AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI."

Átírás

1 X. Évfolyam Budapest 900. szeptember hó (929.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁG EGYESÜLET HVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos magyar gazdaság egyesület tagja ngyen kapják. Nem tagoknak előfzetés dj: Egész érre 20 korona, félévre 0 korona, negyedévre 5 korona. Megjelenk mnden szerdán és szombaton. / Az Országos Magy. Gazdaság Egyesület tulajdona. A egyesület tanáos felügyelete alatt: Főszerkesztő és kadásért felelős: Forster Géza az OMGE. gazgatója. Felelős szerkeszt: Szlassy2SoltAn az OMGE. szerkesztő-ttkára. Társszerkesztő: Bnday Barna az OMGE. ttkára. Szerkesztőség és kadóhvatal: Budapest (Köztelek), Üllő-út 35. szám, Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza. AZ OMGB. KÖZLEMÉNYE. Ősz luxuslóvásár. Az de ősz luxuslóvásár szeptember hó 30., október hó. és az,országos Magyar 2-k napjan tartatk meg Gazdaság Egyesület" Bejelentés határdő szeptember hó 0-ke. Hátralékra Nytram. g. e. 2 korona. Tagság djat 90. évre: fzettek: fzettek: Dessewffy Aurél 20, Etlény János 0, Goldschme d József, Grünfeld Jenő, Lovassy Ferenez, Rezucsek Ferenez korona évre: Abeles Albert 20, Abony Károly 0, Ábrahám Hugó, Annnger László 20 20, Árán Károly 5, Artner Loránd, Bajzáth stván, Bakay Dezső, Balla Károly, Balla Sándor, Balogh Lázár, Baross Mklós, Basch Smon 20 20, Benedek Gábor 0, Benedcty Lajos, Berger Károly Lajos, Bedermann Ottó, Bgno Gyula, Bkfalvy Albert, Blau Adolf, Bogyay Máté, Brachfeld Lajos, Burger Pál, Corchus Béla, Cskmegye g. e., Demkó Ferenez, Dessewffy Aurél, Det Eml, Edelsten Aladár, Ehrenfeld Fülöp, Eller Károly, Elsner Hugó lovag, Engel zdor 20 20, Etlény János, Fekete védnöksége alatt a,tattersall' stállóban. Ernő 0 0, Frank Zsgmond 20, Frenkel Dezső 0, Forster Kálmán, Förstner Mtír, Gaal József, Gazdakör A luxuslóvásár díjazással lesz egybekötve. B.-Csaha, Goldberger gnáez, Gosztony Kálmán, Grünfeld Négyes fogatok részére 2, kettős és Jenő, Haas gnáez, Hadekker Károly, Hajdú Aladár, Herczfelder Zagmond, Herezog Mór, Hoffmann jueker-fogatok, valamnt hátas lovak részére Henrk, Hong Dávd, Hováth Mklós, Horváth Pál, Jászapát város közönsége, báró Jeszenszky László, egyenként három koronás dj, vagys Kárpát Károly, fj. Kntzg János, Kss Lajos, Kleszner Károly, Korb Nándor 20-20, Köerfer stván 0, összesen dj 2400 korona összegben tűzetk k. Köngsdörfer Frgyes, Köngswarter Hermán báró, Kralovánszky Kálmán, Kramer Mór, Krompeeher- Szlárd, Kuczk Gábor, Kuln gnáez, Langraf Zsgmond, Leopold Gusztáv, Lchtenegger Gyula, Llenberg Sándor, Lónyay Menyhért gróf, Lovas Sándor, Lukács György, Madarász Géza, Magyar mntatej-telep, Magyar A vásár tervezete a Tattersall* ttkárságánál Budapest, Külső-Kerepes-ut kapható. szőlőtelep r.-t., Marchot Gyula, Matsz Lajos, fj. Melorsz Kálmán, Mészáros Sándor, Móré József, Nagy János, Nagy Pál 20 20, Nádosy Eml 0, gr. Nákó Sándor, Náray Géza, Nemes Károly, Nérey Ödön 20 20, 900. év augusztus hóban befzetett alaptvánj kamatok és tagság Neubauer Adolf 0, Nkolcs Géza, Nóvák Károly, Nyírbátor brt. tanács, Nyr János, Nytray Jenő, Osztroluczky Géza, Pfanhauser Alfréd, d. Pleszky Antal, Pokorny Pál, Poltzer Géza, Poszvék Nándor, Propper djak nylvános nyugtázása , Robtsek Márton 0, Rohonczy Zsgmond, Roth- Mklós, Purglv János, Rajznger József, Razgha Ernő nagel János, Sarlay János, Sándory Rezső, Sántavy József, Alapítvány kamatot fzettek: Schwarcz Dezső, Schwartz testv., Scherer Ottó, Sperlng József, báró Sprnger ntézősége, Stener Frgyes, Stentz 900. évre: Adolf, Szabadhegy Kálmán, Szabó János, Szahlender Gyula, Szakáll Mhály, Székely Gyula, Szkossy Aladár, Forster Kálmán 20, Forster Ottó 2-20, Gorove János 22, herény Gotthard Sándor 2, Kecskemét Szolnok-Dobokam. g. e., Telegdy József, Torkos László, Trencsén g. e., Vajda Sándor, Vásárhely Ernő, Veesery o. g. e Kelecsény Zádor 20 20, Nytram. g. e. 2, mre, Yesz zdor, Vncent Károly, Yojnch Béla, Sztankovánszky János 42 korona. Weland Andor, Zchy Aladár gr., Zólyommegye közönsége korona. Hátralékra fzettek: Alkér Antal 20, Árán Károly 5, Bajzáth stván 00, Cskmegye g. e., Flescher János 20 20, Gaál József 40, Hajdú Ferenez, Kss József, Kvassnger Ödön 20 20, Mayer Ferenez 30, Nagy Pál, Poroszkay Béla, Razgha Ernő, 20 20, Sterk Zsgmond, Vásárhely Ernő 0 0 Mezőgazdaság közgazgatásunk,. Brtokhábortás és kártérítés keresetek kvételével csaknem összes mezőgazdaság ügyenk első és jobbadán násodfoklag s a közgazgatás szervek hatáskörébe esnek. Közgazgatás feladat a mezőgazdaság és mezőrendőrségről alkotott törvényenk szernt a földbrtok gazdaság használat kérdésének rendezése, odautalvák a brtokhatármegjelölés, meze utak, faskola-fástás, kártékony állatok és növények rtása, az állattenyésztés és legelőkezelésre ugy mezőgazdaságra vonatkozó ügyek, de kell még sorolnom az állategészségügy valamnt a mezőgazdaság parügyeket s. Épen nem mondható, hogy ezeket a mezőgazdaság ügyeket a közgazgatás kellő szakszerüsséggel kezelné s ennek könnyen megfogható oka vannak. Az összkormányzat elveknek megfelelőleg mnden törvényhatóságnak megvan a mezőgazdaság bzottsága, szervezve vannak a járás mezőgazdaság bzottságok s, ezenfelül a legtöbb vármegye és némely vdéknek s megvan a gazdaság egyesülete, ezek szernt mezőgazdaság ügyenknek védelme és fejlesztésére a szervek megvolnának. De daczára a kváló törvényeknek, daczára mezőgazdaság kormányzatunk nyújtotta nagyarányú szellem ős anyag támogatásnak, a vszonyok javulása nem oly nagymérvű, mnt a mnőnek lenne kellene, ügybajos esetek elntézésére s a törvények végrehajtása nem oly szakszerű, mnt az méltán elvá r ha'ó volna. Felsorolok egynéhány olyan dolgot, amelyet egyes dcséretes kvételektől eltekntve az ország egy jó részében még ma s rendezetlennek látok, lyenek p. o. a legeltetés és legelőkérdés ügye, a gyomok rtása, a szükséges tenyészállatok számának megállapítása és beszerzésének ellenőzése, állategészségügy törvények végrehajtása, faskolák-fásítások és Különösen gyümölcsösök létesítése, ksgazdánk gyakorlat oktatása, nemkülönben TERMÉNYENK ÉRTÉKESÍTÉSÉT b2zuk a MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉRE, Budapest, V., Alkotmány-utcza 3. Ma sámunk 3 oldal.

2 380 KÖZTELEK, 900. SZEPTEMBER HO 8 7 SZAM. 0-K ÉVFOLYAM. sok szó fér a mezőgazdaság ügyekben hozott első, sokszor másodfokú bíráskodásokhoz s. Sok mlló koronára rug azon érték, mely a fentekben nylvánuló hányosság révén évente veszendőbe megy,/amelynek megmentéseért a legnagyobb áldozat sem volna sokaható. Mndennek megértésére, de főleg, hogy alapos segély lletve segthetés módja kvlágosodjék, az mezőgazdaság ügyenk m- ként elntézésének bírálatát a legalsóbb fórum, a község elöljárók, mnt végrehajtó közegeknél kell kezdenem. Mnden községben van egy vezető s ez vagy a jegyző, vagy néhol a bró ; akár egyk, akár a másk, de ezek jóakaratán s tudásán fordul meg a község sorsa., A vagyon befolyás, rokonok támogatása, vagy a község jegyző kívánságára jut a bró k rendesen társanál nem képzettebb parasztgazda a tekntélyes székbe s ezen állásában nagyon sok mezőgazdaság magán, vagy közös ügyet ntéz el, jobbadán saját kedve szernt. Az ntellgens jegyző hvatva volna ugyan a bírót vezetn és nek tanácsaval támogatására lenn, ennek azonban gen sok akadálya van ; néha választásból eredő lekötelezettség, máskor yagyon függés, sokszor barátság, vagy ha Ellenesek, rossz ndulat, gyakorbb esetben a jegyzőnek mnden egyéb rányú bírság terhe mellett kszabott tulsok dolga, a legtöbb esetben azonban a mezőgazdaság smeretek teljes hánya és mert a jegyző, vagy nem ér rá belátn, vagy a gyűlölködéseket elkerülendő nem akarja belátn, vagy a szaksmeretek teljes hánya folytán nem lévén arra érzéke, nem képes belátn, hogy mly fontos dolgok vannak mezőgazdaság ügyenk előmozdítása tekntetében a község elöljáróságokra bzva, törvényenk s a felsőbb rendeletek, vagy sehogysem lesznek végrehajtva, avagy nem ugy, hogy azzal a megkívántató czél elérve volna. Ezen körülményekben lel magyarázatát, hogy sok községben a magánbrtok használata nem korlátlan; hogy a gyomoknak törvényleg elrendelt rtása elmarad vagy megkésve eszközöltetk; hogy a közös legelők gondozása, ápolása és védelme teljesen elhanyagoltatk, azok khasználásánál pedg az okszerűségnek nyomával sem találkozunk; hogy a tenyészállatok összeírása számtalan községben, nehogy a megfelelő számú apaállatbeszerzés és tartás elrendeltethessék egészen lelksmeret nélkül eszközöltetk; hogy a faskolák rendbentartása elhnyagoltatk; hogy az állategészségügy ntézkedések be nem tartatnak stb. Hogy a község elöljáróságoknak fentek tekntetében követett szakértelem nélkül ntézkedésével mly órás kár okoztatk azt csak egy példával kívánom gazoln. Az állattenyésztésre vonatkozó törvényenk s az ezek alapján alkotott vármegye szabályrendeletek szernt a járás mezőgazdaság-bzottságok feladata községenknt megállapítan a szükséges apaállatlétszámot, a rendelkezésünkre bocsájtott tenyészanyaállatlétszám összeírás arányában. A járás mezőgazdaság-bzottságok az állapotoknak tulenyhe elbírálása alapján meghozzák ugyan határozatakat, a tenyészállatszemlék alkalmával a beszerzendő apaállatok tekntetében, de ezen határozatok a legtöbb esetben téves adatokra vannak bazrozva, amennyben a nőnemű ál'atok összeírása gen hányos szokott lenn, ebből pedg a gazda közönségre gen sok kár háramlk. Van példának okáért egy ksebbszerü községben az össserás szernt 80 tehén, mután átlagosan 60 tehén után teszk a vármegye szabályrendeletek bkának a tartását kötelezővé, már 80 tehénre s csak egy bka beszerzésének a szükségét mondja k a bzottság, de mert azok mellett van még darab elhallgatott tehén vagy üsző s, esk egy bkára 0 20 nővarú tenyészállat. Az lyen aránytalanság következménye könnyen beláthatok. A községek, mert teljes korú bkákat nem s gen kapcak, de az olcsóság szempontjából s bár már varérett, de még fatal bkát szereznek be. Az lyen fatal bka tehenek között járva, nem ér rá az üzekedő legeln, de mert abrakot s csak rtka helyen kap, már az első évben mód nélkül leromlk s különféle bajokat s kap, melyek között leggyakorbb, hogy az fejlődésében vsszamarad, másk hímvessző v. heregyuladást kap, dő előtt mpotens lesz, de külemleg s oly kedvezőtlen átalakulásom megy át nevezetesen, hogy vagy a hátgerncze meghajlk, vagy a hátsó lába megromlanak ugy, hogy a rákövetkező évben az állatszemlélő bzottság kényszerítve látja magát az lyen állatokat még akkor s kselejtezn, ha azok nem s válltak tenyészképtelenné. Fentekből kfolyólag a károsodásnak egész sora következtethető : a bkabeszerzés szüksége évről-évre smétlődk, a közbrtokosság lyként okot nyer zúgolódás vagy elégedetlenségre, mt fokoz azon körülmény s, hogy aránylag évente gen sok tehén meddőn marad részben azért s, hogy a kmerült bkák által nemzett utódok satnyák lesznek. Százezerekre rug azon kár, mely lyként a gazdaközönséget évente ér. Az előbb pontban említettnél nem ksebb a baj, hogy a járás mezőgazdaság-bzottság határozatat tenyészállatok beszerzése tekntetében a község elöljáróságok néha megkésve, sokszor sehogysem hajtják végre. Pókay Dezső. (Vége köv.) ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Kovácsy Béla. Közlegelők feltöréséből eredt hbák. Levelet kaptam a mnap egy ksbrtokos fekszk előttem. smerősömtől; me tt Elgondolkodom felette, mt csnáljak vele. Ugy érzem, mntha ez az én smerősöm, ak az aktuálsabb kérdések felszínén tartja magát, a vdék, jobban mondva a közvetlen érdekeltségnek sok tekntetben téves felfogását tomálcsolná s mert a levőből erre a konkluzora jutottam, közreadom azt mégs teljes szószernt szövegében. Ezt rja: A mezőgazdaság bajanak orvoslására temérdek orvos rendel, r, beszél, de mndnyája csak javasol; szak- és nem szakemberek tanácsolnak, eredménytelenül; gaz, ez könnyebb mnt kalácsot adn; jőrésze eredményt nem érhet, mert szarva közt keres a tőgyt. gy egyk ócsárlással, a másk meg dcséréssel vél az smeretlen ngoványon átgázoln. Egyk azt mondja tömörüljenek a ksgazdák; persze ez bzony alg láthatott eleven ksgazdát, mert ha smerné, tudná azt ksgazda a maga göröngyevel s, hogy a törődhetk csak, a vagyonosnak meg a ks ember ügye-baja bzony smeretlen brodalom ; a ksgazdának ha volna deje, phenne maga s, meg phentetné jószágát. A kenyérgondnélkülek már törődhetnének a közjóért s me bzony ezek sem gen tömörülnek sem azért, hogy a közjóért, sem azért, hogy a ks emberért valamnt tennének ; mt lehet tehát tömörülésétől várn. Jobb akkor a ksgazda lenne őket nyugton munkálkodn hagyn, sem velük, az ő gyámoltalan- hogy az éhesek ő ságukkal bíbelődnének. Dehogy én s írhassak TARCZA. Költséges mulatság. rta: Bársony stván. Javában folyk a vadászszezon; a Stüszszk bebarangolnak erdőt-mezőt és végül hazatérvén, átveszk a vadkereskedőtöl az előre megrendelt zsákmányt, nehogy üres kézzel kelljen otthonukba beálltanok. Ez persze legnkább csak a nagyvárosokban történhet gy, ahol vadkereskedők vannak. Falun egy-egy smertebb orvvadász vsz a vadkereskedő szerepét, de csak kétes skerrel, mert nem lehet azt tudn sohasem bzonyosan: van-e eladó vadja az orvvadásznak, ak nem akárk előtt nylatkozk egészen őszntén. Ám, ha már a hazavendő vadat s készpénzzel vesz Stüsz, knek van arról a fogalma, hogy mbe kerül az ő nmród-mulatsága, ha mndent, felszámt, am hozzá tartozk ehhez a mulatsághoz. Erről akarunk most a járatlanoknak ném fogalmat adn. Vegyék elrettentő példának, ha tetszk. Ha az ember bemegy a madárkereskedésbe és venn akar ott egy beszélő papagájt, amely - tegyük föl ezzel köszönt.reggel: hogy aludtál vén lump?", az lyen értelmes madárért könnyen elkérnek egy ázázast. Nylvánvaló dolog e szernt, hogy a beszélő papagáj elég drága madár. De nem kell azt hnn, hogy a beszélő papagájok a legdrágábbak mnden madarak közt. M tudunk például egy vadlbáról, amely sokkal többe került a tulajdonosának, mntha két beszélő papagájt vett volna. Pedg az anser segetum", a közönséges vetés lud, ezrével van nálunk ősz dején, amkor már érdemes nek állandó kosztra jönn hozzánk, a frss vetések zsenge zöldjére. (Ugyan m lehetne hát olyan drága rajta?!...) Mndjárt ksül ez a Zs. Dan számvetéséből, amelybe véletlen alkalmam volt belepllantan. Zs. Dan kezdő vadász s a mult őszszel először vett puskát a kezébe. Ez persze nem ment megfelelő előzmények nélkül, mert előbb be kellett nek szerezne mndent, am nélkül tűrhetően felszerelt vadász nem képzelhető. Az nventárum íme a következő : Első kellék a vadászjegy, am egy duplapuska adójával együtt huszonnyolcz korona. Az lyen jegy jogot ad ugyan a vadászatra, de területet nem jelöl k hozzá. Erről való tehát külön kell gondoskodn. Valamre vadász legalább két területre szerez jogot: egy síkság, meg egy hegyvdék (erdős) területre, amazon lakk a ks vad, (fürj, fogoly, nyúl, sárszalonka, vadrucza, vadlba, esetleg bozótos erdős részeken fáczán stb.) a hegy erdőkben pedg vadkant, szarvast, őzet, rókát, farkast, esetleg medvét stb. lehet lőn. A két terület bérletrésze egy-egy emberre kétszáz korona volt, am gazán nem túlságos, ha meggondolja az ember, hogy manapság már mndenféle rngy-rongy területért s ezreket fzetnek a külföld mllomosok. Am a lőfegyvert llet, az szntén kellett legalább s kettő: egy sörétes, meg egy golyós. Amaz ks vadra, emez nagyvadra. Mnthogy jó mnőségű puskát akart venn Dan, amely nem robban szét a.kezében a tzedk lövés után; tehát adott egyért-egyért négyszáz koronát, összesen nyolczszázat. llett, hogy tölténytáskája s kettő legyen ; egy nagyobb a tartalék töltényeknek s egy ksebb, amelyet a nyakába akasszon; aztán csak ugy az első szükségletre ötszáz darab különféle patron ; mnd a két puskának megfelelő fegyverállvány; továbbá tok; egy fal vadászkulacs és evő-eszközök; ez mnd összevssza kkerült kétszáznegyven koronából, am meglepően olcsónak mondható. Most következett a szorosan vett személy felszerelés: a ruházat. Ez sem a legksebb gond. Dan csnáltatott egy tél s egy nyár vadászöltözetet, ehhez szűrt és bundát. Aztán különféle vadás.'.czpőt! és cszmát, két pár

3 7. SZÁM. 0-K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 900. SZEPTEMBER HÓ 8 38 egy reczeptet, hát már megmondom, ha vegyésze akadna, ak megtudná csnáln, egy seb talán mégs hegedne tőle; gátat vetne a paraszt-kvándorlásnak. Kívánatos és falat kenyér gyanánt szükséges s, hogy különösen a skföldön legyen meg mnden községnek a közlegelője, hogy a nép tarthasson elegendő apró és lábas jószágot; ne szántsák fel a község szélső háza ablakág a földet magnak, hogy a mkor száraz esztendőben a buza nem terem meg, akkor más se legyen. gy aztán az a szegény paraszt egy csapásra tönkre van téve s kvándoroln kénytelen, hogy becsületét megmenthesse, mert vagyonát ugy sem ment meg akkor már az adósságtól; de ha lett volna marhája, sertése s egyéb apró jószága, megélhetne. Kerüln kellene azt a fogyunk, de tsztulunk gondolatot, mert burokként kevesen vagyunk nagyon magyarok. M, par meg kereskedelm állam még jó deg, vagy talán soha nem leszünk, ez okból az paros kvándorlás szóba sem jöhet, ha csak nagybrtokosank nem alaptanak partelepeket, de tt aztán alapításról legyen szó, nem csak arr/6 a természetadta parforrások kaknázásáról ; ezt megcsnálja más s, ehhez se tudomány ss nagylelkűség nem kell, mert hszen ez tszta üzlet. Ne arról beszéljünk tehát, am felesleges és czéltalan, hanem arról am segíthet. Meg kell adn a parasztnak a legelőt, mert csalamádén meg más takarmányon, am stállón nem tart, meg gaza népünk marhát van, nem s ér az semmt; stállóról szép és nevelt még senk; aztán jó marhát nem hgyjék meg az urak, nem kell ennek am jó népünknek semm; egy pár jobb esztendő és helyre van ütve mnden hba, nem lesz ott se kvándorlás sem soczálzmus. Tessék gondolkozn felette, nncs-e gazam. Beszéltünk róla magunk között, m haszna annak, ha a paraszt holm egyletbe lép és tömörül; nncs ennek se czélja, se értelme; nekünk az bzony nem kell, mert nncs s nekünk dőnk se arra, hogy a maguk környéke ügyen kvül másutt s gondolkozzunk, de meg bzony m tűrés-tagadás benne pénzünk sncs az lyen dologhoz." Eddg t levél, amelyből egy oly momentum emelkedk k, a mely gényt tarthat arra, hogy komoly dskusso tárgyává tétessék. Szerntem ugyans a levél rója nagyon helyesen emlt fel levelében hba és baj gyanánt azt a körülményt, hogy legelő területük nncsen. Nncsenek rendelkezésemre ugyan megbízható statsztka adatok arra nézve, hogy az ország ma közlegelőterülete szemben a 5 20 év előtt átlaggal mennyvel ksebb, de a délvdéken, a honnan a levél rója s beszél magam s smerek több oly községet, amelynek osztatlan közlegelőjét úgyszólván teljesen felosztották és feltörték, alg hagyva meg a községnek egy pár holdny gyepes területet, amelyen azonban marhát legeltetn nem lehet. Felteszem, hogy a legelőfeltörés engedélyezését czélzó felterjesztés plausblsnek látszó ndokát az a körülmény képezhette, hogy az llető község marhaállományára számítottan az osztatlan legelőterület tulsok volt s a község közbrtokosságának marhalétszáma a tulajdonosok között aránytalanul oszolván meg, a khasználás arányos felosztásában állandó nehézségekkel kellett eredménytelenül megküzden; meg hogy a meglevő mérten tulnagynak vélelmezett marhaállományhoz legelőterület feltörése és felosztása a gabnamvelésre szánt területnek nagyobbtására látszólag elkerülhetlenül szükségessé vált. Mégs merőben nagy hbának tartom, hogy ezen községek ma látszólagos előny a kedveért feláldozták jövő vagyonosodásuknak egyk lényeges tényezőjét s kapzsságukban megfeledkeztek arról, hogy elhamarkodottságuk következménye mly érzékeny károkkal fogja e községeket sújtan. Tény az, hogy elegendő és jó legelőterületben szűkölködő községek egyelőre nem hogy állatot nevelhessenek; s gondolhatnak arra, s hogy ennek mezőgazdaság fejlődésünkben mk következménye, ezt a bővebben algha kell fejtegetnem. gaza van a levélírónak abban, hogy parasztnak vetett kenyérmagva nem ha a teremnek meg, ugy más termevény hján csakugyan egy csapásra elpusztul, mert hszen megélhetése a jövő termésg nemcsak, hogy kérdésessé, de egyenesen lehetetlenné vált. Mg ha módjában volna az egyk jövedelm forrás skertelenségét a máskkal, ha nem s pótoln, de legalább enyhíten, nem volna ktéve annak a veszélynek, hogy szökn és kvándorolna kelljen, am teljes tönkrepusztulását csak settet. De ha mnden földjét, amelyet persze állatállomány hján sem megtrágyázn, sem kellőleg megmveln nem tud, csak kenyér- magvakkal vet bé ős jó termése van, váljon ez az egy rányú túltermelés nem fog-e káros következményeket szüln, szóval magát megbőszüln? Nagyon hbásnak, sőt vétkesnek kell tartanom, tehát a ksembernek olyatén ktantását, hogy csak mnél többet szántsonvessen, pedg azt, még vétkesebbnek hogy a közlegelők feltörése egyes vdékeken úgyszólván általánossá vált. Hba volt már magában véve az, hogy azok, akknek ez hvatalos kötelessége sem volt, sem azok, kknek ebben szavuk vagy befolyásuk lehetett, annak dején nem gondoskodtak az osztatlan közös legelőterületek gazdaságos ós okszerű használatáról, ápolásásáról, és végül kellő te.'mőeröben tartásáról arról, hogy a meglevő elegendő legelőterület kellő és teljes khasználáság a község lakosságának állatállományát fokozatosan növeljék. A község közlegelője egy község vagyonosodásának egyk leghatalmasabb kútforrása, a legtöbb helyen a község csordásra, juhászra, meg kondásra volt bzva, akk aztán az ő bölcs belátásuk szernt járatták a legelőt jó és rossz dőben rendszertelenül keresztül-kasul mndaddg, mg aztán a helyenként kveszett növényzet foltja az egész területet kopárrá, svárrá nem tették, amelyről a marha persze aztán éhesen került haza. Mg aztán a marhát stállón feljavítan képtélen és magán egyébként s segíten nem tudó nép azon a pár sovány állaton s túladott, csakhogy a.tehertől" szabaduljon. Csodálatosképen nem találkozott sehol senk, ak a bajt orvosoln, a legelő khasználásában okszerű és a vszonyokhoz arányított és alkalmazott szabályzatot alkotn, annak szabatos betartását ellenőrzn, a legelőterület termőképességét smét vsszaállítan képes lett volna. gy történt, hogy ezeken a helyeken egy szép napon összeült a nemes kupaktanács és hoztak az ország rovására egy oly határozatot, amely szerntük a nagy bajok orvoslására nemcsak az egyedül módszer, de a mellett a kérdésnek az önző és kapzs lelkeknek fölöttébb tetsző megoldása s volt; mert hszen egy jó darab föld felosztásáról volt szó, amelynek khasználására nem gondolhattak, már a mert hszen azon a legelőn gyökér s kveszett" de meg ha lett volna s még gyökér" hát ugyan k járatott volna rajta, mkor az egész községnek alg van már egy pár marhája"; határozatba ment tehát, hogy a közös és osztatlan legelőterület felosztassék és aztán feltöressék. Gondoskod- kamásnt; (egy vászonból valót s egyet bőrből,) vett halnát, vadászkalapot, keztyüt s vadászoknak való fehérneműt. A különösen mkor kderült, hogy mndezért összesen csak hatszáz koronát kell fzetne: Dan összecsapta a kezét örömében. Hogy s ne, hsz még maradt valam abból az ezresből (pengőben), amt felváltott volt amkor vadászrekvztuma beszerzéséhez hozzá kezdett. (Menny mndene volt márl) Ámde még hányzott valamje, am nélkül a vadász nem gaz vadász. Még nem volt vzslája. Erre kétszáz koronát szánt. K s fzette hamarosan egy félvseltes német vzsláért, amelyről azt állította a tulajdonosa, a krajczárt a hogy ktűnő apportőr. Khozza tó fenekéről. Mndezek megvásároltatván már, nem volt hátra egyéb, csakhogy a nagy próbatétel megtörténjék. Nem kellett soká várakozna. Megkapta a meghívót egyk barátjától, székes vdéken lakk:.mlló tt a ak vadlba kedves pajtás; ezrével ejtheted el, csak jer. Egyetlen lövésre lőhetsz egy tuczatot!"... gy szólt a levél. lyen géret még hdegebb vérű vadászt s khozhatna a sodrából, mnt amnő Dan volt. Egész éjjel nem aludt, csak hánykolódott. Másnap bevásárolta az elemózsát, am a vadászat nagy napjára kell. Vett egy pár üveg jó ff bort, továbbá savanyu vzet és konyakot; becsomagolt két sült csrkét,sonkát, szalámt, szardnát, sajtot, cztromot, kenyeret, süteményt, szvart, stb. stb. Épen elég volt ezekre negyven korona készpénz. A vadászat dcső hajnalán á vasúthoz ott hordár s vasút jegy, mndössze kocs, tzenhat koro a. Knt, a leszálló állomáson, szekér a vadászterületre, egésznapra tzenkét korona: annak a csősznek, ak a lbaleső gödröket elkészítette, egy-egy vadász után hat korona. Most már mnden megvolt, csak még lba kellett. Az s mutatkozott nemsokára bőven. Őrülten kovályogtak a nagy szürke szárnyasok, ugy hogy a vadászszenvedély a végletekg fokozódott Danban. Addg durogatott, amíg az est vonatról le nem késett. Megkellett szállna & faluban. Mnden vadász a jó vacsoráért s az 0 koronát fzetett éjjel szállásért. Hála stennek, volt egy ks parázs ferbl s. Egyk ügyes és tapntatos vadásztárs hozott magával kártyát. Dan nagyon jól járt, mert alg vesztett mndössze százhatvan koronát, pedg veszthetett volna háromszorannyt s, amlyen nagyban ment s a mlyen komszul járt a kártyája. Végül elkövetkezett a vsszautazás deje, amkor s megnt szekér, megnt hordár Budapesten detto, ugy hogy algmaradt egy tíz" forntosból negyven fllére. Mndössze könnyebb volt vagy kétszázhatvan koronával. Otthon pedg észrevette, hogy a lábzsákját ott felejtette áz este a lbagödörben. Summa summárum: szerzett egy jókora kaptáls náthát, amelytől folyvást zug a füle és véletlenül lőtt egy vadlbát. Ezt az egy vadlbát ktömette, hogy ntő például legyen előtte folyvást. A vadászízerízámat apránknt adogatja el a jámbor, persze féláron, negyedrészáron s még gy s boldog, hogy megszabadul tőlük. Ha vadászn hívják, ktérő választ ad, többnyre a puskamüvesnél van a puskája, más szerszámmal pedg egyáltalában nem tud bánn, mondja. (Az gaz, hogy a hány degen puskát a kezébe vesz, az mnd boszut áll rajta; ugy orron rúgja némelyk, hogy félórág s vérzk utána ez a kevéssé esztetkus tagja.) Egyébránt pedg sokat beszél arról, hogy mlyen nemes, férfas szenvedély a vadászat s ha alkalom kínálkozk, mndenknek mutogatja a ktömött madarat, mnt az ő első vadlbáját. Arról, hogy ez az első egyszersmnd az utolsó s: bölcsen hallgat. Valamnt arról s, hogy menny pénzébe került ez az emlékezetes madár.

4 3 >2 KÖZTELEK, 900 SZEPTEMBER HO 8. 7 SZÁM. 0-K ÉVFOLYAM. tak persze elég botorul arról s, hogy a plausbls felterjesztésüket számadatokkal s szépen kczfrázzák, hogy az engedélyt annál bzonyosabban megkapják s gy történt, hogy a törvény ntenczónak tekntetbevétele mellett nem s lehetett persze az engedélyt felsőbb helyről megtagadn. A vagyon hanyatlás, soczáls bajank, no meg a kvándorlás eléggé megmutatják nekünk, hogy ennek az elhamarkodásnak mk lettek a következménye. Már most ott vagyunk, hogy a bajt megsmertük, smerjük s szülő okát, de tudjuk azt s, hogy nagy dőbe és munkába fog kerüln, mg a csorbát valahogy helyreüthetjük. Mert hszen ott ahol szükséges megfelelő kterjedésű uj legelőterületek teremtéséjelenleg állatlétszámnál legalább 30% al nagyobb állomány legeltetésére megfelelő legelőterület a község határából khasttatván, gondos mvelés mellett jó. és dus növényzetű legelőterületté alakttassék a telekkönyv tulajdonosok tulajdon jogának épségben tartása mellett és a legeltetésből eredő tszta haszon aránylagos feloszlásával; gy az egyes tulajdonosok mégs részesülvén ném kárpótlásban, addg s, mg állattenyésztésük fejlődése révén magasabb jövedelmet nyernek, hozzá fognak járuln ahhóz, hogy a legnkább őket ért és tulajdonképen saját maguk által okozott bajok orvosolhatók legyenek. Talán felesleges külön kemelnem, hogy állattenyésztésünk fejlesztésére rányuló összes törekvések jórészt abban lelk előfeltételüket, ság produktvtásunk emelése érdekében joggal és méltán sokat várunk, nem oszthatom a fent közölt levél Írójának ama nézetét, melylyel az egyesülés, társulás elvét, czélját és szükségességét neglgálja. Azokból az eredményekből, a melyeket a szövetkezetek, gazdakörök és egyesülések egyes vdékeken elértek, arra tanítanak bennünket, hogy nemcsak jó és üdvös, de felettébb szükséges s, hogy a ksember" gyenge tehetetlenségekben és maradságában társuljon és tömörüljön, hogy tanuljon és uj erőt merítve, dolgozzon szeretettel, bzalommal és ragaszkodással, azon a rögön, amelyhez őt verejtéke ős majdan boldogulása füz. Csak ez, nem pedg az ellankadás szülte elégedetlenség enyhít gondjat s öregbt boldogulásának eszközet. Ha pedg 95. ábra. Sack V. sz. toló kerekes hegy vetőgépe. mo séröl van szó, ezt pedg egyhamar nyélbe ütn nem gen lehet. Állattenyésztésünkhöz fűződő jelentékeny érdekenk szentesítenek ugyan mnden módot, amely ezrányban czélhoz vezethet; de szerény nézetem szernt leghatékonyabb, jobbbn mondva a legrövdebb dő alatt érvényesülhető módja a baj orvoslásának mégs csak a legelöszövet- cezetejc létesítése. Véleményem szernt az állattenyésztés felügyelő ntézmény volna felruházandó a hatáskörre], hogy mg egyfelől a meglevő közlegelők üzemének ellenőrzését állandóan gyakorolná, addg másfelől, ott ahol ezt a szükség megkívánja, a legelőszövetkezetek felállítását szorgalmazná. Értve ezalatt, hogy oly községben, amelynek ma legelőterülete nncsen vagy kcsny, a 98., 99., 00., 0. ábra. Sack V. sz. toló kerekes hegy vetőgépének vetőkészüléke. de nyerk egyúttal eredményüket s, hogy ly legelők mndenütt ahol ez szükséges okvetlenül leküzdésével feltétlenül és mnden nehézségek létesíttessenek, azok fentartása, khasználása épugy, mnt a meglevő, de jobbadára mndenütt elhanyagolt közlegelők felujtésa, (kjavítása) foganatba vétessék, legeltetés szabályrendeletek megalkottassanak s az összes ntézkedések pontos keresztülvtele és mndenkor betartása az állattenyésztés felügyelők állandó és szgorú ellenőrzése alá helyeztessék. Ott azután, ahol ez megtörténk, bzalommal teknthetünk az állattenyésztés emelését czélzó tovább ntézkedések skere elé. A mnél nagyobb számban létesítendő gazdakörök ezrányban s közreműködhetnének ós tt s gen üdvös mssot vannak hvatva teljesíten s mert ezektől általános mezőgazdaaz erőnyeréshez egymagában gyenge, akkor társuljon s a sok gyenge erő mégs megteremt azokat a módokat, amelyek ha közös és megosztott törekvésen nyugszanak, könnyebben, elvselhetőbben teremthetők meg és elmaradhatlanul a boldog és teljes megelégedettséghez vezetnek. Ha szeretjük a népet, vele és gaz egyenes lelkületével mndezt megértetn tudjuk, ugy csekély fáradozásunkért busásan fog e bennünket kárpótoln a tudat és a megnyugvás, hogy a népért, a hazáért tt s leróttunk kötelességünkből egy morzsányt. Ha gy fogtuk volna fel hvatásunkat, ugy vélem kevesebb lett volna ma a feltört legelő s nagyobb az ország népének jószág létszáma. Nncs későn, orvosoljuk a bajt még dejekorán. Z. J.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. TERMÉrSTTÜDöMÁHYT. TÁÍ 8UÍAT * Az országos

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre. évfolyam. Szarva*. 1910. november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj VII. évfolyam. Bndapest, 1897. évi jullus hó 10-én. 55. (601.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj At országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN JELENTÉS AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN Í889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó 22. 7. (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hó 4. 89. (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata 770-852 között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza.

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

Vadászias-e őzre sőréttel lőni?

Vadászias-e őzre sőréttel lőni? 1. évfolyam, 3. szám. 1927.május 1. A vadvédelem és a vadászebtenyésztés érdekeit szolgáló képes szaklap A»Szlovenszkói Vadászati Védegylet«úgyszintén helyicsoportjainak hivatalos közlönye Felelős szerkesztő:

Részletesebben

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma: ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton

Részletesebben

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875. A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X, Évfolyam. Budapest 1900. február hó 21. 16, (874.) szám: KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára.

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára. 9. évf. Cluj, 1934. szept. okt. 1. 9 10, sz, Cenzúrát MEHESZETI KÖZLÖNY Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Jrerkesztöség és kiadóhivatal : I Felelős szerkesztő: l Str. A. Muresan 10. I TÖRÖK

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS

EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS AZ EMBERI EGYESÜLETEK ÉS KÜLÖNÖSEN AZ ÁLLAM KELETKEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE EGYETEMI TANÁÉ EGYETEMI ELŐADÁSAI ELSŐ FOLYTATÁS A JOG KELETKEZÉSÉRŐL ÉS FEJLŐDÉSÉRŐL CÍMŰ KÖNYVHÖZ ÖTÖDIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS.

Részletesebben

MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA.

MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. KÖZREBOCSÁTJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSULAT. UDVARHELY VÁRMEGYE

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben