Orosz nyelv tantárgyi program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosz nyelv tantárgyi program"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Orosz nyelv tantárgyi program 2010.

2 Orosz mint második idegen nyelv Célok és feladatok A Lovassy László Gimnáziumban az orosz mint második idegen nyelv tanításának bevezetése egyre növekvő társadalmi igényt elégít ki. A 21. században az átrendeződő politikai és gazdasági viszonyok nyomán végre az orosz nyelv megszabadulhatott a ránehezedő bélyegtől, s a többi oktatott nyelvvel egyenrangúként léphet a választható nyelvek sorába. Oktatása lehetővé teszi, hogy egy háttérbe szoruló nyelvet és kultúrát ismertessünk és szerettessünk meg tanulóinkkal, s ezáltal erősítsük bennük a más kultúrák megismerésére való törekvést, ablakot nyissunk számukra Európa keleti felére. A második idegen nyelvként az oroszt választó tanulóink számára a nyelvi előkészítő évvel bővített gimnáziumi képzés biztosítja azt az időtartamot, melyet ennek a nyelvnek tanulása a középszintű nyelvtudás elérése érdekében megkíván. Az előkészítő év lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók a továbbhaladáshoz szükséges szinten ismerjék a cirill abc-t, tudjanak írni, olvasni, hogy a következő négy évben elsajátíthassák a számukra szokatlan, az általuk eddig tanult angol vagy német nyelvtől eltérő idegen nyelvi struktúrákat. Célunk, hogy élő, használható nyelvtudást szerezzenek a diákok, melynek birtokában bármilyen élethelyzetben boldogulni tudnak. Tanulmányaik befejeztével rendelkezzenek olyan tudással, mely alapján megfelelnek a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. Célunk az is, hogy a második idegen nyelv ismeretével olyan eszköz kerüljön a tanulók kezébe, melyet további életük során bármikor felhasználhatnak személyiségük, kultúráltságuk, ismereteik gazdagítására. Szerezzenek olyan készségeket, melyek segítségéve a középiskola befejezése után önállóan is folytatni tudják a nyelvtanulást. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok korábbi nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Alapfeladatként fejlesztett kulcskompetenciák Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. - Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt arra, hogy egyre több tudást szerezzenek (Idegen nyelvű könyvtár, Internet-használat, levelezés, stb.). Célunk, hogy minden tanulót megfelelő sikerélményhez juttassunk, nemzetközi kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével is. - Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. A hatékony, önálló tanulás Lovassy László Gimnázium

3 A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Kiegészítő feladatként fejlesztett kulcskompetenciák Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Anyanyelvi kompetencia A kommunikatív nyelvi kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kompetenciát is. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni Lovassy László Gimnázium

4 Kiemelt fejlesztési feladatok Területei: a személyiség tiszteletére nevelés, a nemzeti és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, tolerancia, értékeket védő magatartás fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismereteket és készségeket megalapozó készségek és képességek kialakítása. Énkép, önismeret: Önmegismerés, önkontroll, önállóság, az önfejlesztés igényének és képességének fejlesztése. Hon- és népismeret: Fejlődjön a tanulóban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet múltjának, jelenének ismerete, értékeinek tisztelete. Legyen harmonikus kapcsolatban a természeti és társadalmi környezettel, alakuljon ki benne kötődés, nemzettudat. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra: Fejlődjön a tanuló európai identitástudata, az egyetemes emberi civilizáció értékeinek megbecsülése. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek fejlesztése a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés stb.). Gazdasági nevelés: A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését kell elősegíteni a tanulókban. Környezettudatosságra való nevelés: A tanulók környezetkímélő magatartásának kialakítása, fejlesztése. A tanulás tanítása: Feladat a motiváció fejlesztése, változatos tanulási módszerek, színterek megismertetése a tanulókkal, a gondolkodási képességek fejlesztése. Testi és lelki egészség: A konfliktuskezelés, az együttműködési képesség, az önérdek érvényesítésének a fejlesztése. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Önismeret fejlesztése többféle tevékenységi lehetőség biztosításával. A tantárgynak elsősorban a tanuló komplex látásmódját kell fejlesztenie, azt a képességet, hogy felfedezze a hasonlóságot látszólag egymástól távol eső jelenségekben. Ki kell alakítania benne azt a törekvést, hogy a felszín mögött keresse a lényegi meghatározókat. Követelmények A tanuló felkészülés nélkül legyen képes a 13. évfolyam végére legalább öt percig beszélni egy mindennapi életből vett témáról. Egy előre meg nem adott témáról legyen képes saját véleményt alkotni, s tudja megindokolni azt. Tudjon az e témákhoz kapcsolódó élethelyzetekben beszélgetést kezdeményezni, kérdésekre válaszolni, szerepjátékokban reagálni. Mindennapi témáról szóló normál beszédtempójú szöveget (legyen ez élő beszéd, hang- vagy videokazetta) legyen képes követni, lényegét megérteni. Tudjon orosz nyelvterületen gyakran használt kérdőíveket, nyomtatványokat megérteni és kitölteni. Értse meg az orosz nyelvű apróhirdetések, reklámok, ismertetők szövegét. Tudjon írni legalább 100 szóból álló fogalmazást ismert témakörből. El kell boldogulnia baráti levél, meghívás, esetleg kérvény írásában. Óraszámok Az óraszámok az öt évfolyamos gimnáziumi képzésben a következőképpen alakulnak: 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes óraszám 37x5 37x3 37x3 37x3 32x3 185 óra 111 óra 111 óra 111 óra 96 óra 614 óra Lovassy László Gimnázium

5 9. évfolyam Évi óraszám: 185 Témakörök : Én és a családom: családtagok, rokonok, személyi adatok; foglalkozások, családi ünnepek, születésnap, baráti látogatás Napirend, étkezések Öltözködés: a legfontosabb ruhadarabok Az otthon: a ház, a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása, bútordarabok, elektromos berendezések Tágabb környezetünk: a város bemutatása, szolgáltatások, egy orosz város (Szentpétervár) bemutatása, más nemzetek, nemzeti zászlók. Étkezés: étkezés otthon, egyszerű ételek Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön, szállodai szobafoglalás, utazás vonattal, jegyváltás, várakozás a pályaudvaron Szabadidő és szórakozás: piknik, gyűjtemények; sport az iskolában és az iskolán kívül; videó, és olvasás; kulturális események, a mozi, a színház világa, a zene, háziállatok és azok gondozása Napszakok, napok, hónapok, évszakok, időjárás, megfelelő öltözködés Országismeret: találkozások a célország kultúrájával, nevezetes műemlékek, orosz hírességek, művészek Iskola: tantárgyak, osztályzatok, az osztály berendezési tárgyai, az iskola dolgozói Sport: a legfontosabb sportágak Vásárlás: alapvető élelmiszerek vásárlása, zöldségfélék vásárlása piacon, ruházati cikkek vásárlása áruházban Orvosnál: leggyakoribb betegségek, azok tünetei Az emberi test: testrészek, emberek külső bemutatása, külső tulajdonságok Emberi kapcsolatok: kapcsolatteremtés, bemutatkozás, telefonbeszélgetés Lovassy László Gimnázium

6 Tartalom a) Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés bemutatás, bemutatkozás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás köszönet és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Извини! Извините! Скажите пожалуйста! Здравствуйте! Привет! До завтра! До свидания! Меня зовут... Вот мой друг...разрешите представиться! Очеиь приятно. Как дела? Как поживаешь? Можно? Конечно. Большое спасибо. Не за что. Извините! Ничего.. Простите! Всего хорошего! Спасибо. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás öröm elégedettség, elégedetlenség csodálkozás bosszúság Мне очень жаль. К сожалению... Я очень рад\рада. Отлично. Я очень доволен. Это правда? Опягь? Это не правильно. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése tetszés, nem tetszés ígéret dícséret, kritika akarat, kívánság, képesség, lehetőség véleménykérés és arra reagálás Ты прав\не прав\права Мне нравится\ не нравится. Да. Я пойду. Это правильно/ не правильно. Я умею но не хочу. Что ты думаешь? Как тебе нравится? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, Вот стол. Вот моя бабушка. Сколько тебе лет? Когда отправляется поезд? Очень жаль. Но не знаю. Да. Это так.нет. Это не так. Да. Я знаю. Я не знаю. Это точно так. Наверно. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok nem értés megerősítés К сожалению, я не понимаю. Да, это так. Я тоже так думаю Lovassy László Gimnázium

7 b) Fogalomkörök: Fogalomkörök A létezés kifejezése jelen időben ige nélkül A cselekvés jelenidejűség kifejezése a e-soros és и- soros igék ragozása rendhagyó igék múltidejűség a létige múltideje jövőidejűség egyéb igék Fogalomkörök nyelvi kifejezései Я дома. Она в школе. Мой отец много работает. Ты любишь русский язык? Я хочу писать письмо. Мой отец много работал. Учительница была в школе. Мы будем писать. Ты не умеешь плавать. Вы ужe можете писать. Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok a birtokos szerkezet a tagadás birtokos esettel birtokos kérdő névmás irányok, helymeghatározás az eset fogalmának bővítése: elöljárós eset Igepárok: mozgást jelentő igék Мой отец директор школы. У меня нет учебника русского языка. Чей этот каркндаш? Чьи письма лежат на столе. Налево. Направо. Я иду в школу. Наша книга лежит на столе. Я работю в школе. Ходить/ идти; уезжать\ уехать Időbeli viszonyok Gyakoriság Часто, иногда, никогда időtartam Időpont Dátum időbeli korlátozás Как долго; два часа В семь часов Когда? Какого числа? Уже; ещё Lovassy László Gimnázium

8 Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Fogalomkörök határozott mennyiség: tőszámnév határozatlan mennyiség: határozatlan számnév + birtokos eset a tárgyak, személyek milyensége Fogalomkörök nyelvi kifejezései Один; три; пятьдесят шесть Много книг; несколько учеников Моя мать красивая женщина. Modalitás kijelentő mód Иван Иванович Смирнов живёт в Москве. Esetviszonyok névszók a mondatban Профессора зовут Иван. Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök névmások a mondatban, névszók sorrendje egyszerű igei vonzatok mellérendelések kötőszók, névelők: a határozott és határozatlan névelő hiánya a főnév nemének fogalma, a természetes nem névmások:a személyes névmások ragozása Ему лет двадцать. Я люблю слушать радио в машине. Мне мешает радио. Папа завтракает, потом идёт на работу. Ии/ или/ а/ но/ потом На улице стоит мальчик. Мальчика зовут Витя. Жираф, бабушка, окно Мой дедушка старый учитель. Он\его\ему\ она\её\ ей они\их\им Вы\вас\вам ты\тебя\тебе Мы\нас\ нам Lovassy László Gimnázium

9 A továbbhaladás év végére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kéréseket és utasításokat követni a kétnyelvű óravezetést követni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; a leckéhez tartozó hanganyag lényegét megérteni, az ahhoz kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani. Beszédkészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni egyszerű mondatokban közléseket,kérdéseket megfogalmazni, kéréseket közvetíteni megértési problémák esetén segítséget kérni egyszerű párbeszédben részt venni tudjon egyszerű képről néhány mondatban beszélni. Olvasott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni egyszerű, képpel illusztrált történetet követni egyszerű autentikus szövegekből lényeges elemeket megérteni (felirat, reklám, cím) Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni egyszerű szöveg lemásolására ismert elemekből álló egyszerű szöveget diktálás után leírni Lovassy László Gimnázium

10 10.Évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök - időjárás, hőmérséklet, évszakok, hónapok, időszámítás a világ néhány nagyvárosában - telefonálás, mobiltelefon, SMS írása, üzenethagyás - étkezés büfében, iskolai menzán, munkahelyen - háziállatok tartása: kutya, macska, papagáj - a család szerepe, többgenerációs család idősek a családban, idősek gondozása betegség esetén - Szentpétervár, Moszkva leghíresebb nevezetességei - a zene világa, klasszikus zene, néhány híres orosz és magyar zeneszerző - a munka világa, irodai munka - a fiatal generáció öltözködése, divatos viseletek, farmer, pirszing - szabadidő, hobbi, fotózás, festés, foci - a különböző nyelvek, nyelvtanulás - néhány orosz szokás: teaivás Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség Как ты думаешь? Это нормально. Нет это ужасно. Какое платье тебе нравится? Стоит посмотреть этот фильм? Это меня нe важно. Это мне совсем не нравится. Что с вами? Как вы себя чувствуете? érdeklődés hogylét felől egyetértés, egyet nem értés Как вы думаете? Я совсем согласна с вами. tetszés, nem tetszés Мне больше всего нравиться фильм Бондарчука. Я больше всего люблю гамбургер. Это нормально. Это плохо. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Információkérés, infomációadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Bizonyosság, bizonytalanság Скажите пожалуйста... Как называется Как ты хочешь. Я об этом не слушала и не читала. Я точно не знаю. Наверно это так. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés tanács kérése Как это ты точно думаешь? Я не знаю что делать. Помогите мне пожалуй ста! A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Lovassy László Gimnázium

11 felszólítás Повторите ещё раз! b) Fogalomkörök: Fogalomkörök Cselekvés,történés,létezé s kifejezése Mennyiségi viszonyok Fogalomkörök nyelvi kifejezései Múltidejűség Моя бабушка очень любила старые фильмы. létezés kifejezése Мой бабушка был инженером. eszközhatározós esettel -овать végű igék В театре я чувствую себя очень ragozása хорошо. felszólítás Тебе пора идти. szükségesség Мне надо много работать. kifejezése Наш сын учится в гимназии. visszaható igék Наш кот всегда умывается. igeszemlélet: folyamatos és Мы всегда обедаем в двенадцать befejezett szemléletű часов. Вчера мы пообедали раньше. igék Mértékegységek határozatlan mennyiség határozott mennyiség Литр молока, кусок хлеба Много учебников, несколько людей Двадцать учеников Первый урок Minőségi viszonyok Melléknévragozás A melléknév Нашей молодой красивой маме egyeztetése nemben тридцать один год. számban esetben A melléknév rövid Свободен\ свободна занят\заняты alakja Időbeli viszonyok Időtartam Időpont Gyakoriság napszak Весь день,целая неделя В семь часов Сколько раз? Днём, вечером, ночью Esetviszonyok egyszerű igevonzatok Он каждый день звонит мне по телефону. Függő beszéd Mások szavainak Пётр сказал мне, что он не любит idézése рыбу Lovassy László Gimnázium

12 A továbbhaladás évvégére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kéréseket és utasításokat követni, ismert nyelvi eszközökkel kérni az egynyelvű óravezetést követni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni ismert és egy-két új nyelvi eszközzel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni a tanár szómagyarázatait megérteni új nyelvi eszközök jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni a leckéhez tartozó hanganyag lényegét megérteni, az ahhoz kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani. Beszédkészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű közvetíteni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni, bekapcsolódni; mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, kéréseket tudjon egyszerű képről néhány mondatban beszélni, a képhez gondolattársításokat megfogalmazni Olvasott szöveg értése ismert és néhány új nyelvi eszközözel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni, képek segítségével történetet alkotni; egyszerű autentikus szövegekből lényeges elemeket megérteni (felirat, reklámszöveg, cím) Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő mondatokat helyesen leírni; összetett közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; összetettebb, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni; Lovassy László Gimnázium

13 11. évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök -családi kapcsolatok, a család fontossága, a családi élet eseményei, az esküvő, a házasság, személyi adatok -az iskolai élet, a különböző iskolatípusok, a tanulás fontossága, iskolai eredmények, iskolai események -a pénz szerepe az életben, zsebpénz és annak beosztása, vásárlás, fizetés, borravaló -utazás, útitervek, utazás különböző közlekedési eszközökkel, az utazás megszervezése, egy utazás Szentpétervárra -emberi kapcsolatok, a barátság fontossága, külső és belső tulajdonságok, az ideális partner, a nők helyzete - - az egészség megőrzése, helyes táplálkozás, az egészséges életmód, a különböző betegségek, szakorvosok Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség csodálkozás Как тебе кажется? Мне кажется... По моему мнению... Меня очень /совсем не интересует. Не может быть. Вы не ошибаетесь? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása Tanács, javaslat, annak elfogadása elfogadása Igenlő vagy nemleges válasz tudás,nem tudás bizonyosság, bizonytalanság ismerés, nem ismerés Через месяц. Через год... Предствь себе! Я советуюу вам... Я предлагаю вам... Это хорошая идея. Это мне не подходит. Это само собой разумеется. Я не помю.. Я забыл... Я надеюсь на то, что О чём идёт речь? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok segítségkérés és arra reagálás akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség Извините! Мне можете помочь? Больше всего мне хочется Как хорошо было бы...! Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés, ismétlés kérése beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Повторите пожалуйста! Я хочу говорить о том,что Lovassy László Gimnázium

14 b) Fogalomkörök: Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök múltidejűség, a cselekvések időbenisége folyamatos és befejezett szemléletű igék használata az egyszerű jövő idő Fogalomkörök nyelvi kifejezései Каждый день я читал газету. Мы пообедали, потом погуляли. Обычно я рано хожу на работу. Завтра тоже рано пойду на работу. После обеда Коля поможет мне. mozgást jelentő Твои друзья приезжают завтра? igék Они уже приехали. Modalitás Felszólító mód Посетите наш сайт! Minőségi viszonyok jelzős szerkezet, a melléknév rövid alakja a melléknév fokozása Тёмной ночью я боюсь идти домой одна. Я боюсь идти домой одна. Ночь так темна. Ты не можешь одеваться быстрее? Esetviszonyok Szövegösszetartó eszközök Névmások a mondatban kötőszavak elöljárók Я очень люблю мою бабушку. Лена похожа на свою сестру. Они похожи друг на друга. Кто-то из моих друзей взял мой велосипед. Это не так или не знаю. Оля сказала,что она больна Lovassy László Gimnázium

15 A továbbhaladás évvégéig teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; információt kérni, ha tőle kérnek információt, legyen képes válaszolni; egy adott témához kapcsolódó képről ismert nyelvi eszközökkel beszélni; véleményét megfogalmazni, megmagyarázni, néhány bonyolultabb nyelvi struktúra segítségével ( összetett mondat) megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben, szerepjátékban részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni; olyan kiejtéssel beszélni, hogy közléseit anyanyelvű személy megértse. Olvasott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni, ilyen szöveggel kapcsolatos feladatot elvégezni kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt helyes intonációval, átlagos beszédtempóban felolvasni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni. Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni; ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő összefüggő szöveget írni, közben az ismert nyelvi elemeket saját magára vonatkoztatni. különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni. egyszerű nyomtatványokat kitölteni (bejelentőlap, jelentkezési lap, stb. ) véleményét írásban kifejezni Lovassy László Gimnázium

16 12. évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök - a munka világa, álláskeresés, állásinterjú, divatos szakmák és foglalkozások - közlekedési eszközök, tömegközlekedés, szolgáltatások - sport, a sportolás előnyei, élsportolók, tömegsport - a vidéki élet szépségei, növények és háziállatok, házi kedvencek a lakásban, természeti jelenségek és katasztrófák - szabadidős tevékenységek, a média szerepe, az olvasás fontossága, filmek, a kultúra jelentősége - a színház világa, orosz színházi hagyományok - a nyelvtanulás fontossága - korunk technikai vívmányai, azok előnyei és hátrányai, a számítógép Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség Меня интересует ваше мнение. Что это такое по твоему? Я тебе с удовольствием всё расскажу. Как тебе удалось соченение? Вы знаете что случилось? Чего ты боишься? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság ismerés, nem ismerés В конце концов она получила работу. Вы не скажете сколько осталось до отхода поезда? Где я могу узнать о туристических маршрутах? Ах о чём ты! Я ничего об этом не знаю. Я уверен в том, что ты прав. Я не вспоминаю его имя. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok segítségkérés és arra reagálás Если бы вы были так любезны! Если вам не трудно? Мне бы хотелось Lovassy László Gimnázium

17 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Orosz nyelv tantárgyi program visszakérdezés, ismétléskérés beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Как ты думаешь? Ты могла бы точнее объяснить? Я хотела бы рассказывать о нашей поездке. b) Fogalomkörök: Fogalomkörök Cselekvés,történés feltételesség Létezés kifejezése Minőségi viszonyok a melléknév felsőfoka, a felsőfokú melléknév ragozása Fogalomkörök nyelvi kifejezései Я написал бы письмо, если бы у меня было время. Чайковский самый известный русский композитор. Он один из известнейших композиторов мира. Esetviszonyok névszók a mondatban,-мя végű főnevek vonatkozó névmások igevonzatok tagadó névmások cебя visszaható névmás Иван и Фёдор старые русские имена. Завтра я поеду к друзьям, у которых я давно не был. Этот мальчик боится собаки. Мой друг надеется на деньги родителей. Мне не на кого сердиться. Как ты чувствуешь себя? Logikai viszonyok alárendelések Нужно спешить,погому чго поезд стоит недолго. Oля и Люса опоздали в кино, так что не видели начало фильма. Когда он вошёл в квартиру, зазвонил телефон Lovassy László Gimnázium

18 A továbbhaladás évvégére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; egy anyanyelvi beszélő átlagos tempójú mindennapi témáról szóló beszédének lényegét megérteni; hangkazettáról hallgatott kb. 150 szavas szöveget megérteni, az ismeretlen nyelvi elemeket az ismertektől elkülöníteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni, kérdéseket feltenni.; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, saját élményeiről beszélni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni. Olvasott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű történetet megérteni. Íráskészség gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni; egyetértését vagy nemtetszését kifejezni; a beszédtempó folyamatosságára ügyelni Lovassy László Gimnázium

19 13. évfolyam Évi óraszám: 96 Témakörök - környezetszennyezés, környezetvédelem. - mobiltelefon, annak használata - családi élet, generációsproblémák - a drogozás veszélyei, egyéb függőségek - bepillantás az orosz irodalom nagyjainak munkásságába, könnyített olvasmányok - nagy orosz zeneszerzők, festők élete, munkássága - az orosz nyelv tanulásának nehézségei - az előző négy évben megismert témák ismétlése, elmélyítése különféle segédanyagok segítségével. Tartalom és fogalomkörök: A 12. évfolyam követelményeiből nem teljesített fogalmak pótlása, elmélyítése, nyelvtani rendszerezés, áttekintés, ismétlés. Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménynyilvánítás, véleménykérés összefoglaló jellegű vélemény más véleményének a megerősítése tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság egyetértés, egyet nem értés érvelés valami mellett vagy valami ellen események, tények elmesélése valószínűség kifejezése Как по твоему мнению? Правда ли...? Как вы относитесь к музыке? Я уверен в том,что Габор прав. Этому я не придавал значение. Я точно не знаю,когда он приедет. Мне думается, что он болен. По правде сказать... Ты ошибается. Я не могу с тобой согласиться. Само собой разумеется. Просто поверить трудно,что он никогда не ходил там. Я очень удивлена вашим ответом. С одной стороны... с другой стороны... Несмотря на то,чго... Это не одно и тоже Это дело вкуса Представьте себе что случилось вчера вечером! Он является больным. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Lovassy László Gimnázium

20 visszakérdezés félbeszakítás Извините,вы моглм бы точнее объяснить... Вы это принимаете всерьёз? Тебе пора бы отдыхать! b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Minőségi viszonyok Fogalomkörök Szenvedő szerkezet: Jelen idő Múlt idő Jövő idő Melléknévi igenevek Cselekvő mellkénévi igenév: jelen idejű múlt idejű Szenvedő melléknévi igenév: jelen idejű Múlt idejű Határozói igenevek Fogalomkörök nyelvi kifejezései Задача решается учеником.билет на самолёт куплен. Задача решалась учеником. Билет на самолёт был куплен. Задача будет решаться учеником. Я хочу жить в доме, стоящем на берегу моря. Мальчик,читавший в парке, мой друг. Книга,читаемая Сашей в поезде, дешёвый детектив. Газета, прочитанная отцом, лежит на столе. Időbeli viszonyok Függő beszéd Logikai viszonyok Határozói igenevek Folyamatos hat. igenév (egyidejűség) Befejezett hat. igenév (előidejűség) Egyenes beszéd átalakítása что чтобы kötőszóval Célhatározói mellékmondat Сидя перед телевизором, Петя ничего плохого не делает. Заболев гриппом, Миша не пришёл в школу. Сын сказал отцу,что он получил пятёрку по физике. Стюардесса попросила пассажиров,чтобы они застегнули ремни. Они взяли такси,чтобы не опаздать. Он пришёл,чтобы мы поговорили Lovassy László Gimnázium

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ

MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ MÁSODIK IDEGEN NYELV OLASZ 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv Orosz nyelv 2. idegen nyelv 9-12. évfolyam, heti 3 óra 1. Bevezetés Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

OROSZ, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

OROSZ, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV OROSZ, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az első idegen nyelvről szóló fejezet általános bevezetőjében megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának az a célja, hogy

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés - Alapvető, létfontosságú dolgok Вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? (Vy ne mogli by mne pomoch', pozhaluysta?) Segítségkérés Вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? (Vy ne mogli by mne pomoch', pozhaluysta?)

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA

MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA MÁSODIK IDEGEN NYELV FRANCIA 9-12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a 4 tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai

NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6 Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv Mindkét típusú képzés olasz nyelvtanításának alapja a Giro d italiano c. tankönyvsorozat (tankönyv + munkafüzet) 3 kötete, melyek elvégzésével a diákok B1-es szintig

Részletesebben

Orosz C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP

Orosz C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP Orosz C2 1 1 121 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben