Cél, hogy a hallgató a megtanult magyar néphagyományból eredő zene-, szöveg- és mozgáselemekből kreatívan, szabadon, de hitelesen tudjon építkezni, azokat egyéni önkifejezésmódként legyen képes alkalmazni. Kreativitás, zenei és anyanyelvi szabad és hiteles megnyilatkozás készsége, testbeszédtáncbeszéd alkalmazása. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Bp. MMI Bodza Klára-Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I-V. Bp. Hagyományok háza

8 Antal László: Néptáncpedagógia (Hagyományok Háza, 2002, Budapest). Martin György: Magyar néptánchagyományok (Planétás Kiadó, 1995, Budapest) 17-51, 70-91, , , oldal. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (Planétás Kiadó, 1995, Budapest) 1-41, oldal. Bábjáték A hallgató ismerje: - a mágikus, kultikus, rontó, gyógyító funkciójú bábokat (Afrika; sámánsegítő bábok, mai okkult gyakorlat), - a beavatási szertartások maszkos bábos játékait (indiánok, eszkimók), - az obi-ugor medveünnepet mint ősszínházi formát, - a keleti nagy maszkos, bábos formákat (India, Kína, Tibet, Japán, Indonézia mitológiai-vallási táncdrámáit, bábjátékait), és legyen képes e formagazdag bábkultúrák komplex elemzésére. Ismerje továbbá - az esztétikai funkciójú japán bábszínházat, a bunra-kut, a maszkos No, a kabuki színházat, - a perzsa, török vásári bábjátékot, - a mohamedán népek árnyjátékait, - az európai bábjáték fejlődésének útjait a kezdetektől napjainkig, - az ókori (egyiptomi, görög, római), a középkori (angol, spanyol, olasz) templomi, körmeneti bábokat, bábos szekereket, - a német, cseh mechanikus világórákat, automata bábokat. Legyen tisztában a commedia dell arte bábszínházi örökségével (zannik). Ismerje továbbá - a barokk marionett bábszínházat, az Opera dei puppi-lovagjáték műfaját, - a vásári bábjátékok 2 ágú családfáját, a Pulcinella és a Kasperi típusút, - a romantika bábfilozófiáját (George Sand), 8

9 - a báb és a modern képzőművészet kapcsolatát (Picasso, Klee), - a pedagógiai bábjáték, - a családi bábjáték, - a kortárs bábszínház fő irányzatait, kísérleteit. Magyar bábtörténet: Ismertetni a fenti korok, irányok hazai vetületeit: - a titiri bábtáncoltatást, a passiójáték bábjait, - a farsangi, szüreti alakoskodások bábjait, maszkáit (kukák, duszák, busók, kiszék, bakkusok), - az Eszterházyak kastélybábszínházát, - a vándorbábos dinasztiák tevékenységét (Hincz, Kemény család). Művészettudatosság és kifejezőkészség, kreativitás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Tömöry Márta: Mikor a bábok még istenek voltak, Kráter Műhely Egyesület, Kemény Henrik: Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig, Korngut-Kemény Alapítvány, Iskolai színjáték, ünnepi műsorok Az ünnepek jelentősége, az ünneplés pszichológiai, szociális és kognitív funkciói. Jeles ünnepek nálunk és a világban. Iskoladrámák és az iskolai színjátszás hagyományai Magyarországon. Hogyan ünnepeljünk és hogyan ne? Ünnepi műsorok szerkesztésének gyakorlata és módszerei. A szociális média szerepe az ünneplésben. 9

10 Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önmegvalósítás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása, kooperáció, szervezés, szerkesztés. Demeter J.: Színjátéktípusok a magyarországi iskolai színjátszásban, in Barokk színház barokk dráma, szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Debrecen, 1997, Szabó Ildikó: Nemzeti ünnepek az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, július-augusztus, Ujváry Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások I-III. Debrecen, Drámajáték a tanítás szolgálatában A tapasztalati tanulás és a drámajáték kapcsolata. A multiszenzoriális módszerek az iskolában. A dramatizálás típusai és lehetőségeik. A népi játékkincs szerepe a tanításban. Kognitív, pszichológiai, szociális és fizikai fejlesztés drámajátékok segítségével. Művészet és iskola. A tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználása Kultúra és közösség kapcsolatában rejlő lehetőségek kiaknázása Kreativitás Játék és tanulás összekapcsolása 10

11 Bolton, G.: A tanítási dráma elmélete, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Segédlet gyakorló drámatanárok számára, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Pazonyi J.: A versdramaturgia a szövegértés fejlesztésében. Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben Dunaújváros. Improvizációk A színházi "Improvizációk" keretében a hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb színészpedagógusok ilyen irányú munkásságával, köztük is kiemelt helyen Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Brecht tevékenységével és hatásával, s mindezt a saját kompetenciaszintükön alkalmazva gyakorlott szakember irányításával szituációs gyakorlatokat végeznek. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, csoportdinamizálás. Anne Bogart, Tina Landau: A practical guide to Viewpoints and Composition. Theatre Communications Group, Dr. Killár Kovács Katalin: Játék, improvizáció, színészet (a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem kiadója, Szakértői dráma 11

12 A szimuláció, a globális szimuláció, a szakértői dráma fogalma, típusai, alkalmazása a különböző tantárgyak tanításában; pl: idegen nyelv, magyar irodalom, történelem, földrajz stb. A konferenciajáték szabályai és alkalmazása. A tanár-szerepben, a szerepbe lépés céljai, formái. Drámaszerkezetek (stratégiák és technikák). A gyakorlatban is megvalósítunk különböző szakértői játékokat és elemezzük azok használatát. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önmegvalósítás, csoportdinamizálás, empátia, tolerancia. Molnár A.: Idegennyelv-tanítás-másképpen (?) Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból. Bp Eötvös J. Könyvkiadó. Medgyes P.: A kommunikatív nyelvoktatás. Bp., Eötvös J. Könyvkiadó, Poór Z.: A kommunikatív szemlélet megvalósulási formái a gyermekkori nyelvoktatásban. Kecskemét, DRAMATURGIAI STÚDIUMOK Iskoladrámák, passiók, szertartások dramaturgiája Passiók diákelőadásai. A XVII-XVIII. század középiskolai drámái Európában és Magyarországon. 12

13 A magyarországi jezsuita, pálos, piarista és minorita iskoladrámák, protestáns hagyományok. A Scola ludens mozgalom tapasztalatainak megismertetése. A hallgató - Ismeri az egyházi iskolák jelentős hagyományát, az iskoladrámát. - Képes az iskoladrámák tartalmait, formai elemeit megfelelő helyzetben alkalmazni tanári munkájában. - Szakmai identitását erősíti az az érzelmekkel telített tudat, hogy a drámapedagógia hagyományrendszere hazánkban több évszázadra tekint vissza. Kilián István: A piarista dráma és színjáték a XVII-XVIII. században. Iskolai színjátékaink témarendje egy reprezentatív jezsuita minta és a teljes piarista felmérés alapján. Universitas [Budapest] Kilián István: ʽIskoladrámák = A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Szerk: SIPOS Lajos. Budapest, Kerényi Ferenc szerk., 1995: Iskoladrámák, 18. század. A magyar dráma gyöngyszemei. Budapest: Unikornis. Hont Ferenc, 1940: Az eltűnt magyar színjáték. Budapest: Officina. Dramaturgia- és színháztörténet A mimézis fogalmának jelentésváltozásai a görög színháztól napjainkig. Kultuszok és kultuszváltók. Héroszok és heroinák drámai szüzséi a kezdetektől napjainkig. Vallási szinkretizmus keresztény keretben (a liturgikus drámától a misztériumjátékon át a reneszánsz színházáig). 13

14 A színészet fenomenológiája. A színész születése és státusváltói a sámántól a sztárig. A színház mint társadalmi intézmény az ókortól napjainkig. A különböző irányzatok elemzése, értékelése. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Arisztotelész, 1974: Poétika. Budapest, Magyar Helikon. Bahtyin, Mihail M., 1982: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest: Európa. Barba, Eugenio, 1998: A kathákali-színház. Ford. Renner Zsuzsanna. In. Világszínház tavasz Honti Katalin: Színház. Típusok és alapfogalmak. Corvina. Tudástár Színházi előadás-elemzés I., II. A tantárgy kortárs színházi előadások tetszőleges korpuszával foglalkozik a célból, hogy megismertesse a hallgatókat megközelítésük módozataival (az előadáselemzés különböző technikáival) és komplex értelmezésük lehetőségeivel. Csoportdinamika, empátia, tolerancia, kreativitás. 14

15 Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások. Argumentum, Metz Katalin: Hetedhét határon túli gongütések. Magyar Szemle Alapítvány, Ablonczy László: A megélt színház. Püski, Bp Patrice Pavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Patrice Pavis: Színházi szótár. L Harmattan Kiadó, Az archaikus dramatikus formák és a rituális színház A századelő magyar zenei életének nagymesterei, Bartók és Kodály a népi műveltség, a népzene és a dramatikus műfajok megismerése és alkotó újrafogalmazása révén váltak jellegadóvá nemcsak a magyar művészeti életben, hanem világszerte. Munkásságuk közvetlenül is visszahatott a szellemi néprajz és a kulturális antropológia mint új diszciplínák fejlődésére. Az ő nyomdokaikon haladva ez a kurzus az elmélet és a gyakorlat tükrében kíván lehetőséget teremteni a jelenlegi színházi életben eddig be nem vezetett, vagy következetlenül használt fogalmak és nem kellően körülhatárolt témakörök tisztázására (pl. preteatralitás, rituális színház, szakrális színház, magyar drámai alkat, hagyományos magyar színházi nyelv, népi vallásosság, szakrális dramatikus népi színjáték, közösségi rítusok, etnicitás, szimbolikus kódok, szinkretizmus stb.). A kurzus ráirányítja a figyelmet a közép-európai térség kulturális tradícióiban rejlő potenciálra, azokra a Nyugat-Európában jobbára még ismeretlen színházi mozgalmakra és tudományos teljesítményekre, melyek az utóbbi ötven év során, hazai talajon születtek meg, s melyekre joggal lehetünk büszkék. Az intézményi projektet leképező kurzus során együttműködünk a párizsi Világ Kultúráinak Házával (Maison des Cultures du Monde), az immateriális szellemi örökség egyik központjával. Kiterjedt dokumentációval rendelkeznek a világ archaikus, teátrális, ünnepi formáinak tárgykörében, valamint népzenei felvételek tekintetében. Együttműködünk továbbá a Néprajzi Múzeummal, a Hagyományok Házával és a MANDA-val mint az e témákban legjelentősebb magyar archívumokkal, valamint a Nemzeti Színházzal, melynek célkitűzése 15

16 többek között a Kárpát-medence népeinek körében még élő, de nyugaton már kuriózum számba menő archaikus, szakrális dramatikus formák (előbb) hazai, majd külföldi bemutatása. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, tradíció és a modern kultúra összekapcsolása. Barba, Eugenio-Savarese, Nicola: Un dictionnaire d anthropologie théâtrale: L Energie qui danse, Bouffeneries no , ISTA, Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram Kiadó, Pilinszky János: Tanulmányok, esszék, cikkek. Századvég Budapest Színházlátogatás I., II. A tárgy rövid leirása A hallgatók a KRE BTK Színháztudományi Tanszék munkájában részt vevő rendezők operatív és szakmai segítségével szervezett színházlátogatáson vesznek részt budapesti és vidéki színházakban, bepillantást nyerve ezáltal az élő színházi gyakorlatba is. (Nemzeti Színház, Szegedi Nemzeti Színház, Katona József Színház, Bárka, a Színművészeti Egyetem előadásai stb.) Előadás-elemzés, művészeti tudatosság és kifejezőképesség, színházi előadók kulturális kontextusba helyezése, színházi fogalomhasználat elsajátítása. 16

17 Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások. Argumentum, Patrice Pavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Patrice Pavis: Színházi szótár. L Harmattan Kiadó, Székek színháza: felolvasó színházi gyakorlatok A tárgy rövid leirása A kurzus keretében a hallgatók a drámaolvasás és a színpadra vitt előadás közötti stációval ismerkednek. A megelevenítő belső olvasás hangossá tételével közelebb kerülnek a színházi alkotás azon fázisához, mely az olvasópróbákon zajlik. A felolvasó színházi gyakorlatok tárgyát részben a magyar drámahagyomány egyes kiemelkedő alkotásai, másrészt a hallgatók saját választásai alkotják. Előadói készségek fejlesztése, dramaturgiai készségek fejlesztése; művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Felolvasandó szövegek, drámák (klasszikus és kortárs), pl.: Borbély Szilárd: Halotti pompa. Kalligram Könyvkiadó, Molière: A fösvény. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964, Bp. Shakespeare: Hamlet. AKKORD KIADÓ KFT., 2006., Budapest. Visky András: Tanítványok. DRAMATIKUS MÓDSZEREK A NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN Fejlődéslélektan a gyakorlatban 17

18 A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a szocializáció folyamatával, színtereivel és az e folyamatot meghatározó főbb tényezőkkel. Fejleszteni kívánjuk a pedagógusok képességeit a különböző korosztályok életkori sajátosságainak felismerésére, a természetes fejlődési jellegzetességek elkülönítésére a problémás (deviáns, már patológiába hajló) jelenségektől. Bemutatni, hogy milyen lélektani törvényszerűségek érvényesülnek a különböző nevelési helyzetekben, és milyen módszerekkel és eszközökkel befolyásolhatja a nevelő fejlesztő módon és hatékonyan a személyiség kibontakozásának folyamatát. Gyakorló pedagógusokról lévén szó az elméleti ismeretek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyes pedagógiai helyzetekben megélt tapasztalatok, esetek megbeszélésére, elemzésére. Képesség a szocializáció részfolyamatinak feltárására, elemzésére és értékelésére. Módszertani jártasság a szocializációs folyamatok konstruktív befolyásolására, a szociometria módszerének megismerése. Képesség a korosztályi, illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez. Felelősségérzet az egyén iránt, annak speciális igényeinek felismerésével és tiszteletben tartásával. A DSM-IV diagnosztikai kritériumai. Zsebkönyv, Animula Egyesület, Budapest, Atkinson: Pszichológia. Osiris-Századvég, 1995, és minden későbbi kiadás. Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bernáth Solymosi: Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia, Budapest, Művészeti tevékenységek a lelki egészség szolgálatában 18

19 A tárgy célja művészetterápiás irányok és gyakorlatok megismertetése a hallgatókkal. Az elméleti ismeretek mellett a hallgatók gyakorlati tapasztalatokkal, saját élmény-alapú készségfejlesztő tevékenység révén mélyítik el ismereteiket és a művészetterápiával kapcsolódó érzékenységüket. A hallgatók tereptanulmányaik során megtapasztalják, hogy a művészi tevékenység hogyan kínál lehetőséget az élmények alkotás síkján történő ismételt átélésére, újrastrukturálására. Művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kreativitás, önismeret. Boldizsár Ildikó: Meseterápia - Mesék a gyógyításban és a mindennapokban (Magvető Könyvkiadó, Halász László (szerk.,): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest Halász László: A freudi művészetpszichológia Freud, az író. Gondolat Kiadó, Budapest, Schuster, Martin: Művészetlélektan. Panem Kiadó, Budapest, Vigotszkij, L. Sz.: Művészetpszichológia. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Drámajáték a hit- és erkölcstanoktatásban A dramatikus gyakorlatok, drámajátékok alkalmazása a hit- és erkölcstan tantárgy tanításában korosztálytól függően, illetve Bibliai történetek dramatizálása. Bevezetés a bibliodrámába (annak kialakulás, irányzatai)- Bibliaismeret, kreativitás, csoportdinamizálás, kommunikáció. Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, Budapest,

20 Else Natalie Warns, Heinrich Fallner: Jerikó rózsája - A bibliodráma kézikönyve. Kálvin Kiadó, Budapest, Nyári Péter, Sarkadi Emil (szerk.) Bibliodráma. Harmat Kiadó, Budapest, Vers- és prózamondás A szemináriumon a beszédtechnika alapgyakorlatait elvégezzük. A verbális anyanyelvi műveltség fejlesztése érdekében megismerkedünk a magyar nyelvjárások sajátosságaival, a szóbeli kompetenciák fejlesztése érdekében nyelvhelyességi, szókincsfejlesztési gyakorlatokat végzünk. A nyilvános beszéd különféle módjait és szituációit gyakoroljuk, figyelve a testbeszéd és a paralingviszikai jegyek fontosságára. Az egyik cél az, hogy a hallgató magyar nyelvű szóbeli megnyilatkozásait képes legyen tudatosan, helyesen, választékosan, meggyőzően, határozottan, stílusosan végezni. A másik cél az, hogy a kifejező színpadi versés prózamondás kompetenciáit elsajátítsa. Beszédkészség, nyelvhelyesség, nyilvános beszéd és színpadi kifejező előadás készsége. Montágh Imre: Tiszta beszéd. Bp. Holnap, Hernád Sándor: Beszédművelés. Bp. Osiris, Dráma és tánc önálló és integrált stúdiumként és a NAT-ban (irodalom, történelem, idegen nyelv, hit- és erkölcstan, osztályfőnöki óra) 20

21 A Nemzeti Alaptanterv 1995-ben modernizációs tartalomként jelenítette meg a Művészet műveltségterületbe rendezve a drámát és a táncot. (Ezzel az előírással és a NAT változásaiban is folyamatosan megőrizve kifejezésre jut, hogy az általános képzés tartalmai közt, mint diszciplína (tartalom)alkotó elem, jelen van az a tudás- és kompetenciaanyag, amit hagyományosan drámának (daramatikus tevékenységnek stb. nevezünk). A tárgy megfogalmazásában az az erő jut kifejezésre, mely a személyiségfejlesztésben és a közösségfejlesztésben, identitáskeresésben érvényesül, s a drámához, dramatikus cselekvéshez kötődik. {Megjegyezzük, hogy ettől függetlenül a módszertani szabadság jegyében a drámát mint tanítási metodikát bármely tantárgyhoz szabad alkalmazni a humán (művészeti) tárgyak mellett már természettudományos helyi tantervekben, vagy társadalmi ismereteket, kompetenciákat tartalmazó tantárgyakban is -- pl. ember- társadalom- és erkölcsismeret is jelent meg dramatikus tevékenység. Hasonló a kettős szerepe a táncnak is -- pl. ének-zene, történelem stb. tantárgyak tartalmainak közvetítése során is alkalmazható.} Megvizsgáljuk a drámajátékok használatát különböző szaktantárgyak tanításában. Ismerje a NAT és más szabályzó dokumentumok indítványait és előírásait a dráma iskolai alkalmazására. Képes legyen a helyi tantervben, tanmenetben, óravázlatban adekvát módon és helyen alkalmazni a drámát mint tartalmat és/vagy mint tanítási-nevelési módszert. Elkötelezett legyen a drámapedagógia nevelői-oktatói alkalmazása iránt. Gabnai Katalin: A drámapedagógia hazai legitimációja. In. Báthory-Falus (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest, Osiris Könyvkiadó, Kaposi László (szerk.): Különszám. Tánc és dráma. Drámapedagógiai Magazin Trencsényi László: Egy kötet előszava. In. uő: (szerk.) Tananyagfejlesztés az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Új Helikon Bt, A szakdolgozatírás módszertana 21

22 A szeminárium során a hallgatók tökéletesítik a korábbi tanulmányaik során megszerzett tudást a tartalmilag és formailag korrekt szakdolgozat elkészítésének lépéseiről. Kutatásmódszertani készségek fejlesztése, a magyar tudományos életben előírt hivatkozási, idézési rendszerek biztos kezelése. 22

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Jaskóné dr. Gácsi Mária

Jaskóné dr. Gácsi Mária A program atámop-4.1.2-b.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért K/5 modul: Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok:

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok: ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay 2. Keresztnév: Bereniké 3. Születési idő: 1973 4. Nemzetiség: magyar 5. Tanulmány ok: Intézmény Dátum Diploma Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt.

Csoportos tan.gyakorlat köt. Csoportos tan.gyakorlat köt. 2014.szept-től tánctanár (klasszikus balett szakirány) tánctanár (modern szakirány) 4 féléves, esti tagozat 4 féléves, esti tagozat Általános szakmai szakirányfelelős: Bérczes Mária szakirányfelelős: Szigeti

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben