A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város és városrészei Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom, valamint külterületi lakott helyi területére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város és városrészei Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom, valamint külterületi lakott helyi területére."

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely város és városrészei (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervére Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 37. (1); (3)-(4) bekezdéseire, továbbá a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Kormányrendelet 1. f) pontjára, a Sátoraljaújhely és városrészei hulladékgazdálkodási tervéről szóló 15/2005. (VIII. 25.) rendeletének felülvizsgálatáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendelet melléklete szerint egységes szerkezetben elfogadja Sátoraljaújhely város és városrészei Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét. 2. A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város és városrészei Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom, valamint külterületi lakott helyi területére. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 15/2005. (VIII. 25.) rendelet hatályát veszti. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter sk. polgármester Lezárva, hitelesítve: Bakos Tóth Ildikó Szervezési referens

2 (A 11/2007. (III. 9.) rendelet melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata alapján készült 1. számú módosítás

3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. fejezet: Általános adatok... 4 II. fejezet: A településeken keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége, eredete II/1. Éves keletkezett hulladék mennyiség Egyéb hulladék II/2. Felhalmozott hulladék II/3.A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II/4. A terület éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra III. fejezet: A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények III/1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése IV. fejezet: Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések V. fejezet: A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V/1. Hulladékok gyűjtése és szállítása V/2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők V/3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése VI. fejezet: Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása VI/1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele Egyéb hulladék VI/2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése VII. Fejezet: A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program VII/1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok VII/2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program VII/3 További intézkedések ütemterve és forrásigénye... 31

4 Bevezetés A Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35 -a rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37 (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. A Hgt. előírásai szerint elkészült az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT), melyet az Országgyűlés november 26-án fogadott el, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal. A környezetvédelmi felügyelőségek a statisztikai régiókra vonatkozóan készítették el a hét területi hulladékgazdálkodási tervet, melyek a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelettel kerültek kihirdtésre. A települési hulladékgazdálkodási terv kettős szerepet tölt be: segítségével meg kell oldani a településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ban és a területi tervekben meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítania kell a környezet állapotán. I. fejezet: Általános adatok Tervezési szint: Helyi hulladékgazdálkodási terv Sátoraljaújhely (és külterületi lakott helyei: Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom) Készítő neve: Arcus Center Kft. címe: Miskolc, Széchenyi u Felülvizsgálatot végezte: Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. Időtartama: A tervezés báziséve: 2002 A felülvizsgálat éve: 2006 Sátoraljaújhely bemutatása Múlt és jelen Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megye, s egyben Tokaj-Hegyalja északkeleti részében fekszik ig a történeti, majd a megcsonkított Zemplén vármegye székhelye volt. Három tájegységet köt össze: a Bodrogköz, a Hegyköz és a Hegyalja "kapuja". Két és fél évezreddel ezelőtt kelták, később géták éltek itt, kapcsolatba került a vidék a római birodalommal, sőt a hegyek aljában az avarok, longobárdok, északi barbár törzsek és szláv népek telepedtek meg, majd honfoglaló elődeink jöttek. A városnév a település fekvését (Sátor-hegy tövén) és történelmi létrejöttét ( a tatár invázió után újratelepült ) sűríti egy szóba. A Sátor-halom hegynév már a XII. században megjelent Saturholmu alakban, a falucskát pedig Satur elen néven emlegették. Az itt élő lakosság halászó, vadászó, pásztorkodó életmódot folytatott. Árpád vezér "Ketelnek adományozta Sátor-halomtól egészen a Tolcsva vizéig az egész földet lakosaival egyetemben"- tudhatjuk meg Anonymus "Gestá"-jából. Sátorhalma és Sátorelő, mintegy 150 évig lehetett Ketel vitéznek és utódainak birtokában, hisz Béla király jegyzője arról tudósít, hogy I. Endre király később cserébe megszerezte ezeket a településeket, így ismét királyi erdőbirtok lett. A helyi őslakosság zömét a tatárok pusztították el. IV. Béla oklevele "nova villa"- ként emlegeti az újranépesült falut. Egyes

5 nézetek szerint az új település itáliai és szászországi hospesek segítségével jött létre, akiknek V. István 1261-ben városi kiváltságokat adott. V. István várat is építtetett az egyik hegyen. A városi kiváltságokat IV. László és III. Endre is megerősítették. Újhely a XIII-XV. század folyamán végig királyi, illetve királynői birtok volt ben Zsigmond király a Pálóczyakat tette meg a vidék uraivá, akik egy évszázadon át birtokolták - több kisebb település mellett - Újhelyt és Patakot is. A Pálóczyak és a Perényiek hosszú időn át versengtek, hadat is vezettek egymás ellen Újhely váráért és birtokáért ra sikerült a Perényieknek a birtokokat irányításuk alá vonni. Protestánsok lévén, a katolikus intézmények helyett protestáns iskolát alapítottak Patakon és Újhelyen is. Az újhelyi vár jelentősége egyre inkább csökkent a pataki, többször felújított várkastély árnyékában ban a várat Telkessi Imre császári vezér leromboltatta. A várost 1566-ban tatár hordák gyújtották fel között kamarai birtok volt, 1573-tól a Dobóké és örököseiké lett között Bocskai megszállta, 1608-ban Lorántffy Mihály lányai örökölték, 1616-tól a Rákócziak birtokolták házasság révén. Lorántffy Zsuzsanna 1660-ban bekövetkezett halála után menye Báthory Zsófia és unokája, I. Rákóczi Ferenc örökölte ben az Újhelyi Oremus szőlő présházában Sepsi Laczkó Máté páter készítette az első aszúbort ben az országgyűlésen, kötelezően elrendelték a tokaji borvidéken az aszúszemek különválasztását ben Mária Terézia rendeletben mentesítette az aszúbort a dézsma alól ben egy újhelyi országos vásáron pattant ki Tokaji Ferenc felkelése, amely egész Hegyalját forrongásba hozta, és előfutára lett a Rákóczi vezette szabadságharcnak. II. Rákóczi Ferenc Újhely fejlesztésére rendszeresen adományokat adott, sőt testőrei számára külön utcasort építtetett. A szatmári béke után az elkobzott Rákóczi-birtok részeként Trauthson, osztrák hercegé lett, akinek halála után kamarai kezelésbe került. A nehéz történelmi időkben is élénk maradt a város kereskedelme, itt alakult ki a hegyaljai borkereskedelem egyik központja. Az 1770-es években a város lakóinak száma 4000 fő volt ban Újhely - a pataki uradalom részeként - Bretzenheim hercegé lett. Kereskedelme a XVIII. században megtelepedett görög és zsidó kereskedők irányítása alatt fejlődött, és túlnőtt a város határain. Növelte Újhely jelentőségét az is, hogy a XVIII. század közepétől Zemplén vármegye végleges székhelyéül jelölték ki, s hamarosan felépült a város főterén a megyeháza, kialakult a közigazgatás intézményhálózata ben pestis, 1831-ben kolera, 1834-ben földrengés, 1845-ben árvíz pusztította. A XIX. század elején 31 ipari ágazatban (céhekben) 195 mesterember dolgozott a városban. Kazinczy Ferencet 1806-tól 1831-ben bekövetkezett haláláig t több kisebb-nagyobb megbízás kötötte Újhelyhez, itt élt kisgyermek korától - rövid megszakításokkal - országos közéleti pályájának kezdetéig Kossuth Lajos is. Az 1848-as szabadságharc hadseregébe először Sárospatak és Sátoraljaújhely fiatalsága állt be. A kassai zászlóaljban szolgáltak, Damjanich vörössipkásai között januárjában fegyvergyár létesült Újhelyen. A bukás után a város lakossága ellenzéki magatartást tanúsított a kormánnyal szemben. A XIX. század közepétől a társadalmi és gazdasági viszonyok átrendeződtek: az iparosodás, a folyószabályzások, a termőföldek növekedése, a filoxérajárvány következményei miatt ig gyors ütemben nőtt a város lakossága. A fejlődésben jelentős szerepe volt a vasútépítésnek. 1871: Szerencs-Sátoraljaújhely-Kassa, 1873: Sátoraljaújhely-Csap vonal. Igen tudatosan történt az infrastruktúra fejlesztése: városi erőmű (1896), vízvezeték és csatornahálózat kiépítése (1906-tól). Megpezsdült a kulturális élet, megjelenik a "Zemplén

6 megyei Híradó" (1862-től) és a "Zemplén" című hírlap (1870 és 1944 között), színház épül (1883), megalakul a Kazinczy-kör (1902), sportegyletek szerveződnek (1890), tornacsarnok, fürdő nyílik (1900). Az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum igen érzékenyen érintette Sátoraljaújhelyt. Megyei székhely maradt ugyan, de vonzáskörzete összezsugorodott. Zemplén megye területének 70%-a, a lakosságnak pedig 60%-a került Csehszlovákiához. Újhely határvárossá lett, elveszítette vasúti gócpont szerepét, csökkent kereskedelmi forgalma, gazdasági élete visszaesett. A trianoni országhatár megcsonkította a várost és határát is, közel 2000 hektár területtel, egy iparteleppel, s egy vasútállomással szegényebb lett. A két világháború között a kormányzat a város fejlesztését elhanyagolta, Trianon orvoslását várva után az iparosodás felgyorsult, 1948-ban már 27 ipartelepet írtak össze, ahol legalább 20 munkást foglalkoztattak. A lakásépítés is megnőtt. Az 1980-as évek végétől a privatizációval a város gazdasági élete jelentősen megváltozott, s ez a folyamat még ma is tart ban nyílt meg az első közkórház, majd 1890-ben a város vezetése új kórház építéséről döntött, amit 1905-ben adtak át. A második világháborút követően 6 új osztályt szerveztek, megépül a déli és az északi pavilon, a rendelőintézet, nővérszálló, mentőállomás. Az egészségügyi ellátást ma az 512 ágyas Erzsébet Kórház biztosítja, mely térségi feladatokat is ellát. A városban 8 körzetben működik háziorvos, 4 gyermekorvosi rendelő, iskolafogászat is van. A szociális ellátást egy bentlakásos otthon és két öregek napközi otthona biztosítja. Az óvodáskorúak nevelését 7 óvoda biztosítja. Négy normáltagozatú, egy szlovák tanítási nyelvű, egy művészeti és egy gyógypedagógiai általános iskola működik a városban. Az általános gimnáziumban 4 és 6 osztályos formában folyik az oktatás. A Közgazdasági Szakközép Iskolában a hagyományos államigazgatási és könyvelői tagozat mellett számítástechnikai, programozó és idegen nyelvű levelező képzést vezettek be. A gimnáziumhoz integráltan egészségügyi és idegenforgalmi-vendéglátóipari szakközépiskolai képzés folyik. Körzeti feladatokat ellátó rendőrség és tűzoltóság működik a településen. A Városi Bíróság, Ügyészség székhelye Újhely, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működik a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön. Vám és Pénzügyőrség, valamint a Határőrség is a város arculatához tartozik. A városon halad át a 37-es főút, a város határában leágazik belőle a Szlovák Köztársaságba vivő, nemzetközi átkelő út. Közúti jármű, közúti gyalogos és vasúti átkelőhely van Újhelyben. Normál nyomtávú vasúti pályaudvara van. A vasútállomásról buszjáratok közlekednek a Bodrogközbe, Hegyközbe és Sárospatakra. rendszeres autóbusz járat indul Debrecenbe, Nyíregyházára, Miskolcra és Budapestre. A lakos 6861 lakóházban él, vezetékes ivóvízzel 81,1%-a van ellátva, a szennyvízcsatorna-hálózatba 56,5%-a van bekapcsolva. A lakások nagy része vezetékes gázzal ellátott, távfűtéssel rendelkező lakások aránya 15,8%, telefonnal ellátott lakások aránya 46%, a helyi kábeltelevízió-hálózatba szinte minden lakás be van kapcsolva.

7 Földrajzi adottságai Az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál városok sora alakult ki, melynek az utolsó tagja Sátoraljaújhely hazánk észak-keleti csücskében fekszik a Zempléni-hegységben. A mai városban kelet-nyugati irányban három szint különböztethető meg: Az első szint a tengerszint felett 100 m, a középső szint m, a felső szint 170 m magasan terül el. A várost keletről a Ronyva-patak, nyugatról a Sátorhegy-csoport, dél-kelet felől Végardó és Sárospatak, északról Rudabányácska, Széphalom és Károlyfalva határolja. Sátoraljaújhely határőrváros, két határátkelőhelye van. A Zempléni-hegység a Tokaj-Eperjes-hegylánc déli szakasza, a Belső-Kárpátok vulkáni övezetéhez tartozik. Túlnyomó része millió éves harmadkori vulkánikus kőzet (riolit, andezit, dácit és ezek tufái), de a Ronyva-patak menti kristályos rögben 900 millió éves kőzetek is megtalálhatók (pl. csillámpala). Foltokban előfordul tengeri üledékes kőzet, nyirok, lösz, kavics. Amikor a vulkáni működés megszűnt, megindult az erózió a vulkáni kúpok fokozatos pusztulását okozva. A vulkáni utóműködés következtében gejzírek alakultak ki, a jégkorszakban kőtengerek képződtek. A Sátoraljaújhely környéki hegyek - az egykori Sátor-vulkán romjai a következők: Vár-hegy, Sátor-hegy, Kecske-hát, Magas-hegy, Szár-hegy. A változatos tengerszint feletti magasság befolyásolja a város időjárását. Ritka a szélcsend, mert észak felől a Bodrog folyó völgyén, keletről az Alföldön át akadály nélkül áramlanak a Kárpátokon átjutó hideg légtömegek. Emiatt ez a vidék hazánk egyik leghűvösebb tája. A legtöbb csapadék késő tavasszal és kora nyáron hullik zápor- és jégeső formájában. Csendes, kiadós eső késő ősszel jellemző. A Zempléni-hegységet a Hernád és a Bodrog folyó szegélyezi. A Nagy-Milic-hegycsoport és a Hegyköz forrás- és csapadékvizeit a Bózsva (Malom)-patak gyűjti össze, mely Széphalomnál ömlik a Ronyvába, onnan jut a Bodrogba. A város ivóvize a város környéki kutakból származik. Vizük a kémiai vizsgálatok szerint kifogástalan, és a szabad szénsavtartalom miatt hasonlít az ásványvízhez, bár nem az. Keménységét tekintve se nem lágy, se nem kemény. Egy ún. földalatti tóból szivattyúkkal hozzák a felszínre. Talaját tekintve két alapvető típus alakult ki: erdőtalajok (podzol, glejes barna erdőtalaj) és mezőségi talajok. De a Bodrog és a Ronyva területén öntés és réti talaj alakult ki. A vulkáni működés következtében változatos kőzetek kerültek felszínre: kaolin, csillámpala, homokkő, agyag, perlit, kvarc, kovaföld, gejzirit, riolit és andezit változatai. Növényzete a Kárpátok flórájához tartozik. Közel 3000 virágtalan és virágos növény él itt. Megfigyelhető a magasság szerinti övezetesség. Felülről lefelé haladva bükkös, bükkösgyertyános, kocsánytalan tölgyes, csertölgyes erdők, kőrisligetek és égeres láperdők követik egymást. Napsütötte hegyoldalon füves legelők, hűvösebb völgyekben mohás láprétek jöttek létre. Erdeinek nagyvadjai a szarvas, az őz és a vaddisznó. Gyakori a vadmacska, a róka. Megjelenik a nyest, a borz, a vidra, a menyét, a mókus, a pele, a cickány. Énekes madarakban gazdag ez a vidék. Sajnos ritka már a holló, az uhu, a vándor- és kerecsensólyom, de ölyvek, kányák kisebb testű baglyok nagy számban élnek. Jellegzetes madár a gólya. Hüllők közül megtalálható a vipera, a sikló és a zöld mezei gyík, kétéltűek közül pedig a foltos szalamandra, a tarajos gőte, valamint több békafaj. Nagy számban képviseltetik magukat az ízeltlábúak. Sátoraljaújhely város főbb statisztikai adatai 2006-ban A város közigazgatási területe: 73,45 km 2 A város távolsága a megyeszékhelytől közúton: 82 km (kb. 1 óra 10 perc)

8 Népesség száma: fő Önkormányzat címe; telefonszáma: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5; 47/ Polgármester neve: Regisztrált munkanélküliek száma: Szamosvölgyi Péter 733 férfi, 499 nő Aktív népesség száma: fő, ( állandó, 875 ideiglenes) Átlagkereset: kb. 70 eft. Állandó népesség kor szerinti megoszlása: 0-18 év: év: év: év: Intézményi ellátottság: Vasútállomás: 1 Autóbusz állomás 1 Távolsági autóbusz megálló: 4 Helyközi autóbusz megálló: 17 Üzemanyagtöltő: 3 Szálláshelyek: 24 Postahivatal: 5 Gyógyszertár: 4 Kórház, mentő, tűzoltóság, rendőrség: van Közintézmények Cím Telefonszám Erzsébet Kórház Mártírok út Mentőállomás Mártírok út , 104 Tűzoltóság Pataki út , 105 Rendőrség Kazinczy út , 107 Orvosi Rendelő Mártírok út

9 Bankok Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Pefőfi Sándor u. 3. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Széchenyi tér 13. Zempléni Takarékszövetkezet Széchenyi tér 8. Raiffeisen Bank Kossuth tér 8. Erste Bank Rt. Széchenyi tér 3. Bíróság, ügyészség: Kamarai kirendeltség: 2 Kistérségi iroda: Biztosító: 4 Áramszolgáltató és Gázszolgáltató kirendeltség: Bankfiók: 6 ATM (Bankjegykiadó automata fiók): 7 Vámszabad terület: 1 Óvoda: 6 Bölcsőde: 1 Általános iskola: 6 Középiskola: 4 Diákotthon: 4 Művelődési ház: 1 van van van Közüzemi ellátottság: Vezetékes ivóvíz: 96 % Csatorna: 98 % Szennyvíztisztítás: 98 % Hulladékkezelés: 90 % Telefon: 65 % Aszfaltozott út: 80 %

10 2004-es részletes adatok: Közvilágítási lámpák száma: db Villamos hálózat hossza: 136,9 km Vízvezeték hossza: 64,9 km Csatornarendszer hossza: 63,7 km Belterületi utak hossza: 52,1 km Szilárd burkolatú utak hossza: 45,6 km Kiépített járdák területe: m 2 Vállalkozói környezet: Rt.: 14 Kft.: 30 Bt.: 46 KHt.: 1 Egyéni vállalkozó: 663 Nagyobb gazdálkodó szervezetek: Cég megnevezése Foglalkoztatottak száma Termék, tevékenység Export % Rtw Szerviz Rt. 142 Ruházati- konfekció ipar 80 Certa Kft. 232 Öntödei-fémmegmunkálás 60 Norpan Kft. 115 Sütőipar Kontinentál Dohányipari Rt. 210 Dohányipar 70 Prec-Cast Kft. 900 Öntödei fémmegmunkálás 100

11 Tokaj Kereskedőház 50 Borkereskedelem, borforgalmazás 45 Helyi adók: Helyi adókedvezmények: iparűzési, idegenforgalmi, kommunális iparűzési (0,4% esetenként) Sátoraljaújhelyben és térségében az elmúlt években a 20 főnél kevesebbet foglalkoztató kisés középüzemek száma nőtt dinamikusan. II. fejezet: A településeken keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége, eredete 1 II/1. Éves keletkezett hulladék mennyiség Nem veszélyes hulladékok II/1. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék típusa Mennyisége 2006-ban (t) megjegyzés Települési szilárd hulladék (becsült) Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Települési szilárdhulladék 36 szelektíven kezelt része Települési szippantott folyékony 800 (becsült) hulladék Kommunális szennyvíziszap 510 Az Abaúj-Zempléni Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósíthatósági tanulmányában végzett felmérés alapján hasznosítható mennyiség Építési-bontási hulladék (becsült) Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Mezőgazdasági és élelmiszeripari n.a. nem veszélyes hulladék Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék (becsült) Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Összesen Fenti táblázatban csak az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladékok mennyisége szerepel. 1 A fejezetben szerepeltetett adatok tájékoztató jellegűek

12 Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok II/2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladékoktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Kiemelt hulladékáram Mennyiség (t/év) Akkumulátorok és szárazelemek 0,1 Elektromos és elektronikai hulladékok 0,06 Egészségügyi hulladékok 2,3 Állati eredetű hulladékok 0,15 Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik - Azbeszt - 24 Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Egyéb hulladék Csomagolási hulladékok összesen 33 Gumi 3 Egyéb hulladék 12 A hulladékkategória nagyságrendileg elkülönült elemei mind kalkulált adatokon alapulnak, így azok csak tájékoztató jellegűek. A veszélyes hulladékok adatai a település területén a települési hulladékból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra vonatkoznak. Az egyéb veszélyes hulladékokra csak önkormányzati felelősségi körben tartozóan (pl. gyógyszer, kórházi hulladék) szerepelnek adatok. Az Egyéb hulladék sorokban a településen keletkező a táblázatban föl nem sorolt, szelektíven gyűjtött hulladékokat kerületek megnevezésre (pl. biohulladék). Csomagolási hulladékok II/3 táblázat: A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Lakosságtól begyűjtött 2006-ban szelektíven gyűjtött Megjegyzés csomagolási hulladék típusa mennyiség (t) Papír, karton 10 Műanyag 1 Fém 4 Üveg 21 összesen 36 A begyűjtés hatásfokát növelni kell, mivel alig éri el a 2 kg/fő/év mennyiséget.

13 II/2. Felhalmozott hulladék Nem veszélyes hulladékok A város közigazgatási területén, üzemelő hulladéklerakó nem található. A Némahegyi felhagyott hulladéklerakó teljes körű rekultivációja a Koháziós Alap forrásaiból valósulhat meg, várhatóan legkésőbb 2010-ig. A Némahegyi lerakó tényleges bezárása november 22-i hatállyal megtörtént, a terület rekultivációig terjedő átmeneti konszolidációja december 15-ig befejeződik. A lerakó területén, a fenti időponttól kezdődően semmiféle formában nem helyezhető el hulladék. A rendelkezést megszegők ellen a Btk.-ban foglalt büntetőeljárás indul. Kiemelten kezelendő hulladékáramok Nincs értelmezhető nyilvántartás vagy adat arra vonatkozóan, hogy a Sátoraljaújhely Városban felhalmozott, különleges kezelést igénylő hulladékok lennének találhatóak a felülvizsgálat idején. Csomagolási hulladékok Az MN Közti Kft telephelyén nagyobb mennyiségű, bálázás céljából letárolt papíralapú csomagolási hulladék található. Pontos mennyisége nem ismert. II/3.A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A hulladékforgalom tekintetében gyakorlatilag egyik kategóriában sem léteznek nyilvántartáson alapuló ismeretek január 1-től a ZHK Kft pontos és naprakész nyilvántartási adatai állnak majd rendelkezésre, a települési szilárd, a szelektíven gyűjtött csomagolási és az építési-bontási hulladékok vonatkozásában. NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK II/4 táblázat: a város közigazgatási területéről kiszállított nem veszélyes hulladékok mennyisége ban Hulladék típusa Mennyisége (t) Megjegyzés Települési szilárd hulladék (becsült) Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Települési szilárdhulladék 36 szelektíven kezelt része Települési szippantott folyékony 0.0 hulladék Kommunális szennyvíziszap 0.0 Építési-bontási hulladék 100 (becsült) A némahegyi lerakó bezárása miatt 2006 december hónapban Bodrogkeresztúrba szállított mennyiség Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Mezőgazdasági és élelmiszeripari 0.0 nem veszélyes hulladék Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék (becsült) Pontos adatok 2007-től állnak majd rendelkezésre. Összesen 6.336

14 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A városban a felülvizsgálat idején még nincs olyan, a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező telephely, amely szervezetten és a környezet veszélyeztetését kizáró módon képes lenne biztosítani, elsősorban a lakosságnál keletkező és különleges kezelést igénylő hulladékok átmeneti tárolását. Ezen probléma hatékony megoldását a komplex hulladékgazdálkodási rendszer keretében Sátoraljaújhelyen felépülő hulladékudvar jelenti majd. A termelő szervezeteknél, az ipari vagy szolgáltató tevékenységből keletkező kiemelt hulladékáramok esetében a szervezett begyűjtés-szállítás rendszere már kialakult, erre a vonatkozó szigorú jogszabályok kötelezték a hulladékok termelőit. CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK II/5 táblázat: A városba be,- és kiszállított csomagolási hulladékok mennyisége 2006-ban Lakosságtól származó Beszállított mennyiség (t) Kiszállított mennyiség csomagolási hulladék típusa Papír, karton 0 10 Műanyag 0 1 Fém 0 4 Üveg 0 21 Összesen 36 Ipari üzemektől származó, Beszállított mennyiség (t) Kiszállított mennyiség szelektíven begyűjtött csomagolási hulladék típusa Papír, karton 0 62 Műanyag 0 2 Fém 0 34 Üveg 0 -- II/4. A terület éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra vagy ártalmatlanításra Nem veszélyes hulladékok II/6 táblázat, A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék típusa Hasznosítás Energetikai Lerakás Egyéb kezelés anyagában hasznosítás (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) % Települési szilárd hulladék Települési szilárdhulladék szelektíven kezelt része Települési szippantott folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladék Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

15 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék összesen Kezelési arányok a teljes hulladékmennyiséghez viszonyítva (%) Hasznosítás Energetikai Lerakás Egyéb kezelés Összesen anyagában hasznosítás 8,3 0,0 80,1 11,6 100,0 Sátoraljaújhely Város alapító tagja az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, mely társulás hivatott a térség szilárdhulladék gazdálkodási problémáinak megoldását jelentő fejlesztések megvalósítására. A koncepció a tervezési területen képződő hulladékok teljes mennyiségének kezelését és hasznosítását tartalmazza, elsősorban energetikai céllal. Az energetikai hasznosítást megelőző előkezelő technológiák hatására az összes vonatkozó hulladékgazdálkodási irányelv és kötelezettség teljesíthető lesz. Mindezek figyelembe vételével Sátoraljaújhely Város hulladékgazdálkodási tervezése nem önmagában álló, független folyamat, az minden szálon szorosan összefügg a vázolt koncepcióval. Ez annál is inkább hangsúlyos, mivel a szükséges források előteremtését önállóan a város nem képes biztosítani. KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK II/8. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) II/8 táblázat, Kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék típusa Hasznosítás Égetés/energetikai Lerakás Egyéb kezelés anyagában hasznosítás (t/év) % (t/év) % (t/év) % (t/év) % Akkumulátorok és 0,1 100 szárazelemek Elektronikai hulladékok 0, Egészségügyi hulladékok 2,3 100 Állati eredetű hulladékok 0, Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladékok Hulladékká vált gumiabroncs összesen 0,1 2,3 24,15 3,06 Kezelési arányok a teljes hulladékmennyiséghez viszonyítva (%) Hasznosítás Égetés/energetikai Lerakás Egyéb kezelés Összesen anyagában hasznosítás 0,3 7,8 81,6 10,3 100,0

16 III. fejezet: A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények III/1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat az önkormányzat jegyzője, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség látja el, az érintett szakhatóságok bevonásával. III/9 táblázat: a területre kiadott hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetek Engedélyes neve Székhelye Engedély tárgya Engedély száma Érvényességi ideje Zempléni ZHK 3910 Tokaj, Rákóczi út Települési / Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft 54. szilárdhulladék begyűjtés, szállítás, meghosszabbítható Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft Zemplén Vízmű Kft MN Közti Kft MENTO Környezetkultúra Kft AVE Miskolc Kft 3910 Tokaj, Rákóczi út Tokaj, Rákóczi út Sátoraljaújhely, Kazinczy F út Sátoraljaújhely, Dózsa György út , Bodrogkeresztúr, 0172/ Miskolc, József Attila út 65. előkezelés Építési-bontási hulladék előkezelés Települési folyékony hulladékszállítás Szennyvízkezelés Települési szilárdhulladék begyűjtés, szállítás Települési szilárdhulladék ártalmatlanítás Települési szilárdhulladék begyűjtés, szállítás, előkezelés, ártalmatlanítás / meghosszabbítható / meghosszabbítható / meghosszabbítható / meghosszabbítható / meghosszabbítható IV. fejezet: Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Sátoraljaújhely Város területén jelenleg nem található a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő települési szilárdhulladék kezelésére alkalmas telephely. A város korszerű és környezetkárosítást kizáró hulladékkezelési tevékenységéhez szükséges infrastruktúra kialakítása a térségi hulladékgazdálkodási rendszer keretében történik meg 2010-ig. Ennek folyamán átrakóállomás és hulladékudvar épül, illetve bővül a lakossági és ipari szelektív gyűjtés rendszere. Szelektív gyűjtés Sátoraljaújhely területén 30 db, négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget került kihelyezésre. A szigetek üzemeltetése a közszolgáltató feladata. A szigetekről begyűjtött hulladék november 1-től a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központba kerül, ahol további előkezelése megtörténik. A hasznosító szervezetekhez mindezek után, bálázva, tömörítve kerül elszállításra.

17 A város családi házas övezetében, 2200 háztartást érintően ládás rendszerű szelektív gyűjtés üzemel. A hulladék begyűjtését, járatrend szerint, a közszolgáltató végzi, a hulladék előkezelése és hasznosítónak történő átadása az előzőekben leírtak szerint folyik. V. fejezet: A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V/1. Hulladékok gyűjtése és szállítása Ipari nem veszélyes hulladékok: 3 szervezet (ZHK Kft, MN Közti Kft, Szorgos MÉH Bt.) foglakozik ezen hulladékok begyűjtésével ban a begyűjtött mennyiség cca tonna volt. Települési szilárd hulladék: november 1-től a kijelölt közszolgáltató a ZHK Kft. A társaság, hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben, 2006 év végén az alábbi eszközöket üzemelteti: 13 db tömörítő felépítményes hulladékszállító tgk. 4 db konténerszállító tgk. 2 db speciális görgőskonténer szállító tgk. 5 db platós tgk. 3 db rakodógép 2 db kompaktor Települési folyékony hulladék: A város csatornázottsága csaknem teljes, 98 %. A folyékony hulladék kezelése a város szennyvíztisztító telepén történik. Üzemeltetője a Zemplén Vízmű Kft. Kommunális szennyvíziszap: A jelenlegi adatok alapján a Zemplén Vízmű Kft szennyvíztisztító telephelyén képződő iszapok teljes egészében komposztálásra, majd ezt követően mezőgazdasági hasznosításra kerülnek. Veszélyes hulladék: A településen veszélyes hulladékok begyűjtésére kialakított gyűjtési körzetek nincsenek. A lakosság által termelt veszélyes hulladékok szervezett kezelése a komplex hulladékgazdálkodási rendszer keretében megépülő hulladékudvarban történik majd. Akkumulátorok: A felülvizsgálat idején nincs szervezett visszavétel Egészségügyi hulladékok: Az egészségügyi hulladékok begyűjtését és szállítását a Borsodkomm végzi. Állati eredetű hulladékok: Az állati eredetű veszélyes hulladékok kezelésére a SZATEV Rt vehető igénybe, illetve a háztartási kis és haszonállatok elföldelése 50 kg súlyhatárig telken belül megoldható. Csomagolási hulladékok: A közszolgáltató, az Öko-Pannon Kht koordináló szervezetével együttműködve üzemelteti a csomagolási hulladékok begyűjtésének, értékesítésének rendszerét. Kezelési kapacitások bemutatása NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK Ipari nem veszélyes hulladékok: Fém hulladékok gyűjtésével a Szorgos MÉH Bt. foglalkozik. Kapacitási kihasználtságuk megfelelő, bővítést nem terveznek. Üveg-, textil- és papírhulladék feldolgozása a településen nem történik. Hulladékgazdálkodási szempontból a legnagyobb hangsúlyt a felhalmozott hulladékok

18 feldolgozhatóságának feltérképezésére, kutatására, valamint a hasznosítás célú felhasználás közgazdasági feltételeinek megteremtésére kell helyezni. Települési szilárd hulladék: A települési szilárd hulladék kezelési módja 2006 végén 80 %-ban a végleges lerakással történő ártalmatlanítás. A lakossági és egyéb szelektív gyűjtés és az ezt követő újrahasznosítás az összes keletkező hulladék mennyiséghez viszonyítva még mindig elenyésző. A település szilárd hulladéka, ideértve az építési-bontási hulladékokat is, a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központba kerül. Települési folyékony hulladék: A Zemplén Vízmű Kft adatai alapján a szippantott szennyvíz illegális elhelyezése nem jellemző. A csatornázottság 98 %-os, a közüzemi szennyvizek befogadója a térségi szennyvíztisztító. Kommunális szennyvíziszap: A csatornázás előrehaladásával, illetve az egyre nagyobb hatékonyságú szennyvízkezeléssel az évente keletkező kommunális szennyvíziszap mennyiségének növekedése várható. A térségben keletkező szennyvíziszap döntő hányadának kezelését biogáz erőmű végzi majd 2010-től. Ezt követően jelentős mezőgazdasági célú hasznosítás a szigorítások miatt nem tervezett. Építési-bontási hulladék: A rendelkezésre álló adatok alapján évi cca tonna építési-bontási eredetű hulladék keletkezik a városban. Ezen hulladékok fogadására a térségben egyedül a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központ alkalmas, ahol az inert hulladékok hasznosítást megelőző feldolgozása folyik. Akkumulátorok, elemek: A településen üzemi méretű akkumulátorhulladék-kezelés nem történik. Elektronikai hulladékok: A településen szervezett elektronikai hulladék-kezelés nem történik. Egészségügyi hulladékok: A településen a nyilvántartások szerint keletkező 2,3 tonna egészségügyi veszélyes hulladék a Borsodkomm Kft. üzemében kerül elégetésre. Állati eredetű hulladékok: Az állati eredetű veszélyes hulladékok kezelésére a SZATEV Rt vehető igénybe, illetve a háztartási kis és haszonállatok elföldelése 50 kg súlyhatárig telken belül megoldható. Csomagolási hulladékok: A közszolgáltató, az Öko-Pannon Kht koordináló szervezetével együttműködve üzemelteti a csomagolási hulladékok begyűjtésének, értékesítésének rendszerét. A begyűjtött hulladékok a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központba kerülnek, ahol szükség szerint utóválogatáson mennek keresztül, majd ezt követően egységrakományba rendezik azokat. A hasznosító szervezethez a közszolgáltató szállítja el az előkezelt hulladékot. Átvevők: Papír, Műanyag: Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht. Üveg: Avermann-Holvex Kft Fém: a piaci viszonyoknak megfelelően, változó A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése novemberében az Önkormányzat a városi szeméttelep bezárást írta elő a korábbi szolgáltatónak július 1-től, ennek ellenére a lerakó, döntően a nem megfelelő felügyelet miatt, illegálisan tovább üzemelt. A tényleges, műszaki beavatkozással történő lezárásra november végén került sor. Ennek során megtörtént a lerakó területén kívül, rendezetlenül felhalmozott hulladék depóniatérbe történő beszállítása, zárógát kialakítása, a depónia felületének rendezése, a szomszédos területeken szétszóródott hulladék összegyűjtése, a terület őrzésének megszervezése. Tekintettel az igényekre, a lerakó területén, az átrakóállomás, illetve a hulladékudvar megépítéséig terjedő átmeneti időszakra, konténerparkot telepít a közszolgáltató től, díj ellenében, ide szállítható be a város területéről inert, valamint zöldhulladék. A konténerek rendszeres ürítését és cseréjét a közszolgáltató végzi majd. A Némahegyi lerakó végleges rekultivációjára a térségi hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának részeként kerül majd sor 2010-ig. A településen egyéb illegális hulladéklerakó nincs. Legfontosabb feladatok csoportosítsa:

19 : Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer koncepciójának végrehajtása az önkormányzati társuláshoz csatlakozott településekkel közösen. Településtisztasági akciók szervezése a közszolgáltatóval együttműködésben Szervezett, magas színvonalú hulladék és szennyvízkezelés fenntartása, motiváló elemekkel és szükség szerint büntető szankciókkal. Folyamatos lakossági szemléletformáló tevékenység, elsősorban az iskolák és a fiatalabb generáció bevonásával.

20 V/2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők A MÁSODNYERSANYAG VISSZANYERÉSE ÉS A HASZNOSÍTÁS TERVEZETT ARÁNYA A TERVEZÉSI TERÜLETEN, EGY KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER RÉSZEKÉNT: Sátoraljaújhely Városa alapító tagja az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. A társulás elfogadott fejlesztési koncepcióval rendelkezik, melynek alapdokumentuma a 2005 végén készült és 2006-ban pontosított Megvalósíthatósági Tanulmány. A koncepció egy olyan térségi hulladékgazdálkodási rendszer tervezete, amely korszerű, hosszú távon fenntartható megoldást kíván nyújtani a tervezési térség települései számára. Ennek szellemében a tervezési területen átrakóállomások rendszerének kialakítását vázolja, a fajlagos szállítási költségek optimalizálásához, párhuzamosan az alkalmazott géppark számának, kapacitásának további jelentős növelésével, hulladékudvarok létesítésével. A célok elérésének hátterét a bodrogkeresztúri lerakó több tíz éves szabad kapacitása adja, mely kapacitás kihasználásához a lerakó további ütemezett bővítése és fejlesztése szükséges. A korszerű hulladékkezelés és a hasznosítható anyagok kinyerésének igénye indokolja egy, hulladékválogató technológiával összekötött mechanikai-biológiai kezelő üzem létesítését a bodrogkeresztúri lerakó területén. Ennek célja kettős, egyrészt hasznosítható alapanyag biztosítható, másrészt teljesíthetőek a hulladéklerakásra vonatkozó előkezelési követelmények. Az MBH üzemből kikerülő energetikai hasznosításra alkalmas frakciók, kiegészítve a területen jelentős mennyiségben képződő egyéb biomasszával (mezőgazdasági termelés hulladékai, szennyvízkezelés hulladékai, cukorgyártási hulladékok, szőlészet,- borászat hulladékai stb.) megalapozzák egy kapcsolt villamos energia termelő és hő hasznosító biomassza erőmű létesítését. A rendszer fontos elemeként, elsősorban az eszközpark üzemanyagigényének biztosításához létesítésre tervezett egy plasztik-dízel üzem is, mely technológia önmagában is újszerű, a rendszerbe tagolva pedig növeli annak hatékonyságát és komplexitását. Az MBH-ból és a biomassza erőműből szükségszerűen képződő komposzt, illetve komposztálható anyagok felhasználására az egyetlen gazdaságos és ésszerű alternatíva a terület erre alkalmas termőföldjeinek energianövény termelési célú talajerő-utánpótlása. A rendszer saját energiaültetvényeiről kikerülő biomassza részben a saját erőmű részére, részben a közeli hőerőművek számára jelenthet alapanyagforrást és egyszerre biztosíthatja a biomassza erőmű kiegyensúlyozott működését is. Természetesen mindezek mellett a projekt részeként tovább folytatódna a lakossági szelektív gyűjtés bővítése és a tudatformálás is. A tervezési terület nagysága miatt a projekt költségvetésének hangsúlyos eleme a felhagyott lerakók rekultivációja. Az érintett önkormányzatok jelentős részének területén található ilyen lerakó, ezért kifejezett önkormányzati és lakossági igény ezen lerakók sorsának környezetvédelmi szempontból kielégítő és végleges rendezése. Azon túl, hogy az ország és benne a régió környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlen a komplex hulladékgazdálkodás és környezettudatos szemlélet bevezetése, elterjesztése, nem elhanyagolható tény a terület országos átlagtól messze elmaradó fejlettsége, a foglalkoztatás rendkívül rossz helyzete. Komoly foglalkoztatást indukáló iparágak hiányában a térségnek kitörési pontot jelenthet a korszerű hulladékgazdálkodási szolgáltatás és termelés bevezetése, a kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységek megerősítésével párhuzamosan. A projekt megvalósulása folytonosságot és biztonságot jelenthet azon mezőgazdasági termelőknek is, amelyek a térségben jelenleg maghatározó cukorgyártás bizonytalan jövője miatt tevékenységük befejezését tervezik. A projekt megvalósulása esetén a cukorgyártási iparág termelési hulladéka hasznosítható, a cukorgyártás esetleges megszűnése esetén viszont, az addig cukorrépa termelésre használt földek a rendszer alapanyag ellátására állíthatóak át. Mindez a térség hosszú távú foglakoztatási helyzetében már jelentős javulást eredményezhet, hiszen az üzemeltetéshez szükséges jelentős munkaerő igényen túl, a kapcsolódó tevékenységek fennmaradása a foglakoztatásra és jövedelemtermelő képességre kedvezően hat.

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi gazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER Megbízó: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Megbízott:

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben