PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága"

Átírás

1 BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI FELTÉTELE, INTÉZMÉNYI ADATOK Intézményi jelen többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink Céljaink Az intézményünkben folyó nevelő oktató munka feladatai Eszközök, eljárások, módszerek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés célja Az értelem kiműveléséhez kapcsolódó motívumok A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egyes területek közösségfejlesztő feladatai A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink Az egyes tanárok segítő tevékenységei A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tevékenység jellemzői A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás lehetőségei Egyéb lehetőségek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tevékenység irányultsága Intézményi feladatok, lehetőségek a gyermek- és ifjúságvédelem területén Az intézményvezető feladata

3 A pedagógusok feladatai A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Elvek Képesség-kibontakoztató felkészítés Felzárkóztató program A szülő, a tanuló, az iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az együttműködés alapja Az együttműködés formái Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Iskolai egészségnevelési program Bevezetés Alapfogalmak Egészségfejlesztési stratégiánk Az egészségnevelés céljai Az iskolai egészségnevelés területei Az egészségnevelés feladatai Baleset- megelőzési program A mindennapi testedzés feladatainak végrehajtása Iskolai környezeti nevelési program Alapok Helyzetkép Alapelvek Célok Feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Taneszközök Kommunikáció Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés

4 Továbbképzések Ökoiskola A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, tevékenységek Kapcsolatrendszer, hagyományok Kapcsolatrendszer Hagyományok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke ÓRATERVEK A iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái A beszámoltatás, számonkérés elvei, formái, követelményei A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Moduláris oktatásban a modulok értékelése, minősítése, beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Kémia Biológia Földrajz Informatika Testnevelés Belügyi rendészeti ismeretek

5 Utazás és turizmus Mezőgazdasági alapismeretek érettségi vizsga általános követelményei A mozgókép- és médiaismeret érettségi vizsga általános követelményei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók fizikai állapotának méréséhez felhasznált módszerek A könnyített és gyógytestnevelésre utaltak foglalkoztatásának megszervezése A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SPECIÁLIS PROGRAMOK Óvodai nevelési program A sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulók általános iskolájának nevelési programja A tanulásban akadályozottak (enyhe értelmi fogyatékos tanulók) speciális szakiskolája évfolyam nevelési programja Speciális szakiskola szakképzési programja évfolyam A szakképzést előkészítő (HHR) évfolyam pedagógiai koncepciója Az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájának nevelési programja és a készségfejlesztő speciális szakiskola nevelési programja TANÓRAI TANTÁRGYI TANTERVEK, AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TANTERVEI LEGITIMÁCIÓ ZÁRADÉK

6 1. BEVEZETÉS Mottó: Mutasd meg, és én talán emlékszem rá. Magyarázd meg, és én megjegyzem. Csináltasd meg velem, és én tudom. (Confucius) Az Országgyűlés által többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ai rendelkeznek a pedagógiai program készítéséről, annak tartalmáról. A Nemzeti Alaptanterv, a Szakképzési Törvény, az OKJ és a Kerettanterv változásai szintén kötelezettségeket rónak a közoktatási intézményekre, a munka irányításának dokumentálására. E kötelezettségek alapján készítette el intézményük alkalmazotti közössége az iskola Pedagógiai Programját. A hazai közoktatás évek óta rendkívüli kihívások elé állítja vezetőit, pedagógusait, intézményeit. Ezek közül egyik a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az új OKJ bevezetése és ennek kapcsán a tantestületeknek az iskolai oktató-nevelő munka jövőjét meghatározó feladat az iskola pedagógiai programjának elkészítése, újragondolása, felülvizsgálata. Mindez igen átgondolt, megalapozott, felelősségteljes gondolkodást, munkát igényel, hiszen jövőnk a tét. Fenntartónk anyagi pozícióját, oktatásirányítási szándékát, valamint a csökkenő gyermeklétszám tényét mindenképpen figyelembe kell venni az oktatás jövőjének alakításában. Nem szabad figyelmen kívül hagyni viszont, hogy a gyermekek beiskoláztatása egyre jobban létkérdés minden szülő számára, hiszen a mai nemzedéknek egy bonyolult, a mainál valószínűleg még bizonytalanabb munkaerőpiacon kell megtalálniuk a létfenntartásuk és önmegvalósítsuk lehetőségeit és módját. Az elbizonytalanodás jelensége, az értékválság, a tudás leértékelődése társadalmi tünet, nehéz feladat elé állítja az oktatás folyamatában résztvevőket. A nehézségek ellenére hisszük, hogy az ésszerűség a gyermek, a felnövekvő generáció érdekeit állítja a feladatok fókuszába, erősítve a gondolatot, miszerint a megszerzett tudás hatalom, a megszerzett tudás öröm. Tudjuk, hogy a gyermekek iránt érzett felelősség, a tudásba, a tudást közvetítő pedagógusba vetett hit, a szülők támogató segítsége és a fenntartó iskolabarát magatartása lehet a garanciája egy pedagógiailag átgondolt, a szülők által is támogatott program megvalósításának. Programunk egyik alapjaként meghatározó szempontokat ad a Békés Megyei Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terv. Ebből a tervből néhány alapgondolat: A osztályokat szakmailag és gazdaságilag célszerű a szakképző intézményekben működtetni, hiszen itt a feltételek jórészt adottak. Békés megyében nő a gimnáziumba és a szakközépiskolába lépők száma. Ez azt jelenti, hogy az érettségit adó képzésben résztvevők száma jelentősen nő a osztályos képzést folytatókkal szemben. Számottevően nő tehát a középiskolai beiskolázás aránya. A szakmai, gazdasági, munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás társadalmi igényeinek kielégítése fontos szempont. Ez feltételezi a nehezen konkretizálhatósá-

7 got, tehát az innovációs lehetőséget is, amely változtatás a programban is jelentkezhet a következő években. A szakképzés távlataival a mezőgazdaság jövőbeli lehetőségeit, fejlődési irányait is figyelembe kell venni, pl. az általános, univerzális mezőgazdászképzést, az érettségi utáni szakmai felsőfokú akkreditált szakképzést. Azokban az iskolákban, ahol személyi, tárgyi feltételek adottak, folytatni technikus képzéssel a szakma magasabb szintű elsajátítását. A osztályban illetve a szakközépiskola és gimnázium 9-12., évfolyamain a közismereti képzésben kiemelten kell kezelni az informatikai és idegen nyelvi oktatást. További alapelvek: Az oktatás feltételeinek fejlesztésével intézményünk arra törekszik, hogy minőségi munkát végezzen. Ezt csoportbontással kívánjuk elérni, feltehetően erre a demográfiai mélyhullám következtében lesz is lehetőség. Biztosítani kívánjuk az általános műveltség megszerzésén kívül a felsőoktatásba való bekapcsolódás lehetőségét, az érettségire épülő szakmai képzést, ill. a piacképes tudást, a munkaerő-piacon való esélyegyenlőséget (pl. jogosítvány szerzése, számítógép kezelői vizsga, személy- és vagyonőri vizsgára előkészítés, idegenforgalmi ismeretek). Ez állandó fejlődést, változást fog jelenteni, amely a pedagógiai programunk módosítását tételei fel a munkaerő-piaci és képzési igényeknek megfelelően, valamint az ismeretek gyakorlati alkalmazásának érdekében. A módosulását, illetve a pedagógiai program kiegészítését jelenti a tavalyi tantervek folyamatos kidolgozása is. Az MKM minden segítséget megadott az általános iskoláknak a kidolgozott helyi tantervekkel, viszont a középiskolák, különösen a gimnáziumok kevés segítséget kaptak a központi adaptálható tanterveket illetően. Ez vonatkozik a szakmai központi programok hiányára, késésére is. Reméljük, ezek pótlásra kerülnek, s ennek megfelelően fokozatosan beillesztjük ezeket programunkba. Feladatainkat csak akkor tudjuk elérni, ha dolgozóink megértik és elfogadják az intézmény előtt álló feladatokat, és mindent megtesznek azért, hogy a pedagógiai munka a lehető legnagyobb hatékonyságú legyen. Ez a pedagógusok részéről nem passzív végrehajtást, hanem az iskola stratégiai céljainak elérése érdekében végzett aktív kezdeményező tevékenységet jelent, amelyben kiemelkedő szerepet kap: az oktatáspolitika céljainak ismerete és figyelemmel kísérése. a szakszerűség, a gondos tervezői és értékelő tevékenység, a tovább képezhetőségre és az átképezhetőségre való hajlandóság, az innovatív készség, a jobb, a hatékonyabb módszer alkalmazása és elismerése, a csoportmunka. A hatékonyság biztosítása és javítása érdekében lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a tantárgyfelosztásnál az eddigieknél sokkal jobban vegyük figyelembe a pedagógus szakmai tevékenységét, hozzáértését, iskolai végzettségét, illetve annak szintjét, valamint az iskola elfogadott céljaihoz való hozzáállását. 7

8 A program 2012-ig ad tájékoztatást, tervet elképzeléseinkről, s mindenkinek szól, aki iskolánkkal kapcsolatban áll: diáknak, szülőnek, tanárnak, fenntartónak, külső személynek egyaránt. Intézményünk ápolt, gondozott környezetben, egy jó diák és tanári közösséggel, a tanuláshoz nyújtott megfelelő feltételekkel minden meg fog tenni a program megvalósítása érdekében. Folyamatosan tájékoztatni akarjuk a program felhasználóit : diákot, szülőt egyaránt a nálunk folyó következetes, színvonalas oktató-nevelő munkáról, s ehhez kérjük a bizalmukat és érdeklődésüket az elkövetkező esztendők során is. Módosulások lehetnek a jövőben a programot illetően. Hisszük és valljuk, hogy a hagyományok mellett alkalmasnak kell lennünk az új befogadására, változtatására is, ha arra szükség lesz. 8

9 2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI FELTÉTELE, INTÉZMÉNYI ADATOK 2.1. Intézményi jelen többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Mint oktatási, nevelési intézménynek nálunk is egyre nagyobb problémát okoz az egész magyar társdalomban megfigyelhető értékrendi, erkölcsi változások, amikor a tudás, a becsület, a tisztességes munka egyre inkább a háttérbe szorul. Ez hat diákjaink gondolkodására is. A feladatok egyre inkább növekedtek, a társadalmi elvárás is egyre inkább nagyobb az iskolával szemben, a családi nevelést is segítenünk kell, holott ennek fordítva kellene lennie. Általános irányelvek, szempontok A nevelési és pedagógiai program felülvizsgálata során az előző pedagógiai programjainkat áttekintettük, és a szükséges változtatásokat amelyek törvényi vagy intézményi szervezési okokból adódtak végrehajtottuk. Különösen figyelembe vettük: a többször módosított évi LXXIX. törvényt a közoktatásról, a NAT-tal kapcsolatos rendeleteket, 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet, amely június 30-ig írja elő a helyi tanterv teljes körű felülvizsgálatát, 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 2. sz. melléklet (emelt és középszintű érettségi), 71/2003. (V. 27.) kormányrendelet és 25/2003. (X. 26.) rendelet (az érettségi vizsga részletes követelményei), 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 29.) OM rendelet módosításáról, szakképzési törvényt, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet, Békés Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervét ( ) Milyen legyen intézményünk a jelenlegi nehéz viszonyok közepette? Erre a kérdésre nehéz választ adni. Pedagógiai programunk is segít a válaszadásban, de nem biztos, hogy mindent megold. Az oktatásban teljesítenünk kell a szakképző intézettel, a gimnáziummal szembeni elvárásokat, a biztos, bárhol, bármikor felhasználható alapműveltséget, ismereteket, amelyben a NAT követelményei is segítenek. Szeretnénk, ha a nálunk tanulók elérhetnék céljaikat, a munkába állás lehetőségét, a továbbtanulást. Ezeket az igényeket megfelelően felkészült, gyermekszerető, tanítani akaró tanárokkal, és többre vágyó, tanulni vágyó, tehetséggel rendelkező, viselkedni is akaró diákokkal szeretnénk kielégíteni. Ez csak a hozzánk jelentkezők és a kollégák közös munkájával, akaratával érhető el. Nem csak alkotni, de nevelni is akarjuk a szülők által ránk bízott tanulókat. Ez csak közös erőfeszítéssel érhető el. Az a célunk, hogy jól érezzék magukat diákjaink az alma mater- 9

10 ben, s ne csak a tanulás jelentse számukra az ittlétet. Programokat, hagyományápoló rendezvényeket is akarunk, amelyekbe bekapcsolódva, szervezésüket segítve, a saját értékeiket is felfedezhetik neveltjeink. Valljuk, hogy minden emberben van tehetség, csak munka és türelem kell ahhoz, hogy felszínre kerüljön. Egy jó iskolai diákközösséget akarunk, amelynek minden tagja büszke arra, hogy nálunk tölthetett néhány esztendőt fiatal éveiből, amelyek a legszebbek és legtevékenyebbek. Nehéz ma diáknak, tanárnak egyaránt. De együttműködve a közös célok eléréséért, együttegymásért, nagy és hasznos dolgokat lehet létrehozni. Azért fáradozunk az elkövetkező években, hogy a világban tapasztalható nehézségek ellenére sikeres legyen munkánk, legyen velünk elégedett diák és szülő egyaránt. 10

11 3. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A jövő nem egy hely, amerre haladunk, azt mi hozzuk létre. Az ösvényeket nem találjuk, hanem megépítjük magunknak. (norvég közmondás) 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink A közoktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka elsődleges alapelveit a közoktatási törvény ai határozzák meg. Pedagógiai koncepciónknak, iskola- és nevelésfilozófiánknak az alapja és mozgatórugója a gyermek, hiszen iskolánkban minden őérte történik. A folyamat aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban a tudásgyarapítással, a személyiségformálás lehetőségeinek gazdagításával. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az iskolahasználók köre: a tanulók, a szülők és a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, közmegelégedéssel élnek és dolgoznak együtt. Erkölcsi értékrendünknek megfelelően olyan iskolai belső világot hozunk létre és tartunk fenn, amely gyermek- és emberközpontú, amely egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére, tiszteletére épül. Az intézményben folyó oktatás nyelve magyar. Ennek érdekében az alábbi alapelveket kívánjuk kiemelten érvényesíteni: A társadalmi igény és az egyéni érdek összhangjának elve: intézményünk, alapozva a múlt értékeire és képviselve a jelenlegi társadalmi értékrendet a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásával és fejlesztésével arra törekszik, hogy társadalmi eligazodásukat, boldogulásukat, mint alapvető emberi érdekeket segítse. Feladatunk, olyan tanulmányok felé irányítani figyelmüket, ahol önmaguk és a társadalom számára hasznos, tartalmas életet tudnak élni. Igyekszünk olyan élethelyzeteket teremteni, ahol a kisgyermek, a serdülő és a fiatal ember egyaránt megtalálja a neki megfelelő alternatívákat, ahol szakemberek segítségével a hétköznapok során alakul ki minden gyerek, tanuló saját sikeres élete. A szabad mozgás elve: azon tanulóink, akik szakiskolai tagozaton szakmai vizsgát tettek, és szeretnének érettségit szerezni, a békési oktatási egységben a szakközépiskola 11. évfolyamán, a dévaványai oktatási egységünkben pedig a 10. évfolyam gimnáziumi osztályában folytathatják tanulmányaikat, tekintve, hogy két idegen nyelvet kell tanulniuk. Az értékek tiszteletének elve: világnézetileg és politikailag semlegesen törekszünk az örök emberi, erkölcsi értékek ápolására, megbecsülésére: személyes, tanári példaadással, mintaértékkel. Tanulóink személyiségét tiszteletben tartva kívánjuk fejleszteni értékrendszerüket. Nyitottak vagyunk az újonnan keletkezett társadalmi értékekre. A természeti és társadalmi értékek közvetítésével előítélet-mentesen kívánunk nevelni az emberek tiszteletére, szeretetére, a másság elfogadására. Az intézményi munkában, életben elvetjük a negatív diszkriminációt. Az egyének jogainak gyakorlása és érdekeinek érvényesítése nem korlátozhat másokat jogaik gyakorlásában és érdekeik érvényesítésében. 11

12 Az együttműködés elve: Intézményünk minden dolgozója, beiskolázott tanulója és az iskola szülői közössége együttműködik egymással, tiszteletben tartva nemzeti és helyi hagyományainkat nemzeti hovatartozásunkra és európaiságunkra támaszkodva. A programban megfogalmazott valamennyi színtéren és módon törekszünk az intézményhasználókkal a folyamatos kapcsolattartásra. A tanár-diák közvetlen mindennapos kapcsolatában elsősorban a személyességre törekszünk, elkerülendő a sablonosságot, általánosítást. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a nevelői hatások egy irány felé közelítsenek, de elismerjük az egyéniségeket. Igyekszünk megértetni, hogy minden tudást csak munkával lehet megszerezni, ebben társa a tanulónak a pedagógus. Az intézményhasználók igényeit támogató környezet kialakításának elve: intézményünkben érezze jól magát a gyermek, a diák, a tanár, a dolgozó, s a hozzánk bejövő szülő, vagy bárki, tehát jó intézményi légkör legyen, munkáját szerető tanárokkal, s tanulni akaró diákokkal, mivel ez közös életünk, munkánk helyszíne együtt egymásért jelszóval. Intézményünkben olyan légkört kívánunk kialakítani, ahol az alkalmazottak és a gyermekek, tanulók egyaránt jól érzik magukat, ahol természetes a jóindulat, segítségadás a tanulmányi munka és az élet adta egyéb problémahelyzetek megoldásában. A személyre szabott oktatás-nevelés elve: következetes, egységes, hiteles, szakmailag és pedagógiailag is igényes nevelői munkával minden tanulónkat életkori sajátosságainak, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban, tehetséggondozásban, illetve felzárkóztatásban részesítjük. Munkánkban fontos szerepet szánunk az emberi ismeretszerzés folyamatának módszeres elsajátíttatására. Társadalmilag szükséges és egyénileg lehetséges képességek intenzív és differenciált fejlesztésére törekszünk. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódot, a folyamatos sikerélmény biztosítását, a gyermekek, tanulók teljes személyiségének fejlesztését, melyet elsődlegesen a közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül élményszerű oktató-nevelő munkával kívánunk biztosítani. Hisszük, hogy a ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók optimálisan fejleszthetők pedagógusaink egymást kiegészítő, segítő nevelőmunkája által. Munkánkat a humanitás, az empátia, az elfogadás és a türelem hatja át. Segít bennünket a tanítványok iránt kialakult szeretet, az elkötelezettség és elszántság. Intézményünk tevékenysége során a különleges sérülékenység figyelembe vételével igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyatékosságok következményeit enyhítse és a károsodottakat a lehető legjobb életminőséghez juttassa. A személyiségsérülést mérséklő, korrigáló, pozitív érzelmi légkör kialakítására törekszünk a személyes kapcsolatok elmélyítése által is, hogy fiataljainkat felkészítsük az állapotuknak, fejlettségüknek megfelelő vagy irányított, támogatott életútra, a társadalomba való beilleszkedésre vagy visszatérésre a családba, ha az a visszafogadásra alkalmas Céljaink Céljaink tekintetében legalapvetőbb szempontok: fokozatosság egymásra épülés az életkori sajátosságok figyelembe vétele az egyéni képezhetőség figyelembe vétele Ennek megfelelően céljaink: 1. Az országos mérési eredmények értékelése, javítása 12

13 Sikerkritériumok: A kompetenciamérések eredményeinek értékelése Javító, fejlesztő tevékenységek meghatározása 2. Az intézmény fejlessze partneri kapcsolatait, rendszeresen mérje a partneri elégedettséget, működése legyen összhangban a fenntartói és partneri elvárásokkal. Sikerkritérium Partneri elégedettség CÉLSPECIFIKUMOK ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS, OKTATÁS A habilitációs, rehabilitációs tevékenység hatékony alkalmazása. Egyéni és kiscsoportos formában differenciált, a szükségletekhez igazodó fejlesztés biztosítása. Terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási zavart mutató tanulókat (korlátaikhoz mérten) hatékonyan fejlesszük. GIMNÁZIUMI NEVELÉS, OKTATÁS Az egyes diszciplínák koherenciájának megteremtésével elmélyíteni és kiterjeszteni a tanulók általános műveltségét olyan mértékben, hogy lehetőség szerint bekapcsolódhassanak a felsőfokú tanulmányokba, illetve képességeiknek, eredményeiknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelően tanulhassanak tovább. Képessé tegyük a közoktatási rendszerből kilépő diákjainkat arra, hogy helyt tudjanak állni a folyamatosan változó világban. SZAKKÉPZÉS Az egyéni szocializáció minél teljesebb megteremtése. A tanulási kudarcok mértékének csökkentése, hogy biztosítsuk az iskola eredményes elvégzését. Tanulóink segítése abban, hogy alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területen a folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a munkaerő-piac elvárásainak teljesítésére. Olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat, szeretik szakmájukat. A készségfejlesztő speciális szakiskolában olyan praktikus ismeretek nyújtása, melyek elősegítik a fiatalok mindennapi életben való boldogulását, önálló életvezetésüket, a társadalomba való beilleszkedésüket. 13

14 FELNŐTTKÉPZÉS A piaci igények folyamatos elemzésével, értékelésével, az intézmény tárgyi és személyi feltételeinek függvényében érettségi, vagy második, további szakképesítés megszerzése lehetőségének biztosítása. A mestervizsga lehetőségének megteremtése. A hallgatók felkészítése a kor követelményeiből adódó ismeretek, kompetenciák fejlesztésére. KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI NEVELÉS A bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. Fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevételével az életkorukhoz, egészségi és mentális állapotukhoz mért speciális ellátást, segítségnyújtás. Személyes gondoskodással a kikerülő fiatalok habilitációja, rehabilitációja. A szülőkkel, nevelőszülőkkel folytatott intenzív munka révén az eredményes szocializáció biztosítása Az intézményünkben folyó nevelő oktató munka feladatai Feladatainkat szakfeladatonként határoztuk meg, melynek részletes kifejtése az adott intézményegység programjában található. 1 Középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók nevelése-oktatása A fejlesztő munka 8 évfolyamon folyik az általános iskolában. Célunk, hogy tanulóink be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és minél kevesebb segítséget igényeljenek az életvezetésükben. Arra törekszünk, hogy tanulóinkat saját képességeik maximumára juttassuk. Ennek érdekében kiemelt feladatunknak tartjuk a következő területek fejlesztését: kognitív funkciók fejlesztése pszichikus funkciók fejlesztése tájékozódó képességek fejlesztése az önkiszolgálás, önállóság fejlesztése magatartási, viselkedési szokások kialakítása kommunikációs képesség fejlesztése Enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók neveléseoktatása habilitációs-rehabilitációs foglakozások tartása egyéni fejlesztési terv alapján a sajátos nevelési igényeikből eredő hátrányok csökkentése a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására az eszköztudás fejlesztése, felzárkóztatása 1 Mellékletben 14

15 tanulási technikák elsajátíttatása szociális képességek fejlesztése, mely az önálló életvezetésre irányul a pszichikai, fiziológiai, szociális eredetű funkciózavarok javítása, pótlása, fejlesztése az egyének között mutatkozó különbségek csökkentése, az egyén önmagához is mért fejlődésének elősegítése A gimnáziumi nevelés-oktatás feladatai a tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek révén elsajátítható tudást közvetítsen, fejlessze tovább a kommunikációs és tanulási képességeket, folyamatosan neveljen az anyanyelv igényes használatára, a természeti és az épített környezet védelmére, az egészséges életmód értékeinek elfogadására, a fenntartható fejlődés és a fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal készítse fel a tanulókat arra, hogy a tudás a stabil értékek mellett mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, neveljen együttműködésre, kooperációra, fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket (önismeret, önbizalom, alkalmazkodóképesség, kudarctűrés) törekedjen az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására, kapcsolódjon össze a diszciplináris tudás közvetítése az alkalmazás lehetőségeinek megismertetésével, tegye képessé a tanulókat információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs korban való eligazodásra, követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló véleményalkotásra, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre, a képzési folyamatban vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, az életkorhoz és az egyéni érettséghez igazodva optimalizálja terhelésüket, törekedjék a személyre szóló fejlesztésre, támaszkodjék a tanulók érzelmi intelligenciájára, képzeletére, számítson kreativitásukra, illetve tudatosan is mozdítsa elő mindezek fejlesztését, alakítsa ki a felelős társadalmi magatartást, készítsen fel az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára, azaz a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítására, részesítse előnyben azokat a tanulási formákat, amelyekben meghatározó a kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony együttműködés, valamint a saját munkájáért, cselekedetéért érzett felelősség, tudatosuljon a tanulókban a magyar társadalom demokratikus létmódja, az európai integrációs folyamat és hazánk kapcsolódása ehhez a folyamathoz, szembesüljenek a tanulók a kultúraváltás és a globalizáció jelenségeivel, kihívásaival. Szakközépiskolai nevelés-oktatás: építse tovább, szélesítse ki és mélyítse el az általános iskolai tantárgyi követelményeket, 15

16 a nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás szerves egységet alkosson, a nevelés és oktatás rendjébe épüljenek be azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek a magyar társadalom demokratikus létformájából, Magyarország jövendő európai integrációs folyamatából, a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak, alakuljon ki a tanulókban az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődjék a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony, teremtsük meg a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyát, sajátítsák el a tanulók a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, váljanak nyitottá a tanulók a különböző kultúrák iránt, fejlődjék fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs tudásuk, informatikai tudásuk, neveljük a tanulókat logikus összefüggésben, rendszerben való gondolkodásra, tegyük képessé a tanulókat különböző információk közötti eligazodásra, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre való válaszadásra, a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására a különböző élethelyzetekben, a felelős döntésekre, a személyiségfejlesztésben kapjon kiemelt szerepet: az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és vállalkozó készségek kialakítása, a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre történő felkészítés, Szakiskolai nevelés-oktatás: teremtsük meg a képességfejlesztés, a közismereti oktatás, és a szakmai képzés szerves egységét, a követelményeket igazítsuk a tanulók adottságaihoz, olyan hatékony és motiváló tanulási módszerek alkalmazásának elsajátíttatását szorgalmazzuk, amelyek hatására növekszik a tanulók képessége: o a szakmai és más munkatevékenység értő és alkotó megtanulására, o a folyamatos fejlődésre, o a szakmán belüli tanulásra, o a továbbképzésre, o szükség esetén a szakmaváltásra. konkrét feladatok segítsék a problémamegoldó gondolkodás fejlődését, ugyanakkor erősítsék meg és fejlesszék az elvont fogalmi gondolkodást is, a tanulók kapjanak alapokat a munkahelyi szakmai követelményeknek való megfeleléshez, valamint a kommunikációs, idegen nyelvi és informatikai képességek folyamatos fejlesztéséhez, az új ismeretek átadása mellett felvállaljuk: o az általános iskolai ismeretek rendszerezését, o a hiányok pótlását, o a gyengébb képességű tanulók fejlesztését a továbbtanuláshoz szükséges szintre, o felzárkóztató oktatás keretében a tanulók a szakképzés megkezdéséhez, valamint a szocializációhoz szükséges általános műveltségi ismeretekre, képességekre, készségekre is tehessenek szert. 16

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Boldog az ember,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1 Az iskola

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 2013. Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben