Németh László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh László 1901 1975"

Átírás

1 Forrás: Ez a cikk az ESZCSM egyik jogelőd honlapjáról származik. Lezárva: november 30-án. Németh László Művészet és orvostörténet, avagy Németh László, a kísérletező pedagógus Bölcsésznek indult, ám 1925-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen orvossá avatták. Németh László (1901. április március 3.) orvos író, "üdvtanának" következetes szárnyalásával az elmúlt század magyar irodalmának kiválósága lett. Szociális igazságérzetével, tanítói hivatásával az egészségügyben, és a tanári katedrán tizenhét évet töltött. Egy sokrétű életmű csodálatos egységét hagyta ránk, az utókorra(2). Erdély peremén, Szatmár megye festői kisvárosában, a ma Romániához tartozó Nagybányán született. A város magyar nyelvű főgimnáziuma ma már az ő nevét viseli. E bányavárosról írta Magyary-Kossa Gyula, hogy közegészségügyét már a Hunyadiaktól, Bethlenektől, orvosok vigyázzák. (Magyar orvosi emlékek) Nagybánya (középkori neve: Rivulus Dominarium) neves protemedikusa (tiszti orvosa), Rácz Sámuel, 1777-től a budai egyetem oktatója, az orvoskar első magyarul előadó tanára! A század fordulóján a balkáni változások fokozták az erdélyi értelmiségben a jövőtől való félelmet. Fölrémlett Magyarország széthullásának víziója. Az apa, Németh József ( ) "a jó tanár", családjával előbb Szolnokra, 1905-ben Budapestre "honosodott". A Felvidékről származott családban a dédapa Budán vasöntőmester, fia Pesten vasúti mérnök. Németh László alapiskoláit a fővárosban végezte. A Toldy Ferenc reáliskolában, ahol apja is tanított, 18 évesen érettségit tett. Irodalmi érdeklődését magyartanára, Jánosi Béla segítette. Orvosi diplomájának megszerzése évében az Új Szent János Kórházban Szinyei Ferenc ( ) magántanár belosztályán gyakornokoskodott. A belgyógyászat érdekelte. De a fiatal orvosnak nehézségei adódtak: a kórházi rendtartás az önálló megélhetéshez, családalapításhoz nem kedvezett. A segédorvosnak a kórházban kellett laknia, s nem nősülhetett. Németh László kiutat keresett: "nem haboztam, a belgyógyászatból olyan gyorsan ugortam át a fogászatra, mint a bölcsészetből az orvoskarra". Magánrendelőt nyitott az Attila utcában. Az Irgalmas Rend Budai Kórháza "leglenézettebb" osztályán, a fogászaton, ahol világi orvosok mellett szerzetesek dolgoztak, egyéves kurzussal fogorvosi képesítést szerzett. Démusz Ellát ( ), vette feleségül, aki a rendelő felállításában segítségére volt. Hat leánygyermekük született. Négyet neveltek föl: kettő kémikus, egy fizikus, a legkisebb orvosi pályát választott. A családapa a korszerű egészségvédelemért, a műveltebb nemzedék megteremtéséért fáradozott, testi erején fölül teljesített ben súlyos fertőzésen esett át. Fölgyógyulva a fogorvosi

2 munkakörével "anyagi függetlenségét is föladta. Iskolaorvosságot vállalt.(3) Munkásságának negyvenedik évfordulóján visszaidézte élete legnagyobb szerencséjét. "1925 karácsonyán a Nyugatban jelent meg első díjnyertes novellája. Ezt a fővárosi iskolaorvosi állásokat kiíró tisztiorvos elolvasta. Így a négyszáz pályázó közül a két állás egyikét megkapta. A 6-18 évesek "együtt haladó háziorvosának lenni", számára lehetőség és munkaszeretet volt. Reformeszméi újabb feladatok felé sodorták. Szenvedélyével az évtized polgári szellemi életének lett egyik fő szervezője. A "városi falukutató" iskolaorvos tanulmányai Féja Géza, Erdei Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Zoltán törekvéseihez hasonlíthatók. Saját szavaival: "a polgári iskoláról írt könyvemben sorsomból magyarázható módon egyesítettem az iskola s a szülővilág szociológiai rajzait, a pubertás élet- és alkattanára vonatkozó orvosi megfigyeléseimet, a biológiai képet kiegészítő értelmi vizsgálatot s a tanári munka eredményeit". Az Iskola és Egészség című folyóirat közötti számaiban orvosirodalmi, orvostörténeti cikkeivel "a legsivárabb foglalkozást" fölemelte; a tudományos szellemet az olvasói életébe vitte. Az iskola növendékeinek életmódjáról az "új családi szellemi élet embertani elemzését" végezte el. Születésének 90. évfordulójára emlékezve Eiben Ottó, az ELTE tanára kiemelte: "Németh László iskolaorvosi kutatásának tudománytörténeti értéke az örökletes tulajdonságok, betegségek fölkutatásában, megismerésében és a megelőzés fontosságában igen jelentős!"(4) Iskolaorvosként a polgáristák gyakoroltak rá nagy hatást, megszerette kíváncsiságukat, ösztönös érdeklődése elvezette tanulmányozásukhoz. Ennek gyümölcse A Medve utcai polgári című könyve. (5). Az iskolaorvos napi tennivalóit, feladatait ellátva felismerte, hogy ennek a munkának előnye, hogy a tanulókat 6-14 éves korukban folyamatosan figyelheti és tanulmányozhatja. Ezenkívül az egészségtant is tanítja, s így "a test és a jellem tanulmányozására olyan alkalma van ép embereken, amilyen csak betegeken lehet az ideggyógyásznak"(6). De megismerheti az iskola mögött álló szülők világát is; környezettanulmányai, kikérdezései, adatfelvételei eleven társadalmi hátteret adnak. Az iskolaorvosi munka sajátossága, hogy "a kutatást érdemessé s a minőségi munkát lehetővé teszi". Meggyőződése volt, hogyha az ember figyelni kezdi a munkáját, kísérleteket, vizsgálatokat végez, a gályapadból laboratórium válik. Szerinte nem a foglalkozás gépies, hanem az ember hajlik a gépiességre. "Minden munkakör: varázskör; van egy szellem, amelyet csak abban a körben lehet megidézni."(7) Az iskolaorvos gyerekeket, bontakozó életeket vizsgál, a fejlődést tudja nyomon követni. Kezdetben az orvosi szempontokat kívánta az oktatás javára értékesíteni. "Előbb egy új gyermekalkattan vagy fejlődéstan lebegett előttem, később a tanulókról készített gondos iskolaorvosi jellemrajzok. A szónak abban a tág, humanista-természettudományos értelmében igyekeztem a pedagógiának embertani alapot adni, ahogy az antropológia szót egy Dilthey használja a tizenötödik-tizenhetedik századról szóló műveiben."(8)németh László egész életét jellemző kísérletező kedvének, s az általa követelményként megfogalmazott minőségelvnek gyümölcse ez a polgáristák testi és szellemi fejlődését vizsgáló könyv. A kora színvonalán álló, igényesen és módszeresen végzett kutatás eredményeit foglalja össze. Igényességére, kutatói felkészültségére jellemző az első kiadáshoz fűzött megjegyzése. Itt megírta, hogy munkája nem irodalmi alkotás, és nem is kész tudományos mű. "Én munka közben készült vázlatnak tekintem, mely magamnak új kiindulópontokat ad s másokat hasonló munkára ösztönözhet."(9) Szerinte szükség van a vizsgálat megismétlésére, ellenőrzésére, gyakorlati kipróbálására, a felvetett kérdések irodalmának feldolgozására. A szakirodalom úgy tartja, hogy a könyv az irodalom és a tudomány határán mozog. "Sokféle tudás kapcsolata: iskolatörténet, a szülővilág szociográfiája, fejlődéslélektan, értelmiségvizsgálat és

3 pedagógia egyszerre, anélkül azonban, hogy a gondolatmenet tüneményes egysége bárhol is megbomlana."(10) Németh Lászlót, mint orvost a tanulókban végbement testi változás és az ezzel összefüggő értelmi fejlődés érdekelte. A könyv ennek megfelelően - az akkor ismert és használt mérések adatait elemezve - foglalkozik a tanulók testméreteivel, szervalkataival és értelmi képességével. Ebben a gyermektanulmányozókat követi, használja is vizsgálati módszereiket. A polgáristák testméreteinek, szervi tulajdonságainak adatait statisztikai elemzésnek veti alá, s a kapott adatokat összeveti hasonló korú, más iskolatípusba járó fiúkéival. Utal rá, hogy nehézséget jelent a tulajdonságok számszerű "megfogása", de mérhetővé tételük után bizonyos óvatossággal előfordulásuk gyakorisága is kutatható. Az értelmi nevelés gyakorlata alapján megállapítja, hogy az egész ember nevelése egyelőre csak igény, messze van attól, hogy az értelmi nevelést mint részt az egész magában foglalhassa. A pedagógiai gyakorlatban a kettő nem egészíti ki egymást. A teljesség(11)eléréséhez a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani Laboratóriuma által kiadott füzeteket használta.(12)saját "különös törekvéseihez" külön próbákat állított össze. Ezzel az átalakítással az indexszámítást jellemzéssé akarta kitágítani, egy mélyebb rétegbe kívánt behatolni. Azt igyekezett bizonyítani, hogy a testméretek elemzése "folytonossághiány" nélkül vezet át az értelmi képbe. Arra a kérdésre keresett választ, hogy leírható és bemutatható-e a serdülés. "Ugyanazon osztály serdült és serdületlen tanulói az értelmiségpróbán is szétválnak-e, úgy, mint a testméretekben, vagy csak értelmességük egyéni eredetében s természetében különböznek?"(13) Szerinte a választ nem kell erőltetni, de bizonyos, hogy a serdültek és a serdületlenek közé "az értelmiség világában is egy forradalom esik". Az is érdekelte, hogy az alkati szóródás korának testi típusai felismerhetőek-e az értelmiségvizsgálatokban. Munkája és következtetései további jellemzése helyett, a Németh Lászlót foglalkoztató alkattani, antropológiai problémára térünk vissza. Az alkattan kérdéseivel irodalmi tájékozottsága és egyetemi tanulmányai alapján foglalkozott. Úgy látta, hogy jóformán annyi alkattan van, ahány komoly alkatkutató, s az iskolaorvosi alkattan különbözni fog a többitől. "Van egyetemes alkati gondolat, amely minden emberrel vesződő mesterségen végig fog futni, de hogy ott aztán a maguk javára hogy használják fel, az a mesterségnek a természetétől s a mesterek belátásától függ." (14)Szerinte az iskolának megvan a joga, hogy olyan alkattant csináljon magának, amely a pedagógiába beillik; úgy nézze a növendékei alkatát, hogy abból neki és a gyermeknek haszna legyen. "Az elmeorvos alkattana: Körperbau-tan, az iskolaorvosé az életlökések tana. Másik különbség: a mi figyelmünk tárgya nem a gyermek, hanem a tanuló. A gyermek egy csomó csont, ideg, lélek egy darab bőrben; a tanuló egy csomó szociális múlt, környezet, egy élő gyermekbe beszívódva. Az iskolaorvosi alkattan amellett, hogy lélek, test és fejlődéstan, valamelyest szociológiai tanulmány is." (15)Vélekedése szerint ez az új alkattan megteremtheti végre az együttműködést tanárok és iskolaorvosok között. Az iskolaorvosi alkattan fő eredménye egy iskolaorvos által készített jellemrajz lehet, melyet átad az osztályfőnöknek használatra és kiegészítésre. Könyvében be is mutatott néhány "kísérleti" jellemrajzot, várva az észrevételeket. (Meg kell jegyezni, hogy a Gyermektanulmányi Társaság 1913-ban tartott első kongresszusán elfogadott határozata támogatta az iskolai egészségnevelést és az iskolaorvosi hálózat fejlesztését. Második tanácskozásán pedig (1917) az iskolai egyéniséglapok/jellemlapok bevezetését kezdeményezte.)(16) Az alkattan, mint az orvostudománynak írói érdeklődéséhez közel álló része, medikus korától foglalkoztatta Németh Lászlót. Ebben meghatározó szerepe volt professzorainak; Korányi Sándornak, "aki az élettani gondolkozást vezette be a belgyógyászatba" és Ranschburg Pálnak, akinek szép könyve: Az emberi elme "valóságos enciklopédiáját adta a tovább tanulmányozható orvosi lélektannak".(17)mint orvos - a belgyógyászat ekkor indult új ágának, - az alkattannak akart kutatója lenni, egy új írói és orvosi antropológiát keresve ben A Medve utcai polgári című

4 művében orvostörténeti tájékozódása alapján írja: "Mintha egy-egy új "élettani eszme" törne elő a csontok, mirigyek, izmok mélyéről, új jelleget nyomva maga előtt s elsöpörné a régit."(18)úgy látta, hogy az egész ember" gondolata éppúgy megjelenik az élettanban, mint az asszociációs lélektan alkonyán a lélektanban, vagy a pozitivizmusén a szellemtudományban.(19)már az ben készült orvospedagógiai dolgozatában is az élettani szemléletnek kívánt utat nyitni, szűkebben körülhatárolva: az elmealkati pedagógiának(20) Kretschmer Körperbau und Charakter című könyvére utalva írja, hogy az elmealkat s ezen át az összes egyéni elmejelenségek az egyénhez alkalmazott fiziológia körébe tartoznak. Fiziológiai feladatokat old meg a pedagógia is, lényeges azonban, hogy ez a fiziológia egyénekre alkalmazott legyen. "Az új, alkati pedagógiának az egyéni elmeviszonyok ismeretére kell támaszkodnia."(21) Mivel minden ember számára más és más élettani processzus egyazon ismeret megszerzése, a tanításnak nincsenek abszolút törvényei. Az iskola azonban sohasem oldhatja meg ezt az ideális tanításelvet: anyagot ad és követelményeket támaszt, a tananyag kevés kapcsot nyújt a tanuló természetes kíváncsisága felé, még kevésbé veheti figyelembe a tanuló "elmeízlését". Egyik irányban túlhalmoz, a másik irányban kielégítetlenül hagy. Új utakra csak az orvosi diagnosztika "tünetméltányoló leleménye" vezethet. "Felismerni a gyermek lelkialkatát, föltárni szomjának és rezisztenciájának az irányait, helyes agytornával megmenteni az egyirányú elfejlődéstől, túlsúlyba hozni az agygépet, de kidomborítani a vezértehetségek szerepét: ez lenne a tanítás."(22)a tanításnak az ismeretszerzés élettanán alapuló fő elve: "A tanítás a helyesen adagolt, érzelmileg színezett életélmények magyarázata, analógiás összhangba hozása. Egyszerűsítés és tisztázás, és nem tömés, túlzsúfolás."(23) A tananyag és a képességek című részben (befogadó, feldolgozó, kifejező képességek stb.) kijelenti, hogy nem a tanítás általános módszertanát, hanem egy gyermek tanításának módszereit kívánja adni, amely "nem törvényszabó, hanem irányállító". Szerinte az új pedagógiának "egyes gyermekek elmealkatának, ismeretfelvevő mechanizmusának, szellemi befolyásolhatóságának a kibogozásából kell kiindulnia".(24) Egészségtant tanítván foglalkozott a tárgy tanításának gondjaival. Ismeretei és tapasztalatai alapján az oktatást "a pedagógiai fogások és a bennük megbúvó tanulás-lélektan kísérleti telepévé" kívánta tenni. "A tantárgy, mint önmagunkra alkalmazott természettudomány, minduntalan vet egy-egy gyökeret más tantárgyak felé"(25), de mivel naponta többször kell ugyanazt tanítani, az iskolaorvost fenyegeti, hogy favágóvá válik. "Az ember itt vagy papagáj, vagy kísérletező pedagógus, harmadik út nem kínálkozik."(26)ezenkívül azt is látta, hogy az iskolában tanított tárgyak tartalmában sok az átfedés, s a tanulók tudatában az ismeretek egymástól elszigetelve élnek. Mindez megerősítette benne a tananyagösszevonás gondolatát. Már medikus korában is gondolkozott egy olyan munkáról, "mely az élettudományokat együtt, problémáik fonatában mutatná be".(27) Az egészségtan új vázlatát állították össze a fővárosi iskolaorvosok. Eszerint a rövid bevezetőt követték a szervcsoportok, élettanunkat követte a működés zavara, s a betegségek megelőzése. "Élettan, kórtan és egészségtan logikai lépésekké váltak: aki egyik órán a csontok fejlődéséről tanult, a másikon eltorzulásaikról, a harmadikon maga vezette le, hogyan kell megelőzni az angolkórt, mondjuk."(28) Látta azonban a módszernek azt a hibáját, hogy sok ismeretet kell előlegezni. Amit a Medve utcai tanítás során felismert, azt később A tanügy rendezéséről írt munkájában részletesebben kifejtette a "testvériség tananyagban" című részben. Az itt előadott elképzeléseknek a kipróbálására Vásárhely kínált lehetőséget. "Az a három és fél év, amit a körgát bástyáján ülő kollégiumban, majd a leánygimnázium kiválása után a hajdani serfőzőházban töltöttem: a kísérletező kedv legnagyobb tombolása volt az életemben."(29)abban a munkában dúskálkodhatott, amelyre született, hajlamát, kísérletező kedvét követve, s taníthatta, amit "pedagógiai kísérletei" érdekében jónak látott. Kísérleteiről, munkájáról, a tantárgyösszevonás menetéről Óraadók királysága című írásában számol be. Ugyanerről a munkáról tájékoztat a Tapasztalat és álomátadás című tanulmánya.(30)

5 Kezdetben itt is egészségtant tanított, s a tantárgyösszevonást is ennél a tárgynál kezdte, amihez a fővárosban kialakított - már ismertetett - elképzelést vette alapul. A középiskolában a tanterv szerint az egészségtan kétórás tárgy volt, ami komoly biológiai alapozást tett szükségessé. Biológiát és patológiát tanított egy egészségtani függelékkel. De a biológia megkívánta a vegytani ismereteket, ezért óráit egy hosszabb vegytani bevezetővel kezdte. A következő tanévben rábízták a vegytan tanítását, de ennek tanítása viszont fizikai ismereteket tételezett fel. Mivel a fizikát a következő két osztályban tanították, a tárgya elé egy fizikai bevezetőt is illesztett, amely a fizika természetismereti részét adta. "Megcsináltam tehát azt az összefüggő természetismereti tárgyat, amelyet, mint azóta megtudtam, az angolszász világ egy részében a science néven tanítanak."(31) A másik összevont ismereteket tartalmazó tárggyá a történelmet alakította. Miután engedélyt kapott arra, hogy kísérletképpen bármely tárgyat taníthatja, az előző év "tapasztalatai és sugallatai szerint" próbát tett, hogy a "vérében levő történeti szempont"-tal mire megy a nem történeti tárgyakban. Eljárását tudománytörténeti tanulmányokkal is megtámogatta. Ezt a folyamatot leírja, és érvekkel támasztja alá az ebben az időben eltervezett négy könyv, amely tartalmazza különböző időben készített tudománytörténeti tanulmányait.(32). Mint többször utalt rá, a tantárgyösszevonás gondolata felé több út vezetett, de őt végül a tanári gyakorlat szorította rá. Igazat kell adni annak a megállapításnak, hogy "pedagógiai hajlama" vezette az első, 1925-ből származó orvospedagógiai tanulmányától A Medve utcai polgári és a Lányaim esszéin át egyenes úton az 1945-ben kezdődő, majd három és fél esztendőn át tartó tanügyi kísérletekig.(33) Pedagógiai munkájáról, kísérleteiről többször írt, mindig elemző, kritikai szemlélettel, önvizsgálattal. Kereste tanári tevékenységének gyökereit. Foglalkoztatták a modern nevelési elvek, s főként az, hogy miért nem sikerült "az újkori pedagógiának, addig példátlan csőhálózata ellenére, az újkori szellemet a tömegekbe bevinni".(34)erre az őt állandóan foglalkoztató kérdésre keresett választ nevelési-oktatási kérdéseket feszegető esszéiben. Rendkívül széles körű érdeklődése és tájékozottsága alapján állítható, hogy sok mindent ismert a modern pedagógiai irodalomból és kezdeményezésekből. Így nem nehéz ezekben felfedezni gondolatainak gyökereit.(35) Egészségtan (Részlet Németh László A Medve utcai polgári című könyvéből) "Az iskolaorvos egészségtanár is, s az orvosi jellemrajz alkati képét a negyedikben mint pedagógus egészítheti ki...az egészségtan a fiúpolgárinak alighanem legtöbb örömmel oktatható tantárgya...a tantárgy, mint önmagunkra alkalmazott természettudomány, minduntalan vet egy-egy gyökeret más tantárgyak felé, de olyan pótolhatatlan alapépítményei, mint a felsőbb osztályos magyarnak, németnek, algebrának, nincsenek. A jó tanulónak is új, s a rossz is megújhodhat benne. Anyaga mindenkinek ismerős, hisz a mi jó barátainkról, a testrészeinkről van szó, s az ő harcukról a közvetlen környezetünkben lappangó ártalmak ellen. Tárgyias tárgy, s mégsem dolgozik tárgyjegyző katalógusokkal (mint természetrajz vagy a vegytan). Már fölépítése is (működés, ártalom, védekezés) levezetésekre nevel; a bevágandó (pl. néhány csont neve) egész elenyésző a megértendő mellett...az egészségtanórában igen kevés a megfélemlítő, és igen sok a beugrató. A hiányos előkészültség nem köti le a diákot gátlásaival, s mindennapos tapasztalatai gyakran kapnak teret a megbeszélésben. Ha a levegő összetételét nem is tudja, láthatta a motoros mentőket éleszteni; ha a leckéből nem is készült, az osztályban csak neki volt tífusza, a betegség elmondásával, a kórház leírásával már kitűnt. A kiismerés legbiztosabb módja a beszéltetés. Akit közlékenyé tettünk, azt a kezünkben tartjuk. Az egészségtan öröme, hogy fokról fokra a legcsigabigább gyereket is valami értelmi gyónásfélére bírja...az egészségtannak van némi enciklopédikus jellege, az élet minden területén végig kell mennünk az egészségügyi szempont lámpásával. A lakásegészségügynél ott az órán építhetünk fel egy egészséges kétszobás házat...".(36)

6 Életrajz Németh László április 18-án született Nagybányán (ma: Románia). Édesapja tanár től Budapesten élnek ban magyar-francia szakra iratkozik a bölcsészkarra, de 1921 tavaszán már orvostanhallgató decemberében megnyeri a Nyugat novellapályázatát. Házasságot köt Démusz Ellával. Fogorvosként, majd iskolaorvosként praktizál tól a Protestáns Szemle (Lelkes László álnéven is), a Nyugat, a Napkelet, a Társadalomtudomány és az Erdélyi Helikon munkatársa. Főleg kritikákat közöl az élő magyar és világirodalom egyes íróiról, műveiről, 1930-ban Baumgarten-díjas ben a Nyugat kritikusa ben szakít Babits Mihállyal és a Nyugattal, s 1932 őszétől 1937 elejéig összesen 17 füzetben jelenteti meg az egymaga írta folyóiratát, a Tanút ben részt vesz a Válasz című folyóirat megalapításában és szerkesztésében, számos írást is közöl a lapban (Pörje Sándor álnéven is) augusztusában romániai utazást tesz; erről nagy hatású írásaiban emlékezik meg tavaszán a Kisebbségben című röpirata nagy vihart kavar től a Móricz Zsigmond szerkesztette Kelet Népe munkatársa és a Zilahy Lajos-féle Híd főmunkatársa től az Illyés Gyula szerkesztette Magyar Csillagba is ír ben részt vesz a balatonszárszói és a lillafüredi értelmiségi találkozókon augusztusában nagy hatású előadást tart a második balatonszárszói konferencián. A német megszállás (1944 márciusa) után bujdosni kényszerül től előbb Békésen, majd Hódmezővásárhelyen él és dolgozik. Három évig tanít a vásárhelyi gimnáziumban után is rövidebb-hosszabb időket tölt Hódmezővásárhelyen. Évekig fordításból él ben - fordításaiért - József Attila-díjjal tüntetik ki januárjában jelenik meg a Csillagban Galilei című drámája ben Kossuth-díjjal tüntetik ki. A hatvanas években egyre ismertebb lesz Nyugat-Európában. Számos művét fordítják le kelet-európai nyelvekre is. Idehaza folyamatosan adják ki tanulmányköteteit, regényeit, színdarabjait. Úgyszólván állandóan műsoron van a magyar színházakban áprilisában Bécsben Herder-díjat vehet át ben megkezdődik életmő-sorozatának kiadása. 70. születésnapján a Munka Vörös Zászló Érdemrend kitüntetést kapja március 3-án hal meg Budapesten. Jegyzetek 1. Lásd: Dr. Bóna Endre: Művészet és orvostörténet, Centenáriumi találkozás Németh Lászlóval, Magyar Napló, 2001/2. (Április-Május-Június)/Nyitott Műhely, illetve Köte Sándor: Németh László, a kísérletező pedagógus, In: Új Pedagógiai Szemle, 1997/4. 2. Lásd: Dr. Bóna, Uo. 4. Uo. 5. A munka folytatásos formában az iskolaorvosok Iskola és Egészség című lapjában jelent meg. Önálló kötetként 1943-ban Püski Sándor Magyar Élet Kiadójánál. Továbbá lásd: Németh László: A kísérletező ember, Budapest, 1973, o. 6. Németh László: A kísérletező ember, Budapest, 1963, 29.o. 7. Uo. 22.o. 8. Uo. 30.o. 9. Uo. 138.o. 10. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka ( ), Budapest, 1985, 47.o. Ebben az időszakban jelent meg Illyés Gyula Lélek és Kenyér című könyve, mely három részből áll: az első tájékozódás, annak megvilágítása, hogy az író miért fogott bele ebbe a vállalkozásba. A második közvetlen lélektani megfigyelés. A harmadik a tudományos módszerekkel végzett vizsgálat és annak

7 eredménye. Ezt felesége, Kozmutza Flóra írta. Ebben a modern lélektanokra támaszkodó részben világossá válik, hogy az értelem, az értelmesség vizsgálatáról van szó, a modern lélektan szerint az intelligencia vizsgálatáról., Lásd: Köte, Továbbá lásd még: Borbándi Gyula: A kísérletező Németh László, In: A minőség forradalmára, In memoriam Németh László, Nap Kiadó, 2001, o. 11. A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani Laboratóriumának élére 1925-ben Nagy László került, akit halála után (1931) Cser János követett. Az ő A figyelem kísérleti vizsgálata a éves korban című 1933-ban kiadott könyvére hivatkozik itt Németh László. 12. Németh László: A kísérletező ember. Bp., o. 13. Uo. 113.o. 14. Uo o. 15. A tanácskozáson Németh László Az iskolai egyéniséglapok (jellemlapok) célja, módszere, szerkesztése címen tartott előadást. In: A gyermekmentés útja. Bp., Németh László: Levél Marx Györgyhöz. (Részlet) In: Művelődéspolitikai írások, válogatta Monostori Imre. 17. A kísérletező ember, Budapest, 1963, 127. o. 18. Uo. 26.o. 19. Németh László: Brachfeld Péter (orvospedagógiai tanulmánya). In: Életmű szilánkokban. Bp., I. k o. Az 1925-ben készült tanulmány első alkalommal a Kortárs évi októberi számában jelent meg Németh Judit jegyzeteivel. 20. Uo. 99.o. 21. Uo. 22. Uo. 101.o. 23. Uo. 102.o. 24. Németh László: A kísérletező ember, Budapest, 1963, 127.o. 25. Uo. 26. Uo. 161.o. 27. Uo. 162.o. 28. Uo. 10.o. 29. Uo o., továbbá Sajkódi esték, Budapest, 1961, o. 30. Sajkódi esték, Budapest, 1961, 26.o. 31. Németh László: Négy könyv. Bp., Itt írja le a könyv keletkezésének történetét. A tanügy rendezésében írta, hogy a gimnáziumokban tanítani szükséges mezőgazdasági és ipari ismereteket, s ezt a tanítandók ésszerű összevonásával lehet megoldani. A középiskolákban szerinte négy vagy öt műveltségtárgynak kellene megmaradni: 1. matematika-fizika-vegytan; 2. biológia; 3. történelem; 4. nyelv. Vásárhelyi éveiben ezt kísérelte meg; minden órája egy esszévázlattal ment le, "s ha ezeket az elhangzott írásokat a tervbe vett Négy könyvben (történelem, természetismeret, matematika, nyelvek) sikerült volna rögzítenem, a Minőség forradalmánál is nagyobb gyűjtemény lett volna belőle". (Sajkódi esték. Bp., o. Utószó.) 32. Lásd: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka, Budapest, 1979, 38.o. 33. Németh László: Pedagógiai kísérletek, In: Utolsó széttekintés, Budapest, 1980, o. 34. Lásd: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka ( ), Budapest, 1985, o., Mészáros István: Németh László a pedagógus, Pedagógiai Szemle, sz o., valamint: Németh László, a kísérletező pedagógus, Új Pedagógiai Szemle, 1997/ Lásd: Németh László: A kísérletező ember, Budapest, 1973, o. 36. Lásd: Monostori Imre: Németh László szellemi öröksége, In: Magyar Napló, /56. Összeállította: Görgőy Rita Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár - MEDINFO

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években

Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években KÜHRNER ÉVA Egy iskolaorvosi szaklap a harmincas években Az Eötvös-féle népoktatási törvény 1 következtében az iskolába járó gyermekek száma ugrásszerûen megnõtt. A meglévõ iskolaépületek sem mennyiségükben,

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr!

Melléklet. 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! Melléklet 1. sz. melléklet Sorszám: Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr! TDK-dolgozatomat a fogalmazás tanításáról írom. A dolgozathoz egy felmérés is tartozik, amelyben 10. osztályos tanulók kijavított

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben