9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások 2. Javaslat II. Részletes megállapítások 1. A Szövetség szervezeti felépítése és a Szövetség célja szerinti tevékenysége, valamint egyéb és vállalkozási tevékenysége 2. A Szövetség szabályozottsága és működési rendje, különös tekintettel a gazdálkodásra 3. A Szövetség tevékenységéhez nyújtott költségvetési támogatással és egyéb bevételekkel való gazdálkodás, költségvetés készítése, jóváhagyása és végrehajtása 4. A számvitel rendje, a számviteli politika kialakítása 5. A különféle állami befizetési kötelezettségek teljesítése 6. Belső ellenőrzési tevékenység Melléklet Az ellenőrzött szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Címe: Bp. San Marco u. 76. Jogállása: önálló jogi személy, kiemelten közhasznú szervezet Bírósági nyilvántartási száma: 6 Pk /4 A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) társadalmi, érdekvédelmi szervezet, évtől kiemelkedően közhasznú civil szervezet. A Szövetséget 1981-ben a mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre.

2 Tevékenységük fő területei: a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, ezen érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, az esélyegyenlőség megteremtése a foglalkoztatás, a tömegkommunikáció, a közlekedés, a tanulás, az egészségügyi szolgáltatások, a sport, a pihenés területén. Tevékenységüket több szervezet, a társadalmi együttélésben jelentős mértékben akadályozott fogyatékos és egészségkárosodott emberek érdekében folytatják. Tagegyesületeik és helyi csoportjaik révén jelen vannak az ország minden jelentős településén. A Szövetség a feladatait az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján az Alapszabályában foglaltak szerint látja el. Kiadásait elsősorban központi költségvetési támogatásból, továbbá tagdíjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból és adományokból fedezi. A Szövetség az években M Ft-tal gazdálkodott, ezen belül a központi költségvetési támogatás 1996-ban 72 M Ft, 1997-ben 77 M Ft, 1998-ban 92 M Ft volt, amelyeket a Parlament az éves költségvetési törvényekben hagyott jóvá részükre. A Szövetség céljai megvalósításában közreműködő tagszervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, önállóan gazdálkodnak. A tagszervezetek nagyobb részt saját bevételekből, kisebb részben a Szövetség által a központi költségvetési támogatásból részükre évente átutalt bevételekből gazdálkodnak. A Szövetség tagegyesületeinek száma 1998-ban 76, ezek keretei között további 482 helyi csoport működik. Teljes taglétszámuk mintegy fő. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzést az évi ellenőrzési tervében foglaltak szerint, az Állami Számvevőszékről szóló XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdésében előírtak alapján végezte. A törvény szerint a társadalmi szervezeteknél az állami támogatás felhasználását ellenőrzi az ÁSZ. A támogatást a Szövetség nem meghatározott célfeladatra kapta, hanem általános működési költségek fedezetére, ezért annak felhasználása nem volt elkülöníthetően ellenőrizhető. Az

3 előzetes egyeztetés során a Szövetség igényelte, hogy az ÁSZ a teljes gazdálkodás ellenőrzését végezze el. Az ÁSZ 1992 óta rendszeresen folytat ellenőrzéseket különböző területen működő jelentős összegű állami támogatásban részesülő társadalmi szervezeteknél. Így került sor több nemzeti kisebbségi szervezet, majd különböző kulturális, környezetvédelmi és egyéb szervezet vizsgálatára. Ezt követően került sor az Országgyűlés költségvetési fejezetében nevesítetten szereplő fogyatékosokat képviselő szervezetek ellenőrzésére. Közülük 1998-ban a Magyar Vakok és Gyngénlátók és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségénél, 1999-ben pedig az Értelmi Fogyatékosokk és Segítőik és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségénél végeztünk ellenőrzést. A Szövetségnél most első ízben került sor Állami Számvevőszéki ellenőrzés lefolytatására. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Szövetség gazdálkodása megfelelt-e a célszerűségi, eredményességi követelményeknek és a törvényi előírásoknak. Az ellenőrzés módszere: a Szövetség által rendelkezésre bocsátott iratok szúrópróbaszerű ellenőrzése. Az ellenőrzött időszak: gazdasági évek. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások A Szövetség Alapszabályában lefektetett elveknek, alapfeladatoknak megfelelően aktívan részt vett nemcsak a mozgássérült, de valamennyi fogyatékossággal élő ember esélyegyenlőségének megteremtésére irányuló erőfeszítésekben. A mozgáskorlátozottak életfeltételeit javító napi feladatokon - lakás akadálymentesítés, közlekedés, parkolás, segédeszközök biztosítása, gyógykezelés, lelki segély

4 szolgálat stb. - túlmenően tevőlegesen részt vettek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény kidolgozásában, részt vettek a Fogyatékosügyi Tanács munkájában. Naponta tapasztalható módon jelen vannak és rávilágítanak megoldásra váró problémáikra a tömegkommunikáció fórumain, rendezvényeik és kiadványaik útján segítenek a több százezres létszámú mozgáskorlátozott ember gondjainak megoldásában. Törekszenek arra, hogy a társadalom ismerje meg sajátos problémáikat, megfogalmazzák mit várnak el a Magyar Köztársaság Parlamentjétől és Kormányától, hogy a fogyatékos emberek képesek legyenek magukról és családjukról gondoskodni, a társadalom aktív, értékes és egyenjogú tagjaivá válni. Felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását, valamint a fogyatékosság bekövetkezésének megelőzését célzó intézkedések a társadalom számára hosszú távon megtérülő beruházások. A Szövetség gazdálkodási rendjének szabályozottsága, az ellenőrzés hatékonysága nem volt megfelelő. Ezt a Szövetség Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban: EB) által évben lefolytatott átfogó ellenőrzés is megállapította. A Szövetség által alkalmazott nyilvántartási rendszer, könyvvezetési gyakorlat nem biztosította a valódiság, a világosság és a következetesség számviteli alapelveinek betartását. Megállapításaik alapján, önellenőrzés keretében a hibákat nagyrészt kijavították. Megkezdték a feladatrendszerükhöz igazodó nyilvántartási és elszámolási rendszerük átdolgozását, számviteli politikájuk aktualizálását. Az ÁSZ ellenőrzés idejére e munka nagyrészt befejeződött. A Szövetség céljainak elérése érdekében a rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel való gazdálkodása a törvényi előírásoknak - a végrehajtott önrevízió után - összességében megfelel, számviteli nyilvántartási, belső információs rendszerük korszerűsítése, pontosítása az Állami Számvevőszék ellenőrzése idején még folyamatban volt. A Szövetséget a Fővárosi Bíróság január 1. napjától kiemelten közhasznú szervezetnek minősítette, ezért meg kell felelnie a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény gazdálkodási, illetőleg a nyilvántartási szabályokra vonatkozó szigorúbb követelményeknek. A megtett

5 intézkedések következtében a Szövetség a jogszabályi feltételeknek megfelelt. Működési költségeit döntő mértékben és évente egyre nagyobb arányban a központi költségvetési támogatásból származó bevételeiből finanszírozta. Vállalkozási tevékenységet nem végzett, ilyen jellegű bevételszerző tevékenységet a Szövetség által alapított Alfa Ipari Rt folytatott. A vizsgált időszakban a Szövetség részére biztosított központi költségvetési támogatás az össz-szövetségi feladatellátás céljait szolgálta, annak mintegy 50%-át fordították közvetlenül az önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetek működési költségeinek finanszírozására. Alapszabály szerinti feladataikat összességében eredményesen, hatékonyan látták el. 2. Javaslat Az Állami Számvevőszék javasolja a Szövetség elnökének, hogy a jelentésben foglalt részletes megállapítások hasznosítása mellett fejezze be belső információs rendszerének korszerűsítését, pontosítsa számviteli politikáját az Szt. előírásainak megfelelően, számlarendjét igazítsa feladatrendszeréhez II. Részletes megállapítások 1. A Szövetség szervezeti felépítése és a Szövetség célja szerinti tevékenysége, valamint egyéb és vállalkozási tevékenysége 1.1. A Szövetség szervezeti felépítése A Szövetség Alapszabályban meghatározott célkitűzése a mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt érdekek képviselete, érvényesítése és védelme. A mozgáskorlátozott emberek hazai szervezeteinek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekek érvényesítése, védelme, képviselete. A Szövetség egyesületi tagságtól függetlenül és a

6 kizárólagosság igényétől mentesen törekszik valamennyi magyar mozgáskorlátozott személy érdekeinek védelmére és nyújtja részükre közhasznú szolgáltatásait. A Szövetségben a tagszervezetek és a szövetségi szervek, helyi és országos hatáskörrel rendelkező tisztségviselők és munkatársak munkamegosztása és együttműködése valósul meg. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve, amely a tagszervezetek képviselőiből áll, minden tagszervezetnek egy szavazata van. Kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az Alapszabály elfogadása, módosítása, az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása, az éves beszámolók és a közhasznúsági jelentés elfogadása. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, a 7 tagú testületet a Közgyűlés választja 6 évi időtartamra. Az Elnökség feladata a Közgyűlés határozatainak megtartásával az ügyintézés, többek között a Szövetség központjának és a Szövetség által létrehozott egyszemélyes Rt felügyelete. Az Elnökség évente 6 alkalommal tart ülést. A Szövetség elnökének feladata az országos hatáskörű testületi döntések végrehajtásának szervezése, az elnökségi ülések vezetése, az országos központ irányítása. Képviseli a Szövetséget, munkáltatói jogokat gyakorol a szövetségi alkalmazottak tekintetében. Az alelnökök támogatják az elnök munkáját, szükség esetén helyettesítik. Az Elnökség döntése alapján szövetségi szervet vezethetnek vagy feladatcsoportot irányíthatnak. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés előzetes véleményezése. A Szövetség munkájában részt vesznek országos hatáskörű tagozatok, szekciók, munkacsoportok. Tagozatok az 1995-ben alakult ifjúsági és az év elején alakult női tagozat. Az évek óta működő ifjúsági tagozat eredményei közül kiemelkedő, hogy kéthavonta jelentetik meg Hírmondó c. kiadványukat, minden évben tavaszi és őszi tanulmányi napot szerveznek, a Közös Erővel Fogyatékosok és Társaik Sportegyesülettel rendszeres sport- és szabadidő jellegű

7 programokat szerveznek május 5-én általuk megszerzett szponzori támogatás felhasználásával Esélyegyenlőség Napja címmel rendezvényt szerveztek. A szekciók tevékenységében a betegségcsoportok (diagnózisok) szerinti munkamegosztás valósul meg, így: ˇ Sclerosis Multiplex ˇ Izombetegségek ˇ Rheuma ˇ Osteoporózis ˇ Afázia ˇ Bechterew ˇ Post Traumás Osteryomyelitis ˇ Myasthenia Gravis ˇ Heine Medin szekció folyamatos működése volt tapasztalható. Tevékenységüket részben külső szponzori támogatásból, részben a Szövetség által pályázatok alapján éves munkatervi feladataik finanszírozására kapott összegekből folytatják. A szekciók tagságukat érintő tájékoztató kiadványokat, lapot jelentetnek meg, tanácsadással, tanfolyamok, rendezvények, programok szervezésével segítik tagságukat. Telefon, levelezés útján rendszeres kapcsolatot tartanak az ország különböző területein élő tagságukkal, mivel egyszeri évi országos rendezvénynél több megszervezésére nincs lehetőségük. A munkacsoportokban egy-egy érdekérvényesítési (rehabilitációs) problémakör kezelése történik (pl. szociális, építészeti, műszaki, közlekedési, egészségügyi, jogi), a munkacsoportok működése társadalmi munkán alapul. A Szövetség Központjának feladata, hogy részlegei, alkalmazottai és megbízottai révén gondoskodjék ˇ a Szövetség szervei, tisztségviselői tevékenységének és a ˇ tagszervezeteket segítő munkának, ˇ az Alapszabályban rögzített feladatok országos érdekkörű ellátásának szakmai, információs, ügyviteli, technikai, gazdálkodási feltételeiről A Szövetség célja szerinti tevékenysége

8 A Szövetség a vizsgált időszakban Alapszabályában rögzített célkitűzéseiknek megvalósítása érdekében két irányban fejtett ki tevékenységet: A) A társadalom irányában számos akciót, rendezvényt, eseményt szerve- zett meg, így évben: ˇ Az új építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) akadálymentesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megismertetése az építészekkel, építtetőkkel, a társadalommal. ˇ Aláírásgyűjtési akció szervezése a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló évi XXVI. törvény országgyűlési tárgyalása és elfogadtatása érdekében. ˇ Esélyegyenlőségi Nap megszervezése. ˇ Felmérés és tanácskozás szervezése a STANDARD RULES (ENSZ dokumentum a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségének érvényesítéséről) magyarországi érvényesítésének és betartásának helyzetéről, ajánlások megfogalmazása a Kormány részére. ˇ Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a választásokat követően a minisztériumok képviselőivel. ˇ A tömegközlekedés akadálymentesítése érdekében tárgyalások folytatása a Fővárosi Önkormányzat és a BKV illetékeseivel. ˇ A Balatonba való bejutást kerekesszéket használó és más súlyos sérültek számára is lehetővé tevő strandlift létesítése a Siófoki Önkormányzattal együttműködve. B) A Szövetség tagszervezetei, illetőleg a társszervezetek irányában végzett tevékenységek ˇ A Szövetség lapja a Humanitás c. havonta megjelenő kiadvány évben egyszerűsítették

9 az előfizetési rendszert, olcsóbbá tették a terjesztést. ˇ Az aktuális belső információkból a csoportvezetők és klubvezetők részére a Mozgalmi Értesítő c. kiadványukat juttatták el. Kapcsolatokat tartanak fenn más fogyatékosokat képviselő szervezetekkel, alapítványokkal, egyéb szervezetekkel. ˇ Oktatások, képzések szervezésével segítik a társadalmi munkát végzők feladat ellátását. A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c./ pontjában felsoroltak közül a következő cél szerinti tevékenységeket jelölte meg közhasznú tevékenységként: ˇ egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ˇ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, ˇ nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ˇ kulturális tevékenység, ˇ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet, ˇ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ˇ emberi és állampolgári jogok védelme, ˇ sport, ˇ fogyasztóvédelem, ˇ rehabilitációs foglalkoztatás, ˇ euroatlanti integráció elősegítése, ˇ közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások. E tevékenységeket a Szövetség nem kizárólag tagjai részére végzi, szolgáltatásait bármely mozgáskorlátozott igénybe veheti. A Szövetség közreműködik a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek, lakásuk akadálymentesítését segítő támogatásnak (LAT) odaítélése során a 164/1995.

10 (XII.27.) Korm. rendelet 15. (1) bek. b./ pontja, valamint a 106/1988. (XII.26.) MT rendelet 3/E (4) bek. alapján. A Szövetség elkészítette és alkalmazza az Egységes eljárási utasítás a LAT ügyintézésre c. szabályozást, amely a Szövetség és tagszervezetei közt munkamegosztásban rögzíti a feladatokat Vállalkozási tevékenység A Szövetség Alapszabálya szerint vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A tényleges helyzetet a végezhet kifejezés tükrözné, mivel ténylegesen vállalkozási tevékenységet nem folytattak. Bevételszerző tevékenységet az Alfa Ipari Rt végez, amelyben a Szövetség 124 M Ft értékű alaptőkével részesedik. Az Alfa Ipari Rt november 1-jével átalakulással jött létre, jogelődje az Alfa Ipari Vállalat volt, amelyet 1985-ben a Szövetség alapított azzal a célkitűzéssel, hogy munkalehetőséget biztosítson a megváltozott munkaképességű emberek részére, illetőleg vállaljon részt a gyógyászati segédeszköz ellátásban. Az Rt mintegy 350 fő, többségében megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását biztosító rehabilitációs célszervezet, a 8/1983. (VI.29.) EüM- PM együttes rendelet 27/D pontjának megfelelően. A célszervezet normatív módon meghatározott támogatást igényelhet. Az Rt évi árbevétele 192 M Ft volt, ebből 92 M Ft támogatás. Ezen kívül a Szövetség 3 M Ft-os üzletrésszel rendelkezik a Humán Autó Kft-ben is. 2. A Szövetség szabályozottsága és működési rendje, különös tekintettel a gazdálkodásra A Szövetség működésének jogi kereteit alapvetően az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és évtől a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kht.) határozza meg. A Szövetség szabályzatainak módosítása az ellenőrzés idején még folyamatban volt. Az ellenőrzött időszakban a Szövetség július 6-án tartott küldöttközgyűlése által elfogadott Alapszabály volt hatályban, amelyet két ízben módosítottak. A belső szervezeti változtatásokon kívül az év szeptember 7-én tartott

11 küldöttközgyűlés a személyi jövedelemadó 1%-ának elérése érdekében kimondta, hogy a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít. Az november 7-i közgyűlés a kiemelten közhasznú szervezet jogállás megszerzése érdekében módosította a vonatkozó törvény alapján az alapszabályt. A Szövetség gazdálkodásának alapvető szabályait az Alapszabály rögzíti. A Szövetség szervezetének és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza, amely kiterjed az ügyvitelre, a gazdasági és vagyonkezelői tevékenységre is. Az május 1-jétől hatályos SZMSZ hiányossága, hogy nem tükrözi az időközi alapszabály módosulásból adódó ténylegesen folytatott gyakorlatot, így pl. megszűnt a Vezetők Tanácsa, a főtitkári tisztség. SZMSZ módosítás nem követte az országos központban bekövetkezett szervezeti változásokat sem, így folyamatban lévő korszerűsítése indokolt. Az SZMSZ-hez további belső szabályzatok kapcsolódnak, így: ˇ Fegyelmi Szabályzat ˇ Ügyviteli és Ügykezelési Szabályzat ˇ Munkaügyi Szabályzat ˇ Pénzkezelési Szabályzat ˇ Munkavédelmi Szabályzat ˇ Tűzvédelmi Szabályzat ˇ Kitűntetési Szabályzat Az Országos Központ szervezeti felépítését az Elnökség október 11-i ülésének 2. sz. határozatával fogadta el, ez volt a vizsgált időszak végéig hatályban. Ennek alapján a központ két szolgálat keretében látta el feladatát. A Közösségi Szolgálat feladatkörébe a következő ügycsoportok ellátása tartozott: ˇ Egyesületi kapcsolatok ˇ Testületek működése ˇ Elnökségi tagok, szakértői csoportok működése ˇ Pályázatok, forrásfejlesztés ˇ Képzési feladatok

12 ˇ Rehabilitációs ügyek ˇ LAT ügyek ˇ Telefon támogatások ˇ Gyógyászai segédeszköz támogatások ˇ Külkapcsolatok ˇ Országos rendezvények ˇ PR kapcsolatok ˇ Ügyfélszolgálat, információ, panaszügyintézés ˇ Tagozatok, szekciók, partner szervezetek Az Adminisztrációs Szolgálat az alábbi feladatcsoportokat végezte: ˇ Gazdasági ügyek (könyvelés, pénztár, bér, Tb, adó) ˇ Informatika (nyilvántartások, adatbank, kapcsolattartás) ˇ Szervezet működtetés (üzemeltetés, gépkocsi, karbantartás) ˇ Szervezet adminisztráció (iktatás, postázás, sokszorosítás) A szolgáltatások nyújtása a vizsgált időszak kezdetén a Közösségi Szolgálat feladata volt, július 1-jétől fokozatosan az ALFA Rt alvállalkozói közreműködésével (szállító szolgálat, otthoni ápolási, gondozási szolgálat) valósul meg. Az Országos Központ dolgozói munkaköri leírások alapján végezték feladataikat. 3. A Szövetség tevékenységéhez nyújtott költségvetési támogatással és egyéb bevételekkel való gazdálkodás, költségvetés készítése, jóváhagyása és végrehajtása A Szövetség - alapfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségei fedezetére - a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényekben meghatározott összegű központi költségvetési támogatásban részesült. A juttatott költségvetési támogatás összegét a központi költségvetés évben az Országgyűlés fejezet kiemelt céljellegű előirányzataként, és években pedig a Népjóléti, illetőleg a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet kiemelt céljellegű előirányzataként irányozta elő. A támogatás összege évben 72,1 M Ft-, évben 77,0 M Ft, évben 92,4 M Ft volt. A központi költségvetési támogatás felhasználásáról a költségvetési

13 törvények nem rendelkeztek, konkrét feladatokat, célokat nem jelöltek meg, azt a Szövetség az Alapszabályában meghatározott alapfeladatai teljesítése céljából, a működési költségei fedezetére kapta, és arra is használta fel A Szövetség bevételeinek alakulása A Szövetség bevételei a vizsgált időszakban az Alapszabályában nevesített tevékenységének célja szerinti és egyéb bevételekből állottak. A társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 1. (1) bekezdése szerinti, jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, bevételt eredményező gazdasági tevékenységnek minősülő vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A cél szerinti bevételek jogcímek szerint központi költségvetési támogatásból, az alaptevékenységhez tartozó feladatok bevételeiből, pályázati és egyéb támogatásokból, tagdíjból, jogi és magánszemélyek befizetéseiből és pénzügyi műveletek bevételeiből származtak: * előzetes adatok A Szövetség feladatai megvalósításához rendelkezésre álló folyó évi forrásainak döntő hányada mindhárom évben központi költségvetési támogatásból származott. A vizsgált 3 év alatt a költségvetési támogatás összege évente változó arányban növekedett, évben az előző évihez képest 6,8%-kal, 1998-ban 20%-kal. Ugyanakkor a források összege csökkent, 1998-ban az évinek csak 93,5%-a volt. Az és évek bevételi struktúráját nagy mértékben befolyásolta a különböző pályázatokon - legnagyobb

14 összegben az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól - elnyert pályázati bevétel összege. Az előző években elnyert, több évre szóló pályázati összegek években jelentős arányt képviseltek a Szövetség rendelkezésére álló pénzeszközök között, azonban egyre csökkenő mértékben. A Szövetség évtől kiemelten közhasznú jogállású szervezet, így a már korábbi években is átvállalt egyes állami feladatok beépültek az alaptevékenységébe. E feladatok végrehajtására nem pályázatok útján, hanem a központi költségvetésből lenne jogosult támogatásra, amelyekre költségvetési normatíva nincs megállapítva. A Szövetség az általános elszámolási kötelezettséggel, illetőleg elszámolási kötelezettség nélkül kapott pályázati támogatások felhasználását analitikusan elkülönítetten nyilvántartotta, előírt szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettségének eleget tett A költségvetési támogatás igénylése, az elosztás módja A Szövetség a központi költségvetési támogatás iránti igényét alátámasztó előterjesztést nyújtott be évekre az Országgyűlésnek címezve. Az előterjesztésben minden évben a Szövetség országos érdekkörű feladatai ellátásához szükséges támogatási igényt szöveges indoklással, valamint azt kiegészítő, a tervezett bevételeket és kiadásokat részletező költségvetési tervvel támasztották alá. A bevételek között az alapműködéshez igényelt költségvetési támogatáson kívül szerepeltették a pályázatokon elnyerni remélt összegeket, a tagdíjakat, és a működés egyéb bevételeit is. A kiadások tervezése feladatra lebontva készült, tartalmazta a tagszervezetek feladatellátásához, a testületi szervek, a tagozatok, szekciók, munkacsoportok működtetéséhez, az Országos Központ fenntartásához, az országos érdekkörű feladatok végrehajtásához szükségesnek ítélt költségeket. A jóváhagyott költségvetési támogatás ismeretében a Szövetség Elnöksége elkészítette és a vezető testületek ( években a Vezetők Tanácsa, 1998-tól a Közgyűlés) elé terjesztette jóváhagyásra a Szövetség éves országos érdekkörű munkatervét, amelyet a vezető testület határozattal elfogadott. A munkaterv mellékletét képezi az előző, mérleggel lezárt év

15 költségvetésének teljesítéséről készült összefoglaló, valamint a folyó évi költségvetés tervezete. A részletes költségvetési terv feladatra lebontott szerkezetű, költségnemek szerint csak az Országos Központ fenntartása és működtetése címen tervezett összeget részletezi. A testületi szervek, a tagozatok, szekciók, munkacsoportok működtetésére, és az országos érdekkörű feladatokra jóváhagyott költségeket egy összegben tartalmazza, holott a költségek is anyagköltségből, anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatásból, bérköltségből stb. állanak (1. sz. melléklet). A feladatokra lebontott költségeket nem konkrét számításokkal alátámasztva határozták meg, azok nem a főkönyvi könyvelés adatain alapulnak. A Szövetség országos érdekkörű feladatainak ellátásában rendezett munkamegosztásban részt vesznek az önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesületek, helyi szervezetek, alapítványok, a központ mellett szerveződő, évente változó struktúrájú szekciók, munkacsoportok, tagozatok, valamint az önálló jogi személyiséggel bíró Magyar Mozgássérültek Sportszövetsége. A SZMSZ-ben körvonalazott elvek szerint a központi költségvetési támogatás az össz-szövetségi feladatellátás céljait szolgálja. Ezért évente elnökségi, illetőleg közgyűlési határozatban fektetik le a támogatás felosztásának alapelveit: ˇ A Szövetség növekvő számú tagegyesületei (1996-ban 57, 1997-ben 62, 1998-ban 76) taglétszámuk arányában meghatározott támogatást kapnak a központtól oly módon, hogy a tagszervezetek tagonként 10 Ft-ot fizetnek be tagdíjként a Szövetségbe, az a befizetett összeg alapján évente és tagonként 240 Ft-ot ad át a tagszervezeteknek tagarányos támogatás címen. ˇ Lakás akadálymentesítési támogatás (LAT) címén a tagegyesületek által elintézett ügyek arányában ugyancsak meghatározott összeget kapnak a tagegyesületek. ˇ A költségvetési támogatás meghatározott összegét pályázat útján, országos érdekkörűnek minősített feladatokra osztják el. A pályázatok elbírálása az Elnökség hatásköre. A pályázatokra elkülönített támogatás elnyerésére nemcsak a tagszervezetek, hanem a Szövetség tagozatai, szekciói, alapítványok stb. is pályázhatnak.

16 A központi költségvetési támogatásból a fenti csatornákon a vizsgált években a tagszervezetek és a Sportszövetség részére véglegesen átadott pénzeszközök aránya: A tagszervezetek és a Sportszövetség a fentiek szerint évrőlévre emelkedő arányban részesülnek a költségvetési támogatásból. Míg a Szövetség részére jóváhagyott költségvetési támogatás összege 1998-ban az évihez képest 28,2%-kal emelkedett, addig a tagszervezetek által felhasznált összeg aránya 38,5%-kal. Ezen túlmenően a Szövetség központi költségei között szerepelnek olyan, a szekciók, munkacsoportok költségei között elszámolt összegek is, amelyek a szekciók, munkacsoportok munkájában részt vevő tagszervezeti tagok, illetőleg tisztségviselők munkájával összefüggésben merültek fel (pl. utazási és szállásköltségek). A költségvetési támogatást tehát mintegy 50-50%-os arányban fordították a központ működtetésére és a központilag kezelt feladatokra, valamint a tagszervezetek és a Sportszövetség működésének finanszírozására A Szövetség kiadásainak alakulása A Szövetség kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, kiadásai egyik vizsgált évben sem haladták meg a forrásait. E Ft-ban

17 A Szövetség működési költségeire jóváhagyott központi költségvetési támogatás növekedését nem követte a kiadások hasonló arányú növekedése. Az évi összes kiadás az évinek csak 3,5%-a volt. Ezen belül a Szövetség központi gazdálkodása rendelkezésére álló összegből teljesített kiadások évről-évre csökkentek, 1998-ban az évinek a 85,9%-a volt. Ennek oka egyrészt, hogy a költségvetési támogatás emelkedése nem volt olyan mértékű, hogy ellensúlyozta volna az inflációt és a pályázati pénzek elmaradását. Másrészt a Szövetség által a tagszervezeteknek végleges jelleggel átadott támogatás összege is növekedett. Ez azt jelentette, hogy a Szövetség központjának országos érdekképviseleti feladatai végrehajtásához egyre csökkenő nagyságrendű pénzeszköz állt rendelkezésére, miközben a tagszervezetek részére átadott összeg évről-évre növekedett. A Szövetség által teljesített kiadások szerkezete - a tagszervezeteknek véglegesen átadott támogatás nélkül - áttekinthető volt az alapfeladatoknak megfelelő programok szerinti szerkezetben a költségvetésből, valamint a számviteli nyilvántartásból költségnemek szerinti megoszlásban. Azonban a kétféle adathalmazt nem lehet megfeleltetni egymásnak. Ugyanis az éves költségvetés programokra készül, azonban az egyes programok költségeit nem bontja le költséghelyekre, a számviteli nyilvántartásból pedig nem lehet megállapítani, hogy az egyes költségnemek hogyan oszlanak meg programok szerint. A Szövetség által alkalmazott számítógépes program alapján az Szt. 85. (3) bekezdés b./ pontjában előírt kódjegyzék hiányában ez még nem megoldott. A programokra felhasznált pénzeszközök aránya évről-évre növekedett: E Ft-ban M e g n e v e z é s Központ kiadásai ebből:

18 tagozatok, szekciók programjai munkacsoportok programjai tájékoztatási költségek pályázati támogatás 2951 Programok összesen: Programokra a központi kiadásainak %-ában 15,9 17,3 35,3 A programok szerint felhasznált pénzeszköz arányának növekedését 1998-ban elsősorban a tájékoztatási költségek között szerepeltetett Humanitás c. újság kiadási költségei, valamint a testületi szervek és a rendezvények költségének növekedése eredményezte. Ezek a költségek a mozgássérültek érdekeinek országos hatáskörben való képviselete során merültek fel, ugyanis e szekciók, munkacsoportok munkájában a tagszervezetek képviselői is részt vesznek. A kiadások költségnemek szerint a számviteli nyilvántartásból csak a pályázati és az egyéb ún. tagszervezetek érdekkörében felhasznált kiadások nélkül értékelhetők. A pályázatokon elnyert támogatásokból teljesített kiadásokat - helytelenül - egy összegben tüntetik fel. A vizsgálat idején rendelkezésre álló főkönyvi könyvelés adataiból a pályázati kiadások költségnemek szerint nem voltak ellenőrizhetők. Az évi főkönyvi kivonatban pl. az 51. Anyagjellegű ráfordítások főkönyvi számlán E Ft, az 52. Személyi jellegű ráfordítások főkönyvi számlán E Ft szerepel, míg a programok szerinti beszámolóban E Ft, illetőleg E Ft. Az évi előzetes főkönyvi kivonaton ugyanezen főkönyvi számlákon E Ft, illetőleg E Ft egyenleg szerepel a programok szerinti beszámolóban közölt E Ft-tal, illetőleg E Ft-tal szemben. A pályázatokon elnyert támogatások felhasználása az analitikus nyilvántartásokból követhető. A Szövetség kiadásai közt a vizsgált időszakban egyre növekvő arányt képviseltek a bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések (26,9%, 35,9%, 36.4%) és az

19 anyagjellegű ráfordítások. A központi bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések aránya a kapott központi költségvetési támogatáshoz viszonyítva 1996-ban 47,7%, 1997-en 70,8%, 1998-ban 46,6% volt. A Szövetség évtől köteles a KSH részére havi munkaügyi jelentést megküldeni. Az decemberi jelentés adatai szerint a foglalkoztatottak létszáma összesen 13 fő volt, ebből: 2 fő fizikai és 8 fő szellemi főállású teljes munkaidős, 1 fő fizikai és 2 fő szellemi, nem teljes munkaidős. A 13 fő foglalkoztatottnak kifizetett havi összes munkajövedelem E Ft volt, ebből 1 főre átlagosan Ft jutott. E létszámon felül a Szövetség központjában teljesített szolgálatot ben mintegy 9 fő, 1998-ban 17 fő, akik a Szövetség egyszemélyes gazdasági társasága, az Alfa Rt alkalmazásában állnak a Szövetség és az Rt között ügyviteli szolgáltatás jogcímen kötött szerződés alapján. A Szövetség tisztségviselői - a főtitkár kivételével - munkájukat társadalmi munkában végezték, költségeiket a jogszabályokban előírtak szerint térítette a Szövetség. A személyi jellegű ráfordításoknak 1997-ben az 55,5%-át, 1998-ban 48%-át a tejes munkaidőben foglalkoztatottak részére fizették ki. - A költségvetésben - helytelenül - bérjellegű kiadásként tervezték az Alfa Ipari Rt-nél foglalkoztatottak bérét is, amelyet Ügyviteli szolgáltatás címen megtérítenek az Alfa Ipari Rt-nek A Szövetség pénzügyi helyzete A Szövetség pénzügyi helyzete mindhárom vizsgált évben kiegyensúlyozott volt. A kiadásaik forrásaikat nem haladták meg, mindhárom évben jelentős, bár csökkenő pénzmaradvánnyal zárták az évet, amely többnyire az áthúzódó pályázati feladatok költségeit fedezte. Hosszúlejáratú kötelezettségeket nem vállaltak, hitel felvételére nem került sor. Rövidlejáratú kötelezettségeiket teljesítették, sem adó, sem társadalombiztosítási járulék tartozásuk - mint azt az ennek megállapítására illetékes hatóságok igazolták - nem volt.

20 Likviditási problémáik nem voltak, a kincstár havonta átutalta számlájukra a költségvetési támogatás időarányos összegét, amelyet évről-évre ki tudtak egészíteni pályázatokon elnyert összegekkel és egyéb támogatásokkal. 4. A számvitel rendje, a számviteli politika kialakítása A vizsgált időszakban a Szövetség a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségét a számvitelről szóló, többször módosított évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Szt.), valamint az eltérő sajátosságokat tartalmazó 8/1996. (I. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint szabályozta. A Szövetség beszámolási kötelezettségének egyszerűsített éves beszámoló készítésével tett eleget. A könyvvezetés 1996-ban az egyszeres könyvvitel rendszerében, és években a kettős könyvvitel rendszerében történt. A Szövetség rendelkezik számviteli politikával, amely január 1-jén lépett hatályba. A számviteli politika nem tartalmazza a szervezet sajátosságaiból adódó speciális előírásokat, részben olyan előírásokat tartalmaz, amelyek nem a társadalmi szervezetre, hanem a vállalkozó tevékenységet végző gazdálkodó szervezetre vonatkoznak. ˇ A számviteli politikában leírtakkal ellentétben a Szövetségnek sem kiegészítő mellékletet, sem üzleti jelentést nem kell készítenie, mert a 8/1996. (I.24.) Korm. rendelet ezt a társadalmi szervezeteknek nem írja elő. ˇ Nem vonatkoznak a Szövetségre a céltartalék-képzés rendje és követelésminősítés elvei. ˇ A Szövetség bevételt eredményező vállalkozási tevékenységet nem folytat, nem alanya a társasági adónak, ezért nem kell céltartalékot képeznie. A számviteli politika meghatározza a beszámolás és könyvvezetés módját. A beszámolókészítés zárónapját a tárgyévet követő év május hó 15. napjában határozták meg. A számviteli politika rögzíti az értékcsökkenési leírás elszámolásának rendjét. A Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket azonnali értékcsökkenési leírásként egyösszegben számolják el. Számviteli politikájukat kiegészítették az Szt január 1- jével hatályba lépett módosításának megfelelően. Elkészítették

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

2012. 01. 01. -2012. 12. 31. DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01. -2012. 12. 31. A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz. 1999. 11. 17. én alakult Bírósági végzés száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE BÉTA REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. (8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9. E. 5/13.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete (a továbbiakban:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Alapítvány bemutatása 2.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2.2. Könyvvizsgálat

Tartalomjegyzék. 2. Alapítvány bemutatása 2.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2.2. Könyvvizsgálat Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Elérhetőség 1.2. Azonosító adatok 1.3. Tevékenységről általában 1.4. Közhasznú tevékenység 1.5. Alapítvány vezetése 1.6. Szervezeti felépítés 1.7. Foglalkoztatottak

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS. a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület. 2009 évi gazdálkodásáról

KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS. a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület. 2009 évi gazdálkodásáról KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2009 évi gazdálkodásáról 1. Az egyesület bemutatása 1.1 Alakulás, az egyesület célja Az egyesület többször módosított

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben