Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából"

Átírás

1 Lapunk tartalmából néhány mondatban. ÚT A MUNKHOZ című programról 2.old. Vízkereszttől hamvazószerdáig: Farsang! 3. old. A tavasz végén, nyár elején terveink szerint - elkezdődhet a nagy munka. 4.old. Testületi ülések 2009-ben 1.old. II. évfolyam, 6. szám A MEZŐCSOKONYAI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA WEB CÍM: kenyér mizéria 8.old. A hetesi iskola csapatát sikerült 4: 1-re legyőzni, jó és ötletes játékkal. 5.old. Tea délután a szülők számára Mezőcsokonyai Iskolában. 5. old. Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából Szerva itt... A nevem III. Alvin J. Nordell 11.old. A köszönés alapszabályai: előre köszön a - férfi a nőnek - fiatal az idősebbnek 10.old. A Mezőcsokonyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei 8.old. Mezőcsokonya község Hetes és Somogysárd község között fekszik. Lakóink száma 1306 fő, mely az utóbbi 10 évben folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Károly Róbert király idején 1324-ben már lakott hely volt. Ugyanilyen vagy hasonló múlttal rendelkeznek a szomszédos települések is. Oktatásügyének, iskolapolitikájának fejlesztését, mindhárom község fejlő- déskörülményeinek, lehetőségeinek, gazdasági súlyának megfelelő módon alakította az elmúlt időszakban től a mezőcsoko-nyai felső tagozat a Somogysárd Általános Iskolájában ta- nult 12 évig. Ekkor községünkben csak alsó tago- zat működött. Mezőcsokonya nem zárkózik el szomszédos falvakkal való együttműködéstől. Ezért meglepő számunkra az a periodikus támadássorozat, amely mostanában ellenünk irányul bizonyos TV csatornákon keresztül, illetve az írott sajtóban. Megkérdőjelezném az egyik szociálpolitikai elemző térségünkre vonatkozó geográfiai ismeretét, amikor ismételten Somogysárd szomszédközségét Csokonyavisontának nevezte Mezőcsokonya helyett! Nem a kölcsönös megbecsülés érzése csengett ki a szomszédos községek polgármestereinek nyilatkozataiból sem, amelyek a kistérségi integrációt, mint elítélendő cselekedetet ecsetelték. Kedvező képet fest a községünk közeljövőjének fejlődéséről az a közgazdasági tanulmány, amely Mezőcsokonya demográfiai és szociológiai mutatóit elemzi. A 3-6 éves gyermekeink alig férnek el a jelenlegi intézményünkben, ezért óvodánkat is bővítenünk kell majd minimum egy csoporttal, mely ez által 3 csoportra bővül. A Mezőcsokonyai 8 osztályos Általános Iskolában tanuló gyermekek száma jelenleg 160 fő. Összevont tanulócsoportunk nincs. Újvárfalva községgel hosszú távú társulási megállapodást kötöttünk, az onnét bejáró gyermekek száma közel 40 fő. Az ott lakó gyermekeket a Volán-iskolabusszal utaztatjuk községünkbe, illetve innen lakóhelyükre vissza. Az angol kéttannyelvű oktatás 3 évvel ezelőtti bevezetése miatt az Amerikából érkezett angol anyanyelvű lektornak lakást biztosítottunk. Kétségtelen, hogy legnagyszerűbb álmunk az iskola-bővítés. Ám ehhez szervesen kapcsolódik az a falufejlesztési koncepció, amelynek keretében építési telkek kialakításával, és új utcák nyitásával községfejlesztésünknek megfelelő távlatot nyithatunk. Az elmúlt hónapokban kezdtük el a sportcentrum és szabadidőpark kialakítását a helyi víztorony környékén. Az alácsövezett, öntözhető sportpálya mellett egy méretében ugyanakkora füves edzőpálya, valamint kispálya, teniszpálya és szabadidőpark fog kapcsolódni a leendő tornateremhez. A szabadtéri sportcentrum és a leendő tornaterem iskolától való távolsága kb. 200 m. Azt szeretnénk, ha az angol-magyar két tannyelvű oktatás mellett létszámban és tartalmi munkájában erősödő iskolánk második alappillére a labdajátékokra és az atlétikára épülő sporttevékenység lenne! Az 1990-es évek óta elkészült fejlesztéssel együtt talán nem tűnik hirtelen felindulásnak képviselőtestületünk iskolafejlesztési koncepciója, melyet a Somogyjádi integráció keretében kívánunk megvalósítani. Sokkal inkább egy tudatos és nagyon alaposan kidolgozott intézményfejlesztő és önkormányzati tervezés, most hozza meg eredményét Mezőcsokonyán, amelyhez sok-sok gonoszkodás és bírálat miatt keserűség is kapcsolódik. Decsi József polgármester

2 2 Tartalom 1. Bevezető 2. Önkormányzati hírek 3. Út a munkához program 4. Felhívás 5. Anno farsang 6. Iskolai híreink 7. Óvodai híreink 8. ManÓra 9. Kenyér mizéria 10. CKÖ hírek 11. Csendes megfi gyelő 12. Polgárőr hírek 13. Ajánló 14. Életmód 15. Mindennapok illemszabályai I rész 16. Szerva itt 17. Gratulálunk 18. Gondolatok 19. Elhunytak 20. Hirdetőink 21. Impresszum Testületi ülések 2009-ben A Képviselőtestület február 5-én közös testületi ülést tartott Újvárfalvával, amelyen a két Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta: - a Mezőcsokonyai Általános Iskola és Óvoda évre vonatkozó költségvetését, és az Újvárfalvai tanulók után fizetendő pénzügyi hozzájárulás támogatás összegét, - a harmadik óvodai csoport 2009.szeptember 1-től történő indítását, Bogárdi Jánosné családgondozó munkaóraszámának emelését. A Képviselőtestület február 5-én tartott nyilvános ülésén egyhangú szavazással elfogadta: - a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ évi költségvetését, - a év költségvetési tervezetét, - a Belső Ellenőrzési Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás keretén belüli működtetését, - a könyvtári szakmai kollégium pályázatának beadását. - A nyilvános ülésen Sudár Péter képviselő képviselői megbízatásáról lemondott. A Képviselőtestület február 16-án közmeghallgatást tartott, melyen a lakosság részéről 30 fő jelent meg. A polgármester és a jegyző a lakosságot tájékoztatta: - a évi önkormányzati gazdálkodásról, a kiadások-bevételek alakulásáról, - a évi költségvetési tervről, melyhez a lakosság részéről több hozzászólás, kérés érkezett, - a szociális segélyezés rendszerében történő változásokról, az Út a munkához program -ról, - az ebek tartásáról, az ingatlanok rendbetételéről, a folyékony hulladékszállításról és egyéb közérdekű információkról. A Képviselőtestület február 16-án tartott nyilvános testületi ülésén: - a lemondott képviselő helyébe lépő új képviselőtestületi tag, Máté Árpád esküt tett, - a képviselők egyhangúan elfogadták, - a évi költségvetési rendeletet, - az ÖNHIKI előleg igénylését, - a képviselőtestület évi munkatervét, a házi segítségnyújtás térítési díjának módosítását. A Képviselőtestület február 25-én tartott nyilvános ülésén egyhangú szavazással elfogadta: CSOKNYAI HÍRMONDÓ Önkormányzati hírek - a sportpálya bővítése érdekében történő telekvásárlásokat, - a sportkör 2009 évi támogatásának módosítását, - a Mikrotérségi Esélyegyenlőségi Terv módosítását, - az óvoda 3. csoport kialakítására vonatkozó - intézményi fejlesztési tervére vonatkozó pályázat benyújtását, - az energetikai pályázat beadását, - a polgármester ez évi közösségi buszbeszerzési pályázat előkészítésére vonatkozó megbízatását. Mezőcsokonya, február 28. Bagladiné Kovács Mária jegyző Tájékoztató az ÚT A MUNKHOZ című programról A program célja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülőket visszavezesse a munka világába, a tartósan munkanélkülieket munkára ösztönözze, hogy a segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak pedig fejezzék be a 8. osztályt. A cél az, hogy : aki munkaképes, de rendszeres szociális segélyen él, legálisan munkát találjon és vállaljon, továbbá a segély folyósításának feltételévé válik a jövőben az általános iskola kötelező elvégzése, illetve szakképzési programokon való megjelenés is. A közcélú foglalkoztatás megszervezése az önkormányzatok feladata: Április 15-ig minden önkormányzatnak el kell készítenie a KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVÉT, amelybe bele kell foglalni, hogy a településen milyen típusú munkákat tud ajánlani a rendszeres szociális segélyből élőknek, és hány emberre van a munkák ellátásához szükség áprilisában indulhat a segélyezettek foglalkoztatása: A dolgozni képes emberek közfoglalkoztatási támogatásban részesülnek, számukra az önkormányzat és a kistérségi társulások foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak. Ezentúl már csak annak adható támogatás, aki részt vesz valamilyen közmunkában ill. 35 év alatti nyolc általánost el nem végzett személy és képzésben vesz rész. Az önkormányzatok jegyzői által megállapítható, aktív korú nem foglalkoztatottak részére szociális rászorultság alapján nyújtott pénzbeli támogatásokat a rendszeres szociális

3 II. ÉVFOLYAM, 5. 3 segélyt két ellátás váltja fel: - a rendelkezésre állási támogatás - és az új típusú rendszeres szociális segély. A közmunka alól csak az 55 év felettiek, a 14 éven aluli gyermeket nevelők (abban az esetben ha a gyermek nappali ellátását nem tudják közoktatási intézményben biztosítani ) és a tartósan betegek mentesülnek. Ők továbbra is jogosultak lesznek rendszeres szociális segélyre. A rendszeres szociális segély összege változatlanul a korábbi szabályok szerint kerül megállapításra. Egy családban továbbra is csak 1 főnek jár, mely a család összetételétől és jövedelmétől függ (max: Ft-ig, a nettó minimálbér összegéig) Az e körbe tartózók részére együttműködési kötelezettség lesz előírva a családsegítő központtal, melynek célja a szociális és családi problémák megoldása a társadalmi beilleszkedés, a közfoglalkoztatottak csoportjába való átkerülés segítése. Akik munkaképesek és vállalják a munkát közfoglalkoztatásban részesülnek és munkabért kapnak. Akiknek az önkormányzat nem tud munkát biztosítani RENDELKEZÉSRE ÁL- LÁSI TÁMOGATÁSBAN részesülnek, melynek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegével azonos. (jelenleg Ft) A közfoglalkoztatás jogszerző időnek számít a nyugdíj és az álláskeresési járadék szempontjából is. Az Önkormányzatok e program végrehajtásához támogatásban részesülnek: - a rendszeres szociális segélyben részesülők után a költségek 90 %-át, - a rendelkezésre állási támogatásban részesülők után a költségek 80 %-át, - a közfoglalkoztatásban résztvevők után a költségeik 95 %-át igényelhetik a központi költségvetéstől. A közfoglalkoztatás után fizetett munkabérek járulékait a jövőben a Munkaerő piaci Alapból fedezik majd. Szintén az alapot terhelik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségei és az adminisztrációs kiadásokat is az alapból finanszírozzák. A költségvetés által biztosított keretből országos szinten 62 ezren tudnak dolgozni egy éven át napi 6 órában. Az állami foglalkoztatási szolgálat és az önkormányzatok között, információs adatbázis épül ki, így napra készen lehet tudni, éppen hányan várnak munkára és milyen típusú elfoglaltságra lenne szükség. Amennyiben a közfoglalkoztatott nem működik együtt az önkormányzattal és a szolgálattal, ill. akiket fekete munkán kapnak, elsőként figyelmeztetik, másodszorra három hónapra felfüggesztik a támogatást, a legvégső esetben pedig kizárják a programból. Várjuk a lakosság véleményét a közfoglalkoztatási terv összeállításához, arra vonatkozóan, hogy milyen munkákat javasolnak az önkormányzati közmunkák keretében a közfoglalkoztatásban részesülőkkel elvégeztetni. Mezőcsokonya, 2009.február 20. Bagladiné Kovács Mária jegyző Felhívás Kérjük azon lakosokat, akik Mezőcsokonya területén ingatlannal rendelkeznek, hogy írásban jelentkezzenek az önkormányzatnál vendéglakás, vendégszállás (albérlet) biztosítása ügyében. A felmérés célja a 2009-ben kezdődő iskola bővítés okán felmerülő szállás lehetőségek felkutatása, illetve közvetítése. Az írásban, kérem jelezzék a szobák számát és komfort fokozatát, illetve tudnak e étkezést biztosítani. Határidő: május 01. Vízkereszttől hamvazószerdáig: Farsang! Fotó: Sudárné Kovács Margit A farsang a jókedvű mulatozások ideje. A belső somogyi farsangi szokások egyike, a mi vidékünkre jellemző, maszkajárás. Általában, legényeket, lányokat, és gyermekeket öltöztettek maszkaruhába, ami az ellenkező nem mindennapi öltözékéből ált. Az arcukat maszkakendővel takarták el. Volt, amikor a szemüket szabadon hagyták, de legtöbbször az egész fejüket kendőbe kötötték, és a szemüknél, orruknál lyukat vágtak. A legényből leányt csináltak, fejükre kendőt kötöttek és cickókat raktak a blúzuk alá, és sok-sok szoknyát adtak rájuk. Fotó: Sudárné Kovács Margit A leányokat legénynek öltöztették, férfiruhába és kalapba, a fejüket takaró fehér kendőre, bajuszt varrtak, a kivágott orrnyílás alá, a szájukat nem hagyták szabadon. A nadrágjukba kukoricacsutkából kusztorát kötöttek, ami némi madzaghúzogatással mozgott is. A Leánykát és Legénykét ugyanígy öltöztették. Még egy személy tartozott a kompániához, a halál, aki rendszerint nős férfi volt, hosszú fekete ruhát viselt. Az arcát bekormozták, fejére sarkába dugott zsákot tettek, a vállán egy rossz rozsdás kaszát vitt. Igaz ugyan, hogy őt nem engedték be a házaknál, neki viszont járt egy aprópénz és egy üveg bor, vagy ölnyelés pálinka! A bálozás általában, a farsang elején, a lakodalmak megtartása az újborral a farsang végén történt. Nálunk, mint hagyomány, már a maszkázás nem szokás, de az álarcosbál igen. Az iskolában kiszebáb - égetéssel, sült krumpli - evéssel búcsúztatjuk a telet! Pappné Szabó Rozi Folytatás a következő oldalon

4 4 CSOKNYAI HÍRMONDÓ KISZE JÁTÉK 1953 Kisze, kisze te kisze Nem vagy ékes gerlice Csak egy szomorú madár Aki házról házra jár Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Kabátomba belebújtál A hátamra púpot raktál Hoztál havat és szelet Jártam benne eleget Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Belefújtál a kéménybe Felültél a háztetőre Jeget raktál az utamba Belebújtál az ágyamba Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Elszaggattad a csízmámat Élted éléskamrámat Pattogtattad a fejszémet Hűtötted a kemencémet Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Nincs szükségünk a kiszére Dobjuk a kút fenekére Vessük tüzes kemencébe Ne álljon utunk elébe Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Iskolai hírek január 30 án új rendezvénysorozat indult az iskolában, amelyre minden hónap utolsó péntekén kerül sor. Első alkalommal Sudárné Balázs Katalin mutatta be az érdeklődő szülőknek a készülő iskola bővítés terveit. Fotó: Sudár Zoltán János néni vezetésével került sor a kiszebáb égetésre. A szeles idő ellenére mindenki nagyon jól szórakozott. Ezután került sor a jelmezes felvonulásra. Az első osztályosok egyénileg öltöztek be. A másodikasok pizsamaparti című műsorukkal léptek fel. Fotó: Sudárné Kovács Margit A harmadik osztály milyen egy kórház a csőd szélén.a negyedikesek strandolóknak öltöztek be a hideg idő ellenére. A hatodikosok sokkoló tévéműsorokkal léptek fel. A hetedik osztály felidézte a Celeb vagyok című tévéműsort. A nyolcadikosok vidám Fotó: Ódor Attila másodikosok produkciója lett. A felvonulást vidám diszkó követte. A tanári kar vállalkozó szellemű tagjai boszorkánynak öltözve szórakoztatták a gyerekeket. A hetediknyolcadikosok az iskolai táncórákon tanultakat mutatták be. A diszkó alatt megválasztották a parkett ördögeit alsóban Horváth Patrícia és Buda Patrik, felsőben a Varga Patrícia Czippán Márk páros nyerte el a címet. A vidám mulatságnak este nyolckor lett vége. Ódor Attila Iskola felújítás, bővítés Mezőcsokonyán A tavasz végén, nyár elején terveink Fotó: Ódor Attila szerint - elkezdődhet a nagy munka. Az iskola tanulói nagy érdeklődéssel ismerkednek az aulában kiállított makettel és látványtervekkel, melyek alapján már pontosan elképzelhető, A bemutatót követően a vállalkozó szellemű vendégek egy tea mellett farsangi maszkokat készíthettek. Február 13-án, pénteken délután rendeztük meg hagyományos farsangi rendezvényünket. Kora délután Rozika Fotó: Ódor Attila ének műsort adtak elő. A nyolcadikos Varga Patrícia táncával örvendeztette meg a nézőket. A zsűri amelyet Récseiné Gyánó Noémi, Békési Dávid, és Alvin J. Nordell alkotott több kategóriában osztott díjakat. Egyéniben Oroszi Kolos nyert aki cyber gyereknek öltözött. A csoportos díjakat a harmadik és az ötödik osztály kapta. Közönségdíjas a Fotó: Sudár Zoltán János Folytatás a következő oldalon

5 II. ÉVFOLYAM, 5. milyen lesz az új iskola. Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra, ahol természetesen megtekinthetőek a látványtervek is. Pénteki Teadélután Február utolsó péntekjén már a második alkalommal került megrendezésre a szülők számára tea délután a Mezőcsokonyai Iskolában. A tantestület szorgos szervezése és az egyre nagyobb érdeklődés következtében a szülők több, mint 40-en voltak. A rendezvény során Barnácz Istvánné gyógyszerésznő tartott előadást a homeopátiás készítményekről, közben munkatársai vérnyomást, testzsírt mértek és jó tanácsokkal látták el az érdeklődőket. Az este legszínesebb pillanatait mégis iskolánk tanulói biztosították, akik táncbemutatóval kedveskedtek a szülőknek. Majd kötetlen beszélgetéssel zárult a program. Március utolsó péntek délutánján tisztelettel várjuk újra az érdeklődőket! A tallérgyűjtés természetesen folytatódik. Sudárné Balázs Katalin Teremfoci, diákolimpia A téli szünet előtt, december 16-án Kaposmérőbe mentük a IV. korcsoportos teremfoci diákolimpiára. Négy csapat szerepelt a csoportban: Kaposfő, Kaposmérő, Somogyjád, Bodrog és mi. Fotó: Könyéné Gelencsér Mónika Nehéz csoportba kerültünk, itt volt a két mumus Kaposfő és Kaposmérő! Szereplésünk a várttól kissé elmaradt, mert nem sikerült a legjobb másodikként továbbjutnunk. Vereséget szenvedtünk Kaposfőtől és Kaposmérőtől. Így a harmadik helyen fejeztük be a tornát. A csapat tagjai a következők voltak: Czippán Márk, László Richárd (8. oszt.), Sudár Roland, Kuti Krisztián, Sánta Dávid (7. oszt.), Bogdán Márk, Bogdán Roland, Valkó László (6.oszt.). Teremfoci, diákolimpia III k.cs. Január 13-án, kedden Nagybajomba utaztunk teremfoci diákolimpia selejtezőjére. Nagy tervekkel indultunk, de tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mivel csak az első csapat jut tovább. Négy helyszínen folytak a mérkőzések: Szentbalázs, Kaposfő, Kaposmérő és Nagybajom. Minden helyszínen három iskola képviselte magát, nálunk a Hetes, a házigazda Nagybajom és a mi iskolánk csapata volt. Nagyon hajtottunk és küzdöttünk, de sajnos a túl nagy falat Nagybajom csapatát nem tudtuk legyőzni, így már a továbbjutás reménye is szertefoszlott! De a hetesi iskola csapatát sikerült 4: 1-re legyőzni, jó és ötletes játékkal. A csapat tagjai: Szalai Norbert 4.oszt., Kiss Márk 5.oszt., Bogdán Roland, Valkó László, Horváth Szilveszter 6.oszt., Bogdán Dániel és Sudár Roland 7. oszt. Terematlétika verseny Nagybajomban Terematlétika versenyre voltunk hivatalosak február 24-én, kedden. A kissé téli időjárás nem vette el senkinek sem a lelkesedését és izgatottan indultunk el Nagybajomba. A tavalyi évben is rendeztek terematlétika versenyt, ahol sikeresen szerepeltünk, és szerettünk volna jó teljesítményt nyújtani. A versenyre sokat készültünk, már szinte minden atlétika szakkörön csak a verseny volt a tananyag. A várva- várt eredmény nem maradt el és sokan valamilyen éremmel tértek haza. A versenyen korcsoportonként 5 iskola csapata volt jelen: Nagyberki, Kadarkút, Hetes, Mezőcsokonya és a házigazda Nagybajom. Eredmények a csapatversenyben: - I.kcs. fiúk: 3. helyezés csapat tagjai: Oroszi Kolos 1. oszt., Juhász Róbert, Szatmári Dániel 2. oszt. - I.kcs. leányok: 2. helyezés csapat tagjai: Czekmeiszter Bianka, Kovács Ramóna, Virág Karina 2. oszt. - II. kcs. fiúk: 2. helyezés csapat tagjai:czekmeiszter Zsolt 3. oszt., Csizmadia Gábor, Németh Szabolcs 4. oszt. - III. kcs. fiúk: 2. helyezés 5 csapat tagjai: Bogdán Roland, Valkó László 6. oszt., Sudár Roland 7. oszt - III. kcs. leányok: 2. helyezés csapat tagjai: Csordás Lilla, Farkas Eszter, Sudár Beatrix 6. oszt. - IV. kcs fiúk: 4. helyezés csapat tagjai: Bogdán Márk 6. oszt, Czippán Márk, László Richárd 8. oszt - IV. kcs fiúk: 3. helyezés csapat tagjai: Kuti Krisztián, Tüttő Gábor 7. oszt., Gorondi Balázs 8. oszt. - IV. kcs leányok: 1. helyezés csapat tagjai: Horváth Bianka, Horváth Kamilla, Sudár Mariann 8. oszt. Eredmények egyéniben: - I.kcs.: Virág Karina 2. oszt. 3. helyezés - II. kcs: Czekmeiszter Zsolt 3. oszt. 3. helyezés - III. kcs: Sudár Roland 7. oszt. 1. helyezés, Sudár Beatrix 6. oszt. 3. helyezés - IV. kcs: László Richárd 8. oszt. 3. helyezés, Sudár Mariann 8. oszt. 2. helyezés Minden versenyzőnek gratulálok és további sok sikert a tavaszi versenyekhez! Könyéné Gelencsér Mónika Szakmai nap November 20-án az Általános iskolában szakmai napra került sor. Mindenki örömére nagyon sok vendég érkezett. Jöttek érdeklődők Somogyjádról, Kaposfőről, Igalból. 8 bemutató órát Fotó: Ódor Attila láthattak az érdeklődők. Az alsó tagozaton Pappné Bocskor Csilla az 1. osztályosokkal olvasás órát tartott, Tóth Rózsa a 3. osztályosokkal magyar órát mutatott be. A felső tagozaton, az 5. osztályban két bemutató óra is volt. A matematikát Vogl Szilvia, a szociális kompetenciafoglalkozást Veréczi Gréta vezette. Volt magyar és Folytatás a következő oldalon

6 6 CSOKNYAI HÍRMONDÓ történelem óra is, mindkettő a 6. osztályban. Az előzőt Királyné Botka Beáta, míg az utóbbit Ódor Attila készítette elő. A bemutató órák után üdítő és szendvics mellett megbeszéltük a vendégekkel a tapasztalatokat. Mindenki elégedetten fogadta az elismeréseket, a vendégek reméljük ötletekkel, és jó tapasztalatokkal távoztak. Külön dicséret illeti a gyerekeket, mert maximálisan helytálltak és kimondottan élvezték a helyzetet, hogy Fotó: Ódor Attila vendégek vannak az iskolában. November 21-én délután az iskola tanárai ízelítőt adtak az érdeklődő szülőknek a kompetencia alapú oktatás gyakorlati részéről. Játékos foglalkozásokba vontuk be a szülőket, bemutattuk az interaktív tábla használatát, amit ki is lehetett próbálni. Teázás mellett kellemes beszélgetéssel zárult a program. Veréczi Gréta Óvodai hírek Reneszánsz és az ovisok 2008 évet a reneszánsz évnek nyilvánították ki. Fotó: Kusz Kamilla Országunkban számos kiállítás, tudományos konferencia, gasztronómiai esemény várta az érdeklődőket. A programokat Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezték meg. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódtunk be mi is az óvodásainkkal november 29- én, a Faluházban megrendezett műsorunkkal. A kistérség óvodái közül a somogyjádi Fotó: Kusz Kamilla óvodások táncos előadását láthattuk, majd községünk óvodásai adtak elő két mesét, melyek a gyermekek által jól ismert Mátyás királyról szóltak. Az igazmondó juhász és Miből van a legtöbb? című mesét. A gyerekek a felkészülés során bepillantást nyertek a reneszánsz kor öltözködési szokásairól, megismerkedtek az akkori emberi kapcsolatok formáival, viselkedésmódokkal. Az előadást színesítette, hogy a gyerekek a reneszánsz korbeli ruhákban, reneszánsz táncot jártak. A mese szerepének óriási jelentősége van a gyermek személyiségének fejlesztésében. A gyermek a mesén keresztül megtanulja felismerni az események közötti összefüggéseket, megtanulja értelmezni a történeteket, és átélni az egyszerű emberi kapcsolatokat. A mese által átéli a veszélyt, az örömöt, mert ő is a mese részévé válik. Tanít az életről, és segíti az énkép alakulását, segíti szókincse bővülését. Ovis farsang február 21-én, délelőtt 10 órakor az iskolában óvodásaink jelmezes felvonuláson vesznek részt. Ezen a napon búcsúztatjuk a telet, várjuk a tavaszt. A gyerekek szeretnek Fotó: Sudárné Kovács Margit maskarába öltözni, más szerepébe bújni. Ilyenkor lehetnek királyok, hercegnők, bohócok, varázslók. Várunk minden kedves érdeklődőt, a szülőket, hozzátartozókat. A rendezvényen befolyt összeget az óvodánk udvari játékainak kiegészítésére szeretnénk fordítani. Tisztelettel: Gyánó Péterné óvodavezető Meghívó Szeretettel meghívjuk a mezőcsokonyai óvoda jótékonysági bálja, ahol a jó hangulatról a Csordás- Bekker duó gondoskodik. A bált az általános iskolások tánca nyitja meg. Rendezvényünkre a belépők 2000 Ft-ba kerülnek, melyet az óvodában lehet elővételben megvásárolni. Az ár tartalmazza a vacsorát. A bevételt az óvodaudvar játszóterének bővítésére fordítjuk. Kérjük részvételével, illetve a tombolára történő felajánlásával támogassa az óvodás gyerekeket. Időpont: Helye: Mezőcsokonyai Általános Iskola Figyelem!!! Az óvodába beiratkozás: én Az iskolába beiratkozás: án Kérjük adója 1 %-ával támogassa a Mezőcsokonyai Iskolás gyermekekért Közalapítványt A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett szervezet neve: Mezőcsokonyai Iskolás gyermekekért Közalapítvány Köszönettel az alapítvány kuratóriuma!

7 II. ÉVFOLYAM, 5. 7 Élt messzi Afrikában egy kiselefánt. Olyan csökönyös volt, olyan makacs, hogy azóta is emlegetik. Egyszer sétálni indult az elefánt család. Gyere velünk hívta elefántapja. Nem megyek rázta a fejét a csökönyös kiselefánt. Gyere hívta az anyja. Nem megyek. Gyere hívták a testvérei. Nem! Megunták, otthagyták, egyedül maradt a kiselefánt. El is unta magát hamarosan. Akkor meg azért haragudott a világra. Azt mondta mérgében: Nem is leszek én elefánt többé! Hanem mi legyek? Arra szökdelt egy gazella. Nézte a kiselefánt, megirigyelte a szép karcsú termetét, sebes futását. Tudom már, mi leszek! Gazella leszek! Azzal nekiállt, és elkezdett gazella módra szökdelni. Addig szökdelt, míg vastag oszloplábai össze nem akadtak, és föl nem bukfencezett. Föltápászkodott, és azt mondta magában: Nem is olyan jó gazellának lenni. Inkább majom leszek! Tovább sétált, míg egy majomcsapatot nem talált. Odakiáltott nekik: Én is majom akarok lenni! Játsszatok velem! No, több se kellett a haszontalan majmoknak! Körülvették a kiselefántot, ki a fülét cibálta meg, ki a farkát, dögönyözték, csiklandozták, kókuszdióval hajigálták. Elunta a kiselefánt, sértődötten odébbállt. Egyszer csak egy szép, tarka tollú papagáj röppent fel előtte. De most már aztán igazán tudom, mi leszek! Papagáj akarok lenni! Taníts meg engem röpülni, hallod-e! Megtanítalak én szívesen! állt rá a csínytevő papagáj. Gyere csak utánam! Elvezette a kiselefántot a folyóparthoz, a meredek part szélére. Megállt a magas parton, elrugaszkodott és felröppent. Így kell, ide nézz! Hiszen ez semmi! rikkantotta a kiselefánt, és ő is elrúgta magát a parttól. Belepottyant persze a folyóba. Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hínár, csupa iszap. Azt dörmögte nagy mérgesen: Mégiscsak elefánt maradok inkább! Aztán elcsörtetett az erdőbe, hogy megkeresse a családját, hátha még egyszer sétálni hívják. Az elefánt család már nagyon várta a kiselefántot, és nagyon örültek, hogy végre hazaért. A kiselefánt azóta mindig szívesen megy sétálni, amikor hívják, többé eszébe sem jut, hogy csökönyös legyen. Az összeállítást elkészítette: Páliné P. Karolina Ezek az állatok is beöltöztek farsang alkalmából. Keresd meg melyik állat milyen jelmezt vett fel. Kösd össze a nevekkel! (zebra-malac) (szarvas-kutya) (oroszlán-pelikán) (csirke-tehén) (bárány-ló) (macska-hal) (zsiráf-elefánt) (mókus-kacsa) (bárány-csiga) (béka-lepke)

8 8 CSOKNYAI HÍRMONDÓ Kedves Mezőcsokonyai Lakótársaim! Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy 2009 február 1-től kenyérszállítási és ár mizéria kezdődött az eddig, ezen a szakágon belüli nyugalom helyett. Eloszlatva néhány tévhitet és fél információt, röviden szeretném tájékoztatni Önöket a kialakult helyzetről és annak okairól. Körülbelül két éve, jogos igényként merült fel a településünk élelmiszer boltjaiban, hogyha már Mezőcsokonyán működik egy pékség, immár (akkor még) 26 éve, akkor jó lenne, ha elérhető áron, napi többszöri szállítással, a friss, finom és ropogós péktermékeik a helyi üzletekben is megvásárolhatók lennének. Megkötöttük az ilyenkor szokásos szerződéseket és fokozatosan megismerték, megszokták és megszerették a termékeinket a vásárlók. Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy jóleső érzéssel töltött el, amikor azt láttam, hogy a délelőtti meleg zsemle, kifli, sajtos kifli, pillanatok alatt elfogy a polcokról február 1-től azonban a helyi nagybolt üzletvezetője és a Kaposváron működő iroda kereskedelmi vezetője, egy banális indokra hivatkozva, egyik napról a másikra (nem 30nappal a bejelentést követően) felmondta a szállítási szerződést, telefonon. Az indok az, hogy Mezőcsokonyán a Kaposvárról irányított élelmiszerboltokon kívül, MÁS ÜZLETBE IS SZÁLLÍTUNK és ezért nem tartanak igényt a termékeinkre. A döntésüket, nehéz szívvel bár, de tudomásul vettük, viszont az időközben a termékeinket fogyasztó kedves vásárlóinkat, továbbra is a változatlan minőségben és frissességben, valamint árban szeretnénk kielégíteni. A péküzemünk helyi adottsága, a feleségem és az én lokálpatriotizmusom, a helyi értékek megtartását és bővítését célzó törekvéseink szerves része az is, hogy Mezőcsokonyán, a HELYI TERMELŐTŐL, A HELYI BOLTOSTÓL VÁSÁROLJANAK a HELYI EMBEREK. Ezért is támogatjuk feltétel nélkül a helyi önkormányzati, sport és civil egyesületeket, rendezvényeket. Számunkra ez elsősorban elvi és nem gazdasági kérdés. Kicsinyes dolognak tartom, ha valakik erő demonstrációt és ár demonstrációt csinálnak egy olyan kérdésből, amelyet józan paraszti ésszel, egy egyszerű megállapodással el lehetne intézni. Jelen pillanatban pedig ennek a részesei vagyunk. Egy idegen település péktermékeivel próbálják letörni a helyi termelő, kereskedő, és a helyi vásárlók közösen kialakított fogyasztási szokásait. Mivel ez számunkra elvi és nem gazdasági kérdés, ezért Mezőcsokonyán nem engedhetjük, hogy ezt a kevéske kis termelőt és kereskedőt ellehetetlenítsék. Ezért zajlik most településünkön kenyér mizéria. Remélhetőleg az érintett felek ész bekapnak (mi partnerek leszünk ebben is) és minél előbb normalizálódik a helyzet, mert a jelenlegi ár háború, senkinek sem tesz jót, hisz az árak már rég átlépték az előállítási költségek és a józan ész határait. Tisztelettel: KELEMEN CSABA CSÁNYI PÉKSÉG A Mezőcsokonyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei Hagyományőrző tánccsoportunk 2008-as fellépései: - Január: Ki-mit- tud? Mezőcsokonya, Faluház -II. helyezés - Április 12.:Jótékonysági bál-kaposfő - Június 8.:Romanap-Mesztegnyő - Július 5.:Romanap Homokszentgyörgy, Falunap- Mesztegnyő - Augusztus9.: Romanap-Lakócsa - Augusztus 20.:Romanap-Kaposvár, Deseda, Falunap Mezőcsokonya - November9. Tehetségkutató verseny -Pécs A tánccsoport szívesen fogadna bármily nemű támogatást. A tánccsoport vezetője: Bogdán Alexandra. Kis tanítványai: László Klaudia, Horváth Bianka, Bogdán Andrea, Csonka Viktória, Rönczös Georgina Noémi, Kiss Richárd és Bogdán Benjamin Színház Szeptember 8.-án A minden egér szereti a sajtot című darabot láthatták az érdeklődők a budapesti Karaván színi társulat előadásában. Az Óvodában A kiskakas és a gyémánt fél krajcár című bábelőadást láthatták a gyerekek február11.-én Bujdosó címmel farsangi népszokásokat hoztak a Faluház színpadjára egy nagyszerű bábelőadás keretein belül. Továbbra is lehetőségünk van különböző darabok bemutattatására, ám örülnénk ha nagyobb lenne az érdeklődés!!! Rövidtávú terveink között szerepel színjátszó körmegalapítása, maximum 10 gyermekkel. Jelentkezni:8-16 éves korig egy verssel. A meghallgatás időpontját figyeld a plakátokon. Kérj segítséget tanárodtól. Kaiser Lívia CKÖ elnök Helyesbítés: A Nők Mezőcsokonyáért egyesület által rendezett karácsonyi ünnepségen kimaradt a támogatók listájából Dóra Zoltánná és Filó Bernadett. Ezúton kérünk tőlünk elnézést és továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat (ruha, cipő, játékok). Köszönjük. Nők Mezőcsokonyáért Egyesület vezetősége Telefon: 06/ Csendes megfigyelő Objektívemen keresztül a falunkba készült felvételeimből szeretnék közzé tenni. Jó, hogy látom, jobb lenne nem látni? A jó indulat szárnyalt. Legyen meglepetés a bőséges fotóválasztékból, az Önök szórakoztatására. Szívemből ajánlom, sok szeretettel. Stipi stopi

9 II. ÉVFOLYAM, 5. Van vonal nincs vonal Tilos a bejárat az Unióba Múlt idéző Tisztelt mezőcsokonyai lakósok, Kedves barátaim! Tájékoztatom a lakosságot a 2008-as év sikeresen zárult. December 04-én elmúlt egy éve, hogy megalakultunk. Bűnmegelőzés sikeres volt. A rendőrséggel közös éjszakai szolgálataink, amit Önök nem igen követhettek, hisz a lakosság pihenése érdekében, mi éjszaka mozgunk. Egyetlen nagy volumenű rablás volt, a Nagybolt udvarán a gázpalackok eltulajdonítása. Az elkövetők rendőrkézen vannak. Szomorú, de falubeli személy is volt az elkövetők közt. Más érdembeli esemény nem történt. Engedjék meg, hogy utólagosan köszönetet mondjak a Csányi Pékség vezetőjének, Kelemen Csabának a rendezvényeink biztosítására tőle több esetben kapott támogatásokért. Sok pékáruval támogatta polgárőrségünket. Köszönöm! Továbbra is, mint eddig, ne sajnálják felvenni a telefont és hívni bennünket a 06/ as telefonon. A lakossággal úgy érzem összeértünk arra a szintre, hogy rögtön tudunk intézkedni a rendőrség fele. A láthatósági mellényt továbbra is használják, a biztonságos közlekedés legfontosabb része. Köszönöm a lakosságnak! Baráti üdvözlettel: Máté Árpát Mezőcsokonya, L.P.E. vezetője Kiadvány ajánló Hálózatfejlesztés. Civil Műhely kötetek 2. proháló - Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs, Kiadja a Nevelők Háza Egyesület (Pécs) együttmű ködésben a Keletmagyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal. (Debrecen). 9 A kiadvány 2003-tól ig - a proháló hálózat belső fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi azt a folyamatot, amely során a tagok az információs hálózat szintjéről eljutottak az együttműködési hálózatig. Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz. A proháló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztő tevékenységükkel. A hálózati együttműködés formáinak, és módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alkalmaztak, erről szól a kiadvány. A proháló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadvány jelent meg. A cél az volt, hogy időről időre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményeiket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles körével. A kiadvány a proháló tagszervezeteinél szerezhető be, akiknek elérhetősége a portálon megtalálható. Groskáné Piránszki Irén Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 4029 Debrecen, Maróthy György u 5-7 sz. Telefon: t-online.hu Életmód és megelőzés Dr. Olcsvai Antal Mező csokonya község házi orvosa án előadást tartott a faluházban az influenza elleni védő oltás fontosságáról valamint az egészséges életmód, táplálkozás kapcsán tanácsokkal látta el az ott nagyszámban (50) megjelenteket. Sudár Zoltán János

10 10 CSOKNYAI HÍRMONDÓ Dr. Vámos Lászlóné: Tinédzsereknek A mindennapok illemszabályai Köszönés: A köszönés alapszabályai: előre köszön a - férfi a nőnek - fiatal az idősebbnek - alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak Kinek köszönünk még? - ha liftbe szállunk, a jelenlévő utastársaknak - köszönünk akkor is ha bárhova belépünk vagy bárhonnan eltávozunk Mit köszönjünk a napszakok szerint: Jó reggelt kívánok!, Jó napot kívánok!, Jó estét kívánok! Viszontlátásra! /elköszönéskor / Néhány jó tanács! - a kívánok, igét mindig tegyük hozzá - 25 éven túl "Kezét csókolom"- mal szokás köszönni, bár ez csak hazai szokás! A szia elfogadott köszönési forma a fiatalok között. Hogyan köszönünk? - nem zsebre vágott kézzel - nem tele szájjal - ülő társaságban a fiuk felállnak, ha mindkét nembeli idősebbnek köszönnek, - a lányok akkor állnak fel, ha idősebb hölgyet köszöntenek - fiuk vegyék le a sapkájukat 25 éven túli személy köszöntésekor. Általános tudnivalók: - ha együtt megyünk valakivel, akinek köszönnek, kötelezően nekünk is vissza kell köszönnünk, - széles utca túloldalán lévő ismerősünknek elég egy barátságos intés, - köszönés közben szembe kell nézni Bemutatkozás: A társadalmi érintkezésben a köszönést a bemutatkozás, majd a kézfogás követi. A bemutatkozás harmadik fél segítsége nélküli ismeretségkötés. A bemutatkozási rangsor ugyanaz, mint a köszönésé: - általában a férfi a nőnek - a fiatal az idősebbnek, - az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak mutatkozik be. Hogyan mutatkozunk be? Bemutatkozáskor vegyük ki a kezünket a zsebünkből. Nézzünk a szemébe annak, akinek bemutatkozunk. Gyakori hiba: - mindkét fél egyszerre mondja a nevét. Ekkor senki nem ért semmit. Helyes megoldás: a bemutatkozást mindig az érkező, a belépő kezdeményezi. - miután szembe nézünk azzal, akinek bemutatkozunk, jobb kezünket helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe. - most következik az, hogy az ismeretséget kezdeményező mondja jól érthetően a teljes nevét, - ezután mondja nevét az, akinek bemutatkoztunk. Kézfogás: A bemutatkozás után a kéznyújtás elmaradása az üdvözölt személy részéről nem jelent udvariatlanságot. De a kéznyújtást figyelmen kívül hagyni vagy nem elfogadni, az már sértést jelent. Hogyan fogunk kezet? Köszönéskor csak az idősebbek kezdeményezhetik a kézfogást! Tizenévesek senkinek nem nyújthatnak kezet előre. Télen, ha kesztyűben vagyunk, kézfogáskor tegyünk kísérletet annak levételére. Ha az idősebb /vagy a partnerünk/ azt mondja, hagyd, akkor ne erőltessük. Vagy mindketten kesztyűben fognak kezet vagy mindketten leveszik a kesztyűt. Milyen legyen a kézfogás ereje? A kézfogás egyszerű, rövid és határozott mozdulat. Kézfogáskor nézzünk a partner szemébe. A kézfogás ereje igazodjék a partner fizikai állapotához. Bemutatás: A bemutatáshoz harmadik személy segítségét vesszük igénybe. Idegenekből álló társaságban sem mi nem maradhatunk ismeretlenek, sem a velünk lévők. Tehát mindannyiunknak be kell mutatkoznunk. Társaságban történő bemutatásnál mindig a vendéglátó mutatja be az érkező vendégeket a már ott lévőknek. Tartózkodni kell a bemutatástól, ha azt tapasztaljuk, hogy a bemutatandó felek közül valaki ezt nem akarja. Amikor mindenkinek bemutatkoztunk és nem tudtuk megjegyezni valakinek a nevét, akkor nyugodtan rákérdezhetünk ismét a beszélgető partnerünktől. Ha arra kényszerülünk, hogy magunkat mutatjuk be: Vegyük ki kezünket a zsebünkből. Nézzünk szembe azzal, akinek bemutatkozunk. Jobb kezünket helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe. Mondjuk meg a teljes nevünket becenév nélkül. Ha mi mutatjuk be barátunkat egy idősebbnek, akkor a szöveg a következő: Tessék, megengedni, hogy bemutassam barátomat, Erdős Miklóst. Ha mi mutatjuk be a barátunkat a többi fiatalnak: Ő a barátom, Erdős Miklós. Pontosság Tanulj meg pontosnak lenni. Ugyanis a pontosságban kifejeződik a partner tisztelete és a saját magad megbízhatósága. Az életed folyamán többször fogsz részt venni különféle tárgyú előadáson. A résztvevőknek illik pontosan megjelenni. A későn érkezők ne zavarják az előadást, az előadót és a hallgatóságot. Lehetőleg az érkezés helyéhez legközelebb kell helyet foglalni. Az előadásról a befejezés Az afrikaiak és a brazilok nagyon lazán értelmezik a pontosságot. Ebéd vagy vacsora meghíváskor illik pontosan érkezni. De! A meghívó felet zavarja, ha túlságosan korán érkezünk a megbeszélt időpontnál. Ezzel is zavarba hozhatjuk őt. Tudni kell azt is, hogy mikor illik távozni. Ha elfogy a téma, ne várjuk meg azt, hogy unalommá fajuljon a beszélgetés. Kedves Tinédzserek! Nagyon remélem, hogy a Tinédzserek viselkedéskultúrája c. anyagrész elolvasása többeket gondolkozásra késztet. Ha valakinek nincs lehetősége arra, hogy a kulturált viselkedés szabályait gyermekkorában a szülői példamutatás alapján megtanulja, az ne restellje magát. Mindig talál olyan felnőttet, kedves és megértő tanárt, aki segít és tanácsot ad. Tisztelt Szülők! Most Önökhöz fordulok soraimmal. Kezembe került Drexlerné Stanchich Ilona könyve: A serdülőkor. Veszélyes vizeken címmel. A Szerző nevelési modellt, mintát ad ahhoz, hogyan kell a serdülő korút meleg családi környezetben, harmonikus légkörben nevelni. A gyermek személyiségfejlődésének kulcsa a szülők kezében van. A Szerző gondolatait idézve zárom le ezt a fejezetet abban a reményben, hogy elgondolkoztatják Önöket az alábbi sorok: Nagy önmérséklettel és szerénységgel igyekezzünk azon, hogy serdülőnk bennünk találhasson követésre, érdemes modellre! Így nem kényszerül idegenben utána keresgélni olyan baráti társaságnak, amely rosszirányba viszi a fejlődését. Jó, ha derűs családibaráti légkörben a serdülő minél több alkalommal élvezheti a kötetlen alkalmak, kirándulások, nagyobb séták, közös sportolás örömeit, a zavartalan hosszabb meghitt beszélgetések vagy a sokszor még hasznosabb, bensőséges hangulatú hallgatások boldogító élményét. Ez a minta, ez a csúcs! Ugye nem is nehéz? Csak érjünk rá! Szervezzük át a szokásos robotot, a hétvégi nagytakarítást, nagymosást, hatalmas főzéseket és dugig jóllakásokat. Ekkora a felelősség a modellt nyújtókon és ilyen könynyű a módja. Kövessük, tegyük ha, lehet még ma, és ne holnap! Következő számban: tabu témák, telefonálás, kulturált étkezés témakörben Összeállította: Sudár Zoltán János

11 II. ÉVFOLYAM, 5. Szerva itt A nevem III. Alvin J. Nordell (nagyapám volt az első). Pittsfield -ből, Massachusetts államból jöttem. A szülővárosom nagyjából akkora, mint Kaposvár. Családomban egy ügyvéden kívül mindenki tanár. Édesanyám nemrég ment nyugdíjba, latint tanított egy középiskolában. Két nővérem van, az egyik konyhai és éttermi ismereteket tanít, a másik a St. Louis Egyetemen biológiát. A Massachusetts Egyetemen tanultam zenét és pedagógiát, majd a Western Michigan Egyetemen korai pedagógiát. Január 11-én érkeztem Budapestre. Budapest nagyon más mint Amerika, nagyon tetszik, eleinte csak bámultam mindent. Mezőcsokonya is tetszik. Magyarország klassz hely. Tetszik a falusi élet, csak arra kell odafigyelnem, hogy mikor megyek vásárolni, mert éjjel kettőkor itt már nem találom nyitva a boltot. Az emberek is mások, mint Amerikában, nem mosolyognak annyit, és elsőre boldogtalannak, barátságtalannak tűnnek, de ha megismeri őket az ember, nagyon barátságosak, kedvesek, segítőkészek. Az iskolai rendszer is más, Amerikában az általános iskolában nincsenek szünetek. Egy osztály egész nap egy tanítóval van, ő igazítja a gyerekekhez, hogy milyen órákat tart és menynyi ideig. Hobbim a kerékpározás. Egyetem első évében kezdtem, utolsó évre az egyetemi csapat kapitánya lettem. Több versenyt nyertem, Belgiumban is versenyeztem. Most első kategóriás versenyző vagyok, a világ elit kerékpár versenyzői közé tartozom. Magyarországon is szeretnék egy csapatot találni és versenyezni. Terveim Magyarországra: szeretnék hasznos tagja lenni a tanári karnak, és az oktatók összetartó csapatával hozzájárulni a két tannyelvű program sikeréhez. Szeretnék sokat utazni is, megismerni Magyarországot és a környező országokat. És persze sokat kerékpározni és versenyezni. Hosszú távú terveim: Szeretnék tanítani egy ideig, majd PhD-zni oktatási politikából, és esetleg az oktatási minisztériumban dolgozni. Gratulálunk Hamlin Zsuzsanna Jegyzőnket, Bagladiné Kovács Máriát a köztisztviselő nap alkalmából 2008 júliusában a helyi önkormányzatnál és kistérségben végzett kiemelkedő munkájáért ajándékkal és oklevéllel jutalmazták. Neacsu Dumitru és Neacsu Irina Mezőcsokonya, Petőfi u. 54/A. sz. alatti lakosokat a Magyar Köztársaság Elnöke honosította. Mezőcsokonya község Polgármestere előtt az állampolgársági esküt március 11-én tették le. Gondolatok Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy befőttesüveget és feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel, majd rákérdezett, hogy tele van-e az üveg? - Igen. - volt a válasz. Ezután elővett egy dobozt, tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni azokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal, és azt kezdte beletölteni az üvegbe. A homok természetesen minden kis rést kitöltött. - És most, - mondta a professzor - vegyétek észre, hogy ez a ti életetek. A kövek a fontos dolgok (a családod, a partnered, az egészséged, a gyerekeid). Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a barátaid, a munkád, a kollégáid. A homok az összes többi: az apróságok. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán 11 fontosak a boldogságod érdekében. Játssz tehát a gyerekeiddel, szakíts időt orvosi vizsgálatokra, vidd el a párodat táncolni. Dolgozni, takarítani, vendégeket hívni mindig lesz időd. Ezért először a kövekre figyelj, azokra a dolgokra, amik igazán számítanak. A többi csak homok. Az egyik diák megkérdezte: - És most már valóban tele van-e az üveg? Mire a prof azt válaszolta, hogy igen, tele van. Erre a diák elővett egy dobozos sört, kinyitotta, s beletöltötte az üvegbe. A sört a homok elnyelte, és térfogatváltozás nem következett be. Azt mondta erre a diák: - Nos, bármennyire is úgy érezzük, hogy az életünk teljes, a fenti példából jól látszik: EGY SÖR AZÉRT MIN- DIG BELEFÉR!!! Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek és mégis szeretnek Apám kínai volt, anyám japán, én meg alig látok. Az a legszebb a kopaszságban, hogy az ember hallja a hópelyheket. Az egészséges élet a lehető leglassabb módja a halálnak A strand az a hely, ahol a szépség revánsot vesz az okosságon. Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása. Akik elmentek közülünk Járfás Kálmánné Landek Ferencné Filó János Szűcs Lídia Gyenesei Ferencné Sándor Jenő Házasságkötés és születés ebben az időszakban nem volt.

12 címünk: - Pékségünk 28-ik születésnapja alkalmából folyamatosan alacsony árakkal kedveskedünk a helyben élő polgárainknak. - Termékeink teljes választéka, valamint minden reggel 8:30-kor, meleg zsemle, sajtos kifli, kifli és kenyér várja Önöket a buszmegállónál lévő Zöldséges boltban. - A friss, finom ropogós pékáruért nem kell Kaposvárra utazni. Ne Kaposváron döntsék el, hogy a helyben élők milyen pékterméket fogyasszanak. MEZŐCSOKONYAI TERMELŐTŐL, MEZŐCSOKONYAI LAKOSOKNAK, MEZŐCSOKONYAI ÜZLETBŐL! Várjuk Önöket a Zöldségboltban! Csányi Kft. H-7434 Mezőcsokonya, Fő u. 23. Iroda: 82/ ; 30/ ; 30/ ; Slepp: 30/ Web cím: Trió és Trió Max csomagok a kábeltelevíziós hálózaton A ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt októbertől TRIO és TRIO MAX néven új szolgáltatással jelentkezett. A csomagok előfizetésével digitális kábeltelevízió, szélessávú internet és kábeltelefon szolgáltatás vehető igénybe egy szolgáltatótól, egy időben, nagyon kedvező áron. Néhány fontos tudnivaló a csomagok tartalmáról: A Trió és Trió Max csomag előfizetői az analóg 3. kábeltelevíziós csomag műsorait egy digitális beltéri egységen (set-top-box) keresztül nézhetik. A készülék használata díjmentes, azon a televízió műsorok digitális minőségben foghatók, egyes műsortok esetén 5.1. hangzással. A set-top-box egy elektronikus műsorújságot is tartalmaz, amelyen a televíziós csatornák műsorát lehet megnézni, akár több hétre előre. Természetesen amennyiben a lakáson belül több televízió készülék üzemel, azokon a hagyományos analóg műsorválaszték fogható. A Trió csomag előfizetői 2 MB/s sebességű korlátlan internet szolgáltatáshoz jutnak, amelyhez a kábelmodemet díjmentesen biztosítja a ViDaNet Zrt. A Trió Max-ra előfizetők 6 MB/s sebességű internetet használhatnak. A TRIO vagy TRIO MAX csomagra előfizetőknek a szolgáltató kábeltelefon szolgáltatást is biztosít egy telefon végpont kiépítésével. A csomagokra előfizetők egy új vezetékes telefonszámot kapnak a szolgáltatással, de igény szerint megtarthatják a jelenlegi működő vezetékes telefonjuk hívószámát is (ha van ilyen). A telefon szolgáltatás igénybe vétele nem kötelező. A Trió csomag havi előfizetési díja 7.200,-Ft, a Trió Max csomagé 9.198,-Ft, de február 28.-ig tartó akciónkban 1 éves hűségidő vállalással az első 2 hónap fél áron kapja a szolgáltatást az előfizető. További információ: ViDaNet Zrt Kaposvár, Szántó u.5., telefon: Ide várjuk a településen lakó kis hirdetőinket. Cserebere, apró-cseprő, illetve eladnám vagy elcserélném típusú hirdetéseit. A hirdetések összege csak 200 Ft. A hirdetés leadásának határideje! november 15. A hirdetéseket várjuk címünkre, illetve a gyűjtőládáinkba névvel, telefonszámmal. Ez itt az Ön hirdetésének a helye. Ide várjuk a településen lakó kis hirdetőinket. Cserebere, apró-cseprő, illetve eladnám vagy elcserélném típusú hirdetéseit. A hirdetések összege csak 200 Ft. A hirdetés leadásának határideje! november 15. A hirdetéseket várjuk címünkre, illetve a gyűjtőládáinkba névvel, telefonszámmal. Ez itt az Ön hirdetésének a helye. Csoknyai Hírmondó Mezőcsokonya Önkormányzatának lapja, Szerzők: Bagladiné Kovács Mária, Decsi József, Könyéné Gelencsér Mónika, Gyánó Péterné, Hamlin Zsuzsanna, Kelemen Csaba, Kaiser Lívia, Máté Árpád, Ódor Attila, Pappné Szabó Rozi, Páliné P. Karolina, Sudárné Balázs Katalin, Sudár Zoltán János, Veréczi Gréta, Winicky Gabriella. Szerkesztés, tördelés: Ódor Attila, Sudár Zoltán János. Lektorálták: Szerkesztők Munkatársaink: Ács-Gergely Istvánné, Horváthné Fazekas Szilvia, Lancsákné Hegedüs Edit, Sudárné Kovács Margit. Nyomdai munkák: B-mecom nyomda Dombóvár, Készült 450 példányban. címünk: Következő megjelenés: 2009 május 29.

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Elment az idők tanúja. A feltétlen szeretet. Lesz-e Kossuth-emléktábla? JEGYZETÜNK VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. május XIV. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A feltétlen szeretet A hónap első vasárnapján szerettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat (Fotó: Dr. Sutus Lenke)

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácaiak!

Tisztelt Csanádapácaiak! Tisztelt Csanádapácaiak! Teréz anya gondolata útmutatás számomra: "Ha jót teszel megvádolnak,hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, Mégis tégy jót! Ha sikeres vagy hamis barátokat és igazi

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Kétszer ülésezett májusban a képviselő-testület

Kétszer ülésezett májusban a képviselő-testület Közélet Kultúra Mindennapok 2014. június 10. 120 forint Tíz éves lett a Nagymarosi Női Kar Jubilált a Nagymarosi Női Kar, hiszen már 10 éve annak, hogy többen összefogtak és megalapították a kórust. Erre

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Téti Híradó Városi Folyóirat XX. évfolyam 1. szám 2015. tavasz XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Már február elején elkezdtük a készülõdést az óvodai Kisfaludy Napokra. Kiírtuk a rajzpályázat témáját,

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánok Mezőfalva lakóinak! A képviselőtestült és az önkormányzat dolgozói

Meghitt, szeretetteljes karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánok Mezőfalva lakóinak! A képviselőtestült és az önkormányzat dolgozói Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2010. december Tartalom Túrázott a Mikulás is! 2. oldal Ahogy én látom 2. oldal Küzdünk a belvízzel 3. oldal Csatorna: lezárult az előkészítés szakasza

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben