2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült"

Átírás

1 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya 16/2013. (II.14.) Az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról 1/2013.(II.20.) ÖR az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2/2013. (II.20.) ÖR a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól 3/2013. (II.20.) ÖR a civil szervezetek támogatási rendjérıl Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a 17/2013.(II.14.) Tiszaörsi Községi Önkormányzat közötti, a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának 18/2013.(II.14.) Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratának kiadásáról 19/2013.(II.14.) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának kiadásáról Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ /2013. (II.14.) azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési 21/2013. (II.14.) intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 22/2013. (II.14.) Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 23/2013. (II.14.) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 24/2013. (II.14.) Két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról Oldalszám

2 J e g y zık ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete február 14-i rendes ülésérıl. Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Ádám Imréné Szenczi Anikó, Szivák Gyula, Dobrán Tibor, Postás Imre, Kalmárné Nagy Erzsébet képviselık, Juhászné Papp Irén jegyzı Ujj Erika jegyzıkönyvvezetı Távolmaradt képviselı: Dr. Koczok Sándorné képviselı bejelentéssel. Az ülés helye: Községháza Nagyterme (Jelenléti ív a jegyzıkönyv melléklete) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Köszönti a Képviselı-testület rendes ülésén megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes mivel 6 fı jelen van, a megjelenés 85,7 %-os. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıi Ádám Imréné Szenczi Anikó és Postás Imre képviselık legyenek. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja meg a Képviselı-testület: 1. napirend Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl 2. napirend Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 3. napirend Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 4. napirend Elıterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 5. napirend Elıterjesztés Tiszaszentimrei közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 6. napirend Elıterjesztés a Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról 7. napirend Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 8. napirend Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 9. napirend Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 10. napirend Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl

3 Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint: N a p i r e n d 1. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl 2. Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 3. Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszámmegállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 4. Elıterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 5. Elıterjesztés Tiszaszentimrei közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 6. Elıterjesztés a Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról 7. Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 8. Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 9. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 10. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl E lıadó Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 1. napirend: Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl. Elmondja, hogy most nem rendeletet hoznak, hanem határozatot. Ez csak az I. forduló. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Postás Imre képviselı: Mint a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Elmondja, hogy a 2 állandó bizottsági tag azaz Postás Imre és Szivák Gyula és az 1 meghívott képviselı Dobrán Tibor tag úgy döntött, hogy a 2013.évi tiszteletdíjukról teljes egészében lemondanak és kéri a Képviselı-testület többi tagját és az alpolgármestert is, hogy mondjanak le a tiszteletdíjukról. Ez egy fı megmentését jelentené.

4 Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Alpolgármester asszony nem tud részt venni az ülésen, de ı beszélt vele telefonon is. Neki tiszteletdíja van az alpolgármesteri feladatok ellátására, ennek egy részérıl Ft-ról, írásbeli nyilatkozata alapján, melyet most ismertet, 2013.március 1. napjától lemond. Szeretne ı is, mint polgármester közvetlenül hozzájárulni az önkormányzat mőködési hiányának csökkentéséhez, ezért a költségátalányának a felérıl március 1. napjától lemond. İk azért nem január 1-tıl mondanak le a juttatásaik egy részérıl, mert azok február 28-ig számfejtésre illetve kifizetésre kerültek. Postás Imre képviselı: Dobrán Tibor képviselı, úgy nyilatkozott, hogy akkor mond le a tiszteletdíjáról, ha mindenki megteszi ezt. Ha nem, akkor a képviselıi tiszteletdíját civil szervezeteknek kívánja adni. Kalmárné Nagy Erzsébet képviselı: Természetesen lemondd a képviselıi és bizottsági elnöki tiszteletdíjáról. Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselı: İ is lemondd a teljes képviselıi és bizottsági tagsági tiszteletdíjáról. Dobrán Tibor képviselı: Miután minden képviselı úgy nyilatkozott, hogy a tiszteletdíjáról lemond, így természetesen ı is lemond a teljes tiszteletdíjáról. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 16/2013. (II.14.) számú Képviselı-testületi határozat: Az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetését. A képviselı-testület tekintettel arra, 2013.évben mőködési hiánnyal nem lehet tervezni, költségvetésének I. fordulós tárgyalása kapcsán az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselı-testület következı ülésére a évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet az idıközben megismert számszaki változásokkal átdolgozva ismét be kell terjeszteni, ezt követıen dönt a Képviselı-testület a rendelet elfogadásáról. 2) A képviselı-testület valamennyi érintett képviselı egybehangzó nyilatkozatát, melyben úgy nyilatkoztak, hogy a évi, a 14/2006.(X.13.) önkormányzati rendeletben megállapított teljes képviselıi és bizottsági tagsági és bizottsági elnöki tiszteletdíjukról lemondanak, tudomásul veszi. 3.) A képviselı-testület Koczúrné Tóth Ibolya polgármester nyilatkozatát, melyben úgy nyilatkozik, hogy a részére a 116/2010.(X.14.)sz.képviselı-testületi határozatban megállapított költségátalányának 50%-áról 2013.március 1. napjától lemond, tudomásul veszi. 4.) A képviselı-testület dr. Koczok Sándorné alpolgármester írásbeli nyilatkozatát, melyben a részére a 118/2010.(X.14.)sz. képviselı-testületi határozatban

5 megállapított havi Ft összegő tiszteletdíjának egy részérıl, bruttó Ft-ról 2013.március l. napjától lemond, tudomásul veszi. 5.) A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidı: 2013.február 28, ill. március 14. Felelıs: polgármester, jegyzı A határozatról értesülnek: 1. Polgármester 2. Jegyzı 3. Dr. Koczok Sándorné alpolgármester 4. Képviselı-testület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetı 6. Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézı Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 2. napirend: Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Elmondja, hogy a Képviselı-testület jelenleg is rendelkezik a hatályos rendelettel. A rendelet az elmúlt 9 év alatt, szinte minden évben módosításra és ezt követıen egységes szerkezetbe foglalásra került. Jelenleg is szükséges a rendelet módosítása, ezért célszerő új rendelet megalkotása. A jelenleg hatályos rendelethez képest, az új rendelet-tervezetben már nincs lehetıség szociális kölcsön igénylésére, továbbá szabályozni kell a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét, mivel az Sztv. alapján a temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a tervezetnek megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı rendeletét: TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3)bekezdés b) pontjában, 26. -ában 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében és a 92. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 2. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseinek megfelelıen megállapítsa a Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) által biztosított szociális ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Képviselı-testület az alábbi, szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátásokat

6 biztosítja az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) átmeneti segély, b) temetési segély. (2) A Képviselı-testület az e rendeletben szabályozott temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre átruházza. (3) A Képviselı-testület az e rendeletben szabályozott átmeneti segély megállapításának jogát a Szociális Bizottságra átruházza. 3. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátások iránti kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban 5322.Tiszaszentimre, Hısök tere 7.(a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. Az ellátások iránti kérelmek az alábbi formanyomtatványokon nyújthatók be: átmeneti segély: 1. melléklet temetési segély: 2. melléklet (3) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését az 1-2. melléklet szerinti formanyomtatványok tartalmazzák (4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. 4. (1) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplı adatok valódisága felıl kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezırıl, ha az életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (3) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Az értesítés a Hivatalon keresztül is megtehetı. 5. A megállapított ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatal házipénztárán keresztül, vagy átutalással bankszámlára történik. 6. (1) A segélykeret felhasználását a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága ellenırzi, a folyósított ellátásokat ellátottanként összesíti és arról a Képviselı-testületet félévenként, a soron következı ülésén tájékoztatja. (2) A segélykeret felhasználásának ellenırzéséhez a hatáskör gyakorlója, ellátottanként a folyósított ellátás összegérıl, az ellátásban részesülık számáról a Pénzügyi Bizottság részére negyedéves összesítésben adatot szolgáltat. 7. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. (2) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszafizetését rendeli el, a megtérítés összegét, és a kamat összegét amennyiben annak megfizetésére a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) a felére csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

7 összegének kétszeresét, c) részletekben fizettetheti meg. 3. Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 8. Rendszeres szociális segélyre jogosult sz Sztv. 37. (1)bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl, az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján olyan krónikus vagy pszichés betegséggel, szenvedélybetegséggel küzd, amely miatt munkavégzésében tartósan elıreláthatólag 3 hónapot meghaladó idıtartamban akadályozott. A betegség fennállását üzemorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. 9. (1)Az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködik. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az együttmőködésre kijelölt szerv Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) családsegítésének családgondozója (továbbiakban: családgondozó). (3) A rendszeres szociális segélyre jogosult a.) a családgondozónál nyilvántartásba veteti magát, b.) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik a családgondozóval, továbbá c.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a beilleszkedést segítı programok típusai: a) a családgondozóval való kapcsolattartás, b) a nem foglalkoztatott személy számára a családgondozó által elıírt egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése. (5) A rendszeres szociális segélyre jogosult a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a családgondozóval. Errıl a jogosultságot megállapító határozatban, a családgondozó pontos címének megjelölésével rendelkezni kell. (6) Az együttmőködés megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a) a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a családgondozóval, vagy b) nem vesz részt a családgondozóval kötött megállapodás alapján a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programban és az elmulasztott határnaptól számított 8 napon belül hitelt érdemlıen nem menti ki magát a családgondozónál. Átmeneti segély 10. (1)A Képviselı-testület átmeneti segélyben részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan

8 létfenntartási gonddal küzdı személyeket, akiknek családjában az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át. (2) Kivételes méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı jövedelmére tekintet nélkül - évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlı eset: a) a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány, b) a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylı betegség, c) baleset, melynek gyógyulási idıszaka a 3 hónapot meghaladja. d) ha a kérelmezı tulajdonában lévı, általa és családja által használt lakás vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok például lakástőz, csıtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak, e) ha a kérelmezı tulajdonában lévı, általa vagy családja által használt lakás berendezési-felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmezı és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetıleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti. f) ha a kérelmezı egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmezı önerıbıl nem képes fedezni. (4) Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendı támogatásként kapja a rászoruló. Temetési segély 11. (1) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre számított havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse. (3) A temetési segély összege figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a. 4. Természetbeni ellátások Közgyógyellátás 12. Az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át eléri, feltéve hogy a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, egyedül élı esetén 200 %-át. 5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 13. Tiszaszentimre Község Önkormányzata a következı személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja ellátási szerzıdés alapján a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (5322 Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) által. a) Alapszolgáltatások 1. étkeztetés

9 2. házi segítségnyújtás 3. családsegítés 4. támogató szolgáltatás 5. nappali ellátás b) Szakosított ellátások 1. idısek otthona. (2) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó tanyagondnoki szolgáltatásról külön önkormányzati rendeletben rendelkezik. 6. Szociálpolitikai kerekasztal 14. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Szociálpolitikai kerekasztal évenként egy alkalommal tart ülést. A Szociálpolitikai kerekasztalt a Szociális bizottság elnöke hívja össze és vezeti, adminisztrációs feladatai ellátását a Hivatal végzi. 7. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a 2013.március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.), 14/2005. (IX. 23.), a 17/2005. (X. 28.), a 4/2006. (II. 15.), a 7/2006. (III. 31.), a 12/2006. (IX. 8.), a 15/2006. (XI. 16.), 17/2006. (XII. 22.), 4/2007. (III. 14.), 11/2007. (VII.7.), 18/2007. (XII.14.), 5/2008. (III.31.), 12/2008. (XI.14.) 1/2009. (I.30.) ÖR], 5/2009. (II.27.), 8/2009. (III.28.), 14/2009. (VI.30.), 15/2009. (VII.23.), 4/2010. (II.16.), 8/2011.(IV.1.), 11/2011.(V.27.) önkormányzati rendeletek. Tiszaszentimre, február 14. (: Koczúrné Tóth Ibolya :) polgármester (: Juhászné Papp Irén :) jegyzı 1. melléklet a 1/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelthez ÁTMENETI SEGÉLY KÉRELEM Kérelmezı neve: Leánykori név:... Állandó lakcíme:... Tartózkodási helye (értesítési címe):... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Taj száma:.adóazonosító száma:...

10 Foglalkozás:... Telefonszám:... Közös háztartásban élı hozzátartozói: Név Rokoni kapcsolat Születési év Havi jövedelme Részesül-e a következı rendszeres szociális pénzbeni/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-el a megfelelı választ!) Támogatási forma igen nem Lakásfenntartási támogatás, szemétszállítás díj mérséklés Ápolási díj Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Étkeztetés A családban élık közül rendelkezik-e valaki vagyonnal, úgymint a) Gépjármővel:..típusa:.. értéke:. Ft b) ingatlannal (ház, telek, nyaraló, lakás, üdülı, garázs, stb.) ha rendelkezik, pontos címe és értéke: Ft c) ingatlan hasznosításából származó jövedelemmel:. d) tartási-, életjáradéki-, öröklési szerzıdéssel:.. e) más értékes ingósággal, vagy tıkejövedelemmel (lekötött pénzintézeti betéttel) Ft A kérelem indoklása: Anyagi és büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tiszaszentimre, 20 év.hó.nap kérelmezı aláírása Jövedelemnyilatkozat Jövedelem típusa Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb A kérelmezı A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs egyéb rokon (élettárs) nettó jövedelme (Ft/hó) összesen

11 munkaviszonyból származó jövedelem Társas, vagy egyéni vállalkozásból, illetve szellemi és önálló tevékenységbıl származó jövedelem Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi, gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj) Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerő ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülıi nyugdíj; árvaellátás, baleseti, hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék; átmeneti járadék; bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, háztartási pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (idıskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás) Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) Jövedelem összesen: A jövedelmet csökkentı tényezık (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj) Összes nettó jövedelem Egy fıre jutó jövedelem Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei adóhatóság útján ellenırizheti. Tiszaszentimre, 20...év..hó.nap.. az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıjének aláírása 2. melléklet a 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tárgy: Kérelem temetési segély iránt Az igénylı Kérelem

12 neve: (asszonyoknál leánykori név is) állandó lakcím: tartózkodási helye: születési helye és ideje: anyja neve: foglalkozása: jövedelme: Az igénylı családtagjainak (élettárs is): Neve születés ideje rokonság foka foglalkozása jövedelme Az elhalálozott: neve (asszonyoknál lánykori név is) születési ideje: anyja neve: lakcíme: rokoni kapcsolata a kérelmezıvel: nem rokoni kapcsolat esetén a kérelem részletesebb indoklása: Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..év hó.nap a kérelmezı aláírása A kérelemhez csatolni kell: 1. halotti anyakönyvi kivonat (másolata) 2. eredeti temetési számla 3. a kérelmezı ás vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása

13 A beadvány illetékmentes! 3. melléklet a 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez Fenntartó képviseletében: Szociálpolitikai kerekasztal tagjai - az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag, - tanyagondnok, - A Hivatal szociális ügyintézıje Egyéb szervezetek képviseletében: - Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa megbízott képviselı - védını, - háziorvosok, - Vöröskereszt helyi szervezetének képviselıje, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi képviselıje, - Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ igazgatói Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 3.napirend: Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Elmondja, hogy A Mötv (3) bek. alapján felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Önkormányzatunk ilyen rendelettel nem rendelkezik, ezért szükséges ezen rendelet megalkotása. A rendelet megalkotását indokolja továbbá, hogy közterület, közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszere közvetlenül utal. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Juhászné Papp Irén jegyzı: Elmondja, hogy utcanév, vagy közterület elnevezésre tehet javaslatot polgármester, bizottság, képviselı, bármilyen lakcímmel rendelkezı állampolgár vagy jogi személy, aki tiszaszentimrei. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást, a tervezetnek megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı rendeletét: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól

14 Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. Tiszaszentimre község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti közterület 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév 3. Házszám: olyan számmal, számmal és betővel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 3. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének hatáskörébe tartozik. (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követı egy éven belül kell megállapítani. (3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni. (4) A mezıgazdasági célú és lakónépességet nem érintı dőlıutakat nem szükséges elnevezni. (5) Ha egy közterület a községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszőnik, az elkülönült utcarész(ek)nek az elkülönüléstıl számított egy éven belül - más nevet kell adni. (6) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 4. (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tiszaszentimre Község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. (2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezéső közterület nem lehet. (3) Közterületet személyrıl, tárgyról, állatról, növényrıl, történelmi eseményrıl, földrajzi névrıl vagy fogalomról lehet elnevezni. 5. (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetı, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelı legyen. (2) Élı személyrıl közterületet elnevezni nem lehet. (3) A személyrıl történı elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett. 4. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 6. (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a) a polgármester,

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /.. ( ) Önkormányzati Rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól Hajdúnánás Városi

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 44/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı önkormányzati rendeletek módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben