LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Szeptember a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért"

Átírás

1 LELKISÉG a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen. Laikusként a papságról Kisgyerekkoromban, mikor a felnőttek arról faggattak, hogy mi szeretnék lenni, volt a válaszok között egy, amit sosem mondtam ki hangosan. Mert butaságnak tűnt volna. Hisz egy értelmes gyerek nem mond olyat, ami tudja, hogy nem lehet. Nem mondja azt például, hogy madár szeretne lenni. Vagy virág. Természetesen nem szerettem volna lenni sem madár, sem virág. Hanem valaki egészen más. Valaki olyan, akit egy jóságos, kedves, játékos, szigorúan is mosolygós bácsi testesített meg számomra, akit csak úgy hívtunk, hogy papbácsi (egyébként még ma is emlékszem nevére, és a több mint harminc év sem tudta kitörölni életemből mosolygós arcának emlékét). És mivel tudtam, hogy a kislányokból, ha felnőnek, nénik lesznek, nem mondhattam, hogy papbácsi szeretnék lenni. (A félreértés elkerülése végett itt megjegyezném, hogy sosem jelentett számomra problémát, hogy nőként nem lehetek pap. Nem éreztem ettől magam sem kevésbé értékesnek, sem jogfosztottnak, sem alacsonyabb rendű embernek SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Szeptember vagy hátrányos helyzetű kereszténynek. Természetesen, mikor először találkoztam a nők pappá szentelésének kérdésével, kíváncsian olvastam egyházunk erre vonatkozó tanítását, érvelését, és elfogadtam, mint a hitletéteményhez tartozót.) Felnőttem. S bár, amint azt már gyermekfejjel előre tudtam, nem lett belőlem papbácsi, mégis pap vagyok. Mert Krisztusban szent és királyi papság lettünk valamennyien, akik megkeresztelkedtünk az Úrban (1 Pét 2, 5-9). Vagyis az Egyház minden tagja, minden keresztény ember: pap, papi életre meghívott. Ezt nevezzük teológiai szaknyelven általános papságnak. Tehát nekem is, mint minden kereszténynek feladatom az igaz és méltó istentisztelet, vagyis a kölcsönös szeretet és saját életem áldozati adományként való felajánlása, valamint az örömhír továbbadása és a keresztény közösség építése, melynek alapja a felebaráti szeretet gyakorlása, megélése. Közülünk azonban egyesek Krisztustól és a Szentlélektől különleges megbízást és felhatalmazást kaptak (kapnak) arra, hogy Jézus nevében hirdessék az evangéliumot és legeltessék Isten nyáját (1 Pét 5,2). Ők a püspökök, papok, diakónusok, szaknyelven a szolgálati papság. Közülük a papok állnak közelebb hozzánk, mivel ők élnek közöttünk, ők plébániai közösségeink vezetői, irányítói, lelkipásztorai. Gyermekkorom papbácsija és jelen felnőttkorom lelkiszellemi vezetője, irányítója, tanítója egyetlen valóságnak két olyan arca, pólusa, mely közé úgy feszülnek tapasztalataim és ismereteim a papi hivatás mibenlétéről, mint ahogy a pap élete feszül Krisztus és hívei között. Mert sok olyan lelkipásztort ismerek, aki éppen papi feladatainak a krisztusi szellemben megvalósuló, fáradhatatlan és becsületes teljesítésével éli elénk azt az életszentséget, amelyre mindannyian meghívást kaptunk. De találkoztam olyan papi személyekkel is, akik azzal kárhoztatták magukat magányra, és tették ezáltal meddővé és terméketlenné a híveikért való fáradozásaikat, hogy félszegen és idegenként mozogtak mindennapi világunkban, vagy a hiúság

2 2 Szécsényi Harangok Szeptember kelepcéjének áldozataiként nem voltak képesek leereszkedni híveikhez, a teológiában járatlan, egyszerű emberekhez. Az ilyen találkozások mindig Pilinszky szavait juttatták eszembe, ki szerint sokféle szégyen és képzelt dicsőség hálójában evickélünk, s nekem úgy tűnik, hogy nemcsak mi, hívek, hanem lelkipásztoraink is. Papi feladatok alatt elsősorban az igehirdetést, a szentségek kiszolgáltatását és a hívekkel való törődést értjük. S a lelkipásztorkodás e három területén a pap a legváltozatosabb feladatok között találja magát. Hittanár lévén rövid ideig bepillantást nyertem e feladatok szerteágazó labirintusába. S hogy teljesebb képünk legyen arról, mit jelent papnak lenni, mit rejt magában a papi szolgálat - kifejezés, hadd soroljak fel néhányat azon feladatok közül, amelyek felelősségteljes és hűséges teljesítésére vállalkoznak papjaink: a lelki vezetés, a szegényekkel, nélkülözőkkel való törődés, a gyengék és elesettek felkarolása, a betegek és haldoklók látogatása és bátorítása, a házasok és családok megerősítése. Külön és sajátos odafigyelést igényelnek a hitükben megfogyatkozottak, és azok, akik nem járulnak (vagy nem járulhatnak) szentségekhez, a hitújoncok és az Istent-keresők. S még szót sem ejtettem a szentségek kiszolgáltatásáról, a Szentmiseáldozat bemutatásáról és arról a feladatról, amit egyszerűen csak igehirdetésnek nevezünk. S mivel ez az a terület, ahol a leginkább meg szoktuk fogalmazni elvárásainkat, jó, ha tudjuk, hogy amikor a pap a szószékről magyarázza a Szentírást, tanít és buzdít, amikor -hétköznapi nyelven mondva- prédikál, nem az Egyházat hirdeti, hanem a neki (Egyháznak) adományozott és az Egyházat mindig kérdőre vonó Isten Szavát (Dogmatika kézikönyve 2), s a pap e szolgálat által Krisztust képviseli. Amikor a lelkipásztor Isten Igéjét hirdeti, nem az egyes hívek elvárásainak kell megfeleljen, hanem ismerve hívei lelki szükségleteit és felhasználva azokat az igehirdetési karizmákat, amelyekkel őt felruházta a Szentlélek, azt kell mondania, amire a Lélek indítja. A papok igehirdetése és mindenféle lelkipásztori tevékenységük, istentiszteleti szerepük arra irányul, hogy a rájuk bízottakat belekapcsolják a mindent átfogó megváltási misztériumba. Ez a közösségteremtő szolgálat jelenti papi küldetésük lényegét, mely nem közönséges szervezési feladat, hanem szentségi és kegyelmi feladat. Papjainkra többnyire úgy tekintünk, mint közösségeink különleges tagjaira, akik elé bizony gyakran megvalósíthatatlan mércét állítunk, akiktől elérhetetlen életeszmények megvalósítását várjuk. Úgy tűnik, mintha hivőként mi jobban tudnánk, milyennek kellene lennie egy papnak, és hogyan kellene végeznie szolgálatát. (Tanárként mindig furcsának tartottam, hogy a szülők közül sokan milyen jól tudják, miként kellene hatékonyabban, eredményesebben tanítani a tanároknak az iskolákban.) Különböző elvárásokkal vagyunk irányukban, s ha ezeknek nem felelnek meg, elfordulunk tőlük (és sokan még az egyháztól is). Egyetlen pap sem képes kielégíteni mindazt az igényt, amit velük szemben támasztunk. Mert nehezen lehet ugyanaz a személy egyszerre erélyes vezéregyéniség és megértő jóbarát, hagyományok őrzője és egy új világ hírnöke, imádságba merülő szent és a gyakorlati élet ügyeiben járatos tanácsadó. (Nemeshegyi Péter) Természetesen lehetnek papjainkkal szemben jogos igényeink és elvárásaink, főleg akkor, ha mi a magunk helyén meg tudunk felelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak és feladatoknak. De addig is osztozzunk gondjaikban, segítsük őket munkával és imádsággal, és ragaszkodjunk hozzájuk gyermeki szeretettel. A papság évében én azért imádkozom, hogy papjaink olyan lelki hatalommal bíró lelkipásztorok legyenek, akik felismerik az idők jeleit, akik érettek az Egyház előtt álló feladatok elvégzésére, akik az igent és a nemet tekintéllyel tudják kimondani, akik fel tudják ismerni, és le merik leplezni az új kor és a nihilizmus új démonait, és akik birtokolják a szellemek megkülönböztetésének művészetét. S nem utolsósorban azért imádkozom, hogy valamennyien, papok és hívek, legyünk képesek felismerni egymásrautaltságunk formáló erejét és szépségét. Lőrincz Éva-Katalin Liturgia II. Rákóczi Ferenc imádságai II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepéről és Szécsény városával való kapcsolatáról már sokat hallhattunk, de talán kevésbé közismert az ő katolikus keresztény hite, mélyen vallásos lelkülete. Erről tanúskodnak imádságai, elmélkedései, melyek egy kis kötetben összegyűjtve jelentek meg néhány évvel ezelőtt. Ezek közül most két imádságot adunk közre. Felkelve az ágyból Uram, Istenem, te engem nem érdemeim, hanem egyedül irgalmasságod kegye alapján alkottál képedre a földön; alakíts engem törvényeid szerint szentségben, igazságosság-ban és irgalmasságban, hogy elvégezzem művedet ezen a napon a tökéletes-ségnek azon a fokán, amit kívánsz tőlem. Add meg nekem, Uram, a bölcsességet, trónusod trónállóját, hogy kormányozhassam azokat, akiket alám vetettél Urunk, Jézus Krisztus szeretetében. Ó, fejedelmek igaz példaképe, Jézus Krisztus! Segíts engem kegyelmeddel, hogy szívemet el ne fordítsam tőled, mert hozzád kell és hozzád akarok hasonlóvá válni.

3 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 3 Ó, élők és holtak bírája és királya! Add, hogy életed példáin tanuljam meg kormányozni és ítélni azokat, akiket kormányzásra és ítéletre nekem adtál. Ó, Jézusom! Te az Atya szeretetében öröktől fogva vele egyenlő Isten vagy, neki engedelmeskedve az időben az ember iránti szeretetből emberré lettél, add, hogy példádból az Isten és a felebarát kettős szeretetét megtanulva ma mindent, amit tenni fogok, szeretetből és szeretetben tegyek. Lefekvés előtt az ágynál Íme, Uram, segítségeddel bevégeztem sáfárkodásomnak ezt a napját, számadással tartozom neked magamról és azokról, akiket gondjaimra bíztál. Kérlek, ne lépj ítéletre velem, hiszen nem bizonyulok igaznak színed előtt. Ruhátlanul jöttem ki anyám méhéből, íme, rangom minden díszét levéve hamarosan összes érzékeim is cserben hagynak s halottakhoz válok hasonlóvá. Virrassz értem, Megváltó Krisztusom, és értem az örök Atyának kijáró dicséretet teljesíteni méltóztassál. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet és mindazokat, akiket gondjaimra bíztál. Őrködjön és virrasszon gondviselő szemed azok fölött, akiket nyomorult természetem köteles adója elvon szemem és gondoskodásom elől, ha álomba merülök. FERENCES JUBILEUM 800 ÉVES A FERENCES REND 20 éve indult a ferences misszió Kárpátalján Majnek Antal püspök visszaemlékezése a kezdetekre július 15-én érkeztem Munkácsra. Amikor a csapi határátkelőnél lassan, nagyon lassan ment át a vonat a Tisza fölött, elmerengtem azon, hogy néhány éve itt kajakoztam gimnazistáimmal, és a magyar határőrök óva intettek, hogy ne menjünk közel a határhoz, mert a szovjet katonák ránk lőhetnek. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer belépek ebbe a zárt világba. A munkácsi széles nyomtávú vonaton furcsa volt számomra a hosszú és széles vagon, jobbra-balra háromhárom üléssel. Az emberek jó része magyarul beszélt. Nagyon szép élmény volt számomra, amikor Munkács határában megjelent a vár gyönyörűszép látványa, amit addig csak képen láttam. Munkácson, az állomáson hatalmas tömeg volt. Feltűnt ruházatuk régiessége; mintha a húsz évvel azelőtti Magyarországon lettem volna. Keresni kezdtem a Kommunista u. 4-et, ahol a vikárius úr lakott. Meglepetésemre orosz nyelvű kérdésemre a megkérdezett magyarul válaszolt, és elkísért a megfelelő keresztutcáig is. Csáti József vikárius úr már várt és nagyon nagy örömmel fogadott. Elszállásolt magánál, és aznap beszélt arról, hogy a ferenceseknek Nagyszőlősön van kolostoruk, 500 éves ott a ferences jelenlét, ezért ott kellene laknunk és szolgálnunk, azon a vidéken. Másnap a sofőrje el is vitt Nagyszőlősre, ahol találkoztam néhány hívőnkkel. Megkértük őket, hogy mire viszszajövünk, találjanak számunkra alkalmas házat, ahol ideiglenesen lakhatnánk hárman, szerzetesek. Mire tíz nap múlva visszajöttem, már autóval (szép 05-ös Ladámmal), addigra tíz eladó házat is találtak. Végignéztük őket, és a Borkanyuk utcai házra esett a választásunk, ahol most is laknak a ferencesek. Ezt a házat a vikárius úr segített nekünk megvenni. Utána érkezett augusztusban Dávid atya, szeptember elején pedig László atya, aki házfőnök lett. A házban három szoba és egy konyha volt, ahol szűken, de éppen elfértünk. Később hozzá kellett építenünk szobákat, így a vendégek számára is lett hely. Mindig lakott nálunk egy-két diák is a Felső-Tiszavidékről, akik a szőlősi magyar iskolába jártak. Első szentmisémet Nagyszőlősön a kis temetőkápolnában tartottam. A nagytemplomot ugyan visszaadták Paskai László bíboros úr látogatásakor, de még javában tisztították, festették. A régi ferences templomban pedig még múzeum volt. A temetőkápolna emlékeztetett a katakombák világára: a katolikus egyház talán épp Nagyszőlősön volt leginkább megalázva az elmúlt fél évszázadban, hiszen a görög katolikus egyház betiltása mellett a római katolikus egyháznak is elvették mindkét templomát. Az emberek nagy szeretettel és örömmel fogadtak. Rögtön jöttek az igények keresztelésre, esküvőre, temetésre... Az első évben temettük el az utolsó nagyszőlősi papot, Hasák tisztelendő urat, aki már évek óta fekvőbeteg volt. Az első utam Husztra vezetett. Azután Viskre mentem misézni, ahol nagyon kellemes meglepetés fogadott a hívek részéről: fél órával előbb érkeztem, hogy gyóntassak, de mivel a hívek fele sorban állt a gyóntatószéknél, a szentmise után is még vagy két órát gyóntattam. Bustyaháza, Técső voltak még a helyeim, a legtávolabbi pedig Kerekhegy, Szőlőstől 80 km-re, úttalan utakon. Talán itt volt a legnagyobb öröme a híveknek, hiszen addig csak kéthavonta járt Szlatináról Hudra Lajos atya, én pedig hetente jártam ki hozzájuk misézni. A nagy áruhiány ellenére a hívek elláttak minden jóval. Igyekeztek benzint is szerezni, ami a legnehezebben beszerezhető áru volt. Volt sok fájó dolog is, például az emberek ínséges élete. Sokan elkezdtek járni Magyarországra, Csehországba; felfedezték a különbséget a hazai és az ottani életszínvonal között, és egyre többekben fogalmazódott meg a vágy, hogy kivándoroljanak. Amikor például técsői hittanosaim hazajöttek egy esztergomi nyaralásról, rákérdeztem szomorúságuk okára. Alig merték bevallani, hogy sírva jöttek haza, mind ott maradtak volna, mert annyira jól érezték magukat. Bennem akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy inkább itt helyben szervezünk a gyerekeinknek nyári hittantáborokat, és

4 4 Szécsényi Harangok Szeptember Magyarországról hívunk embereket, akik foglalkoztatják őket. Az Új Emberben is megjelent akkor ez a felhívás, és rengetegen jelentkeztek segítőnek, alig tudtam szétosztani őket a táborokba. Nagyon hálás vagyok az első segítőtársaimnak minden helyemen. Nagyon tetszett a hozzáállásuk. A paphiány miatt az emberek nagyon önállóak lettek, megtanultak gondoskodni a hívekről, mindenhol voltak temetőkántorok, imakörök, éneklők, akik virrasztani mentek, aztán pedig a temetésen is énekeltek. Ez a kialakult rendszer nagyon megkönnyítette a munkámat az első években, hiszen öt hely egyre növekvő lelkipásztori igényeit kellett kielégítenem, és nem kellett mellette gazdasági ügyekkel, építkezésekkel foglalkoznom. Bustyaházán pl. a hívek fogtak össze, visszaszerezték a templomot, és fél év alatt önerőből rendbe is tették. A teljesség igénye nélkül így emlékszem vissza a kezdetekre. Ezekből a mozaikkockákból talán érzi az olvasó az újjászületésnek azt a lelkes időszakát, amely az akkori híveket és minket, papokat is erővel és örömmel töltött el a fizikai fáradtság és a nehézségek ellenére. A Kárpátaljai Ferences Misszió honlapja: Ferences.hu/Magyar Kurír Neki növekednie kell... Sokan tudják, hogy ez az év a ferences nagycsalád számára jubileumi év. A ferences Rend alapításának 800. évét ünnepeljük ugyanis. Ez az ünnep elsősorban lelki megújulást kér tőlünk, hiszen aminek örvendünk, azt még nagyobb odaadással szeretnénk élni. Olyan ez, mint egy házassági évforduló, melyben az ünneplő férj és feleség megújítja odaadását, szerelmét. És ezt csak azért teheti meg, mert a mindennapokban is ezt teszi. A szerzetes is nap nap után megújítja Isten iránti szerelmét, odaadását, de ezen az évfordulón különösen is. Ebbe a jubileumi évbe azonban számunkra még egy másik ünnep is beleíródott augusztusa, vagyis szécsényi letelepedésünk óta, monostorunk a sioni monostor (Franciaország) alapítása. Ez év augusztusától azonban a mi monostorunk is önálló szerzetesi ház lett. Mit jelent ez, és mi ebben az öröm és számunkra megrendítő? Természetesen nem azt jelenti, amit ma sok család fájdalmasan él meg, nevezetesen, hogy fiatalabb tagjai senkivel és semmivel nem törődve önállósulnak, a maguk életét kezdik élni, s nevezzük nevén a dolgot, elkallódnak. Pedig mi sem természetesebb egy felnövekvő gyermek életében, mint a folyamatos önállósulás. Csak éppen ez kétféleképpen történhet: vagy a gyökerek megtagadásával, elutasításával, vagy pedig éppen e gyökerek erejével és segítségével. Az önállósulás ez utóbbi formája nem eltávolodáshoz, hanem ellenkezőleg, még igazabb egymáshoz közeledéshez vezet. Amit tehát közösségünk most megélt, ehhez az alapvető emberi folyamathoz hasonlítható. Szécsény Ágacskája monostor bizonyos értelemben elszakadt, önállósult az alapító Sion Ágacskája monostortól, de anélkül, hogy eltávolodott volna tőle. Persze az önállósulás a mindennapi emberi kapcsolatokban is csak úgy tud egészségesen megvalósulni, ha mind a két fél (szülőgyermek) akarja és engedi azt. Egy fiatal felnőtt hiába szeretne jogosan és egészségesen önállósulni és elkezdeni a maga önálló életét, ha a szülői kötelék nem segítő lendületként, hanem bénító akadályként érvényesül mellette. De ez fordítva is igaz, hiába van egy egészséges elengedés szülői részről, ha ennek elutasítással, e kötelék semmibevételével kell szembenállnia. Érzékeny gépezet ez az egyensúly, mégpedig azért, mert egyetlen helyes mozgatója a bizalomteljes önzetlen szeretet. Amikor 1989 novemberében az első magyar leányok beléptek a sioni klarissza monostorba, a francia közösség elkötelezte magát, hogy amint a magyar nővérek személyi és lelki érettsége lehetővé teszi, klarissza monostort alapít azon a földön, ahonnét e nővérek származnak. Ez történt augusztus 12-én. Most ennek az önzetlen szeretetnek és bizalomnak a folytatását éljük Szécsény Ágacskája önálló monostorrá lehetett. Öröm ez mindnyájunknak, hiszen az egészséges növekedés jele, kifejezője, ugyanakkor megrendítő az a bizalom, az a szeretet, mely bennünket körülvesz, és engedi, akarja ezt az önállósulást. Mindazonáltal számunkra is, akik ezentúl végérvényesen ebbe a monostorba tartozunk, megrendítő az elszakadás. Hiszen eddig több házban élve, de mégis egy közösséget alkottunk, mostantól fogva két önálló monostort alkotunk. Ha lehet így mondani a gyermekből felnőtt lett, de olyan felnőtt, aki soha nem felejti, hogy milyen anya szülte e világra, gyökereit soha nem akarja megtagadni. Éppen ezért közösségeink szoros lelki kötelékben maradnak egymással ezentúl is. Olyan ez, mint az önálló életet kezdő fiatal, aki elszakad, hogy új családot alapítson férjével/feleségével, ugyanakkor minden addigi lelki, szerető szál épségben, sértetlenül megmarad. Azt gondolom tehát, hogy augusztus 2-án az ünnepi szentmisében, melynek keretében dr. Beer Miklós megyés püspökünk kihirdette monostorunk önállósulását, emberi kapcsolataink valami nagyon szép oldalát is megünnepeltük. Hiszem, hogy szálaink nagyon szorosak, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, akik ott növekszünk, és ott engedünk másokat is növekedni, ahová az Úr elültet bennünket legyen az a család, legyen az a szerzetesi közösség. Minden testvéremre áldást és békességet kívánok! Angyalos Boldogasszonyról nevezett Ferenc-Mária nővér II. Európai Ferences Ifjúsági Találkozó Santiago de Compostella-ban augusztus 1-jén gördült ki 50 fiatallal és Gergely atya áldásával a buszunk a Hősök teréről. Didák testvér és István testvér az elmúlt félévben már 4 előtalálkozót szervezett számunkra, amelyben előkészítettek minket erre a találkozóra, megismerkedhettünk egymással, és kicsit

5 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 5 össze is kovácsolódhattunk. Szécsényt Borik Ágival ketten képviseltük. Ági sok esetben nagy segítségünkre, megmentésünkre volt spanyol tudásával. Utunk során sok gyönyörűségben volt részünk a természet káprázatos tájaiban gyönyörködve, a románkori és gótikus templomok sokaságával találkozva. Franciaországból Spanyolországba a Pireneusokon gyalog keltünk át, vízesések és hegycsúcsok, sziklák, gleccserek, bővizű patakok és bárányok között. Majd megismerkedhettünk a híres El Camino úttal, melynek nagy részét ugyan mi nem gyalog tettük meg, de találkozva a zarándokokkal megtapasztalhattuk az ősi zarándokút hagyományait. A csoport egy része pár napig kerékpárral haladt az El Caminon, dombokon tekerve, lefelé száguldozva a nagy hőségben. (A középkor óta Jeruzsálem és Róma mellett a világ leggyakrabban felkeresett zarándokhelye a spanyolországi Santiago de Compostella, az ide vezető utat röviden El Caminónak is nevezik. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai.) Az Európai Ferences Ifjúsági Találkozó Leon főterén augusztus 9-én kezdődött, ahol minket, magyarokat köszöntöttek elsőként, és mi büszkén tartottuk fel a magyar zászlót a 800 európai fiatal között. Nagy öröm volt, hogy az erdélyi magyarok is jelen voltak Szabolcs testvér vezetésével. Együtt vacsorázhattunk, és voltak programok, amin együtt vehettünk részt. A következő két napban 200-as csoportokra osztva gyalogoltunk mi is Compostella felé. Felejthetetlen élmény volt a spanyolok szüntelen lelkes éneklése, az előadások Szent Ferenc lelkületéről és Jézus követéséről, a kiscsoportos beszélgetések, a sportcsarnokban való alvások, ahol békésen megfértünk, bár hiányoztak a megszokott higiéniai feltételek, ( emberre 2-2 WC, amiből 1-1 el volt romolva, 2-2 zuhanyzó egy denevér társaságával, aki néha riadtan kezdett repülni), és mégsem volt feszültség és konfliktus. Ilyenkor igazi zarándokoknak éreztük magunkat. Két nap zarándoklás után óriási élmény volt a Compostellába való bevonulásunk, ahol gall népi zenével és tánccal vártak minket a spanyolok. A szentmise - általában hangos énekléssel díszítve - fontos része volt minden napnak. A Klarissza nővérek diavetítéssel kísért szentségimádásra hívtak minket templomukba. Ők tőlünk elkülönülve a templom végében ráccsal elválasztott templomrészben voltak, de a liturgia után vidám arccal vártak minket, és meghatódva integettek. Nagy erőt jelentett mindenkinek a compostellai kegyhely bazilikájában töltött virrasztás. A találkozón buzdításokat kaptunk a hondurasi Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga érsektől, aki a prédikációjában az Istennel való kapcsolatunkról beszélt, és kiemelte az Eucharisztia, a Szentírás és a Szűzanya tiszteletét, aminek keresztény életünk oszlopaivá kell válnia. A találkozó csúcspontja végezetül az óceánparton töltött kis fürdőzés után Muxiába való néma bevonulás volt. A 800 ember 2-3 km-en keresztül haladva érkezett meg a bűnbánati liturgiára, ahol a bűnbocsánat szentségén keresztül találkozhatott személyesen is az irgalmas Istennel. Útközben gyűjtött köveinket végül az óceánba dobtuk - Mik 7,19: Vesd a tenger mélyére minden bűnünket. A hagyomány szerint, amikor a peregrino a zarándok az El Caminón Compostellába megérkezett, 3 dolgot tett, kiment az óceánpartra és megmosakodott a tengerben, a zarándok ruháit elégette, és terheitől, bűneitől szentgyónását elvégezve megszabadult. Így új életet kezdve indult vissza hazájába. Mi is hasonló lelkülettel indultunk vissza. A záró szentmisében Carballo miniszter generális atya buzdított szentbeszédével. Hangsúlyozta, hogy merjünk Krisztus mellett dönteni és őt radikálisan követni, úgy, mint ezt Szent Ferenc tette. Biztos vagyok benne, nem csak nekem, hanem sokaknak egész életen át felejthetetlen élmény marad ez a 17 napos zarándoklat. Igen hálás vagyok Istennek, a ferences testvéreknek és a nővérközösségemnek, hogy lehetővé tették ezt a zarándoklatot. Nagy ajándék volt minden egyes napja. Hajós M. Ágnes Ferences Szegénygondozó nővér PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK Plébániánk új lelkipásztorai Isten útjai kifürkészhetetlenek 2001 augusztusában két év szécsényi szolgálat után, amikor a templomban a kedves hívektől búcsúztam és új szolgálati helyemre készülődtem, még nem tudtam, hogy mi minden vár rám Kárpátalján, de azt sem láttam előre, hogy nyolc év eltelte után újra Szécsényben szolgálok. Elevenen él bennem egy másik kép is, ami régebbi az előzőnél, és szintén Szécsényhez kötődik augusztusa, a szécsényi kolostor kertjében novíciusként sétálok, és egy latin szöveget tanulok, megállok, és elgondolkodom: Ó, Istenem, de az elején vagyok a dolgoknak, menyi víz fog még lefolyni a Tiszán, míg eljön az örökfogadalom és papi szolgálat ideje. És lám, a víz a maga lassú és csendes tempójában lefolyt. Immár 16 év, pedig mintha ma lett volna ama bizonyos nap, amikor sétáltam és tanultam a kertben. Mi minden történt azóta Villanásszerű képekben szeretném fel-

6 6 Szécsényi Harangok Szeptember idézni az elmúlt évek fontosabb eseményeit ben Szécsényben noviciátusi éveimet töltöttem szeptember 4-én letettem az elő fogadalmam. Ezután két évig Szegeden, majd három évig Pasaréten teológiai tanulmányokat végeztem. Tanulmányaimat követően 1998-ban örökfogadalmat tettem, és júliusában pappá szenteltek. A szentelés után két évet Szécsényben, ezt követően hét évet Kárpátalján, 2008 augusztusától Szegeden szolgáltam, és most újra itt szolgálhatok Szécsényben. Röviden felvázolva ez az én eddigi életutam. Ugyanakkor az az igazság, hogy csak egy életút létezik, és ez Krisztus, aki azt mondotta: Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14, 6) Ezt az utat járom, és kívánom veletek együtt járni, mert ez vezet el az örök életre. Szeretettel imádkozom értetek, és kérem, hogy ti is imádkozzatok értem, hogy jó testvére lehessek Krisztusnak és néktek. fr. Márió Kelemen testvér bemutatkozása Gyöngyösön születtem közel negyven évvel ezelőtt. Szüleim és két testvérem ma is ott élnek. Gyermekkoromban nem jártam hittanórákra és szentmisékre. Első tudatos találkozásom a Jóistennel a dédnagymamámhoz kötődik, aki egész kiskoromban imádkozni tanított. Azóta mindig is hittem Istenben, de persze ennek sokáig nem volt hatása az életemre. Középiskolás koromban lettek keresztény barátaim, akikkel sokat beszélgettünk a hitről, a Bibliáról, Istenről. Általuk kerültem be az egyház közösségébe is, bár már kisgyermekként megkereszteltek. Tizennyolc évesen lehettem elsőáldozó, majd két év múlva bérmálkoztam. Az a különös dolog történt velem, hogy már azelőtt éreztem hivatást a ferencességre, mielőtt tudatosan keresztény lettem volna. Nálam a ferences hivatásban és a keresztény életben való növekedés, megerősödés együtt járt. Nagy hatással volt rám Zeffirelli Napfivér, Holdnővér című filmje, amit véletlenül néztem meg a moziban. Azelőtt semmit sem tudtam Szent Ferencről, de a film nagyon tetszett. Ezután sok róla szóló könyvet elolvastam, és előbbutóbb eljutottam a ferencesekhez is. A noviciátust Esztergomban töltöttem, akkoriban a szécsényi kolostor még meglehetősen leromlott állapotban volt, ahogy egy kirándulás alkalmával láttuk. A noviciátus egy lelkigyakorlatos év, és talán a legtöbb szerzetes számára olyan, mint a házasságban a jegyesség, amihez újra meg újra vissza lehet térni erőt gyűjteni. Így külön öröm számomra az, hogy abban a házban élhetek, ahol a noviciátus is működik. Egyébként a szécsényi az egyik legszebb ferences kolostor Magyarországon. A teológiát Szegeden tanultam. Tanulmányaim befejeztével Zalaegerszegre kerültem az ottani ferences plébániára, ahol négy évet töltöttem. Itt hittant tanítottam, és a különböző lelkipásztori feladatokban vettem részt. Ekkor még nem voltam pap, és sokáig nem is készültem a papságra. Elsősorban a szerzetességre éreztem ugyanis meghívást. Amikor ez a kérdés felmerült a teológiai tanulmányok alatt és utána is, azt mondtam, hogy szerzetes testvér szeretnék lenni. Szent Ferenc sem volt pap, sőt, kezdetben kifejezetten laikus közösségként indult a Rend. A hivatalos nevünk is az, hogy Kisebb Testvérek Rendje, és most is azt szeretném, ha testvérnek éreznének és szólítanának az emberek. A szerzetesség egyébként ugyanúgy teljes értékű hivatás, mint a papság. Ma is elsősorban ferences testvérnek tartom magamat, és számomra a papság - bár felfoghatatlan kegyelem és soha meg nem érdemelt ajándék - egy ugyanolyan szolgálat, mint bármi más feladat a közösségben. Hét évvel ezelőtt a pappá szentelésem után kerültem Budapestre a Ferenciek terén lévő templomba. Ez egy elég sajátos hely, a főváros közepén, az ország legforgalmasabb temploma. Minden nap hét órán át van gyóntató szolgálat, vasárnaponként pedig tizenegy szentmisét tartanak. Bár örömmel jöttem Szécsénybe, nem volt könnyű elválni sok baráttól, jó ismerőstől. Azt is tudom, hogy innen sem lesz könnyű tovább menni, ha majd eljön az ideje, de kisebb testvérként és talán keresztényként is úgy kell élnünk ebben a világban, mint vándorok és jövevények, akik mindenütt otthon vannak, de közben tudják, hogy igazi hazájuk a mennyben van. Nyári táborainkról Szokolya A szokolyai táborban, mint segítő csatlakoztam a bérmálásra készülő fiatalok csoportjához. A tábor a szórakozás és móka mellett főként a lelki feltöltődést és építkezést tűzte ki célul, hiszen a mai világban olyan nagy szükségünk van csendre és egy olyan társaságra, ahol bátran megnyílhatunk és tudjuk, hogy szavaink megértő fülekre találnak. A csoportos beszélgetések során megfigyelhettük, hogy a tábor résztvevői egyes témákról milyen őszintén képesek beszélni, sőt igénylik is ezeket a beszélgetéseket, és érdeklődéssel hallgatják meg egymás véleményét, nagy biztonságot adva ezzel egymásnak. Ez a közel 30 fős közösség nagy szeretettel volt egymás iránt, a segítőkészség és az odafigyelés jelei a túráktól kezdve a főzés körüli teendőkön át a nap minden egyes percében megmutatkoztak. Nem hatalmas dolgokról van szó, csupán egy-egy kedves szóról, tettről, kis figyelmességről, melyekről olyan könnyen megfeledkezünk, pedig óriási örömöt okozhatunk társainknak. Én megbérmált vezetőként vettem részt a táborban, mégis rengeteget tanultam és tapasztaltam a Szokolyán töltött hat nap alatt. Jó volt látni, hogy ezt a kis közösséget a szeretet és a hit ereje milyen szorosan össze tudja fűzni. Remélem, így együtt maradnak, és minél többen csatlakoznak ehhez hasonló csoportokhoz, hiszen mindnyájunknak szüksége van egy közösségre, amely támaszt nyújthat és akárcsak egy imával is, de segítő kezet, biztatást adhat. Ocsovai Zsófia Napfivér, Holdnővér És miután testvéreket adott mellém az Úr - ezen a nyáron is a káptalanfüredi hittantáborban, hálás szívvel köszönöm meg mindazokat a kegyelmeket, melyekkel idén is nagylelkűen megajándékozott.

7 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 7 Köszönöm, - hogy kapcsolódva a ferences család által meghirdetett jubileumi évhez, a táborban Szent Ferenc kései társa lehettem több kisebb és néhány nagyobb testvéremmel együtt. - hogy urunk-bátyánk, a Nap gondoskodhatott róla, hogy mi minden délután megmártózhassunk a Balatonban. - hogy Hold nénénk és minden csillaga az égnek világíthattak az éjszakai számháborúban. - hogy Tűz bátyánk segíthetett az esti tábortűznél, hogy mi jól lássuk a lelkesen készülő csoportok Szent Ferenc életéhez kapcsolódó tréfás jeleneteit. - hogy vidám szívvel vehettünk részt a gitáros miséken, minden közös játékban, az Isten szegénykéjének életéhez kapcsolódó túrán, a kézműves foglalkozásokon. - hogy nyílt szívű gyermekként tudtunk rácsodálkozni nem csak Pannonhalma rabul ejtő szépségére, de az apró dolgokra is. - hogy a kiscsoportos beszélgetésekben a ferences szentek élete és példája nyomán megtapasztalhattuk, hogy a legegyszerűbben megélt evangéliumi élet és minden általunk félve kimondott gondolat közelebb vihet Hozzád. - hogy Isten bolondjaként szolgálhattunk, viccelődhettünk egymással. - hogy kipróbálhattuk, milyen is Szent Ferenc atyánk példája nyomán élni és hogy mára színültig töltött, egykori rongyos koldustarisznyájába néhány morzsát talán nekünk is sikerült belecsempészni. Köszönöm, hogy mindehhez testvéreket adott mellém az Úr! Pifka Zsoltné Gyalogos ifjúsági zarándoklat Idén tizenötödik alkalommal rendezték meg az Esztergom - Mátraverebély Szentkút Ferences Zarándoklatot. Több mint kétszázan vettek részt a zarándoklaton, ahová útközben és a szálláshelyeken folyamatosan csatlakoztak az ország minden pontjáról. Az útba eső városokban és falvakban hatalmas szeretettel fogadták a zarándokokat. Itt mindenkinek ki kellett állnia a próbát : mégpedig a nekünk készített finomságok elfogyasztását. Különösképpen Drégely várában, ahol a szécsényi novícius testvérek 850 db palacsintával várták a várat ellepő zarándokokat. De kellett is az energia a napi 25km-es és a Patak- Szécsény 39km-es távhoz, melynek végén bőséges vacsora várt minket. A hét folyamán az esőkabátra nem volt szükség, köszönhetően a remek időjárásnak. Napközben a szép tájak megcsodálása mellett elmélkedéseket hallhattunk a ferencességről, a papságról, az énekről és az ünnepről. Ezek megalapozták a remek hangulatot, amit csak tetőzött a kemencei vetélkedő és a pataki Ki mit tud?. A szórakozás mellett lehetőség nyílt az elmélyült beszélgetésekre, a szentgyónásra, az ismerkedésre. Ezeket olvasva, reméljük, többen kedvet kaptok a zarándoklathoz, és így bővül a szécsényi csapat. Találkozunk jövőre! Gajzinger Mónika, Horváth Marcsi, Lazsán Zsófia, Sánta Anita, Sánta Csilla Múltbatekintő A szécsényi plébánia történetét rögzítő Historia Domus jegyzetei a szerzetesek elhurcolása miatt 1950 júniusában véget érnek. Új bejegyzés közel negyven éven át biztonsági szempontból is nem kerül a könyvbe. P. Boross Gyevi Imre atya a kolostor szeptember 9-i visszaadása után folytatja P. Áldási Amand utolsó sorait gondos utánjárás és levelezés után, a helyiek és az egykori itt szolgáló lelkipásztorok visszaemlékezéseit is rögzítve, kései krónikásként Az év első okmánya az dec. 18-ával datált okmány, amelyet azonban csak jan. 26-án kézbesítettek. A visszaadott emeleti folyosó, Rákóczi-szoba és a mellette lévő kis szoba telekkönyvezése átjegyzi a tulajdonjogot: A szécsényi római katolikus plébánia javára a telekkönyvi kiigazítás alapján kebelezze be Az évi feladat a festés, amit természetesen megelőz a villanyszerelés. A munkát a Nógrád Megyei Villanyszerelő Vállalat vállalja el Ft-ért. Jún. 16. Tarnai Imre káplán Annavölgyre megy kihelyezett káplánnak. Jún. 19. A templom festésére kiírt pályázatra három költségvetés érkezett. 1. Sárosi Gyula, Érdliget: az egész templom Ft, szentély Ft. 2. Szilágyi János festőművész Ft. 3. Kékesi László Ft. Szilágyi pályázatában freskó festése is szerepel. Elveti a képviselőtestület, mert annak elkészítésére le kellene bontani a főoltárt és újat készíteni, amire nincs pénzük, egyelőre csak a szentélyt tudják kifesteni. Már máj. 8-án kint járt Gerő László a Műemlék Bizottságtól, és elmondja szakvéleményét, hogy kell megoldani a csehsüveg boltozat kifestését. Az Egyházi Főhatóság azonban a kért segélyt jún. 10-én elutasítja. Júl. 26. Ezzel a dátummal helyezik ide Haid Árpádot. Hamarosan utána Kis Györgyöt Esztergomba helyezik önálló hitoktatónak, helyébe pedig Dr. Szombathelyi

8 8 Szécsényi Harangok Szeptember László érkezik Budapest-Városmajorból. Okt. 21. Megemlékezést tartunk a pápaválasztásról. Szentmisét rendeltek el XXIII. János megválasztása alkalmából. A fürdőszoba készíttetésének kifizetése az okt. 28-i egyházközségi képviselőtestület gyűlésének tárgya. Forrásként említik a megmaradt kántor fizetést, mert kántorunk nincsen. Úgy látszik, akkor állíthatták Traut Jánost választás elé, vagy tanító, vagy kántor, mindkettő nem lehet. Az Urbán-kápolna le lett bontva, a három fenyőfát kivágatta az egyházközség, de csak elvileg, a valóságban nem Erről az évről nem található a zárszámadáson és a nyugtákon kívül semmiféle okmány. Ez az év az erőgyűjtés, vagy inkább a pihenés éve volt, mert az évet 1400 Ft-tal kezdték és 1500 Ft-tal zárták. Az egész évi adóbeszedés összege Ft volt. A telefon bevezetése volt az újdonság, a többi a fizetésekre, meg kisebb kiadásokra ment. Ennek az évnek az eseménye a plébánoscsere. Dr. Szabó József, Lipót atya elhagyja Szécsényt, április 2-án esketett itt utoljára, május 2-án már utódja Szalay József. Másik személycsere Gallai József júniusban káplánnak. Szombathelyi László decemberben elhagyja Szécsényt. Eseménynapló Május 30-án indult a férfiak hagyományos pünkösdi zarándoklata. Ugyanezen a napon Szentlélek-hívó virrasztás volt templomunkban a szegénygondozó nővérek vezetésével. A Ferences Szegénygondozó Nővérek a Betánia otthon kápolnájának búcsúját pünkösdhétfőn tartották. Hittancsoportjaink a következő nyári táborok közül választhattak: Ministránsok (Esztergom június ); kézműves tábor (plébánia, június 29-július 3.); angol nyelvű hittantábor (Robinson-szigetek, július 1-4.); ifjúsági tábor (Bihar, július ); 4-8. osztályosok (Káptalanfüred, július ); Ipolymenti ifjúsági tábor (Nógrádmegyer, július 26-augusztus 1.); osztályosok (Szokolya, augusztus 3-8.); Szt. Erzsébet-csoport (Perőcsény, augusztus ) Nyári orgonakoncert-sorozat volt templomunkban: június 14-én Verbay Zsolt, június 21-én Pálúr János, június 28-án pedig Waldemar Krawiec (Zabrze, Lengyelország) orgonaművész adott nagysikerű hangversenyt. Az V. Egyházmegyei Találkozó Ludányhalásziban került megrendezésre június én. A találkozó gazdag programjába templomi közösségünk is bekapcsolódott: Augusztus 1-jén, szombaton este tartottuk meg a Porciunkula búcsút. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Fejes Antal ferences testvér mondta. Augusztus 2-án délután Beer Miklós püspök úr a klarissza nővérek monostorában mutatott be szentmisét. Augusztus 9-én a 10 órakor kezdődő szentmise előtt koszorúzással emlékeztünk meg Boldog XI. Ince pápáról. Ezen a szentmisén köszönt el egyházközségünk Lendvai Zalán atyától, aki 12 éven át szolgálta közösségünket plébánosként, májusban a Budapest-Pasaréti Plébánia vezetésére kapott megbízatást. Utódja Szécsényben fr. Weinrauch Márió lett. Hajas Ámosz testvér Gyöngyösre került, az új káplán Bezzegh Kelemen testvér lett. Augusztus 15-én, szombaton reggel 6 órakor a templomból indult a szentkúti gyalogos zarándoklat, Márió testvér vezetésével. Közel százhúszan járták végig a zarándokutat szombaton oda és vasárnap vissza. A zarándokokat vasárnap este a Szentháromság-szobornál fogadtuk. Augusztus 18-án este érkezett városunkba az Esztergomból Szentkútra tartó Ferences Ifjúsági Zarándoklat. A résztvevő kétszázötven fiatal a kolostorban kapott vacsorát és szállást. Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik adományikkal vagy munkájukkal hozzájárultak a zarándokok fogadásához. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a 10 órai szentmisében megáldottuk az új kenyeret. Este a kastélyudvarban került bemutatásra az István, a király című rockopera, melyben ministránsaink is szerepeltek. Az előadást többek között egyházközségünk is támogatta. A temetőkápolna Kisboldogasszony napi búcsúját szeptember 5-én tartottuk. A nyár folyamán sokan felkeresték új kolostortörténeti kiállításunkat. A 800 éves rend a 675 éves városban című kiállítás a kolostor kiállítóterében és a Rákóczi-teremben továbbra is megtekinthető a szokásos időpontokban: keddtől szombatig 10 és 16 óra között, vezetéssel. Nyáron kereszteltük: Várszögi Szófia Borbála, Gyetvai Zsombor Gergely, Stayer László Imre, Stayer Luca Sára, Havasi Zoltán Dominik Antal, Balogh Silvia Mária, Streho Regina Katalin, Szajkó Marcián, Zsíros Bálint, Privóczki Balázs Zoltán, Svetz Gabriella. Házasságot kötöttek Isten színe előtt: Stayer László és Szabó Violetta, Gál Gábor és Szilágyi Adrienn, Lévai Gábor és Radványi Ildikó, Hadházy Dániel és Ballánová Ildikó, Institórisz Árpád és Bátori Blanka. Halottaink: Somodi László (54), Takács Ferenc (76), Varga László (76), Müller Ferencné (74), Tóth Károly (65), Sztrigán József (55), Bozó Borbála (69), Molnár Lászlóné (66), Gáspár István (99), Dobsonyi Imre (77), Szeldák Lászlóné (86), Varga László Pál (86), Szigedi János (76), Tőzsér Béláné (68), Percze Jánosné (75), Szabó Istvánné (85), Damkó Béla (44), Haga Béla (68), Lucza Józsefné (87), Setényi István (49), Antal Istvánné (80), Sári Andrásné (85), Nagy József (79). Nyugodjanak békében!

9 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 9 HÍRHARANG Őszi programjaink Szeptember 6-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén tesz egy évre szóló szerzetesi fogadalmat Ignác testvér. Ugyanezen a napon hatan kezdik meg a noviciátust. Szeptember 12-én Ipolymenti Ifjúsági Találkozó lesz Nógrádsipeken. Szeptember 13-án reggel 8 órai szentmisében tartjuk a pösténypusztai templom búcsúját. Ugyanezen a napon a 10 órai szentmisében kérjük a Szentlélek segítségét az induló tanévre, majd a szentmisét követően beszámoló lesz közösségeink nyári táborairól. A hitoktatás szeptember 14-től kezdődik. Szeptember 20-án a 10 órai szentmisében emlékezünk meg arról, hogy húsz éve indulhatott újra a ferences közösség élete a szécsényi rendházban. Ezen a napon adják át a Nógrád Megyei Önkormányzat által a ferences rendnek ítélt díjat. Szeptember 27-e: Szentírás vasárnapja. Ebből az alkalomból Biblia-vásárt szervezünk templomunkban. Szeptember 28-tól az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. Október 3-án, szombaton lesz az őszi nagymarosi ifjúsági találkozó. A jubileumi évre való tekintettel a programot a ferences közösségek szervezik. A főelőadást Barsi Balázs atya tartja. Október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén az esti szentmisét követően a tranzitus szertartásával emlékezünk meg rendalapítónk boldog haláláról. Október 5-én emléktáblát avatunk Széchenyi Tamásnak, a város és a kolostor alapítójának tiszteletére. Október 6-7. Ferences lelkiségi konferenciát szervez a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola. November 1. Mindenszentek ünnepe. 15 órától imádkozunk elhunytjainkért a temetőben. Másnap, halottak napján reggel 8 órakor szentmisét mutatunk be a temetőkápolnában. November 21-én este 7 órától tartjuk az Erzsébet és Katalin napi jótékonysági bálunkat. November 28-án, szombaton délután adventi koszorúkat készítünk a hittanteremben. Apró hírek A plébániai irodán hétfőn, szerdán és pénteken , kedden és csütörtökön között állunk a hívek rendelkezésére. Kérjük, hogy ebben az időben keressék lelkipásztorainkat! Gyóntatás a szentmisék előtt és elején van. A zsolozsmát mindennap 6.35-kor és kor imádkozzuk a templomban. Minden csütörtök este a szentmise után csendes szentségimádást tartunk családjainkért, gyermekeinkért, fiataljainkért és hazánkért. Minden pénteken az esti mise után taize-i imaóra van a szegénygondozó nővérek kápolnájában. Minden hónap első péntekén felkeressük a betegeket. A Karitász-házban minden hónap első péntekén óráig lehet adományokat leadni, támogatást kérni. A Rózsafüzér-társulat minden hónap második vasárnapján tartja a titokcserét. A reggeli szentmisét ilyenkor a társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel, az esti szentmise előtt pedig közös ima és elmélkedés van a tagok számára a templomban. A Ferences Világi Rend minden hónap első szombatján az esti szentmise után és a hónap harmadik vasárnapján délután kor tartja összejövetelét. A közösség tagjaiért ajánljuk fel a 3. vasárnapokon az esti misét. A házasságra készülő fiatalok és a szülők figyelmét felhívjuk, hogy az esküvőre az alapos készület érdekében 6 hónappal korábban, a keresztelőre 1 hónappal korábban kell jelentkezni a plébánián. Püspök atya rendelkezése szerint (709/2005.) a szentségek kiszolgáltatása, vétele lehetőleg a helyi plébániákon történjen, hogy a szentségben részesülők saját közösségükkel együtt ünnepeljenek. Ettől csak rendkívüli esetben térhetnek el, csakis a plébános engedélyével fordulhatnak más plébánia lelkipásztorához. Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (párbér) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a képviselőtestület a püspöki kar és dr. Beer Miklós püspök atya iránymutatásával megegyező módon az éves nettó jövedelem 1%-át határozza meg kereső személyenként. A minimális összeg 2009-ben is 3000 Ft. A hozzájárulást a templomban is megtalálható csekkeken a Takarékszövetkezetnél, misék után a sekrestyében, félfogadási időben az irodában, illetve a Szabadság u. 7. szám alatt Ocsovai Józsefnél fizethetik be. A templom alatti kriptában az örökös urnahelyek megválthatók. Érdeklődni a plébánián lehet. A Szécsényi Harangok újság ingyenes, hogy mindenkihez eljuthasson. Egy példány előállítási költsége kb. 100 Ft. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az újság előállítását. Köszönjük! NAPRAFORGÓ Csík zenekar A népzene, hogy úgy mondjam, "ember zene", ami mindnyájunknak az alapvető érzelmeit közvetíti: a szerelmet, a bánatot, a fájdalmat, a szomorúságot, az elválást. Ezek az érzelmek függetlenek attól, hogy milyen zenét játszunk, vagy hallgatunk. A népdalok mindany-

10 10 Szécsényi Harangok Szeptember nyiunk lelkéből született dalok és a mi nyelvünkön tudnak nagyon közel kerülni hozzánk. Mi lehetőséget szeretnénk adni azoknak is, akik nem ismerik a népzenét, hogy találkozhassanak ezekkel a szép dallamokkal fogalmazza meg hitvallásukat Csík János, a zenekar hegedűse. Rajta kívül hat tagja van az együttesnek: Majorosi Marianna (ének), Makó Péter (fúvós), Barcza Zsolt (cimbalom/harmonika), Bartók József (bőgő), Szabó Attila (hegedű) és Kunos Tamás (brácsa). A formáció már 20 éve jelen van a magyar zenei életben, ezalatt 6 lemezt adtak ki, a legutóbbi a tavalyi Ez a vonat ha elindult, hadd menjen... c. korong, amely már megjelenése évében aranylemez lett. Munkásságukat számos díjjal elismerték, pl. Kiváló Művészeti Együttes díjjal 1992-ben és Fonogram díjjal világzenei kategóriában 2007-ben. A zenekar igazán az utóbbi néhány évben lett közismert, amikor nyitottak a könnyűzene irányába: koncertjeiken a hagyományos produkciók mellett popslágerek népzenei feldolgozásai is szerepelnek, melyeknek népszerűsége már-már az eredeti dalokéval vetekszik. Ennek a nyitásnak, nyitottságnak köszönhetően még nagyobb rétegekhez tudják közelebb hozni a magyar népzenét, illetve segítenek újra felfedezni hagyománykincsünk szépségeit. Bővebb információ, képek, videók a zenekar honlapján: Kiss Gabi A plébániai könyvtár új kiadványai: Umberto De Vanna: Úgy, mint Jézus a szerző szalézi szerzetes, írásában arra hívja a fiatalokat, hogy még közelebbről ismerjék meg a Mestert, és akár vitatkozzanak is vele. A könyv Jézus szeretetre és utánzásra méltó vonásainak magával ragadó bemutatása a mai fiatalok nyelvén. Anselm Grün: Az életművészet könyve a kötet szerzője egy Szent Ágostontól vett idézettel határozza meg, hogy mit jelent számára az élet művészete: Tanulj meg táncolni, mert különben az angyalok az égben nem tudnak veled mit kezdeni. Könyvében többek között az önismeretről, a szeretetről, a barátságról, a vágyakról, a boldogság útjának felfedezéséről szól. Gável testvérek:.ébredj, város az ismert, keresztény könnyűzenét játszó együttes 2006-ban Budapesten a Szent István bazilikánál adott nagysikerű koncertjének a felvétele. (DVD és CD) Az ismertetett könyvek és filmek megtalálhatóak a plébániai könyvtárban. A könyvtár várja az érdeklődőket a szombat esti és a vasárnap délelőtti szentmise után. Böngésző Napi elmélkedések, gondolatok a papság szentségéről, hírek, tudósítások a papság évének eseményeiről. A Vatikán, intézmények, templomok bemutatása. Aktuális hírek, események a Vatikánból, pápai beszédek, programok, dokumentumok nyolc nyelven. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapja bemutatja az egyetemet, az itt folyó képzéseket. Továbbtanulóknak különösen ajánlott. A nemzet kegyhely honlapján az aktuális események, programok mellett olvashatunk a búcsúk és a zarándoklatok teológiájáról és imaszándékokat is küldhetünk. GYEREKSAROK Gyermekvers Balogh József: Ősz Szétszakadt a felhő, -záporoz a zápornincs ki összeöltse, ősz van, ősz lett a mából. Hosszabbak az éjek, nagyobbak a csöndek, egy-egy bátor madár száll neki a ködnek. Utcaseprő-szélben levél pördül táncra, sok lehulló társa vele együtt járja. Rejtvény Rejtvény kisebbeknek: Ha a megadott szavakat megkeresed és áthúzod, a megmaradt betűkből összeolvashatod a megfejtést, egy fontos keresztény tanítást. Megadott szavak: GAZDAG, LÁZÁR, ÁBRAHÁM, SZÍVTELEN, LÁNG, POKOL, MENNY, PRÓFÉTA, ÍRÁS, FEL- TÁMADÁS, HÓ, MI. G Á B R A H Á M N F A E N L É Ó G Y A E Z S E O H A P S T L D Z L Á N G O Í É T A R E V T E K L F Á G Á T E N H O Y Ó M A Z V N E M L N R A M Á Í R Á S I N P D N L Z D I G J E Ó Á S Z S Í M I V M Ű S Rejtvény nagyobbaknak: A rejtvény megfejtése Szent István alábbi intelmének befejezése. Az isteni kegyelem bennünket... VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első szava 11. Namíbiai település 12. Tőr 13. Argon 14. Az ókori római nap-

11 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 11 tárban a hónap közepét jelölő nap 15. Einsteinium, Nitrogén 16. Hangtalan csiga(!) 17. Különös 20. A fél Zala (!) 21. Amerícium, hidrogén, oxigén 22. Műanyag hajótesteket merevít 24. Néma látó (!) veritas, a kendőzetlen igazság 27. Német meseíró testvérek 28. Erre a helyre 30. Jégkrémfajta 31. Páratlan leltár(!) 32. Ruhák, ágyak illatosítására és temetésnél használt illatszer, a Bibliában gyakran együtt szerepel a mirhával (pl Jn 19,39) 34. Tavacska 35. Lábas betűi keverve 37. Kenyérvég 39. Alumínium 40. Hátrál 43. Magam 44. Fagyaszt 46. Sarló alakú, ausztráliai hajító fegyver 48. A megfejtés utolsó szava 51. Hord 52. Ezt-azt fordíva! FÜGGŐLEGES: 1. Pillanatnyi 2. A megfejtés harmadik szava 3. Olajfúró torony a Bridlingtoni-öböl közelében 4. Nyereség 5. Kutya 6. Eleség 7. Kettős betű 8. Visszakuporodik 9. Messze 10. A megfejtés második szava 13. Kontó névelővel 15. Vázlat 18. Kicsinyítő- képző 19. Kén, stroncium 21. Igazi nevén 23. Felborzol 26. Gazda 29. Fél meteor(!) 33. Település Pannonhalmától nem messze 34. Hagymáz 36. Ilyen az agyon olvasott könyv 38. Megpuhult 41. Páros halmaz(!) 42. Szerez 43. Pirul 44. Var 45. Út 46. Ostobaságban van(!) 47.Csendben Nıtt(!)T 49. Sír 50. Tiltószó A megfejtésedet a sekrestyébe juttasd el legkésőbb október 11-ig, névvel ellátott borítékban. A nyári rejtvényre jó megoldást adott le: Krenács Donatella, Krenács Mirella, Nagy Dorottya, Géczi Kristóf, Géczi Zsanett, Végh Marcell, Végh Ádám, Gyebnár Szabolcs és Daróczi Ádám. Jutalmukat a sekrestyében vehetik át. Humor Gyerekek gyónnak. Bemegy a gyóntatószékbe az első, megvallja bűneit, s ezzel zárja: bedobtam a vízbe a tökmagot. A plébános nem érti, de nem kérdez rá. Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez: Te nem dobtad vízbe a tökmagot? Nem - feleli a gyerek - én vagyok a Tökmag... - Jaj, doktor úr segítsen rajtam! Minden este ugyanazt a szörnyűséget álmodom. - Mondja el az álmát! - Be akarok menni egy ajtón, amin van egy egyszavas felirat. Tolom, tolom, de nem nyílik... Már verejtékezem, és tolom, de továbbra sem nyílik. A kezem és a lábam is remeg, tolom, de akkor sem nyílik. Másnap este megint ott a felirat, ott az ajtó. Tolom, tolom, de nem nyílik... Borzasztó, doktor úr! Tolom, tolom, de hiába... - Hm... És mi az a felirat? - Húzni. - Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát? - Igen, tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal kezdeni! A kérdés női szemmel: - Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát? - Igen, tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat is. Utolsó mondatok - Apa, minek ez az alma a fejemen? - Szia, cápa! - Ugyan, szívecském, értek hozzá! A kék a fázis - Vajon ez a gomb itt mi lehet? - De hát ez csak egy vízi pisztoly! - Csak a testemen keresztül! - Dobd már ide azt a baltát! - Megközelíthetjük őket! Elég békésnek tűnnek... - Hogy nem merem? - Kérek még egy kis gombát! - Ugyan, szívem, mi lehet veszélyes egy barlangban! - Szóval ez a dinamit 15 másodperc múlva felrobban? - Hát persze hogy bezártam az oroszlán ketrecét... - A kialudt tűzhányónak a kráterénél... - Akkor a piros drótot a kékhez... - Süsü, te ittál? Lehelj rám! Ima, vers, vallomás Ima tévénézés előtt: Istenem! Nincs időm átfutni a műsorfüzetet sem, csupán néhány percem van, melyet a képernyő előtt tölthetek. Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó adásokból, ami érték, ami Neked is kedves. Kérlek, ülj mellém és irányítsd te a keresőt, ha úgy gondolod, nem nekem való, ami látható. Adj szívet, hogy együtt örüljek az örülőkkel, együtt érezzek a szenvedőkkel; felviduljak magam is egy szép tánc, egy jó zene, néhány jó szó hallatán. Ha Te velem vagy, megbeszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így másokhoz, megigézhetnek a hírek, és elindíthatnak a segíteni akarás útján. Add, hogy így legyen, és súgd meg azt is, hogy mikor kapcsoljam ki a tévét. Ámen.

12 12 Szécsényi Harangok Szeptember Szent Bernát: Szeretlek, Uram! Szeretlek, Uram, erősségem, gyámolom, menedékem, szabadítóm! Szeretlek, Istenem és segedelmem! Szeretlek hálából mindazokért, amiket értem tettél. Szeretlek a magam módja szerint, igaz, hogy sokkal kevésbé, mint érdemelnéd, de mégis teljes erőmből; s ha nem szeretlek annyira, mint óhajtanám, ennek egyedül tehetetlenségem az oka. Te kegyelmed által fokozhatod lelkem képességét, de még akkor sem fog téged soha eléggé szeretni. Ó Uram, te látod gyengeségemet, és könyvedben feljegyzed azokat, kik mindent megtesznek, amit csak tehetnek, habár gyarlóságuk miatt nem is tehetnek annyit, amennyit kellene. Tandari Éva: Fogadd el Megfáradt testtel és lélekkel egy túlzsúfolt hajszolt nap után Hadd mondjak néma áldást Néked szerető, Teremtő Atyám... Hadd mondjak áldást szívemből, hisz szavakhoz oly gyönge a szám... De oly csekély a szó ereje... Félek, nem ér fel hozzád imám. Hadd mondjak áldást mindenért mi utamon ért, s még mi vár, s hadd köszönjem meg halkan az erőt mit Te adtál, átlépni gondok garmadán. Hadd mondjak áldást a könnyért, és hadd áldjalak minden mosolyért... De tudom: az Áldás is kevés... Fogadd el hát szívem, s életem... Fogadd el Atyám mindenért... Ismeretlen szerző: Azért van Azért van síró, hogy vigasztald, Éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, Vak, elhagyott azért van, hogy szeresd! Azért van annyi árva, üldözött, Hogy oltalmat nyerjen karod között. Az irgalmat kínok fakasztják, Mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, Azért van, hogy megmutassad, Mennyi SZERETET van Benned! Egy álom üzenete Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt: - Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? - Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? - Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. - Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg? - Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyenek elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is. Búcsúzásnál megköszöntem szavait, s ő így válaszolt: - Az emberek elfelejtik, mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy milyen érzéseket ébresztettél bennük! Bölcs gondolatok A szolgálat művészet. Isten az első szolgáló. Az embereket szolgálja, de nem az emberek szolgája. (Az élet szép c. film) Ha baj van, sose embert kérdezz, mindig csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal. (Szabó Magda) Minden képzeletet felülmúl, amit Isten életünk törött darabkáiból tud alkotni, ha teljesen rábízzuk azokat. (Blaise Pascal) Apró hirdetés Két darab egy éves szürke nimfa papagáj és két kacagó gerle (szürke és fehér), gondos gazda számára ingyen egyenként is elvihető. Érdeklődni Kelemen testvérnél lehet. Szécsényi Harangok A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele - megjelenik alkalmanként Kiadja a szécsényi Ferences Plébánia, szerkeszti a Szerkesztő bizottság Szécsény, Haynald L. u , tel:32/ , fax: 32/ , Felelős kiadó: fr. Weinrauch Márió plébános Készült: az Ipoly-Print Kft. Nyomdaüzemében, 800 példányban

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben