A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek"

Átírás

1 1. sz. melléklet A Szent István Egyetem irattári terve I. Szervezeti vezetési ügyek 1. Szervezeti változások (egységek létesítése, bővítése, átszervezése, megszüntetése, alapító okiratok, integráció, egyetemi akkreditáció) 2. Az Egyetem működésével kapcsolatos belső rendelkezések, egyetemi és kari szabályzatok, kollektív szerződés 3. A Szenátus, a kari tanácsok, a vezetői, intézeti, szakcsoport értekezletek anyagai (tagok választása, jegyzőkönyvek, határozatok, döntések) 4. Egyetemi és kari szintű bizottságok, tanácsok és egyéb testületek, szervezése és működése 5. Az intézmény, a karok, a tanszékek és más szervezeti egységek vezetőinek megbízásával és felmentésével kapcsolatos pályázatok és iratok Megőrzési idő 6. Rektori és egyéb vezetői utasítások, körlevelek 7. Munkatervek és jelentések 8. MTA-val és egyéb felsőoktatási intézményekkel, külső cégekkel való együttműködésre vonatkozó elvi iratok 9. Szakhatóságokkal történő kapcsolattartás iratai 10. Az Egyetem működésére vonatkozó statisztikai összegzések 11. A felsőoktatás, illetve az Egyetem fejlesztésének általános kérdései, intézményfejlesztési tervek 12. Vezetői Irányítási Rendszerrel kapcsolatos iratok 13. Minőségbiztosítási ügyek 14. A szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács, működésével kapcsolatos iratok. A hallgatói önkormányzatok (HÖK, kollégiumi diákbizottság, Diákönkormányzat) működésével kapcsolatos iratok 16. Egyetemi közoktatási intézmények elvi ügyei (fenntartói irányítás, támogatási megállapodások) 17. Az egyetemmel kapcsolatban álló egyesületek (hallgatói szervezetek, klub), baráti körök,

2 alapítványok működésével kapcsolatos iratok. 18. Belső ellenőrök iratai (jegyzőkönyvek) 19. Állami Számvevőszék, EMMI, más külső vizsgálatok jegyzőkönyvei és egyéb iratanyagai 20. Bírósági és más hatósági (rendőrségi, ügyészségi, stb.) ügyek és eljárások 21. Belső informatikai rendszer 22. Informatika, rendszerfejlesztés Országos hatáskörű szaknyilvántartások ügyei fenntartva II. Oktatási ügyek 31. Felvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása 32. Képesítési követelmények 33. Szakalapítás, szakindítás, akkreditáció (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzési szak, felsőfokú szakképzés) 34. Tantervek és elvi ügyeik 35. Kredit ügyek 36. Tanrendi ügyek, órarend, oktatási szünet 37. Tantárgyi programok, tantárgyi felelősök 38. Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek - készítése, kiadása, tankönyvrendelés 39. Felnőttképzéssel kapcsolatos ügyek 40. Oktatói munka hallgatói véleményezése 41. Idegen nyelvi képzés 42. Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése 43. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 44. Gyermek- és ifjúságvédelem fenntartva

3 III. Egyetemi doktori tanács szervezetével és működésével kapcsolatos ügyek 50. Tudományos fokozatokkal kapcsolatos felvilágosítások 51. Tiszteletbeli, kitüntetéses és rendes doktori avatások 52. Doktori iskola/program alapításával kapcsolatos iratok 53. Doktori képzés ügyei 54. PhD fokozatok szerzésével kapcsolatos iratok, igazolás kérés 55. Doktori diplomák kiállítása 56. Tudományos fokozatok honosítása 57. Habilitációs ügyek fenntartva IV. Kutatással, fejlesztéssel, innovációval kapcsolatos ügyek 61. Tudományos munkatervek, beolók 62. A tudományos munkával kapcsolatos napi iratok, normatív kutatástámogatás, tudományos kiadványok iratai 63. Kutatócsoportokkal kapcsolatos iratok (projektek teamek) 64. Tudományos jellegű, kutatás-fejlesztés- innovációs, hallgatói tudományos pályázatok, pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötések, szerződésmódosítások, követelésegyeztetések, szakmai-, pénzügyi beolók, hiánypótlások 65. Tudományos pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció, pénzügyi elolások iratai 66. Oktatók és kutatók belföldi, tudományos tanulmányútjai, az ezzel kapcsolatos jelentések, beolók zetközi projektek 68. Találmányok, szabadalmi-, újítási ügyek

4 69. Tudományos kiadványok és ezek iratai 70. Pályázathoz nem kapcsolódó, szakmai partnerekkel folytatott egyéb levelezés 71. Szaktanácsadás fenntartva V. Egyetem külkapcsolati ügyei 76. Egyezmények és kapcsolatok külföldi egyetemekkel, Erasmus megállapodások partner egyetemekkel 77. Az oktatók külföldi tanulmányútjai, kiküldetései, nemzetközi konferenciákon való részvétel (jelentések, beolók) 78. Kiküldetéssel kapcsolatos nem elvi jelentőségű iratok, kiutazási engedélyek 79. Oktatók és hallgatók külföldi utazásainak megszervezése (kivéve Mobilitas) 80. Oktatók, kutatók, hallgatók cseréje, az oktatók és kutatók külföldi egyetemeken folytatott oktató és kutató tevékenysége (külföldi ösztöndíjak), hallgatók külföldi tanulmányai, Mobilitas 81. Külföldi látogatók, vendégek fogadása fenntartva VI. Hallgatói ügyek/tanulmányi Hivatal ügyei 86. Hallgatói felvételek általános ügyei Felvett, de hallgatói jogviszonyt nem létesített és 1 - fel nem vett jelentkezők ügyei, fellebbezés 88. Hallgatói iratkozási lapok 89. Hallgatók személyi iratgyűjtője 90. Hallgatói névsorok 91. Hallgatói törzskönyv és névmutató Szakfelvétel, szakváltoztatás, tagozatváltoztatás 93. Más felsőoktatási intézménybe való áthelyezés 94. Áthallgatás, részképzés Tantárgyi felmentések 96. Hallgatói jogviszony igazolás, diákigazolvány

5 ügyek 97. Hallgatók passzív féléve 98. Hallgatói jogviszony megszűnése (tanulmányok sikeres befejezése előtt) 99. Hallgatók kizárása, elbocsátása, fegyelmi és kártérítési ügyei 100. Vizsgaügyek: végzettségek, jegyek, javítóvizsgák, felmentés vizsgakötelezettség alól, nyelvvizsga ügyek (felülvizsgálat, bizonyítvány újra nyomtatása) 101. Szigorlat, záróvizsga, diplomavédés jegyzőkönyvei, leckekönyvek 102. Záróvizsga, érettségi vizsga szervezésére vonatkozó iratok 103. Szakdolgozatok 104. Oklevélügyek, oklevél másolat nyilvántartó 105. Tudományos diákkörök, TDK és OTDK konferenciák, OKTV, általános és középiskolai tanulmányi versenyek ügyei 106. Szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok 107. Hallgatói statisztikai adatszolgáltatás összesítői 108. Hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyek, diplomadíj pályázat 109. Költségtérítési díj, tandíj ügyek Közoktatási intézmények tanulóinak ellátása, juttatásai, térítési díjak 110. Külföldi hallgatók ösztöndíj és egyéb ügyei 111. FAO hallgatók ügyei 112. Különeljárási díjak, vizsgadíjak 113. Diákhitel Hallgatók szociális támogatása, jutalmazása 1. Hallgatói munkavégzéssel kapcsolatos iratok, diákmunka 116. NEPTUN működtetésével kapcsolatos ügyek iratai 117. Hallgatói egyéni tanrendek 118. Fogyatékkal élő hallgatók ügyei 119. Hallgatói méltányossági kérelmek 120. Hallgatói felszólítások 121. Oktatói, szakvezetői feladatok 122. Pályakövetés, DPR, Alumni 123. Karrier Iroda ügyei fenntartva

6 VII. Kollégiumi ügyek 127. Kollégium vezetési és elvi ügyei 128. Kollégiumi szabályzatok 129. Kollégiumi felvételi kérelmek, fellebbezések, kizárások 130. Kollégium gazdasági ügyei, térítések 131. Külső-belső szállás ügyek 132. Külföldi hallgatók ügyei fenntartva VIII. Könyvtári, levéltári és múzeumi ügyek 136. Az egyetem könyvtári szervezetével és könyvtáraival kapcsolatos iratok 137. Könyvtári állomány gyarapítása (könyv, időszaki kiadvány, nem hagyományos dokumentum) Hazai- és nemzetközi vétel, csere, ajándék 138. Könyvtári állomány nyilvántartása, rendezése, ellenőrzése, megóvása (leltári iratok) 139. Olvasói, kutatói, ügyfélszolgálati, könyvtárközi kölcsönzési, tájékoztatási ügyek iratai 140. Oktatás/Felhasználóképzés iratai 141. Közgyűjtemények elektronikus szolgáltatásai 142. Közgyűjtemények pályázati iratai 143. Az intézmény levéltári tevékenységével kapcsolatos ügyek 144. Az egyetem muzeális tevékenységével kapcsolatos iratok fenntartva IX. PR, kulturális és sport ügyek 147. Arculatformálás, egyetemi honlap (WEB) ügyei

7 148. Tájékoztató jellegű egyetemi kiadványok 149. Egyetemi kommunikációval, PR-al kapcsolatos elvi jelentőségű iratok 0. Kommunikációs-, PR- munka szervezésével kapcsolatos gyakorlati intézkedések iratai 1. Egyetemi ünnepségek rendezése 2. Egyetemi rendezvények szervezése (oktatási, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, kongresszusok) 3. Az egyetemi sport-, kulturális és művészeti élettel kapcsolatos iratok 4. Közművelődés elvi ügyei 5. Egyéb rendezvények szervezése 6 7. fenntartva X. Humánerőforrás gazdálkodási ügyek 8. Vezetői pályázatok nem 9. Egyetemi tanári, docensi, egyéb oktatói pályázatok, nem meghívások 160. Közalkalmazotti jogviszony létesítés, módosítás, 50 - hosszabbítás, megszüntetés, nyugdíjazás 161. oktatói állások betöltése, pályázatok nem 162. További jogviszonyban állók alkalmazása Külföldi egyetemek, főiskolák oktatóinak és kutatóinak működése az egyetemen, külföldi állampolgárságú lektorok 164. Egyetemen belüli áthelyezések Óraadói megbízások, külső előadók óradíjai Egyéb megbízási szerződések Munkaköri leírások 168. Teljesítményértékelés, minősítés 169. Kereset-kiegészítés, többletfeladat megállapítása, 50 - helyettesítési díj 170. Jutalmazások, jubileumi jutalmak, segélyek, gratuláció 171. Kedvezmények, tiszteletdíjak, napidíjak 172. Állami, egyetemi, kari kitüntetések, díjak adományozása 173. Tiszteletbeli professzori cím adományozása

8 174. Magántanári, címzetes egyetemi tanári és docensi cím adományozása 175. Professor Emeritus, Rector Emeritus cím adományozása 176. Jubileumi diplomák, díszoklevelek adományozása 177. Kutatói (dolgozói) ösztöndíjak 178. Tanulmányi (dolgozói) szerződések, tanulmányi szabadság ügyei 179. Szolgálati idő megkérése, beítása Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási ügyek 50 - okmányai 181. Személyügyi terv, létgazdálkodással kapcsolatos iratok, 182. Munkáltatói kölcsön ügyek Alkalmazottak fegyelmi és kártérítési ügyei 184. Temetési ügyek, egyetem saját halottja 185. Dolgozók illetménnyel kapcsolatos személyi 30 anyagai, illetményemelés 186. Bérkartonok Bérkeret, bérjegyzékek, bértablók, túlóra 50 elolás 188. Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lapok, 50 nyugdíjbiztosítás 189. Járulék lapok Táppénzes tasakok Levonásokkal kapcsolatos nyilvántartás, táppénz és 50 - családi pótlék kifizetése, jutalmazás pénzügyi lebonyolítása 192. Adó, TB bevallások 193. Adóigazolások, nyilatkozatok 194. Bérfeladások, bérösszesítők, bérstatisztikák 195. Távolléti és munkába állási jelentés 196. Szabadság nyilvántartó lapok Szabadságkérelmek, nyilvántartás Családi pótlék folyósításával kapcsolatos ügyek és nyilvántartások 199. GYED, GYES igazolások 200. Emberi Erőforrás Központtal folytatott egyéb levelezés, ügyintézés 201. Jelenléti ívek %-os kedvezményű közalkalmazotti utazási utalványok nyilvántartása, munkába járás költségei 203. Ebédjegyigénylés fenntartva

9 XI. Pénzügyek és gazdasági vonatkozású ügyek 208. Gazdasági ügyrendek, szabályzatok, utasítások 209. Éves és távlati költségvetés, a gazdálkodó egységek költségvetése és azzal kapcsolatos kiegészítő mellékletek, táblázatok, előirányzatok 210. Éves beoló jelentés és azzal kapcsolatos mellékletek 211. Pénzügyi, gazdasági ellenőrzésre vonatkozó iratok (belső, külső ellenőrzés) 212. Beruházások, felújítások (épület, épület és berendezés átalakítására vonatkozó tervek, tervrajzok, kivitelezési szerződések) 213. Beruházások, felújítások pénzügyi lebonyolítása, elolással kapcsolatos levelezés 214. Telekügyek, ingatlan, vagyonkezelés ügyei 2. Hitelekkel és póthitelekkel kapcsolatos elvi jelentőségű iratok, hitelfelvétellel kapcsolatos iratok 216. Központosított közbeszerzés körébe tartozó beruházások, szolgáltatások, beszerzések iratai 217. Külföldről támogatott (EU) pályázatok pénzügyi lebonyolítása 218. Belföldi pályázatok elolásai 219. Támogatási, vállalkozói, bérleti és egyéb szerződések, megállapodások, témaigénylés, teljesítés igazolások Pénztári ügyek (pénztárnapló, pénztárbizonylat, jegyzőkönyvek) 221. Pénzforgalmi kartonok 222. Banki levelezés, bizonylatok 223. Számviteli bizonylatok, főkönyvi kivonat, főkönyvi lák, egyéb bizonylatok, költségek kifizetése 224. Anyagkönyvelési naplók, lalapok és bizonylatok 225. Folyóla nyilvántartás 226. Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása 227. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, 20 - nyilvántartása 228. Irodaszerek, nyomtatványok, fogyóeszközök beszerzése, elolása 229. Anyagbeszerzések, anyagigénylések, fogyóeszközök megrendelése, javítása,

10 karbantartása, raktári ki- és bevételezési bizonylatok 230. Gépjárművek vásárlásával, használatával, értékesítésével kapcsolatos ügyek, utazási költségtérítés, utazási utalvány 231. Egyetemi üdülővel kapcsolatos tervek, rendelkezések iratai 232. Szolgálati és bérlakás ügyek 233. Reprezentációs keret és a vele kapcsolatos ügyek 234. Leltári és raktárügyek, selejtezés 235. Magyar Államkincstár, TÁH ügyiratai 236. Adóbevallások és adófizetéssel kapcsolatos ügyiratok, bizonylatok 237. Vámkezelési ügyek Biztosítási ügyek 239. Gondnoksági ügyek 240. Helyiség gazdálkodási ügyek 241. Létesítmény üzemeltetés (takarítás, karbantartás, stb.) 242. Vagyonvédelem (lopási ügyek) Tűzvédelem Munkavédelem (munkahelyi balesetek) Polgári védelem, környezetvédelem (veszélyes 30 - hulladék kezelésével kapcsolatos ügyek) 246. Energetika (áramszolgáltatás, víz, fűtés, gáz) 247. Postaköltség elolás, fiókbérletek, telefon, internet előfizetés 248. TÜSZ és NEXON működtetésével kapcsolatos ügyek fenntartva XII. Adminisztratív és egyéb ügyek 251. Orvosi rendelők, egészségügy 252. Iratnyilvántartók, iktatókönyvek, selejtezési, átadás-átvételi jegyzőkönyvek 253. Az egyetemen folyó állatgyógyászati ügyek hivatalos iratai (kivéve betegkartonok) 254. fenntartva

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer 3. számú függelék A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Irattári terve RobotZsaru Neo rendszer Budapest, 201. NAV Irattári Terv Robotzsaru Neo Általános rész Humánpolitikai ügyek (itsz.: 1-0.) Jogi, igazgatási

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35.

Részletesebben

Egységes irattári terv

Egységes irattári terv Egységes irattári terv 5. számú függelék Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez,

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben