JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: /2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Hajgató Klára, Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző, Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását bejelentette: Czinger Józsefné önkormányzati képviselő Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 fő önkormányzati képviselőből 3 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ülésre kiküldött meghívó szerinti napirend kerüljön megtárgyalásra, vegyes ügyek között tárgyalják meg a konyha felújítására pályázat benyújtásának lehetőségét. Megkérdezte, hogy van-e az elhangzott napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ülés napirendjét az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. N A P I R E N D 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2./ Bodorfa Települési Önkormányzat 2/2011. önkormányzati rendelete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010./II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról 3./ Bodorfa Települési Önkormányzat 3/2011. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2 4./ Bodorfa Települési Önkormányzat 4/2011. önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról 5./ Egyéb, vegyes ügyek 5.1. Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda konyhabővítés felújítására benyújtandó pályázat támogatásáról döntés 5.2. A település közterületeinek karbantartása Bejelentések: 1./ Illegális hulladéklerakás megszüntetése 2./ Tájház kialakítása 3./ Komputeres szemvizsgálat 4./ Játszótér felújítása N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről Kardos Róbert polgármester:ismertette a Képviselő-testülettel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 2./ Bodorfa Települési Önkormányzat 2/2011. önkormányzati rendelete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010. /II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Köszöntötte a testületi ülés résztvevőit. Elmondta, hogy év elején az étkeztetésre vonatkozó rendeletet módosítják az étkeztetést biztosító konyhát fenntartó önkormányzatok. A képviselők részére a rendelet-tervezet kézbesítésre került. Ismertette a rendelet-tervezetet, amelyben a április l-től érvényes térítési díjak szerepelnek. Elmondta, hogy az óvodások és a menzások étkezési térítési díjában rezsi költség nem kerülhet

3 elszámolásra, ezt a költségtartalmat az önkormányzatoknak kell felvállalniuk. A térítési díjak a nyersanyagnorma számításán illetve a rezsiköltségen alapulnak. A rendelet-tervezet l. sz. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés intézményi térítési díj illetve a személyi térítési díj megállapításának számítását. Elmondta, hogy a szociális törvény ez év január l-től jövedelmi korlátok beépítését is lehetővé teszi a szociális alapon történő étkeztetés térítési díjának megállapításánál. Az önkormányzatok ezután is biztosítanak a rászorultak részére étkezési lehetőséget azonban a magasabb jövedelemmel rendelkezők magasab árért részesülhetnek étkeztetésben. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 2/2011. RENDELET Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010./II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a tervezetnek megfelelően elfogadta és 2/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Bodorfa Települési Önkormányzat 3/2011. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A rendelet-tervezetet a képviselők kézhez kapták, azt tételesen nem ismerteti, csak a főbb dolgokra tér ki. Ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a évi CLXXI. törvény módosította többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt. Elmondta, a szociális törvény sok olyan módosítást tartalmaz, amely miatt az önkormányzat rendeletét át kellett dolgozni. A törvény szabályait nem lehet a rendeletben megismételni, így abba csak a saját szabályok kerültek beépítésre. Elmondta, hogy a rendelet-tervezet I. fejezete az általános rendelkezéseket, ezen belül a rendelet célját, hatályát, az ellátási formákat, a hatáskörök gyakorlását tartalmazza. A II. fejezet az eljárás megindítását, környezettanulmány készítését, nyilatkozatok, jövedelem és vagyoni igazolásokat a rendeletben szabályozott ellátási formákat, a hatáskörök gyakorlását, az eljárási rendelkezéseket tartalmazza. A családtámogatási ellátások igazolására egyszerűbb lehetőséget választottak, ami gyorsíthatja az ügyintézés menetét. Ez ideig a Magyar Államkincstártól jogsegély útján kértek igazolást a folyósított ellátásról, a rendelet hatályba lépése után elfogadható a kifizetést igazoló szelvény illetve folyószámla kivonata illetve ezek jegyző által hitelesített másolata. A rendelet II. fejezete tartalmazza még ezen felül a rendkívüli eljárásra, a felülvizsgálatra a juttatások kifizetésére,

4 a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére, az adatkezelésre, az ügyintézési határidőkre vonatkozó szabályokat. A rendelet III. fejezete a pénzbeli ellátások körét, ennek részletes szabályait, együttműködési kötelezettséget, beilleszkedést segítő program típusait, az együttműködési kötelezettség megszegése esetén lévő szankciókat tartalmazza. Ismertette, hogy a törvénymódosítás következtében január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot felváltotta a bérpótló juttatás. Új szabály, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a települési önkormányzat rendeletében előírhatja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. Ennek megfelelően ezt a kötelezettséget az önkormányzat rendelet-tervezet 17. -ába beépítette. Javasolta, azonban hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként ne írják elő a juttatásban részesülő lakókörnyezetének rendben tartását, ennek ellenőrzésére a Körjegyzőség nincs felkészülve, nincs felkészülve az ezzel kapcsolatos sok adminisztrációs feladat ellátására. Ettől a szabálytól hathatós eredmény nem várható, viszont sok adminisztrációval járna az ellenőrzés, a hivatal leterheltsége nagy. Egyébként nehéz meghúzni a határt, hogy mit nevezünk rend-nek, Javasolta, hogy a tervezetből töröljék a 17.. /1/-/5/ bekezdéseit. A (6) bekezdés a közfoglalkoztatás megkezdése előtt szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot tartalmazza melyre munkavégzés megkezdése előtt szükség van. A lakásfenntartási támogatás igénylésével egyre több család él, ennek főként az az oka, hogy nagyon alacsony jövedelmi viszonyok között élnek emberek. A támogatás egy évre kerül megállapításra, jövedelmi szempontból szeptembertől várhatóan kedvezőbb lesz. Javasolta, hogy a lakásfenntartási támogatás szükség esetén előre, egész évre szóló kifizetését is fontolják meg a képviselők, javasolta, hogy építsék be ennek lehetőségét a szociális rendeletbe. Pl. téli tüzelő vásárlására így van jobban lehetőség. A fentieket követően részletesen ismertette az ápolási díjra vonatkozó szabályozást, mely ellátás összege a költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a, az előző évben 100 % volt. Az átmeneti segélynél családban élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum, egyedül élő személynél ennek kétszerese a jövedelem határ. Javasolta, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő módosítását tárgyalja meg a testület. Javasolta, hogy kölcsönt csak a rendszeres jövedelemmel rendelkezők kapjanak, a segélyezettek esetében nem megoldás a kölcsön. Hozzászólás: Kardos Róbert polgármester: Más önkormányzatok szociális rendeleteit is átnézve, javasolta, hogy a képviselő-testület a szociális rendeletet egészítse ki az alábbiakkal: Javasolta, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő kifizetésére csak akkor legyen lehetőség ha a kérelmező családjában olyan váratlan esemény kövekezik be, amelynek költségvonzata annyira magas, hogy a család anyagi erejét meghaladja. Kamatmentes kölcsön csak annak a rászorulónak legyen adható, aki rendelkezik olyan jövedelemmel, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére. Javasolta, hogy ne részesítsék újabb kölcsönben azt a személyt aki a részére korábban nyújtott kölcsön összegét még nem törlesztette, és annak aki korábbi kölcsöntörlesztési kötezettségének neki felróható okból nem tett eleget. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Javasolta, hogy az elhangzottakkal egészítsék ki a szociális rendeletet. Tájékoztatott továbbá a rendeletben foglalt egyéb támogatási formákról: temetési támogatás, temetési segély, Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat, köztemetés, közgyógyellátás, illetve a pénzbeli ellátások helyett természetben nyújtható ellátások formáiról. A szociális szolgáltatások közé tartozik a falugondnoki szolgálat, az étkeztetés, mely megállapításánál a jövőben személyi jövedelmet kell vizsgálni, így előfordulhat, hogy családon

5 belül az egyik nyugdíjas jogosult szociális étkeztetésre, a másik pedig nem. A házi segítségnyújtás biztosítása térítési díj mentes, melyet Szociális Intézményi Társulás által fenntartott intézmény a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg biztosítja. A családsegítési feladat-ellátást az állami normatíva fedezi, így ahhoz az önkormányzatnak nem kell anyagi támogatást biztosítani. Kardos Róbert polgármester: Megköszönte Körjegyző Asszony előterjesztését. Javasolta, hogy a tervezetből töröljék a 17.. /1/-/5/ bekezdéseit, javasolta, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadják el az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 3/2011. RENDELET Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet a módosító javaslat figyelembe vételével - elfogadta és 3/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Bodorfa Települési Önkormányzat 4/2011. önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A rendelet nagyon sok mindenre kitér, a teljes hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozást tartalmazza. A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, melynek biztosítása az önkormányzat kötelezettsége. Igénybe vétele illetve a díjfizetés mindenki számára kötelező. A szolgáltatást Bodorfa területén továbbra is az AVAR Ajka Kft. biztosítja, amely tagja a hat nagy szolgáltatóból álló konzorciumnak. A településen összegyűjtött hulladékot - a háztartási kukákból, valamint a szelektív hulladékgyűjtő kukákból - Ajkára szállítják, a hulladék válogatását követően pedig Királyszentistvánra. A hulladék-gyűjtő szigeteken hamarosan beindul a szelektív hulladék-gyűjtés. Április l-től a háztartási szemétszállítás heti rendszerességgel fog történni, május l-től pedig már a magasabb díjjal fognak szállítani. A szolgáltató szerint az üresen álló ingatlanok után is fizetni kell, jelenleg ez a kérdés törvényességi vizsgálat alatt áll. Az előző időszakban az idős egyedülálló személyek részére a szolgáltató kedvezményt biztosított. Ez most megszűnik, az önkormányzat biztosíthat kedvezményt, de akkor a különbözetet neki kell megfizetni. A rendelet tervezet 20. -a alapján kérelmére az önkormányzat annak az egyedül élő személynek a fizetési kötelezettségét 50 %-kal mérsékelheti, akinek a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg. Javasolta, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne biztosítson kedvezményt, a

6 tervezetből törölje a 20. -t. A lomtalanításra vonatkozó szabályozás változott, egyedi esetekben kérés alapján évi egy alkalommal - előzetesen egyeztetett időpontban a kirakott lomot elszállítják. Díjfizetésre vonatkozóan elmondta, a díj alapdíjból és ürítési díjból tevődik ki. Az alapdíjat mindenkinek fizetnie kell, akinek az ingatlanán építmény van. Ez a díj az össz-díj 40 %-a. A kisebb kukákkal történő szállításnál ugyanúgy meg kell oldani minden közvetett költség kifizetését, ebből következik, hogy nem feltétlenül jelent takarékos megoldást a kisebb kukával történő szállítás. A 2. sz. mellékletet, a díjtételeket tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés még nem került aláírásra. A díjakat az önkormányzat évente állapítja meg. Kardos Róbert polgármester: Kisebb kukák beszerzésében az önkormányzat segíteni fog a lakosságnak. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 5./ Egyéb, vegyes ügyek 4/2011. R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló rendeletet az elhangzott módosításnak megfelelően elfogadta és 4/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda konyhabővítés felújítására benyújtandó pályázat támogatásáról döntés Kardos Róbert polgármester: Ismertette, hogy lehetőség nyílott a konyha bővítésére pályázat benyújtására. A támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapactásbővítésre is igényelhető. Elmondta, hogy az óvodai konyha átalakításának költségvetése szerint a kivitelezés összes költsége 22. millió Ft.

7 A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, amely összeg Ft, 20 % saját erő eft melyből Bodorfa esetében a saját erő Ft. Mivel Bodorfa Község Önkormányzata az óvoda épületében 8% tulajdoni részaránnyal rendelkezik, ezért hozzájáruló nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához, azon túlmenően, hogy a társult önkormányzatok anyagi hozzájárulása is szükséges a megvalósításhoz. Elmondta, hogy a tulajdoni résszel nem rendelkező Gyepükaján és Nemeshany Önkormányzat is %- ban hozzájárul a költségekhez. Bodorfa önkormányzata rendkívül nehéz helyzetben van, a folyamatban lévő szennyvízberuházás nagy teher, Káptalanfa önkormányzatának segítségével azonban az önrész akár részletekben is fizethető. Kérte, hogy szavazzanak a pályázat támogatásáról. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Minden képviselő előtt ismert, hogy az óvodai konyhán áldatlan állapotok vannak. Nagyon kicsi a konyha alapterülete, a megnőtt étkezési létszám miatti nagyméretű edények használata rendkívüli módon balesetveszélyessé tette a munkafeltételeket. Az idősödő lakosság miatt nem fog csökkeni a kapacitás igénybe vétele. Közös érdeke a működtetést biztosító településeknek, hogy a jövőben is helyben lehessen megoldani az idősek étkeztetését. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:.../2011. ÖKT. B sz. H A T Á R O Z A T 5.2. A település közterületeinek karbantartása Kardos Róbert polgármester: Az előző években az önkormányzat a település egyéb közterületei mellett a magánházakhoz tartozó közterületek gondozását is vállalta. Már abban az időben is nagy teher volt ez, volt rá példa, hogy maradt is el emiatt önkormányzatnak saját tulajdonú terület rendbetétele, karbantartása. Az idei év folyamán a közhasznú foglalkoztatást felváltó négy órás közmunkaprogram lényegesen kevesebb munkaerőkapacitást jelent a korábbihoz képest. Az önkormányzat közfoglalkoztatási kerete átlag két dolgozó négy órás foglalkoztatását teszi csak lehetővé. Nagy feladat lesz számukra a temető, sportpálya, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendbentartása is, ezért javasolta, hogy csak az egyedülálló, idős, vagy beteg emberek előtt oldja meg az önkormányzat a kaszálást akik nem tudják elvégezni, illetve családjuk nincs vagy ritkán jön hozzájuk.

8 Hozzászólás: Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Az előző időszakban a közcélú foglalkoztatottak munkaidejébe belefért volna a település területén a fűkaszálás, ha a munkaidőt rendesen kidolgozták volna. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:... /2011. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bejelentések: Kardos Róbert polgármester 1./ Tájékoztatta a testületet, hogy a település végén osztatlan közös tulajdonban lévő illegális hulladéklerakó területét rendbe rakják. A területet az előző évek során bekerítették, de a lakosság a többszöri felszólítás ellenére továbbra is hordott a területre szemetet. A közmunkásokkal már megkezdődött a területről a szemét elszállítása és a takarítás. A terület egyébként vizenyős, művelésre, vagy egyéb hasznosításra alkalmatlan lenne. A hátsó részét, ahol nagyon vizes, fűzfával fogja teleültetni az önkormányzat, az út melletti szárazabb részén pedig 250 db akácfa csemetét fognak elültetni. A facsemeték beszerzését magánszemélyként megoldja, az nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Hulladék lerakással kapcsolatban a lakosságot felszólítják tevékenységük megszüntetésére, mert a hulladéklerakással járó szennyezés a terület vizenyős jellege miatt közvetlen módon az élővizeket is érinti, a heti gyakoriságú szemétszállítás pedig amúgy is megfelelő lehetőséget fog mindenki számára biztosítani a háztartási és egyéb hulladékoktól történő megszabaduláshoz. Építési törmelék elhelyezésére vele történt előzetes egyeztetés után továbbra is lesz lehetőség. A földutak kigödrösödött részeit és egyéb hibáit lehet javítani a törmelékkel, de az uthibákban történő elhelyezés során az a kérése, hogy a törmelék elhelyezés után annak elegyengetéséről gondoskodjanak. 2./ Tájház kialakítására benyújtott pályázatról hivatalos úton nem rendelkezik információval, az MVH még nem tájékoztatta. Az Éltető Balaton-felvidékért i taggyűlésének beszámolójában viszont érdekes felfedezésre jutott: a főbb változások és eredmények között a pályázati támogatásokat, a nem pályázott településeket sorolták fel. Illetve egy olyan kategória is feltüntetésre került, hogy pályázott, de várhatóan nem kap támogatást kategóriában került besorolásra Bodorfa település is. További felvilágosításért az egyesülethez fordul. 3./ Iris Optika Nyíregyháza a helyi orvosi rendelőben április 04-én hétfőn óráig komputeres szemvizsgálatot tart a településen. Ajánlatuk alapján a szemvizsgálat szemüveg készítés esetén ingyenes. Felajánlotta amennyiben ingyenes lesz szemüveg rendeléstől függetlenül a szemvizsgálat minden résztvevő részére, akkor ingyenesen biztosítja számukra a termet. 4./ Játszótér felújítására sort kell keríteni. Szinte valamennyi játék karbantartásra szorul.

9 5./ Tájékoztatta a képviselőket ha folytatódik a csatornahálózat kiépítése a településen akkor a szennyvíztelepet építők nem a településen keresztül közlekednek hanem a temetővel szembeni úton, hogy ne akadályozzák egymás munkáját. Annyi haszna lesz belőle a településnek, hogy az utat kaviccsal borítják. Gyepükajánban megkezdődött a helyreállítás. A sávos helyreállítás után történik meg az úthálózat teljes felújítása. A lakosság részére a csövek beszerzéséhez árajánlatot kértek, 3 ajánlat érkezett. A lakosság rövidesen tájékoztatót fog kapni a csövek beszerzéséről a legolcsóbb árajánlattevő adatai alapján. Hozzászólás: Hajgató Klára önkormányzati képviselő: Amennyiben a tervezett úton közlekednek a tisztító telephez hatalmas por lesz náluk. Azt hallotta emelik a lakossági hozzájárulást. Kardos Róbert polgármester: Valóban porral jár a közlekedés, ez mindenkinek kellemetlen. Amíg a főúton történt a közlekedés, addig a teljes lakosságot érintette a porral kapcsolatos probléma. Türelmet és megértést kér, a csatornaépítés közös érdek. Nincs tudomása arról, hogy a lakossági hozzájárulás összegét tovább emelnék. Mivel a nyilvános képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester az ülést 19 óra 30 perckor bezárta majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. K. m. f. Kardos Róbert Nagyné Soós Erzsébet polgármester körjegyző

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 584-57/2009. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 379-63/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 395-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 584-.../2009.

NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 584-.../2009. NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 584-.../2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Nemeshany Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. július 20-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-én 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete február 9-én órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete február 9-én órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 9-én 18.00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-36//2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

2./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása

2./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása NEMESHANY TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 584-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Nemeshany Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 11-én 17 órai kezdettel

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 848 Somlóvásárhely, Szabadság tér Szám: 386-1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.

Részletesebben

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről.

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Urbán Róbertné, Farkasházy Andrásné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2006. január 12. RENDELETEK SZÁMA: 1/2006. (I.13.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1, 2/2006. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-én 18.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 16. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 22.) Határozatok: 127/2010-128 /2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben