Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1"

Átírás

1 1 / :29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: - - Bankszámlaszám:! -! " - # # A kérelmez szervezet székhelye: (irányítószám) # " (helység) (út, utca) $%&' ( (házszám) ( A levelezési cím eltér a székhely címétl A kérelmez szervezet levelezési címe: (irányítószám) # " (helység) (út, utca) $%&' ( (házszám) ( Telefon:!! "! Fax:!! "! Hivatalos honlap: )))(&'*( &+,&'*( A kérelmez hivatalos képviseljének neve: A kérelmez hivatalos képviseljének beosztása: Mobiltelefonszám:!!"# -'./& &0' cím: &+,&'*( A kérelmez részérl kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:!!"# -'./& cím: &+,&'*( Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetje Átlagos heti használat (óra) Használat célja A kérelmez szervezet megalakulásának idpontja: tevékenységének megkezdésének idpontja: A jogeld szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának idpontja (amennyiben releváns): 11! 11! A kérelmez szervezet milyen kapcsolatban/együttmködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén mköd közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttmködés célja, formája 1. A jóváhagyást végz szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmez diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felntt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Fiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmez felsoktatási sportban mköd sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felntt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Fiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmez sportszervezet részt vesz a fiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 / :29 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmez / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak fbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás (# -2-2 # (# -2 (# -2-2 ( -2 #(# -2 # -2 ( -2 (# -2 (# -2 összesen: ( -2!(# -2 (# -2 Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjelleg + járulékai) Mködési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások "( -2 ( -2! -2 (# -2 ( -2-2!(! -2 ( -2-2 ( (# -2 ( -2 # -2 összesen: ( -2! -2-2 Egyéb tájékoztató jelleg adatok Utánpótlásra fordított összeg Mködési költségek (rezsi)!# -2 #! -2-2 #(

3 3 / :29 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - idszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jelleg ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közremködi költségek Ismertesse a kérelmez szervezet kérelemmel érintett támogatási idszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követ támogatási idszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási idszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egyesületünk jelenleg a régió legnagyobb utánpótlásával rendelkez ni kézilabda egyesülete. Teljes versenyeztetési rendszerünk tizenhét csapatot foglal magába, ebbl tizenöt csapat utánpótlás gárda a két felntt csapat mellett. A klubban Orosháza iskolái mellett, Medgyesegyháza, Mezkovácsháza, Nagyszénás, Tótkomlós településein folyik kézilabda oktatás 20 edz-testnevel közremködésével. Ezen településeken találhatók a térség legnagyobb létszámmal bíró intézményei. F feladatuk a központi edzésre való kiválasztáson túl a meglév gyermekek orientálása az egyesület központi csapataiba. A szakképzett edz gárdánk egységes szakmai elvek alapján, felkészülten oktatja a gyermekeket a kézilabda szeretetére. Egyesületünk biztosítja számukra a folyamatos továbbképzés lehetségét, mi által mindig a legkorszerbb sport szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Utánpótlás vezet fbb feladata az egységes képzési rendszer folytonosságának biztosítása,edzk szakmai elmenetelének felügyelete,továbbképzések tervezése-szervezése,utánpótlás- edzk javaslatainak továbbítása az elnökség felé, szakmai beszámolók elkészítése, éves versenynaptár megtervezése,gyermekbajnokság koordinálása,nemzetközi kapcsolatok Junior edz feladata a junior játékosok felkészítése a felntt csapatba történ minél zökkenmentesebb beépítésére. Serdül edz (edzkoordinátor) feladata a serdül csapat edzésén túl a serdül csapatba való integrálás és tehetséggondozás,a club utánpótlásaiban dolgozó edzkkel a kapcsolattartás, heti edzésprogramok megosztása- kiosztása. Korcsoportos edzk feladatuk a korosztályhoz igazodva betartani a képzési irányelveket,javaslatokat tenni a felfelé áramlásra els-sorban az arra érett gyermekeket sportolókat,beszámolni az elvégzett munkáról, havi lebontásban. Testnevel-edzk( feladatuk a jó motorikus képességekkel rendelkez gyermekek irányítása,kiválasztása az egyesület korosztályos csapataiba, kapcsolattartás az egyesület korcsoportos edzivel Egyesületünk igazolt sportolóinak a száma közel 200 f, az egyesületben, illetve a klub égisze alatt a rendszeres testmozgást végz sportolóink szám közel 250 f mozog. Továbbra is cél a folyamatos létszámbvítés és a kézilabda népszersítése a régiónkban. Edzéseinket Orosházán hat helyszínen,a környez településekkel együtt pedig 10 létesítményben tartjuk: Eötvös Általános Iskola Sportcsarnok Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény Sportcsarnok Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény Tornaterem Vörösmarty Általános Iskola Tornaterem Wesley J. Iskola Tornaterem Evangélikus Általános Iskola Tornaterem Medgyesegyháza Sportcsarnok Mezkovácsháza Sportcsarnok Tótkomlós Tornaterem Nagyszénás Tornaterem A versenyzés és az arra történ közvetlen felkészülés mellett és részben azt is felhasználva kiemelt jelentséget tulajdonít az egyesület vezetése az utánpótlás biztosításának, a tehetséges játékosok felkutatásának, sportág specifikus kiválasztása. Az utóbbi évek áldozatos munkájának köszönheten kiépítettük az utánpótlás képzés rendszerét. Orosháza általános iskolái mellett több környez kistérségi településen is (Nagyszénás, Tótkomlós, Mezkovácsháza, Medgyesegyháza) egyesületünk irányításával folyik a kézilabda utánpótlás nevelés. Az intézményekkel kötött együttmködési megállapodások keretein belül jelenleg is mintegy 300 gyermek sportol rendszeresen egyesületünk berkein belül. Az általunk felépített rendszer hosszú távon biztosítja egy széles, homogén utánpótlás bázis kialakítását, illetve bekapcsolja a környez kis településeket is a sportág vérkeringésébe Az eddig elért eredmények bizonyítják, hogy helyes úton járunk, a képzési rendszerben folyó nevel munka megfelel irányba mutat. A településeken, az iskolákban minden visszajelzés pozitív. Azon gyermekek akik bekerültek a képzési rendszerünkbe lelkesen vesznek részt a foglalkozáson, a létszám folyamatosan bvül. A jövben is azt a célt tartjuk szem eltt, hogy az Orosházán, illetve a kapcsolódó kistérségi településeken él gyermekek részére - a szabadid hasznos eltöltésére - vonzó lehetséget, a kézilabda sportot választó gyermekek részére megfelel szakmai képzést, illetve körülményeket (terem, felszerelés, versenyeztetés) tudjunk biztosítani. Az elmúlt években új finanszírozási lehetségeket nyíltak meg az utánpótlás nevelés számára, melyet egyesületünk is igyekszik a legjobb tudása szerint maximálisan kihasználni. Utánpótlás csapataink az Országos Nyílt Serdül Bajnokság és a Gyermekbajnokság küzdelmeiben vesznek részt. Egyesületünk közelmúltbeli eredményei igazolják, hogy az elvégzett munka sikeres volt: NBI/B junior bajnoki cím 2011/12 NBII junior bajnoki cím 2012/13 Országos Serdül Bajnokságban országos dönt V. hely 2011 Országos Serdül Bajnokságban országos dönt V. hely 2013 Ezen felül csapataink minden évben sikeresen szerepelnek az utánpótlás tornákon, melynek bizonyítéka az egyesület irodájában halmozódó kupák és oklevelek sokasága. Verseny sport Több éven át tartó stagnálás után, a szisztematikus szakmai munkánknak köszönheten felntt csapatunk, immár második éve, hogy az NBI/B bajnokság meghatározó csapata. A csapat játékos keretének összetétele nagyon fiatal, a játékosok többsége 21 éves vagy fiatalabb. Utánpótlás csapataink, az egyesület szakmai koncepciónknak megfelelen a korosztályos utánpótlás bajnokságok mellett a Nemzeti Bajnokság NB II. osztályában is szerepelnek immár második éve. A szakmai munka színvonalára jellemz, hogy az idei évben már a dobogós helyekért küzdenek. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem relevans.

4 4 / :29 Projekt idtartalma és tevékenységének ütemterve Utánpótlás képzés stratégiai céljai: a térség meghatározó, els számú utánpótlás képz központjává válni, csapataink minden korosztályban meghatározó tényezvé váljanak a bajnokságokban, biztos gazdasági háttér megteremtése az utánpótlás képzés rendszerének mködtetéséhez. sportolói életpálya modell kidolgozása és mködtetése. Rövid távú feladataink ( ) a Dél Békési régióban betöltött vezet szerepünk fenntartása, bvítése ( új települések bevonása a rendszerünkbe), az elkészített együttmködési megállapodás aláírása a Nemzeti Kézilabda Akadémiával, a sportolói létszám szinten tartása, bvítése a korosztályok horizontális bvítésével, további határon túli település bevonása rendszerünkbe, a városi sportiskolákkal közösen tervezett sportkollégiumi rendszer beindítása illetve a stabil mködtetés feltételeinek megteremtése, A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A szakmai program általános bemutatása Az Orosházi Ni Kézilabda Club keretein belül, az egyesület megalakulása óta fontos szerepe van az utánpótlás nevelésnek. A kézilabda Magyarországon nagy múltú, sikeres sportág mely Orosházán is jelents hagyományokkal rendelkezik. Ezt a lehetséget kihasználva, Orosháza mint a kistérség központja vezetésével egyesületünk új, regionális utánpótlás nevel központot hozott létre a sportág népszersítésére, csapataink utánpótlás bázisának kiszélesítésére. Nevelési programunk célja a helyi kötdés megersítése, a felntt csapat utánpótlásának biztosítása. Nem titkolt célunk, hogy komoly szakmai központtá emelkedjen városunk és térségünk. Tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a korábban szinte minden településen zajló sportélet jelentsen meggyengült. Az iskolai sportversenyek száma és színvonala nem teszi lehetvé a megfelel tehetséggondozást, s így sajnos komoly tehetségek nem kerülnek be a sport körforgásába. Ezért különösen fontos, hogy egyesületünk, ahol jelenleg is minségi nevelmunka folytatunk, kell figyelmet fordítson a vonzáskörzetükben él tehetséges gyermekek felfedezésére, képzésére és menedzselésére. Sportfejlesztési programunk alapvet célja regionális utánpótlás nevel központ kiépítése Orosháza és az orosházi kistérséghez tartozó, jellemzen kézilabda hagyományokkal rendelkez, környez települések bevonásával. Ezen helyszínek közelsége, megköze-líthetsége biztosítja az állandó kapcsolattartás lehetségét. A gyermekek közlekedése egyszeren megoldható. Amennyiben esetlegesen iskolaváltásra kerül sor, a települések közelsége miatt ez sem okoz problémát. Együttmködési megállapodást kötöttünk városunk és számos környékbeli település közoktatási intézményével, mely alapján szoros szakmai kapcsolatot ápolunk velük. A program elsdleges célja az egészséges életmód és a mindennapi sportolás elsegítése mellett, sportág specifikus kiválasztás a kézilabda sportágra, a kézilabda utánpótlásképzés tárgyi, személyi feltételek megteremtése, a kézilabda népszersítése. A kialakított rendszer hosszú távon biztosítja egy széles utánpótlás bázis kialakítását illetve bekapcsolja a környez kis településeket a sportág vérkeringésébe Szakmai szempontok alapján folyamatosan dolgozik egyesületünk a sportolói létszám tovább növelésén, szélesebb kapcsolat kiépítésén az oktatási intézményekkel, megfelel egészségügyi háttér biztosításán. A toborzási és kiválasztási rendszerünk alapjaiban megváltozik: szélesebb kör toborzást, és standardokhoz mért, alapos megfigyelésen és felmérésen alapuló kiválasztás követi. Regionális és országos, st, akár határokon is átnyúló megfigyel rendszerünk segítségével a számunkra elérhet tehetségeket bevonjuk képzési rendszerünkbe. Az utánpótlás nevelés során szakítani kívánunk az eddigi gyakorlattal és nem elssorban az eredmény orientáltság a cél, hanem a hangsúlyt a gyermekek szakmai képzésre helyezzük melynek több lényeges összetevje van. Az utánpótlás nevelés során nem a mindenáron történ versenyeztetést, érem gyjtést tartjuk az elsdleges célnak! A kell motiváltság megteremtése és fenntartása érdekében azonban szükséges a teljesítképesség figyelembe vételével arányos megmérettetés lehetségének biztosítása, megfelelen megválasztott formában és az elért fejlettségi szinthez arányos erviszonyok figyelembe vételével. Képzésünk nagy gondot fordít az egyéni tehetséggondozásra és a versenyeztetésre. Egységes, az MKSZ irányvonalához és stra-tégiájához alkalmazkodó szakmai program alapján képezzük játékosainkat, megnövelt edzésszámban, a kiugró tehetségeknek egyéni képzést és posztra képzést biztosítva. Meglév jó kapcsolati hálózatunkat tovább szélesítjük, korosztályainknak lehetséget biztosítunk külföldi tornákon való részvételre, és magunk is szervezünk nemzetközi versenyeket. A képzési rendszerben résztvev gyermekek részére biztosítjuk a képzettségi szintjüknek megfelel, folyamatos versenyzés lehetségét. Egyrészt rendszeres idközönként házi bajnokságok, tornák rendezése mely fenntartja a kisgyermekek érdekldését a kézilabda iránt, illetve jó lehetséget biztosít az elvégzett szakmai munka ellenrzésére, egységes szintjének folyamatos kontrollálására. Másrészt a korosztályok csatlakozása az országos szint verseny rendszerekhez (ERIMA gyermek bajnokság, OSB, Diák olimpia). Egyéb kupákon való részvétel csak szakmai érvek szerint válogatva, elre tervezve az anyagi lehetségek alapján kerül sor. A képzési rendszerben kiválasztott tehetséges gyermekek beépítése és magas szint versenyeztetésének biztosítása az egyesület korosztályos csapataiban. A fels korosztályok esetében (serdül és junior csapatok) a korosztályok versenyeztetése új szisztéma szerint, az utánpótlás bajnokságok mellett alacsonyabb osztályú felntt bajnokságokban történik. A éves (11 12 osztályos) játékosok számára játéklehetség biztosítása az NBI/B felntt bajnokság, minél hamarabbi, de nem erltetett beépítése a felntt csapatba. Az utánpótlás képzés szakmai alapja az egyesület szakemberei által, a vonatkozó szakirodalom és az MKSZ ajánlásai alapján összeállított kézikönyv. A kézikönyv korosztályonként rögzíti a f szakmai célokat, elvégzend feladatokat, a követelmény rendszert. Az utánpótlásképzésben részt vev szakembereink ez alapján dolgozzák ki a részletes edzésterveket. A rendszer elnye: rögzített köve-telmény rendszer, tervezhet, ellenrizhet, számon kérhet. Megteremti az egységes képzési rendszer alapját, egységes és állandó szakmai színvonalat biztosít minden képzési központban. Kiemelten fontos szakembereink megbecsülése, megtartása, új fiatal edzk képzése, illetve képzett edzk bevonása a munkába. Bizto-sítani kell az képzésben részt vev edzk folyamatos sport szakmai képzése, hogy mindig a kor színvonalának megfelel feltételeket tudjunk biztosítani a gyermekek számára. Az edzk közötti állandó kapcsolat elengedhetetlen a korosztályok közötti folyamatos, probléma mentes átjárás érdekében. Ennek ki kell alakítani a szervezett kereteit mely biztosítja a kommunikáció rendszerességét. A képzés rendszerének felügyelete az utánpótlásért felels szakmai vezet feladata, aki a szakmai képzésért, továbbképzésekért és az edzkért felels. Célunk egy Szakmai Sportpáholy felállítása, amely inspirálja az egyesületben dolgozó szakembereket tudásuk, ismereteik gyarapítására. Bemutató edzések, szakmai publikációk ismertetése, sport-tudományi ismeretek, sportorvoslás, sportsérülések megakadályozásának módszerei. A képzési helyszíneken a rendszerbe bekerült ifjú sportolóknak, heti kett, három alkalommal, edzk, testnevel tanárok bevonásával ismerkednek, illetve fejlesztik kézilabda tudásukat. Minden egyes iskolában, vidéki bázison nagy jelentséget fordítunk a kezd cso-portokra, hogy megfelel alapokat kapjanak és a késbbiekben folyamatos fejldésükkel biztos bázis adjanak klubunknak, a kézilabdának. 2-3 év múlva, a gyerekek töretlen fejldésével kineveldik egy egészséges ifjú nemzedék, akik nemcsak a sportban, hanem az iskolában és az élet minden területén meg fogják állni a helyüket. Ehhez az kell, hogy edzink képzettek és eltökéltek legyenek, a bevont gyerekek lehetség szerint mind több órában kapják a képzést, mert fejldésük csak ennek függvényében képzelhet el. Fontos célja egyesületünknek továbbá a képzési központokban kiválasztott gyermekek iskola kezdéskor és iskola váltáskor a város sportiskolai osztályaiba történ orientálása. Az általános (Eötvös József katolikus Általános Iskola) és a középiskola (Táncsics Mihály közoktatási Intézmény) sport osztályokban rejl lehetségek maximális kihasználása, az ott folyó szakmai munka összehangolása az egyesület szakmai munkájába. A sportosztályok kereti között biztosítható a gyermekek magasabb szinten történ sport szakmai képzése illetve lehetség van az iskolai tanulmányok és az emelt szint sportolás közötti esetleges ellentétek kezelésére. A helyi középiskolák (kollégiumi elsel), valamint a város felsfokú oktatási intézményével kialakított kapcsolat alkalmassá teszi az egyesületet arra, hogy a fiatal tehetségeket a sportkarrieren túl a megfelel iskolák elvégzésében, az arra rátermetteket diploma megszerzésében is támogassa. Egyesületünk feladatának tekinti a sport és a tanulás összhangjának megteremtését. Jellemzen a szülk csak akkor támogatják az emelt szint sportolást, ha eközben biztosítva látják a gyermekük tanulmányi elmenetelét is. A játékosok és edzink szakmai felkészültségének palettáját szélesítend, él kapcsolatot ápolunk több környékbeli település kézilabda egyesületével (Pl. Békéscsaba, Gyula, Csorvás, Szarvas, Szeged, Makó, Hódmezvásárhely). A szakmai programunk része olyan külföldi utánpótlásképzéssel foglalkozó egyesületek, sportiskolák felkutatása melyekkel a földrajzi elhelyezkedésünkbl adódóan folyamatos kapcsolattartás lehetséges. A lehetséges partnerekkel kölcsönös elnyökön alapuló, állandó szakmai kapcsolat kialakítása és mködtetése. A tehetséges gyermekek számára továbbtanulási lehetség biztosítása orosházi tanintézményekben. Általános irányelvek meghatározása Az utánpótlás képzés rendszerében a korosztályok meghatározása a sportág jelenleg érvényes szakmai irányelvei alapján történt, a korosztályok egymásra épül rendszere lefedi a teljes vertikumot. A képzési rendszerünkben érvényes irányelvek összefoglaló táblázatát mellékletként csatoljuk. Utánpótlás képzés céljai és azok eléréséhez szükséges szakmai feladatok meghatározása A sportfejlesztési programunkban meghatározott célok megfelelnek a Magyar Kézilabda Szövetség programjában meghatározottakkal. A Szövetség által rögzített célokat és feladatokat illetve az ezek eléréshez szükséges eszközöket a helyi adottságokra alkalmazva beépítettük programunkba. A célok és feladatok összefoglaló táblázatát mellékletként csatoljuk.

5 5 / :29 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idbeni realizálódására), a várt elnyök és a figyelembe veend kockázatok megjelölése Célkitzéseink megfelelnek a Magyar Kézilabda Szövetség programjában meghatározott törekvéseknek. A Szövetség által rögzített célokat és feladatokat, illetve az ezek eléréshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a helyi adottságokra alkalmazva beépítettük programunkba. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait - az elmúlt években végzett munka tükrében - érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint továbbra is külön kezelni. Sportfejlesztési programunk megvalósulása esetén kizárólag pozitív társadalmi hatásokkal számolunk. Egyesületünk szakmai munkája feltételeinek javulásával szélesebb társadalmi bázisra helyezhetjük a kézilabda sportot. Fenntartható alternatívát kínálunk a fiatalok sportolóknak az értelmes, személyiségépít idtöltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. A nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetvé teszi számukra. Ez az állapot, illetve folyamat a szakmai munka színvonalára is egyértelm pozitív hatásokat gyakorol. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerzdésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is kiszámíthatóbban emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetést teljesít egyesületünk. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megersöd, kiszámíthatóan és folyamatosan mköd egyesület Orosháza lakosságának szimpátiáját, támogatását is jobban bírja. Városunkban a kézilabda talán a legfbb szóra-koztatási forrássá ntte ki magát, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi, elssorban az iskolai közösségek összetartásában, mint kohéziós erként betöltött szerepe. Nagyon fontos, hogy egy egyesület az elkezdett és széles bázisra alapozott munkát folytathatja, és minél nagyobb mértékben vonja be a mozgás iránt érdekld fiatalságot, ezáltal egy egészségesebb nemzedék kineveléséhez tud hozzájárulni. Továbbá a kinevelt fiatalok közül megtarthat számos olyan kiemelked képesség játékost, ahol a szülk anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetvé. NBI/B-s felntt csapatunk stabil középcsapattá fejldött az utóbbi két évben és soraikban egyre több, saját nevelés, junior korú játékos is játéklehetséghez jut már. Emellett fontos szempont még, hogy a hátrányos helyzet rétegek számára is biztosítani tudjuk a magas szint sportolási lehetségét. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával is szembesülnünk. Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevel-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejleszt tényezinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenl, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezel személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Célunk, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. A hátrányos helyzet, szegény családok gyermekei számára is biztosítandó a mindennapi sportolás. Egyesületünk el kívánja segíteni a gyermekek integrációját és a közösségbe tartozást, amely másodlagos védelmet nyújt a gyermekeknek. A grundeffektus megakadá-lyozása és a közösségbe való motiválás a testnevel, az edz feladata is. A testnevel motiválása mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg történ elismerése, fontos eleme a képzésnek, az utánpótlás nevelésnek is. Fenntartható alternatívát kínálunk a fiatal sportolóknak az értelmes, személyiségépít idtöltésre, amely a fizikailag és mentálisan is egészséges ember jó példáját biztosítja számukra. Tovább ersíthetjük Magyarország és ezen belül szkebb pátriánk, Orosháza jó hírnevét a ni kézilabdázás terén elért eredményeinkkel. Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez, végrehajtásához van szükségünk erre a támogatásra, hogy az orosházi régióban a sport, ezen belül a kézilabda, a gyerekek- lányok- sportolása, az egészséges életmód már ebben a korban kialakuljon és a késbbiekben ez már életformájukká váljon. A megkezdett munkákhoz az orosházi önkormányzattól, az orosházi iskoláktól és több környékbeli intézménytl hathatós segítséget megkapunk, de ami a lényeg, hogy az eddig elvégzett munkánk kapcsán a sportoló gyerekek és szüleik hozzáállása e sportághoz, a kézilabdához lényegesen megváltozott, ami programunk további megvalósításához is elengedhetetlen. Az egyesület mködésének SWOT elemzése Ersség ers, él kézilabda hagyomány ers térségi kapcsolat, (kistérségi központ) városi támogatottság, népszerség jelents elrelépés a média jelenlétben megfelel versenyeztetési szisztéma szakmailag jól képzett, elkötelezett munkatársak Gyengeség létesítmény feltétel szkös az edzésszámokat emelni kellene játékosok, fiataloknál a mentális fejlesztés, támogatás még javítható sport versenyek és egyéb turisztikai és kul-turális érdekldésre számot tartó rendez-vények nem kapcsolódnak kevés játékvezet kerül ki a városból Lehetség térségi együttmködéssel a sportolói lét-szám emelése néz szám emelése sportrendezvény látogatottsága családi rendezvénnyé alakítani minségi szakmai munka tovább emelése létesítmény fejlesztés Veszély sport támogatás hiánya veszélyezteti az eddig elért eredményeket, nincs tovább fejldésre lehetség környez nagyvárosok elszívó hatása to-vábbra is ers nem sikerült nagyságrenddel több forrást bekapcsolni a sportág fejlesztésébe a sportágak közötti forrásokért történ rivalizálás n, városi és térségi kooperáció nem mködik megfelelen. Az utánpótlás képzés területén az eddig elért eredmények bizonyítják, hogy helyes úton járunk, a képzési rendszerben folyó neve-lmunka megfelel irányba mutat. A településeken, az iskolákban minden visszajelzés pozitív. Mind az iskolák vezetése, mind a prog-ramban résztvev szakemberek hozzáállása azt jelzi, hogy a rendszer mködképes. Azon gyermekek akik bekerültek a képzési rendszerünkbe lelkesen vesznek részt a foglalkozáson, a létszám a pozitív visszhang miatt folyamatosan bvül, egyesületünk széles utánpótlás-bázissal rendelkezik. Az utánpótlás korosztályokban elért eredményink szintén az elvégzett magas szint szakmai munkát igazolják. Munkákhoz az orosházi önkormányzattól, az orosházi iskoláktól és a vidéki intézményektl minden segítséget, támogatást megkapunk, de ami a lényeg, hogy a sportoló gyerekek és szüleik hozzáállása a sporthoz kézilabdához lényegesen megváltozott, ami programunk megvalósításához elengedhetetlen. Az Orosházi Ni Kézilabda Club a város teljes támogatását élvez és a helyi sportért aktívan tevékenyked egyesület. Az egyesület közösségi szerepvállalása kiemelked. Sportolóink többek között segítettek már az Orosházi Családsegít Központban lakó gyermekeknek és gyjtöttünk adományt beteg kisgyermek gyógykezeléséhez is. Tenni akarásunkat, az elvégzett munkánkat és az elért fejldésünket környezetünk is értékeli. Orosháza Város Önkormányzata és a helyi vállalkozások lehetségeiken belül mindenben az egyesületünk segítségére vannak. Hosszú távú programunkban világos, konkrét és reális célokat tztünk ki magunk elé. Meghatároztuk a célok eléréshez szükséges feladatokat. Egyesületünk sportolói, alkalmazottai megértették és elfogadták ez egyesület célkitzéseit, ez alapján végzik munkájukat. Versenysport területén is a kijelölt úton haladunk. A szisztematikus munkának köszönheten reális célkitzés egyesületünk els osztályba való feljutása. Az ehhez szükséges feltétel rendszer az emelt szint szakmai munka, gazdasági stabilitás, létesítmény feltétel biztosítása mind olyan feladat melyre egyesületünk vezetése felkészült és folyamatosan dolgozik a megoldáson. A sportág létesítmény helyzete a városban jelenleg szkös, az egyesületek közötti kompromisszum készség miatt tudjuk csak kielégíteni a csapataink teremigényeit. A jöv évtl az egyre több korosztályt érint mindennapos testnevelés miatt az iskolák teremkapacitása még fokozottabban beszkül, ami már komolyan veszélyezteti a szakmai munkát. A probléma megoldása mindenképpen az lenne, ha a város legalább egy új munka csarnokkal bvülhetne. Persze amennyiben a finanszírozási feltételek engedik egy multifunkcionális, szükség esetén több játékrészre osztható csarnok is megoldás lehet, ami nem csak az élsport, de Orosháza és a térség sport és kulturális központja is lehetne. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

6 26 / :29 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási idszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézszám Egyéb indikátor: F Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására # 2 Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közremködi díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jelleg ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása ## # 2! # 2 ## # 2 #! # 2 " "# " 2 ## 2 "!#! 2 # 2!! 2! " 2 " " 2 " " !! 2!! # 2 Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közremködi díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jelleg ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása ## # 2! # 2 ## # 2 #! # 2 " "# " 2 ## 2 "!#! 2 # 2!! 2! " 2 " " 2 " " !! 2!! # 2

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

1 Ügyiratszám : T-2011/159 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi Utánpótlás KE

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

1/20 2011.09.15 20:23

1/20 2011.09.15 20:23 1/20 2011.09.15 20:23 1Ügyiratszám : T-2011/9 1Érkezett : Debreceni Hoki Klub DHK 2 Gazdálkodási formakód: 3 sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság... PVSK-Marketing Kft....

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 11 2012. 05. 31. 23:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője

Diáksport egyesület. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9 2 4 3. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök. E mail cím: Végh László. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: KAPOSVÁR HOKI CLUB SE KHC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : vuski f 'd 2012. évi törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáró l Érkezett : / C93 9 2012 ÁR 2 7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07870/2016/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

1 / 11 2014.11.26. 22:25

1 / 11 2014.11.26. 22:25 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Városi Sportiskola EVSI 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1 / 11 2012.12.21. 11:25

1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, 10 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club GEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Darazsak... Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.12.18. 10:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSZSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

PSN Zrt. Vári Attila. vezérigazgató E-mail cím: Istók Tímea E-mail cím:

PSN Zrt. Vári Attila. vezérigazgató E-mail cím: Istók Tímea E-mail cím: 1 Érkezett : 1. KÉRELMEZŐ DTI kérelmező szervezet teljes neve: kérelmező szervezet rövidített neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt PSN Zrt 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1 / 11 2014.08.12. 15:36

1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 / 11 2014.08.12. 15:36 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím:

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / :30

1 / :30 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hosszúhetényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Hosszúhetényi SE 2Gazdálkodási formakód: 114 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Adószám: 1 8 6 9 2 5 9 8-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 1 0 1 0 3 8 2 9-4 7 3 3 5 7 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Prohászka Csaba elnök.

Adószám: 1 8 6 9 2 5 9 8-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 1 0 1 0 3 8 2 9-4 7 3 3 5 7 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Prohászka Csaba elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 11 2014.10.31. 12:35

1 / 11 2014.10.31. 12:35 1 / 11 2014.10.31. 12:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Városi Kézilabda Klub Nyírbátor VKK Nyírbátor 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1 / 12 2012.10.12. 11:17

1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Rinyamenti Kézilabda Club RKC 3 A szakszövetség

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 18 2013.04.30. 16:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mosonszolnoki Sportegyesület Mosonszolnok S.E. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk Page 1 of 18 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület SZKSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím:

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 / 15 2012.12.10. 11:10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vértesi Erőmű Sportegyesület VESE 3 Tagsági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Művelődési Központ Pelikán - Siklós Kézilabda Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Művelődési Központ Pelikán - Siklós Kézilabda Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Művelődési Központ Pelikán - Siklós Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: MK Pelikán - Siklós KC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1 of 18 2014.11.10. 19:04

1 of 18 2014.11.10. 19:04 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A sok munka és a türelem megtalálja a tehetséget A kiválasztás fejlesztése, tehetséggondozás A kiválasztás mentális,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1 / :01

1 / :01 Pályázat 1 / 11 2015.03.19. 9:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt

Részletesebben

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök cím: Hajdú Miklós cím:

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök  cím: Hajdú Miklós  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Berettyó Munkás Sportegyesület BMSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

FISE. Stuber Ildikó Éva. elnök E-mail cím: Balogh László E-mail cím:

FISE. Stuber Ildikó Éva. elnök E-mail cím: Balogh László E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Felföldi István Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / :36

1 / :36 1 / 18 2014.10.03. 10:36 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Solymári Sport Club SolymáriSC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1 of 18 2014.12.03. 13:46

1 of 18 2014.12.03. 13:46 1 of 18 2014.12.03. 13:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Böhönyei Festetics DSE Festetics DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor. Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Bp. Egyetem tér 1-3. egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás

Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor. Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Bp. Egyetem tér 1-3. egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 MEFOB Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ASI DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 11:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Alba Volán Sportclub Alba Volán SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

CSORVÁSI SK SZIVÓS JÁNOS. elnök E-mail cím: IVANICS JÁNOS E-mail cím:

CSORVÁSI SK SZIVÓS JÁNOS. elnök E-mail cím: IVANICS JÁNOS E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SPORTKLUB CSORVÁSI SK 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben