ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról."

Átírás

1 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában és 39. (2) és (5) bekezdésében, továbbá 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) Ópályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Ópályi település közigazgatási területének belterületére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület) kiterjedően biztosítja a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és ezen rendelet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. (2) A rendelet hatálya a közszolgáltatási területen kiterjed minden ingatlanhasználóra, továbbá ide értve a teljesítési segédet és a közreműködőt is a közszolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződés szerint végzőre (a továbbiakban: Közszolgáltató) és a Közszolgáltató által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra (a továbbiakban: közszolgáltatás), valamint a közszolgáltatás körébe tartozó anyagokra és tárgyakra. 2. A közszolgáltatás tartalma 2. (1) A Ht. és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok, valamint ezen rendelet szerint kell biztosítani a település ingatlanjain, valamint a közterületeken keletkezett települési hulladékkal (a továbbiakban: hulladék) kapcsolatos közszolgáltatást. (2) Az Önkormányzat a közszolgáltatásról a Közszolgáltató (az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.; 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) útján a Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján gondoskodik. A közszolgáltatási szerződés teljesítése során előállt elháríthatatlan akadály, műszaki meghibásodás, vagy munkaszervezési ok miatt a Közszolgáltató teljesítési segédet, közreműködőt vehet igénybe.

2 (3) A közszolgáltatás tartalma e rendeletben megállapított szabályok szerint magában foglalja a hulladéknak: a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített szabványos méretű hulladékgyűjtő edényzetben (a továbbiakban: gyűjtőedény), vagy hulladékgyűjtő zsákban (a továbbiakban: zsák) lomhulladék esetében ezek használata nélkül a keletkezési helyen történő szabályszerű összegyűjtését és a Közszolgáltató felé elszállításra való átadásáig történő ideiglenes tárolását; b) az összegyűjtött hulladék Közszolgáltató felé történő átadását és a Közszolgáltató által történő átvételét, c) az átvételt követően a gyűjtőedényből történő ürítését, vagy zsákban illetve lomhulladék esetében ezek használata nélkül a szállítóeszközre való felrakodását; d) a Közszolgáltató által hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítását; e) az elszállítást követően a Közszolgáltató által történő kezelését. (4) Ha a hulladék keletkezési helye közterület, úgy az ezzel összefüggő közszolgáltatás biztosítására, a közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat az erre vonatkozó központi jogszabályokon és az e rendeletben meghatározottakon túl külön önkormányzati rendelet állapítja meg. (5) A közszolgáltatás nyújtásáért e rendelet irányadó rendelkezései szerint annak ellenértékeként a Közszolgáltatót az ingatlanhasználó által fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) illeti meg. 3. A közszolgáltatási szerződés 3. (1) A közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat a Ht., valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg. (2) A közszolgáltatási szerződésben a Ht.-ben és a Vhr-ben a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó kötelező tartalmi elemeken túl rögzíteni kell: a) a közszolgáltatási szerződést kötő mindkét fél megnevezését, azonosító adatait, képviselőjüket; b) a közszolgáltatási szerződés megkötésének helyét és idejét; c) a közszolgáltatási szerződésben megnevezett közszolgáltatás Közszolgáltató által kialakított és az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett tartalmát, annak részletező leírását (a hulladék Közszolgáltató által történő gyűjtésének módját, gyakoriságát és idejét, a gyűjtés és szállítás útvonalát, a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségét, szüneteltetésének önkormányzati rendeletben meghatározott eseteit, a lomtalanításra vonatkozó szabályokat stb.); d) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megnevezett közszolgáltatás teljesítését, az szerződésben meghatározott időtartamra és feltételekkel vállalta; e) a Közszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a közszolgáltatási szerződés hatályba lépésekor rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges a Vhr-ben és a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó más jogszabályokban előírt valamennyi feltétellel (hatósági engedéllyel, engedélyezett telephellyel, járműparkkal, eszközökkel, szükséges létszámú képzett szakemberrel, stb.); f) a Közszolgáltatónak, az Önkormányzatnak és az ingatlanhasználóknak a közszolgáltatással összefüggő a Ht. és a végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek, különösen a közszolgáltató hulladékgazdálkodási

3 tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr1.), és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr2.), valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.), továbbá ezen rendelet (a továbbiakban ezek együtt: hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok) szerinti jogait, és kötelességeit; g) a Közszolgáltató és az ingatlanhasználók közötti közüzemi jogviszony létrejöttének módját, annak ezen rendelet szerinti szabályait; h) a közszolgáltatás végzésének Önkormányzat által történő ellenőrzési lehetőségét, s annak feltételeit, módját; i) a Közszolgáltatónak az Önkormányzat felé történő évenkénti a közszolgáltatási tevékenységéről szóló szakmai, valamint költségelszámolásáról szóló pénzügyi beszámolási kötelezettségét és annak határidejét; j) a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó szabályokat; k) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének eseteit, valamint a felmondás Ht. szerinti szabályait. (3) A közszolgáltatási szerződés eredményes megvalósítása érdekében mind a Közszolgáltatónak, mind az Önkormányzatnak különös tekintettel kell lennie a számukra meghatározott kötelezettségek következetes és minél teljesebb körű, magas színvonalú teljesítésére, a nyilvánosság biztosítására, egymás, valamint a közszolgáltatást igénybe vevők időbeni és pontos tájékoztatására, egymás érdekeinek tiszteletben tartására, a partneri együttműködésre. (4) Nyilvánossága biztosítása érdekében közszolgáltatási szerződést ide értve annak módosítását is a szerződő felek által történő aláírást követő 8 napon belül az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyben szokásos módon (a továbbiakban: helyben szokásos mód), s ha az nem esik egybe az Önkormányzat honlapján való közzététellel, úgy azon is, míg a Közszolgáltató saját honlapján köteles közzé tenni. (5) A Közszolgáltató és az Önkormányzat egyaránt köteles egymást írásban is tájékoztatni a közszolgáltatást érintő eseményekről, változásokról legalább az azokat megelőző 5. napig, majd azok eredményeiről 15 napon belül. 4. A közszolgáltatás igénybevétele 4. (1) A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és a közszolgáltatási, valamint a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti közüzemi jogviszonyról, a közszolgáltatás ellátásáról szóló kötelező közüzemi szerződés (a továbbiakban: közüzemi szerződés) szerint, az általa teljesítendő közszolgáltatási díj fizetése ellenében jogosult és jogszabályban meghatározott kivétellel köteles igénybe venni. (2) A közüzemi szerződés fő szabályként írásba foglalt módon jön létre, de létrejöttnek kell tekinteni írásba foglalás nélkül is a következő tények vagy körülmények valamelyikének fennállása, illetve bekövetkezte esetén: a) a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó számára bizonyíthatóan felajánlotta, és a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére

4 rendszeres időközönként bizonyíthatóan az ingatlanhasználó rendelkezésére áll, vagy b) a közszolgáltatásnak az ingatlanhasználó által történő első igénybevételekor. (3) A magánszemélynek nem minősülő ingatlanhasználóval a közüzemi szerződést minden esetben írásba kell foglalni. (4) A közüzemi szerződésnek kötelező elemként kell tartalmaznia: a) a Közszolgáltató és ingatlanhasználó mint megrendelő adatait (felek neve, valamint természetes személyek esetén személyazonosító adatai, lakcíme, míg nem természetes személyek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma); b) a közüzemi szerződés tárgyát; c) a közüzemi jogviszony (a közszolgáltatás teljesítése) kezdő napját, időtartamát; d) a közszolgáltatási teljesítéssel érintett ingatlan pontos helyét, címét; e) a f) gyűjtésre vonatkozó legfontosabb szabályokat (pl.: a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, a megrendelő rendelkezésére álló, illetve az általa a hulladék átadására használni kívánt gyűjtőedény(ek) űrtartalom és darabszám szerint, a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, az ürítés gyakorisága és az ürítés konkrét ideje nap(ok) szerint stb.); g) a szerződést kötő felek konkrét jogait és kötelezettségeit; h) a közszolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó főbb szabályokat; i) a közüzemi szerződés módosításának, illetve megszűnésének, megszüntetésének feltételeit; j) a személyes adatok kezelésére vonatkozó ezen rendeletben meghatározott rendelkezéseket; k) az irányadó jogszabályok megnevezését, továbbá l) a közüzemi szerződés megkötésének helyét és idejét, a szerződő felek képviselőinek aláírását és nem magánszemély szerződő fél esetében hivatalos bélyegzője lenyomatát. (5) Írásba foglalt közüzemi szerződés esetében a szerződő felek közötti közüzemi jogviszonyra, annak kezdő időpontjára minden esetben a szerződés tartalmát kell irányadónak tekinteni. (6) Írásban megkötött közüzemi szerződés hiányában a közszolgáltatás tartalmáról, valamint teljesítésének rendjéről (módjáról, feltételeiről, heti gyakoriságáról, konkrét időpontjáról stb.), továbbá az ezekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltatás megkezdése, illetve a változás bekövetkezte előtt legalább 7 (hét) nappal a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót igazolt módon, írásban értesíteni, vagy ha a személyre szóló tájékoztatás nem lehetséges, vagy meghiúsult úgy a közszolgáltatási szerződés közzétételére ezen rendeletben meghatározott szabályok szerint tájékoztatni. (7) Ha a közüzemi szerződés nem írásba foglalt módon jön létre, úgy a szerződő felek közötti közüzemi jogviszonyra együttesen a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadóak. A közüzemi jogviszony kezdő időpontjaként ebben az esetben azt a napot kell tekinteni, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és tartalmáról, valamint rendjéről az ingatlanhasználót bizonyítható módon írásban értesítette, vagy ha az nem lehetséges, úgy a közszolgáltatási

5 szerződés közzétételére ezen rendeletben meghatározott szabályok szerint tájékoztatta. 5. A Közszolgáltató, valamint az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 5. (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási területen a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas járművekkel, gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel, felszerelésekkel, telephellyel, szakemberekkel és az említett jogszabályokban meghatározott rendelkezések (szakma feltételek, követelmények, más előírások) alapján, továbbá a közszolgáltatási, valamint a közüzemi szerződés szerint, az ingatlanhasználó által teljesítendő közszolgáltatási díj fizetése ellenében, kizárólagosan jogosult és az érintett ingatlanhasználó tekintetében a közszolgáltatásnak jogszabály szerinti szüneteltetése kivételével köteles folyamatosan végezni. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, továbbá a közszolgáltatási, valamint a közüzemi szerződés szabályai szerint, az általa a Közszolgáltató felé teljesítendő közszolgáltatási díj fizetése ellenében jogosult és jogszabályban meghatározott eset kivételével köteles igénybe venni. (3) A Közszolgáltatónak és az ingatlanhasználónak a közszolgáltatási tevékenység biztosítása, valamint igénybe vétele során különös tekintettel kell lennie a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak a közszolgáltatás ellátása rendjére és módjára vonatkozó szabályai között számukra meghatározott kötelezettségek minél teljesebb körű teljesítésére, egymás jogainak és érdekeinek tiszteletben tartására, s a jó partneri együttműködés megvalósítására. (4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az igénybe vételére kötelezettek felé úgy köteles teljesíteni, hogy a gyűjtőedény, vagy zsák átadás-átvételét, valamint a gyűjtőedény ürítését, illetve a zsák felrakodását, továbbá a hulladék elszállítását csak a Ht. szerinti jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, korlátozhatja, vagy szüneteltetheti. 6. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 6. (1) Az ingatlanhasználónak az ingatlanán keletkező, s ezen rendelet hatálya alá tartozó anyagokat, tárgyakat ide nem értve a lomhulladékot gyűjtőedényben, vagy zsákban kell gyűjtenie és elszállításra a Közszolgáltató felé átadnia. (2) Az ingatlanhasználó jogosult, és ha előzetesen nem állapodott meg a Közszolgáltatóval más gyűjtőedény használatában, úgy a vegyes hulladéktól anyagfajta szerint elkülönítetten történő hulladékgyűjtés (a továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) kivételével köteles az ingatlanán keletkező vegyes hulladék gyűjtésére, s az átadás-átvételéig történő ideiglenes tárolására, valamint a Közszolgáltatónak való átadás-átvételére fő szabályként a Közszolgáltató szállítóeszközéhez a közszolgáltatási területen elsődlegesen rendszeresített gyűjtőedényt használni. (3) Ezen rendelet szempontjából elsődlegesen rendszeresített gyűjtőedénynek a közszolgáltatási terület valamennyi lakossági ingatlanhasználója számára a Közszolgáltató által már e rendelet hatályba lépését megelőzően biztosított vagy

6 annak bármely okból történő hiányában azzal megegyező paraméterekkel rendelkező, az ingatlanhasználó által térítésmenetesen használható ingatlanonkénti egy darab 120 literes gyűjtőedényt kell tekinteni. (4) Az elsődlegesen rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlanhasználó vagy a helyette eljáró kizárólag hulladék gyűjtésére, ideiglenes tárolásra és ürítés céljából történő átadására használhatja. (5) Bármely ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval történt előzetes megállapodása alapján jogosult az elsődlegesen rendszeresített gyűjtőedény helyett, vagy azon túl, attól eltérő bármely más típusú és más szabványos méretű, valamint bármilyen módon jogszerű rendelkezése alatt álló gyűjtőedényt használni. 7. (1) A közszolgáltatási szerződés fennállásának ideje alatt a Közszolgáltató a közszolgáltatási területen a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a lomhulladék kivételével legalább hetenkénti rendszerességgel (azaz hetente legalább egy napon, egy alkalommal) köteles elvégezni a gyűjtőedényben gyűjtött hulladék átadás-átvételét, a gyűjtőedény ürítését, s ürítés után a gyűjtőedény visszaadását az ingatlanhasználó felé, továbbá az ürített hulladék elszállítását a kijelölt hulladéklerakó helyre. Ezt követően a Közszolgáltatónak gondoskodnia kell az elszállított hulladék kezeléséről. (2) A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben közösen határozza meg az ingatlanhasználók számára, a náluk keletkező hulladék mennyiségének és erre alapozott igényeik figyelembe vételével a hulladékszállítás közszolgáltatási területen belüli hetenkénti konkrét napját (a továbbiakban: heti szállítási nap), valamint annak tervezett napi időintervallumát és útvonalát. 8. (1) Az ingatlanhasználónak szelektív hulladékgyűjtéssel kell külön-külön gyűjtenie és a Közszolgáltató felé elszállításra átadnia a hulladék részét képező papírhulladékot, a műanyaghulladékot, valamint a biohulladék közül a zöldhulladékot. (2) A szelektív hulladékgyűjtésre az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató által rendszeresített, a Kormr1. szerinti egymástól eltérő megjelölést tartalmazó (eltérő színű, jelzésű, feliratú), az adott hulladékfajta keletkezett, valamint várható mennyiségének megfelelő darabszámú, s térítésmentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott zsákot kell használnia, vagy elhelyezheti a szelektíven gyűjtött hulladékát az Önkormányzat által erre kijelölt hulladékgyűjtő szigeten lévő, egymástól eltérő megjelölést tartalmazó gyűjtőedényekben is. (3) A közszolgáltatási szerződés fennállásának ideje alatt a Közszolgáltató a közszolgáltatási területen legalább havi rendszerességgel (azaz havonta legalább egy napon, egy alkalommal) köteles elvégezni hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett gyűjtőedények ürítését, valamint az ingatlanhasználónál összeggyűjtött zsákos hulladék átadás-átvételét és ezzel egyidejűleg az átvett hulladékfajtának megfelelő darabszámú megjelölést tartalmazó zsák pótlását, valamint az átvett zsákok szállítóeszközre történő felrakodását, továbbá elszállítását a kijelölt hulladéklerakó helyre. Ezt követően a Közszolgáltatónak gondoskodnia kell az elszállított hulladék kezeléséről. (4) A Közszolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben közösen határozza meg az ingatlanhasználók számára, a náluk keletkező hulladék mennyiségének és erre alapozott igényeik figyelembe vételével a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és szállítás közszolgáltatási területen belüli havonkénti konkrét napját (a továbbiakban: havi szállítási nap), valamint annak tervezett napi időintervallumát és útvonalát.

7 (5) Ha a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezelését a Ht. 31. (2) bekezdés g) pontjában meghatározott úton kívüli más módon írásban kötött szerződéses jogviszony keretében külön nem biztosítja, úgy esetében is a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználókra vonatkozó ezen rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. 9. (1) Ha a heti, vagy havi szállítási napon a hulladékszállítás: a) azért marad el, mert a heti, vagy a havi szállítási nap munkaszüneti napra esik, úgy a Közszolgáltató köteles azonos feltételek mellett ugyanazon hét másik munkanapját heti, míg havi szállítási nap elmaradása esetén ugyanazon hónap másik munkanapját havi hulladékszállításra kijelölni, s arról a hulladékszállítással érintetteket legalább a munkaszüneti napot megelőző 5. napig tájékoztatni. b) az a) pontban írt ok kivételével bármely más okból elmarad, úgy azt a Közszolgáltató köteles ugyanazon szállítási hétre, vagy hónapra irányadóan, azonos feltételek mellett a lejárt teljesítési időt követő 24 órán belül, vagy ha ez bármely akadály, vagy körülmény (pl.: útlezárás, műszaki hiba, időjárási viszonyok, stb.) fennállása miatt nem lehetséges, úgy az akadály megszűnését, vagy elhárítását követő 24 órán belül pótolni, s arról a hulladékszállítással érintetteket haladéktalanul tájékoztatni. (2) Az e szerinti tájékoztatásnak legalább a közszolgáltatási szerződés közzétételére a rendeletben meghatározott szabályok szerint kell megtörténnie. 10. (1) Az ingatlanhasználó a lecsukott fedelű, üríthető állapotú gyűjtőedényt, valamint a bekötött zsákot a Közszolgáltató felé történő átadás céljából a megállapított heti, vagy havi szállítási napon köteles a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási szerződésben meghatározott és közzétett napi időintervalluma kezdő időpontjáig, megközelíthető közterületre lehetőség szerint a közszolgáltatással érintett közút, vagy a gyalogjárda ingatlan felé eső széléhez úgy kihelyezni, hogy a kihelyezés figyelemmel legyen a közlekedési-, és vagyonbiztonsági szabályokra, s az edény, a zsák semmilyen módon ne kerüljön az út vagy a járda területére, ne akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat, valamint baleset vagy károkozás veszélyével se járjon. (2) Az ingatlanhasználó köteles a kihelyezés helyét könnyen megközelíthetővé tenni, minden akadálytól mentesíteni, valamint téli időszakban a hótól megtisztítani, a síkosságtól mentesíteni. (3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt ürítés napján az ürítés után mielőbb ismét az ingatlanán elhelyezni. (4) Az e alapján meghatározott napi szállítási időszakon kívüli időben a rendelet hatály alá tartozó, vagy bármely más hulladék gyűjtőedényben, zsákban. vagy bármely más módon közterületen történő elhelyezése, tárolása tilos, kivéve a lomtalanítás időszakában a lomhulladéknak az erre kijelölt időben és helyen történő elhelyezését. Ugyancsak tilos a napi szállítási időszakot kivéve a gyűjtőedénynek közterületen történő tárolása is. 11. (1) A gyűjtőedényt, vagy a zsákot az ingatlanhasználónak vagy a helyette eljárónak kíméletesen, az elvárható gondossággal kell használnia és azt olyan módon és állapotban kell ürítésre, szállításra átadnia a Közszolgáltató számára, hogy az jogszerűen ne tagadhassa meg annak átvételét.

8 (2) A Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által hulladékgyűjtésre használt gyűjtőedény, vagy zsák átadás-átvételét, valamint a gyűjtőedény ürítését, illetve a zsák felrakodását kíméletesen, az elvárható szakmai gondossággal végezni. (3) Ha a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során a gyűjtőedény megrongálódik, vagy abban bármely más módon kár keletkezik, úgy: a) feltéve, hogy az a Közszolgáltatónak felróhatóan következik be a Közszolgáltató a közszolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása érdekében köteles azt saját költségén, bármilyen ellenszolgáltatás nélkül legalább a rongálódás előtti használatra alkalmas állapotába mielőbb visszaállítani, megjavítani, vagy a véglegesen használhatatlanná vált gyűjtőedényt kicserélni, pótolni. Ennek végleges megtörténtéig a Közszolgáltató köteles térítésmentesen, legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani az ingatlanhasználó számára. b) az a) pont szerinti kötelezettségek az ingatlanhasználót terhelik, ha a Közszolgáltató hitelt érdemlően bizonyítja, hogy tevékenysége során neki felróható magatartás, vétkesség nem terheli a gyűjtőedény megrongálódásában, a bekövetkezett kárban. Ez esetben a Közszolgáltató nem köteles helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani az ingatlanhasználó számára. A Közszolgáltató károkozására, az okozott kár megtérítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell irányadónak tekinteni. (4) Ha bármilyen esetben és módon nem a Közszolgáltatónak felróható okból következik be a gyűjtőedényben a használatát akadályozó rongálódás, kár, úgy a közszolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a gyűjtőedény használatra alkalmas állapotba való mielőbbi visszaállítása, megjavítása, vagy kicserélése, pótlása, illetve ezek végleges megtörténtéig helyettesítő gyűjtőedény biztosítása saját költségén az ingatlanhasználó kötelessége. (5) Ha a hulladék átadás-átvétele, vagy szállítójárműre való felrakodása során bárkinek a hibájából a zsák megrongálódik, s emiatt a hulladék kiszóródott, vagy kiszóródhat, illetve felrakodása lehetetlenné vált, úgy a Közszolgáltató köteles a rongálódás helyszínén nyomban vétkességre tekintet nélkül, térítésmentesen a megrongálódott zsákkal azonosat biztosítani, s a szállításra szánt hulladék teljes mennyiségét abba kell elhelyeznie annak, akinél a zsák megrongálódott. 12. (1) A hulladékszállítást a Közszolgáltató a munkafolyamatot végző dolgozói útján, az ingatlanhasználó hibás teljesítésére hivatkozva megtagadhatja, ha közvetlen érzékszervi észleléssel egyértelműen megállapítható, vagy ennek hiányában megalapozottan feltételezhető, hogy a kihelyezett gyűjtőedény, akár csak részben is olyan anyagot, vagy tárgyat tartalmaz, amely: a) nem minősül a rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak; b) a rendelet hatálya alá tartozó hulladékkal együtt nem gyűjthető és nem szállítható el (pl.: állati hulla, zöldhulladék, nagy terjedelme, vagy súlya miatt el nem szállítható, stb.); c) veszélyes, folyékony, lom, vagy építési-bontási hulladéknak minősül; d) gyúlékony, maró, mérgező, vagy robbanó természetű hulladék; e) ismeretlen eredetű; f) nem tartozik az a)-e) pontok alá, de a hulladékgazdálkodás bármely fázisa során veszélyeztetheti a hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozók életét, testi

9 épségét, vagy egészségét, avagy megrongálhat járművet, gépet, berendezést, eszközt, felszerelést, továbbá bármilyen módon veszélyeztetheti a környezetet. (2) A Közszolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a gyűjtőedény átvételét, és ürítését, ha: a) az ingatlanhasználó nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kívánja átadni a hulladékot; b) az ingatlanhasználó nem tesz eleget a R.-ben a gyűjtőedény rendszeres tisztántartására és fertőtlenítésére vonatkozó kötelezettségének, s emiatt a közegészségügyi követelmények be nem tartása olyan mértékű, hogy az veszélyeztetheti a hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, életét; c) a gyűjtőedény olyan mennyiségű, vagy terjedelmű hulladékot tartalmaz, melynek súlya, vagy mérete meghaladja a gyűjtőedény szabvány szerinti befogadó képességét; d) a gyűjtőedény nem üríthető, mert a benne elhelyezett hulladék úgy össze van állva, tömörödve (pl.: összefagyott, összepréselt, stb.), hogy emiatt az gyűjtőedényt nem lehet, vagy nem lehet az edény megrongálása, vagy megsérülése nélkül kiüríteni. (3) Megtagadható a Közszolgáltató részéről a zsák átvétele, ha: a) az nem a Közszolgáltató által rendszeresített; b) az olyan mértékben sérült, megrongálódott, hogy emiatt annak tartalma már kiszóródott, vagy felrakodása, illetve szállítása során kiszóródhat, avagy felrakodása, elszállítása lehetetlenné vált; c) nem, vagy nem csak elkülönítetten gyűjtött papír-, illetve műanyaghulladékot tartalmaz. (4) A zöldhulladék átvétele és elszállítása akkor tagadható meg, ha az ingatlanhasználó: a) annak gyűjtését és átadását nem ezen rendelet szerint elkülönítetten, vagy b) úgy végzi, hogy átvétele és elszállítása esetén annak a Közszolgáltató által történő komposztálhatósága, illetve lebontása nem biztosítható. (5) A hulladékszállítás megtagadásáról a Közszolgáltató az indok, és az átvételt akadályozó körülmény elhárításához az ingatlanhasználó által megtenni szükséges intézkedések, valamint azok határideje megjelölésével írásban is köteles haladéktalanul értesíteni az ingatlanhasználót. Ha az akadályt az ingatlanhasználó elhárította és ezt bejelentette a Közszolgáltató felé, úgy a Közszolgáltató a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hulladékszállításnak eleget tenni, feltéve, hogy az azt akadályozó körülmény megszűnt és időközben nem keletkezett a hulladékszállítás megtagadására alapot szolgáltató újabb körülmény. (6) Ha a hulladékszállítás bármely arra jogalapot szolgáltató okból az átvétel megtagadása miatt maradt el, úgy ez esetben az ingatlantulajdonos semmilyen jogcímen sem tarthat igényt az általa fizetendő közszolgáltatási díj csökkentésére, vagy elengedésére. 13. (1) Törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott eseteken túl a Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítását az ingatlanhasználó kérésére is szüneteltetheti az arra okot adó tény, állapot fennállásáig, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: a) a közszolgáltatás igénybe vételére köteles ingatlanhasználó, vagy képviselője azt írásban kérte a Közszolgáltatóhoz benyújtott, s indokolást is tartalmazó kérelmében;

10 b) a kérelemben megjelölt ingatlan az Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által írásban igazoltan lakatlannak minősül. (2) A közszolgáltatás szüneteltetése szempontjából az ingatlan akkor tekinthető lakatlannak feltéve, hogy ott ténylegesen hulladék sem keletkezett, ha legalább 30 napig: a) azon folyamatosan senki sem tartózkodott semmilyen módon, valamint azt alkalmanként sem használta senki; b) az ingatlant bármilyen módon egyedül használó személy önmaga ellátására képtelen és ellátásáról folyamatosan, igazolható módon más ingatlanon gondoskodnak. (3) A közszolgáltatás szüneteltetése érdekében az erre vonatkozó feltételek teljesülése esetén is csak abban az esetben adható a Közszolgáltató megkeresésére az ingatlan lakatlanságáról szóló igazolás, ha az igazolni kért állapot az igazolás kiadásakor is fennáll és a) a kérelmező ingatlanhasználó az ingatlan megüresedését, vagy az ingatlanhasználó képviselője, vagy gondozója a más ingatlanon történő ellátást annak tényleges bekövetkezte időpontjával együtt legkésőbb a megüresedést, illetve az ellátás helye megváltozását követő 8 (nyolc) napon belül írásban bejelentette a az Önkormányzat, Jegyző felé, és a bejelentés megtétele óta legalább 30 nap egybefüggően már eltelt, vagy b) a lakatlanság az Önkormányzat, a Jegyző előtt a kérelmező bejelentésének hiányában már a bejelentésre megállapított határidő lejártának napja előtt más eljárás során hivatalból ismertté vált. (4) A közszolgáltatás szüneteltetéséről szóló érdemi döntéséről a Közszolgáltató köteles igazolható módon értesíteni a kérelmezőt és tájékoztatni az Önkormányzatot, a Jegyzőt. (5) A közszolgáltatás szüneteltetésének idejére közszolgáltatási díjat nem lehet követelni, azt nem kell fizetni, s ez esetben a díjat a szüneteltetéssel érintett díjfizetési időszak tekintetében a szüneteltetés idejéhez és a díjfizetési kötelezettséggel érintett időhöz viszonyítva időarányosan kell megállapítani, megfizetni. (6) A lakatlan állapot megszűnését a szüneteltetéssel érintett ingatlanhasználó, vagy képviselője az ingatlanhasználóban történt változás esetén az új ingatlanhasználó a változást követő 8 (nyolc) napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltató felé. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett a lakottá válás időpontjától jogszerűen követelhető és időben meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó hatályos szabályai szerint köteles megfizetni. (7) A közszolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelemben foglaltak valóságtartalmát és a lakatlanság tényleges fennállását a Közszolgáltató az érintett ingatlan tekintetében a helyszínen is ellenőrizheti. 14. (1) A lomhulladék (nagydarabos hulladék) átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről (a továbbiakban ezek együtt: lomtalanítás) a Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatás keretében külön közszolgáltatási díj, vagy bármely ellenérték felszámítása nélkül köteles gondoskodni. (2) A lomtalanítást a Közszolgáltató köteles megszervezni és lebonyolítani, melynek konkrét idejéről, s a lomtalanítással kapcsolatos szabályokról, tudnivalókról az ingatlanhasználókat köteles legalább a lomtalanítást megelőző 5. napig

11 tájékoztatni. (3) A lomtalanításra értelemszerű alkalmazással irányadónak kell tekinteni ezen rendelet 10. (1)-(2) bekezdéseiben, valamint 12. (1) bekezdésének a) és c)-f) pontjaiban foglaltakat. 7. A közszolgáltatási díj 15. (1) A közszolgáltatásért az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjat kell fizetnie a Közszolgáltató számára. (2) A közszolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére a Ht., valamint a Kormr2., továbbá ezen rendelet előírásait kell irányadónak tekinteni, alkalmazni. 8. Személyes adatok kezelése 16. (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítése érdekében és azzal összefüggésben jogosult az ingatlantulajdonosnak az e rendeletben meghatározott személyes adatai (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére, különösen az igénybe vett közszolgáltatás díjának teljesítésével kapcsolatban. (2) A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és végrehajtási rendeletei rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 9. Záró rendelkezések 17. A rendelet május 8. napján lép hatályba. 18. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról és kezeléséről szóló 13/1999. (XI. 02.) önkormányzati rendelet; b) a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról és kezeléséről szóló 5/2000. (IV. 17.) Kt. számú rendelettel módosított 13/1999. (XI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelet; c) a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. szóló 4/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelet. 19. (1) A rendelet hatályba lépését követően létrejövő közüzemi szerződést a szerződő feleknek minden esetben írásban kell megkötniük. (2) A rendelet hatályba lépéséig írásba foglalás nélkül létrejött közüzemi szerződést a szerződő feleknek legkésőbb 2014.december 31. napjáig írásba kell foglalniuk. 20. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának rendjére, módjára vonatkozó közérdekű adatokat és információkat, valamint az azokban bekövetkező változásokat a közszolgáltatási szerződés közzétételére vonatkozó

12 ezen rendeletben meghatározott szabályok szerint legkésőbb a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül köteles közzétenni. 21. E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést is szolgálja. Erdélyi Miklós sk. polgármester Lipták József sk. jegyző Záradék: A rendelet május 8. napján kihirdetésre került. Ópályi, május 8. Lipták József sk. jegyző

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról

Kemecse Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. 6/2014. (VII.04.) számú rendelete. A települési hulladékgazdálkodásról KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:./2016.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../201... Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dunatetétlen Község Önkormányzatának. 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának 7/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Egységes szerkezetben Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről Nyírbátor

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Enying

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben