Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 1"

Átírás

1 Feladatlap 1 1. Te is kitölthetsz egy telitalálatos lottószelvényt. Nem kell mást tenned, mint megkeresni azt a hat szót az alábbi negyvenötből, amit ly-nak írunk. 1) zörej 10) paréj 19) zajlik 28) böjt 37) dagáj 2) lakáj 11) fejteget 20) héja 29) terjeszt 38) vajúdik 3) ajtó 12) sajt 21) szárazjég 30) pajta 39) aljzat 4) muszáj 13) sújzó 22) deregje 31) vajon 40) karéj 5) papagáj 14) selejtes 23) rája 32) sajka 41) kifejez 6) zsivajog 15) szeráj 24) fahéj 33) cserje 42) kéjjel 7) pajtás 16) varjú 25) oldja 34) kehej 43) ijedten 8) tolvaj 17) szipojog 26) moraj 35) nyájas 44) elméje 9) sekéj 18) fajta 27) rejteget 36) tutajos 45) hájas 2. Pótold a szavakban a hiányzó ly vagy j betűt! sompo_og, fertá_, roba_, muskotá_, paszu_, seregé_, dato_a, bó_a, esté_, or_a, szab_a, rá_a, szerá_, há_, má_va, rosté_, ispotá_, tá_og, kevé_, kordé_, aggá_, imbo_og, fo_togat, má_, fe_t, tébo_ult, támo_og, bor_ú, he_ség, fo_am, fo_amatos, fo_tos, vá_og, karva_, re_té_es, kivá_, da_ka, kóvá_og, szom_úság, ger_ed, kalama_ka, nadragu_a, kötő_el, napidí_, pá_ázat, vere_ték, zubo_ csuha_, gaba_odik, ha_lék, gombo_ag, ta_tékzik, ha_ózás, sor_ázás, uszá_, ra_ong, ra_t 3. J vagy LY? zsiva gó uszá tekinté es ta tékzik po áca zsö e ú ul szom as siko va mi u as tara os szé el su kol

2 Feladatlap 1 Megoldások 1. sekély, súlyzó, szipolyoz, dereglye, kehely, dagály 2. sompolyog, fertály, robaj, muskotály, paszuly, seregély, datolya, bója, estély, orja, szablya, rája, szeráj, háj, mályva, rostély, ispotály, tályog, kevély, kordély, aggály, imbolyog, fojtogat, máj, fejt, tébolyult, támolyog, borjú, helység, folyam, folyamatos, rojtos, vályog, karvaly, rejtélyes, kiváj, dajka, kóvályog, szomjúság, gerjed, kalamajka, nadragulya, kötőjel, napidíj, pályázat, verejték, zuboly, csuhaj, gabalyodik, hajlék, gombolyag, tajtékzik, hajózás, sorjázás, uszály, rajong, rajt 3. zsivajgó, uszály, tekintélyes, tajtékzik, pojáca, zsöllye, újul, szomjas, sikoly, vajmi, ujjas, tarajos, széjjel, sulykol

3 Feladatlap 2 1. Egészítsd ki a hiányzó j vagy ly betűket, majd húzd alá azokat a szavakat, amelyekben a j hangot kétféleképpen jelölhetjük! pá a fo tat gu ás bá os gá a pikke harká szemé sú osbít he sú t pu ka pá a szab a bé egez tuta szila ság segé mu a borbé. malá hüve. csuk a Orso a erké 2. Az alábbi szavakat i vagy í betűvel kell kiegészítened, majd levonnod a tanulságot! sz..njáték, sz..nész, sz..nez, sz..nház, sz..ntársulat, sz..ndarab, sz..ne-java, kocsisz..n, sz..niiskola, sz..npad, népsz..nmű, sz..nigaz, sz..ntelen, sz..nlap, sz..njeles sz..vfájdalom, sz..vjóság, sz..vhez szóló, sz..vműtét, sz..vélyes, sz..vébe zár, sz..veskedik, sz..vszerelme, sz..vszakadva, sz..vtelen, sz..vvel-lélekkel Egészítsd ki a szavakat az előttük álló mássalhangzóval! l csa..án l sző..ő f pu..og g he..esztő l mú..ik l sza..ag k ci..ázik n ö..álló j dí..az l vá..ik k ba..ancs p kö..eny k óra..or n mi..él t csa..os l be..őle s erő..en s frisse..ég n utá..a s alapo..an b tö..e kerül r o..a bukott b a sze..ől kérek l to..al

4 Feladatlap 2 Megoldások 1. pálya folytat gulyás bájos gálya pikkely harkály személy súlyosbít hely súlyt pulyka pálya szabja bélyegez tutaj szilajság segély mulya borbély maláj hüvely csuklya Orsolya erkély 2. színjáték, színész, színez, színház, színtársulat, színdarab, színe-java, kocsiszín, színiiskola, színpad, népszínmű, színigaz, színtelen, színlap, színjeles A szín szót és származékait mindig í-vel írjuk. szívfájdalom, szívjóság, szívhez szóló, szívműtét, szívélyes, szívébe zár, szíveskedik, szívszerelme, szívszakadva, szívtelen, szívvel-lélekkel A szív és a belőle képzett szavak í-vel írandók, kivéve: szivi. 3. csalán szőlő pufog hegesztő múlik szalag cikázik önálló díjaz válik bakancs köpeny órakor minél csatos belőle erősen frissesség utána alaposan többe kerül orra bukott szebből kérek tollal

5 Feladatlap 3 1. Pótold a hiányzó magánhangzókat! ö~ő i~í u~ú olvasók_r d_csér ford_l k_r_nd h_vatva b_ra k_rút h_vatlan t_ristaház k_r_z h_zlaló h_szad _v h_rdetmény h_szfilléres z_ld _vezet h_rmondó t_rókrém _vez h_rtelen t_rkál ég _v h_rdetés _titáska k_rzet h_gul terelő _t _rd_ng_sség h_d kör_tazás _nt_de h_vható ár_szállítás süt_de tel_tettség ár_sít hagyomány_rz_ táv_rda félár_ el_l sz_nes_t tan_sít 2. Aláhúzással jelöld a helyes alakot! testi-lelki testilelki testi lelki ugri-bugri ugribugri ugri bugri farkas-ordító farkasordító farkas ordító haragos-zöld haragoszöld haragos zöld növényvédő-szer növényvédőszer növényvédő szer sült-hús sülthús sült hús vendég-művész vendégművész vendég művész alumínium-edény alumíniumedény alumínium edény ötöd-éves ötödéves ötöd éves

6 Feladatlap 3 Megoldások 1. ö~ő i~í u~ú olvasókör dicsér fordul körönd hívatva vagy hivatva bura vagy búra körút hívatlan turistaház köröz hizlaló huszad öv hirdetmény húszfilléres zöldövezet hírmondó túrókrém övez hirtelen vagy hírtelen turkál égöv hirdetés útitáska körzet hígul terelőút ördöngösség híd körutazás öntöde hívható áruszállítás sütöde telítettség árusít hagyományőrző távírda félárú elöl vagy elől színesít tanúsít 2. testi-lelki, ugribugri, farkasordító, haragoszöld, növényvédő szer, sült hús, vendégművész, alumíniumedény, ötödéves

7 Feladatlap 4 1. Különírjam? Egybeírjam? A helyes választ húzd alá! egész napos egésznapos egész-napos nagy-erejű nagy erejű nagyerejű jószívű jó-szívű jó szívű háttérbeszélgetés háttér-beszélgetés háttér beszélgetés nejlon harisnya nejlon-harisnya nejlonharisnya közvélemény-kutatás közvélemény kutatás közvéleménykutatás másfél heti másfélheti másfél-heti 2. Húzd alá a helyes választ! kis mértékű két havi tizenkét hetes két kilométeres fizető parkoló karácsonyfa ág diófa szekrény kiképző tiszt földrengés biztos csínját-bínját unos untalan kézről kézre tejbe, vajba tere-ferél mende-monda főosztályvezető helyettes aláírás-gyűjtő repülőgépkatasztrófák gép-eltérítések katasztrófa-elméletek gépjárműkereskedelem Lánc híd hó lepte vendéglátó ipar sok milliós kézhez vétel tojás fehérje kismértékű kéthavi tizenkéthetes kétkilométeres fizetőparkoló karácsonyfaág diófaszekrény kiképzőtiszt földrengésbiztos csínjátbínját unos-untalan kézről-kézre tejbe-vajba tereferél mendemonda főosztályvezető-helyettes aláírásgyűjtő repülőgép-katasztrófák gépeltérítések katasztrófaelméletek gépjármű-kereskedelem Lánchíd hólepte vendéglátóipar sokmilliós kézhezvétel tojásfehérje

8 3. egész napos, nagy erejű, jószívű, háttérbeszélgetés, nejlonharisnya, körvélemény-kutatás, másfél heti 4. kismértékű, kéthavi, tizenkét hetes, két kilométeres, fizetőparkoló, karácsonyfaág, diófa szekrény, kiképzőtiszt, földrengésbiztos, csínját-bínját, unos-untalan, kézről kézre, tejbe-vajba, tereferél, mendemonda, főosztályvezetőhelyettes, aláírásgyűjtő, repülőgép-katasztrófák, gépeltérítések, katasztrófaelméletek, gépjármű-kereskedelem, Lánchíd, hólepte, vendéglátóipar, sokmilliós, kézhezvétel, tojásfehérje.

9 1. Karikázd be a helyes választ! A kiejtés elve A) A magánhangzók időtartama Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 5 1. Sokáig albérletben laktunk. Egy lehangolóan szűk. a) oduban b) odúban 2. A szociológiai felmérések azt mutatják, hogy a magasabb termékek is viszonylag könnyen gazdára találnak. a) áru b) árú 3. A közvélemény-kutatások szerint ezek a rétegek kisebb arányban vesznek részt a helyi ügyek intézésében. a) tanusága b) tanúsága 4. Biztos lehetsz benne! Ez a szer minden rágcsálót. a) kiirt b) kiírt 5. Ugye mondtam, nem is adott olyan nehéz feladatot! a) ördöngösen b) ördöngősen 6. Érettségire készül, de olyan lassan olvas, hogy a 116 könyvvel is csak két nap alatt boldogult. a) lapu b) lapú 7. A értékelésekor egy db 13+1 találatos szelvényre bukkantak. a) totoszelvények b) totószelvények 8. Figyelem! Új kazetták érkeztek a Toni. Törzsvendégeknek kedvezménnyel kölcsönzünk. a) videotékába b) videótékába 9. Gyere gyorsan a hideg medencébe! Ott van az egész társaság! a) vizű b) vízű 10. Értesítjük, hogy az önnek okozott kárt alapján tudjuk kifizetni. a) casco biztosítása b) cascó biztosítása

10 B) A mássalhangzók időtartama 1. Kedves tanárnő! Tisztelettel meghívjuk folyó hó 20-án tartandó ünnepségünkre. a) szalagavató b) szallagavató 2. Ne törődj vele! Csak mondja a magáét! a) had b) hadd 3. Számíthatsz rá, hogy eleinte veled is majd. Aztán megszokjátok egymást. a) újat húz b) ujjat húz 4. Ebben a is boldogulnia kell. a)miliőben b)milliőben 5. Az ópusztaszeri Feszty-körkép a évében készült el. a) millenium b) millennium 6. Termékünk tartalmaz. a) atil-vanilint b)etil-vanillint 7. A tanulmány a szociális hátterével foglalkozik: leginkább azzal, miként vélekednek a kismamák a társadalom szociális gondoskodásáról. a) várandóság b) várandósság 8. Műveleteket végzünk az számok körében. a) iracionális b)irracionális 9. Azt a szíveskedjenek mutatni, amelyik a sárga dísz mögött van! a) csöngetyűt b) csöngettyűt 10. Hidd el, én is, miért maradtak otthon! a) furcsálom b)furcsállom

11 Feladatlap 5 Megoldások 1. A) B) 1. b) 1. a) 2. b) 2. b) 3. b) 3. b) 4. a) 4. a) 5. a) 5. b) 6. b) 6. b) 7. b) 7. b) 8. a) 8. b) 9. a) 9. b) 10. a) 10. b)

12 Feladatlap 6 1. Karikázd be a helyes választ! A szóelemzés elve A) A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 1. a szerencsédet, hogy nem téged hívtak ki felelni németből! a) Áld b) Áldd 2. Úgy döntöttem, téged a diákönkormányzatba. a) ajánlak b) ajánllak 3. Csak úgy a terem a harsány kacajtól. a) viszhangzott b) visszhangzott 4. Ne abba az olaszt! Az egyetemen szükségetek lehet rá. a) hagyjátok b) haggyátok 5. Nem bocsátkozom vitákba. a) partalan b) parttalan 6. Úgy emlékszem, valamilyen ruha volt az elkövetőn. a) dresszerű b) dressz-szerű 7. Képzeld! A kacatok között megtaláltam a nagymamám is. a) tollegyezőjét b) toll-legyezőjét 8. Azonnal a füzeted! a) hozd ide b) hozdd ide 9. Ne neki addig, míg nem kérdez rá a dologra! a) mond meg b) mondd meg 10. Kedves Pista! Ezúton szeretném meghívni május 11-én tartandó ballagásunkra. a) bátyja b) bátya

13 B) A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 1. Az USA az iráni is ápolta a kapcsolatot. a) sahval b) sahhal 2. A magyar kártyát jól ismerem, de még soha nem játszottam. a) bridzsel b) briddzsel 3. Ez ballépének is felfogható. a) aféle b) afféle 4., minden úgy volt, ahogy elmeséltem a) Higyjétek el b) Higgyétek el 5. Ha magyar szakosnak készülsz, magad a helyesírásban is! a) edzd b) eddzd 6. Beszélj hangosabban, hogy a terem végén is a hangod! a) hallatszon b) hallatsszon 7. Először te a folyót, aztán ha nem történik semmi, mi is indulunk. a) úszd át b) úszdd át 8. Legalább arra ügyelhetnél, hogy ne a nyakad a sál alól! a) látszon ki b) látsszon ki 9. Aztán jó erősen ám a buszon, nehogy elessen egy kanyarban! a) fogódzzon b) fogóddzon 10. Először össze a két végét, s ha a méretük megfelelő, csak akkor rögzítsd őket! a) illeszd b) illesszd

14 Feladatlap 6 Megoldások A) B) 1. b) 1. b) 2. b) 2. b) 3. b) 3. b) 4. a) 4. b) 5. b) 5. a) 6. b) 6. b) 7. b) 7. a) 8. a) 8. b) 9. b) 9. b) 10. b) 10. a)

15 Feladatlap 7 Javítsd ki a hibákat! (Nem mindegyik mondatban van hiba.) 1. Mikszáth sok jó és híres regényt írt. 2. Az este énekeltt egy művész, akinek hamis volt a hangja, és sokat hibázott. 3. Felvete a cipőjét és kilépet az ajtón. 4. a lány modellt ált a festőnek. 5. az állatok kelet felé szalattak a vadász elől. 6. sokat hallottunk már a fáraók életéről. 7. Addig tartózkodot a hideg vízben, amíg meg nem fázot. 8. Olyan sokat aludttam, hogy alig bírtam magamhoz térni. 9. A zenekar koncertjén sok fiatalt láttam, akik serkentő tablettát szettek. 10. A nagy hangerő úgy elnyomtta a hangunkat, hogy kénytelenek voltunk egymás fülébe ordítani. 11. A moziban egy új akciófilmre akartunk jegyet venni, de sajnos már minden jegy elfogyott. 12. Nyáron a tengerparton nyaraltunk, ahol sokat búvárkotunk, napoztunk és vitorláztunk. 13. Az űrhajó fedélzetén egy műszer meghibásodot és az oxigén is fogyni kezdet. 14. A repülőgép leszállt, hogy üzemanyagot tankoljon. 15. A Balatonon hirtelen nagy szél kerekedet, és néhányan nem tuttak kijönni a partra. 16. A fecskék megérezték a légnyomásváltozást, és alacsonyan szálltak. 17. A múzeum parkjában koncertet rendezttek, ahol Bach és Beethoven műveket attak elő. 18. A zongoraművészek négykezest játszotak és egyszer sem tévesztették el. 19. A kutatók már sok felfedezéssel gazdagítoták az emberíséget. 20. Az iskolában sokszor olvashatunk Petőfi verseit, és néhányat meg is kellet tanulnunk.

16 Megoldás: Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 7 Megoldások énekelt, hibázott 12. búvárkodtunk, vitorláztunk 3. felvette, kilépett 13. meghibásodott, kezdett 4. állt szaladtak 15. kerekedett, tudtuk tartózkodott, fázott 17. rendeztek, adtak 8. aludtam 18. játszottak 9. szedtek 19. gazdagították 10. elnyomta 20. olvashattuk, kellett

17 Feladatlap 8 Javítsd ki a hibákat! (Nem mindegyik mondatban van hiba.) 1. A vulkán kitörésétt hatalmas morajlás előzte meg. 2. A hegyi sziklákat csak az ügyes zergék tudták megmászni. 3. A vakond sok földkupaccal jeleztte jelenlétét a kertünkben a nyelvoktatáshoz különböző támogatást kaptak az iskolák. 6. A délelőtti előadást sok kisgyermek látta. 7. A játszótéren elhelyezttek egy mászókát, amit fából készítettek. 8. A pincér előbb a hústt és a burgonyátt hoztta ki, majd a süteményt tálalta fel. 9. A néptáncosok magyar csárdást adttak elő, amivel megnyerték a versenytt. 10. Mátyás király gyakran bújtt álruhába és a pór nép életétt figyelte. 11. Miután a mókus sok diót, mogyorótt halmozott fel télire, bebújt az odújába. 12. A medve meglátta az árnyékátt a napsütésben, és visszament a barlangjába. 13. a nap már rég megvirratt, mire a lusta lány kinyitotta a szemétt. 14. Egy sovány ló húztta a szénával megrakott szekerett. 15. A bíró meghallgatta az emberekett, és igazságot szolgáltatot. 16. Amikor a beteg őzike fekütt az úton, megállítotuk az autót. 17. A monda szerint Tihanynál kecskekörmöket vetett partra a víz.

18 18. A Duna régen kavicsott, homokott és iszapot terített szét a Kisalföld alacsony területein. 19. Kossuth Lajos Szegeden honvédokat toborzott. 20. Rákóczi Ferenc Rodostóból írtta a leveleitt képzeletbeli nagynénjének. 21. Számos tudós kutatta a fertőző betegségek elleni gyógyszereket.

19 Feladatlap 8 Megoldások 1. kitörések 11. árnyékát megvirradt, szemét 3. jelezte 13. húzta, szekeret embereket, szolgáltatott feküdt, megállítottuk 6. helyeztek húst, burgonyát, hozta 17. kavicsot, homokot 8. adtak, versenyt bújt, életét 19. írta, leveleit 10. mogyorót 20. -

20 Feladatlap 9 Tagolatlanul közölt mondatok. Mindegyik mondat kétféleképpen is tagolható és értelmezhető: 1. utolértékazelöljárókat 2. némettudásanemmegfelelő 3. egykisbortisziképpen. 4. apámmeséltehogyfigyelteőket 5. azthiszedhogymindennagyfejűbölcs 6. megkérdezettamagyarfiúésamagyarlány.

21 7. királylányafleségem tetszettnekikazaranymondás.. 9. kihűltmárasülttök acirkuszöltözőjébenölembeugrottegyartistakutya barátomnagyörömmelfogadott. 12. amiaranyazfénylik magátjómélyreásta

22

23 1. utolértékazelöljárókat Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 9 Megoldások Utolérték az elöl járókat.( Azokat, akik elöl haladtak.) Utolérték az elöljárókat.( A fölötteseket, tisztviselőket.) 2. némettudásanemmegfelelő Némettudása nem megfelelő.( Nem tud jól németül.) Német tudása nem megfelelő. (Német nevű egyéné.) 3. egykisbortisziképpen Egy kis bort iszik éppen. Egy Kis bort iszik éppen. Egy Kis-bort iszik éppen. (Kis nevű termelő borát issza.) 4. apámmeséltehogyfigyelteőket Apám mesélte, hogy figyelte őket. (Az apa figyelt valakiket.) Apám mesélte, hogy figyelte őket.(valaki.)

24 5. azthiszedhogymindennagyfejűbölcs Azt hiszed, hogy minden nagy fejű bölcs. (A méret fontos.) Azt hiszed, hogy minden nagyfejű bölcs.(nagyfejű = főnők) 6. megkérdezettamagyarfiúésamagyarlány Megkérdezett a magyar fiú és a magyar lány. Megkérdezett a Magyar fiú és a Magyar lány.(családnév) 7. királylányafeleségem Király lány a feleségem. (Vezetékneve) Királylány a feleségem. (Ez a rangja.) 8. tetszettnekikazaranymondás Tetszett nekik az aranymondás. (=bölcsesség) Tetszett nekik az Arany-mondás. (Arany János idézet) 9. kihűltmárasülttök Kihűlt már a sülttök. (Sültetek, pecsenyétek.) Kihült már a sült tök. 10. acirkuszöltözőjébenölembeugrottegyartistakutya A cirkusz öltözőjében ölembe ugrott egy artistakutya. (Egy artistáé.) A cirkusz öltözőjében ölembe ugrott egy artista kutya.( A kutya volt az artista.)

25 11. amiaranyazmindfénylik Ami arany, az mind fénylik. Ami Arany, az mind fénylik. (Arany művei kiválóak.) 13.magátjómélyreásta Magát Jó mélyre ásta. (Jó a neve.) Magát jó mélyre ásta.

26 Feladatlap 10. Többféleképpen értelmezhető és rögzíthető mondatok Magyarázd meg a jelentésüket! 1. Miért marattok/maradtok vele? 2. Bizony szépen kicsempézték/kicsempészték! 3. Élezd/éleszd még valameddig! 4. Összesen tíz pontjuk/pontyuk van. 5. Azt üzeni, hogy fonjad/fonnyad. 6. Foltot hagyott ruháján egy mézcsepp/mészcsepp. 7. Nem hagyta, hogy belefújjon/belefúljon. 8. Úgy látom már megrakodtak/megrakottak. 9. Kölcsön/költsön, de mire? 10.Megtiltotta, hogy kiereszd/kierezd. 11. Úgy tudom majdnem feledte/felette. 12. Mindenféle veszéllyel/veszélyjel fenyegette őket. 13.Elvárja, hogy álld/ álld a sorsod. 14.Kivel fogatsz/fogadsz majd? 15. Most kiált/kiállt az udvarra. 16. Varjak/varrjak már megint? 17. Ő is meghallhat/meghalhat ám! 18.A szülők felfigyeltek gyermekük rendkívüli fáradságára/fáradtságára. 19.Körülrajzolták az ujjlyukat/ujjukat. 20. Kitelik még ebből a részből. 21. Nyilvánvaló, hogy méláz/méhláz. 22. Csak ő lehet a csenő/cseh nő. 23. Úgy látszik nem gondolt akkorára/aggkorára 24. Kijét/kiét ismered jól 25. Véletlenül belefojt/belefolyt.

27 Feladatlap 10. Megoldások 1. Miért marattok/maradtok vele? Miért maratjátok velük a festéket? Miért maradtok velük az utcán? 2. Bizony szépen kicsempézték/kicsempészték! Szép lett a konyha csempézése. Kivitték az országból a mükincseket. 3. Élezd/éleszd még valameddig! Élesítsd meg a kést! Újra kell éleszteni a sebesültet. 4. Összesen tíz pontjuk/pontyuk van. Tíz pontot kaptak a versenyen. Tíz pontyot horgásztak. 5. Azt üzeni, hogy fonjad/fonnyad. Fonjad be a hajad! Fonnyad a virág. 6. Foltot hagyott ruháján egy mézcsepp/mészcsepp. Mézet reggelizett. Meszeléskor rácseppent a mész. 7. Nem hagyta, hogy belefújjon/belefúljon. Nem engedte a rendőr megfújja a szondát. Kimentette, nem engedte megfulladni.

28 8. Úgy látom már megrakodtak/megrakottak. A teherautóra már felrakodtak a munkások. A kocsik már megrakottak = megrakott állapotban állnak. 9. Kölcsön/költsön, de mire? Mire kérsz tőlem kölcsön? Nem tudja eldönteni, mire költse a pénzét. 10.Megtiltotta, hogy kiereszd/kierezd. Nem engedheted ki. Nem vághatod ki a paprika erét. 11. Úgy tudom majdnem feledte/felette. Majdnem elfelejtett valamit. Majdnem megette az összeset. 12.Mindenféle veszéllyel/veszélyjel fenyegette őket. Felsorolta a veszélyeket. Baljós jeleket láttak. 13.Elvárja, hogy álld/ áldd a sorsod. Álld meg a helyed! Áldjad a jó sorsodat! 14.Kivel fogatsz/fogadsz majd? Kivel fogatsz meg valamit? Kivel fogadsz a meccsre? 15. Most kiált/kiállt az udvarra. Kikiabált az udvarra. Kiment az udvarra.

29 16. Varjak/varrjak már megint? Varjak jöttek a kertbe. Már megint varrnom kell? 17. Ő is meghallhat/meghalhat ám! Meghallhatja miről beszélünk. Veszélyben az élete. 18.A szülők felfigyeltek gyermekük rendkívüli fáradságára/fáradtságára. Rendkívüli tevékenységére/fáradozására figyeltek fel. Fáradt állapotára figyeltek fel. 19.Körülrajzolták az ujjlyukat/ujjukat. A ruha szabásakor körberajzolták az ujjlyukat. Kezüket rajzolták körbe. 20.Kitelik még ebből a részből/rézből. Kikerül még ez a szabásminta ebből az anyagból(részből). Réz anyagból készít valamit. 21.Nyilvánvaló, hogy méláz/méhláz. méláz= ábrándozik méhláz= betegség 22.Csak ő lehet a csenő/cseh nő. csenő= tolvaj Cseh nemzetiségű. 23. Úgy látszik nem gondolt akkorára/aggkorára Nem akart olyan nagyot. Nem volt előrelátó.

30 24.Kijét/kiét ismered jól Melyik hozzátartozóját? Kinek a tulajdonát? 25.Véletlenül belefojt/belefolyt. Véletlenül fojtotta belé a szót./ Véletlenül belefojtotta a vízbe. Belefolyt a víz a cipőjébe.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI KAVALKÁD Lilium Aurum Dunaszerdahely 2004 A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja A könyv megjelenését

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 3. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Fábián Márta A kiadvány KHF/4415-12/2008. engedélyszámon 2008.10.21. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg.

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg. A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. szeptember-október Őszi vers Hullanak az őszi levelek, Vörös-sárgába öltözött a táj, Hamarosan elpihen a természet, szívem megdermed, s már semmi sem fáj.

Részletesebben

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó.

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A történetíró pályázat itthoni megszervezésének ötlete a Mindspace nonprofit

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2013. január február március Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág Csilingel a kis gyöngyvirág. Fehér a ruhája, meghívja a virágokat tavaszesti bálra. Öltözködik

Részletesebben

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1 Az interjút készítette, szerkesztette: Buchmüller Péter Szentendre: 2010. június-október Dalmátok Szentendrén Valamikor állítólag a törökök elől menekültek Magyarországra Dalmáciából a dalmátok, és egészen

Részletesebben

HOGY VANNAK A GYEREKEK?

HOGY VANNAK A GYEREKEK? HOGY VANNAK A GYEREKEK? Szemelvények a FÉSZEK EGYESÜLET első 15 évének történetéből A könyvben lévő történetek írásában közreműködtek a Fészek Egyesület gyerekei, nevelőszülői, munkatársai. Szerkesztette:

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő. Kertművelés a 2013/14-es tanévben Mincsik István írása

Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő. Kertművelés a 2013/14-es tanévben Mincsik István írása TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő Farsangi mulatság Március 15-i megemlékezés Emlékezés Orth Magdára Forgács Erzsébet: A húsvéti misztérium jelképei Északi mitológia

Részletesebben

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári:

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári: Az Ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda lapja 2011. február www.zsipelsokolec.edu.sk www.zsipelsokolec.edupage.org A TARTALOMBÓL: VIA NOVA beiratkozási körút iskolaérettség sikereink interjúk pedagógusainkkal

Részletesebben

Az olvasni tanuló manó

Az olvasni tanuló manó I. kategória Czettisch Kinga Az olvasni tanuló manó Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény család. Általában három szem almát, néhány répát és egy kevés babot árultak a piacon. Abból

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon)

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Tartalom: 3. o.: Tombol a nyár ; (Karaffa Gyula írása) 4. o.: Vidám verseket kellene már írnom; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Minek venni; (Móritz

Részletesebben

תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5.

תשעא חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. ב"ה 2010. 11. 17. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה KÖVEK, KÉPEK,

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

A kertekre leszállt a dér

A kertekre leszállt a dér Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér A kertekre leszállt a dér, kékülten pereg a levél, rozsdásra váltak a rétek, üres a madárfészek. Lassú, nehéz esõk jönnek, és megcsapkodják a földet, s ha a hûs

Részletesebben

Polgár András. APUKA - regény. Történet a 60-as évekből

Polgár András. APUKA - regény. Történet a 60-as évekből Polgár András APUKA - regény Történet a 60-as évekből 2 -Nem játszhatom veled mondta a róka a kis hercegnek. Nem vagyok megszelídítve. - Mit jelent megszelídíteni? - Ez olyan dolog, amit az emberek már

Részletesebben