Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 1"

Átírás

1 Feladatlap 1 1. Te is kitölthetsz egy telitalálatos lottószelvényt. Nem kell mást tenned, mint megkeresni azt a hat szót az alábbi negyvenötből, amit ly-nak írunk. 1) zörej 10) paréj 19) zajlik 28) böjt 37) dagáj 2) lakáj 11) fejteget 20) héja 29) terjeszt 38) vajúdik 3) ajtó 12) sajt 21) szárazjég 30) pajta 39) aljzat 4) muszáj 13) sújzó 22) deregje 31) vajon 40) karéj 5) papagáj 14) selejtes 23) rája 32) sajka 41) kifejez 6) zsivajog 15) szeráj 24) fahéj 33) cserje 42) kéjjel 7) pajtás 16) varjú 25) oldja 34) kehej 43) ijedten 8) tolvaj 17) szipojog 26) moraj 35) nyájas 44) elméje 9) sekéj 18) fajta 27) rejteget 36) tutajos 45) hájas 2. Pótold a szavakban a hiányzó ly vagy j betűt! sompo_og, fertá_, roba_, muskotá_, paszu_, seregé_, dato_a, bó_a, esté_, or_a, szab_a, rá_a, szerá_, há_, má_va, rosté_, ispotá_, tá_og, kevé_, kordé_, aggá_, imbo_og, fo_togat, má_, fe_t, tébo_ult, támo_og, bor_ú, he_ség, fo_am, fo_amatos, fo_tos, vá_og, karva_, re_té_es, kivá_, da_ka, kóvá_og, szom_úság, ger_ed, kalama_ka, nadragu_a, kötő_el, napidí_, pá_ázat, vere_ték, zubo_ csuha_, gaba_odik, ha_lék, gombo_ag, ta_tékzik, ha_ózás, sor_ázás, uszá_, ra_ong, ra_t 3. J vagy LY? zsiva gó uszá tekinté es ta tékzik po áca zsö e ú ul szom as siko va mi u as tara os szé el su kol

2 Feladatlap 1 Megoldások 1. sekély, súlyzó, szipolyoz, dereglye, kehely, dagály 2. sompolyog, fertály, robaj, muskotály, paszuly, seregély, datolya, bója, estély, orja, szablya, rája, szeráj, háj, mályva, rostély, ispotály, tályog, kevély, kordély, aggály, imbolyog, fojtogat, máj, fejt, tébolyult, támolyog, borjú, helység, folyam, folyamatos, rojtos, vályog, karvaly, rejtélyes, kiváj, dajka, kóvályog, szomjúság, gerjed, kalamajka, nadragulya, kötőjel, napidíj, pályázat, verejték, zuboly, csuhaj, gabalyodik, hajlék, gombolyag, tajtékzik, hajózás, sorjázás, uszály, rajong, rajt 3. zsivajgó, uszály, tekintélyes, tajtékzik, pojáca, zsöllye, újul, szomjas, sikoly, vajmi, ujjas, tarajos, széjjel, sulykol

3 Feladatlap 2 1. Egészítsd ki a hiányzó j vagy ly betűket, majd húzd alá azokat a szavakat, amelyekben a j hangot kétféleképpen jelölhetjük! pá a fo tat gu ás bá os gá a pikke harká szemé sú osbít he sú t pu ka pá a szab a bé egez tuta szila ság segé mu a borbé. malá hüve. csuk a Orso a erké 2. Az alábbi szavakat i vagy í betűvel kell kiegészítened, majd levonnod a tanulságot! sz..njáték, sz..nész, sz..nez, sz..nház, sz..ntársulat, sz..ndarab, sz..ne-java, kocsisz..n, sz..niiskola, sz..npad, népsz..nmű, sz..nigaz, sz..ntelen, sz..nlap, sz..njeles sz..vfájdalom, sz..vjóság, sz..vhez szóló, sz..vműtét, sz..vélyes, sz..vébe zár, sz..veskedik, sz..vszerelme, sz..vszakadva, sz..vtelen, sz..vvel-lélekkel Egészítsd ki a szavakat az előttük álló mássalhangzóval! l csa..án l sző..ő f pu..og g he..esztő l mú..ik l sza..ag k ci..ázik n ö..álló j dí..az l vá..ik k ba..ancs p kö..eny k óra..or n mi..él t csa..os l be..őle s erő..en s frisse..ég n utá..a s alapo..an b tö..e kerül r o..a bukott b a sze..ől kérek l to..al

4 Feladatlap 2 Megoldások 1. pálya folytat gulyás bájos gálya pikkely harkály személy súlyosbít hely súlyt pulyka pálya szabja bélyegez tutaj szilajság segély mulya borbély maláj hüvely csuklya Orsolya erkély 2. színjáték, színész, színez, színház, színtársulat, színdarab, színe-java, kocsiszín, színiiskola, színpad, népszínmű, színigaz, színtelen, színlap, színjeles A szín szót és származékait mindig í-vel írjuk. szívfájdalom, szívjóság, szívhez szóló, szívműtét, szívélyes, szívébe zár, szíveskedik, szívszerelme, szívszakadva, szívtelen, szívvel-lélekkel A szív és a belőle képzett szavak í-vel írandók, kivéve: szivi. 3. csalán szőlő pufog hegesztő múlik szalag cikázik önálló díjaz válik bakancs köpeny órakor minél csatos belőle erősen frissesség utána alaposan többe kerül orra bukott szebből kérek tollal

5 Feladatlap 3 1. Pótold a hiányzó magánhangzókat! ö~ő i~í u~ú olvasók_r d_csér ford_l k_r_nd h_vatva b_ra k_rút h_vatlan t_ristaház k_r_z h_zlaló h_szad _v h_rdetmény h_szfilléres z_ld _vezet h_rmondó t_rókrém _vez h_rtelen t_rkál ég _v h_rdetés _titáska k_rzet h_gul terelő _t _rd_ng_sség h_d kör_tazás _nt_de h_vható ár_szállítás süt_de tel_tettség ár_sít hagyomány_rz_ táv_rda félár_ el_l sz_nes_t tan_sít 2. Aláhúzással jelöld a helyes alakot! testi-lelki testilelki testi lelki ugri-bugri ugribugri ugri bugri farkas-ordító farkasordító farkas ordító haragos-zöld haragoszöld haragos zöld növényvédő-szer növényvédőszer növényvédő szer sült-hús sülthús sült hús vendég-művész vendégművész vendég művész alumínium-edény alumíniumedény alumínium edény ötöd-éves ötödéves ötöd éves

6 Feladatlap 3 Megoldások 1. ö~ő i~í u~ú olvasókör dicsér fordul körönd hívatva vagy hivatva bura vagy búra körút hívatlan turistaház köröz hizlaló huszad öv hirdetmény húszfilléres zöldövezet hírmondó túrókrém övez hirtelen vagy hírtelen turkál égöv hirdetés útitáska körzet hígul terelőút ördöngösség híd körutazás öntöde hívható áruszállítás sütöde telítettség árusít hagyományőrző távírda félárú elöl vagy elől színesít tanúsít 2. testi-lelki, ugribugri, farkasordító, haragoszöld, növényvédő szer, sült hús, vendégművész, alumíniumedény, ötödéves

7 Feladatlap 4 1. Különírjam? Egybeírjam? A helyes választ húzd alá! egész napos egésznapos egész-napos nagy-erejű nagy erejű nagyerejű jószívű jó-szívű jó szívű háttérbeszélgetés háttér-beszélgetés háttér beszélgetés nejlon harisnya nejlon-harisnya nejlonharisnya közvélemény-kutatás közvélemény kutatás közvéleménykutatás másfél heti másfélheti másfél-heti 2. Húzd alá a helyes választ! kis mértékű két havi tizenkét hetes két kilométeres fizető parkoló karácsonyfa ág diófa szekrény kiképző tiszt földrengés biztos csínját-bínját unos untalan kézről kézre tejbe, vajba tere-ferél mende-monda főosztályvezető helyettes aláírás-gyűjtő repülőgépkatasztrófák gép-eltérítések katasztrófa-elméletek gépjárműkereskedelem Lánc híd hó lepte vendéglátó ipar sok milliós kézhez vétel tojás fehérje kismértékű kéthavi tizenkéthetes kétkilométeres fizetőparkoló karácsonyfaág diófaszekrény kiképzőtiszt földrengésbiztos csínjátbínját unos-untalan kézről-kézre tejbe-vajba tereferél mendemonda főosztályvezető-helyettes aláírásgyűjtő repülőgép-katasztrófák gépeltérítések katasztrófaelméletek gépjármű-kereskedelem Lánchíd hólepte vendéglátóipar sokmilliós kézhezvétel tojásfehérje

8 3. egész napos, nagy erejű, jószívű, háttérbeszélgetés, nejlonharisnya, körvélemény-kutatás, másfél heti 4. kismértékű, kéthavi, tizenkét hetes, két kilométeres, fizetőparkoló, karácsonyfaág, diófa szekrény, kiképzőtiszt, földrengésbiztos, csínját-bínját, unos-untalan, kézről kézre, tejbe-vajba, tereferél, mendemonda, főosztályvezetőhelyettes, aláírásgyűjtő, repülőgép-katasztrófák, gépeltérítések, katasztrófaelméletek, gépjármű-kereskedelem, Lánchíd, hólepte, vendéglátóipar, sokmilliós, kézhezvétel, tojásfehérje.

9 1. Karikázd be a helyes választ! A kiejtés elve A) A magánhangzók időtartama Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 5 1. Sokáig albérletben laktunk. Egy lehangolóan szűk. a) oduban b) odúban 2. A szociológiai felmérések azt mutatják, hogy a magasabb termékek is viszonylag könnyen gazdára találnak. a) áru b) árú 3. A közvélemény-kutatások szerint ezek a rétegek kisebb arányban vesznek részt a helyi ügyek intézésében. a) tanusága b) tanúsága 4. Biztos lehetsz benne! Ez a szer minden rágcsálót. a) kiirt b) kiírt 5. Ugye mondtam, nem is adott olyan nehéz feladatot! a) ördöngösen b) ördöngősen 6. Érettségire készül, de olyan lassan olvas, hogy a 116 könyvvel is csak két nap alatt boldogult. a) lapu b) lapú 7. A értékelésekor egy db 13+1 találatos szelvényre bukkantak. a) totoszelvények b) totószelvények 8. Figyelem! Új kazetták érkeztek a Toni. Törzsvendégeknek kedvezménnyel kölcsönzünk. a) videotékába b) videótékába 9. Gyere gyorsan a hideg medencébe! Ott van az egész társaság! a) vizű b) vízű 10. Értesítjük, hogy az önnek okozott kárt alapján tudjuk kifizetni. a) casco biztosítása b) cascó biztosítása

10 B) A mássalhangzók időtartama 1. Kedves tanárnő! Tisztelettel meghívjuk folyó hó 20-án tartandó ünnepségünkre. a) szalagavató b) szallagavató 2. Ne törődj vele! Csak mondja a magáét! a) had b) hadd 3. Számíthatsz rá, hogy eleinte veled is majd. Aztán megszokjátok egymást. a) újat húz b) ujjat húz 4. Ebben a is boldogulnia kell. a)miliőben b)milliőben 5. Az ópusztaszeri Feszty-körkép a évében készült el. a) millenium b) millennium 6. Termékünk tartalmaz. a) atil-vanilint b)etil-vanillint 7. A tanulmány a szociális hátterével foglalkozik: leginkább azzal, miként vélekednek a kismamák a társadalom szociális gondoskodásáról. a) várandóság b) várandósság 8. Műveleteket végzünk az számok körében. a) iracionális b)irracionális 9. Azt a szíveskedjenek mutatni, amelyik a sárga dísz mögött van! a) csöngetyűt b) csöngettyűt 10. Hidd el, én is, miért maradtak otthon! a) furcsálom b)furcsállom

11 Feladatlap 5 Megoldások 1. A) B) 1. b) 1. a) 2. b) 2. b) 3. b) 3. b) 4. a) 4. a) 5. a) 5. b) 6. b) 6. b) 7. b) 7. b) 8. a) 8. b) 9. a) 9. b) 10. a) 10. b)

12 Feladatlap 6 1. Karikázd be a helyes választ! A szóelemzés elve A) A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 1. a szerencsédet, hogy nem téged hívtak ki felelni németből! a) Áld b) Áldd 2. Úgy döntöttem, téged a diákönkormányzatba. a) ajánlak b) ajánllak 3. Csak úgy a terem a harsány kacajtól. a) viszhangzott b) visszhangzott 4. Ne abba az olaszt! Az egyetemen szükségetek lehet rá. a) hagyjátok b) haggyátok 5. Nem bocsátkozom vitákba. a) partalan b) parttalan 6. Úgy emlékszem, valamilyen ruha volt az elkövetőn. a) dresszerű b) dressz-szerű 7. Képzeld! A kacatok között megtaláltam a nagymamám is. a) tollegyezőjét b) toll-legyezőjét 8. Azonnal a füzeted! a) hozd ide b) hozdd ide 9. Ne neki addig, míg nem kérdez rá a dologra! a) mond meg b) mondd meg 10. Kedves Pista! Ezúton szeretném meghívni május 11-én tartandó ballagásunkra. a) bátyja b) bátya

13 B) A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 1. Az USA az iráni is ápolta a kapcsolatot. a) sahval b) sahhal 2. A magyar kártyát jól ismerem, de még soha nem játszottam. a) bridzsel b) briddzsel 3. Ez ballépének is felfogható. a) aféle b) afféle 4., minden úgy volt, ahogy elmeséltem a) Higyjétek el b) Higgyétek el 5. Ha magyar szakosnak készülsz, magad a helyesírásban is! a) edzd b) eddzd 6. Beszélj hangosabban, hogy a terem végén is a hangod! a) hallatszon b) hallatsszon 7. Először te a folyót, aztán ha nem történik semmi, mi is indulunk. a) úszd át b) úszdd át 8. Legalább arra ügyelhetnél, hogy ne a nyakad a sál alól! a) látszon ki b) látsszon ki 9. Aztán jó erősen ám a buszon, nehogy elessen egy kanyarban! a) fogódzzon b) fogóddzon 10. Először össze a két végét, s ha a méretük megfelelő, csak akkor rögzítsd őket! a) illeszd b) illesszd

14 Feladatlap 6 Megoldások A) B) 1. b) 1. b) 2. b) 2. b) 3. b) 3. b) 4. a) 4. b) 5. b) 5. a) 6. b) 6. b) 7. b) 7. a) 8. a) 8. b) 9. b) 9. b) 10. b) 10. a)

15 Feladatlap 7 Javítsd ki a hibákat! (Nem mindegyik mondatban van hiba.) 1. Mikszáth sok jó és híres regényt írt. 2. Az este énekeltt egy művész, akinek hamis volt a hangja, és sokat hibázott. 3. Felvete a cipőjét és kilépet az ajtón. 4. a lány modellt ált a festőnek. 5. az állatok kelet felé szalattak a vadász elől. 6. sokat hallottunk már a fáraók életéről. 7. Addig tartózkodot a hideg vízben, amíg meg nem fázot. 8. Olyan sokat aludttam, hogy alig bírtam magamhoz térni. 9. A zenekar koncertjén sok fiatalt láttam, akik serkentő tablettát szettek. 10. A nagy hangerő úgy elnyomtta a hangunkat, hogy kénytelenek voltunk egymás fülébe ordítani. 11. A moziban egy új akciófilmre akartunk jegyet venni, de sajnos már minden jegy elfogyott. 12. Nyáron a tengerparton nyaraltunk, ahol sokat búvárkotunk, napoztunk és vitorláztunk. 13. Az űrhajó fedélzetén egy műszer meghibásodot és az oxigén is fogyni kezdet. 14. A repülőgép leszállt, hogy üzemanyagot tankoljon. 15. A Balatonon hirtelen nagy szél kerekedet, és néhányan nem tuttak kijönni a partra. 16. A fecskék megérezték a légnyomásváltozást, és alacsonyan szálltak. 17. A múzeum parkjában koncertet rendezttek, ahol Bach és Beethoven műveket attak elő. 18. A zongoraművészek négykezest játszotak és egyszer sem tévesztették el. 19. A kutatók már sok felfedezéssel gazdagítoták az emberíséget. 20. Az iskolában sokszor olvashatunk Petőfi verseit, és néhányat meg is kellet tanulnunk.

16 Megoldás: Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 7 Megoldások énekelt, hibázott 12. búvárkodtunk, vitorláztunk 3. felvette, kilépett 13. meghibásodott, kezdett 4. állt szaladtak 15. kerekedett, tudtuk tartózkodott, fázott 17. rendeztek, adtak 8. aludtam 18. játszottak 9. szedtek 19. gazdagították 10. elnyomta 20. olvashattuk, kellett

17 Feladatlap 8 Javítsd ki a hibákat! (Nem mindegyik mondatban van hiba.) 1. A vulkán kitörésétt hatalmas morajlás előzte meg. 2. A hegyi sziklákat csak az ügyes zergék tudták megmászni. 3. A vakond sok földkupaccal jeleztte jelenlétét a kertünkben a nyelvoktatáshoz különböző támogatást kaptak az iskolák. 6. A délelőtti előadást sok kisgyermek látta. 7. A játszótéren elhelyezttek egy mászókát, amit fából készítettek. 8. A pincér előbb a hústt és a burgonyátt hoztta ki, majd a süteményt tálalta fel. 9. A néptáncosok magyar csárdást adttak elő, amivel megnyerték a versenytt. 10. Mátyás király gyakran bújtt álruhába és a pór nép életétt figyelte. 11. Miután a mókus sok diót, mogyorótt halmozott fel télire, bebújt az odújába. 12. A medve meglátta az árnyékátt a napsütésben, és visszament a barlangjába. 13. a nap már rég megvirratt, mire a lusta lány kinyitotta a szemétt. 14. Egy sovány ló húztta a szénával megrakott szekerett. 15. A bíró meghallgatta az emberekett, és igazságot szolgáltatot. 16. Amikor a beteg őzike fekütt az úton, megállítotuk az autót. 17. A monda szerint Tihanynál kecskekörmöket vetett partra a víz.

18 18. A Duna régen kavicsott, homokott és iszapot terített szét a Kisalföld alacsony területein. 19. Kossuth Lajos Szegeden honvédokat toborzott. 20. Rákóczi Ferenc Rodostóból írtta a leveleitt képzeletbeli nagynénjének. 21. Számos tudós kutatta a fertőző betegségek elleni gyógyszereket.

19 Feladatlap 8 Megoldások 1. kitörések 11. árnyékát megvirradt, szemét 3. jelezte 13. húzta, szekeret embereket, szolgáltatott feküdt, megállítottuk 6. helyeztek húst, burgonyát, hozta 17. kavicsot, homokot 8. adtak, versenyt bújt, életét 19. írta, leveleit 10. mogyorót 20. -

20 Feladatlap 9 Tagolatlanul közölt mondatok. Mindegyik mondat kétféleképpen is tagolható és értelmezhető: 1. utolértékazelöljárókat 2. némettudásanemmegfelelő 3. egykisbortisziképpen. 4. apámmeséltehogyfigyelteőket 5. azthiszedhogymindennagyfejűbölcs 6. megkérdezettamagyarfiúésamagyarlány.

21 7. királylányafleségem tetszettnekikazaranymondás.. 9. kihűltmárasülttök acirkuszöltözőjébenölembeugrottegyartistakutya barátomnagyörömmelfogadott. 12. amiaranyazfénylik magátjómélyreásta

22

23 1. utolértékazelöljárókat Helyesírást fejlesztő feladatok Feladatlap 9 Megoldások Utolérték az elöl járókat.( Azokat, akik elöl haladtak.) Utolérték az elöljárókat.( A fölötteseket, tisztviselőket.) 2. némettudásanemmegfelelő Némettudása nem megfelelő.( Nem tud jól németül.) Német tudása nem megfelelő. (Német nevű egyéné.) 3. egykisbortisziképpen Egy kis bort iszik éppen. Egy Kis bort iszik éppen. Egy Kis-bort iszik éppen. (Kis nevű termelő borát issza.) 4. apámmeséltehogyfigyelteőket Apám mesélte, hogy figyelte őket. (Az apa figyelt valakiket.) Apám mesélte, hogy figyelte őket.(valaki.)

24 5. azthiszedhogymindennagyfejűbölcs Azt hiszed, hogy minden nagy fejű bölcs. (A méret fontos.) Azt hiszed, hogy minden nagyfejű bölcs.(nagyfejű = főnők) 6. megkérdezettamagyarfiúésamagyarlány Megkérdezett a magyar fiú és a magyar lány. Megkérdezett a Magyar fiú és a Magyar lány.(családnév) 7. királylányafeleségem Király lány a feleségem. (Vezetékneve) Királylány a feleségem. (Ez a rangja.) 8. tetszettnekikazaranymondás Tetszett nekik az aranymondás. (=bölcsesség) Tetszett nekik az Arany-mondás. (Arany János idézet) 9. kihűltmárasülttök Kihűlt már a sülttök. (Sültetek, pecsenyétek.) Kihült már a sült tök. 10. acirkuszöltözőjébenölembeugrottegyartistakutya A cirkusz öltözőjében ölembe ugrott egy artistakutya. (Egy artistáé.) A cirkusz öltözőjében ölembe ugrott egy artista kutya.( A kutya volt az artista.)

25 11. amiaranyazmindfénylik Ami arany, az mind fénylik. Ami Arany, az mind fénylik. (Arany művei kiválóak.) 13.magátjómélyreásta Magát Jó mélyre ásta. (Jó a neve.) Magát jó mélyre ásta.

26 Feladatlap 10. Többféleképpen értelmezhető és rögzíthető mondatok Magyarázd meg a jelentésüket! 1. Miért marattok/maradtok vele? 2. Bizony szépen kicsempézték/kicsempészték! 3. Élezd/éleszd még valameddig! 4. Összesen tíz pontjuk/pontyuk van. 5. Azt üzeni, hogy fonjad/fonnyad. 6. Foltot hagyott ruháján egy mézcsepp/mészcsepp. 7. Nem hagyta, hogy belefújjon/belefúljon. 8. Úgy látom már megrakodtak/megrakottak. 9. Kölcsön/költsön, de mire? 10.Megtiltotta, hogy kiereszd/kierezd. 11. Úgy tudom majdnem feledte/felette. 12. Mindenféle veszéllyel/veszélyjel fenyegette őket. 13.Elvárja, hogy álld/ álld a sorsod. 14.Kivel fogatsz/fogadsz majd? 15. Most kiált/kiállt az udvarra. 16. Varjak/varrjak már megint? 17. Ő is meghallhat/meghalhat ám! 18.A szülők felfigyeltek gyermekük rendkívüli fáradságára/fáradtságára. 19.Körülrajzolták az ujjlyukat/ujjukat. 20. Kitelik még ebből a részből. 21. Nyilvánvaló, hogy méláz/méhláz. 22. Csak ő lehet a csenő/cseh nő. 23. Úgy látszik nem gondolt akkorára/aggkorára 24. Kijét/kiét ismered jól 25. Véletlenül belefojt/belefolyt.

27 Feladatlap 10. Megoldások 1. Miért marattok/maradtok vele? Miért maratjátok velük a festéket? Miért maradtok velük az utcán? 2. Bizony szépen kicsempézték/kicsempészték! Szép lett a konyha csempézése. Kivitték az országból a mükincseket. 3. Élezd/éleszd még valameddig! Élesítsd meg a kést! Újra kell éleszteni a sebesültet. 4. Összesen tíz pontjuk/pontyuk van. Tíz pontot kaptak a versenyen. Tíz pontyot horgásztak. 5. Azt üzeni, hogy fonjad/fonnyad. Fonjad be a hajad! Fonnyad a virág. 6. Foltot hagyott ruháján egy mézcsepp/mészcsepp. Mézet reggelizett. Meszeléskor rácseppent a mész. 7. Nem hagyta, hogy belefújjon/belefúljon. Nem engedte a rendőr megfújja a szondát. Kimentette, nem engedte megfulladni.

28 8. Úgy látom már megrakodtak/megrakottak. A teherautóra már felrakodtak a munkások. A kocsik már megrakottak = megrakott állapotban állnak. 9. Kölcsön/költsön, de mire? Mire kérsz tőlem kölcsön? Nem tudja eldönteni, mire költse a pénzét. 10.Megtiltotta, hogy kiereszd/kierezd. Nem engedheted ki. Nem vághatod ki a paprika erét. 11. Úgy tudom majdnem feledte/felette. Majdnem elfelejtett valamit. Majdnem megette az összeset. 12.Mindenféle veszéllyel/veszélyjel fenyegette őket. Felsorolta a veszélyeket. Baljós jeleket láttak. 13.Elvárja, hogy álld/ áldd a sorsod. Álld meg a helyed! Áldjad a jó sorsodat! 14.Kivel fogatsz/fogadsz majd? Kivel fogatsz meg valamit? Kivel fogadsz a meccsre? 15. Most kiált/kiállt az udvarra. Kikiabált az udvarra. Kiment az udvarra.

29 16. Varjak/varrjak már megint? Varjak jöttek a kertbe. Már megint varrnom kell? 17. Ő is meghallhat/meghalhat ám! Meghallhatja miről beszélünk. Veszélyben az élete. 18.A szülők felfigyeltek gyermekük rendkívüli fáradságára/fáradtságára. Rendkívüli tevékenységére/fáradozására figyeltek fel. Fáradt állapotára figyeltek fel. 19.Körülrajzolták az ujjlyukat/ujjukat. A ruha szabásakor körberajzolták az ujjlyukat. Kezüket rajzolták körbe. 20.Kitelik még ebből a részből/rézből. Kikerül még ez a szabásminta ebből az anyagból(részből). Réz anyagból készít valamit. 21.Nyilvánvaló, hogy méláz/méhláz. méláz= ábrándozik méhláz= betegség 22.Csak ő lehet a csenő/cseh nő. csenő= tolvaj Cseh nemzetiségű. 23. Úgy látszik nem gondolt akkorára/aggkorára Nem akart olyan nagyot. Nem volt előrelátó.

30 24.Kijét/kiét ismered jól Melyik hozzátartozóját? Kinek a tulajdonát? 25.Véletlenül belefojt/belefolyt. Véletlenül fojtotta belé a szót./ Véletlenül belefojtotta a vízbe. Belefolyt a víz a cipőjébe.

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú?

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú? GYAKORLATOK 1) Rövid vagy hosszú? Pótold a szóvégi magánhangzókat! a) i vagy í? b) u vagy ú? c) ü vagy ű? nén hossz sűr reggel kap gyűr s tan szörny város any men zr ár (főnév) együgy igaz savany h r alk

Részletesebben

Középiskolai Helyesírási Verseny 2012. január 18. F e l a d a t l a p. 1. Az angol billentyűzettel írt mondatokban tedd ki az ékezeteket!

Középiskolai Helyesírási Verseny 2012. január 18. F e l a d a t l a p. 1. Az angol billentyűzettel írt mondatokban tedd ki az ékezeteket! A versenyző kódszáma: Implom József Megyei/regionális döntő Középiskolai Helyesírási Verseny 2012. január 18. F e l a d a t l a p 1. Az angol billentyűzettel írt mondatokban tedd ki az ékezeteket! (14

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006

Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 Felvételi nyelvtan feladatlap 2006 1. Egészítsd ki a helyes alakkal az alábbi szólásokat, közmondásokat! Rossz fát tett... Pálcát tört.. Hálni jár belé a. Messze van, mint.. Amelyik kutya ugat, az nem.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat!

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat! Magyar nyelv I. Illeszd a szavak végére a megfelelő magánhangzót! u vagy ú tan., egyhang., báb., borj. ü vagy ű rev., men., együgy., esk. 2. Ly vagy j? A tu.afa ga..ai e tettek sebhe et az u.amon. A macskakö.kök

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 7. osztály tanuló neve

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT NÉV: ISKOLA: FELKÉSZÍTŐ TANÁR: TELEPÜLÉS NEVE: TEREM: ELÉRT PONTSZÁM: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Tollal

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h KÓDSZÁM: 1. Mi a különbség? Foglald mondatba a következő szóalakokat! Ragot illeszthetsz

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 92 elért pontszám: 1. TITKOS NYELV? 8 PONT Tanszereid nevét jelekkel látod. Találd ki, melyekre gondoltunk, és írd a vonalakra!

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A I. FELADATGYŰJTEMÉNY 1 2. ÉVFOLYAM Fonyódi Gábor Szabó Éva A kiadvány KHF/5015-5/2008 engedélyszámon 2008. 09. 29. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest!

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 1. forduló Az egész szottyos dili hat napja kezdődött, mikor a családom átment sivatagi tevekaravánba. Tényleg pont úgy néztünk ki, mint azok

Részletesebben

úű Ó ű Ó ü ü Ú Ő Ú ú Ó Ő ű Ő Ű Ű ű ű ű Ő ű Ú Ő ú ú ű Ő ú Ő ü ű ú ú ü Ő Ő ú Ó Ő ű ü ű Ö Ú Ú ú Ő Ő Ö ü Ű ű Ű Ő Ő Ő Ő Ő Ő Ö Ő Ó Ú Ú ú Ő ú Ó ú ú ű ű ű ű Ű É Ó Ő Ú Ö ú Ő ű Ó Ő Ő ú ű Ú Ó Ú Ő Ő Ó Ő ű Ű ű ű ű

Részletesebben

Ó Ú ű ű Ő Ü É Ö Ú Ú Ú É É Ö Ö É É Ö É É É Ü ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű Ö ű Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ú É ű ű ű ű Ú ű Ú Ü Ü Ő Ő Ü Ü Ú Ő Ü Ú Ú Ü Ü ű Ú ű ű ű Ú Ü Ü Ü Ö Ü Ú ű ű ű ű ű Ú É É ű ű ű É Ű É Ü Ü Ü Ú Ü É ű É É Ű

Részletesebben

Ü Ü ű Ü Ü Ú Ü É Ú Ü É Ü Ü Ü Ü ű Ü ű É É Ú Ü Ü É Ő É Ő ű ű ű ű Ú Ú Ü Ú Ü É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú ű Ü ű Ü Ü É É Ü Ü Ú Ü ű É Ű ű ű ű Ö ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü É Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü É Ü Ö Ü Ü Ú Ú Ű Ü Ü É Ü É É Ú Ü

Részletesebben

ö ö Á ö ü ö ö ö ö ú ű ö ö ü ú ű ö ö ü ű ö ű ü ű ű ö ö ű ö ű ű ö ö ö ű É ű ű ö ű ú ü ű Ö ö ö ű ö ú ü ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ö ö ű ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ű ú ö ü ú ö ö Í ú ö ü ü ö ö ö ö ö ö ú ö ü ü ú

Részletesebben

Erasmus beszámoló Franciaország Caen

Erasmus beszámoló Franciaország Caen ERASMUS beszámoló Sashalmi Júliának hívnak, negyedéves turizmus vendéglátás szakos hallgató vagyok. 3 hónapot töltöttem Franciaországban, Caenban az Erasmus tanulmányi ösztöndíj által, 2 másik magyar hallgatóval

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

4. évf. Tollbamondás, megoldások 3. forduló. Tollbamondás

4. évf. Tollbamondás, megoldások 3. forduló. Tollbamondás Tollbamondás Ígéretünkhöz híven folytatjuk a bonyhádi gimnázium igazgatóhelyettesének és diákjának élményeit a japán útról. A Lotz-hagyaték megtekintése után a kis magyar küldöttség részt vett az Oszakai

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2014. január 21. 4. osztály tanuló neve,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. Tatabánya, Hadsereg u. 111.... 2014-2015. 4. osztály

Kertvárosi Általános Iskola. Tatabánya, Hadsereg u. 111.... 2014-2015. 4. osztály Kertvárosi Általános Iskola Hadsereg utcai telephelye Tatabánya, Hadsereg u. 111. Tel. : 34/ 311-663 Neved:... Iskolád:..... Felkészítő tanár/ szülő neve: 2014-2015. 4. osztály Kedves Versenyző! Köszöntelek

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot!

Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot! A versenyző kódja: Implom József Megyei (regionális) döntő Középiskolai Helyesírási Verseny 2015. január 14. 1. Tagold szavakra, mondatokra, és írd le helyesen az alábbi betűfolyamot! Hazánknemzetiparkjaiközülalegismertebbahortobágyi1973ótahivatalosanistermészetvédel

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

BICIKLIZZ VELÜNK! a) Mit gondolsz, miért barátkoztak össze? b) Neked melyik gyerek a legszimpatikusabb? Miért?

BICIKLIZZ VELÜNK! a) Mit gondolsz, miért barátkoztak össze? b) Neked melyik gyerek a legszimpatikusabb? Miért? BICIKLIZZ VELÜNK! Már régen álmodozunk arról, hogy bringával körbetekerjük a Balatont! Most végre indulhatunk! Szívesen látunk útitársnak! Barangolhatsz velünk az északi part természeti csodái között.

Részletesebben

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással)

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 2. üvege Amin átlátunk, az az ablaknak az.. 3. i t t Megkérdik tőlem: Hol van a szék? Rámutatok, s

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7.

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7. TARTALOM Munkafüzet Film Tankönyv 1 lecke 2 lecke 3 lecke 4 lecke 5 lecke 6 lecke Tavaly Budapesten voltunk 6 050 6 Pesti pillanatok 8 222 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 520 15 Hol nyaralt Kurt

Részletesebben

Á Ó ö É ó É ó ő ö ö ó ó ö ö ö ő ő ó ü ö ö ö ü ő ö ü ö ö ó ö ó ü ó ö ú ű ő ü ó ő ö ö ü ú ö ö ö ü ó ö ö ű ö ö ő ú ó ő ó É ó ó ö ü ó ó ó ö ó ó ó ó ú ö ó ó úó ö ó ű ö ó ó ö ú ó ü ö ö ö ü ü ó É ó ó ú ő ü ü

Részletesebben