JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: /2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Hajgató Klára, Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző, Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Távolmaradását bejelentette: Czinger Józsefné önkormányzati képviselő Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 fő önkormányzati képviselőből 3 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ülésre kiküldött meghívó szerinti napirend kerüljön megtárgyalásra, vegyes ügyek között tárgyalják meg a konyha felújítására pályázat benyújtásának lehetőségét. Megkérdezte, hogy van-e az elhangzott napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ülés napirendjét az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. N A P I R E N D 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2./ Bodorfa Települési Önkormányzat 2/2011. önkormányzati rendelete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010./II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról 3./ Bodorfa Települési Önkormányzat 3/2011. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2 4./ Bodorfa Települési Önkormányzat 4/2011. önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról 5./ Egyéb, vegyes ügyek 5.1. Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda konyhabővítés felújítására benyújtandó pályázat támogatásáról döntés 5.2. A település közterületeinek karbantartása Bejelentések: 1./ Illegális hulladéklerakás megszüntetése 2./ Tájház kialakítása 3./ Komputeres szemvizsgálat 4./ Játszótér felújítása N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről Kardos Róbert polgármester:ismertette a Képviselő-testülettel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 2./ Bodorfa Települési Önkormányzat 2/2011. önkormányzati rendelete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010. /II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Köszöntötte a testületi ülés résztvevőit. Elmondta, hogy év elején az étkeztetésre vonatkozó rendeletet módosítják az étkeztetést biztosító konyhát fenntartó önkormányzatok. A képviselők részére a rendelet-tervezet kézbesítésre került. Ismertette a rendelet-tervezetet, amelyben a április l-től érvényes térítési díjak szerepelnek. Elmondta, hogy az óvodások és a menzások étkezési térítési díjában rezsi költség nem kerülhet

3 elszámolásra, ezt a költségtartalmat az önkormányzatoknak kell felvállalniuk. A térítési díjak a nyersanyagnorma számításán illetve a rezsiköltségen alapulnak. A rendelet-tervezet l. sz. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés intézményi térítési díj illetve a személyi térítési díj megállapításának számítását. Elmondta, hogy a szociális törvény ez év január l-től jövedelmi korlátok beépítését is lehetővé teszi a szociális alapon történő étkeztetés térítési díjának megállapításánál. Az önkormányzatok ezután is biztosítanak a rászorultak részére étkezési lehetőséget azonban a magasabb jövedelemmel rendelkezők magasab árért részesülhetnek étkeztetésben. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 2/2011. RENDELET Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetésről szóló 1/2010./II.8./ önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a tervezetnek megfelelően elfogadta és 2/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Bodorfa Települési Önkormányzat 3/2011. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A rendelet-tervezetet a képviselők kézhez kapták, azt tételesen nem ismerteti, csak a főbb dolgokra tér ki. Ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a évi CLXXI. törvény módosította többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt. Elmondta, a szociális törvény sok olyan módosítást tartalmaz, amely miatt az önkormányzat rendeletét át kellett dolgozni. A törvény szabályait nem lehet a rendeletben megismételni, így abba csak a saját szabályok kerültek beépítésre. Elmondta, hogy a rendelet-tervezet I. fejezete az általános rendelkezéseket, ezen belül a rendelet célját, hatályát, az ellátási formákat, a hatáskörök gyakorlását tartalmazza. A II. fejezet az eljárás megindítását, környezettanulmány készítését, nyilatkozatok, jövedelem és vagyoni igazolásokat a rendeletben szabályozott ellátási formákat, a hatáskörök gyakorlását, az eljárási rendelkezéseket tartalmazza. A családtámogatási ellátások igazolására egyszerűbb lehetőséget választottak, ami gyorsíthatja az ügyintézés menetét. Ez ideig a Magyar Államkincstártól jogsegély útján kértek igazolást a folyósított ellátásról, a rendelet hatályba lépése után elfogadható a kifizetést igazoló szelvény illetve folyószámla kivonata illetve ezek jegyző által hitelesített másolata. A rendelet II. fejezete tartalmazza még ezen felül a rendkívüli eljárásra, a felülvizsgálatra a juttatások kifizetésére,

4 a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére, az adatkezelésre, az ügyintézési határidőkre vonatkozó szabályokat. A rendelet III. fejezete a pénzbeli ellátások körét, ennek részletes szabályait, együttműködési kötelezettséget, beilleszkedést segítő program típusait, az együttműködési kötelezettség megszegése esetén lévő szankciókat tartalmazza. Ismertette, hogy a törvénymódosítás következtében január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot felváltotta a bérpótló juttatás. Új szabály, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a települési önkormányzat rendeletében előírhatja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. Ennek megfelelően ezt a kötelezettséget az önkormányzat rendelet-tervezet 17. -ába beépítette. Javasolta, azonban hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként ne írják elő a juttatásban részesülő lakókörnyezetének rendben tartását, ennek ellenőrzésére a Körjegyzőség nincs felkészülve, nincs felkészülve az ezzel kapcsolatos sok adminisztrációs feladat ellátására. Ettől a szabálytól hathatós eredmény nem várható, viszont sok adminisztrációval járna az ellenőrzés, a hivatal leterheltsége nagy. Egyébként nehéz meghúzni a határt, hogy mit nevezünk rend-nek, Javasolta, hogy a tervezetből töröljék a 17.. /1/-/5/ bekezdéseit. A (6) bekezdés a közfoglalkoztatás megkezdése előtt szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot tartalmazza melyre munkavégzés megkezdése előtt szükség van. A lakásfenntartási támogatás igénylésével egyre több család él, ennek főként az az oka, hogy nagyon alacsony jövedelmi viszonyok között élnek emberek. A támogatás egy évre kerül megállapításra, jövedelmi szempontból szeptembertől várhatóan kedvezőbb lesz. Javasolta, hogy a lakásfenntartási támogatás szükség esetén előre, egész évre szóló kifizetését is fontolják meg a képviselők, javasolta, hogy építsék be ennek lehetőségét a szociális rendeletbe. Pl. téli tüzelő vásárlására így van jobban lehetőség. A fentieket követően részletesen ismertette az ápolási díjra vonatkozó szabályozást, mely ellátás összege a költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a, az előző évben 100 % volt. Az átmeneti segélynél családban élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum, egyedül élő személynél ennek kétszerese a jövedelem határ. Javasolta, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő módosítását tárgyalja meg a testület. Javasolta, hogy kölcsönt csak a rendszeres jövedelemmel rendelkezők kapjanak, a segélyezettek esetében nem megoldás a kölcsön. Hozzászólás: Kardos Róbert polgármester: Más önkormányzatok szociális rendeleteit is átnézve, javasolta, hogy a képviselő-testület a szociális rendeletet egészítse ki az alábbiakkal: Javasolta, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában történő kifizetésére csak akkor legyen lehetőség ha a kérelmező családjában olyan váratlan esemény kövekezik be, amelynek költségvonzata annyira magas, hogy a család anyagi erejét meghaladja. Kamatmentes kölcsön csak annak a rászorulónak legyen adható, aki rendelkezik olyan jövedelemmel, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére. Javasolta, hogy ne részesítsék újabb kölcsönben azt a személyt aki a részére korábban nyújtott kölcsön összegét még nem törlesztette, és annak aki korábbi kölcsöntörlesztési kötezettségének neki felróható okból nem tett eleget. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Javasolta, hogy az elhangzottakkal egészítsék ki a szociális rendeletet. Tájékoztatott továbbá a rendeletben foglalt egyéb támogatási formákról: temetési támogatás, temetési segély, Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat, köztemetés, közgyógyellátás, illetve a pénzbeli ellátások helyett természetben nyújtható ellátások formáiról. A szociális szolgáltatások közé tartozik a falugondnoki szolgálat, az étkeztetés, mely megállapításánál a jövőben személyi jövedelmet kell vizsgálni, így előfordulhat, hogy családon

5 belül az egyik nyugdíjas jogosult szociális étkeztetésre, a másik pedig nem. A házi segítségnyújtás biztosítása térítési díj mentes, melyet Szociális Intézményi Társulás által fenntartott intézmény a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg biztosítja. A családsegítési feladat-ellátást az állami normatíva fedezi, így ahhoz az önkormányzatnak nem kell anyagi támogatást biztosítani. Kardos Róbert polgármester: Megköszönte Körjegyző Asszony előterjesztését. Javasolta, hogy a tervezetből töröljék a 17.. /1/-/5/ bekezdéseit, javasolta, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadják el az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 3/2011. RENDELET Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet a módosító javaslat figyelembe vételével - elfogadta és 3/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Bodorfa Települési Önkormányzat 4/2011. önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: A rendelet nagyon sok mindenre kitér, a teljes hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozást tartalmazza. A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, melynek biztosítása az önkormányzat kötelezettsége. Igénybe vétele illetve a díjfizetés mindenki számára kötelező. A szolgáltatást Bodorfa területén továbbra is az AVAR Ajka Kft. biztosítja, amely tagja a hat nagy szolgáltatóból álló konzorciumnak. A településen összegyűjtött hulladékot - a háztartási kukákból, valamint a szelektív hulladékgyűjtő kukákból - Ajkára szállítják, a hulladék válogatását követően pedig Királyszentistvánra. A hulladék-gyűjtő szigeteken hamarosan beindul a szelektív hulladék-gyűjtés. Április l-től a háztartási szemétszállítás heti rendszerességgel fog történni, május l-től pedig már a magasabb díjjal fognak szállítani. A szolgáltató szerint az üresen álló ingatlanok után is fizetni kell, jelenleg ez a kérdés törvényességi vizsgálat alatt áll. Az előző időszakban az idős egyedülálló személyek részére a szolgáltató kedvezményt biztosított. Ez most megszűnik, az önkormányzat biztosíthat kedvezményt, de akkor a különbözetet neki kell megfizetni. A rendelet tervezet 20. -a alapján kérelmére az önkormányzat annak az egyedül élő személynek a fizetési kötelezettségét 50 %-kal mérsékelheti, akinek a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg. Javasolta, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ne biztosítson kedvezményt, a

6 tervezetből törölje a 20. -t. A lomtalanításra vonatkozó szabályozás változott, egyedi esetekben kérés alapján évi egy alkalommal - előzetesen egyeztetett időpontban a kirakott lomot elszállítják. Díjfizetésre vonatkozóan elmondta, a díj alapdíjból és ürítési díjból tevődik ki. Az alapdíjat mindenkinek fizetnie kell, akinek az ingatlanán építmény van. Ez a díj az össz-díj 40 %-a. A kisebb kukákkal történő szállításnál ugyanúgy meg kell oldani minden közvetett költség kifizetését, ebből következik, hogy nem feltétlenül jelent takarékos megoldást a kisebb kukával történő szállítás. A 2. sz. mellékletet, a díjtételeket tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés még nem került aláírásra. A díjakat az önkormányzat évente állapítja meg. Kardos Róbert polgármester: Kisebb kukák beszerzésében az önkormányzat segíteni fog a lakosságnak. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 5./ Egyéb, vegyes ügyek 4/2011. R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló rendeletet az elhangzott módosításnak megfelelően elfogadta és 4/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda konyhabővítés felújítására benyújtandó pályázat támogatásáról döntés Kardos Róbert polgármester: Ismertette, hogy lehetőség nyílott a konyha bővítésére pályázat benyújtására. A támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapactásbővítésre is igényelhető. Elmondta, hogy az óvodai konyha átalakításának költségvetése szerint a kivitelezés összes költsége 22. millió Ft.

7 A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, amely összeg Ft, 20 % saját erő eft melyből Bodorfa esetében a saját erő Ft. Mivel Bodorfa Község Önkormányzata az óvoda épületében 8% tulajdoni részaránnyal rendelkezik, ezért hozzájáruló nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához, azon túlmenően, hogy a társult önkormányzatok anyagi hozzájárulása is szükséges a megvalósításhoz. Elmondta, hogy a tulajdoni résszel nem rendelkező Gyepükaján és Nemeshany Önkormányzat is %- ban hozzájárul a költségekhez. Bodorfa önkormányzata rendkívül nehéz helyzetben van, a folyamatban lévő szennyvízberuházás nagy teher, Káptalanfa önkormányzatának segítségével azonban az önrész akár részletekben is fizethető. Kérte, hogy szavazzanak a pályázat támogatásáról. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Minden képviselő előtt ismert, hogy az óvodai konyhán áldatlan állapotok vannak. Nagyon kicsi a konyha alapterülete, a megnőtt étkezési létszám miatti nagyméretű edények használata rendkívüli módon balesetveszélyessé tette a munkafeltételeket. Az idősödő lakosság miatt nem fog csökkeni a kapacitás igénybe vétele. Közös érdeke a működtetést biztosító településeknek, hogy a jövőben is helyben lehessen megoldani az idősek étkeztetését. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:.../2011. ÖKT. B sz. H A T Á R O Z A T 5.2. A település közterületeinek karbantartása Kardos Róbert polgármester: Az előző években az önkormányzat a település egyéb közterületei mellett a magánházakhoz tartozó közterületek gondozását is vállalta. Már abban az időben is nagy teher volt ez, volt rá példa, hogy maradt is el emiatt önkormányzatnak saját tulajdonú terület rendbetétele, karbantartása. Az idei év folyamán a közhasznú foglalkoztatást felváltó négy órás közmunkaprogram lényegesen kevesebb munkaerőkapacitást jelent a korábbihoz képest. Az önkormányzat közfoglalkoztatási kerete átlag két dolgozó négy órás foglalkoztatását teszi csak lehetővé. Nagy feladat lesz számukra a temető, sportpálya, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendbentartása is, ezért javasolta, hogy csak az egyedülálló, idős, vagy beteg emberek előtt oldja meg az önkormányzat a kaszálást akik nem tudják elvégezni, illetve családjuk nincs vagy ritkán jön hozzájuk.

8 Hozzászólás: Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Az előző időszakban a közcélú foglalkoztatottak munkaidejébe belefért volna a település területén a fűkaszálás, ha a munkaidőt rendesen kidolgozták volna. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:... /2011. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bejelentések: Kardos Róbert polgármester 1./ Tájékoztatta a testületet, hogy a település végén osztatlan közös tulajdonban lévő illegális hulladéklerakó területét rendbe rakják. A területet az előző évek során bekerítették, de a lakosság a többszöri felszólítás ellenére továbbra is hordott a területre szemetet. A közmunkásokkal már megkezdődött a területről a szemét elszállítása és a takarítás. A terület egyébként vizenyős, művelésre, vagy egyéb hasznosításra alkalmatlan lenne. A hátsó részét, ahol nagyon vizes, fűzfával fogja teleültetni az önkormányzat, az út melletti szárazabb részén pedig 250 db akácfa csemetét fognak elültetni. A facsemeték beszerzését magánszemélyként megoldja, az nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Hulladék lerakással kapcsolatban a lakosságot felszólítják tevékenységük megszüntetésére, mert a hulladéklerakással járó szennyezés a terület vizenyős jellege miatt közvetlen módon az élővizeket is érinti, a heti gyakoriságú szemétszállítás pedig amúgy is megfelelő lehetőséget fog mindenki számára biztosítani a háztartási és egyéb hulladékoktól történő megszabaduláshoz. Építési törmelék elhelyezésére vele történt előzetes egyeztetés után továbbra is lesz lehetőség. A földutak kigödrösödött részeit és egyéb hibáit lehet javítani a törmelékkel, de az uthibákban történő elhelyezés során az a kérése, hogy a törmelék elhelyezés után annak elegyengetéséről gondoskodjanak. 2./ Tájház kialakítására benyújtott pályázatról hivatalos úton nem rendelkezik információval, az MVH még nem tájékoztatta. Az Éltető Balaton-felvidékért i taggyűlésének beszámolójában viszont érdekes felfedezésre jutott: a főbb változások és eredmények között a pályázati támogatásokat, a nem pályázott településeket sorolták fel. Illetve egy olyan kategória is feltüntetésre került, hogy pályázott, de várhatóan nem kap támogatást kategóriában került besorolásra Bodorfa település is. További felvilágosításért az egyesülethez fordul. 3./ Iris Optika Nyíregyháza a helyi orvosi rendelőben április 04-én hétfőn óráig komputeres szemvizsgálatot tart a településen. Ajánlatuk alapján a szemvizsgálat szemüveg készítés esetén ingyenes. Felajánlotta amennyiben ingyenes lesz szemüveg rendeléstől függetlenül a szemvizsgálat minden résztvevő részére, akkor ingyenesen biztosítja számukra a termet. 4./ Játszótér felújítására sort kell keríteni. Szinte valamennyi játék karbantartásra szorul.

9 5./ Tájékoztatta a képviselőket ha folytatódik a csatornahálózat kiépítése a településen akkor a szennyvíztelepet építők nem a településen keresztül közlekednek hanem a temetővel szembeni úton, hogy ne akadályozzák egymás munkáját. Annyi haszna lesz belőle a településnek, hogy az utat kaviccsal borítják. Gyepükajánban megkezdődött a helyreállítás. A sávos helyreállítás után történik meg az úthálózat teljes felújítása. A lakosság részére a csövek beszerzéséhez árajánlatot kértek, 3 ajánlat érkezett. A lakosság rövidesen tájékoztatót fog kapni a csövek beszerzéséről a legolcsóbb árajánlattevő adatai alapján. Hozzászólás: Hajgató Klára önkormányzati képviselő: Amennyiben a tervezett úton közlekednek a tisztító telephez hatalmas por lesz náluk. Azt hallotta emelik a lakossági hozzájárulást. Kardos Róbert polgármester: Valóban porral jár a közlekedés, ez mindenkinek kellemetlen. Amíg a főúton történt a közlekedés, addig a teljes lakosságot érintette a porral kapcsolatos probléma. Türelmet és megértést kér, a csatornaépítés közös érdek. Nincs tudomása arról, hogy a lakossági hozzájárulás összegét tovább emelnék. Mivel a nyilvános képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester az ülést 19 óra 30 perckor bezárta majd a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. K. m. f. Kardos Róbert Nagyné Soós Erzsébet polgármester körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 30/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

28. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. december 13. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

28. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. december 13. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. 28. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. december 13. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Varga Tibor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben