LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Szeptember a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért"

Átírás

1 LELKISÉG a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen. Laikusként a papságról Kisgyerekkoromban, mikor a felnőttek arról faggattak, hogy mi szeretnék lenni, volt a válaszok között egy, amit sosem mondtam ki hangosan. Mert butaságnak tűnt volna. Hisz egy értelmes gyerek nem mond olyat, ami tudja, hogy nem lehet. Nem mondja azt például, hogy madár szeretne lenni. Vagy virág. Természetesen nem szerettem volna lenni sem madár, sem virág. Hanem valaki egészen más. Valaki olyan, akit egy jóságos, kedves, játékos, szigorúan is mosolygós bácsi testesített meg számomra, akit csak úgy hívtunk, hogy papbácsi (egyébként még ma is emlékszem nevére, és a több mint harminc év sem tudta kitörölni életemből mosolygós arcának emlékét). És mivel tudtam, hogy a kislányokból, ha felnőnek, nénik lesznek, nem mondhattam, hogy papbácsi szeretnék lenni. (A félreértés elkerülése végett itt megjegyezném, hogy sosem jelentett számomra problémát, hogy nőként nem lehetek pap. Nem éreztem ettől magam sem kevésbé értékesnek, sem jogfosztottnak, sem alacsonyabb rendű embernek SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele Szeptember vagy hátrányos helyzetű kereszténynek. Természetesen, mikor először találkoztam a nők pappá szentelésének kérdésével, kíváncsian olvastam egyházunk erre vonatkozó tanítását, érvelését, és elfogadtam, mint a hitletéteményhez tartozót.) Felnőttem. S bár, amint azt már gyermekfejjel előre tudtam, nem lett belőlem papbácsi, mégis pap vagyok. Mert Krisztusban szent és királyi papság lettünk valamennyien, akik megkeresztelkedtünk az Úrban (1 Pét 2, 5-9). Vagyis az Egyház minden tagja, minden keresztény ember: pap, papi életre meghívott. Ezt nevezzük teológiai szaknyelven általános papságnak. Tehát nekem is, mint minden kereszténynek feladatom az igaz és méltó istentisztelet, vagyis a kölcsönös szeretet és saját életem áldozati adományként való felajánlása, valamint az örömhír továbbadása és a keresztény közösség építése, melynek alapja a felebaráti szeretet gyakorlása, megélése. Közülünk azonban egyesek Krisztustól és a Szentlélektől különleges megbízást és felhatalmazást kaptak (kapnak) arra, hogy Jézus nevében hirdessék az evangéliumot és legeltessék Isten nyáját (1 Pét 5,2). Ők a püspökök, papok, diakónusok, szaknyelven a szolgálati papság. Közülük a papok állnak közelebb hozzánk, mivel ők élnek közöttünk, ők plébániai közösségeink vezetői, irányítói, lelkipásztorai. Gyermekkorom papbácsija és jelen felnőttkorom lelkiszellemi vezetője, irányítója, tanítója egyetlen valóságnak két olyan arca, pólusa, mely közé úgy feszülnek tapasztalataim és ismereteim a papi hivatás mibenlétéről, mint ahogy a pap élete feszül Krisztus és hívei között. Mert sok olyan lelkipásztort ismerek, aki éppen papi feladatainak a krisztusi szellemben megvalósuló, fáradhatatlan és becsületes teljesítésével éli elénk azt az életszentséget, amelyre mindannyian meghívást kaptunk. De találkoztam olyan papi személyekkel is, akik azzal kárhoztatták magukat magányra, és tették ezáltal meddővé és terméketlenné a híveikért való fáradozásaikat, hogy félszegen és idegenként mozogtak mindennapi világunkban, vagy a hiúság

2 2 Szécsényi Harangok Szeptember kelepcéjének áldozataiként nem voltak képesek leereszkedni híveikhez, a teológiában járatlan, egyszerű emberekhez. Az ilyen találkozások mindig Pilinszky szavait juttatták eszembe, ki szerint sokféle szégyen és képzelt dicsőség hálójában evickélünk, s nekem úgy tűnik, hogy nemcsak mi, hívek, hanem lelkipásztoraink is. Papi feladatok alatt elsősorban az igehirdetést, a szentségek kiszolgáltatását és a hívekkel való törődést értjük. S a lelkipásztorkodás e három területén a pap a legváltozatosabb feladatok között találja magát. Hittanár lévén rövid ideig bepillantást nyertem e feladatok szerteágazó labirintusába. S hogy teljesebb képünk legyen arról, mit jelent papnak lenni, mit rejt magában a papi szolgálat - kifejezés, hadd soroljak fel néhányat azon feladatok közül, amelyek felelősségteljes és hűséges teljesítésére vállalkoznak papjaink: a lelki vezetés, a szegényekkel, nélkülözőkkel való törődés, a gyengék és elesettek felkarolása, a betegek és haldoklók látogatása és bátorítása, a házasok és családok megerősítése. Külön és sajátos odafigyelést igényelnek a hitükben megfogyatkozottak, és azok, akik nem járulnak (vagy nem járulhatnak) szentségekhez, a hitújoncok és az Istent-keresők. S még szót sem ejtettem a szentségek kiszolgáltatásáról, a Szentmiseáldozat bemutatásáról és arról a feladatról, amit egyszerűen csak igehirdetésnek nevezünk. S mivel ez az a terület, ahol a leginkább meg szoktuk fogalmazni elvárásainkat, jó, ha tudjuk, hogy amikor a pap a szószékről magyarázza a Szentírást, tanít és buzdít, amikor -hétköznapi nyelven mondva- prédikál, nem az Egyházat hirdeti, hanem a neki (Egyháznak) adományozott és az Egyházat mindig kérdőre vonó Isten Szavát (Dogmatika kézikönyve 2), s a pap e szolgálat által Krisztust képviseli. Amikor a lelkipásztor Isten Igéjét hirdeti, nem az egyes hívek elvárásainak kell megfeleljen, hanem ismerve hívei lelki szükségleteit és felhasználva azokat az igehirdetési karizmákat, amelyekkel őt felruházta a Szentlélek, azt kell mondania, amire a Lélek indítja. A papok igehirdetése és mindenféle lelkipásztori tevékenységük, istentiszteleti szerepük arra irányul, hogy a rájuk bízottakat belekapcsolják a mindent átfogó megváltási misztériumba. Ez a közösségteremtő szolgálat jelenti papi küldetésük lényegét, mely nem közönséges szervezési feladat, hanem szentségi és kegyelmi feladat. Papjainkra többnyire úgy tekintünk, mint közösségeink különleges tagjaira, akik elé bizony gyakran megvalósíthatatlan mércét állítunk, akiktől elérhetetlen életeszmények megvalósítását várjuk. Úgy tűnik, mintha hivőként mi jobban tudnánk, milyennek kellene lennie egy papnak, és hogyan kellene végeznie szolgálatát. (Tanárként mindig furcsának tartottam, hogy a szülők közül sokan milyen jól tudják, miként kellene hatékonyabban, eredményesebben tanítani a tanároknak az iskolákban.) Különböző elvárásokkal vagyunk irányukban, s ha ezeknek nem felelnek meg, elfordulunk tőlük (és sokan még az egyháztól is). Egyetlen pap sem képes kielégíteni mindazt az igényt, amit velük szemben támasztunk. Mert nehezen lehet ugyanaz a személy egyszerre erélyes vezéregyéniség és megértő jóbarát, hagyományok őrzője és egy új világ hírnöke, imádságba merülő szent és a gyakorlati élet ügyeiben járatos tanácsadó. (Nemeshegyi Péter) Természetesen lehetnek papjainkkal szemben jogos igényeink és elvárásaink, főleg akkor, ha mi a magunk helyén meg tudunk felelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak és feladatoknak. De addig is osztozzunk gondjaikban, segítsük őket munkával és imádsággal, és ragaszkodjunk hozzájuk gyermeki szeretettel. A papság évében én azért imádkozom, hogy papjaink olyan lelki hatalommal bíró lelkipásztorok legyenek, akik felismerik az idők jeleit, akik érettek az Egyház előtt álló feladatok elvégzésére, akik az igent és a nemet tekintéllyel tudják kimondani, akik fel tudják ismerni, és le merik leplezni az új kor és a nihilizmus új démonait, és akik birtokolják a szellemek megkülönböztetésének művészetét. S nem utolsósorban azért imádkozom, hogy valamennyien, papok és hívek, legyünk képesek felismerni egymásrautaltságunk formáló erejét és szépségét. Lőrincz Éva-Katalin Liturgia II. Rákóczi Ferenc imádságai II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepéről és Szécsény városával való kapcsolatáról már sokat hallhattunk, de talán kevésbé közismert az ő katolikus keresztény hite, mélyen vallásos lelkülete. Erről tanúskodnak imádságai, elmélkedései, melyek egy kis kötetben összegyűjtve jelentek meg néhány évvel ezelőtt. Ezek közül most két imádságot adunk közre. Felkelve az ágyból Uram, Istenem, te engem nem érdemeim, hanem egyedül irgalmasságod kegye alapján alkottál képedre a földön; alakíts engem törvényeid szerint szentségben, igazságosság-ban és irgalmasságban, hogy elvégezzem művedet ezen a napon a tökéletes-ségnek azon a fokán, amit kívánsz tőlem. Add meg nekem, Uram, a bölcsességet, trónusod trónállóját, hogy kormányozhassam azokat, akiket alám vetettél Urunk, Jézus Krisztus szeretetében. Ó, fejedelmek igaz példaképe, Jézus Krisztus! Segíts engem kegyelmeddel, hogy szívemet el ne fordítsam tőled, mert hozzád kell és hozzád akarok hasonlóvá válni.

3 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 3 Ó, élők és holtak bírája és királya! Add, hogy életed példáin tanuljam meg kormányozni és ítélni azokat, akiket kormányzásra és ítéletre nekem adtál. Ó, Jézusom! Te az Atya szeretetében öröktől fogva vele egyenlő Isten vagy, neki engedelmeskedve az időben az ember iránti szeretetből emberré lettél, add, hogy példádból az Isten és a felebarát kettős szeretetét megtanulva ma mindent, amit tenni fogok, szeretetből és szeretetben tegyek. Lefekvés előtt az ágynál Íme, Uram, segítségeddel bevégeztem sáfárkodásomnak ezt a napját, számadással tartozom neked magamról és azokról, akiket gondjaimra bíztál. Kérlek, ne lépj ítéletre velem, hiszen nem bizonyulok igaznak színed előtt. Ruhátlanul jöttem ki anyám méhéből, íme, rangom minden díszét levéve hamarosan összes érzékeim is cserben hagynak s halottakhoz válok hasonlóvá. Virrassz értem, Megváltó Krisztusom, és értem az örök Atyának kijáró dicséretet teljesíteni méltóztassál. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet és mindazokat, akiket gondjaimra bíztál. Őrködjön és virrasszon gondviselő szemed azok fölött, akiket nyomorult természetem köteles adója elvon szemem és gondoskodásom elől, ha álomba merülök. FERENCES JUBILEUM 800 ÉVES A FERENCES REND 20 éve indult a ferences misszió Kárpátalján Majnek Antal püspök visszaemlékezése a kezdetekre július 15-én érkeztem Munkácsra. Amikor a csapi határátkelőnél lassan, nagyon lassan ment át a vonat a Tisza fölött, elmerengtem azon, hogy néhány éve itt kajakoztam gimnazistáimmal, és a magyar határőrök óva intettek, hogy ne menjünk közel a határhoz, mert a szovjet katonák ránk lőhetnek. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer belépek ebbe a zárt világba. A munkácsi széles nyomtávú vonaton furcsa volt számomra a hosszú és széles vagon, jobbra-balra háromhárom üléssel. Az emberek jó része magyarul beszélt. Nagyon szép élmény volt számomra, amikor Munkács határában megjelent a vár gyönyörűszép látványa, amit addig csak képen láttam. Munkácson, az állomáson hatalmas tömeg volt. Feltűnt ruházatuk régiessége; mintha a húsz évvel azelőtti Magyarországon lettem volna. Keresni kezdtem a Kommunista u. 4-et, ahol a vikárius úr lakott. Meglepetésemre orosz nyelvű kérdésemre a megkérdezett magyarul válaszolt, és elkísért a megfelelő keresztutcáig is. Csáti József vikárius úr már várt és nagyon nagy örömmel fogadott. Elszállásolt magánál, és aznap beszélt arról, hogy a ferenceseknek Nagyszőlősön van kolostoruk, 500 éves ott a ferences jelenlét, ezért ott kellene laknunk és szolgálnunk, azon a vidéken. Másnap a sofőrje el is vitt Nagyszőlősre, ahol találkoztam néhány hívőnkkel. Megkértük őket, hogy mire viszszajövünk, találjanak számunkra alkalmas házat, ahol ideiglenesen lakhatnánk hárman, szerzetesek. Mire tíz nap múlva visszajöttem, már autóval (szép 05-ös Ladámmal), addigra tíz eladó házat is találtak. Végignéztük őket, és a Borkanyuk utcai házra esett a választásunk, ahol most is laknak a ferencesek. Ezt a házat a vikárius úr segített nekünk megvenni. Utána érkezett augusztusban Dávid atya, szeptember elején pedig László atya, aki házfőnök lett. A házban három szoba és egy konyha volt, ahol szűken, de éppen elfértünk. Később hozzá kellett építenünk szobákat, így a vendégek számára is lett hely. Mindig lakott nálunk egy-két diák is a Felső-Tiszavidékről, akik a szőlősi magyar iskolába jártak. Első szentmisémet Nagyszőlősön a kis temetőkápolnában tartottam. A nagytemplomot ugyan visszaadták Paskai László bíboros úr látogatásakor, de még javában tisztították, festették. A régi ferences templomban pedig még múzeum volt. A temetőkápolna emlékeztetett a katakombák világára: a katolikus egyház talán épp Nagyszőlősön volt leginkább megalázva az elmúlt fél évszázadban, hiszen a görög katolikus egyház betiltása mellett a római katolikus egyháznak is elvették mindkét templomát. Az emberek nagy szeretettel és örömmel fogadtak. Rögtön jöttek az igények keresztelésre, esküvőre, temetésre... Az első évben temettük el az utolsó nagyszőlősi papot, Hasák tisztelendő urat, aki már évek óta fekvőbeteg volt. Az első utam Husztra vezetett. Azután Viskre mentem misézni, ahol nagyon kellemes meglepetés fogadott a hívek részéről: fél órával előbb érkeztem, hogy gyóntassak, de mivel a hívek fele sorban állt a gyóntatószéknél, a szentmise után is még vagy két órát gyóntattam. Bustyaháza, Técső voltak még a helyeim, a legtávolabbi pedig Kerekhegy, Szőlőstől 80 km-re, úttalan utakon. Talán itt volt a legnagyobb öröme a híveknek, hiszen addig csak kéthavonta járt Szlatináról Hudra Lajos atya, én pedig hetente jártam ki hozzájuk misézni. A nagy áruhiány ellenére a hívek elláttak minden jóval. Igyekeztek benzint is szerezni, ami a legnehezebben beszerezhető áru volt. Volt sok fájó dolog is, például az emberek ínséges élete. Sokan elkezdtek járni Magyarországra, Csehországba; felfedezték a különbséget a hazai és az ottani életszínvonal között, és egyre többekben fogalmazódott meg a vágy, hogy kivándoroljanak. Amikor például técsői hittanosaim hazajöttek egy esztergomi nyaralásról, rákérdeztem szomorúságuk okára. Alig merték bevallani, hogy sírva jöttek haza, mind ott maradtak volna, mert annyira jól érezték magukat. Bennem akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy inkább itt helyben szervezünk a gyerekeinknek nyári hittantáborokat, és

4 4 Szécsényi Harangok Szeptember Magyarországról hívunk embereket, akik foglalkoztatják őket. Az Új Emberben is megjelent akkor ez a felhívás, és rengetegen jelentkeztek segítőnek, alig tudtam szétosztani őket a táborokba. Nagyon hálás vagyok az első segítőtársaimnak minden helyemen. Nagyon tetszett a hozzáállásuk. A paphiány miatt az emberek nagyon önállóak lettek, megtanultak gondoskodni a hívekről, mindenhol voltak temetőkántorok, imakörök, éneklők, akik virrasztani mentek, aztán pedig a temetésen is énekeltek. Ez a kialakult rendszer nagyon megkönnyítette a munkámat az első években, hiszen öt hely egyre növekvő lelkipásztori igényeit kellett kielégítenem, és nem kellett mellette gazdasági ügyekkel, építkezésekkel foglalkoznom. Bustyaházán pl. a hívek fogtak össze, visszaszerezték a templomot, és fél év alatt önerőből rendbe is tették. A teljesség igénye nélkül így emlékszem vissza a kezdetekre. Ezekből a mozaikkockákból talán érzi az olvasó az újjászületésnek azt a lelkes időszakát, amely az akkori híveket és minket, papokat is erővel és örömmel töltött el a fizikai fáradtság és a nehézségek ellenére. A Kárpátaljai Ferences Misszió honlapja: Ferences.hu/Magyar Kurír Neki növekednie kell... Sokan tudják, hogy ez az év a ferences nagycsalád számára jubileumi év. A ferences Rend alapításának 800. évét ünnepeljük ugyanis. Ez az ünnep elsősorban lelki megújulást kér tőlünk, hiszen aminek örvendünk, azt még nagyobb odaadással szeretnénk élni. Olyan ez, mint egy házassági évforduló, melyben az ünneplő férj és feleség megújítja odaadását, szerelmét. És ezt csak azért teheti meg, mert a mindennapokban is ezt teszi. A szerzetes is nap nap után megújítja Isten iránti szerelmét, odaadását, de ezen az évfordulón különösen is. Ebbe a jubileumi évbe azonban számunkra még egy másik ünnep is beleíródott augusztusa, vagyis szécsényi letelepedésünk óta, monostorunk a sioni monostor (Franciaország) alapítása. Ez év augusztusától azonban a mi monostorunk is önálló szerzetesi ház lett. Mit jelent ez, és mi ebben az öröm és számunkra megrendítő? Természetesen nem azt jelenti, amit ma sok család fájdalmasan él meg, nevezetesen, hogy fiatalabb tagjai senkivel és semmivel nem törődve önállósulnak, a maguk életét kezdik élni, s nevezzük nevén a dolgot, elkallódnak. Pedig mi sem természetesebb egy felnövekvő gyermek életében, mint a folyamatos önállósulás. Csak éppen ez kétféleképpen történhet: vagy a gyökerek megtagadásával, elutasításával, vagy pedig éppen e gyökerek erejével és segítségével. Az önállósulás ez utóbbi formája nem eltávolodáshoz, hanem ellenkezőleg, még igazabb egymáshoz közeledéshez vezet. Amit tehát közösségünk most megélt, ehhez az alapvető emberi folyamathoz hasonlítható. Szécsény Ágacskája monostor bizonyos értelemben elszakadt, önállósult az alapító Sion Ágacskája monostortól, de anélkül, hogy eltávolodott volna tőle. Persze az önállósulás a mindennapi emberi kapcsolatokban is csak úgy tud egészségesen megvalósulni, ha mind a két fél (szülőgyermek) akarja és engedi azt. Egy fiatal felnőtt hiába szeretne jogosan és egészségesen önállósulni és elkezdeni a maga önálló életét, ha a szülői kötelék nem segítő lendületként, hanem bénító akadályként érvényesül mellette. De ez fordítva is igaz, hiába van egy egészséges elengedés szülői részről, ha ennek elutasítással, e kötelék semmibevételével kell szembenállnia. Érzékeny gépezet ez az egyensúly, mégpedig azért, mert egyetlen helyes mozgatója a bizalomteljes önzetlen szeretet. Amikor 1989 novemberében az első magyar leányok beléptek a sioni klarissza monostorba, a francia közösség elkötelezte magát, hogy amint a magyar nővérek személyi és lelki érettsége lehetővé teszi, klarissza monostort alapít azon a földön, ahonnét e nővérek származnak. Ez történt augusztus 12-én. Most ennek az önzetlen szeretetnek és bizalomnak a folytatását éljük Szécsény Ágacskája önálló monostorrá lehetett. Öröm ez mindnyájunknak, hiszen az egészséges növekedés jele, kifejezője, ugyanakkor megrendítő az a bizalom, az a szeretet, mely bennünket körülvesz, és engedi, akarja ezt az önállósulást. Mindazonáltal számunkra is, akik ezentúl végérvényesen ebbe a monostorba tartozunk, megrendítő az elszakadás. Hiszen eddig több házban élve, de mégis egy közösséget alkottunk, mostantól fogva két önálló monostort alkotunk. Ha lehet így mondani a gyermekből felnőtt lett, de olyan felnőtt, aki soha nem felejti, hogy milyen anya szülte e világra, gyökereit soha nem akarja megtagadni. Éppen ezért közösségeink szoros lelki kötelékben maradnak egymással ezentúl is. Olyan ez, mint az önálló életet kezdő fiatal, aki elszakad, hogy új családot alapítson férjével/feleségével, ugyanakkor minden addigi lelki, szerető szál épségben, sértetlenül megmarad. Azt gondolom tehát, hogy augusztus 2-án az ünnepi szentmisében, melynek keretében dr. Beer Miklós megyés püspökünk kihirdette monostorunk önállósulását, emberi kapcsolataink valami nagyon szép oldalát is megünnepeltük. Hiszem, hogy szálaink nagyon szorosak, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, akik ott növekszünk, és ott engedünk másokat is növekedni, ahová az Úr elültet bennünket legyen az a család, legyen az a szerzetesi közösség. Minden testvéremre áldást és békességet kívánok! Angyalos Boldogasszonyról nevezett Ferenc-Mária nővér II. Európai Ferences Ifjúsági Találkozó Santiago de Compostella-ban augusztus 1-jén gördült ki 50 fiatallal és Gergely atya áldásával a buszunk a Hősök teréről. Didák testvér és István testvér az elmúlt félévben már 4 előtalálkozót szervezett számunkra, amelyben előkészítettek minket erre a találkozóra, megismerkedhettünk egymással, és kicsit

5 2009. Szeptember Szécsényi Harangok 5 össze is kovácsolódhattunk. Szécsényt Borik Ágival ketten képviseltük. Ági sok esetben nagy segítségünkre, megmentésünkre volt spanyol tudásával. Utunk során sok gyönyörűségben volt részünk a természet káprázatos tájaiban gyönyörködve, a románkori és gótikus templomok sokaságával találkozva. Franciaországból Spanyolországba a Pireneusokon gyalog keltünk át, vízesések és hegycsúcsok, sziklák, gleccserek, bővizű patakok és bárányok között. Majd megismerkedhettünk a híres El Camino úttal, melynek nagy részét ugyan mi nem gyalog tettük meg, de találkozva a zarándokokkal megtapasztalhattuk az ősi zarándokút hagyományait. A csoport egy része pár napig kerékpárral haladt az El Caminon, dombokon tekerve, lefelé száguldozva a nagy hőségben. (A középkor óta Jeruzsálem és Róma mellett a világ leggyakrabban felkeresett zarándokhelye a spanyolországi Santiago de Compostella, az ide vezető utat röviden El Caminónak is nevezik. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai.) Az Európai Ferences Ifjúsági Találkozó Leon főterén augusztus 9-én kezdődött, ahol minket, magyarokat köszöntöttek elsőként, és mi büszkén tartottuk fel a magyar zászlót a 800 európai fiatal között. Nagy öröm volt, hogy az erdélyi magyarok is jelen voltak Szabolcs testvér vezetésével. Együtt vacsorázhattunk, és voltak programok, amin együtt vehettünk részt. A következő két napban 200-as csoportokra osztva gyalogoltunk mi is Compostella felé. Felejthetetlen élmény volt a spanyolok szüntelen lelkes éneklése, az előadások Szent Ferenc lelkületéről és Jézus követéséről, a kiscsoportos beszélgetések, a sportcsarnokban való alvások, ahol békésen megfértünk, bár hiányoztak a megszokott higiéniai feltételek, ( emberre 2-2 WC, amiből 1-1 el volt romolva, 2-2 zuhanyzó egy denevér társaságával, aki néha riadtan kezdett repülni), és mégsem volt feszültség és konfliktus. Ilyenkor igazi zarándokoknak éreztük magunkat. Két nap zarándoklás után óriási élmény volt a Compostellába való bevonulásunk, ahol gall népi zenével és tánccal vártak minket a spanyolok. A szentmise - általában hangos énekléssel díszítve - fontos része volt minden napnak. A Klarissza nővérek diavetítéssel kísért szentségimádásra hívtak minket templomukba. Ők tőlünk elkülönülve a templom végében ráccsal elválasztott templomrészben voltak, de a liturgia után vidám arccal vártak minket, és meghatódva integettek. Nagy erőt jelentett mindenkinek a compostellai kegyhely bazilikájában töltött virrasztás. A találkozón buzdításokat kaptunk a hondurasi Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga érsektől, aki a prédikációjában az Istennel való kapcsolatunkról beszélt, és kiemelte az Eucharisztia, a Szentírás és a Szűzanya tiszteletét, aminek keresztény életünk oszlopaivá kell válnia. A találkozó csúcspontja végezetül az óceánparton töltött kis fürdőzés után Muxiába való néma bevonulás volt. A 800 ember 2-3 km-en keresztül haladva érkezett meg a bűnbánati liturgiára, ahol a bűnbocsánat szentségén keresztül találkozhatott személyesen is az irgalmas Istennel. Útközben gyűjtött köveinket végül az óceánba dobtuk - Mik 7,19: Vesd a tenger mélyére minden bűnünket. A hagyomány szerint, amikor a peregrino a zarándok az El Caminón Compostellába megérkezett, 3 dolgot tett, kiment az óceánpartra és megmosakodott a tengerben, a zarándok ruháit elégette, és terheitől, bűneitől szentgyónását elvégezve megszabadult. Így új életet kezdve indult vissza hazájába. Mi is hasonló lelkülettel indultunk vissza. A záró szentmisében Carballo miniszter generális atya buzdított szentbeszédével. Hangsúlyozta, hogy merjünk Krisztus mellett dönteni és őt radikálisan követni, úgy, mint ezt Szent Ferenc tette. Biztos vagyok benne, nem csak nekem, hanem sokaknak egész életen át felejthetetlen élmény marad ez a 17 napos zarándoklat. Igen hálás vagyok Istennek, a ferences testvéreknek és a nővérközösségemnek, hogy lehetővé tették ezt a zarándoklatot. Nagy ajándék volt minden egyes napja. Hajós M. Ágnes Ferences Szegénygondozó nővér PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK Plébániánk új lelkipásztorai Isten útjai kifürkészhetetlenek 2001 augusztusában két év szécsényi szolgálat után, amikor a templomban a kedves hívektől búcsúztam és új szolgálati helyemre készülődtem, még nem tudtam, hogy mi minden vár rám Kárpátalján, de azt sem láttam előre, hogy nyolc év eltelte után újra Szécsényben szolgálok. Elevenen él bennem egy másik kép is, ami régebbi az előzőnél, és szintén Szécsényhez kötődik augusztusa, a szécsényi kolostor kertjében novíciusként sétálok, és egy latin szöveget tanulok, megállok, és elgondolkodom: Ó, Istenem, de az elején vagyok a dolgoknak, menyi víz fog még lefolyni a Tiszán, míg eljön az örökfogadalom és papi szolgálat ideje. És lám, a víz a maga lassú és csendes tempójában lefolyt. Immár 16 év, pedig mintha ma lett volna ama bizonyos nap, amikor sétáltam és tanultam a kertben. Mi minden történt azóta Villanásszerű képekben szeretném fel-

6 6 Szécsényi Harangok Szeptember idézni az elmúlt évek fontosabb eseményeit ben Szécsényben noviciátusi éveimet töltöttem szeptember 4-én letettem az elő fogadalmam. Ezután két évig Szegeden, majd három évig Pasaréten teológiai tanulmányokat végeztem. Tanulmányaimat követően 1998-ban örökfogadalmat tettem, és júliusában pappá szenteltek. A szentelés után két évet Szécsényben, ezt követően hét évet Kárpátalján, 2008 augusztusától Szegeden szolgáltam, és most újra itt szolgálhatok Szécsényben. Röviden felvázolva ez az én eddigi életutam. Ugyanakkor az az igazság, hogy csak egy életút létezik, és ez Krisztus, aki azt mondotta: Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14, 6) Ezt az utat járom, és kívánom veletek együtt járni, mert ez vezet el az örök életre. Szeretettel imádkozom értetek, és kérem, hogy ti is imádkozzatok értem, hogy jó testvére lehessek Krisztusnak és néktek. fr. Márió Kelemen testvér bemutatkozása Gyöngyösön születtem közel negyven évvel ezelőtt. Szüleim és két testvérem ma is ott élnek. Gyermekkoromban nem jártam hittanórákra és szentmisékre. Első tudatos találkozásom a Jóistennel a dédnagymamámhoz kötődik, aki egész kiskoromban imádkozni tanított. Azóta mindig is hittem Istenben, de persze ennek sokáig nem volt hatása az életemre. Középiskolás koromban lettek keresztény barátaim, akikkel sokat beszélgettünk a hitről, a Bibliáról, Istenről. Általuk kerültem be az egyház közösségébe is, bár már kisgyermekként megkereszteltek. Tizennyolc évesen lehettem elsőáldozó, majd két év múlva bérmálkoztam. Az a különös dolog történt velem, hogy már azelőtt éreztem hivatást a ferencességre, mielőtt tudatosan keresztény lettem volna. Nálam a ferences hivatásban és a keresztény életben való növekedés, megerősödés együtt járt. Nagy hatással volt rám Zeffirelli Napfivér, Holdnővér című filmje, amit véletlenül néztem meg a moziban. Azelőtt semmit sem tudtam Szent Ferencről, de a film nagyon tetszett. Ezután sok róla szóló könyvet elolvastam, és előbbutóbb eljutottam a ferencesekhez is. A noviciátust Esztergomban töltöttem, akkoriban a szécsényi kolostor még meglehetősen leromlott állapotban volt, ahogy egy kirándulás alkalmával láttuk. A noviciátus egy lelkigyakorlatos év, és talán a legtöbb szerzetes számára olyan, mint a házasságban a jegyesség, amihez újra meg újra vissza lehet térni erőt gyűjteni. Így külön öröm számomra az, hogy abban a házban élhetek, ahol a noviciátus is működik. Egyébként a szécsényi az egyik legszebb ferences kolostor Magyarországon. A teológiát Szegeden tanultam. Tanulmányaim befejeztével Zalaegerszegre kerültem az ottani ferences plébániára, ahol négy évet töltöttem. Itt hittant tanítottam, és a különböző lelkipásztori feladatokban vettem részt. Ekkor még nem voltam pap, és sokáig nem is készültem a papságra. Elsősorban a szerzetességre éreztem ugyanis meghívást. Amikor ez a kérdés felmerült a teológiai tanulmányok alatt és utána is, azt mondtam, hogy szerzetes testvér szeretnék lenni. Szent Ferenc sem volt pap, sőt, kezdetben kifejezetten laikus közösségként indult a Rend. A hivatalos nevünk is az, hogy Kisebb Testvérek Rendje, és most is azt szeretném, ha testvérnek éreznének és szólítanának az emberek. A szerzetesség egyébként ugyanúgy teljes értékű hivatás, mint a papság. Ma is elsősorban ferences testvérnek tartom magamat, és számomra a papság - bár felfoghatatlan kegyelem és soha meg nem érdemelt ajándék - egy ugyanolyan szolgálat, mint bármi más feladat a közösségben. Hét évvel ezelőtt a pappá szentelésem után kerültem Budapestre a Ferenciek terén lévő templomba. Ez egy elég sajátos hely, a főváros közepén, az ország legforgalmasabb temploma. Minden nap hét órán át van gyóntató szolgálat, vasárnaponként pedig tizenegy szentmisét tartanak. Bár örömmel jöttem Szécsénybe, nem volt könnyű elválni sok baráttól, jó ismerőstől. Azt is tudom, hogy innen sem lesz könnyű tovább menni, ha majd eljön az ideje, de kisebb testvérként és talán keresztényként is úgy kell élnünk ebben a világban, mint vándorok és jövevények, akik mindenütt otthon vannak, de közben tudják, hogy igazi hazájuk a mennyben van. Nyári táborainkról Szokolya A szokolyai táborban, mint segítő csatlakoztam a bérmálásra készülő fiatalok csoportjához. A tábor a szórakozás és móka mellett főként a lelki feltöltődést és építkezést tűzte ki célul, hiszen a mai világban olyan nagy szükségünk van csendre és egy olyan társaságra, ahol bátran megnyílhatunk és tudjuk, hogy szavaink megértő fülekre találnak. A csoportos beszélgetések során megfigyelhettük, hogy a tábor résztvevői egyes témákról milyen őszintén képesek beszélni, sőt igénylik is ezeket a beszélgetéseket, és érdeklődéssel hallgatják meg egymás véleményét, nagy biztonságot adva ezzel egymásnak. Ez a közel 30 fős közösség nagy szeretettel volt egymás iránt, a segítőkészség és az odafigyelés jelei a túráktól kezdve a főzés körüli teendőkön át a nap minden egyes percében megmutatkoztak. Nem hatalmas dolgokról van szó, csupán egy-egy kedves szóról, tettről, kis figyelmességről, melyekről olyan könnyen megfeledkezünk, pedig óriási örömöt okozhatunk társainknak. Én megbérmált vezetőként vettem részt a táborban, mégis rengeteget tanultam és tapasztaltam a Szokolyán töltött hat nap alatt. Jó volt látni, hogy ezt a kis közösséget a szeretet és a hit ereje milyen szorosan össze tudja fűzni. Remélem, így együtt maradnak, és minél többen csatlakoznak ehhez hasonló csoportokhoz, hiszen mindnyájunknak szüksége van egy közösségre, amely támaszt nyújthat és akárcsak egy imával is, de segítő kezet, biztatást adhat. Ocsovai Zsófia Napfivér, Holdnővér És miután testvéreket adott mellém az Úr - ezen a nyáron is a káptalanfüredi hittantáborban, hálás szívvel köszönöm meg mindazokat a kegyelmeket, melyekkel idén is nagylelkűen megajándékozott.

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

HARANGSZÓ VENI SANCTE

HARANGSZÓ VENI SANCTE HARANGSZÓ A CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE VENI SANCTE XIII. évfolyam 2. szám Szakál Ferenc igazgató: Új nevet kapott a katolikus iskola 2009. szeptember 1-jétől a ceglédi katolikus iskola

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben