A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom értékelése 6. Gyermek-, ifjúságvédelem 7. Egyéb rendelkezések 8. Záró rendelkezések 1. Bevezetı rendelkezések Az Intézmény adatai -. Neve: Reguly Antal Általános Iskola, Reguly Antal Grundschule Steiamanger - Székhelye: Szombathely, Rákóczi F. u. 79., és 77. a "B" épület (telephely) - Alapító és fenntartó szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának rendjét és formáit, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: - az iskola igazgatója készíti el, - és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Közalkalmazotti Tanács véleményezi a tervezetet, az iskolaszék, a szülıi szervezet, a kisebbségi önkormányzat és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, ezzel egyidejőleg érvényét veszti az elızı házirend. Ezen házirend: - a Közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXXIX. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló - többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; - továbbá az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend területileg érvényes az iskola teljes területén, az iskola fizikai határáig, továbbá iskolai és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (kirándulás, múzeumlátogatás, stb.)

2 2 Az osztályfınökök minden tanév elsı osztályfınöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét. Az iskolahasználók a házirendet szülıi értekezleteken, osztályfınök által; DÖK -, iskolaszék- értekezleten ismerhetik meg, a gyakorlatukat nálunk végzı hallgatók tájékoztatást kapnak arról, hogy, hol tekinthetnek bele a dokumentumba. Ezt az elérési módot a faliújságon hozzáférhetıvé tesszük. Beíratás elıtt, az óvodai bemutatkozáskor rövid iskolaismertetınkben és a kiadott szórólapon a hozzáférés lehetıségeit ismertetjük A hozzáférést nyomtatott formában az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában, a tanári szobában, az igazgatóhelyettesi irodában, az iskolatitkári irodában biztosítunk, elektronikus formában az iskola honlapján érhetı el a honlapon. A tájékozódást az iskola használói vagy írásban megbízott képviselıjük, a fenntartó, az általa megrendelt szakértı és szaktanácsadó számára kérésére biztosítjuk helyben. Az iskola nagyobb tanulóközösségei - a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 50 %-a + 1 fı A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintı döntések meghozatala elıtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetıvé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. 2. Jogok és kötelességek A tanulók jogai Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: nemzeti hovatartozásának megfelelı német nyelvő kisebbségi oktatásban részesüljön, amennyiben a tanuló tehetsége ezt megkívánja, különleges gondozásban kell részesíteni, tehetségét ápolni kell, sajátos nevelési igénye esetén rehabilitációs célú ellátásban részesíteni, másik iskolában vendégtanulói viszonyt létesítsen bizonyos tantárgyak elsajátítására, illetve magántanuló legyen, adatvédelmi szempontból biztonságban érezze magát, színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés), napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetıségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeirıl, tanári bejegyzésekrıl folyamatosan értesüljön, tájékoztatást kapjon minden, a személyét érintı kérdésben

3 3 vallási és világnézeti meggyızıdésének megfelelıen hit és vallásoktatásban részesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken, évfolyamon csak napi 1, évfolyamon csak napi 2 témazáró dolgozatot írjon elızetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább öt munkanappal elıre jelez, hosszabb legalább 1 hetes hiányzás után az elsı napon ne feleljen, ne írjon dolgozatot, az 1. félév és a tanév zárásakor az osztályozó értekezlet hetében ne írjon témazáró dolgozatot, értékelt írásbeli munkáját lehetıleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, szervezze közéletét, mőködtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, véleményt mondjon, mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon 30 napon belül, írásban, képviselıi útján részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, kezdeményezze diákszervezıdések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzıkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen, kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfınöke, az iskolapszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, családja anyagi helyzetétıl függıen kérelmére indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, fennmaradó szabadidejében tanórán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömegsport, sportverseny), kérheti átvételét más iskolába. Tanulói jogok gyakorlása Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselıje - a törvényben elıírt módon az osztályfınökétıl, illetve az iskola vezetıjétıl kérhet jogorvoslatot. Az iskolai közösségek életüket érintı bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat, a DÖK saját szabályzata alapján mőködik. A DÖK feladatának ellátásához az igazgató engedélye alapján igénybe veheti az iskola helyiségeit, eszközeit. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet a nevelıtestület véleményének kikérése után. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %- át érintı kérdésekben kötelezı kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelezı a véleményén kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintı, de a többi tanulócsoport számára példaértékő kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetısége az elıbbiektıl eltérı esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.

4 4 A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a mőködésének feltételeit. Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétıl (tanévnyitó) gyakorolhatják. A tanulók kötelessége hogy: betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, részt vegyen a tanórákon, a kötelezı foglalkozásokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amire elızetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolja, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelıen - tanulmányi kötelezettségének, érdemjegyeit naprakészen vezesse tájékoztató könyvében. Az iskola és a szülı közötti kapcsolattartás legfıbb eszköze a tájékoztató füzet, amely okmány. Az ellenırzı könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló tájékoztató füzetét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és 1 héten belül a szülıvel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket 1 héten belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfınöknek bemutatni. (Ha a tanuló 5 alkalommal nem hozza el az iskolába tájékoztató könyvét, osztályfınöki figyelmeztetést kap.) az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külsı feltételeket: csend, rend, fegyelem, a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza, segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányáru, az alkohol, a kábítószer, vagy bármely más egészségre ártalmas szer birtoklása, árusítása, vásárlása, fogyasztása az iskola területén, továbbá az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (, stb. ) haladéktalanul jelentse a leggyorsabban elérhetı pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot észlelt, továbbá, ha megsérült. Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Tanításhoz nem tartozó felszerelést, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközöket, híradástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközöket (MP3- lejátszó, MP4-lejátszó, CD-lejátszó, fényképezıgép) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik pedagógus külön írásban engedélyt ad. Indokolatlanul pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelısségére hozhat magával. Az iskolában hagyott, ill. elveszett tárgyakért az iskola felelısséget nem vállal.

5 5 A mobiltelefont az iskolába érkezéskor ki kell kapcsolni. Napközben bekapcsolni csak az osztályfınök vagy az iskola vezetıinek engedélyével lehet. Az engedély nélkül bekapcsolt mobiltelefont ill. az engedély nélkül hozott és használt eszközöket elvesszük a tanulóktól, és a szülık az igazgatóságon vehetik át ıket. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása és a tanulók közötti üzleti tevékenység. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, pirotechnikai eszközt és fegyvernek minısülı eszközt. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelezı. Az iskolai vagy egyéb( állami, önkormányzati ) tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag (a törvényben meghatározott mértékig), a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a törvényben meghatározott mértékig ) és fegyelmileg is felelıs. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem mőködtethetik. A kulccsal zárt termekbe (mőhelyek, tornaterem, könyvtár, 16-os, 21-es,25-ös terem és a B épület) a tanulók csak tanári felügyelettel mehetnek be, és ott tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Az egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják maguk után. A rendhagyó teremberendezést használó osztály köteles a következı csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. Az iskolai rendezvények, klubdélutánok, farsang - az elıkészítés és rendrakás terhe mellett - a felügyeletet ellátó nevelı(k) és az intézményvezetı között létrejött szóbeli megállapodás betartásával szervezhetık. A hetesek kötelességei A két hetes feladatát megosztva teljesíti. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta) a tiszta, kultúrált környezetet. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. Az 1. óra elıtt ellenırzik, hogy az osztály tanulói elhozták-e tájékoztató könyvüket, és az 1. óra elején jelentik azokat, akik nem hozták el. Ha az órát tartó nevelı öt perccel a becsengetés után nem érkezik meg, jelentik az iskola vezetıségének. Az óra után az osztályt csak rendet rakva, a táblát letörölve, tisztán hagyhatják el. Távozáskor és szünetben leoltják a világítást. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következı tanuló lesz. A hetes kötelezettségének elmulasztása esetén, annak súlyosságától függıen, az osztályfınök dönt a fegyelmezı intézkedés módjáról. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

6 6 Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, mőszereknek állagát megóvni. Szándékos vagy / és gondatlanságból eredı kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett a közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen. 3. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok idıpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni. A tanítás kezdete: Felügyeletet biztosítunk reggel 7 órától a 6. óráig (tanórai idıben a tantárgyfelosztás szerinti nevelı, vagy a helyettesítıje, tanórán kívül pedig az év elején beosztott nevelık látják el a folyosói ügyeletet), a 6. óra után a könyvtárban, azoknak, akik nem napközisek, a napközisekre a napközis nevelı ügyel. Portai ügyeletet 8 órától 16 óráig biztosítunk. A tanítás reggel kor kezdıdik. Gyülekezés jó idıben az udvaron, rossz idıben a földszinti aulában. Az aulából kor vonulnak fel az osztályok a tantermekbe. Ha az osztálynak az 1. órája testnevelés, akkor a es jelzı csenegetéskor mennek le az öltözıbe. Az 1. osztályosokat a szülık az elsı két tanítási héten kísérhetik fel az osztályterembe. Reggel, a tanítás elıtt a szülık a bejáratig kísérhetik a tanulókat, és a tanítási órák ill. a napközis foglalkozás után a bejárat elıtt illetve a földszinten várhatják ıket. A tanuló reggel legkésıbb ig érkezzen be az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek elıtt várja fegyelmezetten tanárát. A 7 45 utáni érkezés késésnek minısül. A késés tényét és idıtartamát az osztálynaplóban rögzíteni kell. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók. A tanítási idı a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek. Csengetési rend: tanóra... becsengetés...kicsengetés

7 7 Az óraközi szünetek rendje Az órák pontos befejezésére a pedagógusok ügyelnek, hogy a szünet teljes ideje a tanulók rendelkezésére álljon. Ha a tanulóknak nincs 1. órája, akkor a könyvtárban biztosítjuk a felügyeletet. Ha nincs nyitva a könyvtár, akkor a tanulók a tornatermi folyosón gyülekeznek. ( az ügyeletet a portás vagy a földszinti gazdasági iroda dolgozói biztosítják) A tanterembe az 1. órai kicsenegetés után mehetnek fel. Az 1. óra utáni szünetben a tanulók azon az emeleten tartózkodnak, ahol a következı órájuk lesz. A tízórait minden tanuló abban az osztályteremben fogyasztja el a 2. szünetben, ahol a 3. órája lesz. A 4. szünetben minden tanuló az udvaron tartózkodik, ill. rossz idı esetén a folyosón. Ha a tanulóknak testnevelés órájuk lesz, akkor is kimennek az udvarra, és a jelzı csengetéskor vonulnak az öltözıbe. Testnevelés óra után jó idı esetén ki kell menni az udvarra, télen pedig a földszinti aulában kell várakozni a jelzı csengetésig. Az 5-8. osztályok a testnevelés óra idejére leviszik táskájukat az öltözıbe. A tanóra idején az öltözıt kulccsal bezárjuk. ( A kulcsok az órát tartó nevelınél vannak, a felelısök zárják be az öltözıket ) Tilos az udvaron kavicsot, követ dobálni, az épület ablakain bármit kidobni. Akinek nincs 5. órája, de délutáni foglalkozása miatt az épületben tartózkodik, annak is le kell mennie az udvarra. Minden szünetet az iskola területén kell tölteni. Az óraközi szünetek rendjéért, a Házirendben elıírtak betartásáért az ügyeletes nevelık felelısek. A tanítási órák zavartalansága érdekében tanítót, tanárt, napközis nevelıt, tanulót, óráról kihívni, órát zavarni semmiképpen nem szabad. Az igazgató indokolt esetben kivételt tehet. Tanulót tanóráról kiküldeni nem lehet. Az étkezés lehetıségét az ebédlıben biztosítjuk a napközis és a menzás tanulók részére: ig. Az étkezés folyamatos, ahogy a tanulók befejezik az utolsó órájukat. A tanulók étkezésére a napközis nevelık felügyelik és az ott étkezı nevelık is figyelnek. Az utolsó óra ill. a délutáni foglalkozás befejeztével a tanulóknak el kell hagyni az iskola épületét. Az utolsó tanítási óra után a tanuló csak akkor lehet bent az iskola épületében, ha napközis vagy délutáni foglalkozáson (szakkör, énekkar, tömegsport, hittan) vesz részt. Ilyen várakozók a könyvtárban vagy az 1. emeleti zsibongóban tartózkodhatnak. Általános mőködési szabályok A tornateremben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsıházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást eredményezhet.

8 8 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gazdasági irodában a szünetben intézhetik. Tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. Vendégeket (szülıket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. Az iskolai telefont szükség esetén, megfelelı térítés ellenében használhatja. Ha rosszullét esetén a tanuló jelez az osztályfınökének ill. az iskola vezetıségének, akkor a szülıket ık értesítik telefonon. Tanítási idı alatt a diákok az iskola épületét csak a szülı írásbeli kérésére, csak osztályfınöki vagy iskolavezetıségi engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idı alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. Ha a tanulónak a tanítási idı befejezése elıtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklıdıt várunk. Jelentkezni mindig tanév végén lehet a következı tanévre. Az új tanév elsı hetében pontosítjuk a résztvevıket. Innentıl a látogatás zárt, a jelentkezık számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelezı. Év közben kimaradni csak szülı írásos kérésére és a foglalkozást vezetı tanár véleménye alapján az intézményvezetı döntése alapján lehet. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. A szülık az iskolába az elıre egyeztetett idıpontokban, ill. hivatalos ügyek intézésekor jöhetnek be. A számítógép terem sajátos rendje a 2. számú mellékletben szerepel. Étkezések rendje Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Elvárt és tiltott viselkedés: - nem hangoskodunk - más ételéhez nem nyúlunk - a helyünket tisztán hagyjuk magunk után - késsel, villával étkezünk - a tálcás közlekedésnél figyelünk a többi étkezıre Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet.

9 9 Az ebédlıben csak az a tanuló tartózkodhat, aki étkezik. A tanulók csak az utolsó tanítási órájuk után ebédelhetnek. A napközis és menzás tanulók csak pedagógus felügyelete mellett ebédelhetnek. Azok a tanulók, akiknek hat órájuk volt és 7. órában valamilyen foglalkozásuk lesz, a 6. óra utáni hosszú szünetben ebédelhetnek. (Ilyenkor a napközisek és a többi menzás tanuló utánuk következik.) Étkezési díj befizetésének rendje: Tárgyhónapi étkezési díjat fizetnek a tanulók minden hónap 2. szerdáján és csütörtökén tól 16 óráig. A fizetendı összeget közöljük a tanulókkal, ill. szüleikkel a bejáratnál lévı faliújságon. Lemondás: Hiányzás, betegség esetén az étkezés lemondását a hiányzást megelızı nap 9 óráig, azaz csak a 24 órával elıbbi bejelentést tudjuk elfogadni az ELAMEN ZRT és Szombathely Város Önkormányzata által kötött szerzıdés alapján. Az igénybe nem vett, de elıre befizetett díjat az iskola túlfizetésként a következı hónapra elszámolja, ha ez nem lehetséges, akkor visszafizeti. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenırzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi rendelés és védınıi ellátás van. Az iskolaorvos és az iskola védınıje félévente tájékoztatást ad a tanulók egészségügyi helyzetérıl, elkészítik a gyógy - testnevelési besorolást, gondoskodnak a kötelezı védıoltások beadásáról, elvégzik a továbbtanulási egészségügyi vizsgálatokat. Az igazgatóval tartják a kapcsolatot. Munkájukat külön szerzıdés szabályozza. Az orvos hetente 2 órát rendel, a védını hetente 2 napon látja el a tanulókat. Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tőzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az elsı osztályfınöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelısének irányításával. A számítástechnikai, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése elıtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnıtt dolgozójának. Az esetleges és tudomásra jutott baleseteknél az ügyeletes, ill. a leggyorsabban elérhetı nevelı kötelessége intézkedni a balesetet szenvedı ellátásáról. Elsısegélyt ad az iskolavédını, amennyiben nincs az iskolában, Körmendiné Szórádi Gyöngyi, vagy Németiné Kökényesi Andrea, vagy Zielbauer György. Vezetıi jegyzıkönyv felvétele kötelezı. A baleseti okról újabb baleseti oktatást kell tartani a tanulóknak.

10 10 Tőzriadó Tőz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfınök ismerteti tanítványaival. Bombariadó A bombariadóra vonatkozó elıírásokat a SzMSz melléklete tartalmazza. Tanulmányi kötelezettségek A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól ( magántanuló), - a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelıtestület - az osztályfınök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet, - engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az elıírtnál rövidebb idı alatt tegyen eleget, Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. - A 8. évfolyamosok félévkor, január 31-ig tehetnek osztályozó vizsgát a továbbtanulás miatt., Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható és a nevelıtestület nem engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén egy vagy több tantárgyból elégtelen az érdemjegye, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az elıírt idıpontig nem tette le. Idıpontja a tanév végén augusztus 20. és augusztus 31. között. Különbözeti és köztes vizsgát a tanuló kérésére az iskolába való érkezéskor (nem 1. évfolyamra) tehet. Napközibe való felvétel A napközibe való felvétel minden tanév végén május 31-ig történik a szülı írásbeli kérelme alapján. Év közben kiiratkozás vagy felvétel írásbeli kérésre indokolt esetben történik. A tanuló tantárgyi értékelés alóli, részleges vagy teljes felmentés szabályai: Testnevelés, készségtárgyak tanulása alól: Az iskolaorvos javaslata alapján (május 15-ig) az intézményvezetı határozatban mentesíti a tanulót. Tanév közbeni felmentést orvosi javaslat (lelet) alapján az intézményvezetı ad. A tanuló a tanórán részt vesz, mert ott biztosítjuk számára a felügyeletet Testnevelés órai felmentést (alkalmi 1-1 óra) a szülı a tájékoztató füzetbe beírva kérhet.

11 11 Egyéb tantárgyak: A Nevelési Tanácsadó, a TKVSZRB, illetve az Országos Szakértıi Bizottságok javaslata alapján az intézményvezetı határozatban ad felmentést a tantárgyi vagy tantárgyrészi értékelés és minısítés alól, a szakértıi vélemény iktatását követı 22 munkanapon belül. A tanórán ilyenkor is aktívan részt kell venni, és tanulni kell a tantárgyat. Fakultatív hit- és vallásoktatásra jelentkezés, idıbeosztás Az iskolába 1. osztályban beiratkozásnál megkérdezzük az igényt, a létszámot és a tanulók nevét átadjuk a hitoktatóknak. A többi évfolyamon a beiratkozás a hitoktatóknál történik. Az iskola az igényüknek megfelelıen biztosítja a helyiséget és az idıpontokat alkalmazkodva a kötelezı tanórai foglalkozások rendjéhez. Hivatalos ügyek intézésének rendje 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfınökükhöz fordulhatnak. (Az osztályfınök távollétében az iskolai vezetıihez kell fordulniuk.) 2. Az osztályfınöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfınök véleményét meghallgatva. 3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási idıben kereshetik fel. 4. Az osztály több tanulóját érintı ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. Tanítás nélküli munkanap felhasználásának elvei Reguly Verseny Továbbképzések / nevelıtestületi, értékelı értekezlet / Tanulók tananyaghoz kapcsolódó tevékenységei / sportnap, tanulmányi kirándulás, diáknap, stb. / 4. Mulasztások és igazolásuk Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A késın érkezı tanulót késınek, a késés idıtartamának megjelölésével írja be a tanár. A közlekedési okok, ill. orvosi vizsgálatok miatti késés igazolt. A késést a szülı elıre jelezheti. Ha pedig utólag igazolja, akkor a 3 napból elvész 1. Többszöri (szándékos tanulói) késés esetén., ha összes idıtartamuk meghaladja a 45 percet, a tanuló fegyelmezı fokozatban, részesül. Ha a késésrıl a szülı tehet és ez rendszeres, a gyermekjóléti szolgálatot keressük meg. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelezı foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenırzı könyvbe be kell jegyeztetni. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfınök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.

12 12 Az igazolások nyilvántartását, a mulasztások nyomon követését az osztályfınök végzi. A mulasztás igazolható: - a tanuló - a szülı írásbeli kérelmére - elızetes engedélyt kapott a távolmaradásra. - a tanuló beteg volt és azt megfelelıen igazolta, - a szülı egy tanév során utólag 3 nap mulasztást, kését igazolhat, (ezeket az igazolásokat az értékelı naplóban, a megjegyzés rovatban feljegyezzük), - a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni és elıre jelezte a szülı írásban. Az iskola kéri a szülıket (gondviselıt), hogy a mulasztásról már az elsı napon értesítsék a tanuló osztályfınökét az iskolában, és mondják le az étkezését, ha étkezik. Az igazolást a tanulók az osztályfınöküknek adják le, legkésıbb a mulasztást követı elsı órán, amikor osztályfınökükkel találkoznak. Ha ez nem történik meg, akkor az osztályfınök és az ifjúságvédelmi felelıs írásban felszólítja a szülıt az igazolás bemutatására. A távolmaradást követı tíz tanítási napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. Az igazolatlan mulasztás esetén az 1.óra után az iskola / osztályfınök, ifjúságvédelmi felelıs, igazgató/ értesíti a szülıt és a lakóhely szerinti Gyermekjóléti Szolgálatot. A 10. óra elérésekor és utána minden igazolatlan alkalom után, a lakóhely szerinti jegyzınél az iskola szabálysértési feljelentést tesz a tanuló szülıje ellen, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfınöknek a szülıt levélben értesítenie kell. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás vétség, mely minden esetben fegyelmezı intézkedést von maga után. Az órákról való indokolatlan késés vétség. A rendszeresen késı tanuló szüleit az osztályfınök írásban értesíti. A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha az iskola érdekében (pl.: verseny) hiányzik a tanuló. 5. Magatartás és szorgalom értékelése A magatartás értékelésének szempontjai Példás: Becsületes és fegyelmezett. Tetteiért felelısséget vállal. A vállalt feladatokat és megbízásokat pontosan elvégzi. Védi az osztály és az iskola tulajdonát, és másokat is figyelmeztet erre, erejéhez mérten mindig segít. Az iskola jó hírnevét növeli. Az iskola Házirendjét - melynek megalkotásában részt vett - megtartja, viselkedésével társainak példát mutat. Tisztelettudó hangon beszél, javasol, vitatkozik, védi igazát. Jó: Tetteiért felelısséget vállal, becsületes, fegyelmezett. Alkalmanként vállal feladatot, azt pontosan elvégzi. Iskolai és iskolán kívüli viselkedése általában jó. Udvarias és tisztelettudó.

13 13 Változó: Magatartása ingadozó, tetteinek következményeit nem látja át pontosan. A Házirend közösen alkotott szabályait többször megsérti. Idınként megfeledkezik magáról, nem mindig tisztelettudó és udvarias. 1. fegyelmezı fokozattal (szaktanári vagy osztályfınöki figyelmeztetéssel) rendelkezik. Rossz: Kezdeményezése negatív irányú. Tetteiért felelısséget nem vállal, igazolatlanul mulaszt. Az iskola Házirendjét többször és szándékosan megszegi. Az osztály és az iskola tulajdonát nem rendeltetésnek megfelelıen használja vagy szándékosan rongálja fegyelmezı fokozattal (osztályfınöki intıvel, megrovással igazgatói figyelmeztetéssel, intıvel, nevelıtestületi figyelmeztetéssel, intıvel ) rendelkezik. A szorgalom értékelésének követelményei Példás: Minden iskolai munkáját képességeinek megfelelıen végzi. A tanítási órákon aktívan vesz részt. Eredményei elérése érdekében komoly erıfeszítéseket tesz. A tanórához szükséges felszerelése csak néhány alkalommal hiányos. Ha kiemelkedı képességő vagy tehetséges, versenyeken, pályázatokon az iskola hírnevét növelje, saját személyiségét az adott területen bontakoztassa ki. Az elért eredményeket a félévek zárásakor a szaktanár (nevelıtestület) ismerje el a jutalmazási, elismerési hagyományokban megjelölt formák megfelelı fokozatával. Jó: Minden iskolai munkáját képességeinek szintjén végzi. Tudásának meg szerzése érdekében nagyobb erıfeszítéseket nem tesz. Iskolai felszerelésében csak általában fordul elı kisebb hiányosság. Változó: Szorgalma képességeinek szintjéhez viszonyítva ingadozó. Tanulmányi munkájában változó eredménnyel dolgozik, csak idınként tanúsít törekvést. Iskolai felszerelése gyakran hiányos. Hanyag: Munkájára a nemtörıdömség jellemzı. Tanulmányi munkáját elhanyagolja, gyakran nem, vagy egyáltalán nem készül az órákra. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérıeszköze az osztályozási rendszer, amelyet az iskola Pedagógiai Programja tartalmaz. Jutalmazások Kiemelkedı tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedı munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. Egyéni jutalmazások A jutalmazások formái: - szaktanári írásbeli dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott

14 14 tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos győjtımunkáért és folyamatos kiemelkedı tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; - osztályfınöki írásbeli dicséret: odaítélésérıl az osztályfınök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; - igazgatói írásbeli dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért helyezésekért, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedı teljesítmény nyújt. - nevelıtestületi írásbeli dicséret: a nevelıtestületi szavazata alapján tanév végén adható. - Reguly díj Az osztályfınök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítélésérıl az alábbi érdemekért: - kiemelkedı tanulmányi eredmény - példamutató szorgalom - versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel - az iskola érdekében végzett tevékenység - kiemelkedı sporttevékenység A jutalmak formái: - könyvjutalom, - tárgyjutalom, - oklevél. A tanuló fegyelmi felelıssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmezı intézkedésben, ha kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi büntetésben részesíthetı. A fegyelemsértés mértékétıl függı intézkedések az alábbiak: Fegyelmezı intézkedések amik írásban adunk: szaktanári figyelmeztetés max. 3/év, osztályfınöki figyelmeztetés max. 2/év, osztályfınöki intõ max. 2/év, osztályfınöki megrovás max 2/év, igazgatói figyelmeztetés max.2/év, igazgatói intı max. 2/év, nevelıtestületi figyelmeztetés max 2/év, nevelıtestületi intı max 2/év, Fegyelmi büntetés: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények megvonása, eltiltás 1 évre, áthelyezés másik, azonos típusú iskolába a másik iskola igazgatójával való elızetes egyeztetés után. A fegyelmezı intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfınök, fegyelmi büntetést a nevelıtestület által megbízott bizottság hoz a fegyelmi eljárás során. A

15 15 fegyelmi büntetés a nevelıtestület hatásköre, amelyet átruházott az SZMSZ-ben meghatározott ideiglenes fegyelmi bizottságra. A fokozatok a cselekmény súlyától függıen átléphetık. A fegyelmi eljárás során Az évi LXXX. törvény 76. és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 32. szerint kell eljárni. A nevelıtestület a tanulói fegyelmi eljárás lefolytatását a következı tagokból álló bizottságra ruházza át: Igazgató Igazgatóhelyettes Ifjúságvédelmi felelıs Érintett osztályfınök DÖK segítı tanár Osztályfınöki munkaközösség- vezetı A döntést követı nevelıtestületi értekezleten döntésükrıl beszámolnak A fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárás: Az iskolai szülıi szervezete és az iskolai diákönkormányzat közösen mőködteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárást (a továbbiakban: egyeztetı eljárás). Az egyeztetı eljárás célja a kötelességszegéshez elvezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljáráson az iskolai szülıi szervezete és az iskolai diákönkormányzat 2-2 fıs delegáltja, a sértett, kiskorú sértett esetén a szülı is, valamint a kötelességszegı, kiskorú kötelességszegı esetén a szülı is részt vesz. Számukra a 11/ (VI.8.) MKM rendelet 32. a meghatározó. 6. Gyermek- ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység A veszélyeztetett és a hátrányos helyzető tanulók felderítése az osztályfınökök és az iskolavezetés bevonásával történik. Az adatok változását - egész évben, folyamatosan - figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk. Az iskolakezdı gyerekek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének gyanúja esetén az óvodák gyermekvédelmi felelıseivel felvesszük a kapcsolatot a gyermek egyénre szabottabb ellátása és foglalkoztatottsága érdekében. Az iskolában iskolai szociális munkás mőködik. A prevenciót ( drog, alkohol, dohányzás, egyéb szenvedélyek) elsısorban a 1-8. osztályba bevezetett "Életvezetési ismeretek és készségek" program szolgálja intézményünkben. (Lásd: Nevelési feladatok) A program mellett kapcsolódunk a kampányszerő rendezvényekhez, alkalmakhoz. (Pl. Egészségügyi Világnap, Drogfogyasztás Elleni Világnap, stb...) A fentieken túl a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs a Gyámügyi Iroda kérésére

16 16 családlátogatást, tanácsadást végez - az Iroda munkatársával együtt. A beavatkozást igénylı esetekben családlátogatást végzünk, (szükség vagy igény esetén a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival együtt) ritkább esetekben a Gyámügyi Iroda bevonásával környezettanulmányt készítünk, ill. a Nevelési Tanácsadóhoz fordulunk. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A segélyezési formák: - Tankönyvtámogatás - Étkezési térítés támogatás - Városi ösztöndíj Mindegyiket külön-külön kell igényelni Az elosztási elvekre a fenntartó rendeletet alkotott, illetve törvényi és miniszteri rendeletek szabályozzák az adható támogatás mértékét és körét. A többi tevékenységi formában (táborok, kirándulás, stb.) az iskoláért végzett teljesítményt, munkát, magatartást is figyelembe vesszük. Az étkezés támogatása: Az igényeket a mindenkori törvények, rendeletek által meghatározott módon és idıben mérjük fel, és állapítjuk meg a támogatás mértékét. Az igényléseket a szükséges igazolásokkal együtt (az élelmezéssel foglalkozó ügyintézınek) kell leadni. Minden tanévben igényelni kell a kedvezményeket. ingyenes étkezésre jogosult: -1-6 osztályban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı A megállapított gyermekvédelmi kedvezmény idıpontjáig jár. 50%-os kedvezményre jogosult: osztályban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı - tartósan beteg tanuló - sajátos nevelési igényő tanuló - 3 vagy több gyermekes családban élı tanuló Az elsı 3 esetben a határozatban foglalt idıpontig, a 4. esetben azon hónap végéig, amíg az emelt összegő családi pótlékot finanszírozzák. önkormányzati %-os kedvezmény: - a szülı gondviselı igényelheti - az 1 fıre jutó jövedelem alapján állapítjuk meg

17 17 A megállapítás tanévre szól, de amennyiben kedvezıbb lehetıségre válik jogosulttá a kedvezmény mértéke szülıi kérelemre módosítható. Tankönyvtámogatás Az igényeket a mindenkori törvények, rendeletek által meghatározott módon és idıben mérjük fel, és állapítjuk meg a támogatás mértékét. Évfolyamoktól függıen az ingyenes tankönyvet tartós tankönyvvel illetve saját tankönyvvel biztosítjuk. A tankönyvrendelésnél és a tankönyvre vonatkozó szülıi igények kielégítésénél az iskola figyelembe veszi a tankönyvkészletet és a tárgyévi tankönyv-támogatási keretet. A szülıknek a tankönyvekrıl és a taneszközökrıl a május végi szülıi értekezleten írásbeli tájékoztatást adunk. Az elveszített vagy megrongált tartós tankönyvet a évi XXXVII törvény 8. (8) alapján kell a szülınek pótolnia. A 3 évnél régebben beszerzett tartós tankönyveket nem kell pótolni. Városi ösztöndíj Tanulmányi Ösztöndíj Petz Ösztöndíj Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/1996.(III.28.) sz. rendelete határozza meg mind két ösztöndíj igénylésének módját és feltételeit. Ezekrıl a szülıket tanév elején tájékoztatjuk. A kérelmeknek az iskolába szeptember 10.-éig kell beérkezniük az iskola nyitvatartási idejében. 7.Az iskolai ünnepélyek rendje A rendezvényeket és ünnepeket a mindenkori tanévre vonatkozó rendezvényterv, a fontosabb eseményeket, pedig a pedagógiai program tartalmazza. Megjelenés az iskolai ünnepségeken: - sötét szoknya illetve nadrág és fehér blúz/ing a tanulók számára, - ünnepi öltözet a pedagógusok számára a megjelenés az iskolai ünnepélyen a tantestület minden tagja számára kötelezı. Elvárt és tiltott viselkedés: - a mősor ideje alatt - nem rágózunk, - nem beszélgetünk, - nem nevettetjük a szereplı társunkat - Himnuszokat és a Szózatot közösen énekeljük. - Himnuszok és a Szózat ideje alatt mozdulatlanul állunk

18 18 8. Egyéb rendelkezések A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elı a tanulói jogviszonyából eredı kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötıdı feladatok teljesítésekor. 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszőnésekor visszaadni. 4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelı díjazás illeti meg. A megfelelı díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülıje egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerően, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelı díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevık által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. A tanuló által az iskolában elıállított dolgok az iskola tulajdonát képezik; a tulajdonos nem változik, ha az iskola kiállításra, pályázatra viszi a terméket. Ha harmadik félre ruházza át a jogot az iskola, akkor ahhoz a tanuló hozzájárulását kéri. A tantárgy, tanórán kívüli foglalkozások választására vonatkozó szabályok Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekbıl a tanulók tantárgyat választhatnak A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgya(t)kat elıreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék a szülıi szervezet az iskolai diákönkormányzat, valamint a német kisebbségi önkormányzat véleményét. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Nemzetiségi német oktatást a szülı az 1 osztály beiratkozásakor igényli. Más intézménybıl érkezı, csak akkor kérheti, ha elızı iskolájában nemzetiségi német oktatásban vett részt. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülı gyakorolja. A tizennegyedik életévét betöltött cselekvıképes tanuló ezt a jogát a szülıvel közösen gyakorolhatja.

19 19 Diákkörök, diákönkormányzat iskolai támogatása: Diákkör létrehozását minimum 16 fı tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a mőködésének tárgyi feltételeit. Az osztályba való felvételre vonatkozó eljárás: Az iskola beiskolázási körzetébe költözik, Amennyiben van szabad férıhely, kivétel 8. évfolyam és az iskola pedagógiai programja a követelményeinek és tanított tantárgyainak a tudása megfelel. Záró rendelkezések A Házirend az 1. évben felülvizsgálatra, a továbbiakban a törvényi változások és elıírások alapján módosításra kerül. Amennyiben 4 éven belül nem módosul, akkor kötelezıen felülvizsgáljuk. A Házirend egy példányát a tanuló beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni a szülınek, tanulónak. (

20 20

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. HÁZIREND Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. 2008 A házirend tartalma és hatálya A házirendet az intézményvezetı elıterjesztésére a nevelıtestület fogadja el, a Diákönkormányzat

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje homo noster intus est renovatus de die in diem a mi belsı emberünk napról napra megújul A házirend célja, hogy

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja... 4 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND mint a víz mellé ültetett fa (Jeremiás 17,8) Intézmény: Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Székhelye: 2750 Nagykırös, Hısök tere 6. Telephelyek: 2750 Nagykırös, Széchenyi

Részletesebben

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje Házirend Adatok: Intézmény neve: Szentendrei Református Gimnázium Székhelye: 2000 Szentedre, Áprily tér 5. Telefon: 26-302-595 26-502-527 Web: www.szrg.hu Email: info@szrg.hu Jelen házirend hatálybalépésének

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben