Orosz nyelv tantárgyi program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosz nyelv tantárgyi program"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Orosz nyelv tantárgyi program 2010.

2 Orosz mint második idegen nyelv Célok és feladatok A Lovassy László Gimnáziumban az orosz mint második idegen nyelv tanításának bevezetése egyre növekvő társadalmi igényt elégít ki. A 21. században az átrendeződő politikai és gazdasági viszonyok nyomán végre az orosz nyelv megszabadulhatott a ránehezedő bélyegtől, s a többi oktatott nyelvvel egyenrangúként léphet a választható nyelvek sorába. Oktatása lehetővé teszi, hogy egy háttérbe szoruló nyelvet és kultúrát ismertessünk és szerettessünk meg tanulóinkkal, s ezáltal erősítsük bennük a más kultúrák megismerésére való törekvést, ablakot nyissunk számukra Európa keleti felére. A második idegen nyelvként az oroszt választó tanulóink számára a nyelvi előkészítő évvel bővített gimnáziumi képzés biztosítja azt az időtartamot, melyet ennek a nyelvnek tanulása a középszintű nyelvtudás elérése érdekében megkíván. Az előkészítő év lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók a továbbhaladáshoz szükséges szinten ismerjék a cirill abc-t, tudjanak írni, olvasni, hogy a következő négy évben elsajátíthassák a számukra szokatlan, az általuk eddig tanult angol vagy német nyelvtől eltérő idegen nyelvi struktúrákat. Célunk, hogy élő, használható nyelvtudást szerezzenek a diákok, melynek birtokában bármilyen élethelyzetben boldogulni tudnak. Tanulmányaik befejeztével rendelkezzenek olyan tudással, mely alapján megfelelnek a középszintű érettségi vizsga követelményeinek. Célunk az is, hogy a második idegen nyelv ismeretével olyan eszköz kerüljön a tanulók kezébe, melyet további életük során bármikor felhasználhatnak személyiségük, kultúráltságuk, ismereteik gazdagítására. Szerezzenek olyan készségeket, melyek segítségéve a középiskola befejezése után önállóan is folytatni tudják a nyelvtanulást. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok korábbi nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Alapfeladatként fejlesztett kulcskompetenciák Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. - Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt arra, hogy egyre több tudást szerezzenek (Idegen nyelvű könyvtár, Internet-használat, levelezés, stb.). Célunk, hogy minden tanulót megfelelő sikerélményhez juttassunk, nemzetközi kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével is. - Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. A hatékony, önálló tanulás Lovassy László Gimnázium

3 A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Kiegészítő feladatként fejlesztett kulcskompetenciák Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Anyanyelvi kompetencia A kommunikatív nyelvi kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kompetenciát is. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni Lovassy László Gimnázium

4 Kiemelt fejlesztési feladatok Területei: a személyiség tiszteletére nevelés, a nemzeti és állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, tolerancia, értékeket védő magatartás fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismereteket és készségeket megalapozó készségek és képességek kialakítása. Énkép, önismeret: Önmegismerés, önkontroll, önállóság, az önfejlesztés igényének és képességének fejlesztése. Hon- és népismeret: Fejlődjön a tanulóban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet múltjának, jelenének ismerete, értékeinek tisztelete. Legyen harmonikus kapcsolatban a természeti és társadalmi környezettel, alakuljon ki benne kötődés, nemzettudat. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra: Fejlődjön a tanuló európai identitástudata, az egyetemes emberi civilizáció értékeinek megbecsülése. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek fejlesztése a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés stb.). Gazdasági nevelés: A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését kell elősegíteni a tanulókban. Környezettudatosságra való nevelés: A tanulók környezetkímélő magatartásának kialakítása, fejlesztése. A tanulás tanítása: Feladat a motiváció fejlesztése, változatos tanulási módszerek, színterek megismertetése a tanulókkal, a gondolkodási képességek fejlesztése. Testi és lelki egészség: A konfliktuskezelés, az együttműködési képesség, az önérdek érvényesítésének a fejlesztése. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Önismeret fejlesztése többféle tevékenységi lehetőség biztosításával. A tantárgynak elsősorban a tanuló komplex látásmódját kell fejlesztenie, azt a képességet, hogy felfedezze a hasonlóságot látszólag egymástól távol eső jelenségekben. Ki kell alakítania benne azt a törekvést, hogy a felszín mögött keresse a lényegi meghatározókat. Követelmények A tanuló felkészülés nélkül legyen képes a 13. évfolyam végére legalább öt percig beszélni egy mindennapi életből vett témáról. Egy előre meg nem adott témáról legyen képes saját véleményt alkotni, s tudja megindokolni azt. Tudjon az e témákhoz kapcsolódó élethelyzetekben beszélgetést kezdeményezni, kérdésekre válaszolni, szerepjátékokban reagálni. Mindennapi témáról szóló normál beszédtempójú szöveget (legyen ez élő beszéd, hang- vagy videokazetta) legyen képes követni, lényegét megérteni. Tudjon orosz nyelvterületen gyakran használt kérdőíveket, nyomtatványokat megérteni és kitölteni. Értse meg az orosz nyelvű apróhirdetések, reklámok, ismertetők szövegét. Tudjon írni legalább 100 szóból álló fogalmazást ismert témakörből. El kell boldogulnia baráti levél, meghívás, esetleg kérvény írásában. Óraszámok Az óraszámok az öt évfolyamos gimnáziumi képzésben a következőképpen alakulnak: 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes óraszám 37x5 37x3 37x3 37x3 32x3 185 óra 111 óra 111 óra 111 óra 96 óra 614 óra Lovassy László Gimnázium

5 9. évfolyam Évi óraszám: 185 Témakörök : Én és a családom: családtagok, rokonok, személyi adatok; foglalkozások, családi ünnepek, születésnap, baráti látogatás Napirend, étkezések Öltözködés: a legfontosabb ruhadarabok Az otthon: a ház, a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása, bútordarabok, elektromos berendezések Tágabb környezetünk: a város bemutatása, szolgáltatások, egy orosz város (Szentpétervár) bemutatása, más nemzetek, nemzeti zászlók. Étkezés: étkezés otthon, egyszerű ételek Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön, szállodai szobafoglalás, utazás vonattal, jegyváltás, várakozás a pályaudvaron Szabadidő és szórakozás: piknik, gyűjtemények; sport az iskolában és az iskolán kívül; videó, és olvasás; kulturális események, a mozi, a színház világa, a zene, háziállatok és azok gondozása Napszakok, napok, hónapok, évszakok, időjárás, megfelelő öltözködés Országismeret: találkozások a célország kultúrájával, nevezetes műemlékek, orosz hírességek, művészek Iskola: tantárgyak, osztályzatok, az osztály berendezési tárgyai, az iskola dolgozói Sport: a legfontosabb sportágak Vásárlás: alapvető élelmiszerek vásárlása, zöldségfélék vásárlása piacon, ruházati cikkek vásárlása áruházban Orvosnál: leggyakoribb betegségek, azok tünetei Az emberi test: testrészek, emberek külső bemutatása, külső tulajdonságok Emberi kapcsolatok: kapcsolatteremtés, bemutatkozás, telefonbeszélgetés Lovassy László Gimnázium

6 Tartalom a) Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás köszönés, elköszönés bemutatás, bemutatkozás érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás engedélykérés és arra reagálás köszönet és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Извини! Извините! Скажите пожалуйста! Здравствуйте! Привет! До завтра! До свидания! Меня зовут... Вот мой друг...разрешите представиться! Очеиь приятно. Как дела? Как поживаешь? Можно? Конечно. Большое спасибо. Не за что. Извините! Ничего.. Простите! Всего хорошего! Спасибо. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok sajnálkozás öröm elégedettség, elégedetlenség csodálkozás bosszúság Мне очень жаль. К сожалению... Я очень рад\рада. Отлично. Я очень доволен. Это правда? Опягь? Это не правильно. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése tetszés, nem tetszés ígéret dícséret, kritika akarat, kívánság, képesség, lehetőség véleménykérés és arra reagálás Ты прав\не прав\права Мне нравится\ не нравится. Да. Я пойду. Это правильно/ не правильно. Я умею но не хочу. Что ты думаешь? Как тебе нравится? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek megnevezése, leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, Вот стол. Вот моя бабушка. Сколько тебе лет? Когда отправляется поезд? Очень жаль. Но не знаю. Да. Это так.нет. Это не так. Да. Я знаю. Я не знаю. Это точно так. Наверно. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok nem értés megerősítés К сожалению, я не понимаю. Да, это так. Я тоже так думаю Lovassy László Gimnázium

7 b) Fogalomkörök: Fogalomkörök A létezés kifejezése jelen időben ige nélkül A cselekvés jelenidejűség kifejezése a e-soros és и- soros igék ragozása rendhagyó igék múltidejűség a létige múltideje jövőidejűség egyéb igék Fogalomkörök nyelvi kifejezései Я дома. Она в школе. Мой отец много работает. Ты любишь русский язык? Я хочу писать письмо. Мой отец много работал. Учительница была в школе. Мы будем писать. Ты не умеешь плавать. Вы ужe можете писать. Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok a birtokos szerkezet a tagadás birtokos esettel birtokos kérdő névmás irányok, helymeghatározás az eset fogalmának bővítése: elöljárós eset Igepárok: mozgást jelentő igék Мой отец директор школы. У меня нет учебника русского языка. Чей этот каркндаш? Чьи письма лежат на столе. Налево. Направо. Я иду в школу. Наша книга лежит на столе. Я работю в школе. Ходить/ идти; уезжать\ уехать Időbeli viszonyok Gyakoriság Часто, иногда, никогда időtartam Időpont Dátum időbeli korlátozás Как долго; два часа В семь часов Когда? Какого числа? Уже; ещё Lovassy László Gimnázium

8 Mennyiségi viszonyok Minőségi viszonyok Fogalomkörök határozott mennyiség: tőszámnév határozatlan mennyiség: határozatlan számnév + birtokos eset a tárgyak, személyek milyensége Fogalomkörök nyelvi kifejezései Один; три; пятьдесят шесть Много книг; несколько учеников Моя мать красивая женщина. Modalitás kijelentő mód Иван Иванович Смирнов живёт в Москве. Esetviszonyok névszók a mondatban Профессора зовут Иван. Logikai viszonyok Szövegösszetartó eszközök névmások a mondatban, névszók sorrendje egyszerű igei vonzatok mellérendelések kötőszók, névelők: a határozott és határozatlan névelő hiánya a főnév nemének fogalma, a természetes nem névmások:a személyes névmások ragozása Ему лет двадцать. Я люблю слушать радио в машине. Мне мешает радио. Папа завтракает, потом идёт на работу. Ии/ или/ а/ но/ потом На улице стоит мальчик. Мальчика зовут Витя. Жираф, бабушка, окно Мой дедушка старый учитель. Он\его\ему\ она\её\ ей они\их\им Вы\вас\вам ты\тебя\тебе Мы\нас\ нам Lovassy László Gimnázium

9 A továbbhaladás év végére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kéréseket és utasításokat követni a kétnyelvű óravezetést követni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni; a leckéhez tartozó hanganyag lényegét megérteni, az ahhoz kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani. Beszédkészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni egyszerű mondatokban közléseket,kérdéseket megfogalmazni, kéréseket közvetíteni megértési problémák esetén segítséget kérni egyszerű párbeszédben részt venni tudjon egyszerű képről néhány mondatban beszélni. Olvasott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni egyszerű, képpel illusztrált történetet követni egyszerű autentikus szövegekből lényeges elemeket megérteni (felirat, reklám, cím) Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni egyszerű szöveg lemásolására ismert elemekből álló egyszerű szöveget diktálás után leírni Lovassy László Gimnázium

10 10.Évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök - időjárás, hőmérséklet, évszakok, hónapok, időszámítás a világ néhány nagyvárosában - telefonálás, mobiltelefon, SMS írása, üzenethagyás - étkezés büfében, iskolai menzán, munkahelyen - háziállatok tartása: kutya, macska, papagáj - a család szerepe, többgenerációs család idősek a családban, idősek gondozása betegség esetén - Szentpétervár, Moszkva leghíresebb nevezetességei - a zene világa, klasszikus zene, néhány híres orosz és magyar zeneszerző - a munka világa, irodai munka - a fiatal generáció öltözködése, divatos viseletek, farmer, pirszing - szabadidő, hobbi, fotózás, festés, foci - a különböző nyelvek, nyelvtanulás - néhány orosz szokás: teaivás Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség Как ты думаешь? Это нормально. Нет это ужасно. Какое платье тебе нравится? Стоит посмотреть этот фильм? Это меня нe важно. Это мне совсем не нравится. Что с вами? Как вы себя чувствуете? érdeklődés hogylét felől egyetértés, egyet nem értés Как вы думаете? Я совсем согласна с вами. tetszés, nem tetszés Мне больше всего нравиться фильм Бондарчука. Я больше всего люблю гамбургер. Это нормально. Это плохо. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Információkérés, infomációadás Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Bizonyosság, bizonytalanság Скажите пожалуйста... Как называется Как ты хочешь. Я об этом не слушала и не читала. Я точно не знаю. Наверно это так. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés tanács kérése Как это ты точно думаешь? Я не знаю что делать. Помогите мне пожалуй ста! A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Lovassy László Gimnázium

11 felszólítás Повторите ещё раз! b) Fogalomkörök: Fogalomkörök Cselekvés,történés,létezé s kifejezése Mennyiségi viszonyok Fogalomkörök nyelvi kifejezései Múltidejűség Моя бабушка очень любила старые фильмы. létezés kifejezése Мой бабушка был инженером. eszközhatározós esettel -овать végű igék В театре я чувствую себя очень ragozása хорошо. felszólítás Тебе пора идти. szükségesség Мне надо много работать. kifejezése Наш сын учится в гимназии. visszaható igék Наш кот всегда умывается. igeszemlélet: folyamatos és Мы всегда обедаем в двенадцать befejezett szemléletű часов. Вчера мы пообедали раньше. igék Mértékegységek határozatlan mennyiség határozott mennyiség Литр молока, кусок хлеба Много учебников, несколько людей Двадцать учеников Первый урок Minőségi viszonyok Melléknévragozás A melléknév Нашей молодой красивой маме egyeztetése nemben тридцать один год. számban esetben A melléknév rövid Свободен\ свободна занят\заняты alakja Időbeli viszonyok Időtartam Időpont Gyakoriság napszak Весь день,целая неделя В семь часов Сколько раз? Днём, вечером, ночью Esetviszonyok egyszerű igevonzatok Он каждый день звонит мне по телефону. Függő beszéd Mások szavainak Пётр сказал мне, что он не любит idézése рыбу Lovassy László Gimnázium

12 A továbbhaladás évvégére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kéréseket és utasításokat követni, ismert nyelvi eszközökkel kérni az egynyelvű óravezetést követni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni ismert és egy-két új nyelvi eszközzel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni a tanár szómagyarázatait megérteni új nyelvi eszközök jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni a leckéhez tartozó hanganyag lényegét megérteni, az ahhoz kapcsolódó egyszerű feladatokat megoldani. Beszédkészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű közvetíteni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni, bekapcsolódni; mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, kéréseket tudjon egyszerű képről néhány mondatban beszélni, a képhez gondolattársításokat megfogalmazni Olvasott szöveg értése ismert és néhány új nyelvi eszközözel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni, képek segítségével történetet alkotni; egyszerű autentikus szövegekből lényeges elemeket megérteni (felirat, reklámszöveg, cím) Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő mondatokat helyesen leírni; összetett közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; összetettebb, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni; Lovassy László Gimnázium

13 11. évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök -családi kapcsolatok, a család fontossága, a családi élet eseményei, az esküvő, a házasság, személyi adatok -az iskolai élet, a különböző iskolatípusok, a tanulás fontossága, iskolai eredmények, iskolai események -a pénz szerepe az életben, zsebpénz és annak beosztása, vásárlás, fizetés, borravaló -utazás, útitervek, utazás különböző közlekedési eszközökkel, az utazás megszervezése, egy utazás Szentpétervárra -emberi kapcsolatok, a barátság fontossága, külső és belső tulajdonságok, az ideális partner, a nők helyzete - - az egészség megőrzése, helyes táplálkozás, az egészséges életmód, a különböző betegségek, szakorvosok Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség csodálkozás Как тебе кажется? Мне кажется... По моему мнению... Меня очень /совсем не интересует. Не может быть. Вы не ошибаетесь? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása Tanács, javaslat, annak elfogadása elfogadása Igenlő vagy nemleges válasz tudás,nem tudás bizonyosság, bizonytalanság ismerés, nem ismerés Через месяц. Через год... Предствь себе! Я советуюу вам... Я предлагаю вам... Это хорошая идея. Это мне не подходит. Это само собой разумеется. Я не помю.. Я забыл... Я надеюсь на то, что О чём идёт речь? A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok segítségkérés és arra reagálás akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség Извините! Мне можете помочь? Больше всего мне хочется Как хорошо было бы...! Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok visszakérdezés, ismétlés kérése beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Повторите пожалуйста! Я хочу говорить о том,что Lovassy László Gimnázium

14 b) Fogalomkörök: Cselekvés, történés, létezés kifejezése Fogalomkörök múltidejűség, a cselekvések időbenisége folyamatos és befejezett szemléletű igék használata az egyszerű jövő idő Fogalomkörök nyelvi kifejezései Каждый день я читал газету. Мы пообедали, потом погуляли. Обычно я рано хожу на работу. Завтра тоже рано пойду на работу. После обеда Коля поможет мне. mozgást jelentő Твои друзья приезжают завтра? igék Они уже приехали. Modalitás Felszólító mód Посетите наш сайт! Minőségi viszonyok jelzős szerkezet, a melléknév rövid alakja a melléknév fokozása Тёмной ночью я боюсь идти домой одна. Я боюсь идти домой одна. Ночь так темна. Ты не можешь одеваться быстрее? Esetviszonyok Szövegösszetartó eszközök Névmások a mondatban kötőszavak elöljárók Я очень люблю мою бабушку. Лена похожа на свою сестру. Они похожи друг на друга. Кто-то из моих друзей взял мой велосипед. Это не так или не знаю. Оля сказала,что она больна Lovassy László Gimnázium

15 A továbbhaladás évvégéig teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; információt kérni, ha tőle kérnek információt, legyen képes válaszolni; egy adott témához kapcsolódó képről ismert nyelvi eszközökkel beszélni; véleményét megfogalmazni, megmagyarázni, néhány bonyolultabb nyelvi struktúra segítségével ( összetett mondat) megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben, szerepjátékban részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni; olyan kiejtéssel beszélni, hogy közléseit anyanyelvű személy megértse. Olvasott szöveg értése jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni, ilyen szöveggel kapcsolatos feladatot elvégezni kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt helyes intonációval, átlagos beszédtempóban felolvasni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni. Íráskészség ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni; ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő összefüggő szöveget írni, közben az ismert nyelvi elemeket saját magára vonatkoztatni. különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni. egyszerű nyomtatványokat kitölteni (bejelentőlap, jelentkezési lap, stb. ) véleményét írásban kifejezni Lovassy László Gimnázium

16 12. évfolyam Évi óraszám: 111 Témakörök - a munka világa, álláskeresés, állásinterjú, divatos szakmák és foglalkozások - közlekedési eszközök, tömegközlekedés, szolgáltatások - sport, a sportolás előnyei, élsportolók, tömegsport - a vidéki élet szépségei, növények és háziállatok, házi kedvencek a lakásban, természeti jelenségek és katasztrófák - szabadidős tevékenységek, a média szerepe, az olvasás fontossága, filmek, a kultúra jelentősége - a színház világa, orosz színházi hagyományok - a nyelvtanulás fontossága - korunk technikai vívmányai, azok előnyei és hátrányai, a számítógép Tartalom a) Kommunikációs szándékok Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés és arra reagálás véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség Меня интересует ваше мнение. Что это такое по твоему? Я тебе с удовольствием всё расскажу. Как тебе удалось соченение? Вы знаете что случилось? Чего ты боишься? Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok események leírása információkérés, információadás igenlő vagy nemleges válasz tudás, nem tudás bizonyosság, bizonytalanság ismerés, nem ismerés В конце концов она получила работу. Вы не скажете сколько осталось до отхода поезда? Где я могу узнать о туристических маршрутах? Ах о чём ты! Я ничего об этом не знаю. Я уверен в том, что ты прав. Я не вспоминаю его имя. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok segítségkérés és arra reagálás Если бы вы были так любезны! Если вам не трудно? Мне бы хотелось Lovassy László Gimnázium

17 Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Orosz nyelv tantárgyi program visszakérdezés, ismétléskérés beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Как ты думаешь? Ты могла бы точнее объяснить? Я хотела бы рассказывать о нашей поездке. b) Fogalomkörök: Fogalomkörök Cselekvés,történés feltételesség Létezés kifejezése Minőségi viszonyok a melléknév felsőfoka, a felsőfokú melléknév ragozása Fogalomkörök nyelvi kifejezései Я написал бы письмо, если бы у меня было время. Чайковский самый известный русский композитор. Он один из известнейших композиторов мира. Esetviszonyok névszók a mondatban,-мя végű főnevek vonatkozó névmások igevonzatok tagadó névmások cебя visszaható névmás Иван и Фёдор старые русские имена. Завтра я поеду к друзьям, у которых я давно не был. Этот мальчик боится собаки. Мой друг надеется на деньги родителей. Мне не на кого сердиться. Как ты чувствуешь себя? Logikai viszonyok alárendelések Нужно спешить,погому чго поезд стоит недолго. Oля и Люса опоздали в кино, так что не видели начало фильма. Когда он вошёл в квартиру, зазвонил телефон Lovassy László Gimnázium

18 A továbbhaladás évvégére teljesítendő feltételei Hallott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; egy anyanyelvi beszélő átlagos tempójú mindennapi témáról szóló beszédének lényegét megérteni; hangkazettáról hallgatott kb. 150 szavas szöveget megérteni, az ismeretlen nyelvi elemeket az ismertektől elkülöníteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni, kérdéseket feltenni.; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, saját élményeiről beszélni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni. Olvasott szöveg értése kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű történetet megérteni. Íráskészség gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni; egyetértését vagy nemtetszését kifejezni; a beszédtempó folyamatosságára ügyelni Lovassy László Gimnázium

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Spanyol nyelvi tanterv

Spanyol nyelvi tanterv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv 2007. Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján I. KÉPZÉSI CÉLOK -A

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 1. idegen nyelv 7. évfolyamtól 12. évfolyamig, B1/B2 szintig Tankönyv: Schritte international 1-6 (Hueber Verlag) AusBlick 1 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás:

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal.

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr TARTALOM TARTALOM ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 2 ANGOL NYELV 8 BEVEZETÉS A TÁRSADALOMISMERETBE 55 BIOLÓGIA 60 ÉNEK-ZENE 105 ETIKA 114 FIZIKA 118 FÖLDRAJZ 149 INFORMATIKA 164 KÉMIA 184 KÖRNYEZETTAN 203 MAGYAR NVELV

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben