A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása"

Átírás

1 A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása A GYEMSZI szervezeti felépítését, működését, felelősségi rendszerét jogszabályi rendelkezések határozzák meg: az alábbi 1. Az intézmény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján központi költségvetési szerv, a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó központi hivatal. 72. (1) A központi hivatal kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. 73. (1) A központi hivatal szervezetét a központi hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amelyet a központi hivatalt irányító miniszter normatív utasításban ad ki. (4) A központi hivatal vezetőjét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki és menti fel. 2. A GYEMSZI feladatait, működését a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint: 1. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 1/A. A GYEMSZI-t főigazgató vezeti. 2. A GYEMSZI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint a) végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását, b) az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján javaslatot tesz a minőségfejlesztés irányára, c) az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújt, d) ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket, e) ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, f) kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, g) az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el, h) ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati informatikai stratégiát, i) az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el, j) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez, k) a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el, l) ellátja a jogszabályban, az alapító okiratában vagy hatósági határozatban meghatározott megfelelőség-értékelési és egyéb további feladatokat, m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 1

2 törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat, n) gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, p) kidolgozza a fekvőbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosztásának, módosításának, valamint a jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásának, módosításának módszertanát, külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárásokban, q) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését, r) a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi beszerző szervezetként jár el, s) fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az m) és n) pont szerinti egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás progresszivitási szintje és formája tekintetében. 2/A. A GYEMSZI a MÖKtv., a Ttv., az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló évi CLXXXVI. törvény, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény alapján átvett, és a miniszter irányítása alá tartozó gyógyintézetek középirányító szerve. A GYEMSZI középirányító szervként különösen a) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását; b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek; c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét; d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket; e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket; f) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető vagy módosító okiratát; g) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását; h) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező - 2

3 módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását; i) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást; j) előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását; k) összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszternek; l) jóváhagyja a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyítómegelőző ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszámátcsoportosításokat; m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni; n) jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát. 3. A fenti statútum rendelet, valamin a GYEMSZI működésére vonatkozó jogszabályok alapján a GYEMSZI az alábbi feladatokat látja el: a. Középirányítói jogkörei, fenntartói feladatai: Gazdálkodási, pénzügyi: - érvényesíti, érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását; - javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek; - meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét; - meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket; - szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket; - összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba; - jóváhagyja a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyítómegelőző ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszámátcsoportosításokat; - jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni Igazgatási, egészségpolitikai: - előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető vagy módosító okiratát; 3

4 - előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását; - előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező - módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását; - előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást; - jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát Humánpolitikai: - előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását. b. Egyéb feladatok - egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálása, szakmai irányítása, dokumentálása, minőségügyi szakfőorvosi / minőségügyi szakterületi vezetői rendszer kiépítése - egészségügyi szolgáltatók, szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelés, javaslat tétel a minőségfejlesztés irányára - egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői, szakmai támogatás - gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységek - támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatok - egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kidolgozása, előkészítése, felülvizsgálata - egészségügyi szakképzések, vizsgáztatás szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatai - egészségügyi ágazati informatikai tevékenység, ágazati informatikai stratégia elkészítése, karbantartása - egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatok - statisztikai adatgyűjtés, elemzés - Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértő - megfelelőség-értékelés - járó-, fekvőbeteg-szakellátás kapacitásai, ellátási területe felosztása, módosítása módszertanának kidolgozása, részvétel az ezzel kapcsolatos eljárásokban - meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését - fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményeknek gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések központi beszerző szervezete Egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos HR feladatok: - Nyugdíjasok jövedelem-kiegészítéséhez kapcsolódó koordináló, ügyintéző feladatkör 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról - Továbbfoglalkoztatási kérelmekhez kapcsolódó koordináló, ügyintéző feladatkör 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről - Illetmény-, és bérkiegészítéshez kapcsolódó koordináló, ügyintéző feladatkör 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól Képzéssel kapcsolatos feladatok: - Ellátja a Nemzeti Vizsgabizottság titkársági feladatait a szakorvosképzés és orvosi licenszvizsgák tekintetében 4

5 - Biztosítja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működési feltételeit - Ellátja az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők jogszabály alapján kötelező szakmai, szintentartó továbbképzését - Ellátja az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzését Szakmai kollégiumok, szakmai irányelvek - A szakmai kollégiumok tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása - Egészségügyi szakmai irányelvek kidolgozásának módszertani támogatása Gyógyszerügyek: - Hatóanyaggyártók regisztrációja, hatóanyagimportőrök, -közvetítők regisztrációja Farmakovigilancia vizsgálatok és farmakovigilancia ellenőrzés - Piacfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása - - Piacfelügyeleti laboratóriumi vizsgálatok lefolytatása - Gyógyszerhiány kezelésével kapcsolatos feladatok Géntechnológiai hatósági és szakhatósági eljárások - humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagokkal kapcsolatos géntechnológiai tevékenység esetén - Beavatkozással nem járó klinikai vizsgálatok engedélyezése Egészségügyi ellátórendszer: - Az egészségügyi szakellátási kötelezettség, vagy az ideiglenes szakellátási feladat teljesítésére vonatkozó ellátási szerződések, megállapodások nyilvántartása, az abban bekövetkezett változások rendszeres jelentése az egészségügyi államigazgatási szervnek illetve ellátási szerződés felmondása esetén az OEP-nek is. - Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettsége, illetve a szakellátási feladat ideiglenes nem teljesítése esetén - a szolgáltató működését szabályozó dokumentumok jóváhagyásának kivételével - a szakmai fenntartói jogok gyakorlása az átmeneti időszak alatt - Az intézményműködtetési kötelezettséggel rendelkező szerv által kötött ellátási szerződések véleményezése. - A külföldön történő gyógykezelések egészségbiztosítási támogatásához szükséges szakmai javaslatokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása 4. A GYEMSZI vezetését, felelősségi rendszerét a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 14.) EMMI utasítás részletezi az alábbiak szerint: - A GYEMSZI szervezete Állandó feladatok ellátására létrehozott szervezeti egységek: a) főigazgatóság: hasonló vagy kapcsolódó tevékenységet ellátó főosztályok/igazgatóságok tevékenységének összefogására, koordinálására kialakított szervezeti egység, vezetője az adott területért felelős főigazgató-helyettes, aki a főigazgató közvetlen irányítása alatt működik; b) főosztály/igazgatóság: meghatározott alaptevékenység, illetve ahhoz kapcsolódó funkcionális tevékenység vagy központosított szolgáltatás ellátására/koordinációjára kialakított szervezeti egység, a feladat megosztásának megfelelően további szervezeti egységekre tagozódhat; c) osztály: a főosztályi szervezeten belül feladatmegosztással kialakított szervezeti egység; d) térségi igazgatóság: adott földrajzi egység intézményfelügyeleti és térségi menedzsment feladatait ellátó dekoncentrált szervezeti egység; e) törzskari főosztály/osztály: kiemelkedő fontossága, horizontális jellege vagy a függetlenség és befolyásmentesség elvének érvényesülése miatt közvetlenül a főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység. 5

6 - A GYEMSZI vezetői: a) a főigazgató; b) a főigazgató-helyettesek; a szervezeti egységek vezetői (igazgatók/főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők). - A GYEMSZI-t egyszemélyi felelősséggel a főigazgató vezeti. A főigazgató felelős a) az alapító okiratban előírt tevékenységek, jogszabályban, költségvetésben foglaltak és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelmények és feltételek megfelelő ellátásáért; b) a GYEMSZI működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért; d) a GYEMSZI vagyonkezelésébe és használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; e) a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyonnal kapcsolatban a tulajdonosi, a GYEMSZI fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények tekintetében az egyes fenntartói jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; f) a belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért; g) a GYEMSZI által kezelt adatok védelméért, amelyben az általa kijelölt adatvédelmi felelős támogatja; h) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. A főigazgató a) gondoskodik a GYEMSZI jogszabályoknak megfelelő működéséről, a feladatok szakszerű és összehangolt ellátásáról; b) a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a GYEMSZI zavartalan működéséről, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről; c) irányítja a GYEMSZI főigazgatóságait és a közvetlen irányítása alá tartozó egyéb szervezeti egységeket; d) gyakorolja a GYEMSZI személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat; e) gyakorolja a GYEMSZI fenntartásába tartozó egészségügyi intézmény vezetője, gazdasági igazgatója tekintetében a munkáltatói jogokat az egészségügyért felelős miniszternek fenntartott kizárólagos jogkörök kivételével (kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, illetve - költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni - a munkaviszony létesítése és megszüntetése); f) gondoskodik a GYEMSZI belső szervezetszabályozó dokumentumainak elkészítéséről, ezek folyamatos karbantartásáról; g) kiadja a GYEMSZI belső szervezetszabályzó dokumentumait; h) gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, irányítja a belső ellenőrök tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számon kéri annak végrehajtását; i) gyakorolja a kiadmányozási jogot, e jogkörét a jelen szabályzatban, ügyrendben, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel részben vagy egészben átruházhatja; j) létrehozza, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszer részét képező kockázatkezelési rendszert és az ellenőrzési nyomvonalakat; k) képviseli a GYEMSZI-t; 6

7 l) gyakorolja a fenntartói és tulajdonosi jogokat a jogszabályok által a hatáskörébe rendelt költségvetési intézmények és gazdasági társaságok felett, illetve a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyon tekintetében; m) kapcsolatot tart az irányító szervvel, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, valamint a sajtóval; n) szükség szerint munkaértekezletet tart; o) ellátja a jogszabályokban, a GYEMSZI belső szervezetszabályzó dokumentumaiban, valamint a munkaköri leírásában meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat. A főigazgató közvetlen irányítása alatt az alábbi szervezeti egységek működnek: a) Minősítési, Beszerzési, Intézményfelügyeleti és Műszaki Főigazgatóság (GYEMSZI MIF); b) Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság (GYEMSZI JIF); c) Egészségszervezési, Tervezési és Finanszírozási Főigazgatóság (GYEMSZI ETF); d) Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság (GYEMSZI IRF); e) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (GYEMSZI EFF); f) Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (GYEMSZI OGYI Főigazgatóság); g) Térségi Menedzsmentért Felelős Főigazgatóság (GYEMSZI TMF); h) Gazdasági Főigazgatóság (GYEMSZI GF); i) Uniós Projekt Igazgatóság (GYEMSZI UPI); j) Belső Ellenőrzési Főosztály; k) Kommunikációs Osztály; l) Minőség- és Szervezetfejlesztési Osztály; m) Főigazgatói Titkárság; n) Központi Kontrolling Osztály. - A főigazgatóságokat főigazgató-helyettesek vezetik. A főigazgató-helyettesek a) a főigazgatóságok ügyrendjében foglaltaknak megfelelően közreműködnek a főigazgató feladatainak ellátásában; b) irányítják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, felelősek azok jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő működéséért; c) döntenek a főigazgatóság feladatkörébe tartozó, valamint a főigazgató által a hatáskörükbe utalt ügyekben; d) a feladatkörükbe utalt ügyekben ellátják a GYEMSZI képviseletét; e) a feladatkörükbe tartozó ügyekben a külön szervezetszabályozó dokumentumban foglaltak szerint gyakorolják a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, illetve utalványozási jogköröket; f) részt vesznek a Vezetői Értekezlet munkájában; g) rendszeresen tájékoztatják a főigazgatót az általuk irányított főigazgatóság tevékenységéről; h) ellátják a főigazgató által meghatározott feladatokat; i) irányítják, tájékoztatják és rendszeresen beszámoltatják a főigazgatóság irányítása alá tartozó szervezeti egységeket; j) képviselik a főigazgatóságot a GYEMSZI többi főigazgatósága és más szervezeti egységei előtt; k) a főigazgatóság szervezeti egységeinek munkatervét jóváhagyják, azok végrehajtását irányítják és ellenőrzik; l) az irányításuk alá tartozó vezetők tevékenységét ellenőrzik, teljesítményüket támogatják és értékelik, valamint meghatározzák a munkavégzés és a munkafegyelem biztosításával kapcsolatos tennivalókat; 7

8 m) elkészítik a főigazgatóság munkaterületét érintő jogszabályok, egyéb előterjesztések és belső szervezetszabályzó dokumentumok szakmai tervezetét, véleményezik más szervezeti egységek tervezeteit, szükség esetén kezdeményezik a hatályos jogszabályok, belső szabályok módosítását; n) javaslatot tesznek kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, előresorolásra, illetve főigazgatói jutalmazásra; o) javaslatot tesznek a főosztályvezetői/igazgatói, a főosztályvezető-helyettesi és az osztályvezetői feladatkörre vonatkozó kinevezés adására, visszavonására, e vezetők ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárás megindítására; p) ellenőrzik a munkafegyelmet és a szervezeten belüli együttműködési kötelezettség teljesülését; q) gondoskodnak a főigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, belső szervezetszabályzó dokumentumok szakmai tartalmának karbantartásáról a GYEMSZI internetes honlapján, valamint a belső tájékoztatást szolgáló Intraneten; r) közreműködnek a GYEMSZI-re, illetve a fenntartott egészségügyi intézményekre vonatkozó stratégiai célok, irányok meghatározásában; s) ellátják a belső szervezetszabályzó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb szakmai és vezetői feladatokat. - A GYEMSZI működését a jogszabályok, a közjogi és a belső szervezetszabályozó dokumentumok szabályozzák. - A GYEMSZI szervezetileg egyszemélyi vezetés, a főigazgató vezetése alatt áll. Ennek megfelelően a GYEMSZI egészét vagy annak szervezeti egységei szervezetét, működését és gazdálkodását érintő ügyekben a szervezeti egységek vezetői kizárólag a főigazgató utasítására/bevonásával vagy a főigazgató előzetes hozzájárulásával és részletes tájékoztatása mellett intézkedhetnek. (E tájékoztatási kötelezettség nem érinti a GYEMSZI és a társhatóságok, együttműködő szervezetek közötti, jogszabályokban meghatározott mindennapi munkafolyamatokhoz kapcsolódó ügyeket.) - A GYEMSZI jogszabályban meghatározott feladatkörébe tartozó ügyekben - az e szabályzatban, valamint a költségvetési gazdálkodással összefüggő jogszabályokban, belső szervezetszabályozó dokumentumokban foglalt kivételekkel - a kiadmányozási jogot a főigazgató gyakorolja. 5. A GYEMSZI az intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat a vezetés a funkcionális, szakmai, valamint térségi szervezeti egységek közreműködésével látja el A kialakult 8 egészségügyi térség koordinációjáért a Térségi Menedzsmentért Felelős Főigazgatóság felel. Az alá tartozó Térségi Igazgatóságok (TIG) főbb feladatai között említhető a GYEMSZI fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények szakmai tevékenységének ellenőrzése, irányítása, a térség szakmai ellátásszervezési feladatainak ellátása, döntési javaslatok előkészítése, ennek részeként a betegutak kidolgozása, megszervezése és ellenőrzése, a várólisták kezelése. 6. A GYEMSZI felügyelete a kórházak felett A fekvőbeteg szakellátás kötelezettségének állami átvállalása 2012-ben megtörtént, így lehetőség nyílt az ellátórendszer átfogóbb átalakítására. Az érintett egészségügyi intézmények több szakaszban, meghatározott ütemezéssel kerültek állami tulajdonba. Azon szolgáltatók esetében, melyek a fekvőbeteg ellátás mellett járóbeteg-szakellátást is nyújtanak, az állami tulajdonba vétel együttesen történt meg. 8

9 Az állami átvétel folyamata A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján január 1-én 46 megyei önkormányzati fenntartású kórház és rendelőintézet, valamint fővárosi önkormányzati fenntartásban lévő egészségügyi intézmény került állami tulajdonba. A megyei és fővárosi kórházak után a városi kórházak állami tulajdonba vételéről is törvény született. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény alapján a korábban települési önkormányzati tulajdonban lévő 54 fekvőbeteg egészségügyi szolgáltató, valamint 9 intézmény által az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon május 1-től került állami tulajdonba. Az intézmények átvételét a GYEMSZI végezte. Az átadás-átvétel részletes szabályait a 92/2012. (IV. 27.) Korm. Rendelet tartalmazta. 9

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Intézményi struktúrák I.

Intézményi struktúrák I. Intézményi struktúrák I. 2014.10.11. 13:45 14:30 Csordás Anita referens GYEMSZI ETFF Egészségpolitikai Főosztály Tartalom I.Emberi Erőforrások Minisztériuma II.Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség-

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

A Kormány..../2012. ( ) Korm. rendelete. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány..../2012. ( ) Korm. rendelete. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben