BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: /2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenysé gérő l Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi Önkormányzati és Szervezési Csoport Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság; Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság; N emzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság; Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 27. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal tevékenységéről. A fenti ekre tekintettel a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámolót a fent megjelölt bizottságok véleményezik, a bizottsági határozatok a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport.

2 2 HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június 27. Békéscsaba, június 20.

3 3 BESZÁMOLÓ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESrrERI HIVATALA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014.

4 4 I. BEVEZETÉS 1. A beszámoló célja január l-jén lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja, amelynek értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal működéséről. A fenti jogszabályi előírásra figyelemluel jelen beszámoló célja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú V áros Önkormányzat Közgyűlése és ezáltal a város széles nyilvánossága teljes képet kapjon Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) igen sokrétű munkájáról, bepillantást engedve az ellátandó feladat- és hatáskörökbe és a Hivatal működési mechanizmusába. 2. A beszámoló szerkezete Jelen beszámoló első része a Hivatal általános működését, jogállását, gazdálkodását és személyi állományát hivatott bemutatni a január l-jén hatályba lépett jogszabályváltozások tükrében, külön kitérv e a pályázati forrásokból megvalósult, illetőleg megvalósuló fejlesztésekre. A következő fejezet - a Hivatal szervezeti és működési szabályzatának logikáját követve - az egyes szervezeti egységek tevékenységével foglalkozik, részletesen megjelölve az egyes osztályok legfontosabb feladatait, és kiemelve a év legjelentősebb kihívásait, nóvumait. II. A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1. A polgármesteri hivatal jogállása Az Mötv. 41. (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt - a polgármester, a bizottságok, a részönkormányzat testülete, a jegyző és a társulás mellett - a képviselő-testület szervei között nevesíti. Az Mötv. 84. (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, illetőleg a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre, a polgármesteri hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Az Mötv a értelmében a - szintén a képviselő-testület szerveként nevesített - jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és ellátja a törvényben felsorolt feladatokat. 2. A január l-jén hatályba lépett változások A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Járási törvény), a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok rendszerének 1990-ben történt kialakítása óta nem tapasztalt mélységű változások léptek hatályba január l-jén. A központi jogalkotó a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény célkitűzéseit figyelembe véve alakította át a közigazgatás rendszerét, amely jelentős hatással volt a jegyző által ellátott feladatés hatáskörökre is.

5 5 A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg zajlott az önkormányzati intézményrendszer átalakítása is ben a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, majd január l-jén az általános iskolák és középiskolák állami fenntartásba kerültek, ugyanakkor önkormányzat fenntartású lett 2012-ben a Békéscsabai Jókai Színház és a Bábszínház, majd január 1- jétől a Munkácsy Mihály Múzeuln és a Békés Megyei Könyvtár, továbbá új költségvetési szerv, a Békéscsabai Intézményellátó Centrum alapítására is sor került. Az intézményhálózat felvázolt változása jelentős hatással volt a Hivatal működésére. Az Mötv. 95. (4) bekezdésére figyelemmel a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait január l-jétől a Hivatal látja el külön szervezeti egység, a Kistérségi Csoport keretében. A fent nevesített változásokon túl a Hivatal egészét befolyásolta az a tény, hogy a központi jogalkotó a polgármesteri hivatalokra irányadó jogszabályok jelentős részét módosította. Szakaszosan lép hatályba a évi általános önkormányzati választások napjáig az Mötv., felváltva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt és az ahhoz kapcsolódó egyéb törvényi rendelkezéseket. Jelentősen módosultak az államháztartás működésére vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok. A jogalkotó folyamatosan finomít ja a közigazgatási eljárás szabályait. Már 2013-ban megkezdődött a felkészülés a évi általános választásokra, amely során új anyagi és eljárási jogszabályokat kelle ett) alkalmazni. Szintén felkészülést igényelt a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény bevezetése, amely a teljes magyar polgári jogot, családi jogot és cégjogot kodifikálta. 3. Személyi állomány Elsősorban ajárási hivatalok kialakítása miatt január 1-jénjelentősen csökkent a Hivatal köztisztviselői állománya. A korábbi 266 helyett december 31-én 209 köztisztviselői álláshely szerepelt a Hivatal alapdokumentumaiban. A járási rendszer mellett az önkormányzati intézményrendszer változása indukálta a létszámcsökkentést. Hangsúlyozandó, hogy a foglalkoztatotti létszám változása miatt nem vált egyetlen köztisztviselő sem álláskeresővé. A hivatali munkatársak jelentős része - munkakörének megfelelően - a Békéscsabai lárási Hivatal állományába került, néhány munkatárs valamely önkormányzati intézményben folytatta munkáját, a fennmaradó létszámcsökkenés pedig nyugdíjba vonulások következménye. Ahogyan a évi költségvetési rendelet tárgyalása során a Közgyűlés ülésén is elhangzott, ezúttal is kiemelendő, hogy a központi jogalkotói akarat által az önkormányzathoz utalt feladatokon túl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős volumenű feladatot önként vállalt. E feladatok ellátását, koordinálását is a Hivatal személyi állománya végzi. A köztisztviselők vonatkozásában a Hivatal képzési tervvel rendelkezik, amelynek a célja, hogy szakmailag felkészült, a hatályos jogszabályokat ismerő és a gyakorlatban is alkalmazni tudó köztisztviselők lássák el a jogszabályban meghatározott feladatukat. E cél megvalósítása érdekében a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet értelmében a közszolgálati tisztviselők meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni a négyéves képzési ciklus alatt. A tisztviselők a képzési kötelezettségüket a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által nyilvántartásba vett, illetve minősített továbbképzési programok elvégzésével teljesíthetik. Az előírt feltételeket 2013-ban a Hivatal minden munkatársa teljesítette. Örvendetes, hogy a Hivatal több munkatársa csatlakozott az uniós pályázati forrásból megszervezett angol, illetőleg nélnet idegen nyelvi tanfolyamhoz, a nyelvóráknak munkaidő után a Hivatal tárgyalótermei adtak otthont.

6 6 4. Feladatellátás helye A járási hivatalok kialakítása során az irányadó jogszabályok alapján megkötött megállapodásnak megfelelően a Szabadság tér szám alatti irodaházban került elhelyezésre a Békéscsabai Járási Hivatal. Tekintettel a Békéscsabai Járási Hivatal által igényelt irodamennyiségre, a Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat számára hivatali helyiség került kialakításra a Szent István tér 9. szám alatti önkormányzati ingatlanban. Ennek következtében a Hivatal a Szent István tér 7., Szent István tér 9. és Szent István tér szám alatti irodákban látja el a jogszabályokban meghatározott feladatokat. A hivatali munkaállomás ok kialakítása során törekedtünk arra, hogy az ügyfelek számára jól megközelíthető, kulturált helyiségekben történjen a munkavégzés, egyúttal megfeleljen a Hivatal a hatályos munkabiztonsági és adatbiztonsági előírásoknak. Bizonyos fejlesztések pályázati forrásból valósultak meg, amelyeknek bemutatására a 6. pontban kerül sor. 5. A Hivatal gazdálkodása A Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, amelyekre központi kezelésű pénzügyi előirányzatok szolgálnak. A Hivatal működési kiadásainak meghatározásakor a kiadások teljes körűen felülvizsgálatra kerültek, amelynek során a takarékossági szempontok érvényesültek. A Hivatal feladatellátása a fent hivatkozott változások és az ezek végrehajtására megkötött megállapodások (járási hivatal, múzeum, könyvtár, oktatási feladatok, társulás) következtében jelentősen módosult, az átadott feladatok miatt egyrészt csökkent, másrészt viszont növekedett. Összességében megállapítható, hogy a hivatal gazdálkodása kiegyensúlyozott. 6. Pályázatokból megvalósuló fejlesztések A Hivatal kiemelten fontosnak tartja, hogy a korszerű, modern, ügyfélközpontú helyi közigazgatás megteremtéséhez, illetőleg fejlesztéséhez minél több hazai és uniós pályázati forrás kerüljön felhasználásra. A Hivatal, illetőleg az Önkormányzat több alkalommal nyert támogatást, amelynek köszönhetően javultak egyrészt a hivatali munkakörülmények, másrészt az ügyfelek által igénybe vehető hivatali szolgáltatások Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (főpályázó) és a Civil Szervezetek Szövetsége (társpályázó) ,- Ft támogatást nyert az "Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában" elnevezésű, TÁMOP / azonosító számú projekttel (önkormányzati rész: ,- Ft). A kivitelezés ideje: A Hivatal a projekt keretében év szeptemberétől heti egy alkalommal, hétfői napokon 20 óráig fogadja a hosszított ügyfélfogadás keretében ügyfeleit. Kialakításra került egy korszerű gyermekváró és pelenkázó helyiség, felújításra került a polgármesteri és jegyzői ügyfélváró, továbbá bővítésre került a Szent István tér 7. szám alatti fedett kerékpártároló, javítva ezzel a köztisztviselők munkakörülményeit Nyílászárók felújítása

7 7 A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégium a Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műel111ékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására vonatkozó témakörben hirdetett meg pályázatot. Altéma kódszáma: 3235/82. Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett sikeresen pályázott a Békéscsaba, Szent István tér 7. szám alatti műemlék épület nyílászáró-cseréje és felújítása. A megvalósítás tervezett ideje: A beruházás tervezett összköltsége: ,- Ft, az elnyert támogatás ,- Ft, az önerő ,- Ft. A projekt keretén belül került, illetőleg kerül sor az első emelet egy részén a külső homlokzati nyílászárók felújítására, a főlépcsőházi külső és belső nyílászárók felújítására, valamint az azokhoz kapcsolódó homlokzati festési munkák elvégzésére Szervezetfejlesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ,- Ft összegű támogatásban részesült 100 %-os támogatási intenzitás mellett - a "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával" CÍmű, AROP-1.A azonosítószámú projekt megvalósításához. A támogatási szerződés október 30-án hatályba lépett, az előkészítés 2013-ban megkezdődött, a projekt végrehajtása a évben történik. A pályázat egyik beavatkozási területe az AROP-1.A.2/B azonosítószámú, "Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése " CÍmű, korábban sikeresen lezárt pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. A pályázati felhívás szerint a pályázat két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén: A polgármesteri hivatalok és az önkormányzatok által felügyelt intézmények Mötv. és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott feladatköre okán szükségessé váló változások felmérése, megtervezése, megvalósítása és az eredmények visszacsatolása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogyamegváltozott feladatellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntartható an szervezett szolgáltatáskínálattai, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A projekt keretében nagy mintavétel mellett kérdőíves vizsgálatra került, illetőleg kerül sor, felmérve a békéscsabai állampolgárok által igénybe vett hivatali (és intézményi) szolgáltatások gyakoriságát, valamint az azzal kapcsolatos lakossági tapasztalatokat. II. A HIV A T AL EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEINEK BEMUTAT ÁSA l. Titkársági Osztály 1.1. Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport A szervezeti egység létszáma december 31-én: 26 fő. Közreműködik a döntéstervezetek előzetes formai és tartalmi véleményezésében.

8 8 Közreműködik az önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében, jogi véleményt nyilvánít a Hivatal más szervezeti egységei részére. Közreműködik a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármesterek döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában. Folyamatosan aktualizálja a Hivatal belső szabályzatait. Szerződéseket, okiratokat készít, véleményez, illetőleg azokat ellenjegyzi. Részt vesz a választások, népszavazások előkészítésében, lebonyolításában. Ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok adminisztratív feladatait. Ellát j a az iratok érkeztetésével, iktatásával, irattározásával, selejtezésével, irattárba adásával, postázásával kapcsolatos feladatokat. Előkészíti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének üléseit, elkészíti az ülések j egyzőkönyveit, gondoskodik azoknak az előírt szervekhez történő eljuttatásáról, illetőleg közzétételéről. Ellátja a hivatal gépjárműállományával kapcsolatos technikai feladatokat. A év kiemelt feladatai: Előkészítette, illetőleg véleményezte a Békéscsabai Járási Hivatal megalakulásával, valamint az intézn1ények átadás ával és átvételével kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat. A Békéscsabai Járási Hivatalhoz átkerült szervezeti egységek, illetőleg munkakörök vonatkozásában előkészítette a változással érintett ügyiratok átadását. Részt vett a november 5. napján megtartott időközi önkormányzatiképviselőválasztás előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködött a Jankay Galéria működési formájának változása okán felmerülő jogi kérdések tisztázásában. A Csoport folyamatosan figyelemmel kísérte a fel gyorsult központi jogalkotási folyamat következtében keletkező jogi normákat, azok alapján vizsgálta a helyi rendeletek és belső szabályzatok aktualizálásának szükségességét. A jelentős jogszabályi változások során különösen is felértékelődött a Csoport által a többi szervezeti egység részére nyújtott jogi segítségnyújtás szerepe Személyzeti Csoport A szervezeti egység létszáma december 31-én: 4 fő. Ellátja a Hivatal köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire, munkavállalóira és az önkormányzati fenntartás ú intézmények vezetőire vonatkozó személyi és munkaügyi feladatokat. Szervezi a köztisztviselők szakmai képzését, továbbképzését, elkészíti az éves képzési és továbbképzési tervet. Ellátja a köztisztviselők és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali feladatokat. Koordinálja a teljesítményértékelési rendszer bevezetését, közreműködik a követelmények meghatározásában. Ellátja a cafeteria rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Munkácsy Mihály Múzeum közalkalmazottainak és munkavállalóinak foglalkoztatotti jogviszonyára vonatkozó személy- és munkaügyi feladatokat. A év kiemelt feladatai:

9 9 A csoport ellátta a Hivatal személyi állományának fentiekben ismertetett változásával kapcsolatos feladatokat. A Munkácsy Mihály Múzeum személyzeti feladatait 2013-tól a Hivatal Személyzeti Csoportj a látj a el. Új teljesítménykövetelmény- és értékelési rendszer került bevezetésre, amely az eddigiektől eltérő en elektronikus formában történő munkavégzést követel meg, új feladatként j elentkezett ezen rendszer bevezetésének koordinálása és a vezetők részére történő oktatása. A köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének jogszabályi környezete alapjaiban megváltozott, ennek megfelelően többletfeladat az egyéni és a Hivatal éves továbbképzési tervének meghatározása, annak végrehajtása. Az új pedagógus bértábla bevezetése és a vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása okán bekövetkezett többletfeladatok ellátása is új kihívások elé állította a csoportot Számítástechnikai Csoport A szervezeti egység létszáma december 31-én: 3 fő. Közreműködik az informatikai, számítástechnikai rendszer üzemeltetésében. Közreműködik a Hivatal informatikai rendszerének kialakításában, folyamatos fej lesztésében. Szakmailag segíti a Hivatal dolgozóinak informatikai munkáját, részt vesz a fejlesztési igények kialakításában. Választás, népszavazás idején részt vesz a számítástechnikai lebonyolításban. A Közgyűlés ülésein működteti a szavazatösszesítő rendszert. Elvégzi az adatmentés és archiválás napi, heti, havi, éves feladatait. Ellát j a az informatikai rendszergazdai feladatokat. A év kiemelt feladatai: A Hivatal új, korszerű szervereinek beüzemelése kapcsán ezek beállítása, az adatmigrációs feladatok végrehajtása a csoport munkatársai által sikeresen megtörtént. Ellátta a november 5-ei időközi önkormányzati képviselő-választás informatikai tevékenységeit. Új feladatként jelentkezett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvényben meghatározott dokumentumok folyamatos előkészítése. A csoport folyamatosan segítséget nyújtott a Hivatal többi szervezeti egységeinél a különböző jogszabályok alapján bevezetésre került központi rendszerek használatában, segítséget nyújtott a köztisztviselőknek az esetleges en felmerült hibák elhárításában. 2. Közigazgatási Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 41 fő. Kiadja az építéshatósági engedélyeket, lefoly tat ja a házszám-megállapításra irányuló eljárásokat és építésrendészeti eljárásokat. Ellátja a születési, házassági, halotti anyakönyvezési, valamint az állampolgárság megszerzésével, eskütétellel kapcsolatos feladatokat, vezeti a címnyilvántartást.

10 10 Elvégzi a hagyatéki leltárfelvételt. Lefoly tat ja a birtokvédelmi eljárásokat. Lefoly tat j a a kereskedelmi hatósági engedélyezésre, telephely-engedélyezésre, vásártartás engedélyezésére, zenés-táncos rendezvények tartásának engedélyezésére, szálláshely üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárásokat, valamint hatósági ellenőrzési feladatokat lát el. Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatokat lát el. Állat- és növényvédelmi hatósági feladatokat lát el, vezeti az ingatlanközvetítői névjegyzéket, nyilvántart ja a méhészeteket, közreműködik a gyepmesteri telep üzemeltetésében. Ellátja a hirdetményi úton történő közzététel és kifüggesztés feladatát. Ellátja a közterület-felügyelettel, a mezőőri feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a közigazgatási bírsággal kapcsolatos feladatokat. A év kiemelt feladatai: 2013-ban bevezetésre került az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR), amely jelentős mértékben átformálta az építéshatósági eljárások lefolytatásának rendszerét. Jelentős feladatnövekedést jelentett az állampolgárság megszerzésével, ennek dokumentálásával és az ehhez kapcsolódó eskütételek szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása. (2013 év folyamán Békéscsabán 527 fő tette le az állampolgársági esküt.) A január 1. napjától kialakított járási hivatalokhoz ugyan átkerültek a népességnyilvántartással és a lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatok, azonban a város közigazgatási területére vonatkozó címnyilvántartás vezetése továbbra is jegyzői hatáskör maradt. Tekintettel arra, hogy korábban ezt az okmányiroda látta el, így az anyakönyvvezetők számára új feladatot jelentett a címnyilvántartás rendszerének megislnerése és a nyilvántartás vezetése. A év közepétől megnövekedett a benyújtott birtokvédelmi kérelmek száma, amely növekedést zömmel a devizahiteles személygépjárművek ügyében benyújtott kérelmek jelentették. Bár 2012 áprilisától megszűnt a jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre, de a korábban indult ügyek végrehajtása még a év folyamán IS folytatódott. A városi rendezvények megnövekedett számára tekintettel növekedett a rendezvényekhez kapcsolódó kereskedelmi bejelentések, engedélykérelmek száma is. A 2012/20 13-as téli időszakban a jelentős mértékű hó mennyisége és az erős hófúvások miatt a külterületi utak járhatóvá tétele, a külterületen élők segítésével kapcsolatos feladatok ellátására került sor, míg a tavaszi belvíz idején fokozott ellenőrzés ellátása történt a külterületeken. Folytatódott az illegális hulladéklerakók felderítésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a közmunkaprogramban részt vevők munkája irányításának elősegítése. Feladatnövekedést jelentett a közösségi együttélés alapvető szabályairól 2013 márciusában elfogadott önkormányzati rendeletből adódó feladatok ellátása, amelyekhez a szabálysértési törvény változása okán év második felében társultak a közterületen életvitelszerűen tartózkodókkal és a közterületen szeszesitalt fogyasztókkal szembeni intézkedési feladatok is. Új feladatot jelentett a kiépített térfigyelő kamerarendszer diszpécserközpont jának a kezelése is, valamint a főtérre engedély nélkül behajtókkal szembeni eljárások lefolytatása (1500 körüli ügyszám).

11 II A mezőőri felügyeleti feladatok keretében a terménylopások megelőzése érdekében rendszeres éj szakai szolgálat ellátása történt. 3. Pénzügyi és Gazdasági Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 43 fő. Ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és január 1- jétől a Munkácsy Mihály Múzeum tervezéssel, pénzkezeléssel, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, intézmények pénzellátásával, számvitellel, analitikus nyilvántartások vezetésével, beszámolással és vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatait. Fő feladata az éves költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet, annak módosításai elkészítése. Ellátja a helyi adók, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, elszámolásával és avégrehajtással kapcsolatos feladatokat [az Adócsoport a különböző adófajták tekintetében összesen mintegy 29 ezer adózóval (magánszemély és vállalkozás) áll kapcsolatban]. Adóellenőrzést végez és egyéb adóügyi feladatokat (adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, hatósági igazolás stb.) lát el. A év kiemelt feladatai: Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer a évtől jelentősen megváltozott január l-jétől bevezetésre került a feladatfinanszírozási rendszer. (Az önkonnányzat gazdálkodás ára vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv a tartalmazza, amely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A évtől hatályos azon rendelkezés is, amely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.) A köznevelési rendszerben bekövetkezett jelentős változások miatt Békéscsaba Megyei J ogú V áro s Önkormányzata a köznevelési intézmények működtetési feladatainak végrehajtása érdekében létrehozta új költségvetési szervként a Békéscsabai Intézményellátó Centrumot, amely - hasonlóan a Gyermekélelmezési Intézményhez - a Pénzügyi és Gazdasági Osztályhoz kapcsolódik a fenntartói felügyelet és az intézményi működés segítésének vonatkozásában. Új feladatként jelentkezett a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum átvétele okán bekövetkező pénzügyi feladatok ellátása január l-jétől a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait - székhelytelepülésként - a Hivatal látja el július l-jétől a társulás teljes finanszírozása önkormányzatunkon keresztül, azaz a Pénzügyi és Gazdasági Osztály munkájának segítségével történik. 4. Stratégiai-Fejlesztési Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 19 fő (a Városépítészeti Csoport nélkül).

12 12 Ellátja az Önkormányzat fejlesztéseinek rövidtávú, illetve stratégiai tervezésével kapcsolatos előkészítő és koordinációs feladatokat. Gondoskodik a közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati beruházások és az önkormányzati intézményeket érintő felújítások, továbbá a pályázati forrásokból megvalósuló jelentősebb kommunális felújítások végrehajtásáról. Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal, illetve szükség esetén az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok közbeszerzéseivel, a közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az önkormányzati vagyongazdálkodással, az önkormányzati tulajdonú és önkormányzati résztulajdoni vállalkozásokkal, valamint a lakás- és helyiséggazdálkodással, lakásfelújítással kapcsolatos feladatokat, valamint az ezzel kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását. Közreműködik a középtávú és éves költségvetési terveket megalapozó előkészítő munkában. Folyamatosan nyomon követi a jóváhagyott előirányzatok felhasználását, a kötelezettségvállalásokat és azok teljesítését az e célra készített számítógépes program alkalmazásával. Előkészíti és koordinálja az Önkormányzat vagy intézményei részvételével megvalósuló fejlesztésekhez szükséges külső források megszerzését. Az Önkormányzat mint tulajdonos nevében jóváhagyja a földhivatali változási vázrajzokat. A év kiemelt feladatai: Az osztály összesen közel 20 folyamatban lévő pályázat előkészítését, menedzselését, végrehajtását látja el, összesen 14,5 mrd Ft értékben (a DAREH-projekt Békéscsabára eső elemével együtt). A évben 8 db pályázat zárult sikeresen. Ezek összértéke: 1,2 mrd Ft. Az osztály feladata - a társosztályokkal közösen - a vasút-korszerűsítés beruházójával, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel való kapcsolattartás. Az osztály gondoskodott a Közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati beruházások és az önkormányzati intézményeket érintő felújítások, továbbá a pályázati forrásokból megvalósuló jelentősebb kommunális felújítások végrehajtásáról. Együttműködött a több települést érintő beruházások esetében a fejlesztésekre létrejött társulásokkal. A Közbeszerzési Csoport a évben az önkormányzat részére 3 db uniós közbeszerzési elj árást, 39 db nemzeti elj árásrend szerinti elj árást és 9 db beszerzési eljárást bonyolított le. AHivatalnak 3 db közbeszerzési eljárást bonyolított le teljes körűen. A Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. részére 4 db eljárást folytatott le. Egyéb intézményeknek (pl.: múzeum, könyvtár, Gyermekélelmezési Intézmény) segítséget nyújtott az eljárást megindító dokumentumok elkészítésében, egyes eljárási cselekmények lebonyolításában. A Közbeszerzési Csoport ezen kívül adminisztrációs, tervezési, valamint központosított közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat is végzett. A Vagyonkezelési Csoport ellátta az önkormányzati vagyongazdálkodással, az önkormányzati tulajdonú és önkormányzati résztulajdonú vállalkozásokkal, valamint a lakás- és helyiséggazdálkodással, lakásfelújítással kapcsolatos feladatokat, továbbá az ezzel kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását. Ennek keretében mintegy nettó 170 millió Ft értékben készített elő és bonyolított le ingatlan adásvételt. Az elmúlt év második felében megkezdődött a as uniós tervezési időszakra való felkészülés. Ennek a feladatnak a hivatalon belüli koordinálását, valamint a

13 13 szükséges dokumentumok készítésével megbízott vállalkozóval a kapcsolattartást a Stratégiai-Fejlesztési Osztály látja el. Folyamatos az együttműködés az egyes önkormányzati projekteket megvalósító küldő szervezetekkel (pl.: Békéscsabai Váro s fej lesztési Kft., Szennyvíz PIU, Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.). 5. Városüzemeltetési Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 19 fő. Elvégzi a helyi vízgazdálkodással, a közlekedéssel, hírközléssel, városgazdálkodással, parkgondozással, közművekkel, környezetvédelemmel, közterületek, utak használatával, kezelésével, ti sztántartásával, a forgalmi rend kialakításával és megváltoztatásával kapcsolatos tervegyeztetési, szervezési, ellenőrzési és egyéb, a feladatkörébe utalt üzemeltetési feladatokat. Előkészíti az önkormányzat kommunális igazgatás sal, vízrendezéssel és csapadékvízelvezetéssei, csatornázással, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, a helyi tömegközlekedéssel, az egészséges ivóvíz, a közvilágítás biztosításával, az emberi környezet védelmével és a természetvédelemmel kapcsolatos döntéseit. Javaslatot készít az ilyen célú beruházások, felújítások végrehajtására. Gondoskodik a Közgyűlés által jóváhagyott, kizárólag önkormányzati forrásból megvalósuló önkormányzati felújítások végrehajtásáról, a tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról. Közreműködik az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételi díj ainak megállapításában, az ezekre vonatkozó közgyűlési döntések előkészítésében. Ellátja az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozással, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos feladatokat. Intézi az ár- és belvízvédelmi, felszíni és talajvíz-elvezetési ügyeket. Hozzájárulást ad ki a nyomvonalas jellegű építmények közterületi elhelyezéséhez. Szervezi a közterületek hó- és csúszásmentesítését. Koordinálja a közterületek tisztántartásával és a lomtalanítás i akciókkal kapcsolatos tevékenységet. Közreműködik a közszolgáltatások elvégzésére kiírandó pályázatok és szerződések előkészítésében. Segíti a lakossági közmű- és útépítésre megalakult társulásokat, ellenőrzi a kivitelezést. Gondoskodik a közterületi létesítmények gondos karbantartásáról, biztosítja és felügyeli a zöldterületek gondozását, elvégzi közvilágításával kapcsolatos üzemeltetési, felújítási és fej lesztési feladatokat. Ell át j a a temetők üzemeltetésével, valamint a díj megállapítás sal kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a fizető parkolóhelyek kijelölésében és azok üzemeltetési költségeinek elszámolásában. Engedélyezi a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát. Gondoskodik a Szent István tér 7. szám alatti, a Szabadság tér szám alatti épületek és a telephelyként használt Szent István tér 9. szám alatti épületrész állagmegóvásáról, karb antartás áró l, üzemeltetéséről és a szükség szerinti javításáról, felújításáról, gondoskodik a Hivatal apparátusa részére a kulturált, szakszerű és biztonságos munkavégzés technikai feltételeiről (bútor, telefon, irodagépek, irodaszerek stb.). A év kiemelt feladatai: Közreműködött a víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba vételében.

14 14 Részt vett a szennyvízberuházás pályázatában vállalt szennyvízvezeték-rekonstrukció lebonyolításában. Lebonyolította a szennyvízbekötések támogatásával kapcsolatos pályázatot. Ellátta a megújult főtér üzemeltetési feladatait, kiadta a Szent István téren lebonyolításra kerülő rendezvények közterület-használati engedélyeit, illetve behajtási engedélyeit. Részt vett a főtér karácsonyi díszkivilágításának kialakításában. Kiadta a MÁV -beruházás lebonyolításához szükséges hozzájárulásokat. Részt vett a hulladékszállítás rendszerének központi jogszabályokban előírt átszervezésében. Közreműködött a Szabadság téri irodaház üzemeltetésének átvételében. Jelentős feladat volt a szennyvízcsatorna-hálózatra történő utólagos rákötések ügyintézése (igazolások, megállapodások, földhivatali bejegyzések, pályázatok lebonyolítása). Új feladat volt a Békés megyei településeket és a várost érintő kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása. 6. Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 12 fő. Közreműködik az Önkormányzat köznevelési, közművelődési, sport- és ifjúsági koncepcióinak előkészítésében és végrehajtásában, az ágazati rendelet kidolgozásában, a szükséges módosítások előkészítésében. Szervezi a kötelező és önként vállalt ágazati önkormányzati feladatok ellátását. Részt vesz az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények törvényes működése biztosítása érdekében szükséges fenntartói feladatok ellátásában. Előkészíti a feladatkörébe tartozó másodfokú hatósági döntéseket. Kapcsolatot tart a város területén található nem önkormányzati fenntartás ú köznevelési, közművelődési intézmények fenntartó ival, a sport és ifjúsági szervezetekkel, diákönkormányzatokkal. Gondoskodik az óvodák működési körzetének meghatározásáról, a beiratkozás helyi rendjének kialakításáról és működtetéséről. Közreműködik az intézményvezetői pályázati eljárások lefolytatásában. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi koordinációs szakmai feladatokat. Szervezi és koordinálja a nemzeti ünnepek, évfordulók, emléknapok városi szintű rendezvényeit. Előkészíti és koordinálj a az intézményi alapító okiratok módosítását. Közreműködik a városi sportversenyek szervezésében. Biztosítja a Sportszakmai Tanácsadó Testület működésének hátterét. A év kiemelt feladatai: Az Osztály koordinációjában zajlott január l-je és április 30-a között a köznevelési intézmények átadása-átvétele, illetőleg az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Megnövekedett az adatszolgáltatás különböző állami szervek felé. Rendszeresen kapcsolatot tart fenn az osztály a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületével és a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával.

15 15 Statisztikai adatgyűjtést végzett az osztály az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Rendszerébe (KIR). A közművelődési ágazatban jelentősen nőtt a 2013 januárjában átadott Csabagyöngye Kulturális Központtal, a Békéscsabai Jókai Színházzal és Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kapcsolatos ügyek szálna. A múzeum és a könyvtár fent ismertetett átvételével kapcsolatos feladatok j elentős részét az osztály koordinálta. Új feladatként jelentkezett a felújított Szent István térre szervezett közművelődési, közösségi programok koordinálása. Az osztály nyújtott szakmai támogatást az Ifjúsági Kontaktpont Iroda létrehozásához. A Sportcsoport a korábbi évekhez viszonyítva még aktívabb szerepet vállalt a városi tömegsportrendezvények és egyéb kiemelt sportesemények lebonyolításában. 7. Szociálpolitikai Osztály A szervezeti egység létszáma december 31-én: 22 fő. Ellát j a a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Ellátja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. Ellátja az egészségügyi igazgatási feladatokat, az egészségügyi alapellátással kapcsolatos, az egészségfejlesztéssel, a bölcsődei ellátással és a védőoltás támogatásokkal kapcsolatos feladatokat. Környezettanulmányt készít a megkeres ő szervek, hatóságok részére. Előkészíti Békéscsaba Megyei J ogú V áros Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatát, aktualizálását, illetőleg elfogadását. Ellátja az önkormányzati bérlakás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolít ja a természetben nyújtott támogatások (pl. tartós élelmiszerek, tűzifa, vetőmag burgonya, Erzsébet-utalvány) osztását. A év kiemeit feladatai: A járási hivatalok kialakításával jelentősen változtak az osztály által a szociális ágazatban ellátott feladatkörök. Ezeket az alábbi táblázat szemlélteti: megszűnt feladatok új feladatok az időskorúak ellátására való a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre j ogosultság megállapítása való jogosultság megállapítása az ápolási díjra való jogosultság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való megállapítása jogosultság megállapítása az egészségügyi szolgáltatásra való az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogosultság megállapítása megállapítása az alanyi és a normatív jogcímen a tanévkezdési támogatásra való jogosultság történő közgyógyellátásra való megállapítása jogosultság megállapítása

16 16 a felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj támogatásra való jogosultság megállapítása a gyermekvédelmi ügyekben környezettanulmány készítése a lárási Gyámhi vatal részére a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járó Erzsébet-utalvány kiosztása a gyermekvédelmi ellátások tekintetében a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapí tása A Szociálpolitikai Osztály 2013-ban két jelentős koncepció (a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció és a Helyi Esélyegyenlőségi Program) felülvizsgálatát végezte el és készítette elő döntésre tavaszán 100 család részére burgonya, répa, borsó, bab vetőmagot osztott ki a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központtal való együttműködésében. Az osztály 2013 nyarán 250, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, általános iskolás gyermek térítésn1entes étkezés ét szervezte meg a Gyermekélelmezési Intézmény és a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény együttműködésében nyarán mintegy 50, felhalmozott áramtarozással rendelkező család díjhátraléka rendezése érdekében működött együtt az EDF DÉMÁSZ áramszolgáltatóval és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal augusztusában 2200 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ügyfél részére került kiosztásra Erzsébet-utalványt decemberében 1000 fő tartós élelmiszert (száraz tészta, liszt, olaj, lekvár, kristálycukor) kapott a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve. Szombathely, Kecskemét és Nyíregyháza megyei jogú városokkal szociális lakásügynökségi országos modellkísérleti program kidolgozásában működött közre az osztályahabitat for Humanity lakhatási szegénységgel foglalkozó, ökumenikus keresztény civil szervezet szakmai irányításával. Európai Uniós munkaerő-piaci programok megvalósításában működött közre az osztály a Civil Szervezetek Szövetségével. Szakmai közreműködőként részt vett a "Békéscsaba lamina városrész szociális célú rehabilitációja" című Dél-Alföldi Operatív Program megvalósításában. A közfoglalkoztatásban 1117 fő foglalkoztatásának megszervezésére került sor. 8. Városépítészeti Csoport A szervezeti egység létszáma december 31-én: 6 fő. Előkészíti a településfejlesztési koncepció, település szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását. Elősegíti a helyi építési szabályok és a településrendezési tervek kidolgozása során az érdekelt állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítását, részletes tájékoztatást ad az érdekeltek részére. Településrendezési és építészeti szakvéleményeket készíttet. Közreműködik az Önkormányzati Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

17 17 (ÉMT) működtetésében. Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában. V éleményezi a térképészeti területi határigazítási intézkedéseket, vezeti és karbantartja az egyesített közműtérképet. Közreműködik a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás lefolytatásában. A év ki emelt feladatai: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálybalépése után megalkotásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013. (IV. 5.) önkormányzati rendelete, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi véleményezési elj árásról szóló 10/2013. (IV. 5.) önkormányzati rendelete. A településképi véleményezés i és településképi bejelentési eljárások lefolytatása új feladatként jelentkezett, ennek okán megsokszorozódott a szervezeti egység ügyfélforgalma.. 9. Kabinet A Kabinet a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint: "a polgármester irányítása alatt álló, osztályszervezetbe nem tartozó politikai tanácsadó szervezeti egység". 10. Kistérségi Csoport Az Mötv. önkormányzati társulásokra vonatkozó előírásai alapján, az Mötv. 95. (4) bekezdésének megfelelve a Békéscsaba és Térsége Többcélú Onkormányzati Kistérségi Társulás december 31. napjával megszüntette munkaszervezetét és a munkaszervezeti feladatok ellátása érdekében létrehozásra került a Hivatal szervezeti egységeként a Kistérségi Csoport. Ellátja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait. Szervezi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását. Feladata a társulási tanács üléseinek, valamint a bizottsági üléseinek előkészítése és szervezése, a társulási tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése. Elkészíti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, a meghozott határozatokat nyilvántart ja és a határozattal érintetteket értesítési a döntésről. Feladata a társulással kapcsolatos pályázatok elkészítése, a nyertes pályázatok lebonyolítása, szakmai és pénzügyi elszámolása, valamint a pályázatok nyilvántartása. Elkészíti a társulás költségvetési koncepcióját és elfogadásra beterjeszti a társulási tanácshoz. Ellátja a társulás gazdálkodási és pénzügyi-gazdasági feladatait, gondoskodik a kistérségi intézmények finanszírozásáról. Elkészíti a társulás féléves és éves pénzügyi gazdasági beszámolóját, valamint az intézmények gazdálkodását is tartalmazó összevont beszámolót és ezen dokumentumokat beterjeszti a társulási tanácsnak. Összeállít ja a társulás - intézményekkel összevont - költségvetését, és elfogadásra beterjeszti a társulási tanácsnak. Felügyeli a kistérségi költségvetés végrehajtását.

18 Ellenőrzési Csoport A szervezeti egység létszáma december 31-én: 3 fő. Elvégzi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó intézmények átfogó gazdasági ellenőrzését a Közgyűlés által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján. Az Önkormányzat irányítás a alá tartozó intézményeknél témavizsgálatokat végez éves ellenőrzési terv alapj án. Soron kívüli célvizsgálatokat végzés vezetői elrendelésre. Együttműködési megállapodás alapján ellenőrzéseket hajt végre a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó intézményeknél, valamint a társult önkormányzatoknál a Társulási Tanács által elfogadott éves ellenőrzési terv alapj án. Tanácsadói tevékenységet végez. A év kiemelt feladatai: Az önkormányzati intézményhálózat fent ismertetett változása miatt a korábban megszokott ellenőrzési módszerek módosítása, korszerűsítése vált szükségessé. [Tekintettel arra, hogy az Ellenőrzési Csoport munkáját a Közgyűlés által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján végzi, valamint a évi ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést a Közgyűlés már megismerte és azt 67/2014. (IV. 25.) közgy. határozatával elfogadta, jelen beszámolóban annak részletes ismertetésétől eltekintünk.] IV. ÖSSZEGZÉS A Hivatal szervezeti egységeinek nlunkáját elemezve megállapítható, hogy a szervezet rendkívül sok feladatkört lát el. A Járási törvény, az Mötv. és az ágazati jogszabályok által indukált változások során ugyan számos hatáskör és feladat más szervekhez került, ugyanakkor számos területen jelentősen nőtt a jegyzők és a polgármesteri hivatalok feladat- és hatásköre. A feszített munkatempó (jelentős ügyfél forgalom, a jogszabályváltozások következtében folyamatosan rövidülő eljárási határidők stb.) mellett jelentős energiát fordított a Hivatal apparátusa a központi jogalkotó által módosított, illetőleg újrakodifikált jogszabályok elsajátítására, és azok alkalmazására való felkészülésre. A Hivatal gazdálkodása kiegyensúlyozott, a munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a Közgyűlés által önként vállalt feladatokat az apparátus magas színvonalon, eredményesen látja el. Az önkormányzati hivataloknál is előtérbe került - a Kormányzat által a Magyary Programban is megfogalmazott - ún. szolgáltató közigazgatás igénye, amely a mai kor elvárásainak megfelelő, a korábbiaknál rugalmasabb magatartást vár el a Hivatal munkatársaitól. E kihívásra adhatnak megfelelő választ az önkormányzat, illetőleg a Hivatal korábban ismertetett pályázati projektjei, valamint a köztisztviselők képzési tervében szereplő kurzusok elvégzése. A szükséges kompetenciák elsajátításával biztosítható, hogy folytatódjék a Hivatal állampolgárok által is érezhető megújulása.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 55312015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 1 db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a járási hivatalok kialakításához

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Ózd Város Polgármestere Előkészítő: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! I. Magyarország

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. /2005 Előkészítő: Jogi Csoport Mell.: 2004. évi beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon:

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben