Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program"

Átírás

1 Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Program Készítette: Szilasy László Igazgató Perkáta, július 16.

2 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Igazgatói ajánló... 6 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai... 7 Közoktatási intézmények adatai... 7 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló Intézmények általános leírása Szivárvány Óvoda Örökzöld Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda Nevelési Program Bevezető Célok, alapelvek, feladatok Gyermekkép Óvodakép A személyiségfejlesztés területei Egészséges életmód alakítása Érzelmi erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása Esztétikai nevelés Az értelmi nevelés megvalósítása A fejlesztés tevékenységi formái Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda intézményegység Óvodai Programja Ajánlás A nevelés kerete Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok A néphagyomány-ápoláson, népszokásokon alapuló program tartalma Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Az óvodai élet megszervezésének elvei A program kapcsolatai Alapelveink és a kapcsolattartás formái Az óvodai gyermekvédelem Gyermekközösség A program ellenőrzése, elemzése, értékelése Az Örökzöld Óvoda Nevelési Programja Az Örökzöld Óvoda rendszerképe Az óvodai nevelés alapvető keretei, feladatai Esztétikai nevelés Értelmi nevelés, fejlesztés Anyanyelvi nevelés és kommunikáció Az óvodai élet tevékenységformái Környezetünk formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása Játék

3 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 3 Mozgás Mese-vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Munka jellegű tevékenységek Tanulás, a tevékenységben megvalósuló tanulás Az óvodába és iskolába lépés feltételei Gyermekvédelem az óvodában Az óvoda kapcsolatrendszere Kompetencia használata óvodánkban A pedagógiai dokumentálás, ellenőrzés és értékelés rendszere A Hétszínvirág Tagóvoda nevelési programja Helyzetelemzés: Alapelvek: Az érzelmi nevelés A gyermekek szocializálása Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés Az óvodai élet tevékenységei Játék Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés Vizuális nevelés Mozgás-mozgásos játék A külső világ tevékeny megismerése Az óvoda munka jellegű tevékenységei Tanulási folyamat a nevelésben: Az óvodai élet megszervezése: Szervezeti és időkeretek Napirend A gyermekközösségi programok szervezése Gyermek- és ifjúságvédelem az óvodában Sajátos nevelési igényú gyermekek nevelése Az óvoda kapcsolatrendszere: Dokumentációs rendszer számú melléklet TÁMOP / Iskolai nevelési program A Perkáta-Nagykarácsony-Aba Általános Művelődési Központ közoktatási intézményeinek hitvallása Intézmények általános leírása Pedagógiai Program Nevelési, pedagógiai alapelvek, célok Nevelési feladatok, eszközök és eljárások, tevékenységek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Életkori sajátosságok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

4 Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 4 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, egységes alapokra épülő differenciálás A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók pályaválasztását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó külön szabályok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei A diákönkormányzat működése A szülői közösség és kapcsolattartásának rendje Az intézmény tagintézményei és pedagógusai közötti kapcsolat Iskola külső kapcsolatrendszere Az iskola helyi tanterve Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára Az alapfokú nevelés - oktatás alapozó és fejlesztő szakasza Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelmények az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok a 2007/2008 tanévtől Nem szakrendszerű oktatás az intézményben Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Az intézménybe történő felvétel és a magasabb évfolyamára való lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése, értékelése A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő - oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programja Iskola környezeti nevelés programja Jeles napok jegyzéke Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A bűnmegelőzés, kábítószerek és a káros szenvedélyek elleni küzdelem Kompetencia alapú oktatás Infokommunikációs technológia (IKT) Az alapfokú művészetoktatás pedagógiai programja Alapfokú művészeti oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei Zeneiskolánk oktatási-nevelési céljai, feladatai Az alapfokú zenei képzés iskolánkban megtalálható tanszakai Jelentkezés, beiratkozás, tanulói jogviszony létesítése Térítési díj és tandíj Tanulók értékelése Kapcsolattartás a szülőkkel, a szülők, tanulók, tanárok közötti együttműködés lehetséges formái, továbbfejlesztésének lehetőségei

5 Igazgatói ajánló Közoktatási intézmények adatai 5 Az alapfokú művészetoktatási tagozat helyi tanterve Általános fejlesztési követelmények, feladatok Az alapfokú zenei képzés iskolánkban megtalálható tanszakai, heti óraszámuk, fő- és melléktárgyak, kötelező és választható tárgyak Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tanulók értékelése Az egyes tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, tananyaga Szolfézs Zongora Furulya Harmonika A Perkáta-Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési ház Művelődési programja Törvényi feltételek Az intézményegység adatai A könyvtár, művelődési ház működésének története Az intézményegység alapelvei, működésének céljai Az intézményegység működésének feltételei Tevékenységi köre: Az intézményegység feladatai Az intézményegység használata Az ÁMK iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok Záradék A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása Mellékletek számú melléklet Az óvodáskorú gyermekek felvételére és fejlődésének nyomonkövetésére alkalmas lapok számú melléklet Az intézmény közoktatáshoz szükséges eszközök jegyzéke számú melléklet Nyilatkozatok számú melléklet : Pedagógiai Program módosítását tartalmazó Jegyzőkönyv

6 Igazgatói ajánló Közoktatási intézmények adatai 6 Igazgatói ajánló A pedagógiai tevékenység tudatos és szakszerű irányításához nélkülözhetetlen, hogy világos ismeretek, elképzelések legyenek a nevelési-oktatási folyamat szerkezetéről, elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakorlati törvényszerűségeiről. A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Programja a közoktatási intézményei számára biztosítja intézményegységeire és tagintézményeire az egységes, ugyanakkor a helyi sajátosságokat figyelembevevő szakmai alapot, mely a sikeres pedagógiai munka gyakorlását teszi lehetővé. A Pedagógiai Program tartalmazza azokat, az intézmény egészére vonatkozó, általános szabályrendszereket, alapelveket, célkitűzéseket, melyek törvényi kötelezettségből, illetve az egyetemes pedagógiai hivatástudatból erednek, egyben tartalmazza azokat a leírásokat, amelyek segítségével a mindennapi pedagógiai munka áttekinthető, értelmezhető, sikeresen kivitelezhető. A Program megalkotásában az intézmény valamennyi aktív pedagógusa részt vállalt, ezzel biztosítva a szakmai megfelelőséget, s egyben az intézményegységek, tagintézmények önálló arculatának megjelenítését. Köszönöm valamennyi pedagógusnak a közös munkát! E közös munka eredménye lehet, hogy a Pedagógiai Program folyamatosan alakuló, megújuló dokumentummá válhat, mely megújulásnak a célja, hogy a Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ közoktatási intézményeibe járó gyermekek számára biztosítva legyen a magas színvonalú pedagógiai tevékenység. Perkáta, július 16. Szilasy László Igazgató

7 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 7 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai 1 Közoktatási intézmények adatai 1. A költségvetési szerv neve: Perkáta Nagykarácsony- Aba Általános Művelődési Központ 2. A költségvetési szerv székhelye: 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u A költségvetési szerv telephelyei: 2431 Perkáta, Bocskai u Perkáta, Dózsa Gy. u Nagykarácsony, Rákóczi u Nagykarácsony, Béke tér Aba, Szent István király tér Aba, Béke tér 1/A Aba, Dózsa Gy. út Az ÁMK Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt Pénzintézeti számlaszáma: Adóigazgatási száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 39/1999. (VI.29.) számú határozata 3.1. Az Alapító Okirat I. sz. módosítását jóváhagyó határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 19/2009. (III.25.) számú határozata 3.2. A augusztus 1-i hatályú módosítást jóváhagyó határozat száma: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 56/2011. (V.30.) számú határozata 4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 1 Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (III.25.) számú határozata a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Alapító Okiratáról a 141/2009. (X.28.) számú módosító határozattal egységes szerkezetben

8 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 8 A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott alapító szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. Közös fenntartója: Perkáta Nagykarácsony - Aba Közoktatási Intézményi Társulás székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1. Az ÁMK közös fenntartásával kapcsolatos feladatés hatáskörök gyakorlását Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. A költségvetési szerv irányító szerve: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete székhelye: 2431 Perkáta, Szabadság tér A költségvetési szerv típusa: - többcélú közoktatási intézmény: Általános Művelődési Központ 7. A költségvetési szerv intézményegységei: 7.1. Perkáta Nagykarácsony- Aba ÁMK Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 13. sz általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam művészetoktatási évfolyamok száma: 12 1 előképző évfolyam 1 6 alapfokú évfolyam 7 10 továbbképző évfolyam általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 384 fő sajátos nevelési igényű tanulók tagozatára felvehető legmagasabb tanulólétszám: 23 fő művészetoktatási felvehető legmagasabb tanulólétszám: 44 fő az intézményegység tagozatai a művészetoktatás tekintetében: Tanszakok, Művészeti ág Előképző Alapfok Továbbképző évf. Zeneművészeti furulya

9 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 9 harmonika zongora szolfézs Perkáta Nagykarácsony- Aba ÁMK Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. Csoportok száma: 5 Az intézményegységbe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 150 fő 7.3. Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. 8. A költségvetési szerv tagintézményei: 8.1. Az Általános Művelődési Központ 2425 Nagykarácsony, Rákóczi út 10. sz. alatti telephelyen Tagiskolát működtet: Perkáta Nagykarácsony-Aba ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskola elnevezéssel. általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: 224 tanuló Az ÁMK 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. alatti telephelyen Tagóvodát működtet, melynek elnevezése: Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Örökzöld Tagóvoda. Óvodai csoportok száma: 2 Tagóvodába felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 50 gyermek Az Általános Művelődési Központ 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatti telephelyen Tagiskolát működtet Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Aba Sámuel Tagiskola elnevezéssel. általános iskolai évfolyamok száma: évfolyam A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: Aba, Szent István király tér 7. sz.: 450 tanuló Aba, Béke tér 1/A. sz.: 150 tanuló Az Általános Művelődési Központ 8127 Aba, Dózsa Gy. u sz. alatti telephelyen Tagóvodát működtet Perkáta Nagykarácsony - Aba ÁMK Hétszínvirág Tagóvoda elnevezéssel. 2 Módosította a 70/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat

10 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 10 Óvodai csoportok száma: 7 csoport Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 175 fő. 9. A költségvetési szerv működési területe: Perkáta Nagyközség és Nagykarácsony Község és Aba Nagyközség közigazgatási területe. 10. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 11. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tvben meghatározott általános iskolai oktatási, alapfokú művészetoktatási, s óvodai nevelési feladatok ellátása. 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja továbbá Perkáta közigazgatási területén a könyvtári szolgáltatási és közművelődési feladatokat. TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 12.l. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Megnevezés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén Szakfeladat száma

11 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 11 halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágban Általános Iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra

12 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 12 visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra

13 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 13 visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása (Ezen belül az intézményben: augusztus 31-ig: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) szeptember 1-től: -testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

14 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Szociális étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ igazgatója, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az Általános Művelődési Központ igazgatója egyidejűleg intézményegység vezetői feladatokat is ellát. Az egyéb munkáltatói jogkört Perkáta Nagyközség Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. Az ÁMK igazgatói megbízatását annak lejárati időtartamáig a Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása s ahhoz Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete csatlakozása nem érinti. Az Általános Művelődési Központot az igazgató képviseli. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak jogviszonyára a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 15. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve az Általános Művelődési Központot használati jog illeti meg A perkátai 1105 hrsz-ú, ténylegesen 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 13. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményegység működik. 3 Módosította a 70/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat

15 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai A perkátai 667/2 hrsz-ú, perkátai 667/3 hrsz-ú és perkátai 1122/1 hrsz-ú 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlanok, melyben a Szivárvány Óvoda intézményegység nyert elhelyezést A perkátai 1104 hrsz-ú 2431 Perkáta, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti ingatlan, melyben a József Attila Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház és a konyha működik A nagykarácsonyi 106/2 hrsz-ú 2425 Nagykarácsony, Rákóczi u. 10. sz. alatt fekvő ingatlan, melyben a Vörösmarty Mihály Tagiskola működik A nagykarácsonyi 549 hrsz-ú, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2. sz. alatti ingatlan, melyben az Örökzöld Tagóvoda nyert elhelyezést Az abai 1135/2 hrsz-ú 8127 Aba, Szent István király tér 7. és az abai 494 hrsz-ú 8127 Aba, Béke tér 1/A. sz. alatt fekvő ingatlanok, melyben az Aba Sámuel Tagiskola működik Az abai 367 hrsz-ú 8127 Aba, Dózsa Gy. út 105. sz. alatti ingatlan, melyben a Hétszínvirág Tagóvoda nyert elhelyezést A pont szerinti ingatlanok, a bennük levő valamennyi berendezés, felszerelés, ingóságok Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a pontban nevesített ingatlanok, s a bennük lévő valamennyi felszerelések, berendezések és ingóságok Nagykarácsony Község Önkormányzata, a és pontban nevesített ingatlanok és bennük lévő berendezések s ingóságok Aba Nagyközség Önkormányzata tulajdonában állnak A pontban rögzített vagyontárgyak felett Perkáta Nagyközség Önkormányzata a és pont szerinti vagyontárgyak felett Nagykarácsony Község Önkormányzata jogosult rendelkezni azzal, hogy július 1-i időpontot követően a Társult Önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény Perkáta - Nagykarácsony Intézményi Közoktatási Társulás tulajdonát képezi. A és pont alatti vagyontárgyak feletti rendelkezési jog Aba Nagyközség Önkormányzatát illeti meg, a augusztus 1- napját követő társult Önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény Perkáta-Nagykarácsony Aba Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi a társult Önkormányzatok együttes rendelkezési joga mellett. 16. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az ingóvagyont az Általános Művelődési Központ leltára tartalmazza. Az Általános Művelődési Központ a 15. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a nevelési-oktatási feladatok, továbbá közművelődési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.

16 A Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ adatai Közoktatási intézmények adatai 16 Az Általános Művelődési Központ a rendelkezésére álló oktatói és nem oktatói célú helyiségeket egy oktatási évnél nem hosszabb határozott időre bérbe adhatja, amennyiben ez nem akadályozza az alaptevékenység végzését. 17. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.

17 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló 17 Óvodai nevelési program Törvényi összefoglaló Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (a továbbiakban Alapprogram) kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet meghatározza az óvodai nevelés alapelveit, az óvodai nevelés feladatait, az óvodai élet megszervezésének elveit, az óvodai élet tevékenységi formáit, a tevékenységekben megvalósuló tanulás formáit, az óvodáskor végére elérendő fejlődés jellemzőit. Az alapprogram Évi kiadásával az volt a cél, hogy az Alapprogram összhangban a közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban közoktatási törvény) rendelkezéseivel hosszú távon megalapozza és kijelölje a magyar óvodai nevelés szakmai fejlődési irányait, s Alapprogramra épülhessenek az egyes óvodák önálló nevelési programjai. A közoktatási törvény 93. (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszternek rendszeresen, de legalább öt évenként az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság közreműködésével értékelni kell az Alapprogram bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat. Szükség esetén az Országos Köznevelési Tanács egyetértésével, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésével, továbbá a Közoktatás-politikai Tanács véleményének kikérésével a Kormánynál kezdeményeznie kell a szükséges módosítást; továbbá gondoskodnia kell a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai neveléséhez kapcsolódóan, az országos kisebbségi önkormányzat bevonásával az óvodai nevelés programok módosításának rendelkezéséről. A kutatás eredményét az Országos Köznevelési Tanács Május 14-i ülésén megvitatta és egyben határozott egy Szakmai Bizottság létrehozásáról és összetételéről, melynek feladatául az Alapprogram felülvizsgálatát és átdolgozását jelölte meg. A Szakmai Bizottság javaslatai alapján készült el az Alapprogram módosítását tartalmazó előterjesztés. A rendelet módosításában fontos szempontként merülnek fel az óvodával szembeni elvárások változásai, a társadalmi, illetve a közoktatási rendszer új kihívásai, különös tekintettel a családok életében és a családi nevelésben bekövetkezett változásokra, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére, az óvoda és az iskola kapcsolatrendszerére, az iskola kezdő szakaszára gondolva. Az Alapprogramot módosító Kormányrendelet 255/2009. (XI.20.), a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy az óvodáknak az e rendeltben foglaltaknak megfelelően felülvizsgált nevelési programjukat először 2010/2011. Óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk. E rendelet o któber 10-én hatályát veszti.

18 Óvodai nevelési program Intézmények általános leírása /1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló módosított Évi LXXIX. Törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak felhatalmazás alapján e rendelet kiadja az Óvodai nevelés országos alapprogramját. 2. Ez a rendelet Szeptember 1. Napján lép hatályba. Intézmények általános leírása Az ÁMK három település óvodáját is összefogó közoktatási intézmény. Az egységes közoktatási intézmény működése augusztus 31-től hatályos, perkátai székhellyel. A társulásban résztvevő napközi otthonos óvodák szakmai szempontból önállóak. A nevelési program közös, amely tartalmazza a tagintézményi sajátosságokat is. A gyermekek nevelése-oktatása 14 óvodai csoportban valósul meg. Az Óvodák külső belső felépítése, állaga biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit. Szivárvány Óvoda Perkáta Dunaújvárostól 16 km-re helyezkedik el. Óvodánk öt csoportos, két épületben működik. magasak, mivel a faluban nincs másik óvoda és nincs bölcsőde sem. Óvodánk épületei a falu központjában találhatók. Az új óvoda a templom mellett, szemben vele a régi óvoda. Néhány percre az iskola és a közművelődést kiszolgáló könyvtár, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal. Közlekedési szempontból jól megközelíthető. A gyermekanyag kizárólag csak a faluból érkezik, néha a szomszédos településekről egy-egy fő. A szülők túlnyomó többsége ingázik Dunaújvárosba, Székesfehérvár, Szabadegyházára, illetve kis százaléka helyben vállal munkát. Sok a munkanélküli és nagyon sokan költöznek, ingáznak Dunaújvárosból Perkátára, Perkátáról Dunaújvárosba, illetve az utóbbi években Budapestről is több család költözött Perkátára a jobb megélhetés reményében. Régi óvoda Tárgyi feltételek 1878-ban épült, három csoportban működik. A három csoporthoz egy közös mosdó, WC tartozik. Az öltöző helyiségek zsúfoltak, korszerűtlenek. A csoporthelyiségek nem a gyereklétszámnak megfelelő nagyságúak. A helyiségek fűtése központi radiátoros gázkazános fűtéssel van kialakítva a nagyobb hatásfok elérése érdekében. Az étkeztetés melegítőkonyhás rendszerben a csoportszobában történik. Az épület külső része 2009-ben új, esztétikus vakolatot kapott ben a világítás részben korszerűsítve lett. Az óvoda udvara felújításra szorul. Új óvoda Tárgyi feltételek 1991-ben épült, két csoport kapott benne elhelyezést ben komplex akadálymentesítés történt. Ennek eredményeként hosszú évtizedek után meg tudott újulni az egész épület:

19 Óvodai nevelési program Szivárvány Óvoda 19 A bejárati ajtók a mai kor igényeinek messzemenően megfelelőek, A csoportszobák új parketta borításúak, A csoportszobákhoz tartozó öltözők, mosdók, illemhelyiségek modern csempét és járólapot kaptak, Az iroda helyiség padozata megújult, A dolgozók öltözőjében járólap csere történt, A folyosók és közlekedők esztétikus burkolatot kaptak, Kialakításra került egy gyengén látók, hallássérültek és mozgásukban gátoltak részére egy mosdó helyiség. Megtörtént az új óvoda kupola részének szigetelése és új cserepezése (megszűnt az évtizedes beázás), Modern, energiatakarékos kazánok kerültek beszerelésre, A bejárókhoz akadálymentes járda került kialakításra. Nemcsak az épület szép, a környezete is nyugodt, esztétikus. Nagy alapterületű udvarral rendelkezik. A gyerekek étkeztetése melegítő konyhás rendszerben történik. Személyi feltételek: A gyerekek nevelését, gondozását, képességeik fejlesztését a két épületben 18 fő látja el. 5 fő dajka (2 fő érettségi végzettségű, 1 fő gimnázium 4 osztály), (4 fő szakképzett dajka), 2 fő konyhás, (1 fő vendéglátó ipari szakmunkás, 1 fő minimum vizsgával rendelkezik), 8 fő okleveles óvónő. A javításokat, fűtési és udvari feladatokat egy fő az ÁMK közös fűtő- és karbantartója végzi. Az óvodapedagógusok végzettsége a törvényben előírtaknak megfelelő, szakmailag magas színvonalú. Az óvodai nevelő oktató tevékenység az Óvodai Nevelési Program szerint történt. A gyermekcsoportok kialakítása a beíratott gyermekek életkorától függően alakul. Ezért van olyan év, mikor vegyes életkorú csoportok is kialakításra kerülnek. Az óvoda és a család kapcsolata jónak mondható. A családi háttér általában jó, de egyre inkább jellemzővé válik, a családok anyagi helyzetének romlása, a munkanélküliség növekedése, ezáltal az érzelmi kapcsolat, biztonság gyengülése. Elsődleges számunkra, hogy az idejáró gyermekek jól érezzék magukat, szeretet vegye őket körül, és minden segítséget megkapjanak képességeik fejlődéséhez, iskolai tanulmányaik megkezdéséhez. Intézményünk sajátos arculatát jelenti, hogy nevelőmunkánkon belül fokozott figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására, anyanyelvi nevelésére, környezetbarát szemléletmód megalapozására, mely területek jól összekapcsolhatók az óvodai munka folyamatával. Fontosnak tarjuk továbbá a gyermekek erkölcsi nevelését, egészséges testi és lelki fejlődésük elősegítését, hagyományaink (ünnepek) ápolását. Óvodánk kollektívája nyílt, fogékony az újra, eredményes jobbra törekvés jellemzi. Jó a hangulat, összhang, együttműködés. Zökkenőmentes, összehangolt a régi és az új óvoda dolgozóinak munkája. Fiatalok a munkatársak, szinte egykorúak. Hagyománytisztelet, ápolás, kitartó minőségi munka jellemzi óvodánkat. Szakmailag jól felkészült nevelőtestület dolgozik és már több éve munkaközösség keretében is foglalkozunk a néphagyomány ápolás óvodai lehetőségével. Mindezek végiggondolása segítette a helyi pedagógiai program kidolgozását. E program figyelembe veszi intézményünk feltételeit, szűkebb és tágabb környezetünk lehetőségeit, kapcsolatainkat eddig elért eredményeink megtartását, az elképzeléseink megvalósítását, községünk közoktatási koncepcióját, családok, iskola, igényeit, elvárásait, de

20 Óvodai nevelési program Örökzöld Tagóvoda 20 mindig szem előtt tartva a GYERMEKEK érdekeit, hogy nekik valóban derűs, szép, nyugodt, gyermekkoruk legyen. A környezeti adottságok, személyi feltételek, tárgyi felszereltség (melyet folyamatosan kívánunk tovább fejleszteni) adott az eredményes munkához. Pluszforrásokat jelentenek a szponzorok támogatásai és a pályázati lehetőség kihasználásai. Örökzöld Tagóvoda Nagykarácsony Dunaújvárostól kb. 25 km-re helyezkedik el. Lakosainak száma: 1629 fő Óvodánk 2 csoportos, 50 férőhelyes. Falusi óvodaként a hozzánk legközelebb álló, s már évek óta tudatosan építő környezeti nevelést és hagyományápolást tekintettük pedagógiai alapkőnek. Mivel a környezetismeret megszerettetése jövőnk szempontjából létfontosságú, így legfőbb feladatunknak ezt tartjuk. Ez az a terület, mely köré felépíthető az óvodai élet egésze: anyanyelvi nevelés, mese-vers, ének-zene, matematika, vizuális nevelés, mozgás, játék, munka. A falusi gyerekeknek elsősorban a saját környezetüket kell megismerniük, megszeretniük, hogy majdan építőivé, szépítőivé válhassanak, ragaszkodjanak szűkebb hazájukhoz: Nagykarácsonyhoz. S mivel csak az tudja becsülni a jelent, építeni a jövőt, aki tiszteli a múltat, így fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, kiegészítve újak megteremtésével (jeles napok, a természet ünnepei). Óvodánkban folyó munkánk tervei az alapprogramban (2009. november) meghatározott alapelvek figyelembe vételével készültek el. Óvodai nevelésünknek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi, gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget-gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben mi kiegészítő szerepet játszunk. Alkalmazzuk az innovatív törekvéseket, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusainknak a pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében alkalmazunk. Mi azért készítettünk saját programot, hogy az óvodai élet sokszínűsége mellett érvényesíteni tudjuk az általános és helyi igényeinket. Figyelembe vesszük a nemzeti, etnikai kisebbségi irányelveket, és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit is, (ha jelen van az óvodánkban). Ez éves szinten változó lehet. Ha megjelenik, pontos tervezetet készítünk erről. Az óvoda tárgyi-dologi feltételei Óvodánk papi kúriának épült től bölcsőde-óvodaként működött től folyik tényleges óvodai nevelés az épületben. Az épület szép környezetben helyezkedik el. Változatos vidéki táj veszi körül. Szelíd lankák, fás, füves, szántóföldes területeit, közeli patakját gyakran látogatják óvodásaink. A közeli tópartra is gyakran sétálunk, gólyafészket csodálhatunk. Eldicsekedhetünk, és büszkék vagyunk a megye leggazdagabb gyurgyalag- lelőhelyére, amely helyi védettséget élvez. Az óvoda udvarán új fajátékok vannak. A talaj füves, árnyékot két öreg cseresznyefa, egy hatalmas tuja, a hátsó udvarban egy hárs és egy juharfa ad. A környezeti neveléshez kapcsolódva újabb fákat ültettünk. Udvarunk díszéül szolgál számos cserje: magyal, orgona, hóbogyó, juhsóska, és a kerti tó, amely a tavaszi-nyári időszakban rengeteg nevelési lehetőséget biztosít. Óvodánk nevéhez méltóan fenyőfákat ültetünk, minden évben. A búcsúzó nagycsoportosok ezzel

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben