Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program"

Átírás

1 Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Program Készítette: Szilasy László Igazgató Perkáta, július 16.

2 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Igazgatói ajánló... 6 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai... 7 Közoktatási intézmények adatai... 7 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló Intézmények általános leírása Szivárvány Óvoda Örökzöld Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda Nevelési Program Bevezető Célok, alapelvek, feladatok Gyermekkép Óvodakép A személyiségfejlesztés területei Egészséges életmód alakítása Érzelmi erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása Esztétikai nevelés Az értelmi nevelés megvalósítása A fejlesztés tevékenységi formái Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda intézményegység Óvodai Programja Ajánlás A nevelés kerete Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok A néphagyomány-ápoláson, népszokásokon alapuló program tartalma Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Az óvodai élet megszervezésének elvei A program kapcsolatai Alapelveink és a kapcsolattartás formái Az óvodai gyermekvédelem Gyermekközösség A program ellenőrzése, elemzése, értékelése Az Örökzöld Óvoda Nevelési Programja Az Örökzöld Óvoda rendszerképe Az óvodai nevelés alapvető keretei, feladatai Esztétikai nevelés Értelmi nevelés, fejlesztés Anyanyelvi nevelés és kommunikáció Az óvodai élet tevékenységformái Környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása Játék

3 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 3 Mozgás Mese-vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenységek Tanulás, a tevékenységben megvalósuló tanulás Az óvodába és iskolába lépés feltételei Gyermekvédelem az óvodában Az óvoda kapcsolatrendszere Kompetencia használata óvodánkban A pedagógiai dokumentálás, ellenőrzés és értékelés rendszere A Hétszínvirág Tagóvoda nevelési programja Helyzetelemzés: Alapelvek: Az érzelmi nevelés A gyermekek szocializálása Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés Az óvodai élet tevékenységei Játék Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés Vizuális nevelés Mozgás-mozgásos játék A külső világ tevékeny megismerése Az óvoda munka jellegű tevékenységei Tanulási folyamat a nevelésben: Az óvodai élet megszervezése: Szervezeti és időkeretek Napirend A gyermekközösségi programok szervezése Gyermek- és ifjúságvédelem az óvodában Sajátos nevelési igényú gyermekek nevelése Az óvoda kapcsolatrendszere: Dokumentációs rendszer számú melléklet TÁMOP / Iskolai nevelési program A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ közoktatási intézményeinek hitvallása Intézmények általános leírása Pedagógiai Program Nevelési, pedagógiai alapelvek, célok Nevelési feladatok, eszközök és eljárások, tevékenységek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Életkori sajátosságok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

4 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 4 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, egységes alapokra épülő differenciálás A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók pályaválasztását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön szabályok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei A diákönkormányzat működése A szülői közösség és kapcsolattartásának rendje Az intézmény tagintézményei és pedagógusai közötti kapcsolat Iskola külső kapcsolatrendszere Az iskola helyi tanterve Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára Az alapfokú nevelés - oktatás alapozó és fejlesztő szakasza Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelmények az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok a 2007/2008 tanévtől Nem szakrendszerű oktatás az intézményben Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Az intézménybe történő felvétel és a magasabb évfolyamára való lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése, értékelése A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő - oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programja Iskola környezeti nevelés programja Jeles napok jegyzéke Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A bűnmegelőzés, kábítószerek és a káros szenvedélyek elleni küzdelem Kompetencia alapú oktatás Infokommunikációs technológia (IKT) Az alapfokú művészetoktatás pedagógiai programja Alapfokú művészeti oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei Zeneiskolánk oktatási-nevelési céljai, feladatai Az alapfokú zenei képzés iskolánkban megtalálható tanszakai Jelentkezés, beiratkozás, tanulói jogviszony létesítése Térítési díj és tandíj Tanulók értékelése Kapcsolattartás a szülőkkel, a szülők, tanulók, tanárok közötti együttműködés lehetséges formái, továbbfejlesztésének lehetőségei

5 Igazgatói ajánló Közoktatási intézmények adatai 5 Az alapfokú művészetoktatási tagozat helyi tanterve Általános fejlesztési követelmények, feladatok Az alapfokú zenei képzés iskolánkban megtalálható tanszakai, heti óraszámuk, fő- és melléktárgyak, kötelező és választható tárgyak Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tanulók értékelése Az egyes tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, tananyaga Szolfézs Zongora Furulya Harmonika A Perkáta-Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési ház Művelődési programja Törvényi feltételek Az intézményegység adatai A könyvtár, művelődési ház működésének története Az intézményegység alapelvei, működésének céljai Az intézményegység működésének feltételei Tevékenységi köre: Az intézményegység feladatai Az intézményegység használata Az ÁMK iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok Záradék A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása Mellékletek számú melléklet Az óvodáskorú gyermekek felvételére és fejlődésének nyomonkövetésére alkalmas lapok számú melléklet Az intézmény közoktatáshoz szükséges eszközök jegyzéke számú melléklet Nyilatkozatok számú melléklet : Pedagógiai Program módosítását tartalmazó Jegyzőkönyv

6 Igazgatói ajánló Közoktatási intézmények adatai 6 Igazgatói ajánló A pedagógiai tevékenység tudatos és szakszerű irányításához nélkülözhetetlen, hogy világos ismeretek, elképzelések legyenek a nevelési-oktatási folyamat szerkezetéről, elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakorlati törvényszerűségeiről. A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programja a közoktatási intézményei számára biztosítja intézményegységeire és tagintézményeire az egységes, ugyanakkor a helyi sajátosságokat figyelembevevő szakmai alapot, mely a sikeres pedagógiai munka gyakorlását teszi lehetővé. A Pedagógiai Program tartalmazza azokat, az intézmény egészére vonatkozó, általános szabályrendszereket, alapelveket, célkitűzéseket, melyek törvényi kötelezettségből, illetve az egyetemes pedagógiai hivatástudatból erednek, egyben tartalmazza azokat a leírásokat, amelyek segítségével a mindennapi pedagógiai munka áttekinthető, értelmezhető, sikeresen kivitelezhető. A Program megalkotásában az intézmény valamennyi aktív pedagógusa részt vállalt, ezzel biztosítva a szakmai megfelelőséget, s egyben az intézményegységek, tagintézmények önálló arculatának megjelenítését. Köszönöm valamennyi pedagógusnak a közös munkát! E közös munka eredménye lehet, hogy a Pedagógiai Program folyamatosan alakuló, megújuló dokumentummá válhat, mely megújulásnak a célja, hogy a Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ közoktatási intézményeibe járó gyermekek számára biztosítva legyen a magas színvonalú pedagógiai tevékenység. Perkáta, július 16. Szilasy László Igazgató

7 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 7 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai 1 Közoktatási intézmények adatai 1. A költségvetési szerv neve: Perkáta Nagykarácsony- Aba Általános Művelődési Központ 2. A költségvetési szerv székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u A költségvetési szerv telephelyei: 2431 Perkáta, Bocskai u Perkáta, Dózsa Gy. u Nagykarácsony, Rákóczi u Nagykarácsony, Béke tér Aba, Szent István király tér Aba, Béke tér 1/A Aba, Dózsa Gy. út Az ÁMK Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt Pénzintézeti számlaszáma: Adóigazgatási száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 39/1999. (VI.29.) számú határozata 3.1. Az Alapító Okirat I. sz. módosítását jóváhagyó határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 19/2009. (III.25.) számú határozata 3.2. A augusztus 1-i hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 56/2011. (V.30.) számú határozata 4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 1 Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (III.25.) számú határozata a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról a 141/2009. (X.28.) számú módosító határozattal egységes szerkezetben

8 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 8 A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott alapító szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. Közös fenntartója: Perkáta Nagykarácsony - Aba Közoktatási Intézményi Társulás székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. Az ÁMK közös fenntartásával kapcsolatos feladatés hatáskörök gyakorlását Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. A költségvetési szerv irányító szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér A költségvetési szerv típusa: - többcélú közoktatási intézmény: Általános Művelődési Központ 7. A költségvetési szerv intézményegységei: 7.1. Perkáta Nagykarácsony- Aba ÁMK Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 13. sz általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam művészetoktatási évfolyamok száma: 12 1 előképző évfolyam 1 6 alapfokú évfolyam 7 10 továbbképző évfolyam általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 384 fő sajátos nevelési igényű tanulók tagozatára felvehető legmagasabb tanulólétszám: 23 fő művészetoktatási felvehető legmagasabb tanulólétszám: 44 fő az intézményegység tagozatai a művészetoktatás tekintetében: Tanszakok, Művészeti ág Előképző Alapfok Továbbképző évf. Zeneművészeti furulya

9 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 9 harmonika zongora szolfézs Perkáta Nagykarácsony- Aba ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. Csoportok száma: 5 Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 7.3. Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. 8. A költségvetési szerv tagintézményei: 8.1. Az Általános Művelődési Központ 2425 Nagykarácsony, Rákóczi út 10. sz. alatti telephelyen Tagiskolát működtet: Perkáta Nagykarácsony-Aba ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskola elnevezéssel. általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: 224 tanuló Az ÁMK 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. alatti telephelyen Tagóvodát működtet, melynek elnevezése: Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Örökzöld Tagóvoda. Óvodai csoportok száma: 2 Tagóvodába felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 50 gyermek Az Általános Művelődési Központ 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyen Tagiskolát működtet Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Aba Sámuel Tagiskola elnevezéssel. általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: Aba, Szent István király tér 7. sz.: 450 tanuló Aba, Béke tér 1/A. sz.: 150 tanuló Az Általános Művelődési Központ 8127 Aba, Dózsa Gy. u sz. alatti telephelyen Tagóvodát működtet Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Hétszínvirág Tagóvoda elnevezéssel. 2 Módosította a 70/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat

10 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 10 Óvodai csoportok száma: 7 csoport Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 175 fő. 9. A költségvetési szerv működési területe: Perkáta Nagyközség és Nagykarácsony Község és Aba Nagyközség közigazgatási területe. 10. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 11. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tvben meghatározott általános iskolai oktatási, alapfokú művészetoktatási, s óvodai nevelési feladatok ellátása. 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási területén a könyvtári szolgáltatási és közművelődési feladatokat. TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 12.l. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Megnevezés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén Szakfeladat száma

11 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 11 halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágban Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra

12 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 12 visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra

13 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 13 visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

14 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Szociális étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői feladatokat is ellát. Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. Az ÁMK igazgatói megbízatását annak lejárati időtartamáig a Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása s ahhoz Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete csatlakozása nem érinti. Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak jogviszonyára a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve az Általános Művelődési Központot használati jog illeti meg A perkátai 1105 hrsz-ú, ténylegesen 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 13. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményegység működik. 3 Módosította a 70/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat

15 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai A perkátai 667/2 hrsz-ú, perkátai 667/3 hrsz-ú és perkátai 1122/1 hrsz-ú 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlanok, melyben a Szivárvány Óvoda intézményegység nyert elhelyezést A perkátai 1104 hrsz-ú 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti ingatlan, melyben a József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház és a konyha működik A nagykarácsonyi 106/2 hrsz-ú 2425 Nagykarácsony, Rákóczi u. 10. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Vörösmarty Mihály Tagiskola működik A nagykarácsonyi 549 hrsz-ú, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. alatti ingatlan, melyben az Örökzöld Tagóvoda nyert elhelyezést Az abai 1135/2 hrsz-ú 8127 Aba, Szent István király tér 7. és az abai 494 hrsz-ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatt fekvő ingatlanok, melyben az Aba Sámuel Tagiskola működik Az abai 367 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa Gy. út 105. sz. alatti ingatlan, melyben a Hétszínvirág Tagóvoda nyert elhelyezést A pont szerinti ingatlanok, a bennük levő valamennyi berendezés, felszerelés, ingóságok Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a pontban nevesített ingatlanok, s a bennük lévő valamennyi felszerelések, berendezések és ingóságok Nagykarácsony Község Önkormányzata, a és pontban nevesített ingatlanok és bennük lévő berendezések s ingóságok Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában állnak A pontban rögzített vagyontárgyak felett Perkáta Nagyközség Önkormányzata a és pont szerinti vagyontárgyak felett Nagykarácsony Község Önkormányzata jogosult rendelkezni azzal, hogy július 1-i időpontot követően a Társult Önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény Perkáta - Nagykarácsony Intézményi Közoktatási Társulás tulajdonát képezi. A és pont alatti vagyontárgyak feletti rendelkezési jog Aba Nagyközség Önkormányzatát illeti meg, a augusztus 1- napját követő társult Önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény Perkáta-Nagykarácsony Aba Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi a társult Önkormányzatok együttes rendelkezési joga mellett. 16. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza. Az Általános Művelődési Központ a 15. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a nevelési-oktatási feladatok, továbbá közművelődési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.

16 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 16 Az Általános Művelődési Központ a rendelkezésére álló oktatói és nem oktatói célú helyiségeket egy oktatási évnél nem hosszabb határozott időre bérbe adhatja, amennyiben ez nem akadályozza az alaptevékenység végzését. 17. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

17 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló 17 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (a továbbiakban Alapprogram) kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet meghatározza az óvodai nevelés alapelveit, az óvodai nevelés feladatait, az óvodai élet megszervezésének elveit, az óvodai élet tevékenységi formáit, a tevékenységekben megvalósuló tanulás formáit, az óvodáskor végére elérendő fejlődés jellemzőit. Az alapprogram Évi kiadásával az volt a cél, hogy az Alapprogram összhangban a közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban közoktatási törvény) rendelkezéseivel hosszú távon megalapozza és kijelölje a magyar óvodai nevelés szakmai fejlődési irányait, s Alapprogramra épülhessenek az egyes óvodák önálló nevelési programjai. A közoktatási törvény 93. (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszternek rendszeresen, de legalább öt évenként az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság közreműködésével értékelni kell az Alapprogram bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. Szükség esetén az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésével, továbbá a Közoktatás-politikai Tanács véleményének kikérésével a Kormánynál kezdeményeznie kell a szükséges módosítást; továbbá gondoskodnia kell a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai neveléséhez kapcsolódóan, az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával az óvodai nevelés programok módosításának rendelkezéséről. A kutatás eredményét az Országos Köznevelési Tanács Május 14-i ülésén megvitatta és egyben határozott egy Szakmai Bizottság létrehozásáról és összetételéről, melynek feladatául az Alapprogram felülvizsgálatát és átdolgozását jelölte meg. A Szakmai Bizottság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés. A rendelet módosításában fontos szempontként merülnek fel az óvodával szembeni elvárások változásai, a társadalmi, illetve a közoktatási rendszer új kihívásai, különös tekintettel a családok életében és a családi nevelésben bekövetkezett változásokra, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére, az óvoda és az iskola kapcsolatrendszerére, az iskola kezdő szakaszára gondolva. Az Alapprogramot módosító Kormányrendelet 255/2009. (XI.20.), a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy az óvodáknak az e rendeltben foglaltaknak megfelelően felülvizsgált nevelési programjukat először 2010/2011. Óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk. E rendelet o któber 10-én hatályát veszti.

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja ELFOGADTA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 24-ÉN

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat.

Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 6.) Határozatok: 96/2013. 99/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Szirombontogató HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA a A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA KÖZÖS PEDAGÓGIAI PROPGRAMJA Készítette : A Cseresznyevirág óvoda Szent Kinga Katolikus óvoda nevelőtestülete Tartalomjegyzék I. Intézményünk

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal

Szeghalom, 2004-05-10 Fekete László ig. 2. oldal BEVEZETŐ A fennmaradt írásos emlékek arra utalnak, hogy településünkön három évszázados múltra tekint vissza az iskolai oktatás. A legutóbbi fél évszázadban két általános iskola működött, melyet Szeghalom

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM PREAMBULUMA...7 1.1. Intézményi adatok...7 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben