VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/ Postacím: 2233 Ecser, Pf Alapításának idıpontja: Mőködési területe: Magyar Köztársaság egész területe. 7. Az egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet 8. Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a területileg illetékes ügyészség. 9. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt az egyesület megalakulása óta. 10. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 11. Sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minısül. 12. Az Egyesület mőködése nyilvános, szolgáltatásai bárki számára elérhetıek. A mőködés kapcsán keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén elıre egyeztetett idıpontban- bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület hirdetményeit, beszámolóit, döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetıtáblán, valamint az Egyesület honlapján teszi közzé. II. fejezet Az egyesület célja és feladatai 1.) Az egyesület általános céljai: a lovas sport szervezése, koordinálása, segítése lovas sport segítésével a falu, kistérség életminıségének javítása c.) a lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megırzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, munkájuk segítése a lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése 1/12

2 lovas oktatás, kiemelten az ifjúsági korosztályra. f.) természetes lovaglás és természetes lókiképzés (natural horsemanship) népszerősítése, bemutatók, nyílt napok szervezése g.) szíjgyártó kézmővesség bemutatása, lovas szerszámzatok készítése, javítása 1.1. Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: Sport, - a munkaviszonyban, és a polgári, jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. 2.) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében ellátott feladatai: c.) f.) a hatékony marketingmunka segítségével a település lovas sport tevékenységének településen túli megismertetése a lovassport, lovas turisztika fejlesztése, népszerősítése a lovas sporttal, lovas turizmussal foglalkozók szakmai fejlıdésének, érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása közremőködik színvonalas, tartalmas kiadványok, katalógusok, prospektusok, tájékoztatók, mősorfüzetek, stb. elıkészítésében és megjelentetésében összegyőjti a lovas sport eredményes fejlesztéséhez szükséges információkat és ezeket tagjai rendelkezésére bocsátja kapcsolatokat kezdeményez és együttmőködik a tevékenységében érdekelt hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel, kapcsolatot keres és tart a sajtó és média képviselıivel és gondoskodik az egyesület tevékenységének nyilvánosságáról g.) az egyesület egyik legfontosabb feladata a tevékenységéhez szükséges anyagi, pénzügyi, tárgyi, technikai és infrastrukturális háttér megteremtése érdekében bevételi források, pályázatok, egyéb támogatások felkutatása, feltételeinek megismerése és igénybevétele h.) i.) j.) k.) a tagok igény szerinti felkészítése speciális, a lovas sporttal kapcsolatos képzéseken a lovas kultúra fejlesztése rendezvényeken, képzési formákon, magatartásokon keresztül lovasversenyek és rendezvények szervezése szíjgyártó kézmővesség keretében elsısorban az egyesület lovas szerszámzat igényeinek kielégítése, azok javítása 3.) Az egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság, elsısorban Ecser település és környékének lakossága érdekében folytatja. 4.) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 2/12

3 III. fejezet Az egyesület tagsága 1.) Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy és minden jogi személy, amely az alapszabályt magára nézve kötelezınek elfogadja és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, valamint az Egyesület Közgyőlése által megállapított és jóváhagyott mértékő tagdíjat megfizeti. Kiskorú tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttéhez a kiskorú szülıjének vagy más törvényes képviselıjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és adataikat az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen kezeli és ırzi. 1/1 Tagsági viszony kezdeményezése írásbeli belépési nyilatkozattal lehetséges. A tag felvételérıl a Közgyőlés dönt. Tagdíj megfizetése negyedévente, tárgy negyedév elsı hónapjának 15. napjáig lehetséges. Amennyiben a tag ezt elmulasztja, a tagsági viszonyát az elnökség felülvizsgálja, felhívja a tagdíjfizetésre, további egy negyedév eltelte után pedig javaslatot tesz a Közgyőlésnek a tag törlésére. Tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a Közgyőlés dönt. 1/2 Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A rendes és pártoló tagokat tagdíj fizetési kötelezettség terheli. A tárgyévre vonatkozó tagdíj összegét az Enökség határozza meg kivéve az alapítás évét, akkor a Közgyőlés határozza meg - és közzéteszi az Egyesület honlapján. A tiszteletbeli tagság erkölcsi támogatást jelent, a tiszteletbeli tagot anyagi kötelezettség nem terheli. 1/3 Az Egyesület tagjai lehetnek azon jogi személyek (egyesületek, önkormányzatok, társaságok, alapítványok, st amelyek csatlakozási szándékukat saját alapszabályuk szerint kinyilvánították és képviselıjüket a belépési nyilatkozat aláírására felhatalmazták. 1/4 A tagsági viszony megszőnése: kilépéssel kizárással, c.) törléssel elhalálozással jogi személyek esetén a szervezet jogutód nélküli megszőnésével, f.) tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. 1/5 A tag kilépési szándékát az Egyesület elnökének írásban tartozik bejelenteni. 1/6 Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki az rendelkezéseit nem tartja be, vagy az Egyesület érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A kizárásra vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következı közgyőlésen döntésre a közgyőlés elé terjeszteni. A kizáráshoz a Közgyőlés 2/3-os többségő határozata szükséges. 1/7 A tagok sorából való törlést az Elnökség javaslatára a Közgyőlés rendeli el. 1/8 Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére egy negyedévig nem tesz eleget. 3/12

4 1/9 Tiszteletbeli tag cím megvonható, amennyiben a tiszteletbeli tag tevékenységével közvetlenül és szándékosan akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását, a céljai elérése érdekében végzett feladatellátását. A tiszteletbeli tag cím megvonását bármely egyesületi tag kezdeményezheti. A cím megvonására vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következı közgyőlésen döntésre a közgyőlés elé terjeszteni. A tiszteletbeli tag cím megvonásához a Közgyőlés 2/3-os többségő határozata szükséges. IV. fejezet Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 1.) Az Egyesület rendes tagjainak jogai: c.) f.) g.) Az egyesület minden rendes tagja a közgyőlésen egy szavazattal rendelkezik. Az Egyesület tisztségeire választható minden rendes tagsági viszonnyal rendelkezı tag, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgárságú és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, módosításában és végrehajtásában, az Egyesület szervezeti felépítésének meghatározásában és módosításában. Részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain. Igényt tarthat az Egyesület kiadványaiban való szereplésre. Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes és kedvezményes szolgáltatásokat, részesülhet a különbözı szakmai kapcsolatokból származó elınyökbıl. Az Egyesület által szervezett eseményeken elsıbbséget élvez. Javaslatot tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben és kifogást emelhet az Egyesület t sértı határozata ellen. Felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tevékenységérıl, amelyre annak tisztségviselıi érdemben válaszolni kötelesek. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába. Igényelhetik az Egyesület közremőködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeikhez. 2.) Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: c.) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésén. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatban. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit. 3.) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival. 4.) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: c.) Az Egyesület rendes tagja köteles az betartására és az Alapszabállyal ellentétes tevékenységek haladéktalan jelentésére és megakadályozására. Rendszeresen és tevékenyen részt venni az Egyesület munkájában, elısegítve az Egyesület általános és konkrét céljainak megvalósulását. Önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni. Az Egyesület Közgyőlésének határozatait végrehajtani. 4/12

5 A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. 5.) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: c.) Az betartása. Az Egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi, illetve más módon történı támogatása. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. Az Egyesület eredményes tevékenységét elısegítı új lehetıségek, kapcsolatok, együttmőködések jelzése, kezdeményezése. 6.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: Az megismerése és tartalmi elemeinek tiszteletben tartása. Az Egyesület erkölcsi támogatása, presztisének emelése. V. fejezet Az egyesület szervezeti felépítése 1.) Az Egyesület szervei: Közgyőlés Elnökség c.)az Egyesület éves árbevétele nem haladja meg az 5 millió Ft-ot ezért, az évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelı szerv létrehozása nem szükséges. 2.) Az Egyesület tisztségviselıi: Elnök Alelnök c.) Titkár Elnökségi tagok (2 fı) 3.) Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés. A Közgyőlés a szervezet rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége. Jogi személy tagokat a közgyőlésen az általuk delegált és szavazati joggal felruházott egy-egy természetes személy képviseli. A Közgyőlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 4.) A Közgyőlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl szóló, a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. A közgyőlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a rendes tagok legalább 1/3 része írásban, az indokok megjelölésével kéri. A közgyőlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. Az összehívás végrehajtásáról a titkár gondoskodik, a közgyőlés helyérıl, 5/12

6 idejérıl írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejőleg, a tervezett idıpont elıtt 8 nappal értesíti a tagokat. A közgyőlés határozatképes, amennyiben a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele (50 % + 1 fı) jelen van. Határozatképtelenség miatt elnapolt és ismételten összehívott közgyőlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, azonban ebben az esetben az módosításáról nem lehet dönteni. A megismételt közgyőlés meghívójában fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a közgyőlés a korábbi határozatképtelen közgyőlésen tárgyalt napirendek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyőlés összehívására a Közgyőlés összehívására vonatkozó szabályok érvényesek. A közgyőlést össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. A közgyőlés ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az egyesület elnöke és titkára és a jelenlévı elnökségi tagok közül egy elnökségi tag ír alá. 5.) A közgyőlés jogosult: nyílt szavazással megválasztani az Elnököt, az Alelnököt, a Titkárt, az Elnökségi tagokat, jogosult a tisztségviselıket felmenteni. az Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolót, az éves beszámolót és az Egyesület közhasznúsági jelentését megvitatni és elfogadni, vagy elutasítani. c.) Az Egyesület át elfogadni, módosítani, kiegészíteni. Az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megalkotni. a tagfelvételrıl, tag törlésérıl, tiszteletbeli tagságról dönteni, tagkizárás tárgyában dönteni, tiszteletbeli tagi cím megvonása tárgyában dönteni. Az Egyesület céljai és feladatai közé tartozó tevékenységet meghatározni és végezni. f.) A rendes és pártoló tagok tagdíjának összegére javaslatot tenni. g.) Az Egyesület megalakulását, feloszlását, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülését kinyilvánítani. h.) Az éves költségvetést, az egyesületi gazdálkodás fı irányait meghatározni, a költségvetést szükség esetén módosítani. i.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyőlés elé terjeszt. h.) az alapítás évében dönteni a tagdíj mértékérıl. 6.) Az Egyesület határozatait, döntéseit, ajánlásait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel fogadja el. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az Egyesület feloszlásáról valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésérıl csak az összes tag 2/3-os többséggel hozott határozatával lehet érvényesen dönteni. 7.) Az Egyesület személyi kérdésekben titkos szavazást is tarthat, ha a Közgyőlés határozatképes, és a jelenlévı többség ezt kifejezetten igényli. Az igényt a szavazás megkezdése elıtt bármely tag bejelentheti az Elnöknek, aki ezt követıen titkos szavazás lebonyolítását rendeli el. 8.) Az Egyesület mőködésével összefüggı gazdálkodás adminisztratív bonyolításáért a közgyőlés által választott Elnök és Titkár felel. 6/12

7 9.) Az Elnökség összetétele és feladatai: 9/1 Az Elnökséget a közgyőlésen megválasztott tisztségviselık alkotják. Tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár és az Elnökségi tagok (2 fı). Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK ban meghatározott közeli hozzátartozói. 9/2 Az Elnökség megbízatását a Közgyőléstıl 5 évre kapja. Az Elnökségi tag tisztségébıl felmenthetı, amennyiben három egymást követı elnökségi ülésen nem vesz részt úgy, hogy távolmaradását elızetesen nem jelzi és utólag sem igazolja. 9/3 Az Elnökség az egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre. 9/4 Az Elnökség feladata és hatásköre: Az Elnökség az Egyesület operatív és koordináló testülete. Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, kidolgozza az éves program és feladattervezetet, valamint az ülésterveket és költségvetést. Gondoskodik az Egyesület ügyeinek vitelérıl, tevékenységének szervezésérıl. Segíti a mőködéshez szükséges feltételek megteremtését, pénzforrások felderítését, pályázatok elkészítését. Végzi a mőködéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot belsı munkamegosztás alapján. Gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról. c.) Az éves költségvetés függvényében, az egyesület éves munkatervében határozza meg az egyesület által nyújtandó, ill. szervezett, bárki által igénybe vehetı szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások jegyzékérıl, az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról, idıpontjáról, helyérıl, valamint az egyes programokról az Egyesület székhelyén a hirdetıtáblán kifüggesztett, illetve az Egyesület honlapján közzétett Hirdetmény útján rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatást nyújt, valamint azt bárki elıre egyeztetett idıpontban - az Egyesület székhelyén megtekintheti, saját költségére másolatot készíthet. f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) Dönt az együttmőködésekrıl és új kapcsolatok felvételérıl. Javaslatot tehet tiszteletbeli tagságra, felmentésre, kitüntetésre. Javaslatot tesz tag törlése tárgyában. Dönt két közgyőlés közötti idıszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az Elnökség feladata a tagsággal való kapcsolattartás, információáramlás módjának kidolgozása, a tagok közötti koordináció szervezése. Végrehajtja és végrehajtatja a Közgyőlés határozatait. Érvényt szerez az ajánlásoknak és javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. Tagdíjak beszedése, nyilvántartása, a tagsági viszony felülvizsgálata tagdíj nemfizetés esetén. Tagok nyilvántartása. Az Elnökség beszámol a Közgyőlés elıtt a közgyőlések között végzett tevékenységérıl. Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. n.) Tisztségviselıi hely, helyek megüresedése esetén a soron következı Közgyőlés dönt a megüresedett tisztségviselıi helyek betöltésérıl. n.) Az Elnökség határozza meg a tagok által az alapítás évére fizetendı tagdíj mértékét. 7/12

8 9/5 Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Döntéseit, határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség nem fordulhat elı. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze írásban, az ülés helyérıl, idejérıl a tervezett napirend közlésével egyidejőleg, a tervezett idıpont elıtt 8 nappal értesíti az elnökségi tagokat. Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet minden jelenlévı Elnökségi tag aláír. 10.) A Közgyőlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült jegyzıkönyvek az Egyesület székhelyén a hirdetıtáblán kifüggesztve, valamint az Egyesület honlapján közzétéve megtekinthetı, illetve bárki elıre egyezetett idıpontban az Egyesület székhelyén megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 11.) Az Egyesület Közgyőlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület Közgyőlésének, Elnökségének mőködése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és évente folyamatos sorszámmal kell ellátni. A közgyőlés és az elnökség határozatairól folyamatos elkülönült nyilvántartás készül, amelybıl a döntések tartalma, idıpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzık számaránya pontosan megállapítható. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv ülésérıl készült jegyzıkönyv. A jegyzıkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, idıpontját, a jelenlevık felsorolását, aláírását, a tanácskozás lényegét, a döntést szó szerint, a döntés végrehajtásáért felelıs megjelölését, a végrehajtás határidejét, a döntést támogatók és ellenzık számarányát. A döntéseket, határozatokat 8 napon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekrıl, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén lévı hírdetıtáblára, valamint egy Egyesület honlapján, illetve azt bárki elıre egyezetett idıpontban az Egyesület székhelyén megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 12.) Az Elnök tevékenysége, feladata: Vezeti a Közgyőlés és az Elnökség üléseit. Képviseli az Egyesületet más szervek, intézmények elıtt. c.) Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal és érdekképviseleti szervekkel. f.) g.) Szükség szerint megbízza az elnökség tagjait a feladatok valamelyikének ellátásával. Szervezi és irányítja az Egyesület gazdálkodását. Elıkészíti és segíti a pénzügyi-, gazdálkodási döntések meghozatalát. Gyakorolja az utalványozási jogot. Az egyesület bankszámlája tekintetében önállóan rendelkezik aláírási joggal. Távolléte, akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. 13.) A Titkár feladatai: Az Egyesület operatív feladatainak, mindennapos ügyeinek szervezése, intézése, az éves költségvetés, programtervek és üléstervek elızetes kidolgozása, a szervezet gazdálkodásának megtervezése. Az Egyesület kiadványainak elıkészítése, kiadói ajánlatok összegyőjtése, a mindenkori partnerekkel, társszervezetekkel való operatív kapcsolattartás. 8/12

9 c.) f.) Az Egyesület tevékenységérıl szóló beszámolók, a közhasznúsági jelentés, az éves beszámoló, írásos anyagok, tájékoztatók, stb. szakmai elıkészítése, összeállítása. Javaslatot tesz támogatások, szponzori bevételek, egyéb mőködést segítı anyagi források felkutatására. Vezeti a Közgyőlés és az Elnökségi ülések jegyzıkönyveit. Gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról, kézbesítésérıl, nyilvánosságra hozataláról. Biztosítja az Egyesület, mint közhasznú szervezet mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést, az igény közlését követı 5 napon belüli, elıre egyeztetett idıpontban az Egyesület székhelyén. Gondoskodik az egyesület, mint közhasznú szervezet mőködésének nyilvánosságáról, gondoskodik az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az Egyesület székhelyén elhelyezett hírdetıtáblán, illetve az Egyesület honlapján. Gondoskodik, hogy bárki elıre egyeztetett idıpontban ezen iratokba betekinthessen, saját költségére másolatot készítsen. g.) Gondoskodik az Egyesület határozatainak rögzítésérıl a Határozatok Könyvében. Távolléte, akadályoztatása esetén az Elnök által a helyettesítésre kijelölt elnökségi tag helyettesíti. 14.) Az egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli. Az egyesület nevében kötelezettséget vállalni, jogról lemondani csak az Elnökség szótöbbséggel hozott határozatával jogosult. 15.) Valamennyi tisztségviselıre vonatkozik, hogy a közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségvelıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 16.) A Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. VI. fejezet Az egyesület gazdálkodása, beszámolás 1.) A Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint mőködik a Közgyőlés által megállapított költségvetési keretek között. 9/12

10 2.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 3.) Az Egyesület céljai elérése, feladatai teljesítése érdekében, a szükséges mértékben, - csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet is végezhet. 4.) Az Egyesület bevételei: Tagsági díjak Pártoló tagok anyagi támogatásai c.) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási tevékenységbıl származó bevételek Pályázatok, alapítványi támogatásokból származó bevételek f.) Szponzori és reklám bevételek g.) Önkormányzati támogatás 5.) Az Egyesület költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 6.) Az egyesület házipénztárt mőködtet, melynek kezelése a Titkár feladata, utalványozási joggal az Elnök rendelkezik. 7.) Az egyesület bankszámlán helyezi el pénzeszközeinek azon részét, mely a napi mőködéshez közvetlenül nem szükséges. A bankszámláról pénzfelvételre, átutalásra az Egyesület Elnökének aláírása esetén van lehetıség. 8.) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 9.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 10.) Az Egyesület köteles az éves gazdálkodásáról beszámolni, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a titkár elıterjesztése alapján egyszerő szótöbbséggel fogadja el a közgyőlés. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 10/12

11 d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Nyilvántartásáról, nyilvánosságra Titkár gondoskodik. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésének nyilvánosságát az Egyesület székhelyén híretıtáblán való kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. Valamennyi iratba az Egyesület székhelyén elıre egyeztetett idıpontban - bárki betekinthet. 11. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. VII..fejezet Az egyesület megszőnése 1. Az Egyesület megszőnik: - ha a Közgyőlés az egyesület feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését 2/3-os többséggel meghozott határozatával kimondja, - ha a Bíróság az egyesületet feloszlatja vagy megszőnését megállapítja. A megszőnés jogutód nélküli. VIII. fejezet Záró rendelkezések 1. Az által nem érintett kérdésekben az Egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv., a Polgári törvénykönyv, a sportról szóló évi I. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló érvényes jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ecser, november 19. Takácsné Tényi Krisztina Elnök 11/12

12 Záradék: Jelen t az újabb alakuló Közgyőlés kijavította és elfogadta. A javított t a szükséges mellékletekkel az Elnök benyújtja a Pest Megyei Bíróság felé. Ecser, november 19. Takácsné Tényi Krisztina Elnök 12/12

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben