A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom értékelése 6. Gyermek-, ifjúságvédelem 7. Egyéb rendelkezések 8. Záró rendelkezések 1. Bevezetı rendelkezések Az Intézmény adatai -. Neve: Reguly Antal Általános Iskola, Reguly Antal Grundschule Steiamanger - Székhelye: Szombathely, Rákóczi F. u. 79., és 77. a "B" épület (telephely) - Alapító és fenntartó szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának rendjét és formáit, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: - az iskola igazgatója készíti el, - és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Közalkalmazotti Tanács véleményezi a tervezetet, az iskolaszék, a szülıi szervezet, a kisebbségi önkormányzat és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, ezzel egyidejőleg érvényét veszti az elızı házirend. Ezen házirend: - a Közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXXIX. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló - többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; - továbbá az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend területileg érvényes az iskola teljes területén, az iskola fizikai határáig, továbbá iskolai és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (kirándulás, múzeumlátogatás, stb.)

2 2 Az osztályfınökök minden tanév elsı osztályfınöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét. Az iskolahasználók a házirendet szülıi értekezleteken, osztályfınök által; DÖK -, iskolaszék- értekezleten ismerhetik meg, a gyakorlatukat nálunk végzı hallgatók tájékoztatást kapnak arról, hogy, hol tekinthetnek bele a dokumentumba. Ezt az elérési módot a faliújságon hozzáférhetıvé tesszük. Beíratás elıtt, az óvodai bemutatkozáskor rövid iskolaismertetınkben és a kiadott szórólapon a hozzáférés lehetıségeit ismertetjük A hozzáférést nyomtatott formában az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában, a tanári szobában, az igazgatóhelyettesi irodában, az iskolatitkári irodában biztosítunk, elektronikus formában az iskola honlapján érhetı el a honlapon. A tájékozódást az iskola használói vagy írásban megbízott képviselıjük, a fenntartó, az általa megrendelt szakértı és szaktanácsadó számára kérésére biztosítjuk helyben. Az iskola nagyobb tanulóközösségei - a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 50 %-a + 1 fı A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintı döntések meghozatala elıtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetıvé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. 2. Jogok és kötelességek A tanulók jogai Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: nemzeti hovatartozásának megfelelı német nyelvő kisebbségi oktatásban részesüljön, amennyiben a tanuló tehetsége ezt megkívánja, különleges gondozásban kell részesíteni, tehetségét ápolni kell, sajátos nevelési igénye esetén rehabilitációs célú ellátásban részesíteni, másik iskolában vendégtanulói viszonyt létesítsen bizonyos tantárgyak elsajátítására, illetve magántanuló legyen, adatvédelmi szempontból biztonságban érezze magát, színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés), napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetıségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeirıl, tanári bejegyzésekrıl folyamatosan értesüljön, tájékoztatást kapjon minden, a személyét érintı kérdésben

3 3 vallási és világnézeti meggyızıdésének megfelelıen hit és vallásoktatásban részesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken, évfolyamon csak napi 1, évfolyamon csak napi 2 témazáró dolgozatot írjon elızetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább öt munkanappal elıre jelez, hosszabb legalább 1 hetes hiányzás után az elsı napon ne feleljen, ne írjon dolgozatot, az 1. félév és a tanév zárásakor az osztályozó értekezlet hetében ne írjon témazáró dolgozatot, értékelt írásbeli munkáját lehetıleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, szervezze közéletét, mőködtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, véleményt mondjon, mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon 30 napon belül, írásban, képviselıi útján részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, kezdeményezze diákszervezıdések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzıkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen, kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfınöke, az iskolapszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, családja anyagi helyzetétıl függıen kérelmére indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, fennmaradó szabadidejében tanórán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömegsport, sportverseny), kérheti átvételét más iskolába. Tanulói jogok gyakorlása Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselıje - a törvényben elıírt módon az osztályfınökétıl, illetve az iskola vezetıjétıl kérhet jogorvoslatot. Az iskolai közösségek életüket érintı bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat, a DÖK saját szabályzata alapján mőködik. A DÖK feladatának ellátásához az igazgató engedélye alapján igénybe veheti az iskola helyiségeit, eszközeit. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet a nevelıtestület véleményének kikérése után. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %- át érintı kérdésekben kötelezı kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelezı a véleményén kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintı, de a többi tanulócsoport számára példaértékő kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetısége az elıbbiektıl eltérı esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.

4 4 A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a mőködésének feltételeit. Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétıl (tanévnyitó) gyakorolhatják. A tanulók kötelessége hogy: betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, részt vegyen a tanórákon, a kötelezı foglalkozásokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amire elızetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolja, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelıen - tanulmányi kötelezettségének, érdemjegyeit naprakészen vezesse tájékoztató könyvében. Az iskola és a szülı közötti kapcsolattartás legfıbb eszköze a tájékoztató füzet, amely okmány. Az ellenırzı könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló tájékoztató füzetét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és 1 héten belül a szülıvel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket 1 héten belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfınöknek bemutatni. (Ha a tanuló 5 alkalommal nem hozza el az iskolába tájékoztató könyvét, osztályfınöki figyelmeztetést kap.) az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külsı feltételeket: csend, rend, fegyelem, a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza, segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányáru, az alkohol, a kábítószer, vagy bármely más egészségre ártalmas szer birtoklása, árusítása, vásárlása, fogyasztása az iskola területén, továbbá az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (, stb. ) haladéktalanul jelentse a leggyorsabban elérhetı pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot észlelt, továbbá, ha megsérült. Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Tanításhoz nem tartozó felszerelést, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközöket, híradástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközöket (MP3- lejátszó, MP4-lejátszó, CD-lejátszó, fényképezıgép) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik pedagógus külön írásban engedélyt ad. Indokolatlanul pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelısségére hozhat magával. Az iskolában hagyott, ill. elveszett tárgyakért az iskola felelısséget nem vállal.

5 5 A mobiltelefont az iskolába érkezéskor ki kell kapcsolni. Napközben bekapcsolni csak az osztályfınök vagy az iskola vezetıinek engedélyével lehet. Az engedély nélkül bekapcsolt mobiltelefont ill. az engedély nélkül hozott és használt eszközöket elvesszük a tanulóktól, és a szülık az igazgatóságon vehetik át ıket. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása és a tanulók közötti üzleti tevékenység. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, pirotechnikai eszközt és fegyvernek minısülı eszközt. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelezı. Az iskolai vagy egyéb( állami, önkormányzati ) tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag (a törvényben meghatározott mértékig), a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a törvényben meghatározott mértékig ) és fegyelmileg is felelıs. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem mőködtethetik. A kulccsal zárt termekbe (mőhelyek, tornaterem, könyvtár, 16-os, 21-es,25-ös terem és a B épület) a tanulók csak tanári felügyelettel mehetnek be, és ott tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Az egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják maguk után. A rendhagyó teremberendezést használó osztály köteles a következı csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. Az iskolai rendezvények, klubdélutánok, farsang - az elıkészítés és rendrakás terhe mellett - a felügyeletet ellátó nevelı(k) és az intézményvezetı között létrejött szóbeli megállapodás betartásával szervezhetık. A hetesek kötelességei A két hetes feladatát megosztva teljesíti. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta) a tiszta, kultúrált környezetet. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. Az 1. óra elıtt ellenırzik, hogy az osztály tanulói elhozták-e tájékoztató könyvüket, és az 1. óra elején jelentik azokat, akik nem hozták el. Ha az órát tartó nevelı öt perccel a becsengetés után nem érkezik meg, jelentik az iskola vezetıségének. Az óra után az osztályt csak rendet rakva, a táblát letörölve, tisztán hagyhatják el. Távozáskor és szünetben leoltják a világítást. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következı tanuló lesz. A hetes kötelezettségének elmulasztása esetén, annak súlyosságától függıen, az osztályfınök dönt a fegyelmezı intézkedés módjáról. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

6 6 Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, mőszereknek állagát megóvni. Szándékos vagy / és gondatlanságból eredı kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett a közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen. 3. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok idıpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni. A tanítás kezdete: Felügyeletet biztosítunk reggel 7 órától a 6. óráig (tanórai idıben a tantárgyfelosztás szerinti nevelı, vagy a helyettesítıje, tanórán kívül pedig az év elején beosztott nevelık látják el a folyosói ügyeletet), a 6. óra után a könyvtárban, azoknak, akik nem napközisek, a napközisekre a napközis nevelı ügyel. Portai ügyeletet 8 órától 16 óráig biztosítunk. A tanítás reggel kor kezdıdik. Gyülekezés jó idıben az udvaron, rossz idıben a földszinti aulában. Az aulából kor vonulnak fel az osztályok a tantermekbe. Ha az osztálynak az 1. órája testnevelés, akkor a es jelzı csenegetéskor mennek le az öltözıbe. Az 1. osztályosokat a szülık az elsı két tanítási héten kísérhetik fel az osztályterembe. Reggel, a tanítás elıtt a szülık a bejáratig kísérhetik a tanulókat, és a tanítási órák ill. a napközis foglalkozás után a bejárat elıtt illetve a földszinten várhatják ıket. A tanuló reggel legkésıbb ig érkezzen be az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek elıtt várja fegyelmezetten tanárát. A 7 45 utáni érkezés késésnek minısül. A késés tényét és idıtartamát az osztálynaplóban rögzíteni kell. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók. A tanítási idı a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek. Csengetési rend: tanóra... becsengetés...kicsengetés

7 7 Az óraközi szünetek rendje Az órák pontos befejezésére a pedagógusok ügyelnek, hogy a szünet teljes ideje a tanulók rendelkezésére álljon. Ha a tanulóknak nincs 1. órája, akkor a könyvtárban biztosítjuk a felügyeletet. Ha nincs nyitva a könyvtár, akkor a tanulók a tornatermi folyosón gyülekeznek. ( az ügyeletet a portás vagy a földszinti gazdasági iroda dolgozói biztosítják) A tanterembe az 1. órai kicsenegetés után mehetnek fel. Az 1. óra utáni szünetben a tanulók azon az emeleten tartózkodnak, ahol a következı órájuk lesz. A tízórait minden tanuló abban az osztályteremben fogyasztja el a 2. szünetben, ahol a 3. órája lesz. A 4. szünetben minden tanuló az udvaron tartózkodik, ill. rossz idı esetén a folyosón. Ha a tanulóknak testnevelés órájuk lesz, akkor is kimennek az udvarra, és a jelzı csengetéskor vonulnak az öltözıbe. Testnevelés óra után jó idı esetén ki kell menni az udvarra, télen pedig a földszinti aulában kell várakozni a jelzı csengetésig. Az 5-8. osztályok a testnevelés óra idejére leviszik táskájukat az öltözıbe. A tanóra idején az öltözıt kulccsal bezárjuk. ( A kulcsok az órát tartó nevelınél vannak, a felelısök zárják be az öltözıket ) Tilos az udvaron kavicsot, követ dobálni, az épület ablakain bármit kidobni. Akinek nincs 5. órája, de délutáni foglalkozása miatt az épületben tartózkodik, annak is le kell mennie az udvarra. Minden szünetet az iskola területén kell tölteni. Az óraközi szünetek rendjéért, a Házirendben elıírtak betartásáért az ügyeletes nevelık felelısek. A tanítási órák zavartalansága érdekében tanítót, tanárt, napközis nevelıt, tanulót, óráról kihívni, órát zavarni semmiképpen nem szabad. Az igazgató indokolt esetben kivételt tehet. Tanulót tanóráról kiküldeni nem lehet. Az étkezés lehetıségét az ebédlıben biztosítjuk a napközis és a menzás tanulók részére: ig. Az étkezés folyamatos, ahogy a tanulók befejezik az utolsó órájukat. A tanulók étkezésére a napközis nevelık felügyelik és az ott étkezı nevelık is figyelnek. Az utolsó óra ill. a délutáni foglalkozás befejeztével a tanulóknak el kell hagyni az iskola épületét. Az utolsó tanítási óra után a tanuló csak akkor lehet bent az iskola épületében, ha napközis vagy délutáni foglalkozáson (szakkör, énekkar, tömegsport, hittan) vesz részt. Ilyen várakozók a könyvtárban vagy az 1. emeleti zsibongóban tartózkodhatnak. Általános mőködési szabályok A tornateremben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsıházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást eredményezhet.

8 8 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gazdasági irodában a szünetben intézhetik. Tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. Vendégeket (szülıket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. Az iskolai telefont szükség esetén, megfelelı térítés ellenében használhatja. Ha rosszullét esetén a tanuló jelez az osztályfınökének ill. az iskola vezetıségének, akkor a szülıket ık értesítik telefonon. Tanítási idı alatt a diákok az iskola épületét csak a szülı írásbeli kérésére, csak osztályfınöki vagy iskolavezetıségi engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idı alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. Ha a tanulónak a tanítási idı befejezése elıtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklıdıt várunk. Jelentkezni mindig tanév végén lehet a következı tanévre. Az új tanév elsı hetében pontosítjuk a résztvevıket. Innentıl a látogatás zárt, a jelentkezık számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelezı. Év közben kimaradni csak szülı írásos kérésére és a foglalkozást vezetı tanár véleménye alapján az intézményvezetı döntése alapján lehet. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. A szülık az iskolába az elıre egyeztetett idıpontokban, ill. hivatalos ügyek intézésekor jöhetnek be. A számítógép terem sajátos rendje a 2. számú mellékletben szerepel. Étkezések rendje Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Elvárt és tiltott viselkedés: - nem hangoskodunk - más ételéhez nem nyúlunk - a helyünket tisztán hagyjuk magunk után - késsel, villával étkezünk - a tálcás közlekedésnél figyelünk a többi étkezıre Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet.

9 9 Az ebédlıben csak az a tanuló tartózkodhat, aki étkezik. A tanulók csak az utolsó tanítási órájuk után ebédelhetnek. A napközis és menzás tanulók csak pedagógus felügyelete mellett ebédelhetnek. Azok a tanulók, akiknek hat órájuk volt és 7. órában valamilyen foglalkozásuk lesz, a 6. óra utáni hosszú szünetben ebédelhetnek. (Ilyenkor a napközisek és a többi menzás tanuló utánuk következik.) Étkezési díj befizetésének rendje: Tárgyhónapi étkezési díjat fizetnek a tanulók minden hónap 2. szerdáján és csütörtökén tól 16 óráig. A fizetendı összeget közöljük a tanulókkal, ill. szüleikkel a bejáratnál lévı faliújságon. Lemondás: Hiányzás, betegség esetén az étkezés lemondását a hiányzást megelızı nap 9 óráig, azaz csak a 24 órával elıbbi bejelentést tudjuk elfogadni az ELAMEN ZRT és Szombathely Város Önkormányzata által kötött szerzıdés alapján. Az igénybe nem vett, de elıre befizetett díjat az iskola túlfizetésként a következı hónapra elszámolja, ha ez nem lehetséges, akkor visszafizeti. Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenırzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi rendelés és védınıi ellátás van. Az iskolaorvos és az iskola védınıje félévente tájékoztatást ad a tanulók egészségügyi helyzetérıl, elkészítik a gyógy - testnevelési besorolást, gondoskodnak a kötelezı védıoltások beadásáról, elvégzik a továbbtanulási egészségügyi vizsgálatokat. Az igazgatóval tartják a kapcsolatot. Munkájukat külön szerzıdés szabályozza. Az orvos hetente 2 órát rendel, a védını hetente 2 napon látja el a tanulókat. Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tőzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az elsı osztályfınöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelısének irányításával. A számítástechnikai, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése elıtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnıtt dolgozójának. Az esetleges és tudomásra jutott baleseteknél az ügyeletes, ill. a leggyorsabban elérhetı nevelı kötelessége intézkedni a balesetet szenvedı ellátásáról. Elsısegélyt ad az iskolavédını, amennyiben nincs az iskolában, Körmendiné Szórádi Gyöngyi, vagy Németiné Kökényesi Andrea, vagy Zielbauer György. Vezetıi jegyzıkönyv felvétele kötelezı. A baleseti okról újabb baleseti oktatást kell tartani a tanulóknak.

10 10 Tőzriadó Tőz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfınök ismerteti tanítványaival. Bombariadó A bombariadóra vonatkozó elıírásokat a SzMSz melléklete tartalmazza. Tanulmányi kötelezettségek A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól ( magántanuló), - a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelıtestület - az osztályfınök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet, - engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az elıírtnál rövidebb idı alatt tegyen eleget, Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. - A 8. évfolyamosok félévkor, január 31-ig tehetnek osztályozó vizsgát a továbbtanulás miatt., Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható és a nevelıtestület nem engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén egy vagy több tantárgyból elégtelen az érdemjegye, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az elıírt idıpontig nem tette le. Idıpontja a tanév végén augusztus 20. és augusztus 31. között. Különbözeti és köztes vizsgát a tanuló kérésére az iskolába való érkezéskor (nem 1. évfolyamra) tehet. Napközibe való felvétel A napközibe való felvétel minden tanév végén május 31-ig történik a szülı írásbeli kérelme alapján. Év közben kiiratkozás vagy felvétel írásbeli kérésre indokolt esetben történik. A tanuló tantárgyi értékelés alóli, részleges vagy teljes felmentés szabályai: Testnevelés, készségtárgyak tanulása alól: Az iskolaorvos javaslata alapján (május 15-ig) az intézményvezetı határozatban mentesíti a tanulót. Tanév közbeni felmentést orvosi javaslat (lelet) alapján az intézményvezetı ad. A tanuló a tanórán részt vesz, mert ott biztosítjuk számára a felügyeletet Testnevelés órai felmentést (alkalmi 1-1 óra) a szülı a tájékoztató füzetbe beírva kérhet.

11 11 Egyéb tantárgyak: A Nevelési Tanácsadó, a TKVSZRB, illetve az Országos Szakértıi Bizottságok javaslata alapján az intézményvezetı határozatban ad felmentést a tantárgyi vagy tantárgyrészi értékelés és minısítés alól, a szakértıi vélemény iktatását követı 22 munkanapon belül. A tanórán ilyenkor is aktívan részt kell venni, és tanulni kell a tantárgyat. Fakultatív hit- és vallásoktatásra jelentkezés, idıbeosztás Az iskolába 1. osztályban beiratkozásnál megkérdezzük az igényt, a létszámot és a tanulók nevét átadjuk a hitoktatóknak. A többi évfolyamon a beiratkozás a hitoktatóknál történik. Az iskola az igényüknek megfelelıen biztosítja a helyiséget és az idıpontokat alkalmazkodva a kötelezı tanórai foglalkozások rendjéhez. Hivatalos ügyek intézésének rendje 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfınökükhöz fordulhatnak. (Az osztályfınök távollétében az iskolai vezetıihez kell fordulniuk.) 2. Az osztályfınöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfınök véleményét meghallgatva. 3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási idıben kereshetik fel. 4. Az osztály több tanulóját érintı ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. Tanítás nélküli munkanap felhasználásának elvei Reguly Verseny Továbbképzések / nevelıtestületi, értékelı értekezlet / Tanulók tananyaghoz kapcsolódó tevékenységei / sportnap, tanulmányi kirándulás, diáknap, stb. / 4. Mulasztások és igazolásuk Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A késın érkezı tanulót késınek, a késés idıtartamának megjelölésével írja be a tanár. A közlekedési okok, ill. orvosi vizsgálatok miatti késés igazolt. A késést a szülı elıre jelezheti. Ha pedig utólag igazolja, akkor a 3 napból elvész 1. Többszöri (szándékos tanulói) késés esetén., ha összes idıtartamuk meghaladja a 45 percet, a tanuló fegyelmezı fokozatban, részesül. Ha a késésrıl a szülı tehet és ez rendszeres, a gyermekjóléti szolgálatot keressük meg. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelezı foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenırzı könyvbe be kell jegyeztetni. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfınök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.

12 12 Az igazolások nyilvántartását, a mulasztások nyomon követését az osztályfınök végzi. A mulasztás igazolható: - a tanuló - a szülı írásbeli kérelmére - elızetes engedélyt kapott a távolmaradásra. - a tanuló beteg volt és azt megfelelıen igazolta, - a szülı egy tanév során utólag 3 nap mulasztást, kését igazolhat, (ezeket az igazolásokat az értékelı naplóban, a megjegyzés rovatban feljegyezzük), - a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni és elıre jelezte a szülı írásban. Az iskola kéri a szülıket (gondviselıt), hogy a mulasztásról már az elsı napon értesítsék a tanuló osztályfınökét az iskolában, és mondják le az étkezését, ha étkezik. Az igazolást a tanulók az osztályfınöküknek adják le, legkésıbb a mulasztást követı elsı órán, amikor osztályfınökükkel találkoznak. Ha ez nem történik meg, akkor az osztályfınök és az ifjúságvédelmi felelıs írásban felszólítja a szülıt az igazolás bemutatására. A távolmaradást követı tíz tanítási napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. Az igazolatlan mulasztás esetén az 1.óra után az iskola / osztályfınök, ifjúságvédelmi felelıs, igazgató/ értesíti a szülıt és a lakóhely szerinti Gyermekjóléti Szolgálatot. A 10. óra elérésekor és utána minden igazolatlan alkalom után, a lakóhely szerinti jegyzınél az iskola szabálysértési feljelentést tesz a tanuló szülıje ellen, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfınöknek a szülıt levélben értesítenie kell. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás vétség, mely minden esetben fegyelmezı intézkedést von maga után. Az órákról való indokolatlan késés vétség. A rendszeresen késı tanuló szüleit az osztályfınök írásban értesíti. A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha az iskola érdekében (pl.: verseny) hiányzik a tanuló. 5. Magatartás és szorgalom értékelése A magatartás értékelésének szempontjai Példás: Becsületes és fegyelmezett. Tetteiért felelısséget vállal. A vállalt feladatokat és megbízásokat pontosan elvégzi. Védi az osztály és az iskola tulajdonát, és másokat is figyelmeztet erre, erejéhez mérten mindig segít. Az iskola jó hírnevét növeli. Az iskola Házirendjét - melynek megalkotásában részt vett - megtartja, viselkedésével társainak példát mutat. Tisztelettudó hangon beszél, javasol, vitatkozik, védi igazát. Jó: Tetteiért felelısséget vállal, becsületes, fegyelmezett. Alkalmanként vállal feladatot, azt pontosan elvégzi. Iskolai és iskolán kívüli viselkedése általában jó. Udvarias és tisztelettudó.

13 13 Változó: Magatartása ingadozó, tetteinek következményeit nem látja át pontosan. A Házirend közösen alkotott szabályait többször megsérti. Idınként megfeledkezik magáról, nem mindig tisztelettudó és udvarias. 1. fegyelmezı fokozattal (szaktanári vagy osztályfınöki figyelmeztetéssel) rendelkezik. Rossz: Kezdeményezése negatív irányú. Tetteiért felelısséget nem vállal, igazolatlanul mulaszt. Az iskola Házirendjét többször és szándékosan megszegi. Az osztály és az iskola tulajdonát nem rendeltetésnek megfelelıen használja vagy szándékosan rongálja fegyelmezı fokozattal (osztályfınöki intıvel, megrovással igazgatói figyelmeztetéssel, intıvel, nevelıtestületi figyelmeztetéssel, intıvel ) rendelkezik. A szorgalom értékelésének követelményei Példás: Minden iskolai munkáját képességeinek megfelelıen végzi. A tanítási órákon aktívan vesz részt. Eredményei elérése érdekében komoly erıfeszítéseket tesz. A tanórához szükséges felszerelése csak néhány alkalommal hiányos. Ha kiemelkedı képességő vagy tehetséges, versenyeken, pályázatokon az iskola hírnevét növelje, saját személyiségét az adott területen bontakoztassa ki. Az elért eredményeket a félévek zárásakor a szaktanár (nevelıtestület) ismerje el a jutalmazási, elismerési hagyományokban megjelölt formák megfelelı fokozatával. Jó: Minden iskolai munkáját képességeinek szintjén végzi. Tudásának meg szerzése érdekében nagyobb erıfeszítéseket nem tesz. Iskolai felszerelésében csak általában fordul elı kisebb hiányosság. Változó: Szorgalma képességeinek szintjéhez viszonyítva ingadozó. Tanulmányi munkájában változó eredménnyel dolgozik, csak idınként tanúsít törekvést. Iskolai felszerelése gyakran hiányos. Hanyag: Munkájára a nemtörıdömség jellemzı. Tanulmányi munkáját elhanyagolja, gyakran nem, vagy egyáltalán nem készül az órákra. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérıeszköze az osztályozási rendszer, amelyet az iskola Pedagógiai Programja tartalmaz. Jutalmazások Kiemelkedı tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedı munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. Egyéni jutalmazások A jutalmazások formái: - szaktanári írásbeli dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott

14 14 tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos győjtımunkáért és folyamatos kiemelkedı tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; - osztályfınöki írásbeli dicséret: odaítélésérıl az osztályfınök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; - igazgatói írásbeli dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért helyezésekért, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedı teljesítmény nyújt. - nevelıtestületi írásbeli dicséret: a nevelıtestületi szavazata alapján tanév végén adható. - Reguly díj Az osztályfınök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítélésérıl az alábbi érdemekért: - kiemelkedı tanulmányi eredmény - példamutató szorgalom - versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel - az iskola érdekében végzett tevékenység - kiemelkedı sporttevékenység A jutalmak formái: - könyvjutalom, - tárgyjutalom, - oklevél. A tanuló fegyelmi felelıssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmezı intézkedésben, ha kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi büntetésben részesíthetı. A fegyelemsértés mértékétıl függı intézkedések az alábbiak: Fegyelmezı intézkedések amik írásban adunk: szaktanári figyelmeztetés max. 3/év, osztályfınöki figyelmeztetés max. 2/év, osztályfınöki intõ max. 2/év, osztályfınöki megrovás max 2/év, igazgatói figyelmeztetés max.2/év, igazgatói intı max. 2/év, nevelıtestületi figyelmeztetés max 2/év, nevelıtestületi intı max 2/év, Fegyelmi büntetés: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények megvonása, eltiltás 1 évre, áthelyezés másik, azonos típusú iskolába a másik iskola igazgatójával való elızetes egyeztetés után. A fegyelmezı intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfınök, fegyelmi büntetést a nevelıtestület által megbízott bizottság hoz a fegyelmi eljárás során. A

15 15 fegyelmi büntetés a nevelıtestület hatásköre, amelyet átruházott az SZMSZ-ben meghatározott ideiglenes fegyelmi bizottságra. A fokozatok a cselekmény súlyától függıen átléphetık. A fegyelmi eljárás során Az évi LXXX. törvény 76. és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 32. szerint kell eljárni. A nevelıtestület a tanulói fegyelmi eljárás lefolytatását a következı tagokból álló bizottságra ruházza át: Igazgató Igazgatóhelyettes Ifjúságvédelmi felelıs Érintett osztályfınök DÖK segítı tanár Osztályfınöki munkaközösség- vezetı A döntést követı nevelıtestületi értekezleten döntésükrıl beszámolnak A fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárás: Az iskolai szülıi szervezete és az iskolai diákönkormányzat közösen mőködteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárást (a továbbiakban: egyeztetı eljárás). Az egyeztetı eljárás célja a kötelességszegéshez elvezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljáráson az iskolai szülıi szervezete és az iskolai diákönkormányzat 2-2 fıs delegáltja, a sértett, kiskorú sértett esetén a szülı is, valamint a kötelességszegı, kiskorú kötelességszegı esetén a szülı is részt vesz. Számukra a 11/ (VI.8.) MKM rendelet 32. a meghatározó. 6. Gyermek- ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység A veszélyeztetett és a hátrányos helyzető tanulók felderítése az osztályfınökök és az iskolavezetés bevonásával történik. Az adatok változását - egész évben, folyamatosan - figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk. Az iskolakezdı gyerekek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének gyanúja esetén az óvodák gyermekvédelmi felelıseivel felvesszük a kapcsolatot a gyermek egyénre szabottabb ellátása és foglalkoztatottsága érdekében. Az iskolában iskolai szociális munkás mőködik. A prevenciót ( drog, alkohol, dohányzás, egyéb szenvedélyek) elsısorban a 1-8. osztályba bevezetett "Életvezetési ismeretek és készségek" program szolgálja intézményünkben. (Lásd: Nevelési feladatok) A program mellett kapcsolódunk a kampányszerő rendezvényekhez, alkalmakhoz. (Pl. Egészségügyi Világnap, Drogfogyasztás Elleni Világnap, stb...) A fentieken túl a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs a Gyámügyi Iroda kérésére

16 16 családlátogatást, tanácsadást végez - az Iroda munkatársával együtt. A beavatkozást igénylı esetekben családlátogatást végzünk, (szükség vagy igény esetén a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival együtt) ritkább esetekben a Gyámügyi Iroda bevonásával környezettanulmányt készítünk, ill. a Nevelési Tanácsadóhoz fordulunk. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A segélyezési formák: - Tankönyvtámogatás - Étkezési térítés támogatás - Városi ösztöndíj Mindegyiket külön-külön kell igényelni Az elosztási elvekre a fenntartó rendeletet alkotott, illetve törvényi és miniszteri rendeletek szabályozzák az adható támogatás mértékét és körét. A többi tevékenységi formában (táborok, kirándulás, stb.) az iskoláért végzett teljesítményt, munkát, magatartást is figyelembe vesszük. Az étkezés támogatása: Az igényeket a mindenkori törvények, rendeletek által meghatározott módon és idıben mérjük fel, és állapítjuk meg a támogatás mértékét. Az igényléseket a szükséges igazolásokkal együtt (az élelmezéssel foglalkozó ügyintézınek) kell leadni. Minden tanévben igényelni kell a kedvezményeket. ingyenes étkezésre jogosult: -1-6 osztályban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı A megállapított gyermekvédelmi kedvezmény idıpontjáig jár. 50%-os kedvezményre jogosult: osztályban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı - tartósan beteg tanuló - sajátos nevelési igényő tanuló - 3 vagy több gyermekes családban élı tanuló Az elsı 3 esetben a határozatban foglalt idıpontig, a 4. esetben azon hónap végéig, amíg az emelt összegő családi pótlékot finanszírozzák. önkormányzati %-os kedvezmény: - a szülı gondviselı igényelheti - az 1 fıre jutó jövedelem alapján állapítjuk meg

17 17 A megállapítás tanévre szól, de amennyiben kedvezıbb lehetıségre válik jogosulttá a kedvezmény mértéke szülıi kérelemre módosítható. Tankönyvtámogatás Az igényeket a mindenkori törvények, rendeletek által meghatározott módon és idıben mérjük fel, és állapítjuk meg a támogatás mértékét. Évfolyamoktól függıen az ingyenes tankönyvet tartós tankönyvvel illetve saját tankönyvvel biztosítjuk. A tankönyvrendelésnél és a tankönyvre vonatkozó szülıi igények kielégítésénél az iskola figyelembe veszi a tankönyvkészletet és a tárgyévi tankönyv-támogatási keretet. A szülıknek a tankönyvekrıl és a taneszközökrıl a május végi szülıi értekezleten írásbeli tájékoztatást adunk. Az elveszített vagy megrongált tartós tankönyvet a évi XXXVII törvény 8. (8) alapján kell a szülınek pótolnia. A 3 évnél régebben beszerzett tartós tankönyveket nem kell pótolni. Városi ösztöndíj Tanulmányi Ösztöndíj Petz Ösztöndíj Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/1996.(III.28.) sz. rendelete határozza meg mind két ösztöndíj igénylésének módját és feltételeit. Ezekrıl a szülıket tanév elején tájékoztatjuk. A kérelmeknek az iskolába szeptember 10.-éig kell beérkezniük az iskola nyitvatartási idejében. 7.Az iskolai ünnepélyek rendje A rendezvényeket és ünnepeket a mindenkori tanévre vonatkozó rendezvényterv, a fontosabb eseményeket, pedig a pedagógiai program tartalmazza. Megjelenés az iskolai ünnepségeken: - sötét szoknya illetve nadrág és fehér blúz/ing a tanulók számára, - ünnepi öltözet a pedagógusok számára a megjelenés az iskolai ünnepélyen a tantestület minden tagja számára kötelezı. Elvárt és tiltott viselkedés: - a mősor ideje alatt - nem rágózunk, - nem beszélgetünk, - nem nevettetjük a szereplı társunkat - Himnuszokat és a Szózatot közösen énekeljük. - Himnuszok és a Szózat ideje alatt mozdulatlanul állunk

18 18 8. Egyéb rendelkezések A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elı a tanulói jogviszonyából eredı kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötıdı feladatok teljesítésekor. 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszőnésekor visszaadni. 4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelı díjazás illeti meg. A megfelelı díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülıje egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerően, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelı díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevık által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. A tanuló által az iskolában elıállított dolgok az iskola tulajdonát képezik; a tulajdonos nem változik, ha az iskola kiállításra, pályázatra viszi a terméket. Ha harmadik félre ruházza át a jogot az iskola, akkor ahhoz a tanuló hozzájárulását kéri. A tantárgy, tanórán kívüli foglalkozások választására vonatkozó szabályok Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekbıl a tanulók tantárgyat választhatnak A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgya(t)kat elıreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék a szülıi szervezet az iskolai diákönkormányzat, valamint a német kisebbségi önkormányzat véleményét. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Nemzetiségi német oktatást a szülı az 1 osztály beiratkozásakor igényli. Más intézménybıl érkezı, csak akkor kérheti, ha elızı iskolájában nemzetiségi német oktatásban vett részt. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülı gyakorolja. A tizennegyedik életévét betöltött cselekvıképes tanuló ezt a jogát a szülıvel közösen gyakorolhatja.

19 19 Diákkörök, diákönkormányzat iskolai támogatása: Diákkör létrehozását minimum 16 fı tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a mőködésének tárgyi feltételeit. Az osztályba való felvételre vonatkozó eljárás: Az iskola beiskolázási körzetébe költözik, Amennyiben van szabad férıhely, kivétel 8. évfolyam és az iskola pedagógiai programja a követelményeinek és tanított tantárgyainak a tudása megfelel. Záró rendelkezések A Házirend az 1. évben felülvizsgálatra, a továbbiakban a törvényi változások és elıírások alapján módosításra kerül. Amennyiben 4 éven belül nem módosul, akkor kötelezıen felülvizsgáljuk. A Házirend egy példányát a tanuló beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni a szülınek, tanulónak. (

20 20

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01.

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. HÁZIRENDJE Készítette: Lachata István igazgató Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. 1 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezető rendelkezések... 3. oldal Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4. oldal

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1. I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND

A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend a törvény felhatalmazása alapján elkészített belső szabályzat, mely vonatkozik

Részletesebben

I. HÁZIREND. Az intézmény adatai:

I. HÁZIREND. Az intézmény adatai: Az intézmény adatai: Az iskola neve: I. HÁZIREND Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium OM azonosítója: 030724 Székhelye : 9022

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató

Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató 1 Házirend tartalma: 2 Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda HÁZIRENDJE

A Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda HÁZIRENDJE A Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szabóné Varjas Ildikó Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. 1 Tartalom I.1.

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Endrefalva H Á Z I R E N D ENDREFALVA

Általános Iskola és Óvoda Endrefalva H Á Z I R E N D ENDREFALVA Általános Iskola és Óvoda Endrefalva H Á Z I R E N D ENDREFALVA 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1 A házirend célja, személyi és idıbeli hatálya A házirend az iskola belsı életét szabályozza. Hatályos az iskola

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE

A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...4 Jogok és kötelességek...4 A tanulók jogai...4 Tanulói jogok gyakorlása...5 A tanulók kötelességei...5

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ HÁZIRENDJE

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ HÁZIRENDJE A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ HÁZIRENDJE HÁZIREND Általános információk az iskoláról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben