Roman Jakobson: A nyelv működésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Roman Jakobson: A nyelv működésben"

Átírás

1 Roman Jakobson: A nyelv működésben S szólt a Holló: "Sohamár!" (Edgar Allan Poe) A minap a vonaton beszélgetés-foszlányok ütötték meg a fülemet. Egy férfi beszélt egy fiatalasszonyhoz:,,a hollót adták a rádióban. Régi felvétel volt, egy évekkel ezelőtt meghalt londoni színész adta elő. Kár, hogy nem hallotta, hogyan mondta a sohamárt." Az ismeretlen férfi nem nekem szánta szóbeli közleményét, mégis felfogtam; ezután írásba foglaltam, először kéziratos formában, majd nyomtatásban; és máris egy új egység részévé vált: e lapok olvasójának címzett üzenetem lett belőle. Az ismeretlen férfi egy irodalmi idézetre hivatkozott, amely minden jel szerint egy általa átélt élményre vonatkozott, s ezt megosztotta beszélgetőtársával. Egy versinterpretációról beszélt, amely a saját szavai szerint az éter hullámhosszán jutott el hozzá. Eredetileg egy ma már elhunyt angol színész volt a "bárkinek szóló" üzenet feladója. Ez a színész viszont a maga részéről nem tett mást, mint egyszerűen reprodukálta Edgar Poe-nak egy 1845-ből származó irodalmi üzenetét. De az amerikai költő "egy kedvese halálát sirató szerelmes ifjú" nevében beszélt: ez a szerelmes ifjú talán maga a költő volt, de éppúgy lehetett egy másik - valóságos vagy képzeletbeli - személy is. E monológban a sohamár szó egy beszélni tudó madár szájából hangzik el; következésképp az a feltevésünk támad, hogy a Holló ezt az általa kiejtett egyetlen szót valamelyik szerencsétlen gazdájától tanulta, akinek szokványos panaszkodásai ezzel a mélabús refrénnel végződtek. Ily módon ugyanazt a szót használta egymás után a feltételezett "gazda", a Holló, a szerelmes ifjú, a költő, a színész, a rádióállomás, a vonaton utazó ismeretlen férfi, legvégül pedig a Hat előadás szerzője. A "gazda" többször is megismételve, hangosan ejtette ki a belső monológjában gyakran előforduló, egyetlen szóból álló elliptikus mondatot, a sohamárt; a madár a szó hangsorát utánozta; a szerelmes ifjú elraktározta az emlékezetében, majd később elmondta a Holló szerepét, megemlítve valószínű eredetét; a költő írásba foglalta és közzétette a szerelmes ifjú elbeszélését - valójában azonban ő találta ki a szerelmes ifjú, a Holló és a gazda szerepét; a színész magában elolvasta, majd egy felvétel során elszavalta a költő által a szerelmes ifjú szájába adott szavakat, beleértve a szerelmes ifjú által a Hollónak tulajdonított sohamárt is; a rádióállomás műsorra tűzte majd sugározta a felvételt; az ismeretlen férfi hallotta ezt az adást, emlékezett rá és - megnevezve annak forrását - idézte az üzenetet; a nyelvész pedig feljegyezte az idézetet, rekonstruálta a közbülső láncszemek sorozatát hacsak nem ő maga találta ki teljes egészében az ismeretlen férfi, a rádiórendező és a színész szerepét. Valóságos és kitalált feladók és vevők egész sorával állunk itt szemben: legtöbbjük egyszerű jeltovábbító szerepet tölt be, és beéri azzal, hogy (nagyrészt saját jószántából) idézzen egy és ugyanolyan üzenetet, amely számára (vagy legalábbis néhányuk számára) régóta ismert volt. Ezen egyirányú kommunikációnak néhány résztvevőjét tisztán elválasztja egymástól az idő vagy a tér, és ezeket a hézagokat hídként kötik össze a vétel és a továbbítás változatos módjai. A sorozat összességében egy bonyolult kommunikációs folyamat tipikus példája. Nagymértékben eltér attó1 a szokványos sémától, amellyel a tankönyvek rajzban ábrázolják a beszéd körforgását: A és B egymással szemben állva beszélgetnek, oly módon, hogy egy képzeletbeli vonal indul ki A agyából, áthalad a száján, B füléhez és agyához érkezik, majd B száján át visszatér A füléhez és agyához. 1

2 A holló tömegméretű fogyasztásra szánt költemény, vagy - hogy Poe saját szavait idézzük - olyan vers, amelyet "kifejezetten közönségsikerre számítva" írt: és valóban "közönségsikere" lett. Ebben a tömeghez intézett költői beszédben a főhős és egyben címadó madár egyetlen szava, mint ahogyan azt a költő tökéletesen megértette, "az a tengely, amely körül az egész gépezetnek forognia kell". Valóban: ez az üzenet az üzenetben "nagy feltűnést keltett", s az olvasók előtt, saját bevallásuk szerint, gyakran "felrémlett a sohamár". E siker kulcsa, amelyet később maga a költő árult el, az a merészség, amellyel játszani tudott a kommunikáció forrásával és az alapját képező kettősséggel: "A fő elemet, a váratlanságot" pontosan az ellenkezőjével köti össze. Mert "ahogyan a rossz nem létezhet a jó nélkül, ugyanúgy a váratlanság is csak a vártból bukkanhat elő". Abban a pillanatban, amikor ez a nem mindennapi látogató behatolt a szobájába, a házigazda nem tudta, mit fog mondani a betolakodó, feltéve, ha egyáltalán mond valamit. Nem számított semmi különösre, olyannyira, hogy kérdést is intézett hozzá "éppen csak hogy nevessen egy kicsit, anélkül, hogy bármiféle választ várt volna". Ezért rezzent össze, amikor a csendet ily találó válasz törte meg. És mégis, "a madár ennek az egyetlen szónak, a sohamárnak állandó ismétlésével" azt bizonyítja, hogy ez a szó képezi minden kincsét és összes tudományát. Amint ezt megtudjuk, megfordul a helyzet: a teljes bizonytalanság helyébe a teljes előreláthatóság lép. Így van az, hogy amikor a 4. Huszárezred tisztje parancsot kap, nincs semmiféle választási lehetősége: az egyetlen megengedett válasz mindössze ennyi lehet: "Parancsára, uram!" Mégis, ahogyan Churchill jegyzi meg Emlékirataiban, ez a válasz az érzelmek hullámzásának rendkívül széles skáláját tartalmazhatja; a "beszélő, de nem értelmes teremtmény" viszont, miután megtanult egy szót, feltételezhetően gépiesen, egyhangúan, mindenféle változtatás nélkül ismételgeti. Így az, amit mond, nem rejt semmiféle kognitív, sem affektív információt. A csúf szárnyas beszéde gépies, és a beszélő maga is szándékosan meg van fosztva minden egyéni jellegtől, sőt a szóban forgó élőlénynek egyáltalán nincs is neme. Ennek bizonyítéka a lord vagy lady formulák ("Csőrrel ladyt és büszke lordot mímelt"), amelyeket egyes kritikusok verspótló szavaknak tartanak. Ezzel ellentétben, amikor nem a Holló ejti ki egyhangúan a sohamárt, hanem a szerelmes ifjú mondja ki mámorosan, mindannyiszor felkiáltójel, az érzelmi töltés jele áll a megszokott pont helyén. Magának a szónak "az elképzelhető legnagyobb fájdalmat és reménytelenséget kell kifejeznie"; ennek ellenére a két szereplő - az ember és a madár - által kifejezett üzenet érzelmi azonosságából egy jól meghatározott elégedettség jön létre: a magány enyhül és "megtörik". Az öröm annál is nagyobb, mivel ez a kiegyenlítődés egy szintre hozza a két beszélőt, akik az elképzelhető legnagyobb mértékben eltérnek egymástól: a két, két lábon járó beszélő élőlényt, amelyek közül az egyik tollas, a másik nem. Ahogy a szerző hangsúlyozza, "először egy papagáj jelent meg képzeletében, de azonnal kiszorította egy Holló [...], amely összehasonlíthatatlanul jobban illett a kívánt hangvételhez". A meglepetést, hogy bármiféle felcserélés létrejöhet, ellensúlyozza az a hasonlóság, amely összeköti a beszélő komor, otromba, kísérteties, gyászos és baljós látványát és beszédének gyötrő, kínzó jellegét. A madár sztereotíp válaszának minden ismétlésére a kétségbeesett szerelmes mind nagyobb bizonyossággal készül fel, így kérdéseivel alkalmazkodik ahhoz, amit Poe úgy nevez, hogy a sohamárra való számítás. A verbális kommunikáció sokféle funkcióját meglepően jól megértve Poe azt mondja, hogy ezeket a kérdéseket "félig babonából, félig az önsanyargatásban gyönyört lelő kétségbeeséstől űzve" teszi fel. A beszélő madarak számára azonban, amint azt Mowrer megjegyzi, a tagolt beszéd használata mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy emberi beszélőtársukat a folyamatban levő kommunikáció folytatására késztessék, és így elkerüljenek mindenfajta kapcsolatmegszakítást. A közlésnek - amelynek itt legszélső határához érkeztünk el - ebben a különleges változatában minden kérdést előre meghatároz a rákövetkező válasz: a válasz játssza az inger 2

3 szerepét, a kérdés pedig a válaszét. Érdemes futólag megjegyeznünk, hogy ezek a visszhangkérdések analógiás alapon épp a fordítottjai a visszhangnak, mint a kérdező számára adott válasz interpretációjának, és Poe, aki igen nagy figyelmet fordított verseinek központozására, gondosan kijavította az alábbi versszak levonatát, egy kérdőjel közbeiktatásával: "And the only word there spoken was the whispered word: 'Lenore?' This I whispered, and an echo murmured lack the word: 'Lenore!'. ["Nem búgott más, csak egyetlen szó:»lenóra!«- halk, sovár Hangon én búgtam:»lenóra!«s visszhang kelt rá, halk, sovár"] A kérdés-felelet sorrendjét felcserélő játék jellemző a belső monológra, amelyben a beszélő előre tudja a választ arra a kérdésre, amelyet majd saját maga fog feltenni. Poe lehetőséget ad a Hollóval folytatott ál-beszélgetés esetleges hasonló értelmezésére: a vers vége felé, írja, "tisztán felismerhető az a szándék, hogy a Holló mint a gyászos és örök Emlék képe tűnjék fel". Lehetséges, hogy a madár és válaszai csupán a szerelmes ifjú képzeletének teremtményei. A tények szintje és a metaforikus szint közötti ingadozásokat megkönnyítik a szendergésére utaló megismételt célzás ok ( Lankadt főm már le-ledobbant [ ]; fejem halkan hátrabágyadt ) és "a cselekménynek az emlékezet szintjére való áttevése" ( Óh, az emlék hogy szíven ver ). A hallási érzékcsalódások minden sajátsága - úgy, ahogyan Lagache gyűjtötte össze őket monográfiájában - feltűnik a szerelmes ifjú beszédében: az éberség csökkenése, szorongás, saját szavaitól való elidegenedés, e szavak másoknak való tulajdonítása, s az egész egy zárt tér határai között. Poe ügyessége, amellyel egy természetfölötti eseménynek empirikusan kézzelfogható jelleget tudott adni, kiváltotta Dosztojevszkij csodálatát és dicsérő szavait, aki erre Ivan Karamazov lidércnyomásos álmaiban emlékezett. Ebben a jelenetben az őrület határán álló hős úgy interpretálja egymás után mindazt, amit átél, mint saját képzelt monológját és egy "váratlan látogató" betolakodását, Az ismeretlent Ivan "démonnak" tartja, csakúgy, mint Poe hőse, aki - midőn megszólítja - madárnak vagy démonnak nevezi; a szereplő mindkét esetben azon töpreng, ébren van-e vagy alszik. "Egy percig sem tekintelek kézzelfogható valóságnak; te az én tulajdon megtestesülésem vagy - bizonygatja Ivan -, egyedül csak én, én beszélek, és nem te"; a betolakodó ezt el is ismeri: "Én csak a hallucinációd vagyok". Mégis, az első és második személy váltakozása a két "beszélgetőtárs" szavaiban elárulja a téma kétértelműségét. Poe elmélete szerint, ha nincs meg ez a bizonytalanság a "felszínes" értelem és a mély értelem között, "akkor szükségképpen egy bizonyosfajta bántó nyerseség és csupaszság áll helyette, amely bántja a művészszemet". A verbális viselkedés két alapvető és egymást kiegészítő sajátosságát világítja meg ez az elgondolás: minden belső beszéd alapjában véve párbeszéd; minden reprodukált beszédet újra magáévá tesz és újramintáz az, aki idézi, a szóban forgó idézet akár valaki mástól, akár az Én egyik korábbi pillanatából származik is (a mondtam kitételével). Poe-nak igaza van: a verbális viselkedés eme két aspektusa közötti feszültség adja meg A hollónak - és én hozzátenném: A Karamazov testvérek nagyjelenetének - költői gazdagságát. Ez az antinómia pedig egy hozzá hasonló másik feszültségre épül: arra, amely a költő Énje és a képzeletbeli elbeszélő Énje között húzódik: "...tarka eszmét sorra szőttem, / Elmerengtem, eltűnődtem..." Ha valamely láncolatban egy korábbi pillanat egy későbbi pillanattól függ, a nyelvészek regresszív cselekvésről beszélnek. Például, amikor az angol vagy a spanyol nyelv a colonel "ezredes" szóban az első (l) hangot (r)-ré változtatta a szóvégi (l) hatására: ez a változás a regresszív disszimiláció egyik példája. R. G. Kent említ egy rádióbemondó által elkövetett jellegzetes nyelvbotlást: "la convention était en session" [az egyezményt 3

4 megvitatták] helyett "la confession était en session"-t [a vallomást megvitatták] mondott: a regresszív asszimiláció folytán a helyes "convention" helyére a záróformula szava került. Hasonló módon A hollóban is a kérdés a választól függ. Sőt, ugyanezen elv szerint vezethető le a képzeletbeli válaszoló létezése is regresszió útján válaszából, a sohamárból. Amit mond, embertelen, mert egyszerre metszően kegyetlen és egyhangú gépies ismétlés. Ettől kezdve egy beszélő, de az embernél primitívebb teremtmény válik beszélgetőtárssá, amely közelebbről a hollófajhoz tartozó madár, nem csupán baljós külseje és "baljós híre" miatt, de azért is, mert fonémáinak nagy részében a raven [holló] szó egyszerű fordítottja a komor never [soha] szónak. Poe e két szó egymás mellé állításával jelzi e kapcsolatot: Qouth the Raven Nevermore [ S szólt a Holló: Sohamár ]. Az egymás mellé állítás különösen sokatmondó az utolsó versszakban: And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas, just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted - nevermore! [S szárnyán többé toll se lendül, és csak fent ül, egyre fent ül, Ajtóm sápadt Pallaszáról el nem űzi tél, se nyár! Szörnyü szemmel ül a Holló; alvó démonhoz hasonló, Míg a lámpa rájaomló fényén roppant árnya száll, S lelkem itt e lomha árnyból, mely padlóm elöntve száll, Fel nem röppen -, soha már!] Itt a Raven - never szópárt egy egész sor más hangsor juttatja érvényre: párba állításuk kapcsolatot teremt bizonyos kulcsszavak között, hangsúlyozva szemantikai azonosságukat. A kezdőcsoport, amely a still - sit - still sit sorozattal zárul, a flit - float - floor - lift láncolaton keresztül kapcsolódik a zárócsoporthoz, s a két sorozat tengelyei a never flitting, still is sitting valóságos sorozat révén kerülnek egymás mellé. Az asszonáncok játékát a pallid és Pallas szavakban még felerősíti a belső rím furcsasága: pallid bust Pallas just. A két egymás mellé állított seeming, demon hangsort [trocheusi verslábak, ugyanazt a magánhangzó elemet tartalmazzák, amelyet egy (m) és egy zárónazális követ] a szókezdő (s, d) dentálisok jellemzik, amelyek apró változtatással az is dreaming (zd), streaming (st) szavakban is megtalálhatók. A költemény első kiadásának előszava szerint - amelyet vagy maga a költő írt, vagy az ő felkérésére készítettek - "a hasonló hangok szokatlan helyeken való tudatos alkalmazása" képezi a vers legfeltűnőbb eredetiségét. Az egymástól egyenlő távolságra elhelyezett és állandóan visszatérő rímeken túl Poe egyéb más rímeket is felhasznál a szokványostól eltérő helyeken, hogy teljessé tegye "a váratlanság összhatását". Azokat a hangsorokat, amelyek szabályosan ismétlődnek az olyan jól ismert és megszokott rímekben, mint remember - december - ember vagy morrow - borrow sorrow, Poe kiegészíti olyanokkal, amelyeket Edmond Wilson fordított rímeknek nevez: lonely (lóunli) - only (óunli) soul in (szóul in). Itt megint a szemantikai sorozat regresszív jellege tűnik elő, és e változtatás hatása az, hogy a magányosan gubbasztó Holló [the Raven, sitting lonely] "soha be nem fejeződő" témáját egyensúlyban tartja az ellentétes téma, az elveszett Lenore [the lost Lenore (lenór)]. Nem csupán a kétségbeesett szerelmes kérdései vannak előre meghatározva: valójában az egész költeményt előre meghatározza a végső válasz, a sohamár, és a vers úgy is épül fel, mint a megoldás várása. Ezt a tényt a szerző maga hozta nyilvánosságra Az alkotás filozófiája 4

5 (1846) című művében, amely saját magyarázata A hollóról: "Azt mondhatjuk - írja -, hogy a vers a végén kezdődik." Ezért nehéz megértenünk a tiltakozások áradatát, amelyet Poe zúdított a saját fejére művének ilyetén "vizsgálata" miatt. Csalárd ámításnak, előre kigondolt rossz tréfának, példátlan szemtelenségnek nevezték, a beugratós hírlapi kacsákhoz sorolták, amelyek arra jók, hogy velük a kritikusokat megetessék. Barátjának, Cooke-nak írott levele ellenére - amelyben Poe ezt a magyarázatot mint "a kritikai elemzés mintáját" dicsérte - a költőnek egy szóban tett vallomása (vagy állítólagos vallomása) mégis figyelmet keltett halála után; állítólag elismerte, hogy sohasem jutott eszébe: ezt a cikket komolyan lehet venni. A francia költők azonban, éppúgy csodálva Poe költészetét, mint a költészetről írott cikkeit, azon tűnődtek, melyik volt a tréfa a kettő közül: az, hogy megírta ezt a csodálatos magyarázatot, vagy az, hogy egy érzelmes beszélgetőtársnője megnyugtatására visszavonta. Valójában A holló szerzője tökéletesen fogalmazta meg azt a kapcsolattípust, amely összeköti a költői nyelvet és áttételét abba, amit ma a tudományos elemzés metanyelvének nevezhetnénk. Margináliáiban Poe azt bizonygatta, hogy a két aspektus kiegészíti egymást: kijelentette, hogy bármely műalkotás mechanizmusát képesek vagyunk tisztán érzékelni, ugyanakkor pedig örömet is lelünk ebben a képességünkben: de "csak annyiban, amennyiben megszűnünk örömet lelni a művész által előre kiszámított specifikus hatásban". Sőt mi több, megcáfolva A holló elemzésére kapott és még várható ellenvetéseket, hozzátette, hogy "elemző módon gondolkodni a művészetről olyan, mint a szmirnai templom tükreinek módján gondolkodni, amelyek a legszebb képeket is eltorzítva tükrözik vissza" (1849). Poe szerint az igazság a költői képzelet alapvető céljával tökéletesen összeegyeztethetetlen pontosságot igényel; de midőn a művészet nyelvéről a pontosság nyelvén beszélt, próbálkozását a kritikusok teljesen illuzórikusnak, a valósággal szembenállónak kiáltották ki. Az író leírását A holló keletkezéséről, amelyet a múlt kritikusai szemfényvesztésnek és minden képzeletet felülmúló csalásnak minősítettek, mely csak a közönség beugratására alkalmas, Denis Marion egyik írásában úgy határozta meg, mint egyszerű tévedést, amelynek Poe áldozatául esett. Ez esetben éppúgy felhozhatnánk ezt az érvet a Virginia Clemm-mel leélt életére vonatkoztatva is, amikor "egész idő alatt várta pusztulását", vagyis tudatában volt a csak kettejükre tartozó igazságnak. A szerelmes ifjút kérdezésre buzdító megtévesztő, halványan pislákoló remény és a sohamár "előre várt válasz" elkerülhetetlen jellege közötti vibrálás "a legrettenetesebb fájdalom-termést hozza magával", egészen addig, amíg A hollónak a "szerelmes ifjú utolsó kérdésére" adott elkerülhetetlen válasza meg nem győzi őt veszteségének visszavonhatatlan mivoltáról és csordultig nem tölti "önkínzó szerelmével". Néhány hónappal Virginia halála után Poe ezt írta George Eveleth-nek: "Immár hat esztendeje, hogy hitvesemnek, kit úgy szerettem, ahogyan soha férfi még nem szeretett [A hollóban még soha nem érzett borzalmakról esik szó], éneklés közben megpattant egyik ütőere. Már lemondtak az életéről. Örökre búcsút vettem tőle, és átéltem halálának minden borzalmát. Felépült, de nem teljesen: újra reménykedni kezdtem. Egy év múlva az ér újra megpattant én pedig pontosan ugyanazokat az érzéseket éltem át. Körülbelül egy év múlva a jelenet megint megismétlődött. Majd még egyszer - még egyszer - még egyszer, sőt még egyszer, szabálytalan időközökben. Mindannyiszor átéltem halálának minden borzalmát; a gonosz minden támadása után még jobban szerettem, egyre konokabb kétségbeeséssel kapaszkodtam az életébe. Őrjöngéseimet hosszú nyugalmi időszakok követték: az, hogy én egészséges vagyok, elviselhetetlen volt számomra. Már-már lemondtam a végső gyógyulásába vetett minden reményről, amikor rájöttem, hogy a gyógyulást feleségem halála jelenti. Ezt, úgy érzem, képes vagyok elviselni, és valóban el is viselem, mint ahogyan minden férfi ezt tenné hasonló helyzetben: - de a remény és a reménytelenség borzalmas és soha véget nem érő vibrálását nem bírtam volna tovább elviselni anélkül, hogy teljesen meg ne tébolyultam volna." 5

6 Mindkét esetben, A hollóban és a levélbeli elbeszélésben is, a várt megoldás az örökké tartónak ígérkező gyász: Virginia halála az évekig tartó agónia után; a szerelmes ifjú kétségbeesése, amikor megtudja, hogy soha nem találkozhat többé Lenórával, még egy másik világban sem. A holló január 29-én jelent meg; Az alkotás filozófiáját 1846 áprilisában adták ki; Poe felesége január 30-án halt meg. Ily módon "az előre kiszámított sohamár", amelyet a cikk a költemény fő mozgatórugójaként állított be, egyidejűleg az életrajzi háttérrel is összhangban állt. Annyi bizonyos, hogy Poe cikke elutasítja az ihletet kiváltó körülményeket, amennyiben nem alkalmasak a versnek önmagában való tanulmányozására. A "gyászoló szerelmes" témája előrevetíti Virginia betegségét; valójában áthatja Poe egész költészetét és prózáját. A hollóban ez a téma ritka "ellentéterővel" jelenik meg, amely egy tipikusan romantikus oxymoronban fejeződik ki: a szerelmes ifjú és a madár beszélgetése olyan kommunikáció, amely eltér a normától: szinte a kommunikáció hiányának határán áll. Ez az ál-dialógus tragikusan egyirányú: nem tartalmaz semmiféle valódi gondolatcserét. Kérdéseire, kétségbeesett segélykiáltásaira a hős csupán látszatválaszokat kap - akár a madár, akár a visszhang, akár a felejteni tudás erőfeszítése adja őket; saját ajkai "lényegében" csak az elmélkedés sterilitására alkalmasak. És itt egy újabb oxymoront és újabb ellentmondást találunk: a költő e magányos beszédet a lehető legszélesebb közönségnek szánta, amelyhez eljuthat a kommunikáció, de azonnal megértette, hogy a figyelemfelkeltésnek ez a magamutogató elterjesztése - Edward Sapir megfogalmazása szerint - "veszélyezteti a kitágított Én és a nem-én ilyetén szembesítésének pszichológiai realizmusát". Ismét emlékeztetnünk kell arra, hogy A holló elsöprő sikerének oka abban a merészségben rejlik, amellyel a kommunikáció legbonyolultabb problémáit hozza mozgásba. A vers fő témája a szerelmes ifjú kapcsolatának helyrehozhatatlan elvesztése a ritka és ragyogó fiatal lánnyal; ezentúl semmiféle kapcsolat nem képzelhető el vele sem ezen a földön, sem a messzi Édenben (amelynek kitalált helyesírása [Aidenn] a maiden [fiatal lány] visszhangjául szolgál). Poe ars poeticája szerint ez csupán "anekdotikus részlet", amelynek nincs köze a mű "mechanizmusához": az, hogy a szerelmes ifjú gyásza inkább a fiatal lány halálával, és nem valamely köznapibb és prózaibb, de nem kevésbé kegyetlen eseménnyel áll kapcsolatban, egy köztünk mindennek vége típusú üzenet, amely egészen A hollóban leírt komor hotelszobáig vezet el bennünket, a józanul gondolkodó New Yorkban. Ami a hősnőt illeti, azon kívül, hogy nincs jelen a költeményben és - örökre - a névtelenség homályába vész, semmi nem érdekli a költőt: "verse a szenvedély hiányának közvetlen oka miatt válik költőivé". De, hogy alkalmazkodjék a "közönség ízléséhez", és talán hogy szabad folyást engedjen elfojtott félelmeinek és vágyainak, a költő azt a megoldást választotta, hogy a fiatal lány meghal - a halál, mint mondta, "a legmelankolikusabb téma" -, és a különösképpen zengő Lenóra nevet adja neki, amelyet a menyasszony és a halál témáját feldolgozó híres balladából vett át. Poe nézetei a nyelv művészetének, és - még általánosabban - mindenfajta verbális struktúrának "gépezetérő1 és fogaskerekeiről" (olyan ember nézetei, aki alkotó és kritikus egy személyben) rendkívüli éleslátásról tanúskodnak. A sohamár refrén alkalmazása a versben és az ezzel kapcsolatos nyelvi elemzése különösen helytállóak, mert itt válik világossá, hogy az azonosság elve mind a hang, mind a jelentés szintjén, kiállta a próbát. Az elkerülhetetlen sohamár mindig ugyanaz és mégis mindig más: egyfelől az expresszív hullámzások teszik változatossá a hangot, másfelől pedig "az alkalmazási mező változtatása", vagyis az, hogy a sokféle kontextus miatt a szó jelentéséhez minden előfordulásakor más és más konnotációk kapcsolódnak. Kontextusból kiszakítva egy szónak végtelen sok értelmezése lehetséges, és a hallgatónak saját magának kell kitalálnia a sohamár jelentését, ha a szó önmagában jelenik meg. A párbeszéd kontextusában azonban egymás után az alábbiakat jelenti: sohasem felejted 6

7 el őt; soha nem lelsz nyugalmat; soha többé nem szoríthatod őt karjaidba; soha többé nem hagylak el. Ráadásul ugyanez a szó tulajdonnévként is szerepel jelképes név formájában, amellyel a szerelmes ifjú ruházza fel éjszakai látogatóját: Ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny vagy madár / Kinek neve: Sohamár. Poe ezeket a változtatásokat különösen hatásossá tette, miközben "általában hű maradt a hangzás monotóniájához", - más szóval: szándékosan leszűkítette az érzelmi hullámzásokat. Ezzel szemben, bármilyen széles is a sohamár szó kontextuális jelentéseinek változatossága, csakúgy, mint bármely más szó, ugyanazt az általános jelentést használatának sokféleségén keresztül is megtartja. Ez a belső egységesség és a kontextuális vagy helyzetjelentések sokfélesége közötti feszültség képezi a szemantikának nevezett nyelvészeti diszciplína alapproblémáját, viszont a fonológiának hívott diszciplína lényegében az azonosság és változatosság közötti feszültséget a nyelv fónikus szintjén használja föl. A sohamár szóösszetétel tagadást foglal magában, a jövőre, mint a múlt ellentétére előrevetített örök "nem"-et. Ezen időhatározószónak még tulajdonnévvé történő átalakítása is megőrzi a metaforikus kapcsolatot ezzel az általános szemantikai értékkel. Egy örökkévalóságig tartó nem felfoghatatlan dolognak tűnik, és a népi bölcsesség szeretné is elűzni olyan mondások segítségével, amelyek ellentétes jellegét elfedi a tréfálkozó hangvétel: "Majd ha piros hó esik", "Majd ha cigánygyerekek potyognak az égből" vagy más, hasonló szólásokkal, amelyeket Archer Taylor tanulmányozott. Furcsa egybeesés folytán ugyanabban az évben, amikor A holló keletkezett, a tudomány - Uhland német költő személyében - először kezdett érdeklődni a "soha", "soha többé" szavakkal egyenértékű körülírások iránt. A Poe versének szentelt sorokban Baudelaire mindenki másnál élesebben fogta fel mindazt az egyszerre fogalmi és érzelmi feszültséget, amely a "titokzatos és mélyértelmű" szóban rejlik. Ebben a szóban egyesül vég és végtelenség. Ebben a szóban áll egymással szemben jövő és múlt, örökkévaló és mulandó, tagadás és állítás. És globális szemszögből nézve ez a szó maga is élesen szemben áll annak a lénynek érzéki természetével, amely kiejti, mivel ez utóbbi elkerülhetetlenül alá van vetve a tér és az idő jelenének. Poe kihívó oxymoronja közhellyé vált, és a forradalom előtti Oroszország egyik népi szólásmondása szerint "egy papagáj azt rikoltja: soha, soha, mindig csak soha!" Mintegy a zárórefrén kezdeti próbálkozásaként, és hogy még erősebbé tegye hatását, Poe egyfajta figura etimologicához folyamodik. Szemantikai síkon a szerző előre felkészít minket a sohamárban foglalt abszolút tagadásra, többször megismételve az egyedül ez és más semmi [only this and nothing more] viszonylagos tagadást; az eljövendő vigasz tagadását azzal a tagadással jelzi, hogy a múltban soha nem voltak a mostanihoz hasonló fantasztikus borzalmak; a nem lesz [...] soha már tagadott kijelentést megelőzi az itt örökre névtelen [nameless here for evermore] kimondott tagadás kétségbeesett jellege. Egy tágabb szinten a költő a Nevermore [Soha már] egységet grammatikai alkotórészeire bontja fel, különválasztva a more [több], ever [egyszer], no [nem] szavakat - ezek ekvivalens módon magánhangzó előtt n- alakban jelennek meg: n-ever [sohasem], n-aught [semmi], n-ay [nem], n-either... n-or [sem... sem] -, szétosztva őket új kontextusokban, amelyek legtöbbször megegyeznek a metrum és a rím tekintetében: Only this and nothing more [csak ez és más semmi], Nameless here for evermore [itt, örökre névtelen], Terrors never felt before [még soha nem érzett borzalmak], ever dared to dream before [még soha nem mert álmodozni], and the stillness gave no token [a csend csak ott megszegetlen]. A more [több] egység maga is tovább bontható tőre és végződésre, amikor szemben áll a most [a legtöbb] szóval vagy más melléknevek közép- és felsőfokával, mint például a somewhat louder than before [kicsit hangosabban, mint azelőtt] kifejezésben. Ha a kapott elemeket még további részekre bontjuk fel, akkor ezek az egységek már értelmetlenek lesznek. A hangállomány ezen elemeit tisztán meglátjuk a fonematikai azonosság és különbözőség játékában abban a nagyon byroni rímben, amely egyre terjed: 7

8 bore door - core - shore -lore, - yore - o'er stb. és more minden versszak végén. A rímeken kívül a refrént megelőző sorok belsejében más fonémacsoportok is hozzájárulnak a nevermore konklúzió kiváltásához. Így a from thy memories of Lenore [Lenóra emlékétől] félsor és ugyanezt mondhatnánk a take thy form from off my door [vidd el alakodat ajtómtól] kapcsán is - juttatja érvényre ezt a kicsengést, az (m, n) nazálisok, az (f, v) folyamatos labiálisok és az r betűvel jelölt fonéma halmozásával: Quoth the Raven: Nevermore [S szólt a Holló: "Sohamár"]. A fónikus szerkezet kihangsúlyozza az ellentétet aközött, ami megmaradt a múltból és amit a jövőről jósoltak. Hasonló, a szójátékhoz közel álló ál-etimologikus alakzatok, hangzásbeli hasonlóságuk alapján állítva egymás mellé bizonyos szavakat, kiemelik szemantikai rokonságukat. Így a Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore ["Sátán küldött, vagy vihar vert most e puszta partra"] sorban két, hangzásban egymáshoz közel álló főnév úgy tűnik fel, mintha ugyanabból a tőből származnának, és a gonosz hatalom két változatára utalnának. A pallid [sápadt] szó, mint a Pallas-szobor jelzője, a rokonság látszatát ébreszti az istennő nevével. Abban a sorban, amely leírja The Raven, sitting lonely on that placid bust [e hallgatag szobron gubbasztó Hollót], a placid melléknév hangalakja pótolja a Pallaszra való hivatkozás hiányát. A beast upon the sculptured bust [a faragott szobron ülő állat] kifejezés szokatlan kapcsolatot sugall a gubbasztó madár és ülőhelye között, mintha "ugyanannak" a tőnek két variánsával lennének megnevezve. Az a hajlam, hogy a hangok hasonlósága alapján a jelentések kapcsolatára következtessen, a nyelv költői funkciójának egyik jellegzetes vonása. E tanulmány elején, midőn említést tettem a fiatal nőről, akivel a vonaton találkoztam, a lady [nő] szó egyszerűen a jelölt valóságra való utalásra szolgált; abban a mondatban azonban, hogy "A lady egy kétszótagú főnév", ugyanez a szó saját magára utal. Megkeverve a kártyákat, a poétikai funkció a szót ebben a két használatában egyszerre juttatja érvényre. A hollóban a lady szó egy előkelő nőnemű lényre utal, egyszerre alkotva oppozíciót a lorddal, az előkelő hímnemű lénnyel, és az előkelőséggel nem rendelkező egyéb nőnemű lényekkel. De ugyanakkor egy meglehetősen komikus belső rím részét képezi, és egy félsor végét is jelzi: But, with mien of lord and lady ["csőrrel lordot s ladyt mímelt"]; a hozzá tartozó made he, stayed he [/még csak nem is/ biccentett, (...) /egy pillanatig sem/ habozott] csoporttal részleges fónikus azonosságot hoz létre, s ugyanakkor egy egészen más jellegű megkülönböztetésen belül felbonthatatlan szintaktikai egységet is alkot velük: /méid-i/ - /sztéid-i/ - /léidi/. Egy hang vagy hangcsoport, mely eléggé meglepő ahhoz, hogy a kulcsszó és a hozzá tartozó szavak szintjén többszöri megismétlése révén kiemelhető legyen, még a szó megválasztását is meghatározhatja, amint ezt Poe maga is elismerte. Így az az állítása, hogy a költő előre kiválaszthat bizonyos, előre kijelölt hangokat "tartalmazó" szavakat, teljes mértékben igaznak bizonyult. Mintegy bevezetésként a hang és jelentés kölcsönös kapcsolatait kutató rendszeres tanulmányhoz, megpróbálkoztunk vizsgálatot végezni a verbális kommunikáció legmélyén. Ezt a célt jól szolgálja egy olyan példa, mint A holló, mert ez a vers az egész folyamatot egész meglepő bonyolultságában és csupaszságában mutatja be. "Ez a hangot és jelentést összekapcsoló titokzatos rokonság", amely tisztán kitapintható a költői nyelvben, és amelynek elvét Edgar Allan Poe oly szenvedélyesen védelmébe vette, határozta meg választásunkat, mivel - Poe saját megfogalmazása szerint - "a tárgyakat az elérésükre legalkalmasabb eszközökkel érhetjük el". (1964) 8

A HOLLÓ Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Népies költemények Forradalmi versek Elbeszélő költemények Szerelmes versek Tájversek

Népies költemények Forradalmi versek Elbeszélő költemények Szerelmes versek Tájversek Petőfi Sándor S tájlet jleíró költeményei Petőfi Sándor S élete 1823 jan. 1-jén született Kiskőrősön. Édesapja:Petrovics István Édesanyja:Hrúz Mária Kiskunfélegyházára költöztek. Ez verseiben a szülőfaluja.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE.

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. HAJDU ORSOLYA - RAMOCSAI SEBESTYÉN TDK 2012 URBANISZTIKA TANSZÉK MŰVÉSZETI SZEKCIÓ NEM LÁTHATOTT SEMMIT KONZULENSEK VARGA IMRE, URBANISZTIKA TANSZÉK - BELSŐ KONZULENS KÉKESI

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia 1 Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Ebben a dolgozatban elsősorban a DEMOS Magyarország keretein belül véghezvitt két vállalkozás eredményeiről, az azoknak a magyar társadalomra

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet 1 Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet (folyamatban lévő tanulmány) Wellek és Warren szerint, a költői ritmusnak három dimenziója van: a verstani minta, a nyelvi minta és az előadás. A versmérték a gyenge

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő PAVEL CÂMPEANU Nyolc év a tv előtt Társadalom és televíziós idő Az emberi viszonyok történeti lényege a szükségszerűség. Viszonyait látványnyá változtatva, az ember a történelmi szükségszerűséget teszi

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Bevezetés a nyelvtudományba 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék tudomány (általában) az emberi tudás szisztematikus rendszere Ismérvek: 1. a tudásnak

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Hector közelebb jut a boldogsághoz

Hector közelebb jut a boldogsághoz Hector közelebb jut a boldogsághoz Édouard a vacsora végeztével nagyon elégedettnek tûnt, de nem érte be ennyivel, ragaszkodott hozzá, hogy átmenjenek még egy másik helyre. Azt akarom, hogy megismerd Kínát!

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal)

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal) A poliszémia és a kétszintű szemantika 1./ poliszémia (fej: ágyé, kalapácsé, szegé) 2./ homonímia (kar: kar-ja, kar-a) - különbségeik: a) jelentések közös elemének megléte/hiánya b) nyelvtörténeti forrásuk

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

Tíz történelmi idézet, amit rosszul tudunk 1. rész

Tíz történelmi idézet, amit rosszul tudunk 1. rész 2014 február 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Tíz történelmi értékelve idézet, Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A történelmi emlékezet által megőrzött idézet meghatározza magát a személyt, de

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969.

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szövegtípus: elbeszélő szöveg (mese) Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II.

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Világosság 2005/11. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Zsidai Ágnes Út a szubjektum felé Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl Hans Kelsen, az osztrák jogfilozófus nemcsak

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben