VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/ Postacím: 2233 Ecser, Pf Alapításának idıpontja: Mőködési területe: Magyar Köztársaság egész területe. 7. Az egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet 8. Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a területileg illetékes ügyészség. 9. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt az egyesület megalakulása óta. 10. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 11. Sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minısül. 12. Az Egyesület mőködése nyilvános, szolgáltatásai bárki számára elérhetıek. A mőködés kapcsán keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén elıre egyeztetett idıpontban- bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület hirdetményeit, beszámolóit, döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán, valamint az Egyesület honlapján teszi közzé. II. fejezet Az egyesület célja és feladatai 1.) Az egyesület általános céljai: a lovas sport szervezése, koordinálása, segítése lovas sport segítésével a falu, kistérség életminıségének javítása c.) a lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megırzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, munkájuk segítése a lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése 1/12

2 lovas oktatás, kiemelten az ifjúsági korosztályra. f.) természetes lovaglás és természetes lókiképzés (natural horsemanship) népszerősítése, bemutatók, nyílt napok szervezése g.) szíjgyártó kézmővesség bemutatása, lovas szerszámzatok készítése, javítása 1.1. Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: Sport, - a munkaviszonyban, és a polgári, jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. 2.) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében ellátott feladatai: c.) f.) a hatékony marketingmunka segítségével a település lovas sport tevékenységének településen túli megismertetése a lovassport, lovas turisztika fejlesztése, népszerősítése a lovas sporttal, lovas turizmussal foglalkozók szakmai fejlıdésének, érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása közremőködik színvonalas, tartalmas kiadványok, katalógusok, prospektusok, tájékoztatók, mősorfüzetek, stb. elıkészítésében és megjelentetésében összegyőjti a lovas sport eredményes fejlesztéséhez szükséges információkat és ezeket tagjai rendelkezésére bocsátja kapcsolatokat kezdeményez és együttmőködik a tevékenységében érdekelt hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel, kapcsolatot keres és tart a sajtó és média képviselıivel és gondoskodik az egyesület tevékenységének nyilvánosságáról g.) az egyesület egyik legfontosabb feladata a tevékenységéhez szükséges anyagi, pénzügyi, tárgyi, technikai és infrastrukturális háttér megteremtése érdekében bevételi források, pályázatok, egyéb támogatások felkutatása, feltételeinek megismerése és igénybevétele h.) i.) j.) k.) a tagok igény szerinti felkészítése speciális, a lovas sporttal kapcsolatos képzéseken a lovas kultúra fejlesztése rendezvényeken, képzési formákon, magatartásokon keresztül lovasversenyek és rendezvények szervezése szíjgyártó kézmővesség keretében elsısorban az egyesület lovas szerszámzat igényeinek kielégítése, azok javítása 3.) Az egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság, elsısorban Ecser település és környékének lakossága érdekében folytatja. 4.) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 2/12

3 III. fejezet Az egyesület tagsága 1.) Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy és minden jogi személy, amely az alapszabályt magára nézve kötelezınek elfogadja és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, valamint az Egyesület Közgyőlése által megállapított és jóváhagyott mértékő tagdíjat megfizeti. Kiskorú tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttéhez a kiskorú szülıjének vagy más törvényes képviselıjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és adataikat az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen kezeli és ırzi. 1/1 Tagsági viszony kezdeményezése írásbeli belépési nyilatkozattal lehetséges. A tag felvételérıl a Közgyőlés dönt. Tagdíj megfizetése negyedévente, tárgy negyedév elsı hónapjának 15. napjáig lehetséges. Amennyiben a tag ezt elmulasztja, a tagsági viszonyát az elnökség felülvizsgálja, felhívja a tagdíjfizetésre, további egy negyedév eltelte után pedig javaslatot tesz a Közgyőlésnek a tag törlésére. Tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a Közgyőlés dönt. 1/2 Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A rendes és pártoló tagokat tagdíj fizetési kötelezettség terheli. A tárgyévre vonatkozó tagdíj összegét az Enökség határozza meg kivéve az alapítás évét, akkor a Közgyőlés határozza meg - és közzéteszi az Egyesület honlapján. A tiszteletbeli tagság erkölcsi támogatást jelent, a tiszteletbeli tagot anyagi kötelezettség nem terheli. 1/3 Az Egyesület tagjai lehetnek azon jogi személyek (egyesületek, önkormányzatok, társaságok, alapítványok, st amelyek csatlakozási szándékukat saját alapszabályuk szerint kinyilvánították és képviselıjüket a belépési nyilatkozat aláírására felhatalmazták. 1/4 A tagsági viszony megszőnése: kilépéssel kizárással, c.) törléssel elhalálozással jogi személyek esetén a szervezet jogutód nélküli megszőnésével, f.) tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. 1/5 A tag kilépési szándékát az Egyesület elnökének írásban tartozik bejelenteni. 1/6 Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki az rendelkezéseit nem tartja be, vagy az Egyesület érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A kizárásra vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következı közgyőlésen döntésre a közgyőlés elé terjeszteni. A kizáráshoz a Közgyőlés 2/3-os többségő határozata szükséges. 1/7 A tagok sorából való törlést az Elnökség javaslatára a Közgyőlés rendeli el. 1/8 Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére egy negyedévig nem tesz eleget. 3/12

4 1/9 Tiszteletbeli tag cím megvonható, amennyiben a tiszteletbeli tag tevékenységével közvetlenül és szándékosan akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását, a céljai elérése érdekében végzett feladatellátását. A tiszteletbeli tag cím megvonását bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A cím megvonására vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következı közgyőlésen döntésre a közgyőlés elé terjeszteni. A tiszteletbeli tag cím megvonásához a Közgyőlés 2/3-os többségő határozata szükséges. IV. fejezet Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 1.) Az Egyesület rendes tagjainak jogai: c.) f.) g.) Az egyesület minden rendes tagja a közgyőlésen egy szavazattal rendelkezik. Az Egyesület tisztségeire választható minden rendes tagsági viszonnyal rendelkezı tag, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgárságú és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, módosításában és végrehajtásában, az Egyesület szervezeti felépítésének meghatározásában és módosításában. Részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain. Igényt tarthat az Egyesület kiadványaiban való szereplésre. Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes és kedvezményes szolgáltatásokat, részesülhet a különbözı szakmai kapcsolatokból származó elınyökbıl. Az Egyesület által szervezett eseményeken elsıbbséget élvez. Javaslatot tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben és kifogást emelhet az Egyesület t sértı határozata ellen. Felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tevékenységérıl, amelyre annak tisztségviselıi érdemben válaszolni kötelesek. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába. Igényelhetik az Egyesület közremőködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeikhez. 2.) Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: c.) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésén. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatban. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit. 3.) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival. 4.) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: c.) Az Egyesület rendes tagja köteles az betartására és az Alapszabállyal ellentétes tevékenységek haladéktalan jelentésére és megakadályozására. Rendszeresen és tevékenyen részt venni az Egyesület munkájában, elısegítve az Egyesület általános és konkrét céljainak megvalósulását. Önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni. Az Egyesület Közgyőlésének határozatait végrehajtani. 4/12

5 A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. 5.) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: c.) Az betartása. Az Egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi, illetve más módon történı támogatása. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. Az Egyesület eredményes tevékenységét elısegítı új lehetıségek, kapcsolatok, együttmőködések jelzése, kezdeményezése. 6.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: Az megismerése és tartalmi elemeinek tiszteletben tartása. Az Egyesület erkölcsi támogatása, presztisének emelése. V. fejezet Az egyesület szervezeti felépítése 1.) Az Egyesület szervei: Közgyőlés Elnökség c.)az Egyesület éves árbevétele nem haladja meg az 5 millió Ft-ot ezért, az évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelı szerv létrehozása nem szükséges. 2.) Az Egyesület tisztségviselıi: Elnök Alelnök c.) Titkár Elnökségi tagok (2 fı) 3.) Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés. A Közgyőlés a szervezet rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége. Jogi személy tagokat a közgyőlésen az általuk delegált és szavazati joggal felruházott egy-egy természetes személy képviseli. A Közgyőlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 4.) A Közgyőlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl szóló, a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. A közgyőlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a rendes tagok legalább 1/3 része írásban, az indokok megjelölésével kéri. A közgyőlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. Az összehívás végrehajtásáról a titkár gondoskodik, a közgyőlés helyérıl, 5/12

6 idejérıl írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejőleg, a tervezett idıpont elıtt 8 nappal értesíti a tagokat. A közgyőlés határozatképes, amennyiben a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele (50 % + 1 fı) jelen van. Határozatképtelenség miatt elnapolt és ismételten összehívott közgyőlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, azonban ebben az esetben az módosításáról nem lehet dönteni. A megismételt közgyőlés meghívójában fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a közgyőlés a korábbi határozatképtelen közgyőlésen tárgyalt napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyőlés összehívására a Közgyőlés összehívására vonatkozó szabályok érvényesek. A közgyőlést össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. A közgyőlés ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az egyesület elnöke és titkára és a jelenlévı elnökségi tagok közül egy elnökségi tag ír alá. 5.) A közgyőlés jogosult: nyílt szavazással megválasztani az Elnököt, az Alelnököt, a Titkárt, az Elnökségi tagokat, jogosult a tisztségviselıket felmenteni. az Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolót, az éves beszámolót és az Egyesület közhasznúsági jelentését megvitatni és elfogadni, vagy elutasítani. c.) Az Egyesület át elfogadni, módosítani, kiegészíteni. Az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megalkotni. a tagfelvételrıl, tag törlésérıl, tiszteletbeli tagságról dönteni, tagkizárás tárgyában dönteni, tiszteletbeli tagi cím megvonása tárgyában dönteni. Az Egyesület céljai és feladatai közé tartozó tevékenységet meghatározni és végezni. f.) A rendes és pártoló tagok tagdíjának összegére javaslatot tenni. g.) Az Egyesület megalakulását, feloszlását, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülését kinyilvánítani. h.) Az éves költségvetést, az egyesületi gazdálkodás fı irányait meghatározni, a költségvetést szükség esetén módosítani. i.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyőlés elé terjeszt. h.) az alapítás évében dönteni a tagdíj mértékérıl. 6.) Az Egyesület határozatait, döntéseit, ajánlásait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel fogadja el. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az Egyesület feloszlásáról valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésérıl csak az összes tag 2/3-os többséggel hozott határozatával lehet érvényesen dönteni. 7.) Az Egyesület személyi kérdésekben titkos szavazást is tarthat, ha a Közgyőlés határozatképes, és a jelenlévı többség ezt kifejezetten igényli. Az igényt a szavazás megkezdése elıtt bármely tag bejelentheti az Elnöknek, aki ezt követıen titkos szavazás lebonyolítását rendeli el. 8.) Az Egyesület mőködésével összefüggı gazdálkodás adminisztratív bonyolításáért a közgyőlés által választott Elnök és Titkár felel. 6/12

7 9.) Az Elnökség összetétele és feladatai: 9/1 Az Elnökséget a közgyőlésen megválasztott tisztségviselık alkotják. Tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár és az Elnökségi tagok (2 fı). Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK ban meghatározott közeli hozzátartozói. 9/2 Az Elnökség megbízatását a Közgyőléstıl 5 évre kapja. Az Elnökségi tag tisztségébıl felmenthetı, amennyiben három egymást követı elnökségi ülésen nem vesz részt úgy, hogy távolmaradását elızetesen nem jelzi és utólag sem igazolja. 9/3 Az Elnökség az egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre. 9/4 Az Elnökség feladata és hatásköre: Az Elnökség az Egyesület operatív és koordináló testülete. Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, kidolgozza az éves program és feladattervezetet, valamint az ülésterveket és költségvetést. Gondoskodik az Egyesület ügyeinek vitelérıl, tevékenységének szervezésérıl. Segíti a mőködéshez szükséges feltételek megteremtését, pénzforrások felderítését, pályázatok elkészítését. Végzi a mőködéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot belsı munkamegosztás alapján. Gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról. c.) Az éves költségvetés függvényében, az egyesület éves munkatervében határozza meg az egyesület által nyújtandó, ill. szervezett, bárki által igénybe vehetı szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások jegyzékérıl, az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról, idıpontjáról, helyérıl, valamint az egyes programokról az Egyesület székhelyén a hirdetıtáblán kifüggesztett, illetve az Egyesület honlapján közzétett Hirdetmény útján rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatást nyújt, valamint azt bárki elıre egyeztetett idıpontban - az Egyesület székhelyén megtekintheti, saját költségére másolatot készíthet. f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) Dönt az együttmőködésekrıl és új kapcsolatok felvételérıl. Javaslatot tehet tiszteletbeli tagságra, felmentésre, kitüntetésre. Javaslatot tesz tag törlése tárgyában. Dönt két közgyőlés közötti idıszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az Elnökség feladata a tagsággal való kapcsolattartás, információáramlás módjának kidolgozása, a tagok közötti koordináció szervezése. Végrehajtja és végrehajtatja a Közgyőlés határozatait. Érvényt szerez az ajánlásoknak és javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. Tagdíjak beszedése, nyilvántartása, a tagsági viszony felülvizsgálata tagdíj nemfizetés esetén. Tagok nyilvántartása. Az Elnökség beszámol a Közgyőlés elıtt a közgyőlések között végzett tevékenységérıl. Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. n.) Tisztségviselıi hely, helyek megüresedése esetén a soron következı Közgyőlés dönt a megüresedett tisztségviselıi helyek betöltésérıl. n.) Az Elnökség határozza meg a tagok által az alapítás évére fizetendı tagdíj mértékét. 7/12

8 9/5 Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Döntéseit, határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség nem fordulhat elı. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze írásban, az ülés helyérıl, idejérıl a tervezett napirend közlésével egyidejőleg, a tervezett idıpont elıtt 8 nappal értesíti az elnökségi tagokat. Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet minden jelenlévı Elnökségi tag aláír. 10.) A Közgyőlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült jegyzıkönyvek az Egyesület székhelyén a hirdetıtáblán kifüggesztve, valamint az Egyesület honlapján közzétéve megtekinthetı, illetve bárki elıre egyezetett idıpontban az Egyesület székhelyén megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 11.) Az Egyesület Közgyőlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület Közgyőlésének, Elnökségének mőködése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és évente folyamatos sorszámmal kell ellátni. A közgyőlés és az elnökség határozatairól folyamatos elkülönült nyilvántartás készül, amelybıl a döntések tartalma, idıpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzık számaránya pontosan megállapítható. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv ülésérıl készült jegyzıkönyv. A jegyzıkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, idıpontját, a jelenlevık felsorolását, aláírását, a tanácskozás lényegét, a döntést szó szerint, a döntés végrehajtásáért felelıs megjelölését, a végrehajtás határidejét, a döntést támogatók és ellenzık számarányát. A döntéseket, határozatokat 8 napon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekrıl, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén lévı hírdetıtáblára, valamint egy Egyesület honlapján, illetve azt bárki elıre egyezetett idıpontban az Egyesület székhelyén megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 12.) Az Elnök tevékenysége, feladata: Vezeti a Közgyőlés és az Elnökség üléseit. Képviseli az Egyesületet más szervek, intézmények elıtt. c.) Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal és érdekképviseleti szervekkel. f.) g.) Szükség szerint megbízza az elnökség tagjait a feladatok valamelyikének ellátásával. Szervezi és irányítja az Egyesület gazdálkodását. Elıkészíti és segíti a pénzügyi-, gazdálkodási döntések meghozatalát. Gyakorolja az utalványozási jogot. Az egyesület bankszámlája tekintetében önállóan rendelkezik aláírási joggal. Távolléte, akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. 13.) A Titkár feladatai: Az Egyesület operatív feladatainak, mindennapos ügyeinek szervezése, intézése, az éves költségvetés, programtervek és üléstervek elızetes kidolgozása, a szervezet gazdálkodásának megtervezése. Az Egyesület kiadványainak elıkészítése, kiadói ajánlatok összegyőjtése, a mindenkori partnerekkel, társszervezetekkel való operatív kapcsolattartás. 8/12

9 c.) f.) Az Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolók, a közhasznúsági jelentés, az éves beszámoló, írásos anyagok, tájékoztatók, stb. szakmai elıkészítése, összeállítása. Javaslatot tesz támogatások, szponzori bevételek, egyéb mőködést segítı anyagi források felkutatására. Vezeti a Közgyőlés és az Elnökségi ülések jegyzıkönyveit. Gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról, kézbesítésérıl, nyilvánosságra hozataláról. Biztosítja az Egyesület, mint közhasznú szervezet mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést, az igény közlését követı 5 napon belüli, elıre egyeztetett idıpontban az Egyesület székhelyén. Gondoskodik az egyesület, mint közhasznú szervezet mőködésének nyilvánosságáról, gondoskodik az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az Egyesület székhelyén elhelyezett hírdetıtáblán, illetve az Egyesület honlapján. Gondoskodik, hogy bárki elıre egyeztetett idıpontban ezen iratokba betekinthessen, saját költségére másolatot készítsen. g.) Gondoskodik az Egyesület határozatainak rögzítésérıl a Határozatok Könyvében. Távolléte, akadályoztatása esetén az Elnök által a helyettesítésre kijelölt elnökségi tag helyettesíti. 14.) Az egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli. Az egyesület nevében kötelezettséget vállalni, jogról lemondani csak az Elnökség szótöbbséggel hozott határozatával jogosult. 15.) Valamennyi tisztségviselıre vonatkozik, hogy a közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségvelıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 16.) A Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. VI. fejezet Az egyesület gazdálkodása, beszámolás 1.) A Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint mőködik a Közgyőlés által megállapított költségvetési keretek között. 9/12

10 2.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 3.) Az Egyesület céljai elérése, feladatai teljesítése érdekében, a szükséges mértékben, - csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet is végezhet. 4.) Az Egyesület bevételei: Tagsági díjak Pártoló tagok anyagi támogatásai c.) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási tevékenységbıl származó bevételek Pályázatok, alapítványi támogatásokból származó bevételek f.) Szponzori és reklám bevételek g.) Önkormányzati támogatás 5.) Az Egyesület költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 6.) Az egyesület házipénztárt mőködtet, melynek kezelése a Titkár feladata, utalványozási joggal az Elnök rendelkezik. 7.) Az egyesület bankszámlán helyezi el pénzeszközeinek azon részét, mely a napi mőködéshez közvetlenül nem szükséges. A bankszámláról pénzfelvételre, átutalásra az Egyesület Elnökének aláírása esetén van lehetıség. 8.) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 9.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 10.) Az Egyesület köteles az éves gazdálkodásáról beszámolni, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a titkár elıterjesztése alapján egyszerő szótöbbséggel fogadja el a közgyőlés. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 10/12

11 d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Nyilvántartásáról, nyilvánosságra Titkár gondoskodik. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésének nyilvánosságát az Egyesület székhelyén híretıtáblán való kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. Valamennyi iratba az Egyesület székhelyén elıre egyeztetett idıpontban - bárki betekinthet. 11. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. VII..fejezet Az egyesület megszőnése 1. Az Egyesület megszőnik: - ha a Közgyőlés az egyesület feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését 2/3-os többséggel meghozott határozatával kimondja, - ha a Bíróság az egyesületet feloszlatja vagy megszőnését megállapítja. A megszőnés jogutód nélküli. VIII. fejezet Záró rendelkezések 1. Az által nem érintett kérdésekben az Egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv., a Polgári törvénykönyv, a sportról szóló évi I. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló érvényes jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ecser, november 19. Takácsné Tényi Krisztina Elnök 11/12

12 Záradék: Jelen t az újabb alakuló Közgyőlés kijavította és elfogadta. A javított t a szükséges mellékletekkel az Elnök benyújtja a Pest Megyei Bíróság felé. Ecser, november 19. Takácsné Tényi Krisztina Elnök 12/12

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Pest Megyei Lovas Sportági Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az 1989. évi II. tv /az egyesülési jogról/, a 2004. évi I. tv /a sportról/, az 1997. évi CLVI.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Tatai és Térségbeli Lovasélet Fejlesztı Szövetség ALAPSZABÁLYA. Az egyesület megismételt alakuló közgyőlésének 2010. március 11-i határozatai alapján

Tatai és Térségbeli Lovasélet Fejlesztı Szövetség ALAPSZABÁLYA. Az egyesület megismételt alakuló közgyőlésének 2010. március 11-i határozatai alapján Tatai és Térségbeli Lovasélet Fejlesztı Szövetség ALAPSZABÁLYA Az egyesület megismételt alakuló közgyőlésének 2010. március 11-i határozatai alapján 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Komárom-Esztergom megyei

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Arsenal Szurkolói Klubbot, melyet

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben