Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009

2 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya Intézmény Neve: Székhelye: Telephelye: Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Az alapító okirat: Dokumentumok nyilvánossága: Az iskola irányítása Az iskola vezetése A vezetői helyettesítés rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Az iskola munkarendje A tanév rendje Az iskola működési rendje Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola tanulóinak munkarendje Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek és eszközeinek használata Az iskola közösségei Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelőtestület A pedagógusok Szülői szervezetek A tanulók közösségei A nem pedagógus dolgozók Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A szakmai munkaközösségek A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés feladata Az ellenőrzésre jogosultak köre valamint az ellenőrzés szempontjai A pedagógiai munka belső ellenőrzési és értékelési rendszere Ellenőrzések dokumentálása A felnőttoktatás formái Balesetvédelem, rendkívüli események Intézményi védő, óvó előírások Üzemorvosi ellátás Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

3 10 Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Évenként ismétlődő iskolai ünnepségek és megemlékezések Nagyobb események, évfordulók ünnepélyei és megemlékezések Reklámtevékenység szabályai az iskolában Aláírási és bélyegzőhasználati jog Legitimációs záradék: Mellékletek számú melléklet: Alapító okirat számú melléklet: Pedagógus munkaköri leírás (minta) számú melléklet: Szervezeti Felépítés számú melléklet: Tanulói kapuügyelet számú melléklet: A könyvtár működési rendje számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat számú melléklet: A tanműhelyek rendje számú melléklet: A számítógéptermek (021, 022, 023,024, 011, Gépírásterem), a projektterem (227) és a tárgyaló (222) használati rendje számú melléklet: A tornaterem és tornaszoba működési rendje számú melléklet: A szertárak és a kémia előadó használati rendje számú melléklet: A DÖK Szervezeti és működési szabályzata számú melléklet: A felvételi eljárás rendje számú melléklet: Tankönyvrendelési szabályzat számú melléklet: Szakmai munkaközösségek számú melléklet: Ügyviteli és Iratkezelési szabályzat sz. melléklet: Belső ellenőrzési előírások sz. melléklet: A feladatellátás rendjének szabályzata

4 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőinek előterjesztése alapján a nevelőtestület november 19én fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértést gyakorolt a Diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. 2 INTÉZMÉNY 2.1 Neve: Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola 2.2 Székhelye: 9024 Győr, Örkény I. u Telephelye: Étterem, 9024 Győr, Örkény I. u Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Alapító: Győr Megyei árosi Tanács 14/1988/I.29.) Tsz. határozatával Fenntartó: Győr Megyei Jogú áros Önkormányzata 2.5 Az alapító okirat: Az alapító okirat módosítását Győr Megyei Jogú áros Közgyűlése 281/2009. (IX. 17.) Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. Az 1. számú melléklet az Alapító okirat az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezi. 4

5 2.5.1 Tartalmazza: A fentieken túlmenően: Működési terület megnevezését; Körbélyegzője feliratát; Az iskola működésének előírásait; Az iskola gazdálkodásának előírásait; Az iskola feladatait. A feladatvállalás alapelveit a feladatellátás rendjének szabályzata (17. sz. melléklet) fogalmazza meg. 2.6 Dokumentumok nyilvánossága: Az alábbi dokumentumok a nevelésioktatási intézmények részére készített közzétételi listának megfelelően az iskola honlapján kerülnek nyilvánosságra: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzetsége. 3. Az országos mérésértékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. Az intézmény lemorzsolási, évismétlési mutatói 5. Érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve 6. Szakképzésben a pályakövetés eredményei 7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 8. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 9. Az adott tanév rendje 10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 5

6 3 AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA 3.1 Az iskola vezetése Az igazgatóság Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: az igazgatóhelyettesek; a gazdasági vezető. Az iskola önálló jogi személy, élén az igazgató áll, aki felelős a fenntartó által meghatározott, és az alapító okiratban vállalt feladatellátási kötelezettség maradéktalan végrehajtásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési oktatási intézmény vezetője továbbá felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóés gyermekbaleset megelőzéséért, gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelésioktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha az nevelési oktatási intézmény számára jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az igazgató vezetői tevékenységét az iskolavezetőség további tagjainak közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógus lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóság hetente értekezletet tart. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. Az igazgatóság tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 6

7 Az iskolavezetőség Az iskolavezetőség az igazgató döntéselőkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Tagjai: az igazgató; az igazgatóhelyettesek; a gazdasági vezető; két tanítási nyelvű képzések tagozatvezetője; Diákmozgalmat segítő pedagógus Felépítését a 3. sz. melléklet mutatja be. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetőségét egyedi esetekben kell összehívni. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet Kibővített iskolavezetőség Az intézmény irányítási rendszerében a vezetőségből és a középvezetőkből álló testület a kibővített iskolavezetőség. Tagjai: az iskolavezetőség; a szakmai munkaközösségek vezetői; a gyakorlati oktatás vezetője; a tankonyhavezető; a diákönkormányzatot segítő tanár; a közalkalmazotti tanács vezetője; a szakszervezeti bizalmi. A kibővített vezetőség havi rendszerességgel ülésezik. A kibővített vezetőség jogai, feladatai: a pedagógusok továbbképzésben való részvételének véleményezése, javaslattétel; a nevelőtestület elé kerülő dokumentumok előzetes véleményezése; szakmai stratégia kialakítása, döntések előkészítése; a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására javaslattétel; az iskola belső rendjére, munkarendjére, helyiségek használatára javaslattétel; a fakultáció és tehetséggondozás rendjére, formáira javaslattétel; 7

8 nevelőtestület tagjainak véleményének közvetítése nevelőtestület tájékoztatása az ülésen elhangzottakról, az esetleges döntésekről. 3.2 A vezetői helyettesítés rendje Az igazgatót távolétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatásköre, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, aki az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyesítés a szakmai igazgatóhelyettes feladata. Mindhárom vezető távolléte esetén a nevelési igazgatóhelyettes látja el a helyettesítési feladatokat. Mind a négy vezető távolléte esetén a gazdasági vezető látja el a helyettesítési feladatokat. 3.3 A vezetők közötti feladatmegosztás A munkakörökhöz tartozó konkrét feladatok meghatározását a munkaköri leírások tartalmazzák Igazgató Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: az intézmény képviselete; a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása; a nevelőoktató munkát segítők alkalmazása, fegyelmi felelősségre vonásuk, közalkalmazotti jogviszony megszűntetése; az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás; a kiadmányozás; a gazdálkodó szervekkel együttműködési megállapodás megkötése. A munkája során együttműködik: az érdekképviseleti szervekkel; a közalkalmazotti tanáccsal; a diákmozgalmi szervezetekkel; a szülők képviselőivel; a fenntartóval. Hatáskörében átruházza: az általános igazgatóhelyettesre: 8

9 a közismereti tantárgyak munkaközösségeinek oktató munkájával kapcsolatos irányítást és ellenőrzést; a szaktanár távollétére a helyettesítés megszervezését; beiskolázási tájékoztató szervezését, tartását a szakmai igazgatóhelyettessel együtt; adminisztrációs feladatok ellenőrzését, feladatkijelölést a hiányosságok megszüntetése érdekében; tanulmányi versenyek és vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok kiadását; többletmunka ellenőrzését, hiányosságok és pontatlanságok megszüntetésére vonatkozó feladatok kiadását. a továbbtanulással, kapcsolatos tájékoztatók szervezését. a szakmai igazgatóhelyettesre: a szakmai munkaközösségek oktató munkájának ellenőrzését és irányítását; a szaktanár távollétére a helyettesítés megszervezését; beiskolázási tájékoztató szervezését, tartását az általános igazgatóhelyettessel együtt; adminisztrációs feladatok ellenőrzését, feladatkijelölést a hiányosságok megszüntetése érdekében; a szakmai tanulmányi versenyek és vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok kiadását; a többletmunka ellenőrzését, hiányosságok és pontatlanságok megszüntetésére vonatkozó feladatok kiadását; a nevelési igazgatóhelyettesre: a közismereti és szakmai tantárgyak munkaközösségeinek nevelő munkájával kapcsolatos irányítást és ellenőrzést; adminisztrációs feladatok ellenőrzését, feladatkijelölést a hiányosságok megszüntetése érdekében; a többletmunka ellenőrzését, hiányosságok és pontatlanságok megszüntetésére vonatkozó feladatok kiadását; a szaktanár távollétére a helyettesítés megszervezését; tanulmányi versenyek és vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok kiadását; az iskola arculattervezéssel, megvalósítással kapcsolatos döntések előkészítéséhez és a döntések végrehajtásához kapcsolódó feladatok kiadását; a két tannyelvű képzések tagozatvezetőjére: pályázatok előkészítése, pályázati tevékenység szervezését; 9

10 tagozat képzéséhez kötődő bel és külföldi kapcsolatok kiépítését, előkészítését. Ezen túlmenően az intézmény minden vezető beosztású dolgozója jelentés és beszámolási kötelezettség mellett felelős a maga területén. Tevékenységüket az igazgató irányítása mellett kölcsönösen együttműködve egymással látják el. A konkrét feladatok meghatározását a megbízólevél tartalmazza Az általános igazgatóhelyettes A 3.2. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót; Irányítja az intézmény közismereti tantárgyainak oktatását, tanórán kívüli tevékenységet; Megszervezi és bonyolítja a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket, gondoskodik a továbbjutók versenyzésével kapcsolatos teendők ellátásáról; Irányítja a közismereti tanárok képzését, továbbképzését, az oktatástechnikai munkát; Figyelemmel kíséri a közoktatással kapcsolatos jogszabályokat és azok változásait; Gondoskodik a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről, a tanügyi okiratok irattározásra való előkészítéséről; Az utalványozási jogkörében közreműködik a pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelő, tartalmi szempontból indokolt, egyeztetett eljárásokban; Ellenőrzi a gimnáziumi osztályokban az adminisztrációs munkát; Gondoskodik a tanítás zavartalan folyamatosságáról, távollévő pedagógusok helyettesítéséről; Szervezi az érettségi vizsgák előkészítését; Szervezi a beiskolázási, pályaválasztási tájékoztatást, tájékoztatja a diákokat; Koordinálja, összegyűjti, nyilvántartja az iskolai rendezvényeket; Segítséget nyújt az iskolai statisztikai adatszolgáltatáshoz A szakmai igazgatóhelyettes A 3.2. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót; Irányítja a hatáskörébe utalt szakmai elméleti és gyakorlati oktatást; Egyeztet a gyakorlati oktatás tartalmi és szervezeti kérdéseiben a gyakorlati oktatás és tanműhely vezetőjével; Ellenőrzi a szakközépiskola szakképző évfolyamain és a szakiskolai osztályokban az adminisztrációs munkát; Gondoskodik a tanítás és gyakorlati oktatás zavartalan folyamatosságáról; Irányítja a szakmai tanárok képzését, továbbképzését, az oktatástechnikai munkát; 10

11 Figyelemmel kíséri a szakképzéssel és szakképesítéssel kapcsolatos jogszabályokat és azok változásait; Ellenőrzi és figyelemmel kíséri az iskolai tanműhelyek gép és műszerellátottságát, a felszerelések állapotát; Gondoskodik a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről, a tanügyi okiratok irattározásra való előkészítéséről; Utalványozási jogkörében közreműködik a pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelő, tartalmi szempontból indokolt, egyeztetett eljárásokban; Megszervezi az iskolai statisztikai adatszolgáltatást; Szervezi a szakmai vizsgák előkészítését; Szervezi a szakképzésben végzett diákok pályakövetési rendszerét; Irányítja és ellenőrzi a pályázati lehetőségek figyelését, a pályázatok írását és nyomonkövetését; Az SZFP2 programban 2011ig ellátja a projektmenedzser feladatait; Ellátja a TISZK működéséből adódó szervezési és szakmai előkészítési feladatokat A nevelési igazgatóhelyettes A 3.2. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót; Gondoskodik a tanügyi adminisztráció feltételrendszeréről, a tanügyi okiratok irattározásra való előkészítéséről; Az utalványozási jogkörében közreműködik a pénzügyi, számviteli előírásoknak megfelelő, tartalmi szempontból indokolt, egyeztetett eljárásokban; Ellenőrzi a szakközépiskolai osztályokban az adminisztrációs munkát; Irányítja a közismereti tanárok képzését, továbbképzését, az oktatástechnikai munkát; Figyelemmel kíséri a közoktatással kapcsolatos jogszabályokat és azok változásait; Gondoskodik a tanítás zavartalan folyamatosságáról, távollévő pedagógusok helyettesítéséről; Szervezi az érettségi vizsgák előkészítését; Segítséget nyújt az iskolai statisztikai adatszolgáltatáshoz; Ellátja a TISZK működéséből adódó szervezési és szakmai előkészítési feladatokat; Elvégzi a szakiskolai ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat; Gondoskodik a honlap fejlesztéséről és folyamatos karbantartásáról; Koordinálja és segíti a vállalási mátrix kitöltését, elvégzi az adatok feldolgozását; Az iskola arculatának kialakítása, az ehhez szükséges tervek elkészítése, a munka szervezése; Koordinálja, összegyűjti, nyilvántartja az iskolai rendezvényeket. 11

12 3.3.5 A gazdasági vezető A 3.2. pontban meghatározottak szerint helyettesíti az igazgatót Munkáját az iskola igazgatójával szorosan együttműködve, annak közvetlen irányítása mellett végzi. Gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott költségvetés keretein belül az iskola működésének pénzügyi feltételei biztosítottak legyenek, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon, az iskola számláinak és egyéb tartozásainak kiegyenlítése határidőn belül megtörténjen, illetve az iskola követelései időben beérkezzenek; Gondoskodik a gazdálkodás feladat és fogalomkörébe tartozó belső, és előírás szerinti külső adatszolgáltatások, adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről; Elkészíti a költségvetés tervezetét, a költségvetési beszámoló jelentéseket; Gondoskodik a gazdálkodást érintő helyi szabályzatok elkészítéséről, a bérek és egyéb járandóságok időbeni folyósításáról, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáról; Ellenjegyzi az intézményi kifizetéseket; Megszervezi és irányítja a bérelszámolási, a társadalombiztosítási, pénzügyi és számviteli feladatok ellátását; Felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az iskola tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását; Elemzi az iskola gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenntartás és a fejlesztés feltételrendszerének javítására; Irányítja és ellenőrzi a pályázatokkal kapcsolatos gazdasági ügyek intézését A két tanítási nyelvű képzések tagozatvezetője: Megteremti az összhangot a két tanítási nyelvű képzések és a kétszintű érettségire való felkészítés között; Összehangolja a képzésben dolgozó kollégák munkáját; Aktualizálja a képzési dokumentációkat; Ápolja és fejleszti az iskola külföldi kapcsolatait; Kapcsolatot tart a kéttannyelvű képzést folytató iskolákkal és szövetségükkel; Pályázatok készítésében és nyomon követésében részt vesz A diákönkormányzatot segítő pedagógus Szervezi, és a koordinálja a diákönkormányzat rendezvényeit, illetve a gólyatábort; 12

13 Pályázatok készítésében és nyomon követésében részt vesz; Megszervezi a tantestületi kirándulást; Segíti a két tanítási nyelvű tagozatvezető munkáját a külföldi kapcsolatok ápolása terén Gyakorlati oktatásvezető Munkáját a szakmai igazgatóhelyettes irányításával, azzal együttműködve végzi; Kapcsolatot tart a tanulók gyakorlati oktatásában közreműködő munkáltatókkal; Gondoskodik a versenyeken továbbjutó tanulók felkészítéséről, továbbá versenyzésük feltételeinek biztosításáról; Ellenőrzi a tanulók munkahelyi feltételeit, szakmai fejlődését; Ellenőrzi a gyakorlati oktatással kapcsolatos ügyvitelt és adminisztrációt; Nyilvántartást vezet a tanulók gyakorlati munkahelyeiről, a változásokat rögzíti, a munkahely kérésére igazolást készít; Pályázatok készítésében és nyomon követésében részt vesz Tanműhelyvezető Munkáját a szakmai igazgatóhelyettes irányításával és gyakorlati oktatásvezetővel együttműködve végzi; Felelős a szakmai gyakorlati vizsgák technikai előkészítéséért, lebonyolításáért; Irányítja a tanműhely műszaki fejlesztését, a korszerű technológiák oktatási feltételeinek megteremtését; Szervezi és irányítja a tanműhely gyakorlati oktató nevelő munkáját; Gondoskodik a tanműhely anyag és eszközgazdálkodási tervének elkészítéséről és ezek megvalósításáról; Felügyeli a tanműhely gépeinek karbantartását, takarítását. 13

14 4 AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4.1 A tanév rendje A tanév szorgalmi idejét miniszteri rendelet, helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben. Az aktuális munkaterv és a tanév rendje az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezi. 4.2 Az iskola működési rendje Az iskola épülete(i) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 06 órától este 21 óráig tart(anak) nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k). Iskolai rendezvények esetére a nyitva tartás rendjétől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt. Az iskolában a tanítás kezdete 08 óra, a tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 1015 perc. Az iskolában reggel 7,30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az iskolában egyidejűleg 6 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: K1 K2 első emelet; K1 K2 második emelet; K3 K4 épületrész; Tornacsarnok, büfé; Marcalvárosi KK iskolarész első emelet, Marcalvárosi KK iskolarész második emelet Emellett a ig, illetve a ig tartó nagyszünetben 33 fő ügyeletes nevelő felügyeli az udvart. A tanári ügyelet mellett tanulói portaügyelet is működik. A működés rendjét a 4. számú melléklet tartalmazza. 14

15 A tanórán kívüli foglalkozásokat 14,30 órától az esti nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató belegyezésével lehet. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 4.3 Az intézményben tartózkodás rendje A vezetők benntartózkodása Szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig reggel 7,30 óra és délután 16,00 óra között, pénteken 7,30 órától 15 óráig az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a kibővített vezetőség egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni Az iskolaközösséghez nem tartozók benntartózkodása Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Belépés esetei, menete: az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. akik hivatalos ügyben keresik az iskolát, a portán bejelentik látogatásuk célját, majd a diákügyeletes elkíséri ahhoz az iskolai dolgozóhoz, ahol az ügyével foglalkoznak; iskolai helyiséget bérlők külön megállapodás alapján tartózkodhatnak a bérelt helyiségekben. Belépéskor a portások ellenőrzik benntartózkodásuk jogosságát. 15

16 4.4 Az iskola tanulóinak munkarendje A tanulók jogait és kötelességeit a Házirend tartalmazza, amelynek betartása minden tanuló számára kötelező. A Házirendet a fenntartó önkormányzat fogadja el a nevelőtestülettel, a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal előzetesen egyeztetett. A Házirendet, a tanév helyi rendjét és a balesetvédelmi szabályokat az osztályfőnökök ismertetik az első tanítási héten a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik munkanapokon 8 12 óráig. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 4.5 Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek és eszközeinek használata Létesítmények, helyiségek használata Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. Tantermek A tanulók és a közalkalmazottak minden esetben kötelesek betartani az iskola belső rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezést és felszerelési tárgyak épségét. A iskolát és osztálytermeket a névadóhoz méltó és az oktatás jellegének megfelelő díszítéssel lehet ellátni. A tantermek használatának rendjét a házirend szabályozza. A tantermek balesetmentes használhatóságáról a gondnok gondoskodik. A tantermekben délután szervezett foglalkozások tarthatók. (Felnőttképzés, szakkörök, egyetemi előkészítő foglalkozások stb.) 16

17 A termekben észlelt hibák, hiányosságok jelentése a portán található hibabejelentő füzetbe való bejegyzéssel történik. A balesetveszélyes esetek bejelentése a gazdasági irodán történik, azonnali intézkedést kérve a balesetveszély elhárítására. Speciális termek működési rendje A számítástechnika termek, a projektterem, a tanműhely, a könyvtár, a tornaterem és a kémiaterem működési rendjét a mellékletek tartalmazzák. A számítástechnika termek, a projektterem és a tárgyaló működési rendjét az SZMSZ 8. számú melléklete tartalmazza. A tanműhely működési rendjét az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza. A tornaterem és tornaszoba működési rendjét az SZMSZ 9. számú melléklete tartalmazza. A szertárak és a kémia előadóterem működési rendjét az SZMSZ 10. számú melléklete tartalmazza. Az iskola dolgozóinak dohányozni az iskola területén csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad. Az iskola 18. életévüket betöltött tanulóinak dohányozni az udvaron kijelölt helyen, a 9.40 es illetve a 10.40es nagyszünetben, igazolvány felmutatásával lehet Eszközhasználat Intézményi célú külső eszközhasználat Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Magán célú eszközhasználat Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Az eszközök magáncélú használata az intézmény működését nem akadályozhatja. Az egy hetet meghaladó bérlet esetén az igénylést hetente meg kell ismételni. 17

18 5 AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI 5.1 Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 5.2 Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottnak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt., és ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzíti. A közalkalmazottak munkakörükhöz tartozó konkrét feladatait a munkaköri leírásaik tartalmazzák. 5.3 A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktatónevelő munkát közvetlenül segítő, alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: szabadidő szervező; gyermek és ifjúságvédelmi felelős; könyvtáros. A nevelőtestület a nevelésioktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a. a pedagógiai program és módosításának elfogadása b. a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása c. a nevelésioktatási intézmény éves munkaterve d. a nevelésioktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása e. a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása 18

19 f. a házirend elfogadása g. az intézményvezetői, intézményegységvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő vélemény kialakítása A nevelőtestület értekezletei a tanév állandó értekezletei: tanévnyitó értekezlet félévi értekezlet tanévzáró értekezlet nevelési értekezletek 2 alkalommal (általában novemberben és áprilisban) félévi és év végi osztályozó értekezlet rendkívüli értekezletek egy adott osztályban tanító tanárok értekezlete Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 %a kéri, illetve ha az iskola igazgatója, vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van; a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkeziknyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egyegy értekezleten. Ilyen értekezlete lehet: egy osztályban tanító nevelők értekezlete, egy iskolatípus nevelőinek értekezlete, stb. Az értekezleten a részvétel kötelező. A nevelőtestület döntési jogköréből az adott osztályban tanító nevelői testület döntési jogkörébe utalja: a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását, félévi és év végi nevelőtestületi dicséretekről történő döntéshozást magatartás és szorgalomjegyek megállapítását 19

20 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában működő szakmai munkaközösségeket a 14. számú melléklet tartalmazza. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át: a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésével kapcsolatos véleményezési jogkörét; a tantárgyfelosztással kapcsolatos ügyeket. A munkaközösség döntési jogköre Dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról (középtávú terv + éves feladatterv), az éves továbbképzési programról. A nevelőtestület egyetértésével dönt a szakterületére vonatkozó kutatások, kísérletek indításáról, az ebben való részvállalásról. Belső továbbképzés: pedagógiai, módszertani, oktatási továbbképzés, bemutató órák. Dönt az iskolában használt tankönyvekről a tankönyvszabályzat figyelembevételével. Az iskolai tankönyvszabályzatot a 13. számú mellékelt tartalmazza. A munkaközösség véleményezési és javaslattevő jogköre A szakmai munkaközösség szavazással javaslatot tesz a munkaközösségvezető személyére. Munkaközösségvezetői feladattal az adott munkaközösség valamely tagját az igazgató bízza meg. A munkaközösség véleményt nyilvánít az adott tantárgy, nevelési terület intézményi helyzetéről, eredményességéről. Javaslatot tesz a továbbfejlesztés irányának, tartalmának kialakítására (megjelölésére, megfogalmazására). éleményez és javasol a szaktárgyi központi alternatív programokról. éleményt nyilvánít és javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra és a munkaközösség tagjainak iskolai megbízatásaira (osztályfőnök, szakkörvezető, társadalmi tevékenységek stb.). Az osztályfőnöki munkaközösség véleményezési jogköre kiterjed mindazokra a kérdésekre, amelyekben a diákönkormányzatnak döntési hatásköre van. éleményez és javaslatot tesz címpótlék odaítélésére. Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai javaslatot tesznek az évfolyamfelelősök személyére. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. szeptember 1-jétől 1 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény í 2013 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti felépítés... 5 2 Az intézményvezető

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye Iktatószám:

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben