A L A P Í T Ó OKIR A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó OKIR A T"

Átírás

1 1 A L A P Í T Ó OKIR A T a módosításokkal egységes szerkezetben Az Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány létrehozásáról, amel y létr e- jött az alulírott hel yen és napon a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykön y- véről szóló többször módosított évi IV. törvén y (Ptk.), 74/A-74/F sz a- kaszai alapján az alábbiak szerint. I. A z Al apítv ány adatai 1./ Az Alapítvány elnevezése: Együtt Jakabszállás Gyermekeiért Alapítvány 2./ Az Alapítvány székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi u / Az Alapítvány alapítója: Jakabszállási Általános Művelődési Központ Képviseli: Dolog Ernő igazgató Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun Béla u / Az Alapítvány célja: A Jakabszállási Általános Iskola és Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, a k i- magasló eredményt elért tanu lók jutalmazása, esetleg anyagi támogatása, tan í- tási-tanulási és szabadidős tevékenységek színvonalának emelése. 5./ Az Alapítvány működésének időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre alakul. 6./ Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki támogatja az al a- pítványi cél megvalósulását. 7./ Az Alapítvány működése: nyilvános.

2 2 Munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társ a- dalmi ellenőrzés lehetőségeire, és a tá rsadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 8./ Az Alapítvány közhasznú szervezet, amely a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv. 26 c) pont 4. alpontjában szabályozott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységet végzi. 9./Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. I I. A z Al apítv ány vagyon a 1./ Az Alapítvány induló vagyona: Az alapítványi induló vagyon Ft, azaz ötvenezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 2./ Az induló vagyon forrása: Az Alapító által az Alapítvány céljára rendelt Ft, azaz ötvenezer készpénz. 3./Az induló vagyon rendelkezésre bocsátása: Az Alapító legkésőbb az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül köteles az induló vag yont befizetni az Alapítvány Orgovány és Vidéke Takaréksz ö- vetkezet Jakabszállási kirendeltségénél nyitandó számlája javára. I II. A z alapítv ányi vagyon felhasznál ása Az alapítványi vagyon annak tőke összege, kamata, hozadéka a kuratórium döntése alapján pénzbeli támogatás nyújtására és az alapítványi cél me g- valósítása érdekében folytatott vállalkozói tevékenységre használható fel. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megval ó- sítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vége z. 1./ Az Alapítvány képviselete: I V. A z Al apítv ány működ és e Az Alapítvány harmadik személl yel szembeni képviseletére a kuratórium e l- nöke önállóan jogosult.

3 3 2./ Az Alapítvány Kuratóriuma: Az Alapítók az alapítványi vagyon kezelésére 7 fős Kuratóriumot hoznak létre. A Kuratórium tagjai az alapító okirat 1. sz. mellékletét képező nyilatkoz a- tukkal kurátori kijelölésüket elfogadják. 3./ A Kuratórium tagjai: 1. KONFÁR JÁNOS Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Szabó Julianna Lakása: 6078 Jakabszállás, Munkácsy u BERENTÉNÉ NAGY KATALIN Születési hely és idő: Kiskunfélegyháza, Anyja neve: Kovács Mária Lakása: 6078 Jakabszállás, Engels u ORSZÁG BÉLÁNÉ Születési hely és idő: Budapest, Anyja neve: Kovács Erzsébet Lakása: 6078 Jakabszállás, Arany J. u HEGEDŰS GÁBORNÉ Kuratórium elnöke Születési hely és idő: Kecskemét, Anyja neve: Galló Irén Lakása: 6078 Jakabszállás, III. körzet SZABÓ MIHÁLY Születési hely és idő: Jakabszállás, Anyja neve: Viskovics Gizella Lakása: 6078 Jakabszállás, Tavasz u ALMÁSI MÁRTA Születési hely és idő: Kecskemét, Anyja neve: Sándor Erzsébet Lakása: 6000 Kecskemét, Daróczi köz KECSŐ SÁNDORNÉ Születési hely és idő: Kecskemét, Anyja neve: Józsa Margit Lakása: 6078, Jakabszállás, Dózsa Gy. u. 7/B. A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időre nevezi ki. 4./ Döntéshozatal az Alapítvány ügyeiben: 4.1. Az Alapítvány döntéshozó szerve a Ku ratórium. Az Alapítvány ügyeiben általános szabál yként a kurátorok nyí lt szavazás során szótöbbséggel hat á-

4 4 roznak. Valamennyi kurátornak egy szavazata van. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és rajta kívül legalább három kuratóriu mi tag egyidejűleg jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat a dönt. A határozathozatalban nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátart o- zója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, továbbá - bármil yen más előn y- ben részesül, illetve - megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által - megkötés nélkül - igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A jelenlévő kurátorok az elnök által szavazásra feltett kérdésben igen vagy nem szavazattal döntenek. A tartózkodás kizárt A kuratóriumi döntés érvényességéhez legalább 4 db igen szavazat szükséges A kuratórium ülését évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Ezen felül akkor is össze kell hívni, ha az Alapítvány érdekében szükséges. A kuratórium ülését az Alapítvány székhelyére kell összehívni A határozatképtelenség esetén megismételt kuratóriumi ü lést kell össz e- hívni. A megismételt kuratóriumi ülés összehívása az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést megelőzően, írásban a napirendhez kapcsolódó dokumentáció me g- küldésével, a kuratórium elnöke hívja össze A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés a rendelkezésre bocsátott vagyon felhaszn álásáról b) közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása A kuratórium elnökének feladatköre: - a kuratórium vagyonkezeléssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtása, - az Alapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása; - a kuratórium üléseinek az előkészítése, - intézkedés a kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról, - a közhasznúsági jelentés elkészítése, a kuratóriumhoz elfogadásra történő felterjesztése, illetőleg az elfogadott közhasznúsági jelentésbe való betekin t- hetőség, az arról való másolatkészít ési lehetőség biztosítása az évi CLVI. törvény alapján. A betekintést az Alapítvány székhel yén történő kifü g- gesztéssel kell biztosítani, - a kuratórium üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítése; nyilvántartása, kézb e- sítése, - a kuratóriumi határo zatok nyilvántartása, szükségesség esetén való kézbes í- tése és közzétételről való gondoskodás.

5 A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzo t- tak lényegét összefoglalóan, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazza. A jegyzőkönyvet hitelesítőként az ülés levezetője és az ülésen részt vevő k i- jelölt tag írja alá. Az ülést követő 30 napon belül kell kézbesíteni a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan dö ntést tartalmaz Az ülések jegyzőkönyveit és határozatait sorszám és naptári időpont megjelöléssel kell ellátni. A jegyzőkönyveket az Alapítvány székhelyén kell tárolni és nyilvántartani. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határ o- zatok Könyvét. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok - keltét-, tárgyát, hatályát és tartalmát, - meghozatala során az azt támogatók és ellenzők megjelölését Az Alapítvány működésével kapcsolatban külső személyeknek a keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke biztosítja, munkana p- okon 8:00-12:00, illetve 13:00 16: 00 óra között, az érdeklődővel előre egyeztetett időpontban, az Alapítvány székhelyén (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. fsz. 3-as ajtó). Az iratokat bárki megtekintheti, azokból költségtérítés ellenében másolatot kérhet A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a h e- lyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót Az Alapítvány a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, le g- később június 30-áig a Jakabszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.jakabszallas.hu) közzéteszi A Kuratórium döntései nyilvánosak, azokat a meghozataluktól számított 3 munkanapon belül 30 napra az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán ki kell függeszteni, a honlapon közzé kell tenni; valamint az érintettekkel írásban, igazolható módon is k özölni kell.

6 Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokról az Alapítvány székhelyén folyamatosan kifüggesztésre kerülő hirdetményt kell közzé tenni, valamint az igénybe vehető szolgáltatásokat a három hetente megjelenő Jakabszállási Hí r- levél elnevezésű időszaki kiadványban is hirdetni kell Az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, b e- számolója közlésének nyilvánosságát a honlapon keresztül biztosítja. V. A z Al apítv ány jegyzése, gazdál kod ása és f el el ősség e 1./ Az Alapítvány jegyzésének módja Az Alapítvány jegyzése úgy történik, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a Kuratórium elnöke önállóan a saját nevét írja az aláírási címpéldánynak megfelelően. 2./ Az Alapítvány gazdálkodása 2.1. Az Alapítvány az előírt számviteli rendszer szerint, az alapítványokra mindenkor irányadó szabál yozási és a tevékenységét érintő egyéb jogszabál y- oknak megfelelően működik Az Alapítvány az év végén mérleget készít, melyből vagyoni helyzete és annak változása, a nyereség és az esetleg es veszteség egyértelműen megáll a- pítható Az Alapítvány számlája felett Hegedűs Gáborné, a Kuratórium elnöke és Szabó Mihály kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenység ére fordítja A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, v a- lamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 3./ A Kuratórium beszámolási kötelezettsége A Kuratórium az Alapító kérése alapján, de legalább évente egyszer beszámol az Alapítónak tevékenységéről és gazdálkodásáról. 4./ Felelősség az Alapítvány kötelezettségeiért Az Alapítvány kötelezettségeiért az Alapítvány felel a saját vagyonával. 5./ Kurátori jelölés visszavonása Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszél yezteti, az Alap í- tó a kijelölést visszavonhatja és új összetételű Kuratóriumot jelöl ki.

7 7 V I. Záró rendelkezés ek 1./ Az Alapítvány nyilvántartásba vétele 1.1. Az Alapítvány bejegyeztetéséről a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által v e- zetett nyilvántartásba a Kuratórium elnöke gondoskodik Az Alapítvány a nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. 2./ Az Alapítvány megszűnése esetére szóló rendelkezések Az Alapítvány megszűnése kor az alapítványi vagyont a Jakabszállási Által á- nos Művelődési Központ kapja és az okt atás céljaira köteles fordítani, mel y- ről a nyilvánosságot a Petőfi Népében kell tájékoztatni. 3./ Az alapító okirat megváltozása Az Alapító indokolt esetben az alapító okiratot az Alapítvány nevének, cé l- jának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. A módosítást a Bács - Kiskun Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. 4./ Háttér jogszabályok Az Alapító Okiratban nem szabál yozott kérdésekben a Ptk., a Számviteli tö r- vény, a hatál yos adótörvények és az alapítványok gazdálkodási rendjéről sz ó- ló 115/1992.(VII. 23.) kormányrendelet, valamint az évi CLVI. tö rvény rendelkezései az irányadóak. 5./ Az Alapítvány kizárólag politikamentes tevékenységet folytat, politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, pártok, politikusok részére anyagi támogatást nem nyújt. Parlamenti képviselő vagy helyi önkormányzati képviselő választások során abban semmilyen m ódon nem vesz részt, jelöltet nem állít. 6./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a szemé l y, aki ol yan közhasznú szerv e- zetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt szem él y köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jakabszállás, március Jakabszállás Általános Művelődési Központ képv. Dolog Ernő

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A J A K A B S Z Á L L Á S K Ö Z S É G I S P O R T E G Y E S Ü L E T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y L É T R E H O Z Á S Á R Ó L a Jakabszállás

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben