A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év"

Átírás

1 Statisztikai számjel: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác, április 04. egyéb szervezet vezetője

2 Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: Váci Baptista Misszió Alapítvány Egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Mentős köz 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK év MÉRLEGE Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helvesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sarok) IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ill. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sarok) KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK Ill. ÉRTÉKPAPíROK ld. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sarok) INDULÓ TŐKE / JEGYZETI TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY Ill. LEKÖTÖTI TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK adatok eft-ban 18. V. TÁRGYÉVIEREDMÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sarok) HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN ( sa) =..\.'P' :::O Vác, április 04. :t->'~~"\4,j~~ "7 ~ Ytc,"~"'----e-g-V-'éb~sz-"'e'-rv-e~~=t=-v-ez""e"';to::>J~e "'r--- ~t6r.\'

3 Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: Váci Baptista Misszió Alapítvány Egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Mentős köz 1. KETIŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helvesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótói 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattói 6. d) adomány e) 1 % f) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráforditások adatok eft-ban 22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások -.

4 Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: Váci Baptista Misszió Alapítvány Egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Mentős köz 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helvesbítései a b c d e 29 F. Összes ráfordítás (O. +E,) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 36 ebből: -rnegbizási díjak 37 -tiszteletdíjak TÁJÉKOZTATÓADATOK 38 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 41 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás adatok eft-ban 42 D. Továbbutalt támogatás lau, Vác, április 04.

5 Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz Kiegészítő melléklet a Váci Baptista Misszió Alapítvány évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

6 1. Az alapítvány bemutatása Az alapítvány teljes neve: Váci Baptista Misszió Alapitvány Az alapítvány székhelye: 2600 Vác, Mentős köz 1. Az alapító: Magyarországi Baptista Egyház Budapest, VI., Benczúr u. 31. Alapító vagyon: eft Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapító okirat kelte: december 03. Az alapítvány célja: imaház építése Vácott, ennek fenntartása, működtetése. Oktatás és nevelés, rendezvények szervezése, karitativ tevékenység. A célja szerinti besorolása: Alapítvány képviselőjének szociális tevékenység neve: Lakati Péter (önállóan) Az alapítvány fő tevékenységei: Szociális tevékenység, családsegités, idösgondozás Nevelés, oktatás és képességfejlesztés Kultúrális tevékenység Gyermek és ifjúságvédelem

7 2. Számviteli politika Alapítványunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. Alapítványunk mérleg főösszege, illetve az éves nettó árbevétele, valamint a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma alapján - figyelemmel a Számviteli Törvény 8. -ában foglaltakra egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg formáját tekintve a 224/2000. (XI1.19.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerinti, az eredménykimutatás pedig a Rendelet 5. számú mellékletében előírt tagolás szerint készül. A mérleg fordulónapja: minden üzleti év(tárgyév) december 31. A mérlegkészítés időpontja:a mérleg fordulónapot követő ötödik hónap utolsó napja A költségeket kizárólag az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván, a készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk. A készletek nyitó és záró értékeit leltározással állapít juk meg. Az alapítvány az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez a szükséges mértékben a várható kötelezettségekre; a nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségre. a jövőbeni költségekre nem képezünk céltartalékot. Az elszámolások minősítésének szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hiba hatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. 3. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a. Az eszközök és készletek értékelése az amortizáció mértékével csökkentett beszerzési illetve előállítási értéken történik. A vállalkozás értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutat ki. b. Amortizációs politika: A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki. Az elszámolás a Társasági-adó Törvény szerint a hasznos időtartam arányában lineáris módszerrel történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig c. Az 100 eft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés vagy káresemény alkalmával számol el az alapítvány.

8 4. Mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Mérleg részletezése TÁRGYI ESZKÖZÖK: Megnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenés Nettó érték Telek O Epület Gépek berendezések Egyéb kisértékű O eszközök NCA Pályázat O eszközei Pénzeszközök én Pénztár: CIB Bank bankszámla: CIB Bank-nál lekötött betét: JEGYZETT TÖKE: az alapítvány jegyzett tökéje TÖKEVÁL TOZÁS/EREDMÉNY: EREDMÉNYTARTALÉK: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - Belföldi anyag és áruszállítók Rövid lejáratú hitel ,- Ft ,- Ft ,- Ft eft eft -705 eft 386 eft 300 eft b.) Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek: Az alapítvány évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Megnevezés Összeg Maqánszemélvtöl kapott támoqatás eft Gazdasági társaságtói kapott tám eft Költségvetési támogatás 793 eft Egyéb szervezettől kapott támogatás 313 SZJA 1% 545 eft Eqyéb bevétel 237 eft Összesen: 7580 eft

9 Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Megnevezés Összeg Anyagköltség 3348 eft Egy éven belül elhasználódó eszk. 407 eft EQyéb anyagköltségek 356 eft Szállítás ktg O eft Bérleti díjak O eft Karbantartási költségek 229 eft Oktatási ktgek 44 eft Posta-, telefon költségek 23 eft Egyéb szolgáltatások 730 eft Hatósági díjak, illetékek 2 eft Bankköltség 53 eft Biztosítási díj 250 eft Személyi jellegű kifizetések: 35e Ft. 5. Tájékoztató kiegészítések Az alapítvány képviseletére jogosult személy december 31-én Lakati Péter. A vezető tisztségviselők, kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok e tisztségükre tekintettel juttatásban nem részesültek. A mellékelt szöveges beszámoló a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló szerves részét képezi. A társaság könyvelését Sipos Györqyné ( adóazonosító) számon nyilvántartott regisztrált mérlegképes könyvelő végzi. Abeszámolóban szereplö adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Kelt: Vác, április 24. Lakati Péter kuratóriumi elnök

10 Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz Közhasznúsági melléklet 2013.év 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Váci Baptista Misszió Alapítvány székhely: 2600 Vác, Mentős köz l. bejegyző határozat száma: 60457/ nyilvántartási szám: 64160/1997 képviselő neve: Lakati Péter 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Baptista imaház fenntartása és működtetése Vácott. Hitoktatás és nevelés, hitéleti és művészeti rendezvények szervezés és lebonyolítása. Karitatív tevékenység. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szociális tevékenység, családsegítés, idősgondozás, nevelés, oktatás és képességfejlesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem a közhasznú tevékenység célcsoport ja: Vác és kistérségének lakosai a közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: 800 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Nyári napközis tábor 400 résztvevő gyermekkel, angol nyelvi tábor (40 fől, koncertek (400 fől, heti rendszerességű gyermek hitoktatás (60 fől 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Pénzeszköz -705 Alapítvány közhasznú működése 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) - O O - O O A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: O O 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény

11 alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel O O E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból O O nyújtott tá mogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből személyi jellegű ráfordítás O O J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes O O tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Eetv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Igen Eetv. 32. (4) b) [K1+K210] Nem Nem Eetv. 32. (4) e) [(11+12-A1-A2)/(H1+H2)1O,25] Nem Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Eetv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(Gl+G2)1O,02] Igen Igen Eetv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)1O,5] Igen Igen Eetv. 32. (5) e) [(L1+L2)/2110 fől Nem Nem

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csathó Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete T \ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben